Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství"

Transkript

1 Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství Podmínky výběrového řízení Společnost GAVLAS, spol. s r. o., se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, IČ: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26019, tel: , fax: , (dále jen organizátor), vyhlašuje z pověření AGENTURY PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKU ARES, v.o.s., sídlo: Jáchymovská 41/73, Karlovy Vary, IČ: , spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Plzni, insolvenčního správce dlužníka: Michal Makarovič, dat. nar.: , bytem Bergmannova 391, Dolní Rychnov, IČ: (dále jen vyhlašovatel) výběrové řízení na prodej dále uvedených nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství a stanovuje tyto podmínky výběrového řízení (dále jen Podmínky) pro jejich prodej. I. Předmět prodeje Předmět prodeje: Pozemek parc.č. St. 296 (na pozemku stojí stavba č.p. 139, občanská vybavenost) a pozemky parc.č. 180/1, parc.č. 180/8, parc.č. 180/13 a parc.č. 258/21, vše zapsáno na LV č. 3783, pro katastrální území Hradiště u Chebu, obec Cheb včetně všech součástí a příslušenství, zejména přístřešků na stojany, garáže, vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky, 3 ks čerpacích stojanů - čtyřproduktový, oboustranný, 2 ks nádrží jednoplášťových o obsahu 60 m3, 1 ks zabezpečovacího zařízení elektronického, 1 ks totemu (dále jen Předmět prodeje). II. Minimální výše nabídky Minimální výše nabídkové ceny pro prodej Předmětu prodeje není stanovena. III. Stručný popis Předmětu prodeje Čerpací stanice s prodejnou (č.p. 139) leží přímo při komunikaci Pražská, na hlavní výpadovce na Karlovy Vary Praha i na Mariánské Lázně Plzeň. Tato část výpadovky bude součástí jihovýchodního obchvatu Chebu, jehož výstavba již byla zahájena, a který svede dopravu od hlavního přechodu se SRN (Svatý Kříž) směrem na Františkovy Lázně a Karlovy Vary. Čerpací stanice PHM včetně prodejny byla kolaudována v roce Dle provozních výsledků z r (v roce 2010 byl prohlášen konkurz) byla roční výtoč l/rok a roční obrat shopu cca 11 mil. Kč (údaje čerpány ze znaleckého posudku č. 4024/2011). Prodejna: samostatně stojící objekt, nepodsklepený, přízemní s plochou střechou. Základy pasy z monolitického betonu s izolací proti zemní vlhkosti, zdivo z tvárnic Ytong tl. 7,5 a 12,5 cm. Zastřešení z předpjatých železobetonových panelů Spiroll na nich keramzitbeton a pohled ze zavěšené pohledové konstrukce a desek 60 * 60 cm THERMOTEX a v části ze sádrokartonových desek. Krytina z pozinkovaného plechu, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Vnější omítky minerální šlechtěné dvě stěny zateplené polystyrenovými deskami. Vnitřní omítky rovněž dvouvrstvé vápenné štukové. Vnitřní obklady jsou keramické. Okna plastová s izolačním dvojsklem. Vchodové dveře rovněž plastové s izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře dřevěné fóliované do ocelových zárubní. Podlahy betonové s povrchem z keramické dlažby. Vytápění ústřední podlahové REHAU plynovým kotlem včetně ohřevu TUV. Dispoziční uspořádání: vlastní prodejna s pultem, kancelář, dva sklady (jeden na oleje a jeden na balené potraviny), odpočinková místnost s WC a sprchovým koutem pro obsluhu čerpací stanice, chodba, WC s umývárnou zvlášť pro muže, ženy a invalidy a úklidová místnost. Zastavěná plocha: 168,64 m2 Užitná plocha: 120,00 m2 1

2 Přístřešek na stojany: základy patky z monolitického betonu s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce ocelové bez opláštění. Zastřešení ocelovou příhradovou konstrukcí. Krytina z trapézového plechu, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Zastavěná plocha: 286,06 m2 Užitná plocha: 257,45 m2 Garáž: jedná se o prefabrikovanou garáž firmy TEKAZ s r.o. objekt samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní, bez možnosti využití podkroví, s plochou střechou. Základy se nevyskytují - provedeno lože ze štěrkodrti, svislé konstrukce betonové prefabrikované včetně stropu a podlahy tl. 10 cm vyztužené ocelovou sítí. Krytina z bitumenových pásů, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Vnější omítky minerální. Vnitřní omítky stěrkové. Dveře a vrata ocelové plechové. Okna se nevyskytují. Zastavěná plocha: 18 m2 Užitná plocha: 13,5 m2 Přístřešek na stojan pro výdej LPG: Základy patky z monolitického betonu s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce ocelové bez opláštění. Zastřešení ocelovou konstrukcí. Krytina z trapézového plechu. Podzemní uskladňovací nádrže: dvě dvouplášťové podzemní nádrže, jedna dvoukomorová (30+30 m3), druhá tříkomorová ( m3). Venkovní osvětlení: venkovní osvětlení osvětluje přilehlé prostory parkoviště sedmi tělesy, které jsou osazené na ocelových sloupech. Odlučovač ropných látek: odlučovač ropných látek RL LOP 10. Betonová jímka má obsah 23,62 m3. Zpevněné plochy: zpevněná plocha je z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm s podkladem ze štěrkodrti a dále pak ze silničních panelů tl. 15 cm s podkladem ze štěrkodrti a zpevněná plocha asfaltová. Stojany: 3 oboustranné, čtyřproduktové stojany. Cenový totem: 1x Výměra pozemků dle LV č ze dne St m2 180/1 765 m2 180/ m2 180/ m2 258/ m2 celkem m2 Údaje o předmětu prodeje, zejména pak o popisu stavu předmětu prodeje a o právech a závazcích na předmětu prodeje váznoucích, jsou uvedeny pouze podle organizátorovi dostupných informací IV. Účastníci výběrového řízení 1. Vyhlašovatel tímto způsobem nabízí Předmět prodeje k úplatnému převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastníkem mohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území České republiky. Účastníkem výběrového řízení nesmějí být osoby, které nemohou nabývat majetek náležející do majetkové podstaty dle 295 zákona č. 182/2006, v platném znění, tj. dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, členové a náhradníci věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty (toto neplatí pro ty z uvedených osob, kterým insolvenční soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty) 2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží organizátorovi písemnou nabídku dle čl. VI. Podmínek a uhradí stanovenou kauci v souladu s čl. IX. Podmínek (dále jen účastník). V. Informace o předmětu prodeje 1. Prohlídku Předmětu prodeje zajišťuje pro zájemce o prohlídku organizátor. Termín prohlídky: v 11:30-13:30 hod. Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Cheb, Pražská 139/59 2. Informační memorandum je možné získat u organizátora na adrese Politických vězňů 21, Praha 1 (tel.č.: ) v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin nebo em po předchozí žádosti na 3. Práva a závazky : Věcná břemena: - kanalizační přípojka s právem její kontroly, údržby a opravy, oprávnění pro pozemek parc.č. 180/13, povinnost k pozemku parc.č. 180/9, zřízené Smlouvou o věcném břemeni V3 322/2000, - zřídit a provozovat liniové plynárenské zařízení - vysokotlaký plynovod, oprávnění pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO: , povinnost k pozemku parc.č. 258/21, zřízené Smlouvou o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Zástavní práva týkající se Předmětu prodeje neovlivňují hodnotu Předmětu prodeje, protože v souladu s 167, odst. 4 2

3 zákona č. 182/2006, v platném znění (insolvenční zákon), zpeněžením Předmětu prodeje zanikají a insolvenční správce na základě 167 odst. 5 a 300 zákona č. 182/2006, v platném znění, vydá nabyvateli zpeněženého majetku potvrzení o zániku těchto věcných práv. Účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkající se Předmětu prodeje neovlivňují hodnotu Předmětu prodeje, protože v souladu s 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 v platném znění, zpeněžením Předmětu prodeje zanikají.vyhlašovatel prohlašuje, že Předmět prodeje je prost jakýchkoliv dalších závazků, práv, nájemních vztahů nebo věcných břemen. VI. Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem 1. U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování včetně telefonu a případně faxu a mailu; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a případně faxu a mailu. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede závaznou adresu pro doručování, organizátor si vyhrazuje právo používat adresu jejího trvalého pobytu nebo sídla. 2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v CZK, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. 3. Čestné prohlášení účastníka včetně souhlasu s těmito Podmínkami. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Prohlášení musí být podepsáno účastníkem (u právnických osob statutárním orgánem v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku) s úředně ověřeným podpisem. (Vzor prohlášení obdrží účastník u organizátora a je také k dispozici na webových stránkách u informace o prodeji Předmětu prodeje. 4. U právnických osob výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vznikla. 5. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem (u právnických osob statutárním orgánem v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku) s úředně ověřeným podpisem. 6. Nedílnou součástí nabídky je složení kauce a nabídka musí obsahovat doklad prokazující její složení. Způsoby složení kauce jsou obsahem čl. IX. Podmínek. 7. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede některé z výše uvedených údajů, organizátor si může vyžádat jejich dodatečné doplnění, toto ustanovení se netýká povinnosti uvést nabízenou výši kupní ceny. Nabídku, která nesplňuje Podmínky je však vyhlašovatel oprávněn odmítnout. 8. Účastníci jsou svými nabídkami vázání od okamžiku podání nabídky do 3 měsíců od výběru vítěze výběrového řízení VII. Kupní smlouva a zaplacení kupní ceny Vítěz výběrového řízení je povinen zaplatit kupní cenu do 6 týdnů od konce lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. VIII. Podmínek na účet majetkové podstaty vyhlašovatele č /0800. Po doplacení kupní ceny bude s vítězem uzavřena kupní smlouva v obvyklém znění pro prodej majetku náležejícího do majetkové podstaty, který je oprávněn zpeněžit vyhlašovatel, vyhlašovatel pošle kupní smlouvu vítězi společně s oznámením o vítězství ve výběrovém řízení (dále jen Kupní smlouva). V případě požadavku plynoucího z důvodu financování kupní ceny, např. pomocí úvěru, bude s vítězem výběrového řízení za podmínky složení další kauce ve výši 5% z kupní ceny uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Návrh na vložení vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny. VIII. Předání nabídek Nabídky budou přijímány v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00, nejpozději však dne do 15:00 hodin v kanceláři organizátora. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky - osobně nebo poštou, tak aby nabídka dorazila do sídla organizátora nejpozději v době uvedené v první větě tohoto článku Podmínek, na níže uvedenou adresu v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 - NEOTVÍRAT!!! Obálka bude opatřena jménem a příjmením (u fyzické osoby) nebo názvem (u právnické osoby) účastníka. Osobní doručení je po předchozí domluvě ve výše uvedeném termínu možné i do kanceláře organizátora na adrese Česká 31, Brno (po předchozí domluvě na tel ) nebo do kanceláře organizátora na adrese Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava (po předchozí domluvě na tel ). Adresa sídla organizátora (tj. adresa pro doručení nabídek): GAVLAS, spol. s r.o. Politických vězňů Praha 1. Nabídky budou otevřeny nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení lhůty pro podávání nabídek uvedené v první větě tohoto článku Podmínek za účasti vyhlašovatele. IX. Způsoby složení kauce 3

4 1.Účastník je povinen složit organizátorovi kauci ve výši ,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na důkaz vážného zájmu o koupi Předmětu prodeje, a to tak, aby byla uhrazena či připsána na dále uvedený účet nejpozději dne Kauci je možné složit převodem nebo v hotovosti na jeden z následujících účtů: /0300 u Československé obchodní banky, a.s., /0100 u Komerční banky, a.s., /0800 u České spořitelny, a.s., /2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.. Tato kauce se do kupní ceny nezapočítává. 2. Jako variabilní symbol uveďte v případě, že účastníkem je fyzická osoba rodné číslo, v případě, že účastníkem je právnická osoba - IČ. Dokladem o složení kauce je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši kauce z účtu odesílatele ve prospěch některého z výše uvedených účtů. Doklad o složení kauce musí být součástí podané nabídky. Na nabídky, u nichž účastník nesloží kauci ve výše stanovené lhůtě některým z výše uvedených způsobů, nebude brán zřetel. 3. Dojde-li k převodu vlastnického práva k Předmětu prodeje na vítěze výběrového řízení bude příslušná část složené kauce použita na úhradu odměny organizátora. Odměna organizátora činí 4,1% + DPH z dosažené kupní ceny a každý účastník výběrového řízení se v čestném prohlášení dle čl. VI. odst. 3 Podmínek zavazuje, že organizátorovi tuto odměnu zaplatí. Organizátor vystaví vítězi příslušný daňový doklad. Zbývající část kauce (po odečtení odměny organizátora) bude vítězi výběrového řízení vrácena nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy se organizátor prokazatelně dozví, že došlo ke vkladu vlastnického práva vítěze výběrového řízení k Předmětu prodeje do katastru nemovitostí. X. Vrácení kauce Účastník uvede ve své nabídce číslo účtu, na které mu má být kauce vrácena, pokud nesplnil podmínky účasti ve výběrovém řízení nebo nebyla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. Nebude-li číslo účtu uvedeno, bude kauce vrácena na účet, ze kterého byla kauce odeslána, a není-li ani ten znám, tak poštovní poukázkou na náklady účastníka na adresu účastníka uvedenou v nabídce. Příkaz bance k převodu kauce zpět bude zadán nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků výběrového řízení. Náklady na převod hradí účastník a organizátor má právo si výši poplatků započíst proti kauci. XI. Výběr vítěze výběrového řízení Jako jediné kritérium pro výběr vítěze výběrového řízení se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Vyhlašovatel vybere vítězem výběrového řízení účastníka, který učinil nejvyšší nabídku kupní ceny (dále jen vítěz) a oznámí výsledek výběrového řízení prostřednictvím organizátora do 5 pracovních dnů po skončení lhůty pro podávání nabídek uvedené v čl. VIII. Podmínek. Pokud dva nebo více účastníků nabídnou stejnou nejvyšší cenu, rozhodne vyhlašovatel, zda provede organizátor za účelem konečného výběru kupujícího další kolo výběrového řízení s těmito účastníky za obdobných podmínek jako původní výběrové řízení nebo zda rovnou vybere jednu z těchto nabídek jako nejlepší. XII. Povinnosti vítěze 1. Vítěz je povinen složit kupní cenu do 6 týdnů od konce lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. VIII. Podmínek na účet majetkové podstaty vyhlašovatele č /0800. Vítěz není oprávněn podat návrh na vklad vlastnického práva samostatně 2. Vítěz je povinen po doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty vyhlašovatele na základě výzvy organizátora nejpozději do 10dnů od obdržení výzvy platně podepsat Kupní smlouvu v požadovaném počtu pare (podpis alespoň na jednou pare úředně ověřit) a platně podepsat návrh na vklad Kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Vyhlašovatel Kupní smlouvu podepíše nejpozději do 10 pracovních dnů po jejím podepsání vítězem. 3. Oznámení nebo výzvy dle těchto Podmínek budou zasílány poštovní službou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce s výjimkou oznámení o výsledku výběrového řízení těm účastníkům, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, která budou odeslána poštovní službou doporučeně nebo em. V případě, že oznámení nebo výzva budou provozovatelem poštovní služby vráceny organizátorovi nebo vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště. 5. V případě, že vítěz nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto článku Podmínek, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení. Vítěz v tomto případě uhradí do 10 dnů po nesplnění kterékoli z jeho povinností vítěze uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto článku Podmínek vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč a organizátorovi smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Kauce složená vítězem bude použita na úhradu těchto smluvních pokut. Každý účastník výběrového řízení se v čestném prohlášení dle čl. VI. odst. 3 Podmínek zavazuje, že smluvní pokuty ve stanovené výši uhradí v případě, že jako vítěz poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto článku Podmínek a že dává pokyn, aby na úhradu smluvních pokut byla použita jím složená kauce. V případě zrušení vítězství z důvodu nesplnění kterékoliv z povinností uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto článku Podmínek si vyhlašovatel vyhrazuje právo zaslat výzvu k opětovnému zaplacení kauce účastníkovi výběrového řízení, který nabídl druhou nejvyšší kupní cenu. Zaplatí-li tento účastník kauci do 14 dnů od obdržení výzvy k jejímu zaplacení, stává se zaplacením kauce vítězem ve smyslu těchto Podmínek se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi s tím, že povinnosti vítěze uvedené v odst. 1. tohoto článku je povinen splnit do 14 dnů po uhrazení 4

5 kauce. Organizátor je oprávněn tento postup opakovat se souhlasem vyhlašovatele. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 3. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. V Praze dne GAVLAS, spol. s r.o 5

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Výběrové řízení Prodejna s autoservisem AUTO ŠTANGL Újezd nad Lesy, Starokolínská, PRAHA 9. na zjištění zájemce o koupi dále uvedených nemovitostí. Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ:

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné níže uvedených nemovitostí, která proběhne

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více