Fakta 'jsou nedotknutelná, je libovolné. C.P. Scott,. miněni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakta 'jsou nedotknutelná, je libovolné. C.P. Scott,. miněni"

Transkript

1 Fakta 'jsou nedotknutelná, miněni je libovolné. C.P. Scott,.

2 < tlku.lturni < 1 11 vo dem k r Tento rok jako jiná léta na~hostoletí byl " velmi bohatý na mezinárodní i d~qí, události. Válka ve V1e:tnamU trvala s nezten06nru. -silou po celý roka hrozící kollf1ikt mez:!. ndií, a PB.kistanem byl <ur~ di:plomatic':' k;ým zásahem luexe je Kosig1.na., V,Oíně se t.zv revoluce" rozrostla. Do, popředí e, událostí vystoupil XX. sjezd KSSs a návštěva francouzského presidenta de Gaull8. v 80- ', věi1ském bi se stal Opět': svazu. Předsedoo.,OSN na další obd~... dosavadní předseda U Thant, a do oela :NSR se dostál nový kancléř Kiesin- V.Anglii bylo pořádáno misrovstvi světa v kopané a ta.l.ie prožila katastrofální zátopy" které ZP.'sobily nenahraditelné kulturni škody ve,~lo:benc-i1.,midi~terskoll. >fedsedlryníď, " ndie se ~taj.a lldira A%han4!OVá.

3 .. Z domáoíel; u~ostí stojí letos v popředi nu. sj ezd Xonmnistic~é strany.. OeskQsloven-, ska a Dávštěva pre sidenia l'9publ1ky v Egyptě.8. v ndi1.veeohá~h bylo. provedeno vojens.k~ evičeítt~sk Va:cšavsk& sng.ouvy pod heslem Naše filmové umění zaznamenalo mezinárod- "'. " v v - - ní uspeqh udelením Osesra, nejvyšš! filmové -.,. trofe~- za film, 'Obchod na korse. ' P.r;-aha byla.. - dějj.štěm světov~ho sjezdu a,reheol<;>gd.. ~ B;yla zahájena akce ":na. zakupování b~ do vlastnictví' a býl;yvzávode~hi-'~a4ech zavá-.děny volné soboty a zkráee.n:! pracovní do-by.. t1roda v.tomto roete b;yla neob;yčejně. zvlášt,ě 'v obili a.c ovoci. ' ~ dobrá, ~ost:( Bohatství současných děj~ nelze do" podrob zachyt'ít, a metoda Vyl>ě~ události už patři k. podstatě historiografie. která není, - nič:(m jiným než právě výběrem f'~...

4 J Události doma a v zahraničí

5 Leden...--_..._- Novoročni poselstvt státdi~' k zachováni,mtru Nové vydáni knihy od J am.m o Debureauovi Os. e~edice odborni~ nap'olnoc Kubě SSSR -assr v hoke ji v Colorado Springs 3: o Novoročnt projev prasidenta Ant. Nov-otného v čs. rozhlase Novoročnt slavnost na Pražském hradě Představitelé ndie a Pákistánu jednaj' v Taškentě a Na Bový rokvichřice,ale junt obloha" "OSSR-Kanada v hokeji v Colorado Spririgs 2:~ Sedmdesát let Oeské filharmonie Fronty před kanceláří Oedoku V Praze na cesty do ciziny Konference tří kontinent'!' v Havaně Stupňování války ve Vietnamu.... Vyznamenáni generála Ludvíka Svobody Rozsáhlá obnova pražských památek Nové celly uhlí a koksu Trat Kolín-Jihlava' dána do elektrofikovaného provozu M. Glezos návštěvou v Pra,ze NebezpecDW vývoj V NSR Sovětská delegace jedná v Hanoji Brněnská opera v Barceloně Besedy politických pracovníkfl s mládeží Podépsá.iié. mírové konference v Taškentu t1mrtí ind1ckfho min. předsedy Sástrího V nd1idvan"áctidenní smutek Nové stejnokroje pro naše železničáře Generál de Ga,úlle slíbil návštěvu: SSSR. Střtdavé počasi v lednu.snih a déšl'i, málo mrazu Premiéra českého filmu Obchod na korsa'v Novém Y<mku Vihorlatská -vodní nádrž v provozu ,' Připra,va celostát:híhosjezdu Svazu: protifašistických bojovníka V polovině ledna velké sněhové srážky. Dolo1:,'es bjirruri na Slovensm W. Gomulka provedl kritiku dopisu polských biskup' VojensKY převrat v Nigérli Vydáné tesi ke X. sjé'zdu KSč tlr5 let národ. umělce Františka Smolíka Celostátni ideologický seminář odborá~~ Dramatický vývoj Ben Barkovy aféry ve Francii President An.N ovotný a J ~ Hendrych' v Moskvě Ncirodní shromáždění jednalo o zlepšení životního prostředí ndíra Gándiová předsed.k;rní indické vlády Změny v individuálním cestováni do ciziny Velké polo~ v našich horách. Potíže se sněhem na železnici ndické letadlo :narazil!> na Mont Blan.c Veliký požár v Praze Velký vojenský rozpočet v USA Oslavy 100. narozenin Romána Rollanda První zkušenosti s diferencovaným vyuoovánim OslavY tis!eilet:í polského státu Zahájeni celostátní konference žen v Praze

6 l1nor -_..... Zabájení sjezdu protifašistických bojovnika v Praze Jednáni o návrhu vysokoškolského zákona Celostátní prada zdravotnílo~ První zkušenosti s volnými sobotami Všechna naše mládež ~v pololétí do zasněžených hor Ludmila Dvořáková, rodačka' z Kolína, vystupuje v Metropolitni opeře Sovětská Luna 9 Vypuštěna k měsíci Skladatel Rudolf' Friml v Oeskoslovensku V celé Evropě náhle mirné počasí První přípravy na vfstavu v Montreálu Mistrovství Evropy v krasobruslení v Bratislavě eodpověa presid.ant Novotného presidentu VDR Ho Oi Minovi Bělousovová ti Protopopovmistry EVropy sportavnich 4vojic krasobrusleni Luna 9 přistála měkce na Měsíci Ondrej Nepala v krasobruslení bronzovou medaili První sil:cmk;y Luny 9 Z povrchu Měsíce Krasobruslaři Babická a Holan maji bronzovou v mistrovstvi.evropy Mašková v krasobrusleni čtvrtá Finský ministr vyučováni návštěvou v Praze Sparta zvítězila v Argent1nenad Ri var Platel: o Rozhodnutí o znovuzavedeni rodinných škol Otázky s rozmis~ováňím patnáctilétých Výstava Velká Morava do Vídně'.. Německý kancléř Erhard návštěvou v Paříži Národni divadlo do Lond;ýna Přízni vf vývoj styk6 s Francií Rozšiřenipdsobnosti Dárodnich vtbo~ April6vé počasí v Oechách l1padekjllmvštěvd.osti v divadlech Os.-jugoslaávská dohoda 6 jaderné energii Celostátní setkání mládeže v Praze Dele gace SOSP v Moskvě' Projev presidenta republiky k mlad;ým zemědělc1~m na Hradě Výzkum životn:ích podmtnek v republicé ProtestY našich pracujícich próti~stále se stupňu.j'ci válce ve Vietnamu l1pravy na Pražském hradě vedly k ve~ objevdm CellY hlavúho ~ěsta Odevzd.á.lly Sovětská delegace k vědecko-technické spolupráci v Praze Harold Wilson jedná v Moskvě.něhu. rychle ubývá, Da horách déš~ ~mrtí herce Bedřicha Vrbského Vojeliský puč v africké Ghaně Problémy kolem školních učebnic Nebezpeči hladomoru v ndii Porážka Kanady v hokeji v Praze od OSSR ':4 Posledni únorová neděle skoro jarní Volby v Bulharsku B řez e n -.. _--... _-... Malémsčítání lidu v OSSR Nejteplejší únor století Sovětská kosmická stanice dosáhla Venuši Američtí kosmonauti Gemini 9 se zabili v letadle Sjezd vědecko-technické společnosti v Praze

7 OSSR poráži NDR v hokeji v Lublani 6: o t1vaby o p~plavu Labe-odra.-Dunaj Oesko-polská hospodářská jednáni Jednáni o dalši zkracováni pracovni doby Osse poráži v Lublani v hokeji Finsko 8:1 Prvni březnová neděle ve znameni jarniho počasi OSSR-Polsko v Lublani 6 :1' Delgace žen na Hradě u prasidenta Adenauer na návštěvě u de Gaulla Oasa na Lipském veletrhu Jan Zrzavý národnim umělcem OSSR;.uSA. v Lublali v hoke j i 7:4 CelostátDi konference pracóvn:ť1n' V zeměděls~ Těžká porážka SpartY v kopané v Bělehradě Celostátni konference JZD a státntch stat.ld\ Lékaři z ndie, Barl\Y a ránu v Osmt Ossa poráži v Lublani Kanadu 2:1 - Novi ilárodnt um,ělci-:sůbrtová, Srubaf, Gleich, Blažiček,Berman Ossa porazilo Svédy v hokeji v Lublani 2:1 Velké úpravy na pražském hradě Delegace Komunistické stra~ Dánska v Praze Sukar.no postoupil v ndonésii veškeru moc Suhartovi Posledni návrat zimy. Množstvi sněhu na horách OSSR poraženo v Lublani v hokeji od SSSR 7:1 Jsme druzi. Básn:!ci Seifert, Hrubin, Závadanárodn:ími umělci Národnt sbrómáždeni o zahraničú politiceossr VelkoploŠllá závlaha "Vltava" před dokončenim Jednáni o vysokých školách v plénu Nár. Shromážděni Gellini 8 startovala do vesmiru k setkáni s Agenou Oistota vo celostátnim vážným problémem Diskuse o thesich k xn. sjezdu KS~ Schválení zákona o péči o zdraví lidu Příznivý začátek zemědělských praci Sestaveni nové rakouské vlády po \volbách Opatřeni pro zvýšeni čistoty ovzduší Nejv;yšši trofej světové Prvni jam:! neděle ve' slunci Zahájeni Národního divadla v Londýně' V zr6 st obliby zmrazených potravin kopané - Rimet-ev pohár- ukradena Zasedáni tlv KSO o plánovitém řizení hospodářství Slavia pora.žena 11 Budaoešti od MTK límrti Augusta Bacha předsedy ODU v NDR Projev ministra Strougala o zemědělstvi V ~e mezinárodní přehlidka samočinných počitečfl. Projev předsedy vlády' Lénaárta. o odpovědnosti ndira Gándhiová v Pařiži Výstava Velká Morava do Svédska Sněhové bouře 'a blesky na KrkonošíBh Vládni delegace do Moskvy Den učitel'd Svédskýministr zahraničních věci v Praze Stovk;r lyžah na horách, kter' se pokryly znovu sněhem národních vy"bor6 Sněhový uragan na střednimi Oeehami Uvítáni čs. delegace v Moskvě Nejvyšěi fotbalovou ztracenou trofej našel pěs Dlouhotrvajiei ničivý orkán nad Západní EvropóU Slavnostni zahájenťd sjezdu KSSS v Moskvě 29. března Projev prvntho tajem. t1v KSSS na sjezdu v Moskvě Dobré výsledky třineckých železáren Vítězství labourista v anglických volbách

8 D'uben Projev presidenta Ant. Novotného, na XX. sjezdu KSSSa v Moskvě Automatická stanice Luna 10 v SSSR vypuštěna Projev ministra zahraniči Gromyka na XX. sjezdu KSSS Návrat Národniho divadla z Londýna Os. delegace ve Voroněži Květná neděle na horách pod sněhem Luna 10 prvni umělou družici Měsice n. sjezd KSSS projevil plnou jednotu EfektiVDi vyuziti tnvestičn!ch prostředka u nás Zpráva pfed.sedy' rady ministra A.Koa,gina na XX. sjezdu KSSS Celostátní porada zdravotnických komisi v Praze Prójevpresidenta A. Novotného v moskevské automobilce XX. sjezd KSSS zvolil nový ústředni výbor vzrast revanšismu v NSR Návrat delegace KSO z Moskvy Derby Sparta-Slávie 1:1 Aprilové poč asi na velikonočni svátky Dobrý prt1běh jarnieh praci v zemědělstvi Odstřel doma na Národni třidě v Praze l1.mrti akademika. Bohumila Němce Mezinárodni kurs o tuberkulose v Eraze Smrt iráckého presidenta Arífa Velký požár cukrovaru v Modřanech Závazky Dárodnich výborft k X. sjezdu KSO OslaVY' tisiciletí polského státu Os. fil Obcnod na korze dostal amerického Oscara, nejvyšši trofej, Neštěsti na ostravském dole Zárubek. 15 mrtvých Dohoda o státním občanství s PolSkem Zasedáni T1V KSO '. Slavnostni večer k 96. výročí Darozenin V..Lenina. Velmi příznivá neděle 24. dubna. Teplo a hezky Vědecko-techn1cká ~olupráce s ~bou - Družice Molnija 1 vypuštěna - Os. britská obchodní jednání Jednání o diskusi mezi NSR a NDR T.1pl(lfa doprav v hlavn:(m- městě Ničivé zemětřesení v Taškentu Vyznamenání našich občam' sovět.skýjll1 řády Nový velv,rslanec NDR v Praze -., Velké americké nálety na Vietnam. Udělen! státních cen a vyznamenání Květen Velké oslavy 1. máje a projev předsedy vlády J. Lenárta Ve Francii marné pátrání po Ban Barkovi Projev presidenta republiky k májovém1il pclvodu Hezkémpočasína první májovou neděli Kul turní dohoda mezi Ossa a SSSR Značné ztráty Američam' ve Vietnamu Adenauer v zraeli l?řeličeni s viníky něštěsti na přejezdu v Deštnici eka Projev ministra Plojharana shromáždění Světové zdravotnické organissa, Týden otevřených dvěří na Pražském hrad~

9 Uznáni ministra spravedlnosti lidovým soudc~m Stavba mselského mosiju... Oslav d.ne zakončení vá.l.q' a osvobození republiky Bouřkové. přeh~ďky po prvních hezkých májových dnech. Slavnostní armádní pfehlídka na Letné k 9. květnu Projev ministra B~mského při přehlídce v Praze Oína vyzkoušela třetí jadernou bombu 19. ročník Závodu míru. ods:bartoyán v Pr~ze Zahájení dopravy Zla širokorozchodné trati Další zkušenosti se zkrácením ~racovní doby Přijímací zkoušky na školách tretího stupně Zahájeni Pražského jara Výstava k n. sjezdu KSČ.Alexej Kosygin v Ká.bi.ře První vtsledky nové soustavy řizení Zahájení sjezdu Slovenské komunistické str~ Stálé otřesy země v Taškentu Projev Jiřího Hendrycha na sjezdu KSS. Sraz revanšista v Bonnu Čtyři století university v Olomouci 15. května velký studentský majáles v Praze Na Pražském jaru dirigmval A. Rubinstein Kvěnová neděle 15. května měla teplotu 26 stupm' V Novém Yorku stávka novinářt' Francouzský ministr školství v Československu. V Moskvě zahájen sjezd Komsomolu RumUllSký ministr zahranič i v Praze Největši stávka ve Francii Slovenská města postižená zátopami obdrže~a řád práce Sovětská odpověnna notu NSR essr;osssr v kopané 1:2 20. května zatměn:! slunce pozorované i u ~ S cm zka předse&' vlád ČSSR a NDR Nový rychlík Praha ~ Ostrava,Autmk/ Francouzský skladatel Darius MjJhaud na Pražském jaru Velká mírová manifestace v Terezíně. Jo. v;troěí tragedie u Rakvic llb. D;yji př:ctomn;vch. Nejteplejší květen století Námořnická stávka v Británii Slovinské národní divadlo na Pražském jaru Francouz Guyota mužstvo SSSR vítězi v lávodu míru Týdny mládeže ve všech krajích Praha má rekord v rozvodech Desátý mládežnický výstup na Rysy Zasedán:C 11v KSO. ~spěch ČSSR na veletrhu v Budapěšti Nár. shromáždění jedná. o modern1saei vyučováni Přijezdy prvnieh. delegaci na nn. sjezd ESO POkraCSování britské stávky námořn:cln' Všeobecná pohotovost na Kubě Svatodušní. svátky ve znamení velké návštěvy eizinc'6 Le onid Brežněv v čele delegace na Xn. aj ead KSč do Prahy ZavedeD:! ps,ychologie opět mezi školní předmět,y Surve;yor ll8. cesti k Měsíci května Zahájení nn. sjezdu KOO v l?raze

10 Oerven... -_..... Projev presidenta republiky' na X. sjezdu RSO Pozdravné projevy delegaci komunistických stran na X. sjezdu KSO Projev.r s. Lenárta a Hendrycha na n. sjezdu. Surveyor A přistál měkce na Měsioi Trvání stávky námoř~ v Anglii Zakoněenimsjezdu mo A, NovotDý' opět prvnim tajemníkea Oelostátní výstava životního prostředí Odjezd zahraniěních delegací z FrabY Velmi teplé poěas:! na poě. ěervna vostrávě. Kosmická 100. Gemini 8 krouží kolem země. Návštěva italských pram;yslník6 v OSSR Gemni 9 přistála v Atlantiku Celostátní setkád mládeže se ěleny vlád,jr Rakouský parlament jednal o Habsbukovi Mezinárodní seminář o prevenci a léěeni alkoholismu Sni žen:! cen chladniček a televisord 12. června tropická neděle Francie.OSSR v tenise 4:1 Alexej Ko~gin ve Finsku Delegace našich poslan~' v Kanadě Volby v SSSR a v tálii Prt' zk:u:m podzemní továrlly Richard Jl druhé svět. Zasedání valného shromáždění Os. akademie věd Jednání o ěs. rumunské spolupráci Proj ev presidenta A. Novotného l8. akti vn v OKD Platová úprava ve zdravotnictví Velmi příznivé poěasí v ěervnu. Na našich řekách zavedena tlaěná doprava zboží Vzpomínkové slavnosti na rok 1866 Velký zájem o domácí a zahraničdi rekreaci Návštěva presidenta de Gaulla v MoSkvě Věra Oáslavská mt;str ve sportovní gymnastice Počátek žni na Siovensku. KOlllRonaut Cernan vystoupil z kab1rq války' Představitel Bar~ v Praze Rozhovor,y presidenta de Gaulla a sovětských představitel~ Deštivá drub.á polovida. června -- Místopředseda vlády inž. Oernik návštěvou v ADglii Barllský generál Ne Win navštívil Plzeň De. Gaulle :ca cestě po SSSR Zahájení pravidelné dopravy mezi Prahou, a Tunisem Předseda rady midis~ SSSR A.Kos.ygin pozván do Británie Porada vlády s generálními' řediteli našeho prt'myslu Usnesení o vyšš':ích odměnách za česání chlllele Zavádění kočárové doprav.y v Praze a lázeňských městech Sraz piol'lý.rt\ v Rovišti 11 Příbrami.. V O íně probíhá t.zv...kulturní revoluce" Návrat národního representačn:cho mužstva OSSR z Jižní.Ameriky Jednání o statutu Pralv Západní zbož í na náš trh Vichřice nad Prahou Argentjnská armáda svrhla vládu Státní závěrečnt účet za rok 1965 v Nár. shrom. schválen Nejlepší studenti a uěitelé u presidenta republik7 NáVrat de Gaulla z Moskvy Ukončen! stávky námořn:ckt~ v Anglii v Kremlu

11 lid Oervenee --_.._.._ _---~ Národní sbromážděn:c schválilo zákon o ochraně pl'dního fondu Na našich řekách povodňová vlna. President de Gaulle v sovětské televisi Potlačení pokusu o převrat v lrá.lm Vydání zákona o osobním vlastnictví byt'd. Odjezdy dětí na prázdninové tábory Nová část areálu Pražského hradu a zahrad otevřena veřejnosti Nebezpečí povodní na našich řekácij. Představitelé straq1 a vlády v Rovišti u pi~ Francie odpálila nukleární bombu Projev ministra Plojhara v Bratislavě Prohlášení čs. tiskové kanceláře k německému revanšismu Vyvrcholení oslav tisíciletého trvání Polska Vyšetřováni vraždy presidenta Kenned,-ho se děje soukromou cestou Uherskobrodské dni J.A.Komenského Pokračování zemětřesení v Taškentě Zasedání Politického poradního vy'boru ělenskychbstátd Varšavské smlou Slibné vyhlídky na letošní úrodu v Bukurešti V KarlOvýCh Varech XV. filmový festival Kosmonaut Gagarin v Plzni Prohlášení státe. Varšavské smlouvy k válce ve Vietnamu K Oernému. moři pravidelná rychlíková doprava speciálními vlaky' 2i velní pohroma na Bardij otaku Deklarace sttá.1i6. Varšavské smlov;r Zahájení chodslrych slavností ndíra Gándh10vá v Jugoslávii Fotbalové mistrovství světa zahájeno v Anglii Gagarin hostem v Košic'eh Mezinárodní kurs o TBC v Praze U snesen:( vládi a 11v SO k výsledlá'-m porad v Bu}tUre šti Maaaři na mistrovství světa v kopané porazilifavorizivanou Brazilii Protesty našich pracujících proti válce ve Vietnamu a%1 Britský premiér Wilson v Moskvě ndíra Gandh1ovtá. v Moskvě Oástečná mobilisaee ve Vietnamu Vražda století v USA. Zabití osmi ošetřovatelek Zklamání na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech 11 spěšdý start Gem1ni 10 v USA Smrlli nad Chodskěm Návštěva de GaUlla v NSR Rekordní let Gemini 10 vesmírem Bouře s pra trž í mračen nad Prahou. Nepěkné scény na mistrovství světa v Anglii při zápase Anglie-Argentin J.Gagarin v Liberci Da. veletrhu lj Velktá. 'Úroda hub a borl'vek Ministr zahranič í Francie návštěvou v F'aze NSR-SSSR Da. mistrovství světa v kopané v Londýně 2:1.Angli-NSR ve ful Katastrofální záplavy na jižní Moravě Jednání sovětského m1ni$tra zahraniči v Tokiu Příznivé jednání mezi Francii a ČSSR ~ně v plném proudu v celém státě Olenové vlády na ohrožené jižn! Moravě Uveřejněni podminek pro prodej b~' Anglie na mistrovství světa v kopané porazila v nastaveném čase NSR 4 :2

12 Srpen ---~--_.. -- l1mrtí nárosmho umělce Andreje Bagára Přes milioncizincd navštívilo v pbvním pololetí Ossa Pedagogický kongres NSEA v Praze Zasedání sovětského parlamentu President republiky na libereckém veletrhu Předseda stran;y ndický národní kongres návštěvou v Praze Přípravy DB. společné vojenské cvičení tf Vltava" Počátek Chmelové sezony Alexej Kos,rgin představil v SSSR novou vládu Vláda republiky projedllilá. problémy jaderné energetiky V' OSSR Na Hané velká úroda Velký proces s valutovými podvodníky v Praze Návštěva maršála Timošenka v Praze Zahájení Jiráskova Hronova Dobrá úroda hub, ale počasí děštivé a chladné VystupňoVání nálet6 :ca Vietnu Nadbytek uhlí ve skladech V Praze světový kongres chmelařd Maršál T1mošenko DB. Slovensku Změny v brl tské vládě Sraz archeologa v Brně Lunar Orbiter 1 na cestě k Měsíci V polovině srpna teplé počasí. Nejvyšší trplota za 105 let 32 stupďa ~havá neděle 14. srpna Letošní opožděné léto Velké zemětřesení v ndii Výstava Velká Morava ve Svédsku Zahájeni léčebné ~~ventivní péče v Ossa ZměDY řízení v Ma sku.,vltava' největší vojenské cvičení po válce Letošní velká úróda ovoce. Oechoslovák obětí žraloka v Jugoslávii Renovace bratislavského hradu Jednání o volných sobotách na školách ránská princezna na Pražském hradě Delegace u presidenta Papež Pavel V. pro jednání o Vietnamu Mezinárodní s,rmposion o fotogramatrii v Praze Stranická a vládní delegace na cestě do Bulharska Dlouhotrvající politická krise v NSR Sovětská nota čínskému vyslanectví na: činy Rudých garg v Pekingu Projev presidenta repupliký kabsolven~~m vojenských škol Dožínkové slavnosti v krajích V Praze SVé~OVé setkání archeologt~ Zář í Letošní žně skončí uprostřed podzimních prací Vítězství OSSR nad SSSR v odbíjené 3:2 Mezinárodní symposion v ~aze o bakteriální infekci střev JihoafrickY ministerský předseda zabit před očima parlamentu Evropští zdravotníci sněn1ují v Rabatu. Učastllikem ministr Plojhar Vládní jednání. o velkoobchodních cenách a bezpěčnosti v silniční Jednání o čs.-norské spolupráci dopravě

13 Ve Francii proces li únosci' Ben Barky President de Gaulle na Tahiti CelonárodDi sbírka na podporu Vietnamu Zahájení brněnského veletrhu Zasedání filosofického kongre~ v Praze Adenauer v NSR žádá odstoupení Erharda Pooátek sklizně brambor OSSR mistrem světa v odbíjené Velmi pěkná zářijová Deděle ll. září První dodávky ře;wr docukrovar:t1. v polovině září l1spěch os. filmu Lásky jednl! plavovlásky v Novém Yorku Americký kněz požádal o asyl v SSSR - President republiky v Bulharsku Gemini přes tisích kilometr6 nad zemí lfmrtí velkého herce SSSR N. OerDsova Přestřelky na italsko-rakouské hranici Manifestace čs.-bulbarského přát elstrvív Sofii Posádka kosmické lodi Geminill Q,spěšně přistála Zased.á.nít1 středniho výboru čs.nóviná.h Kongres a festival filmových škol-v Praze S~olečné prohlášení o návštěvě čs. stranické a vládní delegace do Predseda vlád;t J. Lenárt v čele delegace do Vietnamut GelleráJ.n:( tajemnik americké Komun. strany Gordon Hall na návštěvě Velká účast na oslavách dne tisku Bratrské armá~ se Sjíždějí do OSSR ke společnému cvičení Běh Rudého práva v Praze vyhrál Tunisan Gamoudi Zahájení velkého vogenského cůčení "Vltava u v OSSR ~~:~::n!i!':~:r~!a!!n:a:m cvičení "Vltava" Noví velvyslanci ráku, Ghany a SAR v Praze Sedmdesát let nár. umělce Zdeňka StěpáDka l1spěšné zakončení cvičení "Vltava" Os. delegace v HEUlojl Velká letošní úroda ovoce a zeleniny Celostátní plán nákupu splněn na 100,1% Klidné, jasné počasí Dá konci září Zasedá:D.ivlád;y o Úloze národních výbort~ SlavnostJ.tí závěr "Vlatavy" v Budějovicích Vlsoké vyznamenání D.Sostakovičovi Vera Oáslavská a čs. družstvo gymnastek vítězí v Dortmundu Projev presidenta republiky na vojenské přehlídce v Budějovicích Kongres leteckého lékařství v Praze Projev čs. předsedy vlády Lenárta v Hanoji Výstava Le Corbusiera v Praze Sjezd historik6 v Brně Projev ministra Plojhara na mírové manifestaci v Frostějově Karel Ančerl národddm umělcem Os. gymnasti u presidellta republiky es. vládn:! delegace v Moskvě Os. rozhlas zahájil stereofollí vysílání rt í jen _c:e Delegace bojovníka proti fašismu na Hradě Společné komuniké vlády VDR a OSSR Manifestace na pooest interbrigád Výměna ratifikačních listin Ossa s Jemenem

14 Zahájení na právnické fakultě k:rjminalis-tického směru v Praze Vláda jednala o bytové výstavbě Oslavy dm československé armády Zasedáilí tfv xso o Vietnamu. Delegace francouzské socialistické strany v Eraze Teploty :ca po5. října. dosáhly rekordních výšek až 30 stup~ Proces se 51enem gestapa Wilferem v Praze Sudánsk;t ministr zdravotnictví v Praze Zlevnění chladniček Slavnostní shromáždění vojá1cli a pracujíélfch ve Sjezdovém paláci v Fraz( Oerveneové poč'así v neděli 9. října.. Turistická neděle V Praze mezinárodní jazzový festival. Sovětští stlldenti opouštějí Oínu Pomalá sklizen brambor6 a cukrovky. l1roda vína pr13 měrná Br! taká mse p~m.yslník:6 návštěvou v Praze.Ame'rike. nevěří zprávě Warrenovy komise o smrti presidenta Ke:nnedyho Symposion léka1'6 gynekologt~ a porodnílo' v Praze Příprav na celoevropské sč ítání lidu V Ostravě velká střevní epidemie salmonelozy V Oíně "mdé gardy" ter~risují obyvatelstvo President republiky svolal na ll. října Národní shromáždění Nejvíce turis"tt' do OSBR je z NDR Neustálé pumové útoky v jižních Tyrolích Hvězdárna Ondřejov dostane stotunový dalekohled od fy Zeiss Projev presidenta republiky na slavnostním shromáždění v závodě OKD v Vy-slanci Jordánska a Mali u presidenta na Hradě Vítězství Věry OáslaVSké také v Mexiku President republiky,předseda vláqy a ministr národní obr8.ly v SSSR V Mladé Boleslavi vyrábějí již každou třetí minutu jedno M B 1000 D.n;y armédksé kul tury v OSSR První říjnové děště17. "října Praze Příprava: nového zdravotnického zákona V Praze ChYceni mezináro'dní podvodníci s množstvím paděl~ch dol~' Zasedání vlády'ovnitřn:cch hospodářských problémech t1mrtí rozhlasového reportéra Josefa Laufra' /l6.října/ stálé demonstrace "rudlch garď f v Pekingu Nobelova cena míru letos neby-la udělena Porážka. našich fotbalistd'v Bělehradě llo Papež Pavel V. letí do Kanady Velké výhody při nákupu televisord Setkání představ! telil bratrských stran v Moskvě Katasrofální sesutí haldy v v Aberfanu v Anglii. 200 obětí, hlavně dětí Delegace KSO v Dánsku. Ministr zabraidoí z Finska v Praze Příj esd moskevského divadla Sovremenik do Prahy Sparta porazila v lize Duklu 3:1 Zahraniční výbor Národ. shrom. jednal o naší exposici v Montrealu výzkum. výživy v celé bropě Projev čs. zástupce v OSN UNESCO Chce řešit světovou negramotnost Národní shromáždění,projednává 5tvrtou pě-tiletku Finský ministr zahraničí u presidenta Zavádění nové soustavy řízení do zemědělství President republiky navštívil Vřesovou Národní shromáždění schválilo ot"vrtou pětiletku. Sovětská protestní nota k událostem v Cíne Oína v,yzkoušela svoti první řízenou raketu s atomovou hlavicí Habešský císař na konferenci s presidentem Titem Zlevněni televisorft

15 Listopad _.. _ Celostátní konference <Ss, výboru obránc6 míru. Silný pokles teploty 1. listopadu. Kolem nu.ly Prvni mrazy, ale řepa je posud na poli Os. cena mim za r udělena presidentu republikjr Projednávání zák:o:oa o ochraně ovzduší S ovrelhenik, moskevské divadlo, zahájilo v Fra.ze Na celou. Evropu útočí velmi <Sasné mrazy Naši fotbalisté hráli s mistry světa ve Wembley 0:0 Pozdravné telegram;y k 20. výro<sí založení organisace UNESCO Rychlé změdy po<sasí na po<s. listopadu Příj ezd sovětské delegace k Měsícipřátelstvi do Prahy Telegram <Ss. přédstavitel-ft státn:ík6m SSSR k Velkému. řijnu Jednání o nového kancléře v NSR Vitězstvi <Ss.fotbalis~~ v Amsterodamu 2:1 Moskva i Praha oslavily 49. výro<sí WSR. Velká přeblídka na Rudém náměstí Velké živelní pohromy v tálii. Hlavně postiže:oa Florencie a Benátky nterw1ew presidenta Novotného s redaktorem listli.al-achbár zkáhyr;r Volb7.dosněmov:cy representant-a v USA President republiky Ant. N ovotjlý Dávšt ěvou vkáhi.ře Florencie v tálii pod nánosem bahm z velké povodně Dr Kies~r kandidátem na úřad kancléře v NSR President liovotný na Asuánské přehradě v SAR Od příštího roku nová silni<sní pravidla V Brně V. ro<snik filmového televisnťho věletrhu Filmforum. President Novotný a <Ss. delegace návštěvou v Etiopii Předseda presidia Nejvyššího sovětu SSSR Podgornyj návštěvou v Rakousk Spole<Sné komuniké OSSR a SAR Willy Brandt se přimlouvá o zřízení zastupitelského úřadu v OSSR Měsíční sonda Gemini 12 obíhá zemi Projev presidenta Novotného v Addis Abebě Pozoruhodný návrh <Ss. delegace na zasedání OSN Dalši velké zátopy v tálii Dukla porazila vell.kole Poháru mist~ Anderlecht 4:1 President republiq odletěl z Etiopie do ndie Zat<Sení špionážniho agenta Komárka SSSR poe'že stavět podpovrchovou dráhu v Praze Slavnostmi uvítáni presidenta v Dilli Devátý SJezd Komunistické str~ Bulharska Svédsko-OeskoslovenSko v hokeji ve Stockoholmu 2:2 Slavia poraželb. V kopane vťdenskou.austrií 2:0 Návrat presidenta Novotného z ndie Projev ministra tíkolstvť k mírovému. hnutí katolického duchovenstva ~mrtí známé here<sky Terezie Brzkové Zasypaní horníci na dole Julius u Mostu vyproštěni Jednání mezivládami ~SSR-Sýrie Neštěsti letadla 1Sulbe~.';;lillií u BratislaVY' 'Nový velký atlas Oeskoálovenské republiky v.ytíel Volby v tálii 'Nová lanovka na Ještěd Vfi.dce sudetoněmeckých revanšista Wenzel Jaksch zahynul při autonehodě Nový italský velvyslanec v Praze X. s~ezdmaaarské socialistické dělnické str~ HokejJ.sté OSSR zvítězili V Moskvě nad SSSR 7:6 Ministerský předseda SAR návštěvou v Praze Nesnadné vyšetřováni.havárie bulbarského letadla u Bratislavy

16 Prosinec _ ~--- es. návrh před Valné shromáždění OSN Nový velvyslanec Brazílie v Praze Národní vyoory projednaly svtij nový zákon' Návštěva předsedy ra.d;y min1strd SSSR A. Kosygina v Paříži Novým kancléřem NSR Georg X1es~r Projev m1lůstra Plo~a v zahraničním výboru Nár. shromáždění Dosavadní předseda U Thantzdstal ve fudkci na další období Zasedání státní komise pro cely, finance a mzdy Rozhodnutí a stavbě tuňelupod La Manchem Horské chaty na vánoce předem obsazeny Ministr David v Kanadě A. Kosyg1n DB. cestě po Francii Dukla porazila. v odvetě Ander lecht v Praze 2:1 Katastrofa řecké lodi Heraklion v Egejském moři. Přes 200 utopených Smlouva SSSR-USA o zákazll umí st ování nukleárních zbraní v kosmu 20. výročí norlmberského procesu Sovětsko-fra:ncouzské prohlášení Zima a sníh už v celém státě Ministr David jedná v Kanděo prohloubení vzájemných hospodářských stj Ministři socialistiek;fch zemí na konferenci v Praze Smuteční akt s obětmi leteckého neštěstí u Bratislavy Stupňování váu;y USA. proti Vietnam. Florencké uměle cké památky těžce poškozely povodněm-- Velký vzr6st telensních divá.ka v OSSR. Nebezpečná politika Oíny Národni Shrom. schválilo zákon o zemědělské dani. Vytrvalé lij áky lb.d Evropou nešem váž%lých probléme se školní docházkou Ve spolkovém sněmu NSR se jednalo o vztazích k OSSR Vysoké pocty udělené představ1tel'6m našeho zdravotnictví Stížnosti na zdlouhavost v d~ehodovém řízení Prohlášení vlády OSSR o válce ve Vietnam.u Rekordní ~otřeba léčiv v OSSR Celostátni sbírka na pomoc Vietnamu Chřipková epidemie hlavně na východě státu Oelá republika pod sněhem a náledfm Zlatá neděle ve znamení velmi špatného počasí 6 o. narozelid;y L. Brežněva. Návštěva A. Kosygina v Turecku Josef Masopust prohlášen nejlepším sportovcem roku 1966 Projev předsedy vlády o naší ekonomice na zasedání 11V ESO Vánoční příměří ve válce ve Vietnamu Silné oteplení na vánoční svátky Luna 13 vysílá snímky s povrchu Měsíce Zvýšený stavební ruch na výstavišti v Montreálu ke konci roku. OSSR-Toronto Blués v hokeji 9 :2 Provokační prohlášení kardinála Spellma:na k Vietnamské válce ~mrtí národního umělce, sochaře Vincenee Makovského zaměstnane~m podíly z hospodaření Závody rozdělují

17 -,-- Správa o b c e

18 L-.~ Kolín vstoupil do P:t"'1'lWslového rozmachu jako jedno z prvních měst v Oecbách. V posledních dnech okupace jej tento p:t"'1':myslový charakter stál hodně obětí. Teprve ve tfiapade;átém roce se podařilo vyrovnat úbytek bym' zničených bombami náletl.'. Dí:les už j e situace jinač í. Na jihozápadní straně vyrostl nový Kolín s tisíci šesti st,y. -. byty, jeslemi. školkou, školou a obchody, město pro~ala nová magistrála, k:terá ucbránij&;lhistorické jádro před osudem sousedního Nymburka. Dokončuje se nový vodovod, buduje se městský parovod, v přištim roce bude otevřeno nové autobusové nádraží a už letos byla otevřena,- větev.nadjezdu na Zálabí. jedna Plánovací. oddělení MěstNV už pracuje iet~s na plánech pro rok 1970,,kdy už bude mít sídliště 10 tisíc obyvatel, bude mít dost pitné vody a. nadjezd bude dokoncen i pro třídvorskou silnici. ", V současné. době roste nové sídliště z družstevních d9mil proti llemoclici, u nádraží vyrostl osmipodlt:j.žn:! d,~.m Jednoty a na Zálabí je dokoncena letos prvni část ob~ního sila. :Plánuje se doprava ve městě, obrovitého uvažuj e se~_o zrušení mi~tnich železničrrlch zastávek, které odbavují dem:lě na3 tisíce lid:!, připravuje se dokonalej-ší elektrofikace a plynofikace a odstran~ní některých velkých nevy-.. hovujících továrnich obje.1:rt'6 za středu města, jako jsou Obchodni tiská.r~. Plánuje se vybudováni ještě jednoho mostu na. dolním. okraji Kmochova ostrova,. který ba navazoval na přejezdovou kounmikaci na Zálabí a odlehčil tak

Události doma ta v cizině

Události doma ta v cizině Události doma ta v cizině tf v ODE N k r. 1 9 6 7 Tento ~ok byl od počátku poznamenán 50. výročím Velké říjnové socialistické revoluce, k němuž směřovala řada závazlo' pracujících našich závod~. Zvolení

Více

Události v re:publiee. eiziaě

Události v re:publiee. eiziaě Události v re:publiee v eiziaě a ,; : ~:yo. ".~ :~. Leden. Novoroční projev presidenta A. Novotného v. v Start studentské expedice Lambaréné na Staromestském námeptí 2. Druhá transplantace> srdce na světě.

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna

Více

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k 1.1. 1985 17.537 obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek 57-57 obyvatel 17.480 obyvatel Narození 206 obyvatel

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

Čas kvetoucích luk a strání

Čas kvetoucích luk a strání www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 170 Čas kvetoucích luk a strání Blankytně modré nebe, svěží vánek, chuť čerstvě natrhaných třešní. Léto! Už aby bylo a dovolená k tomu, nebo alespoň

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig.

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig. Přes 500 lístků obsahovala schránka na přání občanů, která byla již tradičně umístěna z iniciativy radnice pod vánočním stromem na Karlově náměstí v Kolíně. Na zhruba čtyřech stech lístcích bylo přání

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

PROSINEC 2007 ročník 13, číslo 12 zpravodaj@mukolin.cz

PROSINEC 2007 ročník 13, číslo 12 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně PROSINEC 2007 ročník 13, číslo 12 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Dne 13. prosince byla slavnostně podepsána Smlouva o úplatném převodu obchodního podílu ve

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více