Fakta 'jsou nedotknutelná, je libovolné. C.P. Scott,. miněni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakta 'jsou nedotknutelná, je libovolné. C.P. Scott,. miněni"

Transkript

1 Fakta 'jsou nedotknutelná, miněni je libovolné. C.P. Scott,.

2 < tlku.lturni < 1 11 vo dem k r Tento rok jako jiná léta na~hostoletí byl " velmi bohatý na mezinárodní i d~qí, události. Válka ve V1e:tnamU trvala s nezten06nru. -silou po celý roka hrozící kollf1ikt mez:!. ndií, a PB.kistanem byl <ur~ di:plomatic':' k;ým zásahem luexe je Kosig1.na., V,Oíně se t.zv revoluce" rozrostla. Do, popředí e, událostí vystoupil XX. sjezd KSSs a návštěva francouzského presidenta de Gaull8. v 80- ', věi1ském bi se stal Opět': svazu. Předsedoo.,OSN na další obd~... dosavadní předseda U Thant, a do oela :NSR se dostál nový kancléř Kiesin- V.Anglii bylo pořádáno misrovstvi světa v kopané a ta.l.ie prožila katastrofální zátopy" které ZP.'sobily nenahraditelné kulturni škody ve,~lo:benc-i1.,midi~terskoll. >fedsedlryníď, " ndie se ~taj.a lldira A%han4!OVá.

3 .. Z domáoíel; u~ostí stojí letos v popředi nu. sj ezd Xonmnistic~é strany.. OeskQsloven-, ska a Dávštěva pre sidenia l'9publ1ky v Egyptě.8. v ndi1.veeohá~h bylo. provedeno vojens.k~ evičeítt~sk Va:cšavsk& sng.ouvy pod heslem Naše filmové umění zaznamenalo mezinárod- "'. " v v - - ní uspeqh udelením Osesra, nejvyšš! filmové -.,. trofe~- za film, 'Obchod na korse. ' P.r;-aha byla.. - dějj.štěm světov~ho sjezdu a,reheol<;>gd.. ~ B;yla zahájena akce ":na. zakupování b~ do vlastnictví' a býl;yvzávode~hi-'~a4ech zavá-.děny volné soboty a zkráee.n:! pracovní do-by.. t1roda v.tomto roete b;yla neob;yčejně. zvlášt,ě 'v obili a.c ovoci. ' ~ dobrá, ~ost:( Bohatství současných děj~ nelze do" podrob zachyt'ít, a metoda Vyl>ě~ události už patři k. podstatě historiografie. která není, - nič:(m jiným než právě výběrem f'~...

4 J Události doma a v zahraničí

5 Leden...--_..._- Novoročni poselstvt státdi~' k zachováni,mtru Nové vydáni knihy od J am.m o Debureauovi Os. e~edice odborni~ nap'olnoc Kubě SSSR -assr v hoke ji v Colorado Springs 3: o Novoročnt projev prasidenta Ant. Nov-otného v čs. rozhlase Novoročnt slavnost na Pražském hradě Představitelé ndie a Pákistánu jednaj' v Taškentě a Na Bový rokvichřice,ale junt obloha" "OSSR-Kanada v hokeji v Colorado Spririgs 2:~ Sedmdesát let Oeské filharmonie Fronty před kanceláří Oedoku V Praze na cesty do ciziny Konference tří kontinent'!' v Havaně Stupňování války ve Vietnamu.... Vyznamenáni generála Ludvíka Svobody Rozsáhlá obnova pražských památek Nové celly uhlí a koksu Trat Kolín-Jihlava' dána do elektrofikovaného provozu M. Glezos návštěvou v Pra,ze NebezpecDW vývoj V NSR Sovětská delegace jedná v Hanoji Brněnská opera v Barceloně Besedy politických pracovníkfl s mládeží Podépsá.iié. mírové konference v Taškentu t1mrtí ind1ckfho min. předsedy Sástrího V nd1idvan"áctidenní smutek Nové stejnokroje pro naše železničáře Generál de Ga,úlle slíbil návštěvu: SSSR. Střtdavé počasi v lednu.snih a déšl'i, málo mrazu Premiéra českého filmu Obchod na korsa'v Novém Y<mku Vihorlatská -vodní nádrž v provozu ,' Připra,va celostát:híhosjezdu Svazu: protifašistických bojovníka V polovině ledna velké sněhové srážky. Dolo1:,'es bjirruri na Slovensm W. Gomulka provedl kritiku dopisu polských biskup' VojensKY převrat v Nigérli Vydáné tesi ke X. sjé'zdu KSč tlr5 let národ. umělce Františka Smolíka Celostátni ideologický seminář odborá~~ Dramatický vývoj Ben Barkovy aféry ve Francii President An.N ovotný a J ~ Hendrych' v Moskvě Ncirodní shromáždění jednalo o zlepšení životního prostředí ndíra Gándiová předsed.k;rní indické vlády Změny v individuálním cestováni do ciziny Velké polo~ v našich horách. Potíže se sněhem na železnici ndické letadlo :narazil!> na Mont Blan.c Veliký požár v Praze Velký vojenský rozpočet v USA Oslavy 100. narozenin Romána Rollanda První zkušenosti s diferencovaným vyuoovánim OslavY tis!eilet:í polského státu Zahájeni celostátní konference žen v Praze

6 l1nor -_..... Zabájení sjezdu protifašistických bojovnika v Praze Jednáni o návrhu vysokoškolského zákona Celostátní prada zdravotnílo~ První zkušenosti s volnými sobotami Všechna naše mládež ~v pololétí do zasněžených hor Ludmila Dvořáková, rodačka' z Kolína, vystupuje v Metropolitni opeře Sovětská Luna 9 Vypuštěna k měsíci Skladatel Rudolf' Friml v Oeskoslovensku V celé Evropě náhle mirné počasí První přípravy na vfstavu v Montreálu Mistrovství Evropy v krasobruslení v Bratislavě eodpověa presid.ant Novotného presidentu VDR Ho Oi Minovi Bělousovová ti Protopopovmistry EVropy sportavnich 4vojic krasobrusleni Luna 9 přistála měkce na Měsíci Ondrej Nepala v krasobruslení bronzovou medaili První sil:cmk;y Luny 9 Z povrchu Měsíce Krasobruslaři Babická a Holan maji bronzovou v mistrovstvi.evropy Mašková v krasobrusleni čtvrtá Finský ministr vyučováni návštěvou v Praze Sparta zvítězila v Argent1nenad Ri var Platel: o Rozhodnutí o znovuzavedeni rodinných škol Otázky s rozmis~ováňím patnáctilétých Výstava Velká Morava do Vídně'.. Německý kancléř Erhard návštěvou v Paříži Národni divadlo do Lond;ýna Přízni vf vývoj styk6 s Francií Rozšiřenipdsobnosti Dárodnich vtbo~ April6vé počasí v Oechách l1padekjllmvštěvd.osti v divadlech Os.-jugoslaávská dohoda 6 jaderné energii Celostátní setkání mládeže v Praze Dele gace SOSP v Moskvě' Projev presidenta republiky k mlad;ým zemědělc1~m na Hradě Výzkum životn:ích podmtnek v republicé ProtestY našich pracujícich próti~stále se stupňu.j'ci válce ve Vietnamu l1pravy na Pražském hradě vedly k ve~ objevdm CellY hlavúho ~ěsta Odevzd.á.lly Sovětská delegace k vědecko-technické spolupráci v Praze Harold Wilson jedná v Moskvě.něhu. rychle ubývá, Da horách déš~ ~mrtí herce Bedřicha Vrbského Vojeliský puč v africké Ghaně Problémy kolem školních učebnic Nebezpeči hladomoru v ndii Porážka Kanady v hokeji v Praze od OSSR ':4 Posledni únorová neděle skoro jarní Volby v Bulharsku B řez e n -.. _--... _-... Malémsčítání lidu v OSSR Nejteplejší únor století Sovětská kosmická stanice dosáhla Venuši Američtí kosmonauti Gemini 9 se zabili v letadle Sjezd vědecko-technické společnosti v Praze

7 OSSR poráži NDR v hokeji v Lublani 6: o t1vaby o p~plavu Labe-odra.-Dunaj Oesko-polská hospodářská jednáni Jednáni o dalši zkracováni pracovni doby Osse poráži v Lublani v hokeji Finsko 8:1 Prvni březnová neděle ve znameni jarniho počasi OSSR-Polsko v Lublani 6 :1' Delgace žen na Hradě u prasidenta Adenauer na návštěvě u de Gaulla Oasa na Lipském veletrhu Jan Zrzavý národnim umělcem OSSR;.uSA. v Lublali v hoke j i 7:4 CelostátDi konference pracóvn:ť1n' V zeměděls~ Těžká porážka SpartY v kopané v Bělehradě Celostátni konference JZD a státntch stat.ld\ Lékaři z ndie, Barl\Y a ránu v Osmt Ossa poráži v Lublani Kanadu 2:1 - Novi ilárodnt um,ělci-:sůbrtová, Srubaf, Gleich, Blažiček,Berman Ossa porazilo Svédy v hokeji v Lublani 2:1 Velké úpravy na pražském hradě Delegace Komunistické stra~ Dánska v Praze Sukar.no postoupil v ndonésii veškeru moc Suhartovi Posledni návrat zimy. Množstvi sněhu na horách OSSR poraženo v Lublani v hokeji od SSSR 7:1 Jsme druzi. Básn:!ci Seifert, Hrubin, Závadanárodn:ími umělci Národnt sbrómáždeni o zahraničú politiceossr VelkoploŠllá závlaha "Vltava" před dokončenim Jednáni o vysokých školách v plénu Nár. Shromážděni Gellini 8 startovala do vesmiru k setkáni s Agenou Oistota vo celostátnim vážným problémem Diskuse o thesich k xn. sjezdu KS~ Schválení zákona o péči o zdraví lidu Příznivý začátek zemědělských praci Sestaveni nové rakouské vlády po \volbách Opatřeni pro zvýšeni čistoty ovzduší Nejv;yšši trofej světové Prvni jam:! neděle ve' slunci Zahájeni Národního divadla v Londýně' V zr6 st obliby zmrazených potravin kopané - Rimet-ev pohár- ukradena Zasedáni tlv KSO o plánovitém řizení hospodářství Slavia pora.žena 11 Budaoešti od MTK límrti Augusta Bacha předsedy ODU v NDR Projev ministra Strougala o zemědělstvi V ~e mezinárodní přehlidka samočinných počitečfl. Projev předsedy vlády' Lénaárta. o odpovědnosti ndira Gándhiová v Pařiži Výstava Velká Morava do Svédska Sněhové bouře 'a blesky na KrkonošíBh Vládni delegace do Moskvy Den učitel'd Svédskýministr zahraničních věci v Praze Stovk;r lyžah na horách, kter' se pokryly znovu sněhem národních vy"bor6 Sněhový uragan na střednimi Oeehami Uvítáni čs. delegace v Moskvě Nejvyšěi fotbalovou ztracenou trofej našel pěs Dlouhotrvajiei ničivý orkán nad Západní EvropóU Slavnostni zahájenťd sjezdu KSSS v Moskvě 29. března Projev prvntho tajem. t1v KSSS na sjezdu v Moskvě Dobré výsledky třineckých železáren Vítězství labourista v anglických volbách

8 D'uben Projev presidenta Ant. Novotného, na XX. sjezdu KSSSa v Moskvě Automatická stanice Luna 10 v SSSR vypuštěna Projev ministra zahraniči Gromyka na XX. sjezdu KSSS Návrat Národniho divadla z Londýna Os. delegace ve Voroněži Květná neděle na horách pod sněhem Luna 10 prvni umělou družici Měsice n. sjezd KSSS projevil plnou jednotu EfektiVDi vyuziti tnvestičn!ch prostředka u nás Zpráva pfed.sedy' rady ministra A.Koa,gina na XX. sjezdu KSSS Celostátní porada zdravotnických komisi v Praze Prójevpresidenta A. Novotného v moskevské automobilce XX. sjezd KSSS zvolil nový ústředni výbor vzrast revanšismu v NSR Návrat delegace KSO z Moskvy Derby Sparta-Slávie 1:1 Aprilové poč asi na velikonočni svátky Dobrý prt1běh jarnieh praci v zemědělstvi Odstřel doma na Národni třidě v Praze l1.mrti akademika. Bohumila Němce Mezinárodni kurs o tuberkulose v Eraze Smrt iráckého presidenta Arífa Velký požár cukrovaru v Modřanech Závazky Dárodnich výborft k X. sjezdu KSO OslaVY' tisiciletí polského státu Os. fil Obcnod na korze dostal amerického Oscara, nejvyšši trofej, Neštěsti na ostravském dole Zárubek. 15 mrtvých Dohoda o státním občanství s PolSkem Zasedáni T1V KSO '. Slavnostni večer k 96. výročí Darozenin V..Lenina. Velmi příznivá neděle 24. dubna. Teplo a hezky Vědecko-techn1cká ~olupráce s ~bou - Družice Molnija 1 vypuštěna - Os. britská obchodní jednání Jednání o diskusi mezi NSR a NDR T.1pl(lfa doprav v hlavn:(m- městě Ničivé zemětřesení v Taškentu Vyznamenání našich občam' sovět.skýjll1 řády Nový velv,rslanec NDR v Praze -., Velké americké nálety na Vietnam. Udělen! státních cen a vyznamenání Květen Velké oslavy 1. máje a projev předsedy vlády J. Lenárta Ve Francii marné pátrání po Ban Barkovi Projev presidenta republiky k májovém1il pclvodu Hezkémpočasína první májovou neděli Kul turní dohoda mezi Ossa a SSSR Značné ztráty Američam' ve Vietnamu Adenauer v zraeli l?řeličeni s viníky něštěsti na přejezdu v Deštnici eka Projev ministra Plojharana shromáždění Světové zdravotnické organissa, Týden otevřených dvěří na Pražském hrad~

9 Uznáni ministra spravedlnosti lidovým soudc~m Stavba mselského mosiju... Oslav d.ne zakončení vá.l.q' a osvobození republiky Bouřkové. přeh~ďky po prvních hezkých májových dnech. Slavnostní armádní pfehlídka na Letné k 9. květnu Projev ministra B~mského při přehlídce v Praze Oína vyzkoušela třetí jadernou bombu 19. ročník Závodu míru. ods:bartoyán v Pr~ze Zahájení dopravy Zla širokorozchodné trati Další zkušenosti se zkrácením ~racovní doby Přijímací zkoušky na školách tretího stupně Zahájeni Pražského jara Výstava k n. sjezdu KSČ.Alexej Kosygin v Ká.bi.ře První vtsledky nové soustavy řizení Zahájení sjezdu Slovenské komunistické str~ Stálé otřesy země v Taškentu Projev Jiřího Hendrycha na sjezdu KSS. Sraz revanšista v Bonnu Čtyři století university v Olomouci 15. května velký studentský majáles v Praze Na Pražském jaru dirigmval A. Rubinstein Kvěnová neděle 15. května měla teplotu 26 stupm' V Novém Yorku stávka novinářt' Francouzský ministr školství v Československu. V Moskvě zahájen sjezd Komsomolu RumUllSký ministr zahranič i v Praze Největši stávka ve Francii Slovenská města postižená zátopami obdrže~a řád práce Sovětská odpověnna notu NSR essr;osssr v kopané 1:2 20. května zatměn:! slunce pozorované i u ~ S cm zka předse&' vlád ČSSR a NDR Nový rychlík Praha ~ Ostrava,Autmk/ Francouzský skladatel Darius MjJhaud na Pražském jaru Velká mírová manifestace v Terezíně. Jo. v;troěí tragedie u Rakvic llb. D;yji př:ctomn;vch. Nejteplejší květen století Námořnická stávka v Británii Slovinské národní divadlo na Pražském jaru Francouz Guyota mužstvo SSSR vítězi v lávodu míru Týdny mládeže ve všech krajích Praha má rekord v rozvodech Desátý mládežnický výstup na Rysy Zasedán:C 11v KSO. ~spěch ČSSR na veletrhu v Budapěšti Nár. shromáždění jedná. o modern1saei vyučováni Přijezdy prvnieh. delegaci na nn. sjezd ESO POkraCSování britské stávky námořn:cln' Všeobecná pohotovost na Kubě Svatodušní. svátky ve znamení velké návštěvy eizinc'6 Le onid Brežněv v čele delegace na Xn. aj ead KSč do Prahy ZavedeD:! ps,ychologie opět mezi školní předmět,y Surve;yor ll8. cesti k Měsíci května Zahájení nn. sjezdu KOO v l?raze

10 Oerven... -_..... Projev presidenta republiky' na X. sjezdu RSO Pozdravné projevy delegaci komunistických stran na X. sjezdu KSO Projev.r s. Lenárta a Hendrycha na n. sjezdu. Surveyor A přistál měkce na Měsioi Trvání stávky námoř~ v Anglii Zakoněenimsjezdu mo A, NovotDý' opět prvnim tajemníkea Oelostátní výstava životního prostředí Odjezd zahraniěních delegací z FrabY Velmi teplé poěas:! na poě. ěervna vostrávě. Kosmická 100. Gemini 8 krouží kolem země. Návštěva italských pram;yslník6 v OSSR Gemni 9 přistála v Atlantiku Celostátní setkád mládeže se ěleny vlád,jr Rakouský parlament jednal o Habsbukovi Mezinárodní seminář o prevenci a léěeni alkoholismu Sni žen:! cen chladniček a televisord 12. června tropická neděle Francie.OSSR v tenise 4:1 Alexej Ko~gin ve Finsku Delegace našich poslan~' v Kanadě Volby v SSSR a v tálii Prt' zk:u:m podzemní továrlly Richard Jl druhé svět. Zasedání valného shromáždění Os. akademie věd Jednání o ěs. rumunské spolupráci Proj ev presidenta A. Novotného l8. akti vn v OKD Platová úprava ve zdravotnictví Velmi příznivé poěasí v ěervnu. Na našich řekách zavedena tlaěná doprava zboží Vzpomínkové slavnosti na rok 1866 Velký zájem o domácí a zahraničdi rekreaci Návštěva presidenta de Gaulla v MoSkvě Věra Oáslavská mt;str ve sportovní gymnastice Počátek žni na Siovensku. KOlllRonaut Cernan vystoupil z kab1rq války' Představitel Bar~ v Praze Rozhovor,y presidenta de Gaulla a sovětských představitel~ Deštivá drub.á polovida. června -- Místopředseda vlády inž. Oernik návštěvou v ADglii Barllský generál Ne Win navštívil Plzeň De. Gaulle :ca cestě po SSSR Zahájení pravidelné dopravy mezi Prahou, a Tunisem Předseda rady midis~ SSSR A.Kos.ygin pozván do Británie Porada vlády s generálními' řediteli našeho prt'myslu Usnesení o vyšš':ích odměnách za česání chlllele Zavádění kočárové doprav.y v Praze a lázeňských městech Sraz piol'lý.rt\ v Rovišti 11 Příbrami.. V O íně probíhá t.zv...kulturní revoluce" Návrat národního representačn:cho mužstva OSSR z Jižní.Ameriky Jednání o statutu Pralv Západní zbož í na náš trh Vichřice nad Prahou Argentjnská armáda svrhla vládu Státní závěrečnt účet za rok 1965 v Nár. shrom. schválen Nejlepší studenti a uěitelé u presidenta republik7 NáVrat de Gaulla z Moskvy Ukončen! stávky námořn:ckt~ v Anglii v Kremlu

11 lid Oervenee --_.._.._ _---~ Národní sbromážděn:c schválilo zákon o ochraně pl'dního fondu Na našich řekách povodňová vlna. President de Gaulle v sovětské televisi Potlačení pokusu o převrat v lrá.lm Vydání zákona o osobním vlastnictví byt'd. Odjezdy dětí na prázdninové tábory Nová část areálu Pražského hradu a zahrad otevřena veřejnosti Nebezpečí povodní na našich řekácij. Představitelé straq1 a vlády v Rovišti u pi~ Francie odpálila nukleární bombu Projev ministra Plojhara v Bratislavě Prohlášení čs. tiskové kanceláře k německému revanšismu Vyvrcholení oslav tisíciletého trvání Polska Vyšetřováni vraždy presidenta Kenned,-ho se děje soukromou cestou Uherskobrodské dni J.A.Komenského Pokračování zemětřesení v Taškentě Zasedání Politického poradního vy'boru ělenskychbstátd Varšavské smlou Slibné vyhlídky na letošní úrodu v Bukurešti V KarlOvýCh Varech XV. filmový festival Kosmonaut Gagarin v Plzni Prohlášení státe. Varšavské smlouvy k válce ve Vietnamu K Oernému. moři pravidelná rychlíková doprava speciálními vlaky' 2i velní pohroma na Bardij otaku Deklarace sttá.1i6. Varšavské smlov;r Zahájení chodslrych slavností ndíra Gándh10vá v Jugoslávii Fotbalové mistrovství světa zahájeno v Anglii Gagarin hostem v Košic'eh Mezinárodní kurs o TBC v Praze U snesen:( vládi a 11v SO k výsledlá'-m porad v Bu}tUre šti Maaaři na mistrovství světa v kopané porazilifavorizivanou Brazilii Protesty našich pracujících proti válce ve Vietnamu a%1 Britský premiér Wilson v Moskvě ndíra Gandh1ovtá. v Moskvě Oástečná mobilisaee ve Vietnamu Vražda století v USA. Zabití osmi ošetřovatelek Zklamání na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech 11 spěšdý start Gem1ni 10 v USA Smrlli nad Chodskěm Návštěva de GaUlla v NSR Rekordní let Gemini 10 vesmírem Bouře s pra trž í mračen nad Prahou. Nepěkné scény na mistrovství světa v Anglii při zápase Anglie-Argentin J.Gagarin v Liberci Da. veletrhu lj Velktá. 'Úroda hub a borl'vek Ministr zahranič í Francie návštěvou v F'aze NSR-SSSR Da. mistrovství světa v kopané v Londýně 2:1.Angli-NSR ve ful Katastrofální záplavy na jižní Moravě Jednání sovětského m1ni$tra zahraniči v Tokiu Příznivé jednání mezi Francii a ČSSR ~ně v plném proudu v celém státě Olenové vlády na ohrožené jižn! Moravě Uveřejněni podminek pro prodej b~' Anglie na mistrovství světa v kopané porazila v nastaveném čase NSR 4 :2

12 Srpen ---~--_.. -- l1mrtí nárosmho umělce Andreje Bagára Přes milioncizincd navštívilo v pbvním pololetí Ossa Pedagogický kongres NSEA v Praze Zasedání sovětského parlamentu President republiky na libereckém veletrhu Předseda stran;y ndický národní kongres návštěvou v Praze Přípravy DB. společné vojenské cvičení tf Vltava" Počátek Chmelové sezony Alexej Kos,rgin představil v SSSR novou vládu Vláda republiky projedllilá. problémy jaderné energetiky V' OSSR Na Hané velká úroda Velký proces s valutovými podvodníky v Praze Návštěva maršála Timošenka v Praze Zahájení Jiráskova Hronova Dobrá úroda hub, ale počasí děštivé a chladné VystupňoVání nálet6 :ca Vietnu Nadbytek uhlí ve skladech V Praze světový kongres chmelařd Maršál T1mošenko DB. Slovensku Změny v brl tské vládě Sraz archeologa v Brně Lunar Orbiter 1 na cestě k Měsíci V polovině srpna teplé počasí. Nejvyšší trplota za 105 let 32 stupďa ~havá neděle 14. srpna Letošní opožděné léto Velké zemětřesení v ndii Výstava Velká Morava ve Svédsku Zahájeni léčebné ~~ventivní péče v Ossa ZměDY řízení v Ma sku.,vltava' největší vojenské cvičení po válce Letošní velká úróda ovoce. Oechoslovák obětí žraloka v Jugoslávii Renovace bratislavského hradu Jednání o volných sobotách na školách ránská princezna na Pražském hradě Delegace u presidenta Papež Pavel V. pro jednání o Vietnamu Mezinárodní s,rmposion o fotogramatrii v Praze Stranická a vládní delegace na cestě do Bulharska Dlouhotrvající politická krise v NSR Sovětská nota čínskému vyslanectví na: činy Rudých garg v Pekingu Projev presidenta repupliký kabsolven~~m vojenských škol Dožínkové slavnosti v krajích V Praze SVé~OVé setkání archeologt~ Zář í Letošní žně skončí uprostřed podzimních prací Vítězství OSSR nad SSSR v odbíjené 3:2 Mezinárodní symposion v ~aze o bakteriální infekci střev JihoafrickY ministerský předseda zabit před očima parlamentu Evropští zdravotníci sněn1ují v Rabatu. Učastllikem ministr Plojhar Vládní jednání. o velkoobchodních cenách a bezpěčnosti v silniční Jednání o čs.-norské spolupráci dopravě

13 Ve Francii proces li únosci' Ben Barky President de Gaulle na Tahiti CelonárodDi sbírka na podporu Vietnamu Zahájení brněnského veletrhu Zasedání filosofického kongre~ v Praze Adenauer v NSR žádá odstoupení Erharda Pooátek sklizně brambor OSSR mistrem světa v odbíjené Velmi pěkná zářijová Deděle ll. září První dodávky ře;wr docukrovar:t1. v polovině září l1spěch os. filmu Lásky jednl! plavovlásky v Novém Yorku Americký kněz požádal o asyl v SSSR - President republiky v Bulharsku Gemini přes tisích kilometr6 nad zemí lfmrtí velkého herce SSSR N. OerDsova Přestřelky na italsko-rakouské hranici Manifestace čs.-bulbarského přát elstrvív Sofii Posádka kosmické lodi Geminill Q,spěšně přistála Zased.á.nít1 středniho výboru čs.nóviná.h Kongres a festival filmových škol-v Praze S~olečné prohlášení o návštěvě čs. stranické a vládní delegace do Predseda vlád;t J. Lenárt v čele delegace do Vietnamut GelleráJ.n:( tajemnik americké Komun. strany Gordon Hall na návštěvě Velká účast na oslavách dne tisku Bratrské armá~ se Sjíždějí do OSSR ke společnému cvičení Běh Rudého práva v Praze vyhrál Tunisan Gamoudi Zahájení velkého vogenského cůčení "Vltava u v OSSR ~~:~::n!i!':~:r~!a!!n:a:m cvičení "Vltava" Noví velvyslanci ráku, Ghany a SAR v Praze Sedmdesát let nár. umělce Zdeňka StěpáDka l1spěšné zakončení cvičení "Vltava" Os. delegace v HEUlojl Velká letošní úroda ovoce a zeleniny Celostátní plán nákupu splněn na 100,1% Klidné, jasné počasí Dá konci září Zasedá:D.ivlád;y o Úloze národních výbort~ SlavnostJ.tí závěr "Vlatavy" v Budějovicích Vlsoké vyznamenání D.Sostakovičovi Vera Oáslavská a čs. družstvo gymnastek vítězí v Dortmundu Projev presidenta republiky na vojenské přehlídce v Budějovicích Kongres leteckého lékařství v Praze Projev čs. předsedy vlády Lenárta v Hanoji Výstava Le Corbusiera v Praze Sjezd historik6 v Brně Projev ministra Plojhara na mírové manifestaci v Frostějově Karel Ančerl národddm umělcem Os. gymnasti u presidellta republiky es. vládn:! delegace v Moskvě Os. rozhlas zahájil stereofollí vysílání rt í jen _c:e Delegace bojovníka proti fašismu na Hradě Společné komuniké vlády VDR a OSSR Manifestace na pooest interbrigád Výměna ratifikačních listin Ossa s Jemenem

14 Zahájení na právnické fakultě k:rjminalis-tického směru v Praze Vláda jednala o bytové výstavbě Oslavy dm československé armády Zasedáilí tfv xso o Vietnamu. Delegace francouzské socialistické strany v Eraze Teploty :ca po5. října. dosáhly rekordních výšek až 30 stup~ Proces se 51enem gestapa Wilferem v Praze Sudánsk;t ministr zdravotnictví v Praze Zlevnění chladniček Slavnostní shromáždění vojá1cli a pracujíélfch ve Sjezdovém paláci v Fraz( Oerveneové poč'así v neděli 9. října.. Turistická neděle V Praze mezinárodní jazzový festival. Sovětští stlldenti opouštějí Oínu Pomalá sklizen brambor6 a cukrovky. l1roda vína pr13 měrná Br! taká mse p~m.yslník:6 návštěvou v Praze.Ame'rike. nevěří zprávě Warrenovy komise o smrti presidenta Ke:nnedyho Symposion léka1'6 gynekologt~ a porodnílo' v Praze Příprav na celoevropské sč ítání lidu V Ostravě velká střevní epidemie salmonelozy V Oíně "mdé gardy" ter~risují obyvatelstvo President republiky svolal na ll. října Národní shromáždění Nejvíce turis"tt' do OSBR je z NDR Neustálé pumové útoky v jižních Tyrolích Hvězdárna Ondřejov dostane stotunový dalekohled od fy Zeiss Projev presidenta republiky na slavnostním shromáždění v závodě OKD v Vy-slanci Jordánska a Mali u presidenta na Hradě Vítězství Věry OáslaVSké také v Mexiku President republiky,předseda vláqy a ministr národní obr8.ly v SSSR V Mladé Boleslavi vyrábějí již každou třetí minutu jedno M B 1000 D.n;y armédksé kul tury v OSSR První říjnové děště17. "října Praze Příprava: nového zdravotnického zákona V Praze ChYceni mezináro'dní podvodníci s množstvím paděl~ch dol~' Zasedání vlády'ovnitřn:cch hospodářských problémech t1mrtí rozhlasového reportéra Josefa Laufra' /l6.října/ stálé demonstrace "rudlch garď f v Pekingu Nobelova cena míru letos neby-la udělena Porážka. našich fotbalistd'v Bělehradě llo Papež Pavel V. letí do Kanady Velké výhody při nákupu televisord Setkání představ! telil bratrských stran v Moskvě Katasrofální sesutí haldy v v Aberfanu v Anglii. 200 obětí, hlavně dětí Delegace KSO v Dánsku. Ministr zabraidoí z Finska v Praze Příj esd moskevského divadla Sovremenik do Prahy Sparta porazila v lize Duklu 3:1 Zahraniční výbor Národ. shrom. jednal o naší exposici v Montrealu výzkum. výživy v celé bropě Projev čs. zástupce v OSN UNESCO Chce řešit světovou negramotnost Národní shromáždění,projednává 5tvrtou pě-tiletku Finský ministr zahraničí u presidenta Zavádění nové soustavy řízení do zemědělství President republiky navštívil Vřesovou Národní shromáždění schválilo ot"vrtou pětiletku. Sovětská protestní nota k událostem v Cíne Oína v,yzkoušela svoti první řízenou raketu s atomovou hlavicí Habešský císař na konferenci s presidentem Titem Zlevněni televisorft

15 Listopad _.. _ Celostátní konference <Ss, výboru obránc6 míru. Silný pokles teploty 1. listopadu. Kolem nu.ly Prvni mrazy, ale řepa je posud na poli Os. cena mim za r udělena presidentu republikjr Projednávání zák:o:oa o ochraně ovzduší S ovrelhenik, moskevské divadlo, zahájilo v Fra.ze Na celou. Evropu útočí velmi <Sasné mrazy Naši fotbalisté hráli s mistry světa ve Wembley 0:0 Pozdravné telegram;y k 20. výro<sí založení organisace UNESCO Rychlé změdy po<sasí na po<s. listopadu Příj ezd sovětské delegace k Měsícipřátelstvi do Prahy Telegram <Ss. přédstavitel-ft státn:ík6m SSSR k Velkému. řijnu Jednání o nového kancléře v NSR Vitězstvi <Ss.fotbalis~~ v Amsterodamu 2:1 Moskva i Praha oslavily 49. výro<sí WSR. Velká přeblídka na Rudém náměstí Velké živelní pohromy v tálii. Hlavně postiže:oa Florencie a Benátky nterw1ew presidenta Novotného s redaktorem listli.al-achbár zkáhyr;r Volb7.dosněmov:cy representant-a v USA President republiky Ant. N ovotjlý Dávšt ěvou vkáhi.ře Florencie v tálii pod nánosem bahm z velké povodně Dr Kies~r kandidátem na úřad kancléře v NSR President liovotný na Asuánské přehradě v SAR Od příštího roku nová silni<sní pravidla V Brně V. ro<snik filmového televisnťho věletrhu Filmforum. President Novotný a <Ss. delegace návštěvou v Etiopii Předseda presidia Nejvyššího sovětu SSSR Podgornyj návštěvou v Rakousk Spole<Sné komuniké OSSR a SAR Willy Brandt se přimlouvá o zřízení zastupitelského úřadu v OSSR Měsíční sonda Gemini 12 obíhá zemi Projev presidenta Novotného v Addis Abebě Pozoruhodný návrh <Ss. delegace na zasedání OSN Dalši velké zátopy v tálii Dukla porazila vell.kole Poháru mist~ Anderlecht 4:1 President republiq odletěl z Etiopie do ndie Zat<Sení špionážniho agenta Komárka SSSR poe'že stavět podpovrchovou dráhu v Praze Slavnostmi uvítáni presidenta v Dilli Devátý SJezd Komunistické str~ Bulharska Svédsko-OeskoslovenSko v hokeji ve Stockoholmu 2:2 Slavia poraželb. V kopane vťdenskou.austrií 2:0 Návrat presidenta Novotného z ndie Projev ministra tíkolstvť k mírovému. hnutí katolického duchovenstva ~mrtí známé here<sky Terezie Brzkové Zasypaní horníci na dole Julius u Mostu vyproštěni Jednání mezivládami ~SSR-Sýrie Neštěsti letadla 1Sulbe~.';;lillií u BratislaVY' 'Nový velký atlas Oeskoálovenské republiky v.ytíel Volby v tálii 'Nová lanovka na Ještěd Vfi.dce sudetoněmeckých revanšista Wenzel Jaksch zahynul při autonehodě Nový italský velvyslanec v Praze X. s~ezdmaaarské socialistické dělnické str~ HokejJ.sté OSSR zvítězili V Moskvě nad SSSR 7:6 Ministerský předseda SAR návštěvou v Praze Nesnadné vyšetřováni.havárie bulbarského letadla u Bratislavy

16 Prosinec _ ~--- es. návrh před Valné shromáždění OSN Nový velvyslanec Brazílie v Praze Národní vyoory projednaly svtij nový zákon' Návštěva předsedy ra.d;y min1strd SSSR A. Kosygina v Paříži Novým kancléřem NSR Georg X1es~r Projev m1lůstra Plo~a v zahraničním výboru Nár. shromáždění Dosavadní předseda U Thantzdstal ve fudkci na další období Zasedání státní komise pro cely, finance a mzdy Rozhodnutí a stavbě tuňelupod La Manchem Horské chaty na vánoce předem obsazeny Ministr David v Kanadě A. Kosyg1n DB. cestě po Francii Dukla porazila. v odvetě Ander lecht v Praze 2:1 Katastrofa řecké lodi Heraklion v Egejském moři. Přes 200 utopených Smlouva SSSR-USA o zákazll umí st ování nukleárních zbraní v kosmu 20. výročí norlmberského procesu Sovětsko-fra:ncouzské prohlášení Zima a sníh už v celém státě Ministr David jedná v Kanděo prohloubení vzájemných hospodářských stj Ministři socialistiek;fch zemí na konferenci v Praze Smuteční akt s obětmi leteckého neštěstí u Bratislavy Stupňování váu;y USA. proti Vietnam. Florencké uměle cké památky těžce poškozely povodněm-- Velký vzr6st telensních divá.ka v OSSR. Nebezpečná politika Oíny Národni Shrom. schválilo zákon o zemědělské dani. Vytrvalé lij áky lb.d Evropou nešem váž%lých probléme se školní docházkou Ve spolkovém sněmu NSR se jednalo o vztazích k OSSR Vysoké pocty udělené představ1tel'6m našeho zdravotnictví Stížnosti na zdlouhavost v d~ehodovém řízení Prohlášení vlády OSSR o válce ve Vietnam.u Rekordní ~otřeba léčiv v OSSR Celostátni sbírka na pomoc Vietnamu Chřipková epidemie hlavně na východě státu Oelá republika pod sněhem a náledfm Zlatá neděle ve znamení velmi špatného počasí 6 o. narozelid;y L. Brežněva. Návštěva A. Kosygina v Turecku Josef Masopust prohlášen nejlepším sportovcem roku 1966 Projev předsedy vlády o naší ekonomice na zasedání 11V ESO Vánoční příměří ve válce ve Vietnamu Silné oteplení na vánoční svátky Luna 13 vysílá snímky s povrchu Měsíce Zvýšený stavební ruch na výstavišti v Montreálu ke konci roku. OSSR-Toronto Blués v hokeji 9 :2 Provokační prohlášení kardinála Spellma:na k Vietnamské válce ~mrtí národního umělce, sochaře Vincenee Makovského zaměstnane~m podíly z hospodaření Závody rozdělují

17 -,-- Správa o b c e

18 L-.~ Kolín vstoupil do P:t"'1'lWslového rozmachu jako jedno z prvních měst v Oecbách. V posledních dnech okupace jej tento p:t"'1':myslový charakter stál hodně obětí. Teprve ve tfiapade;átém roce se podařilo vyrovnat úbytek bym' zničených bombami náletl.'. Dí:les už j e situace jinač í. Na jihozápadní straně vyrostl nový Kolín s tisíci šesti st,y. -. byty, jeslemi. školkou, školou a obchody, město pro~ala nová magistrála, k:terá ucbránij&;lhistorické jádro před osudem sousedního Nymburka. Dokončuje se nový vodovod, buduje se městský parovod, v přištim roce bude otevřeno nové autobusové nádraží a už letos byla otevřena,- větev.nadjezdu na Zálabí. jedna Plánovací. oddělení MěstNV už pracuje iet~s na plánech pro rok 1970,,kdy už bude mít sídliště 10 tisíc obyvatel, bude mít dost pitné vody a. nadjezd bude dokoncen i pro třídvorskou silnici. ", V současné. době roste nové sídliště z družstevních d9mil proti llemoclici, u nádraží vyrostl osmipodlt:j.žn:! d,~.m Jednoty a na Zálabí je dokoncena letos prvni část ob~ního sila. :Plánuje se doprava ve městě, obrovitého uvažuj e se~_o zrušení mi~tnich železničrrlch zastávek, které odbavují dem:lě na3 tisíce lid:!, připravuje se dokonalej-ší elektrofikace a plynofikace a odstran~ní některých velkých nevy-.. hovujících továrnich obje.1:rt'6 za středu města, jako jsou Obchodni tiská.r~. Plánuje se vybudováni ještě jednoho mostu na. dolním. okraji Kmochova ostrova,. který ba navazoval na přejezdovou kounmikaci na Zálabí a odlehčil tak

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období 108 Vládní návrh ZÁKON ze dne prosince 1980 o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 Federální shromáždění

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2230/14 V Praze dne 10. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. dubna 2014 v 09:30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 Katalog filmů 1977 1980 1. Muziky, muziky 16mm, černobílé (dále jen čb), 10 min Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 2. Kde domov můj 16mm, čb, 7 min

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Celá problematika spojená

Celá problematika spojená (třicátéosmé pokračování) LOTERIE VĚCNÉ Výňatek z knihy LOSY V SRDCI EVROPY Od klasických ke stíracím Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal Celá problematika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 468 12 Bedřichov č.p. 218 Telefon: +420 483 380 034 GSM: +420 775 682 299 www.jizerskaops.cz Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna Číslo účtu: 199300296/0300 Zapsána

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 17. února 2016 v 09:00 h V Praze 11. února 2016 Čj. 2208/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009 M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons Wikikonference, 5. prosince 2009 Wikimedia Commons Společné úložiště svobodného multimediálního obsahu. Vše pod svobodnými

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě...

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... OBSAH Kopřivnice... 11 Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně... 13 Zprávy knižní a literární......................................... 18 Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... 21 Před 25 lety...

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 OBSAH ( 1989-1992) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 V III. Československá federace od listopadu 1989 do z á n ik u společného státu Čechů a Slováků

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 307 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 51. schůze ze dne 9. listopadu 2005 k návrhu státního rozpočtu

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7734/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Materiál byl předložen na základě plánu

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 17. do 21. října 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 17. do 21. října 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 17. do 21. října 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 17. října 2016 Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík, předseda

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více