SEZNAM DOKUMENTACE C - SITUACE STAVBY : C 1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: C 2 - KOORDINAČNÍ SITUACE 1: 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM DOKUMENTACE C - SITUACE STAVBY : C 1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 10000 C 2 - KOORDINAČNÍ SITUACE 1: 2000"

Transkript

1 SEZNAM DOKUMENTACE A - B - PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C - SITUACE STAVBY : C 1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: C 2 - KOORDINAČNÍ SITUACE 1: 2000 D - DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) : D 1 - SO.01 ZPEVNĚNÁ POLNÍ CESTA HC11 D 2 - SO.02 ZPEVNĚNÁ POLNÍ CESTA HC10

2 - 1 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje : Název stavby Místo stavby : KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC11 a HC10 : Vnorovy Katastrální území : k.ú. Lidéřovice na Moravě a k.ú. Vnorovy Okres Kraj : Hodonín : Jihomoravský Investor : Mze Pozemkový úřad Hodonín,Bratislavská 1/6, Hodonín Projektant : Josef Motyčka, Vinohradní 346, Vnorovy Zodp.projektant : Ing.Radomír Prokeš, Jiţní 3765/17, Hodonín 2. Základní údaje o stavbě a o dosavadním vyuţití území : Zájmová lokalita se nachází mimo zastavěné území obce Vnorovy, v jihozápadní části na rozhraní katastrálního území Lidéřovic a katastrálního území Vnorov. Převáţná část stavby se bude nacházet na k.ú.lidéřovice na Moravě. Předmětný úsek trasy polní cesty o který se jedná, má přímou návaznost a je vlastně pokračováním jiţ provedené stavby polní cesty HC12. K novému zpevnění navrhovaná polní cesta HC11 a HC10 se nachází mezi ţelezničním přejezdem u bývalé farmy ZD a polní cestou HC12, na kterou se trasa HC11 napojuje. Polní cesta HC11 slouţí především k příjezdu na veškeré zemědělské pozemky v dané lokalitě, k příjezdu techniky k řece Veličce v případě povodní a v neposlední řadě je tato cesta vyuţívaná jako turisticky značená trasa pro pěší a cyklisty. Stávající stav a dosavadní vyuţití : V současné době se v daném úseku tras HC11 a HC10 nachází cesta z betonových panelů š.4m, které jsou jiţ v nevyhovujícím stavu. Panely jsou z velké části popraskané, na mnoha místech zatlačené nebo naopak vyčnívající nad niveletu trasy, coţ je způsobeno jednak stářím vozovky bez řádných podkladních vrstev a jednak blízkostí některých přestárlých topolů, kdy jejich kořeny narušují vlasní panelovou cestu a větve ohroţují bezpečnost provozu na polní cestě. Kmeny stromů se nachází ve velmi malé vzdálenosti od kraje polní cesty a zasahují do

3 - 2 - rozhledových polí sjezdů na vedlejší polní cesty, coţ je v rozporu s ČSN a , která říká, ţe vzdálenost kmene stromu od hrany koruny polní cesty musí být alespoň 2,50m. Proto se v projektové dokumentaci stavebním objektu SO.01 počítá s vysečením náletových dřevin do vzdálenosti min.1,5m od kraje vozovky a v rámci jiné akce s vykácením několika stávajících topolů, včetně nové dosadby regionálně původními dřevinami (dub letní, habr obecný, jasan úzkolistý, javor babyka) v patřičné vzdálenosti kmene od polní cesty. Po většinu délky trasy je levostranně ve vzd.cca 3 aţ 6m od cesty veden stávající vodní příkop V45b a meliorační náhon N9. V km 0,124,5 kříţí polní cesta stávající trubní propustek P4 přes Lidéřovický potok. Propustek je v dobrém technickém stavu. Nová niveleta vozovky bude výš, neţ stávající. Od začátku trasy HC11 cca v délce 120m levostranně ve směru staničení za stávajícím vodním příkopem se nachází jiţ realizované lokální biocentrum LBC 45b. V současné době je trasa předmětné polní cesty vyuţívána k příjezdu na sousední pozemky a v nemalé míře téţ plní funkci jako spojnice pěšího a cyklistického provozu mezi Vnorovami a Stráţnicí. Trasa polní cesty je hranicí ptačí oblasti v rámci soustavy chráněných území Natura2000. Základní údaje o stavbě : Řešené zpevněné polní cesty HC11 a HC10 jsou dílčími prvky schváleného plánu společných zařízení v rámci KPÚ Vnorovy s rozšířeným obvodem v k.ú.lidéřovice na Moravě. Obec Vnorovy přistupuje k postupné realizaci výše uvedených prvků, které jsou v souladu s plánem společných zařízení, jenţ řeší prostorové umístění staveb a jiných opatření potřebných ke zpřístupnění pozemků, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, k ochraně ţivotního prostředí, zvelebení krajiny, jejího zprůchodnění a zvýšení ekologické stability a stanovuje způsob vyuţití území v obvodu pozemkových úprav. Zpevněná polní cesta HC11 (objekt SO.01): Plán společných zařízení zahrnuje polní cesty hlavní, vedlejší a doplňkové. V našem případě se jedná o zpevněnou hlavní polní cestu jednopruhovou s výhybnou, která můţe být zařazena do návrhové kategorie P 5/30. Na trase jsou navrţeny 2 výhybny, prodlouţení stávajícího propustku a 2 sjezdy na vedlejší polní cesty. Kryt polní cesty bude ţivičný z asf.betonu na podkladě z obalovaného kameniva. Šířka koruny polní cesty bude 5,0m zpevněný jízdní pruh š.4,0m + nezpevněné krajnice 2x 0,5m. Celková délka trasy cesty HC11 činí 676,50 m. Celková plocha ţivičného krytu bude 3044 m2. Zpevněná polní cesta HC10 (objekt SO.02): Polní cesta HC11 se napojuje na zpevněnou hlavní polní cestu HC10 mezi bránou bývalé farmy a stávajícím ţelezničním přejezdem. Téţ se zde jedná o zpevněnou hlavní polní cestu jednopruhovou kategorie P 5/30. Kryt polní cesty bude ţivičný z asfalt.betonu na podkladě z obalovaného kameniva. Šířka koruny polní cesty bude 5,0m zpevněný jízdní pruh š.4,0m + zpevněné krajnice 2x 0,5m. Celková délka trasy cesty HC10 činí 46,50 m. Celková plocha ţivičného krytu včetně sjezdu na HC11 bude 331 m2. Celková plocha HC11 + HC10 činí 3375m2.

4 Údaje o pozemcích dotčených stavbou : Stavba zpevněné polní cesty HC11 (objekt SO.01) bude realizována, nebo částečně zasáhne do pozemků : parc.č.1104, ostatní komunikace, ostatní plocha ve vlastnictví Obce Vnorovy parc.č.1110, koryto vodního toku vlastník Česká republika, právo hospodaření Zemědělská vodohospodářská správa Brno, Hlinky 60/144 parc.č.1159, ostatní komunikace, ostatní plocha ve vlastnictví Obce Vnorovy parc.č.1164, koryto vodního toku ve vlastnictví Obce Vnorovy parc.č.1115, ostatní komunikace, ostatní plocha ve vlastnictví Obce Vnorovy parc.č.3009, koryto vodního toku vlastník Česká republika, právo hospodaření Zemědělská vodohospodářská správa Brno, Hlinky 60/144 parc.č.3011, koryto vodního toku ve vlastnictví Obce Vnorovy parc.č.3008, ostatní komunikace, ostatní plocha ve vlastnictví Obce Vnorovy Stavba zpevněné polní cesty HC10 (objekt SO.02) bude realizována, nebo částečně zasáhne do pozemků : parc.č.1159, ostatní komunikace, ostatní plocha ve vlastnictví Obce Vnorovy parc.č.3011, koryto vodního toku ve vlastnictví Obce Vnorovy parc.č.3012, ostatní komunikace, ostatní plocha ve vlastnictví Obce Vnorovy parc.č.3013, orná půda ve vlastnictví Obce Vnorovy parc.č.3014, ostatní komunikace, ostatní plocha ve vlastnictví Obce Vnorovy 4. Území výstavby : Území v dané lokalitě je rovinaté, místy i bez minimálního podélného sklonu a pohybuje se kolem kóty 170,0 m n.m. v systému Balt po vyrovnání. 5. Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu : V prosinci 2008 byl firmou Surgeo Hodonín vypracován inţenýrskogeologický průzkum v místě předcházející polní cesty HC12. Na základě výsledků tohoto průzkumu byla cesta HC12 navrţena a v říjnu 2010 byla stavba provedena. Výsledky tohoto průzkumu a další rozbory zeminy a výsledky hutnících zkoušek při stavbě HC12 byly zapracovány do předmětné projektové dokumentace viz.technická zpráva SO.01. Nová polní cesta HC10 bude za ţelezničním přejezdem napojena na stávající panelovou místní komunikaci v intravilánu obce Vnorovy. Svými parametry zvýší polní cesta prostupnost krajiny a zemědělského území vedením turistické cesty, cyklistické stezky a zajistí návaznost na ostatní polní cesty. Umoţní téţ snadnější přístup k vodohospodářským stavbám a vlastnímu toku říčky Veličky.

5 4-6. Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů : Vyjádření k PD jsou obsahem samostatné přílohy dokumentace. 7. Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu : Projektová dokumentace je zpracována v souladu se souvisejícími právními předpisy ( zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č.361/2000 Sb. o provozu na poz.kom. ), souvisejícími normami, zejména ČSN Projektování polních cest a dalšími technickými podmínkami jako TP 170 Navrhování vozovek poz.komunikací a TP Katalog vozovek polních cest. 8. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí : Stavba polních cest není v rozporu s platným územním plánem obce Vnorovy a je v souladu se schváleným Plánem společných zařízení z roku Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby v dotč.území: V současné době neprobíhá v zájmovém území ţádná jiná stavba a výstavbu polní cesty HC11 jiná stavba nepodmiňuje. Provedení stavebního objektu SO.02 (HC10) podmiňuje vykoupení (nebo alespoň souhlasné stanovisko) parcely č.3013 Marie Slintáková a dále bude téţ potřeba souhlasu se stavbou majitele pozemku č.3014 Agro Vnorovy. V bývalém areálu zemědělské farmy nyní probíhá výstavba solární elektrárny. 10. Předpokládaná lhůta výstavby : Termín výstavby polní cesty je závislý na zajištění finančních prostředků a vzhledem k hydrogeologickým poměrům v dané lokalitě, musí být stavba polní cesty prováděna v letních měsících. Předpokládaná doba výstavby polní cesty je 2 měsíce od zahájení stavby a plánuje se v roce Údaje o rozpočtových nákladech : Náklady na stavbu jsou vyčísleny v jednotlivých poloţkových rozpočtech stavebních objektů viz příloha D Dokumentace stavebních objektů. Vnorovy, listopad 2010 Vypracoval : Motyčka Josef

6 - 1 B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : 1.1 Zhodnocení staveniště : Staveniště je situováno mimo zastavěné území, v extravilánu obce Vnorovy, v jihozápadní okrajové části na rozhraní katastrálního území Lidéřovic a katastrálního území Vnorov. Stavba polní cesty HC11 a HC10 proběhne na pozemcích p.č.1104, p.č.1110, p.č.1159, p.č.1115, p.č.1164, p.č.3008, p.č.3009, p.č.3011, p.č.3012, p.č.3013, p.č Staveniště je přístupné po místních komunikacích. V prostoru, kde bude probíhat stavba obou objektů se nenachází ţádné kulturní ani přírodní památky. Stavební objekt SO.01-Zpevněná polní cesta HC11je na hranici soustavy chráněných území Natura Severozápadním směrem od této hranice je ptačí oblast Bzenecká Doubrava Stráţnické Pomoraví. Realizace zpevněných polních cest nebude mít negativní dopad na uvedené území ptačí oblasti. Nové zpevnění polních cest bude ve stávajících trasách cest současných. Dodavatel stavby se bude řídit vyjádřeními a poţadavky správců sítí a dalších veřejnoprávních orgánů k předmětné stavbě. 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby : Vzhledem k povaze stavby nebylo zpracováno. 1.3 Technické řešení stavby : Podrobné technické řešení stavebního objektu SO.01 a SO.02 je popsáno a je obsahem jednotlivých technických zpráv těchto objektů. 1.4 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu : Napojení na technickou infrastrukturu není řešeno. Nová polní cesta bude napojena na stávající úsek panelové polní cesty těsně před ţelezničním přejezdem a za přejezdem pokračuje stávající panelová místní komunikace do obce Vnorovy. 1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury : Nové připojení předmětných úseků polních cest na jiné, dopravně významnější komunikace se neřeší. Pouze se provedou dva sjezdy v délce 20m na stávající odbočující polní cesty. Jedná se vlastně o úplnou rekonstrukci určitých úseků stávající cesty na stejném místě, která má návaznost na současnou pokračující místní komunikaci za přejezdem ve směru do intravilánu obce Vnorovy.

7 Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany : Řešená stavba polních cest je součástí plánu společných zařízení, jenţ vedou k ochraně a tvorbě ţivotního prostředí a tvoří místní územní systém ekologické stability. ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udrţuje přírodní rovnováhu. Z hlediska funkčnosti a časové realizace můţeme zařadit polní cestu, resp.její úplnou rekonstrukci mezi významné interakční prvky umoţňující zpřístupnění pozemků a zprůchodnění krajiny. Rovněţ navrţené zatravnění nejbliţšího prostoru podél polní cesty přispívá k protierozní ochraně půdy. Realizací projektu dojde ke zvýšení ekologické stability krajiny. Negativní vlivy na ţivotní prostředí při vlastní stavbě polní cesty provozem stavebních strojů lze minimalizovat hlavně zkrácením doby výstavby a pouţitím vhodných technologií. Po dobu trvání stavby polní cesty bude příjezd na sousední pozemky omezen. Příjezd do areálu bývalé farmy po dobu výstavby je moţný ze severní strany po stávajících polních cestách. Pěší a cyklistický provoz na této trase bohuţel nebude po dobu výstavby moţný. Po realizaci cesty a obnovení provozu bude mít nová polní cesta takové parametry, ţe se v nemalé míře sníţí prašnost současné nevyhovující panelové vozovky v letním období a vyřeší se odtokové poměry dešťových vod a zvýší se bezpečnost provozu na polní cestě, která je navíc turistickou trasou spojující obec Vnorovy se Stráţnicí mimo frekventovanou státní silnici I/ Řešení bezbariérového uţívání : Samotná polní cesta, resp.její šířkové uspořádání a téţ navrţený druh krytu umoţňují bezbariérový provoz. 1.8 Průzkumy a měření : Pro vlastní návrh předcházející trasy polní cesty HC12 byl v prosinci 2008 firmou Surgeo Hodonín vypracován inţenýrskogeologický průzkum, jehoţ výsledky byly pouţity a zapracovány do předmětné projektové dokumentace a jsou popsány v technické zprávě stavebního objektu SO.01. Zaměření polohopisu a výškopisu stávajícího stavu provedla firma Geodis Brno, Lazaretní 11a, Brno v roku Pro konstrukci příčných řezů bylo provedeno v září 2010 vlastní doměření polohopisu a výškopisu, které bylo doplněno do situace 1: Údaje o podkladech pro vytyčení stavby : Jako podkladu pro polohový a výškový návrh stavby bylo pouţito situace z digitálního zaměření polohopisu a výškopisu zpracované firmou Geodis Brno. Projekt je zpracován ve výškovém systému Bpv. Polohově je trasa polní cesty dána souřadnicemi, uvedenými v podrobné situaci.

8 Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory : Stavba je členěna na dva stavební objekty : SO.01 ZPEVNĚNÁ POLNÍ CESTA HC11 SO.02 ZPEVNĚNÁ POLNÍ CESTA HC10 Provozní soubory stavba neobsahuje Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp.jejich minimalizace : Dokončená stavba polních cest nebude mít negativní účinky na svoje okolí. Určité negativní účinky, které se projeví po dobu stavby při práci stavebních mechanizmů lze minimalizovat a tím i téţ chránit okolí stavby jedině zkrácením doby výstavby a pouţitím vhodných technologií. Při realizaci stavby se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provozu mechanizačních prostředků, aby nedošlo k úniku pohonných hmot a olejů do okolní zeminy. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údrţby mechanizmů s tím, ţe pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěţit a uloţit do nepropustné nádoby. U stacionárních strojů bude osazena vana pro zachycení unikajících olejů. S odpady, vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami zvláště vyhl.mţp č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Odpady budou druhotně vyuţity, recyklovány nebo uloţeny na schválené skládce. Část sejmuté ornice z části za krajnicí (vpravo od stávající panelové cesty) bude uloţena podél cesty - na dočasné skládce a pouţije se pro opětovné ohumusování nezpevněšných krajnic. U polní cesty HC10 (SO.02), je třeba provézt vyjmutí ze ZPF parc.č Ornice z této plochy se pouţije pro ohumusování nezpevněných krajnic polní cesty. Zemina vytěţená pro tzv. kufr vozovky polní cesty bude uloţena na parcele určené Obcí Vnorovy. Při realizaci stavby by neměly vzniknout odpady, betonové silniční panely budou odvezeny k recyklaci do stavební firmy ve Veselí nad Moravou Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků : Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je nezbytné dodrţovat platné předpisy a normy včetně bezpečnostních předpisů, zejména vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Dále je nutno dodrţovat předepsané technologické postupy výstavby, nakládání se stavebními materiály, manipulace s nimi včetně přepravy se zabezpečením zdraví pracovníků a ostatních osob stavby.

9 4-2. Mechanická odolnost a stabilita : Pro polní cestu je dána návrhem konstrukce a dodrţením předepsaných norem a předpisů pro stavební materiály. 3. Poţárně bezpečnostní řešení : Prostor za krajnicemi do vzdálenosti 2,0m od vozovky bude vysečen zbaven travin a náletových dřevin do průměru 100mm. Při kácení stromů a následném pálení větví jsou stanoveny pravidla, které obsahuje např.zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a vyhláška obce. Při spalování na volném prostranství jsou právnické a fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření poţáru. Spalování jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který můţe stanovit další podmínky pro tuto činnost. Formulář pro oznámení : Příjezd hasičských vozidel i po dobu výstavby je bez překáţek po stávajících místních komunikacích obcí aţ k obvodu staveniště. Příjezd do areálu bývalé farmy po dobu výstavby cesty HC10 bude moţný pouze ze severní strany po jiných polních cestách. 4. Hygiena, bezpečnost, ochrana proti hluku, úspora energie : Vzhledem k charakteru stavby není řešena. 5. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace : Samotná polní cesta, resp.její šířkové uspořádání a téţ navrţený druh krytu umoţňují bezbariérový provoz a přístup do dané lokality dle platných norem a zejména vyhlášky MMR ČR č.369/2001 Sb. 6. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí : Ochrana polní cesty před negativními účinky provozu je dána pouţitými materiály. 7. Ochrana obyvatelstva : Vzhledem k charakteru stavby není řešena.

10 5-8. Inţenýrské stavby : Odvodnění území pomocí kanalizace a zneškodňování odpadních vod zde není řešeno. Zásobování vodou, energiemi a elektronické komunikace se neřeší. Povrchové úpravy terénu včetně úprav vegetačních jsou obsaţeny v dokumentacích jednotlivých stavebních objektů. 9. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb : Nevyskytují se. Vnorovy, listopad 2010 Vypracoval : Motyčka Josef

11 SEZNAM PŘÍLOH ( SO.01 ) TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE PODROBNÁ 1: 500 PODÉLNÝ PROFIL 1: 1000/100 PŘÍČNÉ ŘEZY 1: 100 VZOROVÝ ŘEZ 1: 50 PRODLOUŢENÍ PROPUSTKU 1: 50 VÝKAZ VÝMĚR

12 - 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÁ ČÁST : 1.1 Identifikační údaje : Název stavby : KPÚ VNOROVY ZPEVNĚNÁ POLNÍ CESTA HC11 a HC10 Název objektu: SO.01 ZPEVNĚNÁ POLNÍ CESTA HC11 Místo stavby : Obec Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský Katastrální území: Lidéřovice na Moravě, Vnorovy Objednatel : Obec Vnorovy, Hlavní č.750, Vnorovy Projektant : Josef Motyčka, Vinohradní 346, Vnorovy 1.2 Základní údaje o stavebním objektu SO.01 : Řešená zpevněná polní cesta HC11 je součástí zpracovaného návrhu sítě polních cest v rámci společných zařízení KPÚ v rozšířeném obvodu k.ú.lidéřovice na Moravě a plně respektuje veškeré poţadavky jak na vlastní výstavbu, tak na zpřístupnění pozemků a plní řadu dalších dopravních a krajinotvorných funkcí. Stávající stav : V současné době se zde nachází cesta z betonových panelů š.4m, které jsou jiţ v nevyhovujícím stavu. Panely jsou z velké části popraskané, na mnoha místech zatlačené nebo naopak vyčnívající nad niveletu trasy, coţ je způsobeno jednak stářím vozovky bez řádných podkladních vrstev a jednak blízkostí některých přestárlých topolů, kdy jejich kořeny narušují vlasní panelovou cestu a větve ohroţují bezpečnost provozu na polní cestě. Po většinu délky trasy je levostranně ve vzd.cca 3 aţ 6m od cesty veden stávající vodní příkop V45b a meliorační náhon N9. V km 0,124,5 kříţí polní cesta stávající trubní propustek P4 přes Lidéřovický potok. Propustek je v dobrém technickém stavu. Nová niveleta vozovky bude výš, neţ stávající. Od začátku trasy HC11 cca v délce 120m levostranně ve směru staničení za stávajícím vodním příkopem se nachází jiţ realizované lokální biocentrum LBC 45b. Navrhované řešení : Plán společných zařízení zahrnuje polní cesty hlavní, vedlejší a doplňkové. V našem případě se jedná o zpevněnou hlavní polní cestu jednopruhovou s výhybnami, která můţe být zařazena do návrhové kategorie P 5/30. Šířka koruny polní cesty bude 5,0m zpevněný jízdní pruh š.4,0m + nezpevněné krajnice 2x 0,5m. Celková délka trasy včetně sjezdu na připojující se polní cestu činí 676,50m. Celková plocha ţivičného krytu bude 3044 m2.

13 Výchozí podklady a průzkumy : - Zaměření polohopisu a výškopisu stávajícího stavu provedené firmou Geodis Brno, Lazaretní 11a, Brno z roku Schválený plán společných zařízení KPÚ v k.ú.vnorovy a Lidéřovice Geodis Brno Jednání ve věci KPÚ v k.ú.lidéřovice za účasti Mze Pozemkového úřadu Hodonín dne Vlastní doměření polohopisu a výškopisu pro návrh trasy polní cesty ze září Inţenýrskogeologický průzkum pro posouzení poměrů v místě polní cesty HC12, zpracovaný firmou Surgeo s.r.o.hodonín z prosince Poţadavky investora a prohlídka místa stavby. - Schválený územní plán obce Vnorovy z roku 2004, změna č.3 z roku Stávající inţenýrské sítě : Podle dostupných informací, zde (trasa HC11) nejsou ţádná podzemní ani nadzemní vedení sítí. Před zahájením výkopových prací je investor povinen ověřit existenci podzemních vedení u jejich správců a případně nechat vytyčit a vyznačit polohu těchto zařízení. Dodavatel stavby se bude řídit vyjádřeními a poţadavky těchto správců sítí. 2. TECHNICKÁ ČÁST : 2.1 SITUACE (směrové vedení trasy) : Vytyčovací body pro polní cestu jsou uvedeny v objektové podrobné situaci. Směrové vedení trasy nové zpevněné hlavní polní cesty HC11 je navrţeno tak, aby respektovalo nové pozemkové hranice pro tuto cestu, stanovené v rámci zpracovaných KPÚ. Začátkek trasy (ZT) bude napojen na jiţ dokončenou ţivičnou polní cestu označenou v KPÚ jako HC12 a konec trasy HC11 bude v km 0,67650, kde je rozhraní s objektem SO.02 Zpev.polní cesta HC10. Jelikoţ se jedná o cestu jednopruhovou obousměrnou, musí být na trase navrţeny výhybny a to pravostraně ve směru staničení. Na trase HC11 jsou navrţeny dvě výhybny. První výhybna má začátek v km 0, Druhá výhybna začíná v km 0, Délka výhybny dle ČSN bude 20m s náběhy v délkách 6m. Šířka výhybny č.1 bude 2,0m. Šířka výhybny č.2 bude 1,80m (z důvodu dodrţení hranice sousední parcely).šířka cesty vč.výhybny splní norm.poţadavek na min.š.5,0m. Dále budou na trase HC11 provedeny celkem 2 sjezdy na stávající polní cesty. První sjezd bude v km 0,34550 a bude to sjezd na polní cestu VC36. Sjezd bude v délce 20m a v šířce zpevnění 3,0m. Napojení na HC11 bude nově nájezdovými oblouky o poloměrech R= 4,50m a R= 17,0m. Úhel napojení zůstává stávající. Druhý sjezd na polní cestu HC13a se provede v km 0,55470 a oproti stávající situaci to bude nově napojení kolmé s nájezdovými oblouky o poloměru R= 12,50m. Délka sjezdu bude téţ 20,0m, šířka zpevnění bude 4,0m. Pod tímto sjezdem se provede prodlouţení stávajícího propustku DN 800 v délce 12m.

14 - 3 - Na trase budou celkem 3 směrové kruţnicové oblouky, jejichţ průsečíky tečen vrcholové body (VB1, VB2 a VB3) budou dány souřadnicemi. Poloměry směrových oblouků jsou R=2000m, R=2000m a R=750m. Ostatní vytyčovací prvky jsou uvedeny v situaci. Jak jiţ bylo výše uvedeno, směrové vedení trasy ovlivnilo jiţ navrţené vedení nových hranic pozemků. Šířkové parametry polní cesty : Navrhovaná polní cesta HC11 bude mít jednotnou šířku ţivičného krytu 4,0m + nezpevněné zhutněné a zatravněné krajnice 2x 0,5m. Celková délka trasy polní cesty je 676,50m. Celková plocha ţivičného krytu včetně výhyben a sjezdů na cestu VC36 a HC13a činí 3044 m PODÉLNÝ PROFIL (výškové vedení trasy) : Podélný profil je veden v ose polní cesty. Z důvodu rovinatého území, které je bez podélného sklonu, byla nová niveleta vozovky navrţena s minimálními podélnými sklony tak, aby byly respektovány napojovací místa na stávající polní cesty (ZT a KT) a aby pláň pod novými konstrukčními vrstvami vozovky nebyla příliš nízko z důvodu vysoké hladiny nastoupané spodní vody. Celá trasa HC11 bude ve stoupání : od začátku trasy do km 0,100-0,43%, do km 0,200 0,12%, do km 0,360 0,225%, do km 0,480 0,41%, do km 0,560 0,7%, do km 0,67650 (KT) 0,56%. Vzhledem k velmi malým rozdílům výškových sklonů ve vrcholových lomech, nejsou zde navrhovány zakruţovací oblouky. 2.3 PŘÍČNÉ ŘEZY : Pro hlavní polní cestu HC11 bylo celkem vypracováno 18 příčných řezů, které slouţí pro výškový a prostorový návrh trasy, přilehlých nezpevněných ploch a dále pak jako podklad pro stanovení a výpočet kubatur a ploch zemních prací. Základní příčný sklon vozovky je navrţen jednostranný 2,0%. Příčný sklon pláně bude 3%. 2.4 ODVODNĚNÍ : Odvedení povrchových dešťových vod z polní cesty je zajištěno podélným a především příčným sklonem vozovky přes krajnici směrem do stávajícího vodního příkopu V45b a souběţného melioračního náhonu N9. Pláň vozovky bude odvodněna příčným sklonem 3% směrem k náhonu. Polní cesta bude spíše v násypu, nenachází se v zářezu, proto zde není nutnost budovat silniční příkop.

15 VZOROVÝ ŘEZ : Dopravní zatíţení : Ve smyslu ČSN a podle TP 170 je vozovka předmětné polní cesty zařazena do návrhové úrovně porušení D2. Dopravní zatíţení bylo stanoveno odhadem a částečně výpočtem na základě poskytnutých informací zemědělské společnosti, obhospodařující sousedící pozemky. Vozovka by mohla být zařazena buď podle TP 170 do třídy dopravního zatíţení V, nebo podle katalogu polních cest TP změnač.1 do třídy IV. V prosinci 2008 byl firmou Surgeo Hodonín vypracován inţenýrskogeologický průzkum v místě předcházející polní cesty HC12. Výsledky tohoto průzkumu vykazují nepříznivé hodnoty : - zatřídění zeminy (od 0,0 do 0,5m) : F8,CE jíl tuhý s extrémně vysokou plasticitou sk.zemin IX namrzavost : vysoce namrzavé ( od 0,5 do 1,5m) : F8,CH jíl měkký s vysokou plasticitou sk.zemin VIII namrzavost : nebezpečně namrzavé -uvedené zeminy odpovídají modulu přetvárnosti Edef2 = 20 Mpa! -hladina podzemní vody : 1,3 aţ 1,7m -vodní reţim : kapilární vzlínavost F8,CE Hmax=18m, Hs = 3,8m F8,CH- Hmax=6m, Hs = 3m -parametry zhutnitel. zeminy a CBR:zhutnitelnost Pdmax 1385kg/m-3,Wopt 31,03% CBR 2,5mm =10%, 5,0mm=8% Na základě výsledků tohoto průzkumu byla cesta HC12 navrţena a v říjnu 2010 byla stavba provedena. Výsledky tohoto průzkumu a další rozbory zeminy a výsledky hutnících zkoušek při stavbě HC12 ukázaly, ţe podloţí, neboli stávající zeminu, která při hutnících zkouškách nesplnila poţadavek zhutnitelnosti 30 Mpa, lze upravit zlepšením vápnem, čili provedením vápenné stabilizace tak, aby minimální modul přetvárnosti podloţí vykazoval alespoň 30 Mpa. Proto byla nyní navrţena konstrukce vozovky včetetně provedení vápenné stabilizace zemní pláně. Navrţená konstrukce vozovky : KRYT Z ASFALT. BETONU ABS II cm SPOJOVACÍ ASFALT.POSTŘIK 0,5 0,7 kg/m2 PODKLAD Z KAMENIVA OBAL.ASFALTEM OKH II. 8 cm SPOJOVACÍ ASFALT.POSTŘIK 0,5 0,7 kg/m2 PODKLAD Z KAMENIVA ZPEV.CEMENTEM KZC I..15 cm PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI FR mm...20 cm CELKEM : 47 cm UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef = min.30 Mpa!! PODKLAD ZE ZEMINY STABILIZOVANÉ VÁPNEM 17,7 kg/m cm

16 - 5 - Po odstranění panelů bude na 3 místech na trase polní cesty provedena zkouška únosnosti stávající zemní pláně včetně stanovení modulu přetvárnosti Edef2. Na základě výsledků těchto zkoušek bude na místě samém rozhodnuto o provedení stabilizace, i o případné další moţnosti pouţití např.geotextilie. Po provedené stabilizaci budou opět následovat kontrolní zkoušky únosnosti zemní pláně. Krajnice budou provedeny z hutněné zeminy v šířce 0,5 m. Sklon zemních krajnic bude 6 8%. Krajnice i násypové svahy budou ohumusoványornicí v tloušťce 10 cm. 2.6 PRODLOUŢENÍ PROPUSTKU : Stávající trubní propustek ( v KPÚ označený jako P2 ) pod sjezdem na polní cestu HC13a v km 0,55470, je z monolit.betonu DN 800 včetně betonových čel. V rámci nového kolmého napojení na HC11 (pokud zůstane zachován stávající odvodňovací náhon) musí dojít k prodlouţení tohoto propustku, a to o 12,0m. Stávající betonové čelo propustku se vybourá a provede se napojení ze ţelezobetonových trub TZH-Q 80/250 (4ks) + 1 kus napojovací TZH- Q 80/200 PR. Trouby budou uloţeny na betonové podvaly na betonové podkladní desce. Trouby budou obetonovány betonem prostým B10. Prostor nad potrubím bude dosypán a zhutněn dobře zhutnitelnou zeminou. Nové ukončení prodlouţeného propustku bude opatřeno novým betonovým čelem z betonu B20 T SJEZDY NA STÁV.POLNÍ CESTY A ROZHLEDOVÉ POMĚRY : Sjezd na vedlejší polní cestu VC36 : Součástí stavby a objektu SO.01 je téţ nové provedení sjezdu na vedlejší polní cestu VC36. Stávající vedlejší cesta je z betonových panelů. Nový sjezd se provede na délku 20m s nájezdovými oblouky o poloměrech R= 4,50m a R= 17,0m. Šířka sjezdu bude 3,0m. Napojení je pod úhlem 46. Povrchová voda ze sjezdu bude podélným a příčným sklonem odvedena do nezpevněného terénu. Napojení stávající zpevněné polní cesty VC36 na projektovanou hlavní polní cestu HC11 musí podle ČSN splňovat kromě jiného i rozhledové parametry dané touto normou. Trasa polní cesty HC11 je v přímé, sjezd na polní cestu VC36 bude pod úhlem 46. Délka rozhledu pro zastavení podle výše uvedené normy je Dz = 20m, coţ zde bude splněno v kaţdém případě. Jelikoţ se v podstatě jedná o křiţovatku, měl by zde být zajištěn i dostatečný rozhled na obě strany pro vozidla vjíždějící na cestu HC11 ze sjezdu a zároveň zajištěn dostatečně dlouhý rozhled vozidel jedoucích po cestě HC11 na vozidla vyjíždějící ze sjezdu, obdobně jako u křiţovatek viz ČSN Podle této ČSN je zde tedy poţadován rozhled na délku 83,30m pro rychlost 30 km/h. Do situace byly vyneseny dané rozhledové trojúhelníky, které vymezují plochu, na které nesmí být ţádné překáţky vyšší neţ 0,7 m nad úrovní hran těles silnice i sjezdu (souvislé porosty keřů atd.). Ze situace vyplívá ţe zde v rozhledu brání topol průměru kmene 70 cm. Tento topol bude v rámci jiné akce vykácen a bude téţ provedena dosadba mimo rozhledová pole. Přilehlé náletové dřeviny v rozhledovém poli musí být v rámci předmětné stavby vykáceny a odstraněny. Dobré rozhledové poměry musí být soustavně udrţovány.

17 - 6 - Sjezd na hlavní polní cestu HC13a : Součástí objektu SO.01 je i nové provedení sjezdu na hlavní polní cestu (nezpevněnou) HC13a. Sjezd bude nově proveden na délku 20m. Šířka zpevněného sjezdu bude 4,0m. Nájezdové oblouky budou o poloměrech R=12,50m. Oproti současnému připojení bude nové připojení pod úhlem 90. Povrchová voda ze sjezdu bude podélným a příčným sklonem odvedena do nezpevněného terénu a do melioračního náhonu. Napojení stávající nezpevněné polní cesty HC13a na projektovanou hlavní polní cestu HC11 musí podle ČSN splňovat kromě jiného i rozhledové parametry dané touto normou. Délka rozhledu pro zastavení podle výše uvedené normy je Dz = 20m, coţ zde bude splněno v kaţdém případě. Jelikoţ se v podstatě jedná o křiţovatku, měl by zde být zajištěn i dostatečný rozhled na obě strany pro vozidla vjíždějící na cestu HC11 ze sjezdu a zároveň zajištěn dostatečně dlouhý rozhled vozidel jedoucích po cestě HC11 na vozidla vyjíždějící ze sjezdu, obdobně jako u křiţovatek viz ČSN Podle této ČSN je zde tedy poţadován rozhled na délku 83,30m pro rychlost 30 km/h. Do situace byly vyneseny dané rozhledové trojúhelníky, které vymezují plochu, na které nesmí být ţádné překáţky vyšší neţ 0,7 m nad úrovní hran těles silnice i sjezdu (souvislé porosty keřů atd.). Stávající vyšší traviny a případné keře v rozhledových polích budou v rámci předmětné stavby polní cesty vysečeny a odstraněny. Dobré rozhledové poměry musí být soustavně udrţovány. 2.8 ZEMNÍ PRÁCE : Před započetím zemních prací se odstraní stávající betonové panely v celé délce trasy a odvezou se na recyklaci do vzdálenosti 7 km. Sejmutá ornice z části za krajnicí (vpravo od stávající panelové cesty od km 0,350 do 0,600) bude shrnuta a dočasně ponechána podél trasy a po dokončení vozovky se pouţije pro opětovné ohumusování krajnic a dotčených ploch pozemků na stejném místě. Podle výpočtů z výkazu kubatur a ploch se provede sejmutí této ornice v mnoţství 89 m3 z plochy 444m2. Odkopávky pro polní cestu jsou vypočteny podle příčných řezů v mnoţství 735m3. Násypů bude podle výpočtů 267m3. Vzniká tedy přebytek 468m3 zeminy, který se odveze na skládky určené investorem (parc.č.3116/1). Úprava pláně se zhutněním pod podkladní vrstvy polní cesty činí 3450 m2. Po dokončení vlastní polní cesty se provede úprava- svahování násypů 1477m2 a vytěţí se ornice z dočasné skládky v kubatuře 89m ,5m3 další ornice ze zemníku (p.č.3116/1), jako doplněk do celkového potřebného mnoţství 215,5m3, potřebných na ohumusování ploch krajnic podél cesty. Ornice se rozprostře v tl.10cm na ploše 2155m2 a nakonec se provede výsev hřišťovou směsí. 2.9 POŢADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY : Při provádění zemních prací je závazné dodrţovat soubory norem pro navrhování, provádění a kontrolu zemních těles pozemních komunikací. ČSN Klasifikace zemin pro dopravní stavby ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin

18 - 7 - ČSN Zemní práce ČSN Vozovky pozemních komunikací ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací Tyto normy zároveň řeší systém průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek, které je nutné na stavbě dodrţovat. Zemní pláň je nutno řádně zhutnit a vyrovnat s přesností stanovenou v ČSN Při návrhu zhutnění je třeba přihlédnout ke skutečnému stavu zeminy a případně upřesnit parametry jejího zhutnění tak, aby nejmenší hodnota koeficientu kvality zhutnění D činila 100% a poţadovaný koeficient účinnosti zhutňovacího stroje C činil rovněţ 100%. Postupy jsou předepsány v ČSN a ČSN Modul přetvárnosti zemní pláně musí mít minimální hodnotu Edef2=30, lépe 45 Mpa. Vnorovy, listopad 2010 Vypracoval : Motyčka Josef

19 SEZNAM PŘÍLOH ( SO.02 ) TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE PODROBNÁ 1: 500 PODÉLNÝ PROFIL 1: 250/100 PŘÍČNÉ ŘEZY 1: 100 VZOROVÝ ŘEZ 1: 50 VÝKAZ VÝMĚR

20 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÁ ČÁST : 1.1 Identifikační údaje : Název stavby : KPÚ VNOROVY ZPEVNĚNÁ POLNÍ CESTA HC11 a HC10 Název objektu: SO.02 ZPEVNĚNÁ POLNÍ CESTA HC10 Místo stavby : Obec Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský Katastrální území: Lidéřovice na Moravě, Vnorovy Objednatel : Obec Vnorovy, Hlavní č.750, Vnorovy Projektant : Josef Motyčka, Vinohradní 346, Vnorovy 1.2 Základní údaje o stavebním objektu SO.02 : Řešená zpevněná polní cesta HC10 je součástí zpracovaného návrhu sítě polních cest v rámci společných zařízení KPÚ v k.ú.vnorovy a v rozšířeném obvodu k.ú.lidéřovice na Moravě a plně respektuje veškeré poţadavky jak na vlastní výstavbu, tak na zpřístupnění pozemků a plní řadu dalších dopravních a krajinotvorných funkcí. Stávající stav : Jedná se o krátký úsek cesty, a to mezi stávajícím ţelezničním přejezdem P8139 a bránou bývalé farmy ZD. V současné době se zde nachází cesta z betonových panelů š.4m, které jsou jiţ v nevyhovujícím stavu. Panely jsou z velké části popraskané, s mnoţstvím výtluků, na mnoha místech zatlačené nebo naopak vyčnívající nad niveletu vozovky. Navrhované řešení : Plán společných zařízení zahrnuje polní cesty hlavní, vedlejší a doplňkové. V našem případě se jedná o zpevněnou hlavní polní cestu jednopruhovou, která můţe být zařazena do návrhové kategorie P 5/30. Šířka koruny polní cesty bude 5,0m zpevněný jízdní pruh š.4,0m + zpevněné krajnice 2x 0,5m. Celková délka trasy činí 46,50m. Součástí navrhované cesty HC10 bude sjezd na hlavní cestu HC11 (SO.01). Tvar sjezdu, čili řešení nájezdových oblouků bude provedeno odlišně od dnešního stavu, kdy se cesty HC11 i HC10 setkávají příliţ blízko ţel.přejezdu, coţ ČSN nedovoluje. Nájezdový oblouk o poloměru R=20m bude ukončen více neţ 10m před hranicí nebezpečného pásma přejezdu. Konec trasy, neboli konec nové úpravy vozovky nezasáhne do dráţního pozemku. Celková plocha ţivičného krytu včetně sjezdu na cestu HC11 bude 331 m2.

21 Výchozí podklady a průzkumy : - Zaměření polohopisu a výškopisu stávajícího stavu provedené firmou Geodis Brno, Lazaretní 11a, Brno z roku Schválený plán společných zařízení KPÚ v k.ú.vnorovy a Lidéřovice Geodis Brno Jednání ve věci KPÚ v k.ú.lidéřovice za účasti Mze Pozemkového úřadu Hodonín dne Vlastní doměření polohopisu a výškopisu pro návrh trasy polní cesty ze září Inţenýrskogeologický průzkum pro posouzení poměrů v místě polní cesty HC12, zpracovaný firmou Surgeo s.r.o.hodonín z prosince Poţadavky investora a prohlídka místa stavby. - Schválený územní plán obce Vnorovy z roku 2004, změna č.3 z roku Stávající inţenýrské sítě : Podle dostupných a zjištěných informací, se levostraně od krajnice polní cesty ve směru staničení nachází zemní spojové kabely sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti TélefonicaO2. Tyto kabely polní cesta nekříţí, budou se nacházet za krajnicí. Souběţně s dráhou cca ve vzdálenosti 4m od osy koleje se nachází trasa zabezp.kabelů Správy ţel.a dopravní cesty (SDC) Brno, dále ve směru na Stráţnici ve stejné trase se nachází kabely ČD Telematika. Před zahájením výkopových prací je investor povinen ověřit existenci podzemních vedení u jejich správců a případně nechat vytyčit a vyznačit polohu těchto zařízení. Dodavatel stavby se bude řídit vyjádřeními a poţadavky těchto správců sítí. Levostraně od cesty, mimo obvod stavby se nachází vzdušné vedení NN. Plynovod, vodovod a kanalizace se nachází mimo stavbu za hranicí zastavěného území obce. 2. TECHNICKÁ ČÁST : 2.1 SITUACE (směrové vedení trasy) : Vytyčovací body pro polní cestu jsou uvedeny v objektové podrobné situaci. Směrové vedení trasy nové zpevněné hlavní polní cesty HC10 je navrţeno tak, aby respektovalo stávající směrové nastavení světelné signalizace ţelezničního přejezdu P8139a poţadavky ČSN Ţelezniční přejezdy a přechody. Začátkek trasy (ZT) bude napojen na stávající účelovou komunikaci z bet.panelů v bráně oplocení bývalé farmy. Konec trasy je v km 0,04650 před hranicí s dráţním pozemkem. Téměř celá trasa HC10 je ve směrovém oblouku. Začátek oblouku je v km 0,00540 a konec oblouku je totoţný s koncem trasy. Poloměr směrového oblouku je 50,0m. Ostatní vytyčovací prvky jsou uvedeny v situaci. Vrcholový bod oblouku je dán souřadnicemi. Součástí objektu je téţ sjezd na hlavní polní cestu HC11. Napojení sjezdu bude novými nájezdovými oblouky o poloměrech 9m a 20m a ve tvaru kolmého napojení. Začátek a konec oblouku o poloměru R=20m je dán souřadnicemi. Zde se jedná o to, aby poloha

22 - 3 - sjezdu, čili řešení nájezdových oblouků bude provedeno odlišně od dnešního stavu, kdy se cesty HC11 i HC10 setkávají příliţ blízko ţel.přejezdu, coţ ČSN nedovoluje. Nájezdový oblouk o poloměru R=20m bude ukončen více neţ 10m před hranicí nebezpečného pásma přejezdu, aby zde byla zajištěna délka rozhledu pro zastavení. Konec sjezdu je navrţen tak, aby plynule navazoval na konec trasy HC11. Šířkové parametry polní cesty : Navrhovaná polní cesta HC10 bude mít jednotnou šířku ţivičného krytu 4,0m + zpevněné krajnice 2x 0,5m. Celková délka trasy polní cesty je 46,50m. Celková plocha ţivičného krytu včetně sjezdu na hlavní polní cestu HC11 (SO.01) činí 331 m PODÉLNÝ PROFIL (výškové vedení trasy) : Podélný profil je veden v ose polní cesty. Sklon zůstává stávající, neboť je dán úrovní panelové cesty v bráně oplocení farmy a úrovní nivelety cesty těsně za ţelezničním přejezdem. Na celé trase HC10 bude zachováno stoupání 4,1% od začátku trasy (ZT) aţ do konce trasy (KT). 2.3 PŘÍČNÉ ŘEZY : Pro hlavní polní cestu HC10 bylo celkem vypracováno 5 příčných řezů, které slouţí pro výškový a prostorový návrh trasy, přilehlých nezpevněných ploch a dále pak jako podklad pro stanovení a výpočet kubatur a ploch zemních prací. Základní příčný sklon vozovky je navrţen jednostranný 2,5%. Příčný sklon zpevněných krajnic bude 6-8%. Příčný sklon pláně bude 3%. 2.4 ODVODNĚNÍ : Odvodňovaná plocha vozovky je malého rozsahu. Dešťové vody z polní cesty budou podélným a především příčným sklonem vozovky odvedeny na nezpevněnou krajnici a do stávajícího melioračního náhonu. 2.5 VZOROVÝ ŘEZ : Dopravní zatíţení : Ve smyslu ČSN a podle TP 170 je vozovka předmětné polní cesty zařazena do návrhové úrovně porušení D2. Vozovka by mohla být zařazena buď podle TP 170 do třídy dopravního zatíţení V, nebo podle katalogu polních cest TP změnač.1 do třídy IV.

23 - 4 - V prosinci 2008 byl firmou Surgeo Hodonín vypracován inţenýrskogeologický průzkum v místě předcházející polní cesty HC12. Výsledky tohoto průzkumu vykazují nepříznivé hodnoty : - zatřídění zeminy (od 0,0 do 0,5m) : F8,CE jíl tuhý s extrémně vysokou plasticitou sk.zemin IX namrzavost : vysoce namrzavé ( od 0,5 do 1,5m) : F8,CH jíl měkký s vysokou plasticitou sk.zemin VIII namrzavost : nebezpečně namrzavé -uvedené zeminy odpovídají modulu přetvárnosti Edef2 = 20 Mpa! -hladina podzemní vody : 1,3 aţ 1,7m -vodní reţim : kapilární vzlínavost F8,CE Hmax=18m, Hs = 3,8m F8,CH- Hmax=6m, Hs = 3m -parametry zhutnitel. zeminy a CBR:zhutnitelnost Pdmax 1385kg/m-3,Wopt 31,03% CBR 2,5mm =10%, 5,0mm=8% Na základě výsledků tohoto průzkumu byla cesta HC12 navrţena a v říjnu 2010 byla stavba provedena. Výsledky tohoto průzkumu a další rozbory zeminy a výsledky hutnících zkoušek při stavbě HC12 ukázaly, ţe podloţí, neboli stávající zeminu, která při hutnících zkouškách nesplnila poţadavek zhutnitelnosti 30 Mpa, lze upravit zlepšením vápnem, čili provedením vápenné stabilizace tak, aby minimální modul přetvárnosti podloţí vykazoval alespoň 30 Mpa. Proto byla nyní navrţena konstrukce vozovky včetetně provedení vápenné stabilizace zemní pláně. Navrţená konstrukce vozovky : KRYT Z ASFALT. BETONU ABS II cm SPOJOVACÍ ASFALT.POSTŘIK 0,5 0,7 kg/m2 PODKLAD Z KAMENIVA OBAL.ASFALTEM OKH II. 8 cm SPOJOVACÍ ASFALT.POSTŘIK 0,5 0,7 kg/m2 PODKLAD Z KAMENIVA ZPEV.CEMENTEM KZC I..15 cm PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI FR mm...20 cm CELKEM : 47 cm UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef = min.30 Mpa!! PODKLAD ZE ZEMINY STABILIZOVANÉ VÁPNEM 17,7 kg/m cm Po odstranění panelů bude na na trase polní cesty provedena zkouška únosnosti stávající zemní pláně včetně stanovení modulu přetvárnosti Edef2. Na základě výsledků těchto zkoušek bude na místě samém rozhodnuto o provedení stabilizace, i o případné další moţnosti pouţití např.geotextilie. Po provedené stabilizaci budou opět následovat kontrolní zkoušky únosnosti zemní pláně. Krajnice budou provedeny v šířce 0,5 m a to zpevněné s krytem z kameniva drceného fr.0-22mm. Podkladní vrstvy ze štěrkodrti a z KZC budou protaţeny aţ pod tyto krajnice. Sklon zemních krajnic bude 6 8%. Násypové svahy za zpev.krajnicemi budou zhutněny a ohumusovány ornicí v tloušťce 10 cm.

24 ROZHLEDOVÉ POMĚRY SJEZDU NA HC11 : Nové napojení polní cesty HC11 na polní cestu HC10 musí podle ČSN splňovat kromě jiného i rozhledové parametry dané touto normou. Připojení polní cesty bude po navrţené úpravě pod úhlem 90. Délka rozhledu pro zastavení podle výše uvedené normy je pro rychlost 30 km/h : Dz = 20m, coţ zde bude splněno. Do situace byly vyneseny dané rozhledové trojúhelníky, které vymezují plochu, na které nesmí být ţádné překáţky vyšší neţ 0,7 m nad úrovní hran těles silnice i sjezdu (souvislé porosty keřů atd.). Stávající vyšší traviny a případné keře v rozhledových polích budou v rámci předmětné stavby polní cesty vysečeny a odstraněny. Dobré rozhledové poměry musí být soustavně udrţovány. Oproti dnešnímu stavu, kdy trasy obou polních cest se protínají těsně před ţelezničním přejezdem, coţ ČSN (Ţelezniční přejezdy a přechody) nedovoluje, bude navrţené připojení odsunuto více neţ 10m od nebezpečného pásma přejezdu a tím bude umoţněn téţ poţadovaný bezpečný rozhled před přejezdem. 2.7 ROZHLED PŘED ŢELEZNIČNÍM PŘEJEZDEM : Konec úpravy polní cesty HC10 bude před hranicí s dráţním pozemkem (parc.č.857) a stavba vozovky polní cesty nijak do tohoto pozemku nezasáhne. Stávající ţelezniční přejezd, označený jako P8139 se nachází v dráţním kilometru Ţkm 4,982. Jedná se o šikmý přejezd ( 42 ) vybavený světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením, bez závor. Stoţáry jsou ve vzdálenosti 4,5m od osy koleje a jsou opatřeny výstraţným kříţem A32a včetně tabulky s nápisem Pozor vlak!. Navrhované doplňující dopravní značení před tímto ţel.přejezdem je popsáno v kapitole Situace dopravního značení této zprávy. Stávající volná šířka komunikace přes přejezd je Sv = 5,0m, šířka zpevněné vozovky 4,0m. Šířka přejezdu v ose koleje Sp = 7,5m. Délka přejezdu 7,50m. Schema přejezdu viz.příloha této zprávy. Šířkové uspořádání komunikace, resp.polní cesty za a před přejezdem se nemění a zůstává zachováno! Přesto, ţe nedochází v rámci stavby polní cesty k přestavbě přejezdu, byly zde prověřeny a provedeny potřebné rozhledové poţadavky ČSN : 1) Rozhled pro zastavení silničního vozidla před přejezdem vybaveným přejezdovým zabezpečovacím zařízením: Jedná se o stávající trvalý jednokolejný šikmý přejezd v k.ú.lidéřovice na Moravě. Stávající ţelezniční přejezd P8139 v ţkm 4,982 je vybaven světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Podle ČSN Ţelezniční přejezdy a přechody musí být u takového přejezdu pro řidiče silničního vozidla zajištěn rozhled na výstraţník, a to na takovou délku, aby mohl řidič spolehlivě zastavit před přejezdem. Předmětná polní cesta HC10 by mohla být podle citované normy zařazena jako místní komunikace funkční skupiny C s nejvyšší dovolenou rychlostí jízdy vozidel přes přejezd 30 km/h. Podle výše uvedené normy (čl ) této rychlosti odpovídá délka rozhledu Dz = 15m.

25 - 6 - Oproti dnešnímu stavu, kdy trasy obou polních cest se protínají těsně před ţelezničním přejezdem, coţ ČSN nedovoluje, bude navrţené připojení polní cesty HC11 odsunuto o více neţ 10m od nebezpečného pásma přejezdu a tím bude výrazně zlepšen a téţ umoţněn poţadovaný bezpečný rozhled před přejezdem. 2) Rozhledové pole pro řidiče silničního vozidla : Stávající ţelezniční přejezd P8139 v ţkm 4,982 je vybaven světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. V mimořádném případě, kdyby světelné přejezdové zabezpečovací zařízení nebylo funkční, je třeba zajistit nerušený rozhled na dráhu, tj. na čelo dráţního vozidla, jako kdyby byl přejezd vybaven pouze výstraţným kříţem : Do situace byla vynesena rozhledová pole pro návrhovou rychlost Vs = 30 km/h a pro Vţ = 10 km/h, kdy podle tabulky č. 2 v ČSN náleţí hodnota Lr = 11m. Vs = rychlost silničního vozidla před přejezdem Vţ = traťová rychlost na úseku dráhy přilehlém k přejezdu 3) Rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla : Stávající ţelezniční přejezd P8139 v ţkm 4,982 je vybaven světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp je délka úseku dráhy před přejezdem a za přejezdem, kterou projede čelo dráţního vozidla traťovou rychlostí za dobu, potřebnou pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla, aby s vozidlem stačil spolehlivě opustit nebezpečné pásmo přejezdu. Výpočet dle ČSN : Lp = Vţ. (Dp + Ds) Lp = 10. (14, ,0) Lp = 73,0m Vsn 5 V rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěţovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány stromy a keře, vysoké polní plodiny, zřizovány ploty a zídky, uskladňovány zásněţky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by pro rozhled nepříznivě, zasahovaly do výše větší neţ 0,9m nad vozovku. 2.8 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : Samotná polní cesta si nevynucuje osazení dopravního značení. Jediné značení, které je zde navrhováno se vlastně týká lepšího zabezpečení ţelezničního přejezdu. Jak jiţ bylo výše uvedeno, jedná se o přejezd, který je zabezpečen světelným přejezdovým zařízením, jehoţ stoţáry jsou opatřeny výstraţným kříţem A32a včetně tabulky s nápisem Pozor vlak!

26 - 7 - Na jednání s SDC Břeclav ( Ing.Kazdera Heřman ) bylo dohodnuto, ţe před přejezdem budou na komunikaci osazeny návěstní desky A31c a značky A30-Ţelezniční přejezd bez závor : Na příjezdu od obce bude po pravé straně ve vzdálenosti 80m před přejezdem osazena svislá dopravní značka A30 Ţelezniční přejezd bez závor, společně se značkou A31c Návěstní deska (80m). Z opačné strany, po pravé straně od polní cesty HC11 ve vzdálenosti 80m před přejezdem, bude osazena svislá dopravní značka A30 Ţelezniční přejezd bez závor, s tabulkou E7b- Směrová šipka, společně se značkou A31c Návěstní deska (80m). Vlastní značky budou v základní velikosti a v reflexní úpravě. Umístění svislých značek musí odpovídat poţadavkům TP 65 (boční odstup od vozovky a výška osazení). 2.9 ZEMNÍ PRÁCE : Před zahájením zemních prací je nutno vyhledat, vytyčit a označit vedení podzemních sítí, zejména kabelů SEK TélefonicaO2. Před započetím zemních prací se odstraní stávající betonové panely v celé délce trasy včetně sjezdu na cestu HC11 a odvezou se na drtičky k recyklaci. Podle výpočtů z výkazu kubatur a ploch se provede sejmutí ornice z parcely č.3013 v mnoţství 19 m3 z plochy 95m2. Část sejmuté ornice (7m3) bude ponechána na místě a pouţije se pro ohumusování krajnic a dotčených ploch podél cesty. Zbývající část 12m3 ornice se pouţije na ohumusování ploch v objektu SO.01. Odkopávky pro polní cestu jsou vypočteny podle příčných řezů v mnoţství 155m3. Násypů bude podle výpočtů 20m3. Vzniká tedy přebytek 135m3 zeminy, který se odveze na skládky určené investorem (parc.č.3116/1). Úprava pláně se zhutněním pod podkladní vrstvy polní cesty činí 430 m2. Po dokončení vlastní polní cesty se vytěţí ornice z dočasné skládky v kubatuře 7m3, potřebných na ohumusování ploch krajnic podél cesty. Ornice se rozprostře v tl.10cm na ploše 70m2 a nakonec se provede výsev hřišťovou směsí. 2.9 POŢADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY : Při provádění zemních prací je závazné dodrţovat soubory norem pro navrhování, provádění a kontrolu zemních těles pozemních komunikací. ČSN Klasifikace zemin pro dopravní stavby ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN Zemní práce ČSN Vozovky pozemních komunikací ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na sluţby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 , tel. 585 154 927, 737 786 926 Lesní cesta Carvánecká (Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky lesní cesty.) Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 Číslo paré: /1/ Objednatel: Zakázka:

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

ROZHODNUTÍ. ţadateli. právnické osobě Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno,

ROZHODNUTÍ. ţadateli. právnické osobě Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí U Brány 2 tel. 583 452 111, fax. 583 452 151 789 85 Mohelnice e-mail: mesto@mohelnice.cz cernyp@mohelnice.cz Č.j. : ŢP/27264-10/2697-10/cerp Mohelnice

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A. ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY Veřejná zakázka: Vybudování cyklostezky Radslavice Sušice v trase Jantarové stezky Zadavatel: Obec Radslavice VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBUDOVÁNÍ

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa Název stavebního díla: Cyklostezka Kunovice I. etapa Katastrální území: Obec: Okres: Kraj: Vlastník díla: Správce vodního toku: Kunovice, Podhradní Lhota Kunovice,

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-173341/2014/Fa Číslo jednací dokumentu: MMZL 006765/2015 Zlín, dne 20.1.2015 Oprávněná úřední osoba: Alice Faktorová,

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více