a g ent John Francis Kovář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a g ent John Francis Kovář"

Transkript

1

2 a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!!

3 Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights are reserved

4 a g ent John Francis Kovář PAŠERÁK Mirosl av Žam boch & Jiř í W. Procházka

5 První díl originálního českého science fiction seriálu Agent JFK. Ve více než dvou desítkách samostatně stojících příbězích mapuje osudy zaměstnance bezpečnostní agentury dohlížející na rovnováhu mezi paralelními světy. Po 27 dílech dochází k šokujícímu zvratu, metauniversum se mění a hlavní hrdina se ocitá sám v jiném světě odkázán na své vlastní schopnosti, zachyceno v příběhu Agent JFK 28 Na vlastní pěst. Román Na Vlastní pěst se odehrává ve světě Marka Twaina, ve světě brutálních otrokářů obchodujících s lidmi bez rozdílu pleti, v realitě, kde Indiáni s pomocí moderních technologií úspěšně bojujících proti mladé unii o svou suverenitu. Tady ani bývalý příslušník speciálních jednotek nemá příliš velkou šanci na přežití.

6 DEN POD PSA Ustup te! Ustup te! uni for mo va ný po li cis ta roz hr no val zá stup zvě dav ců a zve dal žlu to čer nou pás ku, aby dva zdra vot ní ci moh li pro jít do vy hra ze né - ho pros to ru. Žá rem pro hřá tý plášť i hel ma sá la ly hor kem, pot ho ští pal v očích a bo - jo val s nut ká ním na zvra ce ní po ně ko li ka lo cích du si vé ho dýmu. Po hle - dem skrz zla tem po ta že ný prů zor hle dal lé ka ře, ko neč ně je spat řil i s no sít ky a za mí řil rov nou k nim. V ná ru či dr žel ba lík pře kry tý oh ni - vzdor nou plach tou. Zlo věst né hu če ní po žá ru za zády se za ča lo mí sit s vzru še ným šu mě ním davu. Joh ne! Ko vá ři! své jmé no sly šel ja ko by pro ná še né ze všech stran, ne - od po ví dal, jen s tvr do šíj nos tí stro je pok ra čo val k cíli. Řekl jsem, že do vnitř ni kdo ne půj de! Kvů li vám jsme ne moh li tu ba ra - biz nu od stře lit a za čí ná ho řet dal ší dům! Vra ti slav Klu sák, šéf od bo ru pro ře še ní prů mys lo vých ka ta strof, se do te ré nu ob tě žo val osob ně jen vý ji meč ně, pod ref lex ním pro ti žá ro vým pláš - těm měl na míru stři že ný dvou řa do vý ob lek, na na po má do va ných vla sech dů stoj nic kou hel mu. Za pás kou se mač ka li re por té ři te le viz ních sta nic a zu ři vě na tá če li scé - nu. Ko vář se na oka mžik za sta vil. Kou ře se na dý chal o tro chu víc než měl a teď se mu to či la hla va, na tvá ři cí til na ska ku jí cí pu chý ře. Přes kor don po li cis tů se pro dral ka me ra man a mo de rá tor nej vět ší te le - viz ní spo leč nos ti, Klu sák se oka mži tě na pří mil ješ tě víc a na sa dil vý raz nej dů le ži těj ší ho člo vě ka na svě tě. Vol by se blí ži ly. Sne se zá sah va šich lidí kri tic ký roz bor? Váš útvar je tr nem v oku ar - má dě i po li cii, za slechl Ko vář re por té ra. Už opět mohl jít bez ri zi ka, že se bou při příš tím kro ku praš tí. 5

7 Den pod psa Sa mo zřej mě, máme ty nej lep ší lidi, až na pár je din ců z ozbro je ných slo žek, kte rých se ale brzy zba ví me. John Fran cis Ko vář vi děl, jak na něj Klu sák úko sem po hlédl, sou čas ně ho za bra la ka me ra. Při pos led ní akci, po níž opus til ak tiv ní služ bu u jed - not ky, byla jeho tvář do ce la pro flák nu tá a Klu sá ko vi to va di lo. Teď měl pří le ži tost ho zdis kre di to vat. Jako by to bylo dů le ži té. Dok tor! za kři čel Ko vář chrap la vě a po po su nul si ba lík v ná ru či. Hlas se mu ko neč ně vrá til. Co na to mů že te říct, ka pi tá ne Ko vá ři? os lo vil ho Klu sák. Jdě te do pr de le, šéfe, od po vě děl zře tel ně. Klu sák zbledl, ka me ra man rych le stří da vě za bí ral Ko vá ře i jeho nad ří - ze né ho. Máte pa dá ka! A ze ško dy způ so be né va ším ne pro fe si o nál ním jed ná - ním se bu de te zod po ví dat před sou dem! běs nil Klu sák a bar vou si ne za - dal s po žá rem. John Ko vář při kývl a pok ra čo val ne změ ně ným tem pem k mu žům s no - sít ky, kte ří k němu při bí ha li od sa nit ních vozů. Sly ší te! Máte pa dá ka! řval šéf od bo ru pro ře še ní prů mys lo vých ka - ta strof, při stou pil těs ně k němu a po lo žil mu ruku ra me no. Plášť byl stá le hor ký, ale ucuk nout ne sta čil, pro to že ho úder če lem na ko řen nosu po slal v bez vě do mí na zem. Za cva ka ly ble sky fo to a pa rá tů, lidé za šu mě li. Muži s no sít ky se ne roz hod ně za sta vi li před ne hyb ným tě lem. Ko vář ne če kal, na no sít ka po lo žil své bře me no a roz ba lil ho. Pod pláš těm se ob je - vil sot va pě ti le tý kluk s tvá ří za kry tou mas kou nou zo vé ho kys lí ko vé ho pří stro je. Tak, to by chom měli, oko men to val to spo ko je ně. Od ve du vás na ošet řov nu, na bídl mu dal ší zdra vot ník. Mys lím, že to není tře ba, sám jste sly šel, mám pa dá ka, kývl na poz - drav a za mí řil k vý jez do vým vo zům. John F. Ko vář za par ko val svůj otřís ka ný ro ver na mís tě, kde ob vyk le stá va la Lin di na čer ve ná ško dov ka. Ba ter ka te le fo nu to vzda la, stihl na psat jen ese me sku, že do ra zí o něco poz ději. Z prá ce si vzal rov nou i všech ny věci, aby se tam ne mu sel vra cet. Vy stou pil a zhlu bo ka se na dechl. Upros - třed květ na ani vel ko měst ský ruch Pra hy ne do ká zal po tla čit jaro v pl ném proudu. Žena v mi ni suk ni a s vy pa so va ným svet ří kem mu vě no va la krát ký 6

8 Agent JFK - Pašerák po hled a mi nu la ho. Sta čil oka mžik a cí til to, ti ché cvak nu tí ně kde uvnitř při po mí na jí cí mu, že je živý, za tra ce ně živý. Po akci to bylo in ten ziv něj ší. Chví li ji po zo ro val. Vzo ro va né pun čo chá če zdů raz ňo va ly li nii lý tek a ste - hen, lát ka obe pí na la pev ný za de ček. Pak si všiml tma vě mod ré ho auta par - ku jí cí ho v zá ka zu za sta ve ní na pro těj ší stra ně. Dál před stí ral, že sle du je vzda lu jí cí se ženu, ale úko sem po zo ro val vůz. Při po mí nal do dáv ku zkří že - nou s fer ra ri. Zko se ná příď, ne prů hled ná skla, pře di men zo va ný ná raz ník a ex trém ně ši ro kop ro fi lo vá kola, kte rá snad mu se la být dě la ná na ob jed náv - ku. Bo há či měli růz né ko níč ky, ale to hle auto ne vy pa da lo, jako mi lá ček bláz na, co se rád pro há ní tří tu no vým ko lo sem rych los tí dvě stě pa de sát ki - lo met rů za ho di nu. Pod le oděrek, pro máčk nu té ho ple chu a obi té ho ná raz - ní ku vy pa dal stroj spíš jako pra cant, kte ré mu ni kdo nic ne da ru je. Zvyk dá vat na všech no po zor byl že lez ná ko ši le. Ne chal po zo ro vá ní a vy kro čil domů. Tě šil se. Na klid, po ho du, na to až při jde Lin da. Vy běhl do tře tí ho pat ra, otev řel dve ře opat ře né na jeho po pud bez peč - nost ním zám kem, kte rý by dě lal čest i ban ce, a otev řel se mu po hled na dvě vel ké taš ky pos ta ve né hned v před sí ni. Na jed né z nich le žel vzkaz: Vi dě la jsem tě v te le vi zi. Slí bil jsi mi, že bu deš nor mál ní chlap, naj deš si ně ja ké nor mál ní po vo lá ní, ale už ti ne vě řím. Po řád ris ku ješ, když se ti něco ne lí bí, mlá tíš ko lem sebe hla va ne hla va, ať to sto jí, co to sto jí. Měla jsem tě ráda, ale já pros tě ne do ká žu sná šet strach, co se ti sta ne, co zase pro ve deš. A ne do ká žu si před sta vit, že bych s te bou měla děti. Věci máš sba le né, snad jsou všech ny. Klíč hoď dole do schrán ky. Fakt je mi to líto, ale ne do ká žu to. Je la jsem k ro di čům. Ahoj a mno ho štěs tí. John Ko vář si vzkaz pře četl ješ tě jed nou, dlou hý mi kro ky za mí řil do ku chy ně, z led nič ky vy táhl pivo, otev řel ho a vrá til se zpět na chod bu. Už tady ne byl doma. Po sa dil se na scho dy, po ma lu upí jel a pře mýš lel. Na jed nou dos tal chuť na ci ga re tu, i když tu měl na pos le dy v ústech před dob rý mi de se ti lety. Te le fon za zvo nil. Ne dů vě ři vě sáhl do kap sy, vy táhl otlu če ný pří stroj. Na dis ple ji bli ka lo ne zná mé čís lo. Za rá že jí cí bylo, že ba ter ka měla být vy - bi tá. 7

9 Den pod psa Ko vář, ohlá sil se. John Ko vář? ujis til se mluv čí. John Fran cis Fran ti šek Ko vář? Byla to žena. Měla sa me to vý, spíš hlub ší hlas, ale byl si jis tý, že do ká že být i vel mi stro hý. Ano, po tvr dil. S kým mlu vím? Dala bych před nost osob ní mu set ká ní. Če ká me ve voze před va ším do mem. Máme pro vás za jí ma vou na bíd ku. John Ko vář se ješ tě na pos le dy po dí val po otev ře ný mi dveř mi do bytu, kte rý na ně ja kou dobu po va žo val za svůj do mov, a pak ráz ně dve ře při - bouchl. Muži jako on zřej mě pro ta ko vou věc ne by li stvo ře ni. Hned jsem dole, od po vě děl a za vě sil. Dis plej te le fo nu rá zem zčer nal. Po kr čil ra me ny, za bouch nul, za mknul a v pří ze mí klí če přes ně pod le Lin di na přá ní ho dil do otlu če né poš tov ní schrán ky. Vy šel před dům a po hle dem oka mži tě za mí řil k mod ré mu vozu. O ka - po tu se opí ra la žena ve vy pa so va ných kal ho tách a pán ské ko ši li svá za né na uzel, tak že od ha lo va la část boků a bři cha. Boty měla kot ní ko vé, jen s ná zna kem pod pat ku, ruku bez prs te nů, ale s čer ve ně na la ko va ný mi neh - ty, po lo že nou na dve řích. Roz ha len ka ko ši le uka zo va la po čá tek úžla bi ny mezi ňad ry. Pod le vzhle du jí ne by lo moc přes tři cet, pod le od ta ži té ho a sou čas ně hod no tí cí ho způ so bu, ja kým Ko vá ře po zo ro va la, klid ně i sto. Koč ka, za tra ce ně ne bez peč ná koč ka, kte rá si je vě do ma jak své ho vzhle - du, tak i schop nos tí, od hadl ji. Pře šel přes uli ci a za sta vil se u ní. Skrz čel ní sklo nic ne vi děl, ale byl si jist, že tam má spo leč ní ka. Před oka mži kem jste mi te le fo no va la, řekl bez otaz ní ku na kon ci věty. Jste John Fran cis Fran ti šek Ko vář? ze pta la se mís to od po vě di. Ano, po tvr dil. Na co mys lí te? ze pta la se ho bez sou vis los ti. Na to, že po kud ne má te kor ze to vou oprav du pev nou pod pr sen ku, mů - že te mít při ně kte rých ak ro ba tic kých pros toc vi cích do ce la prob lé my, od - po vě děl klid ně. Oči se jí na oka mžik zúži ly, pak však pro hnu la rty do úsmě vu. Člo věk se nemá ptát na otáz ky, na kte ré ne chce sly šet od po věď, při - psa la mu bod. 8

10 Agent JFK - Pašerák Měla rty ji ho a me ric ké krá sky, plné i bez zvý raz ně ní kon tu ro va cí tuž - kou. Mí šen ka, to nej lep ší ze se ve ru i z jihu, usou dil na ko nec. Ta na bíd ka? nad ho dil. Pro be re me ji uvnitř vozu. Je ex trém ně sou kro mé po va hy a tam máme jis to tu, že nás ni kdo ne bu de od po slou chá vat, od po vě dě la a otev ře la dve ře do ná kla do vé ho pros to ru. Ko vář vě děl, že uvnitř na něj ně kdo čeká a bude v ne vý ho dě. Ne před po - klá dal však, že by mu ně kdo po to li ka le tech šel po krku. A dě lal to tak kom pli ko va ně. Bo jí te se? ze pta la se po směš ně. Jsem opa tr ný, od po vě děl a vstou pil. Uvnitř auta bylo méně mís ta, než oče ká val, a přes ně pod le před po kla du tam ně kdo če kal. Vel ký čer no ch s vy ho le nou hla vou a množ stvím sval - stva, že by sta či lo pro dva nor mál ní muže. Po zo ro val Ko vá ře za bo ře ný do ři dič ské ho křes la, ten to krát však oto če né ho pro ti smě ru jíz dy. Žena se po - sa di la na mís to spo lu jez dce a také se oto či la če lem do za du. Ko vář se po sa - dil, ruce si po lo žil na ko le na a klid ně se roz hlí žel. Vůz byl na pa ko va ný elek tro ni kou, ale ne jen jí, v po otev ře ném šup lí ku za hlédl nej as ný ob rys ně če ho, co mu se la být zbraň. Zbraň, na kte rou ci vi lis té ne mě li ná rok. V zad ní čás ti vozu byly při pra ve ny k oka mži té vý mě ně ná hrad ní pneu ma - ti ky s hře by. Dal ší věc, kte rá byla pro ti pra vid lům, ale na ledě ex trém ně uži teč ná. John Fran cis Ko vář, bý va lý člen útva ru pro lik vi da ci prů mys lo vých ka ta strof, před tím ka pi tán spe ciál ní jed not ky ve de né v rám ci útva ru rych - lé ho na sa ze ní, za čal čer no ch od ří ká vat mo no tón ně a s jis tou bla ho sklon - nos tí. Ko vář vě děl, že si do oka ne pad li, bylo to vzá jem né. Mise v Irá ku, Gua te ma le, Iz ra e li, Pa ří ži. Pos led ní in for ma ce Ko vá ře pře kva pi la. Pa říž ská mise šla přes ústře dí NATO, ni kdo v re pub li ce o ní ne měl mít ani tu še ní. Byla to nej bi zar něj ší akce, kte ré se kdy zúčast nil. Jo, je to všech no prav da. A kdo jste vy a jak se jme nu je te? Do toho vám za tím nic není, usa dil ho čer no ch. Ko vář při kývl. Dob ře, vám budu ří kat pane Čer ný a vám po dí val se na ženu. Mo ni ka, Mo ni ka po sta čí, ne? od po vě dě la rych le. Jis tě, Mo ni ka je fajn. 9

11 Den pod psa Tak že, pane Čer ný, buď mi řek ne te, co jste zač, pro koho pra cu je te a co mi chce te, nebo si vy stou pím a mů že te ohro mo vat zase ně ko ho ji né ho. Čer no ch pol kl, ale na těle se mu ne po hnul ani sval, jen v očích se ob je - vi lo tro chu víc stu de né ho les ku. Ří ka la jsem, Fran ku, že ty ne jsi nej vhod něj ší typ na ver bo vá ní lidí, jako je tady John F. Ko vář, cho pi la se ini cia ti vy Mo ni ka. Jo, dvě hol ky by fun go va ly lépe, od tu šil Ko vář. V sou čas né době ne má te žád né pří buz né ani jiné ob čan ské vaz by a zá - vaz ky. V pat nác ti pro cen tech pří pa dů jste po roz cho du svou pří tel ky ni kon tak to val. Po kaž dé jste to však uči nil do de se ti mi nut. Ne mí ní te ji ješ tě os lo vit? pok ra čo val Frank a Ko vář mu ne mohl upřít pro fe sio na li tu. Svůj vztek pře kousl. V pat nác ti pro cen tech pří pa dů? Tomu ne ro zu mím, ze ptal se. Ale ne, kon tak to vat ji ne mí ním. Roz hod la se. Po ro zu mí te, po kud vez me te prá ci, kte rou vám na bí zí me, od po vě dě la mís to Fran ka Mo ni ka. Prá ci pro agen tu ru EF Equ i lib rii Fe rar. John Ko vář si všiml, že na kom pli ko va né pa lub ní des ce, při po mí na jí cí víc kok pit stí hač ky než mís to pro ři di če, se roz sví ti la rudá ob ra zov ka, vzá - pě tí za zněl zvu ko vý sig nál. Frank i Mo ni ka se bou trh li. Ří ze ný jed no směr ný tu nel cí le ný na nás! vy hrk la. Oba sou čas ně se při kur to va li do kře sel a vy to či li k pří stro jům. John Ko - vář ne tu šil, co to zna me ná, ale ni kdo mu ne mu sel ří kat, aby se také při pou - tal. Ak ce le ra ce ho za máčk la do křes la, měl po cit, že lát ka se tva ru jeho těla pod dá vá až pří liš do ko na le. Tři kři žo vat ky a jsme na vý pa dov ce! kři če la Mo ni ka. Ko vář cí til, jak Frank tla čí mo tor vozu až k hra ni ci jeho schop nos tí. A ta le že la za tra ce ně da le ko. Kout kem oka za hlédl uka za tel ta cho met ru. Dvě stě dva cet, čty ři cet, še de sát. Po kud ne bu dou mít ze le nou, zbu de z nich všech jen mast ný flek a ně ko lik oho ře lých těl. Před čel ním sklem se mih lo po rsche, Frank ho ob jel myš kou a dál se ří - til v rych lej ším pru hu. Tři sta. Ti par chan ti se nás drží! Ukot vi li ne syn chro ni zo va nou brá nu pří mo na nás! Mo ni ka mu se la kři čet, aby jí bylo přes vytí mo to ru sly šet. Sou čas ně však ho reč na tě pra co va la na vý suv ném ter mi ná lu před se bou a v je jím hla - se ne by la ani sto pa po pa ni ce. 10

12 Agent JFK - Pašerák Pak ne zbý vá, než na to šláp nout, od po vě děl Frank klid ně, jako by do - sud ply no vý pe dál jen lech tal. Ko vář ho ne sly šel, vý znam od po vě di ode zřel v pa no ra ma tic kém zpět - ném zr cát ku kom bi no va ném se zá zna mem ka me ry. Před je li po li cej ní ško - dov ku, sta či la jen zap nout ma ják a ztra ti la se da le ko vza du. Čty ři sta. Rych le ji sak ra! Rych le ji! kři če la dál Mo ni ka. Drží nás, ty svi ně nás drží a já s tím nic ne udě lám! Vzduch za okny zís kal na zlát lou bar vu, Ko vář měl po cit, že se řítí bub - li nou maz la vé ho ohně. Mož ná to ne byl do jem, pro to že ho na jed nou v očích pá lil pot. Tři se kun dy do na ve de ní! Už nás mají! Frank vy rval z pa ne lu ně ja kou po jist ku, Ko vá ři se za tmě lo před oči ma, pos led ní čís lov ka, kte rou spat řil, mu se la být ha lu ci na ce. Žád né auto pře ce nej ez dí po sil ni ci rych los tí šest set tři cet ki lo met rů za ho di nu. Nebo ano? Křes lo se vzep ja lo, do nu ti lo pá teř opřít se do srd ce a do plic, jako by ho ně kdo po řád ně na kopl. Zla tá ven ku se změ ni la v osl ni vě bí lou. Pak při šel stav bez tí že, Ko vář vi děl kap ky krve z vlast ní ho nosu a úst, jak se vzná ší kou sek před ním, vo lu me ně kdo zti šil na mi ni mum Do ce la sluš ná ak ce le ra ce, sly šel sám sebe. Má ta vaše kára dob ré air ba gy? Dob rej fór, od tu šil Frank. Jest li to pře ži jem, máš u mě pivo. Pak při šel ná raz. Je den z mno ha a kaž dý o nic slab ší než před cho zí. Jako by sé rií pruž ných blan pro pa dá va li do ne ko neč na. Vy ha zu ji nou zo vou kot vu! řek la úseč ně Mo ni ka. Ko vář ne chá pal, jak při ta ko vých otře sech do ká že mlu vit. Ješ tě ne jsme pod kri tic kou mezí! sna žil ji Frank za sta vit. A kdy jin dy, když ne teď? od sek la. Ko vář ne vě děl, co udě la la, ale bílá na jed nou pře šla v zla tou, pak se za okny opět mí hal re ál ný svět. Při prv ním kon tak tu pod voz ku se zemí se kousl do ja zy ka. Při dal ším se celý vůz na hnul na le vou stra nu a za čal se ne za dr ži tel ně pře klá pět. Boč ní stě na se pro hnu la, jak po ní klou zal, sou čas ně se pros tor za tměl rych le po ly me ru jí cí pě nou. Air ba gy, do šlo Ko vá ři, a pře tí že ním ztra til vě do mí. 11

13 Z DEŠ TĚ POD OKAP Pro bral se v oka mži ku, kdy pěna za ča la sub li mo vat a její pruž né se vře ní ocha bo va lo. Měl po cit, že se mu bez peč nost ní pásy za ry ly až kam si do plic a sli so va ly mu hrud ník na plac ku. Svůj účel však zjev ně spl ni ly. Pře ži li jsme, řek la s jis tým pře kva pe ním Mo ni ka. I v kr ko lom né po lo - ze zůs ta la při kur to va ná v se dad le, dlou hé čer né vla sy jí teď ne uspo řá da ně vi se ly kol mo k zemi a čás teč ně za krý va ly tvář. Spo na, kte rou je měla pů - vod ně se pnu té, ne vy dr že la prud ké brz dě ní a skon či la bůh ví kde. Za tím, od tu šil za chmu ře ně Frank, je di ným po hy bem se ode pnul a jako čer ná puma do padl na bok ka bi ny. Přes čelo se mu táhl měl ký šrám a krev mu orá mo va la čelo vl ni tým zá vo jem. Byl vel ký a těž ký, sou čas ně se uměl po hy bo vat s pruž nos tí, kte rou by Ko vář u tak mo hut né ho muže ne če kal. Na po do bil ho a s Mo ni kou se zba vi li pásů sou čas ně. Oka mžik če ka li všich ni tři v nap ja tém ti chu. Pra vi del né ka pá ní, moh la to být stej ně dob ře brz do vá ka pa li na jako te kou cí ná drž, se mí si lo s po stup ně ze si lu jí cím hlu kem mo to rů. Ne pří liš dob ře se ří ze ných, ale o to vět ších mo - to rů. Tak hle ně jak zně ly sta ré ná kla ďá ky s ne pře pl ňo va ný mi dva nác ti vál ci. Ko vář měl pro ně ucho, na učil se to v Asii, kde na ob sta rož ních, ale za tra ce - ně prů cho di vých ma ši nách při jíž dě li z džun gle es kad ry po vstal ců. Kde to jsme? ze ptal se. Byl si jis tý, že v Pra ze už ur či tě ne, i když na pros to ne tu šil, ja kým zá had - ným způ so bem se z ní dos ta li. Jeho otáz ce ni kdo ne vě no val po zor nost. Jo, mají to při pra ve né, chtě jí nás za kaž dou cenu za bít, řek la Mo ni ka, stro hým ges tem si stáh la vla sy do cu lí ku, na táh la se k jed né z boč ních skří ní, teď vzhle dem k po zi ci vozu nad nimi, ráz ně po táh la za mad lo a vy su nu la tak z útrob schrán ky zbraň ve spe ciál ním úchy tu. Ko vá ři na prv ní po hled při po - 12

14 Agent JFK - Pašerák mí na la ka ra bi nu Ben ne li s pří dav nou bro kov ni co vou hlav ní a gra ná to me - tem. Frank otev řel vět ší schrán ku a vy táhl mon strum, kte ré vy pa da lo jako leh - ce zmi ni a tu ri zo va ný dvoj hlav ňo vý pro ti le tad lo vý kom plet. Hluk mo to rů ze sí lil, vzá pě tí se ozval cha rak te ris tic ký zvuk. Zně lo to jako leh ké ka nó ny, dva cít ky. Země se otřás la, vzá pě tí dáv ka za bub no va la na pod vo zek vozu, zně lo to, jako by se ocit li uvnitř gi gan tic ké ho rep ro duk to ru. Něco pro mě? za řval Ko vář, aby ho vů bec bylo sly šet. Ama té rům hrač ky do ru kou ne pat ří, křikl Frank, vy kopl dve ře do dáv - ky, Mo ni ka vy ho di la kou řo vý gra nát a kry ti dý mem vy sko čil ven. Ko vář ne če kal a ná sle do val je. Kus nad ním za sy če la dáv ka, při le pil se k zemi a skryl se za po zvol nou te rén ní vl nou, pak se te pr ve opa tr ně za čal roz hlí žet. Na chá ze li se v mír ném sva hu, kus pod nimi ved la roz bi tá ces ta. Prá vě z ní sjíž dě ly pos led ní še di ví obr něn ci že nou cí se po lou ce smě rem k nim. Prv ní tři ne by ly dál než dvě stě met rů. Ko lik jich je za nimi, ne vi děl, pro to že je ukrý val vy pouk lý svah. Otoč ná hla veň pliv la oheň, stře lec se za mě řil na je jich vůz, dal ší na pros tor oko lo. Vzduch se za tměl zví ře nou hlí nou a ka me ním, do uší se za hry zá va lo ko vo vé řin če ní za sa že né ho auta. Ko vář, stá le při le pe ný k zemi, vě no val krát ký po hled kra ji ně za nimi. Bráz da, kte rou při ha vá rii vy ry li, za čí na la hlu bo kým pro táh lým krá te rem po zna me na ným oh něm a pok ra čo va la sko ro půl ki lo met ru až k mís tu, kde na ko nec za sta vi li. Do ra cho ce ní dva cít ko vých ka nó nů se vmí sil dal ší zvuk, rych lej ší, os třej - ší a tak ně jak smr to nos něj ší. Frank se ob je vil v po kle ku u za krs lé ho keře a opě to val pal bu. Celý se třásl v ryt mu střel, ale ně ja kým zá zra kem do ká zal svou zbraň udr žel. Prv ní obr ně nec se za sta vil, zá sah změ nil jeho čel ní pan - cíř v emen tál, dru hý vy buchl, sot va na něj Frank pře ne sl pal bu. Ze tře tí ho se vy ro ji li pě šá ci. Keř se roz ply nul v ex plo zi, na jeho mís tě zůs tal jen zu ba tý krá ter. Frank však už na mís tě ne byl. To Ko vář sta čil za hléd nout. Rota vo já ků v mas ko va cích uni for mách typu les po stu po va la pří sko ky vpřed. Ama té ři to ne by li, to Ko vář mu sel uznat. Kry li se jako zku še ní har - cov ní ci, pak je ale z ne chrá ně né ho boku pře kva pi la pal ba. Až ne sku teč ně rych lé du ni vé za brum lá ní bro kov ni ce kom bi no va né se zdvo je nou ex plo zí gra ná tů níz ko nad zemí. Do akce za sáh la Mo ni ka, po cho pil Ko vář. Prv ní vlna útoč ní ků byla roz prá še na. Je nom že za ní se už hna la dal ší, pět ko lo pá so vých obr něn ců a dob rých tři cet mužů. Vzduch zhoustl vý bu chy, Ko vář po cho pil, že jsou to ná lo že vy - 13

15 Z deš tě pod okap stře lo va né z mi no me tů. Ně ja kým za tra ce ným způ so bem se dos ta li do vál ky. Je nom že ni kdo jiný, na koho by obr něn ci moh li za úto čit, tady ne byl to zna me na lo, že cí lem malé ar má dy pod nimi jsou oni, nebo přes ně ji Frank s Mo ni kou. Vra žed né dvoj če za bu rá ce lo, dal ší obr ně nec se za sta vil v pla me nech, ale po stup ozbro jen ců to jen zpo ma li lo. Krát ká pa leb ná pře hra da při bi la vo já ky k zemi, Mo ni ka za běhu stří le la a vra ce la se zpět k autu. Je jich moc! Mu sí me se ztra tit! kři če la. Je di ná ces ta ved la vzhů ru, tam byl te rén čle ni těj ší. Mezi stro my a vel ký - mi po růz nu roz trou še ný mi bal va ny se moh li na ně ja kou dobu ztra tit. Je - nom že to by mu se li pře ko nat ši ro ký pruh rov né ni čím ne chrá ně né lou ky. A obr něn ci by je po ce lou dobu měly před se bou jako na dla ni. Ko vář nad tím ne mu sel pře mýš let, bylo mu to jas né na prv ní po hled. Zdán li vě pří mo z pa nen ské ne po ko se né trá vy se mezi va lí cí mi se stro ji zje vil Frank a z bez pros třed ní blíz kos tí roz stří lel tři obr něn ce do slo va a do pís me ne na ko vo vý šrot. Ko vář vi děl, jak jed not li vé ná bo je pro lé ta jí skrz trans por té ry. Pak Frank od ho dil zbraň a sprin to val vzhů ru k nim, Mo ni ka ho kry la pal - bou a dr že la vo já ky u země. Ko vá ři bylo jas né, že za to za pla ti la veš ke rou zbý va jí cí mu ni cí. Mu sí me od sud vy pad nout, nebo nás dos ta nou, vy ra zil ze sebe udý cha - ně Frank, když do ra zil až k nim. Spo leč ně oka mži tě vy ra zi li dál do sva hu, aby vy uži li chví li, kte rou jim svým ris kant ním kous kem vy kou pil. Kryl je dým z ho ří cích stro jů. Do běh li k prv ní mu bal va nu, zvuk mo to rů ze sí lil, půdu ved le nich roz ry la di vo ká střel ba. A co s ním? Jak ho od sud dos ta ne me? vy rá že la Mo ni ka pře rý va ně mezi jed not li vý mi ná de chy a uká za la na Ko vá ře. Není za měst na nec, nemá nou zo vý re trans lá tor, po kr čil ra me ny Frank. Pak střel ba za sáh la bal van, za nímž se scho vá va li, a na jed nou všu de lé ta - la žula. Ko vář cí til, jak mu z po se ka né tvá ře prýš tí krev. Mo ni ka své ho par ťá ka za chmu ře ně po zo ro va la. Ko vá ře je jich zma te ný ho vor ne za jí mal, stu do val tra su, kte rou měli ura zit, aby se vzdá li li z do stře lu a od ha do val je jich šan ce. Když to stih ne me, vrá tí me se pro něj, řekl Frank po ma lu. Je to otáz ka dob ré ho na ča so vá ní. 14

16 Agent JFK - Pašerák Ka nón se na oka mžik zalkl, zdán li vě upros třed vý stře lu. To věš ti lo tech - nic ké prob lé my. Dal ší stro je se ješ tě ne ob je vi ly v do hle du, vo já ci po ma sak - ru, kte rý jim Mo ni ka uštěd ři la, po stu po va li jen opa tr ně a s ma xi mál ním kry tím. Teď! za řval Ko vář a sám vy ra zil. Bě žel, jak nej rych le ji to do ká zal, vě děl, že dáv ku, kte rá ho za bi je, ani ne - usly ší. K zemi klesl až o pa de sát met rů dál, u paty roz lo ži té ho dubu. Au to ma ty vo já ků se roz je če ly, ale vět ši na střel za sa ho va la jen stro my. Mo ni ka byla ješ tě o tro chu rych lej ší než on a v po kle ku od de cho va la o pár met rů dál, Frank se dos tal zhru ba na jeho úro veň. Ty ka me ny jsou opra co va né, asi ně ja ké sta ré obět ní mís to, pře rý va ně ze sebe vy rá že la Mo ni ka. Na ho ře musí být si lo vé cen trum. Když se dos ta - ne me až tam, do ká že me lépe na ča so vat ná vrat. Frank při kývl. Ko vář ne če kal a jako prv ní se zdvihl k dal ší mu úprku. Za zády sly šel praš tě ní dře va, jak se obr něn ci pro pra co vá va ly háj kem. Bě že li s Fran kem bok po boku, z hus té trá vy se vy no ři la níz ká ka men ná zíd ka. Vý bor né kry tí. Při pra vil se ke sko ku, sou čas ně kout kem oka za re gis - tro val, že čer no ch jde k zemi. Za sta vil sklu zem a vrá til se pro něj. Ku po di vu ne na šel žád né zjev né zra ně ní, ale Frank sot va dý chal a byl v bez vě do mí. Trá va za šus ti la, Mo ni ka byla u něj. Do pr de le! za kle la, když vi dě la, co se sta lo. Maur by ho efekt! Mu sím ho co nej dří ve vrá tit! Pal ba na oka mžik utich la, Ko vář za slechl hla si té třes knu tí zlo me né vět - ve. Blíz ko, pří liš blíz ko. Za zíd ku! za sy čel, chytl Fran ka za opa sek, dru hou ruku mu pod vlekl pod paží a nad ho dil si ho. Mís to toho však sám upadl, pro to že bez vlád né tělo mu vy klouz lo z ru kou bylo pří liš těž ké. Vrhl na Mo ni ku krát ký po hled. Váží ně jak moc! Něco přes dva met rá ky, při kýv la. Ne po hne me s ním. Ko vář vě děl, že žád ný člo věk, ani tak sval na tý jako Frank, ne mů že mít dvoj ná so bek nor mál ní hmot nos ti. Sa mo zřej mě, po kud byl Frank člo věk. Na uva žo vá ní ne byl čas. Spo leč ně se ocit li v trab lech, spo leč ně se z nich mu se li dos tat. Zhlu bo ka se na dechl, ucho pil ho ješ tě jed nou a za bral ze všech sil. Měl po cit, že mu prask ne pá teř, na ko nec však bez vlád né tělo po zvedl, po lo - 15

17 Z deš tě pod okap žil na zíd ku a pak sku lil dolů. Ve chví li, kdy s Mo ni kou zmi ze li na dru hé stra ně, olíz la ka me ny dáv ka ze sa mo pa lu. Mo ni ka si sáh la ke kot ní ku a vy táh la ma lou zá lož ní pis to li, Ko vář poz nal brow ning, de vít ku. To je všech no, co mám, na bíd la mu ji. Pot ře bu ji pět mi nut, abych mu pře pro gra mo va la ret rans, a uká za la na ma siv ní pře zku opa sku. Sli bu ji, že se pro tebe vrá tí me. Ko vář ne chá pal, co tím vrá ce ním mys lí. Zbraň od mítl a v hlu bo kém před klo nu se pře su nul k prů rvě ve zdi, kte rou při pře sko ku za hlédl, po lok - tech se pro plí žil skrz. Po kud zvuk za re gis tro val správ ně, na chá zel se prá vě pro ti nej rych lej ší mu z po stu pu jí cích vo já ků. Trans por té ry se dál ne při bli žo - va ly, se sil něj ší mi stro my v háji už si asi ne po ra di ly. Za sta vil se mezi dvě ma pich la vý mi kou le mi bod lá čí, při tisk nu tý k zemi jen s mír ně po zved nu tou hla vou, aby vi děl. Už byli tady. Po stu po va li tra - vou, ne všich ni měli sa mo pa ly, ně kte ří jen oby čej né puš ky. Je jich uni for my mu ne při po mí na ly nic, co kdy vi děl. Jako by z vý stro je kaž dé zná mé ar má - dy ob sa ho va ly něco. Jeho muž ho mí jel ve vzdá le nos ti dvou met rů. Po hle dem pro pát rá val te - rén před se bou a nej víc po zor nos ti vě no val zíd ce. Prá vě za ní oče ká val ne - pří te le. Měl sa mo pal, otlu če nou zbraň s dře vě nou paž bou, na pra vém boku v pouz dře ješ tě zá lož ní re vol ver. Ko vář sáhl k opa sku. On v něm ne ukrý val ret rans, ať to bylo co ko liv, jen jed no du chý útoč ný nůž z čer ně né oce li. Ten teď mu sel sta čit. Za nej bliž ším mu žem vi děl dal ší, v zu ba té li nii se blí ží cí k zíd ce. Na po čí tal jich pět, ale moh lo jich být víc. Nej těž ší bylo nic ne uspě chat. Ne po hy bo vat se pří liš rych le, aby na sebe ne upou tal po zor nost, ani pří liš po ma lu, aby ne pří te li ne - dal šan ci za rea go vat. Zvedl se na čty ři, v hlu bo kém před klo nu udě lal prv ní krok, na šlápl si na dru hý, muž se k němu za čal otá čet. Skok, bodl sil ně a přes ně. Nůž ne chal v ráně, mís to toho le vač kou obe mkl na jed nou bez vlád né tělo, pra vač kou chy til sa mo pal a na hmátl spoušť. Prv ní dáv ka jen krát ká. Zbraň ko pa la přes ně, jak u ob sta rož ní ho mo de lu če kal. Dru há, tře tí. Všich ni vo já ci u zdi šli k zemi. To už ale se bou mrt vý za čal šku bat v ryt mu zá sa hů jeho dru hů z dru hé vlny. Ko vář sklouzl k zemi a při kryl se tě lem, z čer - stvých ran mrt vé ho ho za li la ješ tě tep lá krev. Sa mo pal od ho dil, mís to toho od háč ko val re vol ver a za čal se plí žit tra vou dál od zíd ky pří mo pro ti po stu - pu jí cím vo já kům. Vě děl, že teď bu dou chví li vy dě še ně če kat. Mu sel jed nat, než se vzpa ma tu jí a do jde jim, co se vlast ně sta lo. Při pla ze ní si uvě do mil, že 16

18 Agent JFK - Pašerák mu po ruce sté ká něco tep lé ho. Krev. I přes jeho štít ho za sáh li. Bě hem se - kun dy za škr til ruku ka pes ní kem. To už se vo já ci opět dali do po hy bu, před zíd kou se kr či li hned tři. Ko lik mužů je jis ti lo ze za du, ne vě děl. Po jed nom vý stře lu měl dost času na ná sled né ukry tí, po dvou už jen mi ni mum a ri zi ko, že ho za sáh ne od vet ná pal ba, bylo vel ké. Po třech čas ne měl žád ný. Roz hodl se pro dva. Ucho pil ohla ze nou paž bu re vol ve ru obě ma ru ka ma, vy hlédl si mís to, kam se bou v dal ším oka mži ku praš tí, po zvedl zbraň a za mí řil na vo - já ka, kte ré mu se v ruce ob je vil ruč ní gra nát. Ten měl po užít dří ve, na pad lo Ko vá ře au to ma tic ky. Prásk, prásk. Celá sé rie ran. Ty už ale ne měl na svě do - mí on. V pádu cí til, jak se o něj kul ky otí ra jí, za hlédl ješ tě Mo ni ku lik vi du jí - cí vý stře lem z bez pros třed ní blíz kos ti pos led ní ho vo já ka u její pro vi zor ní hrad by. Do padl do do lí ku mezi lo pu chy přes ně, jak si na plá no val. Žil, do ká zal se hý bat, to zna me na lo, že ho do oprav dy ne za sáh li, spíš jen líz li ja zy kem olo - va. Zdo la na jed nou za zně la celá ka no ná da ran a ex plo zí, brum la jí cí mo to ry se roz je če ly na plný vý kon. Ko vář se pla zil mezi ze le ný mi ston ky pryč. On už by do pros to ru, kam spadl, na je jich mís tě dáv no ho dil gra nát. Sou čas ně s myš len kou mu záda ova nul oheň a hvíz da jí cí stře pi ny pro sviš tě ly nad hla - vou. Ne by li až tak hlou pí, jen tro chu po ma lej ší. Ješ tě kou sek pře ko nal po bři še, pak se sku lil do díry po vy kot la ném stro - mě a oka mžik pře mýš lel, kudy dál. Zbý va ly mu dva ná bo je, víc Mo ni ce po - mo ci ne mohl. Po kud se však pře su ne dál po vrs tev ni ci, mož ná se vo já kům ztra tí v prů bě hu boje se za ča lo smrá kat a v pří še ří ho bu dou těž ko hle dat. Na ok ra ji jámy se mihl stín, Ko vář in stink tivně vy stře lil, mi nul a za sáhl až pos led ním ná bo jem. Muž se bou škubl, ale mís to aby se zhrou til, po zvedl vlast ní zbraň. Lep ší uni for ma, ne prů střel ná ves ta, hra na tá osob ní pis to le dů stoj ník, do šlo Ko vá ři. To už ská kal smě rem pro ti ne pří te li kří žem vle vo. Byla vět ší šan ce, že ho ne tre fí. Oh ni vý zá blesk mu ožehl hla vu, zá pla va krve os le pi la, ale ra me nem přes to na ra zil do ko le na. Po da ři lo se mu ho slo - žit na zem, sou čas ně in stink tivně šát ral po zbra ni a po hla vě, aby mu vy - dloubl oči. Dal ší vý střel, škubl se bou, noha od mít la pos luš nost. Pak pod prs ty cí til tvář. Ne hyb nou a ochab lou, mís to očí na hma tal maz la vou roz - škle be nou ránu. Pro padl se do tem no ty. 17

19 V NE MOC NI CI Při pro bou ze ní se pro zra dí kaž dý po kud ho sle du jí v oka mži ku ná vra tu vě do mí ze za po mně ní. John F. Ko vář otev řel oči a rych le je zase za vřel. Le žel na ne moc nič ní pos te li s pře vá za nou no hou a za ban dá žo va nou hla - vou, před pos te lí po stá va li dva muži a ho vo ři li spo lu. V kri tic kou chví li si ho ne vší ma li. Sta čil ješ tě za re gis tro vat za mří žo va ná okna a sku teč nost, že je den z dvo ji ce ne byl lé kař, i když na sobě měl bílý plášť. Pro zra di lo ho dr - že ní těla, úseč ný tón řeči a cha rak te ris tic ký ob rys zbra ně u pasu. Vo ják, usou dil Ko vář, po li cis ta by pis to li no sil skry tě. Kdy se pod le vás pro be re? sou stře dil se na slo va. Mlu vi li čes ky. Udá los ti pos led ních, Ko vář za vá hal, mi nut, ho din, pro - běh ly tak ší le ným tem pem, že ne měl čas se nad ni čím po za sta vit. Při ha vá - rii se dos ta li ně kam da le ko od Pra hy. Ne vě děl, jak a kam přes ně, ale to v tuto chví li ne by lo pod stat né. A teď by vsa dil lá hev pl zeň ské ho pro ti kte - ré mu ko liv svě to vé mu pa to ku, že je po řád ně kde tam na tom ji ném mís tě. Pláš tě měly ji nou bar vu, než byl zvyk lý ví dat v ne moc ni cích, tón řeči dů - stoj ní ka byl pří liš ště ka vý a pa no vač ný a mří že v ok nech zby teč ně ma siv - ní. To zna me na lo dra hé, a to by v době ome zo va ných roz poč tů ni kdo ne za pla til. Byl ně kde jin de. Nebo se zbláz nil. Vy chá zet z dru hé mož nos ti by mu však v ni čem ne po moh lo. Čis tý prů střel nohy se hojí skvě le, ka pi tá ne, od po ví dal lé kař. Té měř bych řekl zá zrač ně skvě le, je to tuhý chla pík. Jeho češ ti na měla ne ob vyk le měk ký pří zvuk, snad se sto pou slo ven šti - ny. I dů stoj ník přes svou ráz nost mlu vil po do bně. Pro mě za mě mu tu nohu uřež te, chci vě dět, kdy bude scho pen vý sle - chu, vy štěkl vo ják. Ne vím, rána na hla vě je měl ká, ale způ so bi la otřes moz ku a já, vzhle - dem k ne do sta teč né pří stro jo vé vy ba ve nos ti, ne do ká žu říct víc. To víte, ome ze ný roz po čet, lé ka řův hlas o poz ná ní zje do va těl. 18

20 Agent JFK - Pašerák Pod la ha za skří pa la, pak třesk ly dve ře, Ko vář po cho pil, že vo ják ode šel. Lé kař si za čal po hviz do vat, zně lo ťu ká ní skla o sklo, zřej mě se pře bí ral ve skle ně ných lah vič kách, kte ré Ko vář za hlédl na po jízd ném stol ku u zdi. Kon tra roz věd ka jsou ostří chláp ci, mum lal si lé kař bůh víp roč sám pro sebe, prch li ví a mys lí si, že mo hou všech no. A je jich vý sle cho vé me - to dy ne jsou vů bec, ale vů bec hu mán ní. Ko vář ris ko val krát ké mrk nu tí. Lé kař, vyš ší ple ša tý chla pík s pos ta vou bý va lé ho bas ket ba lis ty, stál če lem k vit rí ně s ná stro ji a os ten ta tiv ně do ní zí ral. V skle po otev ře ných dve ří spat řil jeho tvář a je jich po hle dy se v od - ra zu skla střet ly. Muž ne dal na je vo, že pro bu ze ní své ho pa cienta za re gis - tro val. Kdy bych já měl ně kdy tu smů lu, dou fám tedy, že ji ni kdy mít ne bu du, vy mys lel bych si his tor ku, kte rá sedí, a pak na ní tr val, i kdy by mě to mělo stát ucho, pár prs tů nebo, ne dej bože, ce lou ruku. To má pak člo věk šan ci, že jim vy jde ze spá rů živý, pok ra čo val v mo no lo gu. Ko vář ne tu šil, proč mu po má há. Ale kaž dá in for ma ce moh la mít cenu ži vo ta, při stou pil tedy na jeho hru a jen tiše po slou chal. Pod le mě je zby teč né, aby pa cienta s otře sem moz ku hlí da li dva stráž - ní, ale lé kař po kr čil ra me ny. asi mají dost lidí. No, po čí tám, že zít ra při ve zou en ce fa lo graf a s ním při jde i spe cia lis ta roz věd ky. Pro to bych ra - dě ji už ráno při vi zi tě kon sta to val, že se zdra vot ní stav pa cienta zlep šil a může být pro puš těn z ne moc nič ní ho ošet ře ní. S pos led ní vě tou lé kař otev řel dve ře a zmi zel v pří še ří chod by. Ko vář poč kal tři mi nu ty, spus til nohy z pos te le a opa tr ně se pos ta vil. Šlo to, sice se mu tro chu to či la hla va, ale nic, co by se ne da lo zvlád nout. Chtě li ho vy slý chat. Prav dě po dob ně drs ně a ne pod le pra vi del. I když on ne tu šil, jaká pra vid la tady pla tí. Opa tr ně pro zkou mal ne moc nič ní po - koj, kte rý byl jeho do čas ným vě ze ním. Je di nou ces tu ven před sta vo va ly dve ře, za kte rý mi pod le lé ka ře hlí da li dva stráž ní, a by tel ně za mří žo va ná okna. Opa tr ně vy koukl ven. Na skytl se mu po hled z výš ky tře tí ho pat ra na mi zer ně dláž dě ný dvůr ze všech stran ohra ni če ný stě na mi domů se špi na - vý mi okny. Mohl se na chá zet kde ko liv. Ně kde v Pra ze v zá stav bě z prv ní re pub li ky nebo v Pa ří ži. I tam se na šla po do bná de pre siv ní mís ta. Tiše pok ra čo val v obe zřet né pro hlíd ce, pod bo sý mi cho did ly cí til hra ny špat né dlaž by. Na mis ce vy stla né gá zou na šel nůž ky a pár ma lých skal pe lů. Ná - stro je však ne chal na mís tě, ne měl je kam scho vat a po kud by je ob je vi li, jen by si při hor šil. Až do jde na nej hor ší, po řád se mohl spo leh nout na své 19

21 V ne moc ni ci ruce. Holé ruce. Víc ho za uja ly při hrád ky s léky. Ob je vil ně ko lik dru hů tak zva ných drog prav dy: sko po la min, so di um ami tal, di gi ta lin, MDA. Vět ši na z lá tek moh la při ne správ ném dáv ko vá ní za bít a všech ny po ško zo - va ly zdra ví. Na hu mán nost se tu oprav du ne hrá lo. V úpl ně spod ním šup lí - ku na šel na čty řik rát pře lo že né no vi ny. Jme no va ly se Fron ta dneš ka a je jich de sign při po mí nal nej běž něj ší den ní tisk, sou čas ně však byl ně jak jiný. Da tum bylo před vče rej ší, ales poň tak si to pa ma to val on. Nej vět ší pal co vý ti tu lek ozna mo val, že čes ká vlá da uvol ni la pět set mi - liónů ko run na ná kup tech no lo gie Kar pen si ho zna če ní, i když žád ná ko - mo ra par la men tu za tím ne schvá li la po uži tí této tech ni ky. Pos la nec Kra pič ka ve svém pro je vu pro hlá sil, že je roz hod ně pro ti, i kdy by ústav ní či ni te lé měli do ži vot ní vý jim ku. Na chod bě za zně ly kro ky, Ko vář se je di ným sko kem dos tal do pos te le, ulo žil se a za vřel oči. No vi ny scho val pod po krýv ku. Dve ře se otev ře ly, od ha do val, že ně kdo na hlédl do vnitř, pak opět za zně lo cvak nu tí zám ku. Oči otev řel, až když si byl jis tý, že v po ko ji kro mě něj ni kdo není. Pří mo v pos te li pok ra čo val v čte ní. Zpě vák Char lie Grott opět vy pro dal Lu cer nu. Po po ráž ce v Gu a y a ně byla de fi ni tiv ně roz puš tě na fran couz ská le gie. Fran couz ský pre zi dent po tvr dil, že žád ný z bý va lých žold né řů nemá fran couz ské ob čan ství a jeho země o je jich pří tom nost nemá zá jem. The Gu ar di an na víc vo já ky ozna čil za ban du hrd lo ře zů. Na dru hé stra ně na šel ob vyk lé skan dá ly tý ka jí cí se ko rup ce po li tic kých či ni te lů, kri mi na li ty a po do bně. Všech no bylo po do bné si tu a ci doma, ale ne úpl ně stej né. I ná zvy hlav ních po li tic kých stran: Ob čan ská stra na a De - mo kra té byly po div ně fa mi li ér ní. Opět se ozva ly kro ky, ten to krát ráz něj ší. Ko vář scho val no vi ny pod mat ra ci a opět před stí ral bez vě do mí. Měl čas do rána, pot ře bo val se do zvě dět co nej víc a také se po řád ně zo ta vit. Po kud se ne zbláz nil, a tuto mož nost ře šit ne mí nil, dos tal se do svě ta po - do bné ho jeho vlast ní mu. I když mož ná o něco drs něj ší ho a kru těj ší ho. 20

22 K VÝ SLE CHU S pá tou ho di nou ran ní se za ča la z plas ti ko vé ho rep ro duk to ru za vě še né ho pří mo nade dveř mi li nout po po vá hud ba a sou čas ně se roz sví ti lo svět lo. John F. Ko vář do kon čil pos led ní z pro ta ho va cích cvi ků. Sice už déle než čty řia dva cet ho din nej edl, ale cí til se v mno hem lep ší for mě než vče ra. Pí - seň pře ru šil fa leš ně op ti mis tic ký hlas mo de rá to ra, na oka mžik měl po cit, že je doma a po nu rý ne moc nič ní po koj je jen po zůs tat kem snu nebo noč ní můry. Pak se ozva lo dvo ji té stac ca to při bli žu jí cích se kro ků. Jed ny s jis to - tou poz nal, o dru hých usou dil, že pat ří ženě. V zám ku za ra cho til klíč, kli ka cvak la, ve dve řích se ob je vi la zdra vot ní ses třič ka. Re za vé vla sy, pi ha tá, blů za stej nok ro je se pnu la přes vel ká ňad - ra. Ko vá ři při po mně la rek la mu na ir ské ze mě děl ské vý rob ky, kte rou kdy si vi děl. Jen že ta hle hol ka byla živá, když spat ři la, že je vzhů ru, ob je vi ly se jí ve tvá ři ďo líč ky ne fal šo va né ra dos ti. Vy jste se pro bral! No to je skvě lé, hned uvě do mím pana dok to ra! Za ní stál muž, vo ják. Ne mu sel pro mlu vit, pod le dr že ní těla poz nal náv - štěv ní ka ze vče rejš ka. Už na sobě ne měl plášť, jen uni for mu se zvý raz ně - ný mi ra me ny, v ne ob vyk le vel kém pouz dře po boč ní zbraň. Stro hý po hled v jeho tvá ři Ko vář dob ře znal. Pan ně kdo, dů le ži těj ší než os tat ní, do ko na lý ro bot v hier ar chii ve le ní. Gra bu si, Den be, řekl muž úseč ně, ru kou sklouzl k pasu a vy táhl zbraň. Po do bnou kon struk ci Ko vář ješ tě ne vi děl. Tro chu mu při po mí na la sta - ré rus ké na ga ny, jen pře plá to va né mo der něj ší, sou čas ně však tro chu cizí tech no lo gií. Jed no bylo jis té, nad měr ný zá sob ník pos ky to val dost mu ni ce, aby si to pan dů le ži tý mohl vy ří dit s ce lou jed not kou. Gra bus a Den be byli muži, kte ří ho hlí da li. Je den vyš ší, s ru ka ma pří liš dlou hý ma i na svou vy čouh lou pos ta vu, dru hý na opak při po sra že ný, s vy - 21

23 K vý sle chu pouk lým hrud ní kem a vze zře ním oran gu ta na. S po do bný mi typy se už také set kal. Vy šet řo va ný je při pra ve ný k vý sle chu, spou tej te ho, při ká zal dů stoj - ník, v svě še né ruce dr žel svou pis to li. Ko vář změ nil plá ny. Byl pří liš opa tr ný, na víc by se při po tyč ce moh lo něco stát ses třič ce. Bude mu set ab sol vo vat vý slech. Gra bus s Den bem se obe zřet ně při blí ži li. Ne vy táh li obu šek ani jiný do - nu co va cí pros tře dek. Buď byli hlou pí, nebo vel mi zku še ní. Pod le toho, jak rych le mu na sa di li pou ta a jak mu svá za li nohy, na ko nec zvo lil dru hou mož nost. Musí ho pro pust it lé kař! pro tes to va la zou fa le ses třič ka. Ko vá ři jí bylo tro chu ab surd ně líto. Lé ka ře k němu za vo lá me hned, jak to bude nut né. A bude to brzy, ne - boj te se, za ra zil ji zlo věst ně dů stoj ník. Gra bus s Den bem vy ved li Ko vá ře z po ko je. Cí til, jak ho Den be na oka - mžik pev ně stis kl za paži, oči vid ně zkou mal jeho fy zic kou sílu. Když zjis - til, z ja ké ho těs ta Ko vář je, spo ko je ně při kývl. Na všech chod bách se sví ti lo, ale pa no val ran ní klid, pot ka li jen je di né - ho lé ka ře a ten před stí ral, že je ne vi dí a rych le zmi zel za nej bliž ší mi dveř - mi. Ko vář ho po de zří val, že tam pů vod ně vů bec ne chtěl jít. Ved li ho dolů. Z tře tí ho pod la ží do pří ze mí a pak hlou bě ji do su te ré nu a dal ší ho spod ní ho pat ra. Chod by byly i tady bílé, pod la ha dláž dě ná ste ril ně vy hlí že jí cí mi kach lič ka mi, ale ni kdo se ne sna žil před stí rat, že pod ze mí pat ří k ne moc ni ci. To spíš ne moc ni ce pat ři la k vý sle cho vé mu kom ple xu. Ve tře tím pod ze mním pat ře za ved li Ko vá ře do míst nos ti, je jíž účel byl zjev ný na prv ní po hled. Tady se vy slý cha lo, a to prá vem útrpným nebo pos led ním tře tím stup něm, ře če no mo der ní ter mi no lo gií. Na oby čej né dře - vě né žid li po třís ně né čer ný mi skvr na mi če kal hu be ný muž s oči ma zvět še - ný ma tlus tý mi skly po šra mo ce ných brý lí. Měl na sobě bílý plášť, jen že bílá byla za šlá, za neh ty měl špí nu a na hřbe tech ru kou dlou hé čer né chlu - py. Ko vá ře vmáčk li na žid li z chro mo va ných oce lo vých tru bek. Ze stej né - ho ma te riá lu bylo i dal ší vy ba ve ní míst nos ti, Ko vá ři sta čil po hled, aby roz poz nal leh ce zmo der ni zo va né mu čí cí vy ba ve ní. Stře do věk byl in spi ra - cí i v tom to svě tě. Nebo vzhle dem k lid ské ana to mii nic lep ší ho ne šlo vy - mys let. 22

24 Agent JFK - Pašerák Jsem váš vy šet řo va tel, za čal ob rý le ný stu de ně. Kaž dá otáz ka, kte - rou vám budu chtít po lo žit, bude vy slo ve na mými ústy. Já budu ur čo vat, zda mlu ví te prav du, nebo lže te. Ko vář přes tal po slou chat, co mu in kvi zi tor říká a stu do val dů stoj ní ka, stráž ce a oko lí. Dů stoj ní ko vi va dil asi jako ká men, kte rý musí pře kro čit. Byl by zjev ně ra dě ji, kdy by on, Ko vář, vů bec ne exis to val. In kvi zi tor svou prá ci mi lo val, i když se to sna žil za mas ko vat pro fe sio nál ním pro je vem. Prav dě po dob ně ne byl zce la nor mál ní. Sa dis tic ká úchyl ka vy uži tá k ob ži vě, usou dil Ko vář. Dva stráž ci dlou hán pros tě dě lal, zač ho pla ti li a bylo mu fuk, co se s vy - šet řo va ným sta ne, Den be by si to nej ra dě ji roz dal je den na jed no ho. Řekl bych, že s řeč ma s ním nic ne po ří dí te, řekl na jed nou Gra bus. Vy šet řo va tel ho sjel na su pe ným po hle dem, dů stoj ník zkou ma vým. Dob ře, dal na ko nec na je vo sou hlas s ná zo rem své ho pod ří ze né ho a po sun kem za sta vil při pra vo va né pro tes ty brý lat ce. Za vo lej te Gus hi na. Ko vář si při po mněl lé ka řo vo va ro vá ní. Po kud ne chtě li po užít fy zic ké ná si lí, co hod la li vy zkou šet, když se při prv ní vý hrůž ce ne roz sy pal? Od po - věď byla jas ná, psy chic ké ná si lí. Gra bus ode šel, prav dě po dob ně, aby spl - nil roz kaz. Dů stoj ník vy šel na chod bu, než za vřel dve ře, bylo sly šet cvak nu tí za pa lo va če. Vy šet řo va tel si chví li ne spo ko je ně pro hlí žel Ko vá ře, pak svou po zor nost ob rá til na Den be ho. Ko lik mys líš, že vy dr ží, vsa dím dvě pět ky, že ho Gus hin ro ze be re za de set mi nut. Pod sa di tý muž si brý lat ce opo vrž li vě pře mě řil, od plivl si na zem těs ně před něho a po kr čil ra me ny. Seru na srač ky jako seš ty, nebo Gus hin. Je tvr dej. Vsa dím tři pět ky, že vy dr ží ho di nu. Ko vář po cí til zá chvěv obav. Ne stra chu, přiz nal si vzá pě tí. Den be byl drs ný tý pek a cí til, že jeho sa mot né ho hod no tí stej ně. Přes to mu dá val ho - di nu. Ne by lo kam couv nout. Šan ci pro pásl na ho ře v po ko ji. Ne zbý va lo, než tr vat na svém. Gus hin vy pa dal jako úřed ník. Jako úřed ník, kte rý si mís to za slou že né - ho de se ti stup ňo vé ho piva v pá tek ve čer šleh ne po řád nou dáv ku LSD. A za pi je ji ke ro si nem. 23

25 K vý sle chu Po mač ka né sako z ma te riá lu, kte rý vy hlí žel až pří liš lu xus ně, tro chu pří liš lesk lé oči a ne zdra vě vy hlí že jí cí pleš. Ve šel v do pro vo du Gra bu se, ale vy so ký muž se v míst nos ti jen oto čil, za ním pak vy šel na chod bu i Den be. Vy dr ží ho di nu, pro ho dil přes ra me no smě rem k vy šet řo va te li. Hov no, ho dil za ním na dáv ku vy šet řo va tel. Gus hi na se je jich špič ko vá ní ne tý ka lo. Po sa dil se na la vi ci a za bodl do Ko vá ře svůj pich la vý po hled. Ze ptej te se ho na prv ní otáz ku, při ká zal brý lat ci. Pro koho pra cu je te? Ko vář měl po cit, že mu ně kdo pod čelo za ryl oce lo vý spár a teď s ním v jeho moz ku otá čí. Pro ni ko ho, od po vě děl pod le prav dy a bo lest tro chu po le vi la. Od kud jste? Jsem, byl jsem le gio nář. Roz pus ti li nás a po le tech služ by jsem se vrá - til domů, od po vě děl ve sho dě s le gen dou, kte rou si na zá kla dě pře čte ných no vin při pra vil. Hla va mu ex plo do va la bo les tí, v ústech ucí til zvrat ky. Gus hin mu sel být hyp no ti zér nebo něco po do bné ho. Ne do ká zal se opros tit od po hle du jeho očí. Co jste dě lal na mís tě pře střel ky? za zně la dal ší otáz ka. Jme nu ji se John Fran ti šek Ko vář, opa ko val si Ko vář v du chu. Můj otec se jme no val Jo sef Ko vář, má mat ka Eli sa beth Fran cis. Vzpo mín ky mu po - moh ly vzpa ma to vat se. Dos tal jsem se tam ná ho dou, od po vě děl. Bo lest ne ze sí li la. Od kud jste se vra cel? pad la dal ší otáz ka. Z Gu a y a ny. Bo les tí se má lem po mátl na ro zu mu. Jsem John Fran cis Ko vář, vrá til se v nej hlub ším já k li ta nii. Dal ší otáz - ka. 24

26 VE ČER NÍ PRO CHÁZ KA Sva zek klí čů za chřes til, věz ni po sa ze ní v hro mad né cele se po dí va li je den po dru hém. Na ve če ři bylo ješ tě brzy, na to lik už den ní re žim zna li. Před mří žo va nou celu při šel zří ze nec, za ním dva la pi du ši s no sít ky. Všich ni k zad ní stě ně, za ve lel. Sku pi na mužů v ro ze dra ných ša tech s ješ tě opot ře bo va něj ší mi ob li če ji se pos luš ně pře su nu la po ža do va ným smě rem. Dal ší klíč za ra cho til v zám - ku, dve ře se otev ře ly. Tro ji ce ve šla do vnitř a bez vel kých ca vy ků vy klo pi - la z no sí tek sté na jí cí ho muže, pak ode šli. Vě děl jsem, že na ve če ři je ješ tě brzy, po zna me nal bez zu bý tři cát ník. Sta řec s dlou hý mi vla sy svá za ný mi ko že ným ře mín kem do co pán ku se na do ne se né ho ubo žá ka za myš le ně dí val. Po tom, jako by ná ho dou, pře šel do rohu cely a po lo žil ruku na trub ku ústřed ní ho to pe ní. Ne tr va lo dlou ho a za zna me nal sig nál. Pře žil celý den čtvr té ho stup ně vý sle chu. Splet li si ho s taj ným. Bý va - lý le gio nář. Sta řec zva žo val, co in for ma ce zna me ná. Muž le ží cí na zemi byl z hod - ně tu hé ho těs ta, ta ko ví byli pot ře ba. V kap se na hma tal kost ku cuk ru. Ta se po vý sle chu za tra ce ný mi stát ní mi ča ro dě ji vždyc ky ho di la. Ne ná vi děl je tak jako spous ta ji ných. Na roz díl od nich však ob čas pro ti nim něco pod - nikl. Tak mu sak ra po moz me, kaž dej sme moh li do pad nout po do bně, za - har tu sil na spo lu věz ně a jako prv ní se ke sté na jí cí mu sklo nil. Ně kdo ude řil na za vě še nou ko lej ni ci a zvuk se bo les ti vě za řízl do uší, na chod bách po stup ně za ča la zha sí nat svět la a na žlout lý svit za prá še ných žá ro vek bez kry tů ve sta rých oprýs ka ných ob jím kách na hra di lo pří tmí níz - ko vý kon ných vý bo jek, kte ré měly stráž ným do přát jen to lik svět la, aby moh li pro chá zet mezi jed not li vý mi ce la mi. Ko vář se děl zády ke zdi. Měl 25

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA 1 3P 0 4e tisky dru hu B jsou v r єm ci emi se P 0 3 1919 sv 0 1m roz m 0 3 rem nej men 0 2 0 0 a je jich prv n 0 0 dv 0 3 sku pi - ny 0 9 Ba a Bb 0 9 jsou si (ze jm 0 6 na v I. ty pu, s cha rak te ris

Více

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI MA LA ME LE SA SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU PU MÍ LI SI PI má la le me se sa lo mo pa só po pe lu su mu pu si pí li mi MA ME MO MU MI LI LU LO LE LA SU SE SA SI SO PE PI PU PA PO TA TU TE TO TU tŧ té

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 1. září jsme se netradičně sešli před školou a zahájili jsme nový školní rok 2014/2015. Představili se nám noví žáci první třídy, které pan starosta pasoval na PRVħÁČKY.

Více

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Sta ti PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Mar tin Man del, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze, Vla di mír Tomšík, NEW TON Col le

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před - tiš těn a pod tr žen údaj Prag - Pra ha V. NC - čp. 250 a P.T. a v dol ní čás ti ad

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Kominíci Těžký život kominíků samo jejich jméno věstí. Lidé po nich stále chtějí, by v komíně našli štěstí.

Kominíci Těžký život kominíků samo jejich jméno věstí. Lidé po nich stále chtějí, by v komíně našli štěstí. Kominíci Těžký život kominíků samo jejich jméno věstí. Lidé po nich stále chtějí, by v komíně našli štěstí. Verbování Slon Jumbo se smutně motá, co mu zbývá ze života? Jen to pití, jen ten chlast, tak

Více

Miami Lumbar Posteo Pokyny pro pacienta

Miami Lumbar Posteo Pokyny pro pacienta Miami Lumbar Posteo Pokyny pro pacienta páteř www.ossur.com Miami Lumbar Posteo - Pokyny pro aplikaci Tyto pokyny nejsou nadřazeny konkrétním pokynům, které vám dal lékař. Lékař rozhodl, že nošení ortézy

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ -1- OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MANIPULACI S OHNĚM oheň nikdy nezakládáme sami, musí být u toho dospělá osoba způsoby zapálení ohně: třením dřeva, křesadlem,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 023 11 Ex PZ objednávka odhadu ze dne 20.4.2011 místní šetření proběhlo dne 27.4.2011 za účasti bez účasti povinného jméno a adresa objednatele odhadu Mgr. Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0861-039/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1359/9 s příslušenstvím pozemky Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k.ú. Bolevec Adresa

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Marek Martínek 9.B Vedoucí práce: Mgr. Václav Zajíc Školní rok 2013/14 Prohlášení Prohlašuji,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

průvodce bezpečnějším braním

průvodce bezpečnějším braním průvodce bezpečnějším braním Tento průvodce je určen výhradně lidem drogově závislým. Proto prosíme náhodné čtenáře, aby se nad ním nepohoršovali, neboť jeho obsahem pouze reagujeme na realitu drogové

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Akupunkturní pero ENI06869. Návod k pou ití

Akupunkturní pero ENI06869. Návod k pou ití Akupunkturní pero ENI06869 Návod k pou ití Gratulujeme Vám k po ízení Akupunkturního pera ENI06869! Elektrická akupunkturní stimulace je zalo ena na znalostech tradi ní ínské medicíny (TCM), které se týkají

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Dveře/uzavírací systémy

Dveře/uzavírací systémy Komfortní rukojeť Rittal Rukojeť díky sklopení nepotřebuje žádný prostor pro otáčení. Vzhledem k tomu můžete plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Povrchová úprava: vrchní nátěr

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

swan Návod k použití C Z 10.2015 - rev.3

swan Návod k použití C Z 10.2015 - rev.3 swan TM Návod k použití 2009 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the bathing chair Swan are registered trademarks of R82 /S. 10.2015 - rev.3 Obsah ezpečnost... 4 áruka... 4 Umývání... 4 Nářadí...

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Řada 3730 Elek tro-pneumatický převodník Typ 3730-1. Návod k montáži a p o u ž i t í EB 8384-1 CS

Řada 3730 Elek tro-pneumatický převodník Typ 3730-1. Návod k montáži a p o u ž i t í EB 8384-1 CS Řada 3730 Elek tro-pneumatický převodník Typ 3730-1 O b 1 T r y p 3. 7 3 0-1 Návod k montáži a p o u ž i t í EB 8384-1 CS Uživatelský pro gram verze 2.11 Vydání ze srpna 2007 Obsah Obsah S t r a n a 1

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU Ja kub FIS CHER, Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha 1. Úvod Hru bý do má cí pro dukt (HDP) je mak ro ag re gá tem vy jad

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Město Český Těšín Ř á d č. 3/2000 P R O V O Z N Í Ř Á D MEZISKLÁDKY ORNICE V KOŇÁKOVĚ Městská rada v Českém Těšíně se na svém 22. zasedání konaném dne 6. 9. 2000 usnesla vydat provozní řád meziskládky

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

M A L Ý T E A M G Y M

M A L Ý T E A M G Y M TECHNICK Á USTANOVENÍ A PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ DRUŽSTEV M A L Ý T E A M G Y M platná od 1. 9. 2015 OBECNÁ USTANOVENÍ Podmínky účasti Složení družstev Družstvo je složeno ze 6 až 12 závodníků. (Družstvo může

Více

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu.

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu. Stránka1 Vyhodnocení ankety Školní jídelna Chvaletická 918 Praha 9 - Lehovec Vážení rodiče, vážení strávníci, ráda bych Vás seznámila s výsledky ankety, kterou jsme pro Vás připravili v měsíci říjnu a

Více

Provozní řád venkovní hrací plochy mateřské školy

Provozní řád venkovní hrací plochy mateřské školy Provozní řád venkovní hrací plochy mateřské školy Mateřská škola Svojetice Louňovická 358 251 62 Mukařov tel. 731666902 E-mail: skolka@svojetice.cz www. skolka-svojetice.cz zřizovatel : Obecní úřad Svojetice

Více

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 360 07, Karlovy Vary. Odloučené pracoviště: MŠ Krymská 12

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 360 07, Karlovy Vary. Odloučené pracoviště: MŠ Krymská 12 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 360 07, Karlovy Vary Odloučené pracoviště: MŠ Krymská 12 Vypracovala: Bc. Kateřina Kalinová, Vedoucí učitelka odloučeného pracoviště

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015 V roce 1965 představila vagonka Bautzen jako následníka stroje VT 4.12.01 (173 001) z roku 1964 druhý prototyp s označením VT 4.12.02, takzvaný kolejový autobus (Schienenbus). Vůz měl větší výkon než jednička

Více

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla RINGO Průpravná cvičení Na osla Zaměření: -fair-play chování - technika a taktika přihrávek -pohyb a orientace v prostou -pohotovost -rychlost -manipulace-rychlá aktuální reakce Pomůcky: ringo kroužek

Více

Příloha 1) Pohybové hry

Příloha 1) Pohybové hry Příloha 1) Pohybové hry Had leze z díry Chůze ve vázaném zástupu v rytmu říkadla: Had leze z díry, vystrkuje kníry, Bába se ho lekla, na kolena klekla. Sledujeme, zda si děti pamatují říkanku, jaká je

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), pak

Více