se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013"

Transkript

1 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Březen 2014

2 O B S A H 1. Základní informace o společnosti Výkonné orgány společnosti Zpráva auditora...5 o ověření účetní závěrky společnosti a výroční zprávy společnosti Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti Aktivity v oblasti výzkumu a vývoj Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích Ostatní informace Současné podnikatelské aktivity Podnikatelský záměr na rok I. Základní cíle společnosti...38 II. Obchodní činnosti společnosti...38 III. Výrobní činnosti společnosti...40 IV. Služby společnosti...41 V. Ekonomika Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Návrh nových investic Úvěrové zatížení investic v roce 2013 (v tis. Kč) Závěr Identifikační údaje o společnosti

3 1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je ,- Kč a tvoří ho akcie na jméno o nominální hodnotě ,- Kč. K je stav akcionářů následující: a) právnické osoby kusů tj. 83% b) fyzické osoby kusů tj. 17% - 3 -

4 2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen: člen: Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s. Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s. Ing. PULPÁN Miloš člen představenstva U N I K O M, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JIROVSKÝ Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s. Ing. BUŇKA Miloš člen představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. TAJČOVSKÝ Milan prokurista ZDV Krchleby,a.s. Dozorčí rada: předseda: místopředseda: člen: Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. KEDRŠT Lubomír ředitel závodu UNIKOM OVO Kutná Hora Ing. KRÁL Jaroslav předseda představenstva ZAS Úžice, a.s

5 3. Zpráva auditora Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. za rok 2013 Obsah : 1. Příjemce zprávy 2. Základní údaje ověřovaného subjektu 3. Údaje auditora 4. Zpráva o účetní závěrce 5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 6. Odpovědnost auditora 7. Výrok auditora k účetní závěrce 8. Zpráva o výroční zprávě 9. Zpráva o zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Přílohy : Ověřovaná účetní závěrka Výroční zpráva Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou - 5 -

6 1. Příjemce zprávy Zpráva je určena pro představenstvo společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ Základní údaje ověřovaného subjektu Obchodní jméno účetní jednotky : UNIKOM, a.s. Sídlo : Hrnčířská 193, Kutná Hora, Karlov, Právní forma : akciová společnost IČO : Datum vzniku : Převažující předmět činnosti: Zemědělská výroba Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej Statutární zástupce : Představenstvo společnosti Ověřované období : Údaje auditora Jméno auditora : BD AUDIT, s.r.o. Sídlo : Vocelova 342, Kutná Hora IČ : Číslo oprávnění: 375 Statutární zástupce : Ing. Libor Balvín jednatel společnosti Odpovědný auditor : Ing. Libor Balvín Číslo oprávnění odpovědného auditora : 1353 Datum provádění auditu : Počet listů zprávy včetně příloh :

7 4. Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na dalších stranách, zprávu následujícího znění : Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ , tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty za rok končící , přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící , přehled o peněžních tocích za rok končící a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a další vysvětlující informace. 5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 6. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení společnosti k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku

8 7. Výrok auditora k účetní závěrce Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ ke dni a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. 8. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti UNIKOM, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 9. Zpráva o zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Ověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti UNIKOM, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích

9 Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti UNIKOM, a.s. k obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Datum vypracování zprávy: V Kutné Hoře dne Ověření provedl a zprávu předkládá: Zprávu vypracoval: BD AUDIT, s.r.o. Ing. Libor Balvín Vocelova 342,Kutná Hora Oprávnění č.1353 Oprávnění č.375 jednatel společnosti - 9 -

10 - 10 -

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 4. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 9.dubna OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora IČO: OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma, s výjimkou dividend. 4. Ovládající osoba poskytla ovládané osobě krátkodobou půjčku ve výši ,- Kč, která je splatná jednorázově do , je úročena obvyklou úrokovou sazbou 1,5 %. Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora Za ovládající osobu HS Kutná Hora,a.s

21 5. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Dozorčí rada UNIKOM a.s. přezkoumala zprávu statutárního orgánu společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a konstatuje, že neshledala skutečnosti, které by tuto zprávu vyvracely. Dne

22 6. Příloha k účetní závěrce roku 2013 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení 18 a 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. I. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora - Karlov akciová společnost obchodní činnost a zemědělství Datum vzniku společnosti: zápisem do obchodního rejstříku dne IČO: Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 78.25% akcií, z toho: akcií na jméno V roce 2012 HS Kutná Hora vlastnila 75,63% akcií, z toho: akcií na jméno akcií na majitele Výkonné orgány společnosti Výkonným orgánem je sedmičlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. Představenstvo Předseda Ing. Zdeněk Nácovský místopředseda představenstva Agro Pertoltice Místopředseda Člen Člen Člen Člen Člen Ing. Dytrych Vladimír, CSc. místopředseda představenstva U N I K O M, a.s. Ing. Jirovský Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s Ing. Buňka Miloš člen představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. Tajčovský Milan prokurista ZDV Krchleby Ing. Hlava Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy Ing. Půlpán Miloš člen představenstva U N I K O M, a.s

23 Dozorčí rada Předseda Místopředseda Člen Ing. Měšťánek Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. Lubomír Kedršt ředitel závodu OVO Kutná Hora Ing. Král Jaroslav člen představenstva ZAS Úžice Nejvyšším orgánem je valná hromada společnosti. 1. Majetková spoluúčast vyšší jak 20 %: rok 2013 rok 2012 UNIKOM STK, s.r.o. 100,00 % 100,00 % Unikom-Pro Pig s.r.o 100,00 % 100,00 % UNIKOM - STK s.r.o. UNIKOM-Pro Pig s.r.o. Základní kapitál 200 tis. Kč 200 tis.kč S těmito organizacemi nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.. 2. Průměrný evidenční stav zaměstnanců Unikom, a.s. k byl 425 pracovníků. Organizační a řídící struktura společnosti je dvoustupňová. Podnik (ředitel) - závod (ředitel závodu), popřípadě středisko (vedoucí střediska). Celkem byl podnik členěn na 6 vnitropodnikových útvarů, kde každý útvar má úplnou samostatnost a je hodnocen podle úrovně čistého zisku. V roce 2008 byla ukončena výroba vepřového masa na závodě výkrmna prasat Třebonín. V roce 2010 byla ukončena výroba vepřového masa na závodě výkrmna prasat Kačina, středisko projekce byla začleněna pod stavební závod a lom Bohdaneč v roce 2011 byl začleněn pod stavební závod. Struktura vnitropodnikových útvarů závod Drůbežárna Markovice stavební výroba závod OVO Kutná Hora závod Agroslužby Čáslav ekonomické oddělení správa podniku Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Zaměstnanci Řídící pracovníci V roce 2013 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 151 tis Kč, v roce 2012 byly tantiémy vyplaceny ve stejné výši 151 tis. Kč

24 II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Způsob ocenění a) Nakupovaných zásob: v pořizovacích cenách dle druhů a nákupní ceny, tj. stejný materiál (zboží) a různá cena skladové položky se stejným číslem položky, ale rozdílnou nákupní cenou a datem naskladnění. Vyskladnění zásob do spotřeby probíhá metodou FIFO,kromě zboží ve velkoobchodu OVO Kutná Hora (tyto zásoby se vyskladňují v průměrných cenách) a kromě maloobchodů (tyto zásoby se vyskladňují v ceně po odečtu stanovené marže).. Zásoby vytvořené ve vlastní režii - na úrovni vlastních nákladů ve vnitropodnikových cenách. b) Hmotného a nehmotného investičního majetku ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů ve vnitropodnikových cenách. c) Cenných papírů: v nominální hodnotě. d) Přírůstků a příchovků zvířat: dle vnitropodnikové směrnice: produkce vajec 1.40 Kč / krmný den odchovna kuřic 0,55 Kč / krmný den narození jehněte 500,00 Kč/ 1 kus - vzrůstový přírůstek 8,00 Kč / krmný den jehně do 3 měsíců - vzrůstový přírůstek 3,00 Kč/ krmný den jehně odstavené Reprodukční pořizovací ceny majetku: na úrovni nákupních cen. f) Vedlejší pořizovací náklady na obstarání nakupovaných zásob: přes účet aktivace vnitropodnikových služeb, který zahrnuje náklady na dopravu oceněnou na úrovni vlastních nákladů dle kalkulace závodu (střediska), popř. služby oceněné vlastními náklady závodu (střediska), u pořízeného zboží je dopravné součástí nákupní ceny. g) Odepisování DHM je stanoveno odpisovým plánem, který je součásti vnitropodnikové směrnice o odpisování. U odepisování zvířat byla již uplatněna změna podle 24 odst.2písm v) bod 1.ZDP, podle kterého se u účetního DHM,který není vymezen jako daňový HM uznávají jako daňové účinné náklady jeho účetní odpisy.odepisování drobného dlouhodobého majetku Předměty do Kč se účtují přímo do spotřeby Předměty od , do , s dobou použitelnosti víc než jeden rok se odepisují 2 roky Vyjímku tvoří od roku 2010 vybavení nových prodejen: Drobný dlouhodobý majetek do 5 000,- Kč přímo do spotřeby Drobný dlouhodobý majetek od 5 001,- Kč do ,- se odepisují 5 let rovnoměrným odepisováním. Opravné položky k majetku jsou tvořeny a účtovány v souladu se zákonem č.593/1992 Sb. o rezervách ve znění pozdějších předpisů na zajištění základu daně z příjmů a dále účetní opravné položky dle rozhodnutí účetní jednotky. Rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku jsou tvořeny pouze daňové. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny dle 8 8b.. Dále je tvořena rezerva dle 10 na sanaci pozemků dotčených těžbou a rezervu na vypořádání důlních škod. ch) Valutovou pokladnu společnost nemá, při nahodilých platbách v cizí měně je přepočet na CZK dle aktuálního kursu ČNB. Pohledávky a závazky v cizí měně jsou přepočítávány denním kursem ČNB

25 III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek a) Majetek neuvedený v rozvaze společnost nemá. b) Zástavním právem je zatížen závod Prostřední Ves, STK, autoservis Kutná Hora, OVO Kutná Hora a závod Čáslav. U provozních úvěrů typu kontokorentních jsou jako zástava využívány pohledávky z obchodního styku. c) Majetek, kde by tržní ocenění bylo vyšší než jeho ocenění v účetnictví ve společnosti není. d) U N I K O M, a.s. Kutná Hora vlastní následující akcie (v nákupních cenách) v tis. Kč: 1. Masospol, a.s. 81 tis Kč < 1% ZK 2. Velkopavlovické drůbežářské závody 910 tis. Kč 8,00% ZK 3. ČEPOS a.s tis. Kč 10,299% ZK 4. ČKD Kutná Hora a.s. 6 tis. Kč < 1% ZK 5. CZ Fruit, odbytové družstvo 20 tis. Kč 2,86% ZK 6. Česká vejce CZ, a.s. 150tis. Kč 6,25% ZK U N I K O M, a.s. dále vlastní podíly s majetkovou spoluúčastí vyšší jak 20% u těchto podniků: Historická cena UNIKOM Pro Pig s.r.o. 200 tis. Kč 200 tis. Kč UNIKOM STK, s.r.o. 200 tis. Kč 200 tis.kč Vybrané ukazatele dceřinných společností (tis. Kč) Obrat Zisk Vl. kapitál Obrat Zisk Vl. kapitál UNIKOM-STK s.r.o UNIKOM-Pro_pig d) Nepeněžité vklady společnost nemá. f) Rozpis úvěrů: Dlouhodobé úvěry- v tis.kč: ČSOB,a.s. technol.odchovu Mark tis. Kč 1MPr + 1,30 % p.a do 05/2016 ČSOB-Markovice tis. Kč 1MPr + 2,40 % p.a do 08/2015 Raiffeisen- hala Markovice tis. Kč 1MPr + 2,90 % p.a do 02/2015 ČS- pozemek a silo 850 tis. Kč 1MPr + 2,30 % p.a do 06/2015 KB,a.s. autosalon Peugeot tis.kč 1MPr+ 1,25% p.a. do 11/2017 Krátkodobé úvěry-v tis.kč: ČSOB, a.s. revolvingový tis. Kč 1MPr + 2,3% p.a. do 04/2014 ČSOB, a.s. kontokorentní 394 tis. Kč 1MPr + 2,3% p.a do 04/2014 KB,a.s.- revolvingový tis.kč 1Mpr + 1,9%p.a. do 01/2014 KB, a.s. - věže na kapal.hnojiva 436 tis. Kč 6MPr + 2,50 % p.a do 05/2014 KB,a.s. lom Bohdaneč 877 tis. Kč 1MPr + 2,15 % p.a do 10/2014 ČS autobohémia 841 tis. Kč 1MPr + 2,30 % p.a do 04/2014 ČS,- revolvingový tis. Kč 1Mpr+1,80%p.a. do 03/

26 Bankovní záruky v tis.kč: Česká spořitelna,k.hora 500 tis. Kč na mýto do KB Kutná Hora 300 tis. Kč ND KIA do KB Kutná Hora tis. Kč ND Citroen do KB Kutná Hora tis.kč Celní úřad do Unikom a.s poskytla půjčky ZOD Onomyšl, které jsou úročeny obvyklou cenou a půjčky jsou řádně spláceny. Výše půjčky je tis. Kč. Dále Unikom a.s. přijal půjčku od ZO ROH a Hospodářské společnosti Kutná Hora as., které jsou taktéž úročeny obvyklou cenou a jsou řádně spláceny. Rozpis směnek k v tis.kč Splatnost Úrok v % Částka František Formánek - FALDO , tis. Kč , tis.kč U N I K O M, a.s. obdržel v roce 2013 dotaci z titulu: Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadavérů ve výši 9 tis. Kč U N I K O M,a.s. obdržel v roce 2013 od Státního zemědělského intervenčního fondu platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 67 tis. Kč. U N I K O M a.s. obdržel v roce 2013 od Státního zemědělského intervenčního fondu platbu v méně příznivé oblastí ve výši 8 tis. Kč. U N I K O M a.s. obdržel v roce 2013 od Ministerstva zemědělství dotaci na úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti, k tlumení původce nákazy salmonelózy drůbeže v částce 149 tis. Kč, 110 tis. Kč a částku 295 tis. h) Rozpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k v tis.kč PC PC Oprávky Oprávky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci Základní stádo Jiný dl.hmot inv. majetek Nedok. dl. hmot. majtek Pozemky Zřizovací výdaje Software g) V operativním pronájmu společnost žádný majetek nemá

27 U N I K O M, a.s. pronajímá budovu a zařízení STK a mycí centrum automobilů od roku 2002 podniku UNIKOM-STK, s.r.o. V roce 2013 pořídil Unikom a.s dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši tis. Kč V příloze k účetní uzávěrce uvádíme jenom ty největší (nad 0,5 mil.kč): 1. Nakladač Caterpillár 1 813tis. Kč 2. Samojízdný postřikovač TECNOMA tis. Kč 3. rekonstrukce osvětlení kuřic hala č.j 687 tis.kč 4. Citroen Jumper-Hobby Market 510 tis.kč 5. nakladač Caterpillar tis.kč 6.pozemek autosalon Peugeot tis. Kč Úbytek dlouhodobého hmotného majetku: - prodej V roce 2013 Unikom a.s. prodal dlouhodobý hmotný majetek za tis. Kč při zůstatkové hodnotě tis.kč.převážně se jednalo o prodej výkrmny prasat v Třeboníně. - vyřazení a likvidace dlouhodobého hmotného majetku Unikom a.s. vyřadil a likvidoval v roce 2013 majetek v celkové výši tis. Kč Byl likvidován a vyřazen dlouhodobý hmotný majetek, který byl převážně pořízen ještě Agropodnikem K.Hora tj. před rokem 1992 a v rozmezí let ( chladící vitrína, Mitsb.L300,vibrační pěch, notebook,rozbrušovačka atd. ) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku V roce 2013 nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek. 2. Pohledávky a) pohledávky z obchodního styku tis. Kč tis. Kč b) pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč tis. Kč z toho nad 180 dní 353 tis. Kč 353 tis. Kč Opravné položky k pohledávkám zúčtování: Opravné položky celkem Opravné položky Konkurz Od Celkem

28 Část pohledávek je zastavena bankovním ústavům proti kontokorentním úvěrům. 3. Vlastní kapitál a) Vlastní kapitál společnosti je tis. Kč, z toho základní kapitál společnosti je tis. Kč. Základní kapitál se v průběhu roku 2012 nezměnil Základní kapitál Rezervní fond Kapitálové fondy Hospodářský výsledek Vlastní kapitál b) Základní kapitál Akcie na jméno ks à ,- Kč Celkem ks 4. Závazky a) Závazky celkem z obchodního styku tis. Kč tis.kč z toho po lhůtě splatnosti tis. Kč tis.kč z toho : po splatnosti 180 dní b) závazky k podnikům ve skupině 0 0 c) závazky kryté zástavním právem - jedná se především o zajištění dlouhodobých úvěrů ve výši tis. Kč. Tyto úvěry jsou kryty nemovitostmi a směnkami. d) závazky mimo účetnictví společnost nemá Unikom a.s. Kutná Hora nemá žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti po lhůtě splatnosti a nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu. 5. Zákonné rezervy počáteční stav k změna v průběhu roku 2013 konečný zůstatek k ,86, Kč Kč ,86 Kč Rezerva na stavebním středisku lom Bohdaneč je tvořena na sanaci, rekultivaci a na škody způsobené těžbou kamene

29 6. Obchodní operace Unikom a.s. nemá žádné obchodní operace, kde rizika nebo užitky z těchto operací jsou významné k posouzení finanční situace. 7. Odměna auditorovi Za provedený povinný audit roční závěrky rok 2012 byla v roce 2013 vyplacena odměna auditorské společnosti 150 tis. Kč bez DPH a za rok 2011 v roce 2012 byla vyplacena odměna 140 tis. Kč. 8. Rozdělení tržeb dle činností: rok/činnost prodej aut tis.kč tis.kč prodej zboží velkoobchod tis.kč tis.kč prodej zboží maloobchod tis. Kč tis. Kč skladování a třídění jablek tis. Kč tis. Kč prodej vyrobených vajec tis. Kč tis. Kč prodej kuřic tis. Kč tis. Kč prodej,uhlí,písek,chemie tis.kč tis.kč tržby ze stav.činnosti tis. Kč tis. Kč tržby autoservis tis.kč tis.kč prodej ND tis. Kč tis.kč tržba za provedené postřiky 5 632tis. Kč s. Kč průmyslová hnojiva tis. Kč tis. Kč pekárenská výroba tis.kč tis.kč prodej hutního a stav.materiálu tis.kč tis.kč autodoprava tis.kč tis.kč projekce 400 tis.kč 362 tis.kč ostatní tis.kč tis.kč Celkem tis Kč tis.kč Z celkových tržeb bylo ze zahraničí tis. Kč tis. Kč Komentář k přehledu o změnách vlastního kapitálu: Základní kapitál Základní kapitál se v průběhu rok 2013 nezměnil. Výplata dividend Valná hromada dne rozhodla vyplatit za rok 2012 dividendu ve výši 0,5% t.j tis. Kč

30 Rezervní fond Valná hromada dne rozhodla,že do rezervního fondu nebude již žádný příděl.. Ostatní fondy ze zisku Valná hromada dne rozhodla o přídělu do sociální fondu ve výši tis.kč. Během roku 2013 se snížil fond o příspěvky na stravování a o příspěvek na masáže. Kapitálové fondy Tento fond se během roku 2013 nezměnil. Nerozdělený zisk minulých let Valná hromada ze dne rozhodla o převedení zůstatku nerozděleného zisku roku 2012 na účet nerozděleného zisku minulých let( účet 428) ve výši tis. Kč. Odložená daň Společnost eviduje odložený daňový závazek ve výši tis. Kč. Tento odložený daňový závazek vyplývá z rozdílů účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku evidovaného ve společnosti k násobený sazbou daně z příjmu právnických osob v dalších zdaňovacích obdobích. Jiné tituly pro vyčíslení odloženého daňového závazku a pohledávek společnosti nemá. V Kutné Hoře dne Ing. Vladimír Dytrych, CSc. ředitel U N I K O M, a.s

31 7. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk po zdaněním [tis. Kč] Meziroční index Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2013 pokračovalo v agrárním segmentu trhu oživení likvidity zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti, díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv.top-up). Tyto dotace byly pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash flow. Dále pak do vlastní ekonomiky těchto zemědělských podniků zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Nejlepší možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů. U dodavatelů potravin je to řešeno formou bonusů za odebrané zboží

32 Rok Tvorba přidané hodnoty a produktivita na jednoho zaměstnance Přidaná PH na Meziroční Počet Meziroční hodnota pracovníka index pracovníků index [tis. Kč] [tis. Kč] Meziroční index II. Komentář k vývoji pohledávek Rok Pohledávky Tržby celkem Meziroční Meziroční celkem [Kč] [Kč] (ř. index index (ř. rozv ) výsl ) Vývoj průměrné doby obratu pohledávek z obchodního styku ( pohledávky/(tržby/360) ) Rok Doba obratu pohledávek [dny] , , , , , , , , ,19 Společnost poskytuje obchodní úvěr v délce dní (velkoobchod) a v délce dní (v prodeji průmyslových hnojiv)

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Březen 2013 O B S A H 1. Základní informace o společnosti...3 2. Výkonné orgány společnosti...4 3. Zpráva auditora...5 o ověření účetní

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Březen 2009 O B S A H 1. Základní informace o společnosti...3 2. Výkonné orgány společnosti...4 3. Zpráva auditora...5 Zhodnocení

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Základní identifikační údaje účetní jednotky

Základní identifikační údaje účetní jednotky 1 Základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci Právní forma: družstvo Sídlo: 377 01 Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar 595/III. I Č : 00031879

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více