PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová"

Transkript

1 Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova, Člověk a svět práce kliceprozivot.cz vm.nidm.cz

2 Autor Kráčmarová Dana Lektor Dvořáková Jana Konzultant Naďa Kalábová Spoluautoři Gabrielová Pavla Kudrnová Jana Kasalová Milena Kotyza Jan 2

3 60 min Doba trvání aktivity 7-13 let Cílová skupina Počet účastníků 15 Indoorová aktivita 3

4 Obsah Obsah ) Stručná anotace PDP ) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků ) Cílová skupina ) Dopad PDP na cílovou skupinu... 9 Kompetence k učení... 9 Kompetence komunikativní... 9 Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní ) Popis zapojení cílové skupiny ) Realizační tým a jeho kompetence Vedoucí keramického kroužku Děti

5 7) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek pro dosažení cíle Harmonogram navržené činnosti Popis postupů Tvůrčí metody ) Materiální zabezpečení a technické zabezpečení ) Rozpočet PDP ) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP ) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace Co se nám povedlo klady Co se nepovedlo zápory Závěr ) Přílohy Popis pracovně technické činnosti Odborné texty a použité publikace

6 1) Stručná anotace PDP Nabízené téma rozvíjí nejrůznější dovednosti, znalosti a vědomosti a zároveň umožňuje dětem, aby chápaly a uplatňovaly získané poznatky v širších souvislostech. Děti si zopakují určení času, zjistí, co všechno s časem souvisí, ve skupinách vytvoří výtvarný návrh hodin, na základě vlastních tvůrčích schopností vytvoří hodiny pro jednotlivá oddělení školní družiny. 6

7 2) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitosti k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit keramické hodiny a zopakovat, čím a jak se měří čas. získávat nové poznatky a zkušenosti motivovat k námětově bohaté činnosti rozvíjet jemnou motoriku ruky, zručnost, trpělivost při zacházení s nástroji a materiálem uplatňovat vlastní nápady, rozvíjet estetické cítění 7

8 3) Cílová skupina Cílovou skupinou jsou děti, které navštěvují kroužek keramiky. Jednu skupinu tvoří začátečníci ve věku 7 9 let, druhou skupinu tvoří pokročilí, 8 13 let staré děti. Děti jsou do kroužku přihlášené na začátku školního roku na základě vyplnění přihlášky a uhrazení školného. Do činnosti je možné zapojit i děti, které navštěvují školní družinu či školní klub. 8

9 4) Dopad PDP na cílovou skupinu Děti při činnosti uplatňují vlastní nápady, podílejí se na návrhu a následně realizaci tvůrčí činnosti. Vyjadřují své představy, diskutují o nejvhodnějším pracovním postupu, zapojují se při zpracování předlohy, výrobě šablon, osvojují si základy dobrého vkusu, seznamují se s vlastnostmi tvůrčího materiálu, pomůckami a nářadím. Zopakují si, jak a čím se měří čas, spolupracují ve skupině, vzájemně si radí a pomáhají, chápou potřebu efektivní spolupráce, posilují své sebevědomí. Na konci projektu je dítě vybaveno těmito kompetencemi: Kompetence k učení Dítě se podílí na plánování, řízení a organizování vlastního učení, poznává jeho smysl a cíl, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok, kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. Kompetence komunikativní Dítě formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 9

10 s ostatními lidmi; naslouchá, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse. Kompetence sociální a personální Dítě účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu; přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat; posiluje své sebevědomí. Kompetence pracovní Dítě používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla; prohlubuje své znalosti a umí je prakticky využít; přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. 10

11 5) Popis zapojení cílové skupiny Nabízená aktivita byla vyzkoušena v praxi v zájmovém kroužku keramiky se dvěma skupinami dětí mladšího školního věku po deseti účastnících. Kroužek keramiky se schází pravidelně 1x týdně ve stejný den. Děti diskutovaly na téma čas, vyrobily hodiny dle vlastních návrhů a tyto hodiny slavnostně předaly jednotlivým oddělením školní družiny. Samozřejmě si také vymyslely a vyrobily hodiny každý pro sebe. 11

12 6) Realizační tým a jeho kompetence Realizační tým tvořily děti navštěvující zájmový kroužek keramiky. Aktivity děti plnily na základě časového harmonogramu, který si samy vytvořily. Vedoucí keramického kroužku Zkušený pedagog motivuje děti k činnosti, zajišťuje materiální vybavení, organizuje a pomáhá při realizaci navrhované činnosti. Děti Podílejí se na zpracování návrhu tvůrčí činnosti, uplatňují vlastní nápady a myšlenky, realizují a prezentují danou činnost. 12

13 7) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek pro dosažení cíle Projekt lze realizovat za předpokladu, že máme k dispozici keramickou dílnu, potřebný materiál a odborníka, který má odpovídající schopnosti pro danou činnost. Projekt byl realizován v období dvou měsíců vždy dvě hodiny týdně. Děti diskutovaly na téma čas, tvořily a realizovaly své návrhy hodin, vytvářely hodiny z keramické hlíny. Harmonogram navržené činnosti Návrh struktura jednotlivých částí Příprava stanovení cílů, zabezpečení materiálu, rozpočet, propagace Motivace rozpis činností Praktická ukázka popis pracovního postupu 13

14 Realizace tvůrčí aktivity proces tvorby Hodnocení průběžné, směřuje k napravení chyb Popis postupů (Podrobnější rozpracování jednotlivých kroků viz příloha) Povídání o čase Myšlenková bouře na téma čas Vyhledávání na internetu Návrhy hodin Den a noc Výroba hodin Slavnostní předání hodin Tvůrčí metody Metoda výtvarně estetického vnímání a pozorování Metoda práce s encyklopediemi, výtvarnými publikacemi, přehledy, referáty, multimédii Metoda experimentu hra s výtvarnými prostředky a objevování jejich výrazových možností 14

15 Metoda hledání tvořivého řešení problémů (problémové vyučování) Metoda rozvoje tvořivosti (možnost zdokonalení skutečnosti, hledání jiných podob, rozšiřování o estetické prvky) 15

16 8) Materiální zabezpečení a technické zabezpečení Výtvarné potřeby tužky, pastelky, papíry, hlína, glazury, hodinové strojky, štětce, misky, baterie. 16

17 9) Rozpočet PDP Cena hodinového strojku asi 100,- Kč Materiál na 1 hodiny (hlína, glazury, baterie), cca 60,- Kč 17

18 10) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP Hodiny slouží v jednotlivých klubovnách. Děti mohou vyrobit hodiny pro potřeby své třídy nebo hodinami obdarovat jinou třídu či klubovnu. Tento projekt je možno rozšířit na potřeby jednotlivých tříd i dalších zařízení. 18

19 11) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace Dětem se práce na projektu líbila, každý si postupně našel své místo ve skupině. V průběhu činností si zopakovaly, jak a čím se měří čas, vyjadřovaly své myšlenky a nápady na dané téma, využívaly získané znalosti a zkušenosti, podílely se na vytváření vizuálního znázornění, na výběru nejvhodnějšího řešení z navržených možností, společně vytvářely příjemnou atmosféru v kolektivu. Po dokončení finálních výrobků byla provedena závěrečná reflexe. Všechny děti dostaly příležitost sdělit ostatním, jaké postupy se jim při vytváření osvědčily, zda si s něčím nevěděly rady, co by příště udělaly jinak a proč, co by se dalo zlepšit a jak. Co se nám povedlo klady Děti si zopakovaly, jak a čím se měří čas, procvičily si poznávání času na hodinách. V průběhu vytváření se děti naučily pracovat ve skupinách, vzájemně si pomáhat. Zvládly celý pracovní postup tvorby od prvotního nápadu přes vypracování návrhu, výrobu šablon, modelaci z hlíny a glazování až po finální výrobek. Jednotlivé postupy a zapojení jednotlivců prezentovaly na nástěnce, kde bylo patrné, co všechno se naučily. 19

20 Co se nepovedlo zápory U pokročilých zpočátku nefungovala práce některých skupin, postupem času se tato práce zlepšovala. Závěr Uvedený námět je pouze ukázkou ze široké oblasti výtvarné zájmové činnosti. Výtvarné a pracovně technické aktivity mají pro děti velký význam. Umožňují jim praktické osvojování potřebných výtvarných dovedností a technik, rozvíjejících jejich přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, fantazii, prostorovou představivost, smysl pro originalitu, čímž významně napomáhají utváření kreativní stránky dětské osobnosti. 20

21 12.) Přílohy Popis pracovně technické činnosti Povídání o čase Jednu minutu nechat zavřené oči, napsat a přednést povídání o čase tak, aby trvalo 1 minutu. Začátečníci pracovali dle zadání. Pokročilí vymysleli, že budou počítat od 1 do 60. Myšlenková bouře na téma čas V bouři se objevila řada klíčových slov data narození, horoskopy, slunce, ráno, poledne, večer, způsoby měření času. V této části děti nakreslily ciferníky s časem, kdy vstávají, obědvají a kdy chodí spát. Vyhledávání na internetu Další aktivitou související s časem bylo podle data narození vyhledat vlastní horoskop. Děti vyhledávaly na internetu znamení horoskopu a vytvářely si představu o výtvarném zobrazení. Získané informace využily ke zhotovení návrhu tabulky se svým znamením i znameními svých blízkých. 21

22 Zajímavé povídání a diskuse proběhly i o časových pásmech, doplněné vyhledáváním na internetu, kolik hodin je v různých městech světa. Někteří se už o časových pásmech učili ve škole, a tak informovali ostatní, jak to vlastně funguje. Při vyhledávání děti pracovaly ve dvojicích. Ten, kdo zvládl vyhledávání bez sebemenších problémů, pomáhá a radí ostatním. Návrhy hodin Děti kreslí hodiny, na kterých znázorňují různé části dne ráno, poledne, večer. Podobným způsobem lze nakreslit hodiny: jaro, léto, podzim, zima. Děti rozdělíme do čtyř skupin (dvojic) pomocí hry, která spočívá ve vzájemném hledání dvojic dle významu na lístečku, který si každý vybral. Na papírcích byly dvojice typu 60 minut 1 hodina, 365 dní rok atd. Každá dvojice pak nakreslila obrys svého návrhu a kresby si vyměnily. Další skupina namalovala čísla a po dokončení opět proběhla výměna. Další děti namalovaly ručičky, obrázek předaly a další dokreslily oči. Dílo se tak vrátilo k původním výtvarníkům a ti ho mohli domalovat dle svých představ. Tak vznikly první návrhy. 22

23 Všechny návrhy jsme vystavili a společně vybrali jeden, na kterém jsme dále pracovali. U pokročilých vznikl nápad udělat anketu, aby si děti z jednotlivých oddělení mohly samy vybrat návrh, který se jim bude nejvíce zamlouvat. Děti udělaly tabulku, obešly jednotlivá oddělení, aby zapsaly hlasy, a už jsme netrpělivě čekali, jak to dopadne. Na základě výběru jsme se pustili do finálních návrhů a výroby šablon. Den a noc Skupina menších dětí využila svoji šikovnost, a především tvůrčí schopnosti při vytváření pěkného dárku pro své nejbližší. Z rozválené hlíny vykrajovaly dle vlastního uvážení sluníčko nebo měsíc, které nám také pomáhají určit čas. Od jednoduchých útvarů přecházíme ke složitějším. Výroba hodin Před zahájením činnosti na pracovní stůl položíme látkovou podložku, aby se hlína nepřilepila na pracovní desku. Větší hroudu hlíny vyválíme válečkem podobně jako těsto. Podle připravené šablony vyřežeme hodiny a připravenou hliněnou kaší (šlikrem) přilepíme nejrůznější zdobicí prvky. Pokud chceme do hlíny kreslit, použijeme špejli nebo párátko. Ve středu hodin vytlačíme otvor na připevnění hodinových ručiček. Jakmile máme výrobek ve finální podobě, 23

24 necháme ho řádně vyschnout. Po řádném vysušení výrobek vypálíme, neboli přežehneme v peci. Vypálený výrobek nabarvíme glazurami. Glazuru nanášíme štětcem, a to tupováním, namáčením nebo stříkáním. Tupováním nanášíme glazury různých barev místo vedle místa. Po naglazování nesmíme zapomenout na dokonalé očištění spodní plochy výrobku před nakládáním do pece. To proto, aby se nepřilepil k patrovým plátům. Po vypálení je výrobek připravený k úplnému dokončení. Namontujeme hodinový strojek, vložíme baterie a hodiny můžeme zavěsit. Slavnostní předání hodin Děti si zvolily své mluvčí, nacvičily si slavnostní řeč a předaly hotové hodiny dětem v jednotlivých odděleních. Odborné texty a použité publikace Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Tauris,

25 25

26

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více