Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o."

Transkript

1 Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č /259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ , Ing. František Černý, r. č /052, bytem Mukařov, Srbín, Na Dolách 140E, PSČ , Ing. Miroslav Kaufman, r. č /955, bytem Praha 9, Klánovická 39, PSČ , Ing. arch. Jan Mareš, r. č /0322, bytem Praha 6, U sadu 379/2, PSČ , Ing. Zdeněk Ondrášek, r. č /060, bytem Praha 6, Velflíkova 1429/6, PSČ a Ing. Josef Vančura, CSc., r. č /114, bytem Praha 4, U rybářství 1001, PSČ jsou společníky společnosti, jejíž obchodní firma zní VUSTE-APIS, s.r.o., a jejímž sídlem je Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou nabývat práva a povinnosti, vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Článek 2 Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Společnost je založena na dobu neurčitou. Článek 3 Doba trvání společnosti Článek 4 Základní kapitál společnosti a vklady společníků 4.1 Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: dva miliony sto osmdesát jedna tisíc korun českých). 4.2 Základní kapitál je tvořen vklady shora uvedených společníků: Ing. Rostislav Hůla, vklad ve výši ,- Kč; Ing. František Černý, vklad ve výši ,- Kč; Ing. Miroslav Kaufman, vklad ve výši ,- Kč; Ing. arch. Jan Mareš, vklad ve výši ,- Kč; Ing. Zdeněk Ondrášek, vklad ve výši ,- Kč; Ing. Josef Vančura, CSc., vklad ve výši ,- Kč. 4.3 Vkladová povinnost je splněna ze 100 %. 1

2 4.4 Výše podílů jednotlivých společníků je stanovena dohodou společníků následovně: Ing. Rostislav Hůla vlastní podíl ve výši 16,07%, s tímto podílem je spojeno hlasů pro hlasování na valné hromadě; Ing. František Černý vlastní podíl ve výši 16,07%, s tímto podílem je spojeno hlasů pro hlasování na valné hromadě; Ing. Miroslav Kaufman vlastní podíl ve výši 23,32%, s tímto podílem je spojeno hlasů pro hlasování na valné hromadě; Ing. arch. Jan Mareš vlastní podíl ve výši 12,40%, s tímto podílem je spojeno hlasů pro hlasování na valné hromadě; Ing. Zdeněk Ondrášek vlastní podíl ve výši 16,07%, s tímto podílem je spojeno hlasů pro hlasování na valné hromadě; Ing. Josef Vančura, CSc. vlastní podíl ve výši 16,07%, s tímto podílem je spojeno hlasů pro hlasování na valné hromadě. 4.5 Společník může vlastnit pouze jeden podíl. Jde o základní podíl. Na podíly nebyly vydány kmenové listy. 4.6 Vypořádací podíl Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále jen Vypořádací podíl ) ke dni zániku účasti společníka ve společnosti Výše Vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku společnosti stanoveného znaleckým oceněním, snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce ke dni zániku účasti společníka ve společnosti Vypořádací podíl společníka při zániku jeho účasti ve společnosti je dán poměrem podílu společníka k obchodním podílům všech společníků (uvedených ve čl. 4.4 této společenské smlouvy) z hodnoty majetku společnosti určené dle článku Prodej uvolněného podílu nebude probíhat ve smyslu ustanovení 213 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK ), ale bude určována hodnota Vypořádacího podílu postupem podle ustanovení 214 a 215 ZOK, přičemž tato hodnota je určena postupem dle čl této společenské smlouvy. 4.7 Vypořádání uvolněného podílu Uvolněný podíl bude společností vypořádán ve výši Vypořádacího podílu stanoveného dle čl této společenské smlouvy v případech: a) Dohody společníků o zrušení společnosti dle ustanovení 241 ZOK; b) Dohody o ukončení účasti společníka dle ustanovení 203 ZOK; c) Vystoupení společníka z důvodů podle ustanovení 164, 202 ZOK nebo ustanovení 376 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění; d) Zrušení účasti společníka soudem podle ustanovení ZOK; 2

3 e) Vyloučení společníka rozhodnutím valné hromady podle ustanovení 165 ZOK; f) z důvodů uvedených v ustanovení 206 ZOK Společnost rozhodne o přechodu uvolněného podílu podle ustanovení 215 ZOK. 4.8 Podíl na likvidačním zůstatku je dán poměrem podílu společníka k podílům všech společníků (uvedených ve čl. 4.4 této společenské smlouvy). Orgány společnosti jsou: Článek 5 Orgány společnosti 5.1 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách společnosti a to zejména o záležitostech uvedených v ustanovení 190 ZOK Počet hlasů je při rozhodování valné hromady určován podílem součtu kladných (nebo záporných) hlasů k součtu všech hlasů společníků uvedených ve čl. 4.4 této společenské smlouvy Valná hromada prostou většinou hlasů společníků: a) schvaluje řádné, mimořádné, konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; b) rozhoduje o rozdělení zisku a úhradě ztráty; c) rozhoduje o zřízení, nebo o zrušení fondů, o výši a způsobu jejich naplnění a o nakládání s těmito fondy; d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele; e) rozhoduje o dalších otázkách, které nejsou upraveny v čl a této společenské smlouvy, nestanoví-li ZOK jinak Valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků: a) rozhoduje o otázkách, pro které ZOK stanoví tuto kvalifikovanou většinu, není-li touto společenskou smlouvou stanoven vyšší počet hlasů; b) jmenuje a odvolává jednatele, vymezuje jejich oprávnění; c) rozhoduje o změně společenské smlouvy, pokud ZOK nebo tato společenská smlouva nevyžaduje souhlas všech společníků; d) rozhoduje o zvýšení či snížení základního kapitálu; e) rozhoduje o zrušení společnosti; f) rozhoduje o vstupu společnosti do jiné obchodní společnosti; g) schvaluje převod nebo zastavení závodu, nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu; h) rozhoduje o nabývání, pozbývání či zatížení majetkové účasti v jiné obchodní společnosti; i) rozhoduje o podání návrhu k soudu na vyloučení společníka, k hlasu společníka, kterého se návrh k soudu týká, se nepřihlíží; 3

4 j) rozhoduje o tom, zda může společník převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu; k) rozhoduje o znění nájemních smluv k Bytovým jednotkám dle čl. 9. této společenské smlouvy; l) rozhoduje o výši nájemného hrazeného nájemníky Bytových jednotek a o výši měsíčního finančního vyrovnání dle čl. 9.8 této společenské smlouvy; m) rozhoduje o udělení souhlasu nájemcům s podnájmem Bytových jednotek Valná hromada se souhlasem všech společníků: a) rozhoduje o otázkách, pro které ZOK stanoví tuto kvalifikovanou většinu; b) rozhoduje o přeměně společnosti c) rozhoduje o zcizení nemovitého majetku společnosti, jakož i o jeho zatížení právy třetích osob; d) rozhoduje o výpovědi a jiném způsobu ukončení nájemní smlouvy k Bytovým jednotkám dle této společenské smlouvy, k hlasu společníka, kterého se výpověď týká, se nepřihlíží; Pozvánky společníkům na valné hromady lze rozesílat i na ové adresy společníků, které uvedli do seznamu společníků pro tyto účely Rozhodování per rollam dle ustanovení 175 zákona ZOK se povoluje Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní společníci, kteří mají alespoň 50 % všech hlasů specifikovaných v čl. 4.4 této Společenské smlouvy. 5.2 Statutárním orgánem společnosti je jednatel Společnost má jednoho jednatele, který je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti Působnost jednatele je dána ZOK a rozhodnutími valné hromady společnosti Jednatel jménem společnosti uzavírá nájemní smlouvu k Bytovým jednotkám uvedeným níže, a to v souladu s podmínkami stanovenými v této společenské smlouvě a v rozhodnutích valné hromady společnosti. Článek 6 Jednání a podepisování za společnost 6.1 Jednatelé společnosti netvoří kolektivní orgán. 6.2 Jednatel za společnost samostatně uzavírá dodavatelské a odběratelské smlouvy. U smluv, které by buď přímo, nebo potenciálně vedly ke snížení majetku společnosti, je jednatel samostatně oprávněn uzavřít obchodní vztah pouze do výše ,- Kč. K nakládání s majetkem nad tento limit opravňuje jednatele pouze rozhodnutí valné hromady společnosti schválené alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů společníků. 6.3 Jednatel je oprávněn udělit k zastupování společnosti plnou moc třetí osobě. 6.4 Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti spolu s uvedením funkce. 4

5 Článek 7 Převod a přechod podílu 7.1 Podíl se nesmí rozdělit a to ani v případě dědického řízení (výjimkou je převzetí podle ustanovení čl. 7.2 této společenské smlouvy převzetí podílu všemi společníky). 7.2 Se souhlasem valné hromady může společník převést svůj podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu. Společnici mají přednostní právo na převzetí podílu jiného společníka. Tohoto práva jsou společníci povinni využít nejpozději do 60 dnů od písemné výzvy společníka o jeho záměru svůj podíl převést. Společník v této výzvě nesmí stanovit cenu za převáděný podíl vyšší, než za jakou svůj podíl prodá třetí osobě. V případě, že se v uvedené lhůtě přihlásí společníků více, budou mít právo na převzetí podílu v poměrech svých podílů. 7.3 Pokud se k přebíranému podílu vázala nájemní smlouva společníka k některé z Bytových jednotek, pak nájemní smlouva zaniká ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. O uzavření nové nájemní smlouvy k Bytové jednotce, ke které se vázala nájemní smlouva vázaná s převáděným podílem společníka, pak bude rozhodnuto přiměřeně dle čl. 9.7 této společenské smlouvy. 7.4 Úmrtím nebo zánikem společníka přechází podíl na dědice nebo právní nástupce. Pokud se k přecházejícímu podílu vázala nájemní smlouva zesnulého společníka k některé z Bytových jednotek, pak právo uzavřít nájemní smlouvu se společností k dané Bytové jednotce přechází na právního nástupce zůstavitele z titulu nabytí podílu ve společnosti dle čl. 9.9 této společenské smlouvy. V případě, že se společníkem žily ve společné domácnosti v době jeho úmrtí v Bytové jednotce třetí osoby, mají tyto osoby přednostní právo na uzavření nájemní smlouvy k předmětné Bytové jednotce na dobu určitou v délce trvání do 6 měsíců od úmrtí společníka, a to za shodných podmínek s předchozí nájemní smlouvou. Nebude-li po uplynutí doby určité v rámci dědického řízení rozhodnuto o nabytí podílu zemřelého společníka na společnosti na jeho nástupce, bude se postup dle předchozí věty opakovat, dokud o nabytí podílu nebude rozhodnuto. Článek 8 Podíl na hospodářském výsledku 8.1 Společníci se podílejí na zisku společnosti v poměru svých podílů dle rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Součástí rozhodnutí valné hromady podle čl b) musí být i stanovení termínu splatnosti podílu na zisku pro společníky. Článek 9 Bytové jednotky 9.1 Společnost je vlastníkem pozemku parc. č. 603 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p (objekt k bydlení) v obci Praha, k.ú. Dejvice, (dále jen Dům 1 ) a pozemku parc. č. 604 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p (objekt k bydlení) v obci Praha, k.ú. Dejvice (dále jen Dům 2 ), vše uvedené zapsáno na LV č pro katastrální území Dejvice, obec Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 5

6 9.2 V Domě 1 a Domě 2 existuje mimo jiné těchto pět bytových jednotek (jednotky nejsou vymezeny jako samostatné nemovité věci ve smyslu příslušných právních předpisů): Bytová jednotka č. 1 umístěná v 5. nadzemním podlaží Domu 1 (dále jen Bytová jednotka č. 1 ); Bytová jednotka č. 2 umístěná v 5. nadzemním podlaží Domu 1 (dále jen Bytová jednotka č. 2 ); Bytová jednotka č. 3 umístěná v 5. nadzemním podlaží Domu 1 (dále jen Bytová jednotka č. 3 ); Bytová jednotka č. 4 umístěná v 5. nadzemním podlaží Domu 2 (dále jen Bytová jednotka č. 4 ); Bytová jednotka č. 5 umístěná v 5. nadzemním podlaží Domu 2 (dále jen Bytová jednotka č. 5 ); (a všechny společně v této společenské smlouvě jen Bytové jednotky ). 9.3 Právo uzavřít nájemní smlouvu k Bytové jednotce má pouze fyzická osoba, přičemž platí, že toto právo má vždy přednostně společník společnosti. Nájemní právo společníka k Bytové jednotce vzniká uzavřením nájemní smlouvy a v souladu s podmínkami uvedenými v této společenské smlouvě. Prvními nájemci Bytových jednotek budou: Ing. Josef Vančura, Bytová jednotka č. 1; Ing. František Černý, Bytová jednotka č. 2; Ing. arch. Jan Mareš, Bytová jednotka č. 3; Ing. Rostislav Hůla, Bytová jednotka č. 4; Ing. Zdeněk Ondrášek, Bytová jednotka č. 5; 9.4 Nájemní smlouva mezi společností a společníkem k některé z Bytových jednotek bude uzavřena na dobu určitou a to po dobu účasti společníka ve společnosti. 9.5 Každý jednotlivý společník má právo mít se společností uzavřenou v jednom okamžiku jen jednu nájemní smlouvu k některé z Bytových jednotek. 9.6 O výpovědi nájemní smlouvy rozhoduje valná hromada společnosti. V případě, že nájemce nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, pak je jednatel společnosti povinen nájemce písemně vyzvat ke splnění jeho povinnosti. Pokud ani v dodatečně lhůtě stanovené ve výzvě, která nebude kratší než 30 dnů, nebude dluh vůči společnosti zaplacen, je jednatel oprávněn na podkladě rozhodnutí valné hromady společnosti dle čl b), podat nájemci výpověď z nájmu bytu. 9.7 V případě, že na některé Bytové jednotce nebude váznout nájemní právo, a žádný ze společníků o nájem této Bytové jednotky neprojeví zájem, může společnost uzavřít nájemní smlouvu i s jinou osobou na základě rozhodnutí valné hromady. Podmínky nájemního vztahu s osobou, která není společníkem společnosti, se neřídí specifickou úpravou této společenské smlouvy. 9.8 Společník, který se společností nebude mít uzavřenu nájemní smlouvu k žádné z Bytových jednotek, má nárok na výplatu měsíčního finančního vyrovnání ve výši stanovené z celkového rozdílu mezi místně obvyklým nájemným a skutečným nájemným 6

7 v poměru k jeho obchodnímu podílu. Tato částka se konkretizuje rozhodnutím valné hromady dle čl j) této společenské smlouvy. 9.9 V případě přechodu podílu ze společníka, který má se společností uzavřenou nájemní smlouvu k některé z Bytových jednotek, na jeho právního nástupce z titulu dědění, má tento dědic, je-li fyzickou osobou, nárok na uzavření nájemní smlouvy se společností za stejných podmínek, za jakých byla nájemní smlouva uzavřena s původním společníkem (zůstavitelem). Jednatel společnosti je povinen nájemní smlouvu dle tohoto odstavce s právním nástupcem zůstavitele uzavřít. Článek 10 Zvláštní ujednání o právech a povinnostech 10.1 Každý společník je povinen zachovávat mlčenlivost o obchodech společnosti, jakož i o dalších skutečnostech, které společnost považuje za obchodní tajemství. Za obchodní tajemství se považují zejména informace o připravovaných obchodech, jejich předpokládaném rozsahu, jakož i informace o obchodních partnerech a zákaznících Povinnost zachovávat obchodní tajemství se vztahuje i na společníky, kteří ze společnosti vystoupili nebo byli vyloučeni. Právo společnosti k obchodnímu tajemství trvá, pokud trvají skutečnosti toto obchodní tajemství tvořící Každý společník je povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění prosperity společnosti a jednat tak, aby společnost neutrpěla újmu na své pověsti, právech a na majetku. Článek 11 Rozhodné právo 11.1 Společnost je založena podle českého práva, jímž se řídí i její právní poměry Právní poměry neupravené touto společenskou smlouvou se řídí ZOK, Zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Účetnictví se řídí příslušnými právními předpisy. Společníci společnosti: Ing. Rostislav Hůla Ing. Miroslav Kaufman Ing. Zdeněk Ondrášek Ing. František Černý Ing. arch. Jan Mareš Ing. Josef Vančura, CSc. 7

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti RUMPOLD UHB společnost s ručením omezeným Uherský Brod úplné znění společenské smlouvy ke dni 2014 1 SPOLEČENSKÁ SMLOUVA o založení společnosti

Více

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. Znění schválené valnou hromadou dne [bude doplněno] S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX, a.s. (dále jen Stanovy ) I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBCHODNÍ

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Jednatel společnosti Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6,

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost REPROCENTRUM, a.s., se sídlem Blansko, Bezručova 1547/29, PSČ 678 01, IČ 25504835, zapsaná v obchodním

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem:

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem: VZOROVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA PRO S.R.O. Tento dokument obsahuje vzor společenské smlouvy určený pro společnosti s ručením omezeným, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákonem

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) JUDr. Milan Ježek (11) Antonín Vyšohlíd (2) Ing. Roman Kosuk

Více