Formaln modely jazyku zalozene na automatech a jejich modikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formaln modely jazyku zalozene na automatech a jejich modikace"

Transkript

1 Vysoke ucen technicke v Brne Fakulta informacnch technologi Projekt v ramci predmetu TJD Formaln modely jazyku zalozene na automatech a jejich modikace 2005 Radek Bidlo

2 Abstrakt Tento dokument popisuje zakladn modely formalnch jazyku zalozene na automatech a zavad nektere dals modikace, kterymi je mozne zvysit jejich akceptacn schopnosti. Detailneji je pojednano o oboustrannych zasobnkovych automatech nad volnou grupou, ktere vychaz z klasickych zasobnkovych automatu. Na zaver je prezentovan dukaz ekvivalence trdy jazyku prijmanych temito automaty s trdou rekurzvne vycslitelnych jazyku.

3 Obsah 1 Uvod 4 2 Zakladn pojmy a denice 2.1 Symbol, abeceda,retezec. 2.2 Jazyk nad abecedou Chomskeho hierarchie jazyku Grupy a volne grupy Konecne a zasobnkove automaty 3.1 Konecne automaty Zasobnkove automaty Konecne automaty nad grupami 4.1 Nova charakterizace bezkontextovych jazyku Diskuse ke konecnym automatum Oboustranne zasobnkove automaty nad volnymi grupami Frontove gramatiky Oboustranne zasobnkove automaty nad volnymi grupami Diskuse k zasobnkovym automatum Zaver 20

4 1 Uvod Automaty predstavuj zakladn formaln model jakehokoliv vypoctu. Ten je zpravidla reprezentovan urcitou posloupnost prechodu konkretnho automatu mezi jednotlivymi jeho konguracemi podle presne danych pravidel, ktere jsou soucast denice automatu. Vypocet pak muzeme prohlasit za uspesny, nachaz-li se automat po proveden poslednho vypocetnho kroku v konguraci, ktera je de- novana jako clova. V opacnem prpade je vypocet neuspesny. Clova kongurace byva zpravidla reprezentovana koncovym stavem automatu, ale mohou pribyt i dals podmnky jako je naprklad vyprazdnen zasobnku a podobne. Samozrejmost je kompletn nacten vstupnho retezce. Z hlediska teorie formalnch jazyku chapeme automaty jako tzv. akceptory jazyku. Jazyk prijmany danym automatem pak zpravidla denujeme jako mnozinu vsech vet, ktere je schopen automat zpracovat a pritom po proveden poslednho kroku skoncit v nektere z clovych kongurac. Posloupnost takovychto kroku vedoucch do nektere clove kongurace pri prijman urcitehoretezce je pak mozno chapat jako uspesny vypocet daneho automatu. Nejznamejs z automatu, ktere se behem vyvoje teoreticke informatiky ustalily jako jakesi zakladn verze, jsou zejmena konecne automaty, zasobnkove automaty a Turingovy stroje. My se budeme podrobneji zabyvat konecnymi a zasobnkovymi automaty. V nasledujcch kapitolach si uvedeme vzdy presnou denici a ukazeme, jakou trdu jazyku jsou schopny ve sve zakladn variante denovat. Dale zavedeme nektera jejich rozsren prpadne omezen a budeme studovat akceptacn schopnosti nove vzniklych modelu. Podrobne se zamerme zejmena na automaty zasobnkove. U ctenare se predpoklada zakladn znalost teorie formalnch jazyku a algebry, viz [1] a [2]. 4

5 2 Zakladn pojmy a denice V teto kapitole zopakujeme naproste zaklady teorie formalnch jazyku a denujeme si formalne pojmy jako jsou abeceda,retezec, a jazyk nad abecedou. Zakladn denice jsou prevzaty z [3]. 2.1 Symbol, abeceda, retezec Denice 2.1 Abecedou nazvemekazdoukonecnouneprazdnoumnozinuprvku, ktere nazavame symboly teto abecedy. Libovolna sekvence symbolu urcite abecedy tvor retezec. Oznacme-li symbolem " prazdny retezec, tedy retezec, ktery neobsahuje zadne symboly, muzeme vsechny retezce denovat rekurzvne. Denice 2.2 Necht' je libovolna abeceda. 1. " jeretezec nad 2. je-li xretezec nad a a 2, pak take xa jeretezec nad 2.2 Jazyk nad abecedou Uvazujme libovolnou abecedu. Oznacme mnozinu vsech retezcu nad abecedou vcetne retezce prazdneho a + mnozinu vsech retezcu nad abecedou vyjma retezce prazdneho, tedy + = f"g. Jinymi slovy, + obsahuje vsechny neprazdne retezce nad abecedou. resp. + se nazyva iterace resp. pozitivn iterace mnoziny. Denujme nyn jazyk nad abecedou. Denice 2.3 Necht' je abeceda a necht' L. Potom L je jazyk nad abecedou. Z teto denice je zrejme, ze jazykem nad urcitou abecedou muze byt vlastne libovolna podmnozina iterace teto mnoziny. Otazkou zustava, jak takovy jazyk popsat. Moznost je nekolik. Jedna z nejmene praktickych je prmy vycet prvku jazyka. Tato varianta je vsak zcela nepouzitelna v prpade nekonecnych jazyku a problemy nastavaj jiz pri pokusu o popis rozsahlych konecnych jazyku. Proto byly vyvinuty urcite formaln modely, ktere poskytuj konecne prostredky pro popis obecne nekonecnych jazyku. Tyto modely muzeme rozdelit do dvou zakladnch skupin gramatiky a automaty. My se v tomto projektu zamerme prave na automaty. 2.3 Chomskeho hierarchie jazyku V roce 1956 rozdelil americky jazykovedec Avram Noam Chomsky jazyky do hierarchie podle tvaru prepisovacch pravidel gramatik, kterymi mohou byt generovany. Tato hierarchie byla jednm z nejvyznamnejsch objevu dvacateho stolet v oblasti teorie formalnch jazyku a dosud nese jeho jmeno. Prestoze se postupem casu objevily dals formaln modely, ktere svymi vyjadrovacmi schopnostmi 5

6 zasahuj pres nekolik trd jazyku Chomskeho hierarchie (tedy jsou schopny popsat z kazde skupiny pouze nektere jazyky), jedna se stale o jedno ze zakladnch clenenjazykuatrdyjazykutetohierarchiebyvajsrovnavanyvmnohadukazech ekvivalence trd jazyku denovanych jinymi formalnmi modely. Protoze je tento dokument zameren hlavne na automaty jako prostredky pro popis formalnch jazyku, popisme si jednotlive trdy jazyku Chomskeho hierarchie pouze neformalne. jazyky typu 0 zahrnuj vsechny jazyky s gramatickym zakladem; vsechny tyto jazyky jsou prijmany Turingovymi stroji a jsou zname taktez pod oznacenm rekurzvne vycslitelne jazyky jazyky typu 1 zname tez pod oznacenm kontextove jazyky; vsechny tyto jazyky jsou prijmany linearne ohranicenymi nedeterministickymi Turingovymi stroji jazyky typu 2 oznacovany tez jako bezkontextove jazyky; tyto jazyky jsou prijmany nedeterministickymi zasobnkovymi automaty (viz dale) a predstavuj urcity teoreticky zaklad syntaxe mnoha programovacch jazyku jazyky typu 3 oznacovany vetsinou jako regularn jazyky, ktere jsou prijmany konecnymi automaty (viz dale) Jednotlive trdy jsou vzajemne vazany ostrou inkluz. Oznacme-li symboly RE, CS, CF a REG postupne trdu rekurzvne vycslitelnych, kontextovych, bezkontextovych a regularnch jazyku, potom plat REGCFCSRE. 2.4 Grupy a volne grupy V teto casti uvedeme velmi strucne denici grupy a jej zobecnene varianty volne grupy (zejmena s ohledem na nase dals pouzit v kapitole 5). Teorie grup tvor samostatnou algebraickou disciplnu a je velmi obsahla. My si zde proto uvedeme opravdu jen to nejdulezitejs, co budeme v dalsch castech tohoto dokumentu potrebovat. Denice 2.4 Necht' V je mnozina. Strukturu(V; ;e) nazveme grupou, jestlize :V V! V je binarn asociativn operator (uzavreny na V) existuje unikatn prvek e 2 V takovy, ze e a=a e=a pro kazde a 2 V pro kazde a 2 V existuje a 2 V takove, ze a a=a a=e; Denice 2.5 Necht' V je abeceda a necht' je binarn asociativn operator konkatenace. Strukturu (V ; ;") nazveme volnou grupou generovanou mnozinou V a operac konkatenace, jestlize pro kazde dvaretezce x;y 2 V plat x y 2 V existuje unikatn retezec " zvany prazdny, ktery je neutralnm prvkem teto struktury (tj. pro kazdyretezec x 2 V plat x "=" x=x) prokazdyretezectvarux=x1x2:::xn 2 V,n0existujex=xn:::x2x1 zvany inverzn takovy, ze plat x x=x x=" 6

7 3 Konecne a zasobnkove automaty Automaty, chapane jako formaln modely vypoctu nebo jako akceptory jazyku, lze rozdelit do nasledujcch trd. 1. Konecne automaty 2. Zasobnkove automaty 3. Turingovy stroje My se v tomto dokumentu zamerme na konecne a zasobnkove automaty. V teto kapitole si uvedeme jejich zakladn denici. V dals kapitole potom ukazeme, jak vhodnym rozsrenm zakladnch modelu muzeme vyrazne zvysit jejich akceptacn schopnosti. Poznamenejme, ze dale se jiz automaty nebudeme zabyvat ve smyslu modelu vypoctu, ale ve smyslu akceptoru jazyku. 3.1 Konecne automaty Konecnyautomatjenejslabsformalnmodelzvyseuvedeneskupiny.Jakjsmejiz uvedli vyse, konecne automaty denuj pouze trdu regularnch jazyku. Uved'me si nyn jeho formaln denici. Denice 3.1 Konecny automat je petice, M =(Q; ;R;q0;F), kde Q je konecna mnozina vnitrnch stavu je konecna vstupn abeceda Rjekonecnamnozinapravideltvarupa! q,kdep;q 2 Q,a 2 ;vprpade, ze plat a 2 [f"g, nazyva se konecny automat rozsreny; pokud navc pro kazdy symbol a 2 plat, ze existuje pro kazdy stav q 2 Q nejvyse jedno pravidlo qa! p, pro nejake p 2 Q, nazyva se takovyto konecny automat deterministicky q0 2 je pocatecn stav F Q je mnozina koncovych stavu Kongurac konecneho automatu M rozumme retezec qx, kde q 2 Q a x 2. Pokud qax a px jsou dve kongurace a qa! p 2 R, pak automat M provad prechod z kongurace qax do kongurace px podle pravidla qa! p a pseme qax ` px[qa! p] nebo strucneji qax ` px. Symbol ` oznacuje relaci prechodu mezi jednotlivymi konguracemi. Symboly `n, `+ a ` oznacuj postupne posloupnost prechodu delky n, n 0, tranzitivn uzaver a reexivn-tranzitivn uzaver relace prechodu `. Jazyk prijmany automatem M je denovan jako L(M)=fwjw 2 ^q0w ` f ^f 2 Fg Poznamenejme na zaver tohoto odstavce, ze deterministicke konecne automaty maj stejnou vyjadrovac schopnost jako nedeterministicke, tedy denuj rovnez trdu regularnch jazyku. Clenen z tohoto hlediska vsak pro nas nen podstatne a proto se jm nebudeme zabyvat. 7

8 3.2 Zasobnkove automaty Zasobnkovy automat(pushdown automaton, PDA) svym zpusobem predstavuje urcite rozsren konecneho automatu v tom smyslu, ze obsahuje zasobnk jako vnejspamet'teoretickyneomezenevelikosti.jehogenerativnslajevchomskeho hierarchiiostupenvyse jakjsmejizuvedlidrve,nedeterministicke zasobnkove automaty denuj trdu bezkontextovych jazyku. Na rozdl od konecnych automatu,deterministickezasobnkoveautomatymajnizsvyjadrovacschopnostnez nedeterministicke. Oznacme-li PDA(NED) trdu jazyku prijmanych nedeterministickymi zasobnkovymi automaty a PDA(DET) trdu jazyku prijmanych deterministickymi zasobnkovymi automaty, pak plat REG PDA(DET) PDA(NED)=CF Pokud budeme v dalsch castech hovorit o zasobnkovem automatu (nebo jeho modikaci), budeme mt vzdy na mysli nedeterministickou variantu. Uved'me si nyn formaln denici. Denice 3.2 Zasobnkovy automat je n-tice M = (Q; I; PD;R;Z;q0;F), kde Q je konecna mnozina stavu I je konecna vstupn abeceda PD je konecna zasobnkova abeceda R je konecna mnozina pravidel tvaru Apa! wq, kde A 2 PD, p;q 2 Q, a 2 I [f"g, and w 2 PD Z PD je pocatecn symbol zasobnku q0 2 je pocatecn stav F Q je mnozina koncovych stavu Kongurac zasobnkoveho automatu M rozumme retezec yqx, kde q 2 Q, y 2 PD a x 2 I. Pokud uaqav a uwpv jsou dve kongurace a Aqa! wp 2 R, pak automat M provad prechod z kongurace uaqav do kongurace uwpv podle pravidla Aqa! wp a pseme uaqav ` uwpv[aqa! wp] nebo strucneji uaqav ` uwpv. Symboly `n, `+ a ` oznacuj postupne posloupnost prechodu delky n, n 0, tranzitivn uzaver a reexivn-tranzitivn uzaver relace prechodu `. Jazyk prijmany automatem M muze byt denovan tremi zpusoby: a) prechodem do koncoveho stavu: L(Mf) = fwjw 2 I ^Zq0w ` rf; where f 2 F;r 2 PD g b) svyprazdnenmzasobnku: L(Me)=fwjw 2 I^Zq0w ` p;where p 2 Qg c) prechodem do koncoveho stavu a s vyprazdnenm zasobnku: L(Mfe) = fwjw 2 I ^Zq0w ` f; where f 2 Fg Klasicke konecne a zasobnkove automaty jsou v teorii formalnch jazyku vseobecne zname a tvor vyznamny formaln zaklad pro nescetne mnozstv praktickych aplikac (zejmena v oblasti lexikaln a syntakticke analyzy). V dalsch castechsialeukazemenekteredalsprostredky,jakymimuzemeschopnostikonecnych a zasobnkovych automatu vylepsit. 8

9 4 Konecne automaty nad grupami Napln teto kapitoly je cerpana z [4] a [5]. Necht' K = (M;;e) je grupa s bazovou mnozinou M, binarn operac a neutralnm prvkem e. Denice 4.1 Rozsreny konecny automat (extended nite automaton, EFA) nad grupou K jesestice A=(Q; ;K;R;q0;F), kde Q,, q0, F maj stejny vyznam jako v prpade bezneho konecneho automatu, tedy konecna mnozina stavu, konecna vstupn abeceda, pocatecn stav a mnozina koncovych stavu (v tomto porad) R:Q ( [f"g)! Pf(Q M) Takto denovany automat muzeme povazovat za bezny konecny automat, ktery ma navc registr pro uchovan libovolneho prvku z M. Relace (q;m) 2 R(s;a), kde q;s 2 Q, a 2 [f"g, m 2 M znamena, ze automat A zmen svuj soucasny stav s na stav q, precte ze vstupn pasky symbol a a do registru uloz hodnotu xm, kde x je stary obsah registru. Startovac hodnota registru je e. Kongurac takovehoto automatu rozumme trojici (q;u;m), kde q 2 Q, u 2 a m 2 M.Necht'potom(q;aw;m)a(s;w;mr)jsoudvekongurace, r 2 M, a necht' (s;r) 2 R(q;a). Pak pseme (q;aw;m) `(s;w;mr) a rkame, ze automat A provad krok (prechod) z kongurace (q;aw;m) do kon- gurace (s;w;mr) podle (s;r) 2 R(q;a). My se dale zamerme na rozsrene konecne automaty nad volnymi grupami. Pripomenme, ze pro kazdou (ne-abelovskou) grupu K existuje homomorsmus z volne grupy do K. Volnou grupu generovanou nejakou neprazdnou spocetnou mnozinou M oznacme F(M). Grupu s n generatory potom oznacme jako Fn. Dale oznacme L(EFA(Fn)) trdu jazyku prijmanych rozsrenymi konecnymi automaty nad volnymi grupami s n generatory. Pripomenme z[7] denici aditivn valencn gramatiky(additive valence grammar),kteragenerujejazykpodobnymzpusobemjakojedenovanjazykprijmany vyse popsanym rozsrenym konecnym automatem. Aditivn valencn gramatika je petice, G = (N;T;P;S;v), kde (N;T;P;S) je bezna gramatika Chomskeho hierarchie a v je zobrazen z P do mnoziny celych csel. Jazyk generovany gramatikou G je tvoren vsemi retezce nad terminaln abecedou T takovymi, ktere byly vygenerovany posloupnost pravidel p1, p2,:::, pn 2 P a zaroven v(p1) + v(p2)+::: +v(pn) = 0. Protoze F1 a aditivn grupa celych csel jsou isomorfn, potom kazdy jazyk generovany nejakou regularn gramatikou s aditivn valenc je obsazen v L(EFA(F1)) a naopak. 4.1 Nova charakterizace bezkontextovych jazyku V predchozch kapitolach jsme si jiz denovali vse potrebne pro to, abychom mohli uvest vyznamny vysledek teto kapitoly prevzaty z [5]. 9

10 Veta 4.1 CF= L(EFA(F2)) Jinymi slovy tento matematicky zapis rka, ze kazdy bezkontextovy jazyk muze byt prijman rozsrenym zasobnkovym automatem nad volnou grupou se dvema generatory. Uved'me si alespon nastin dukazu teto vety, ktery bude sestavat ze dvou cast. PrvncastdokazujeinkluziCF L(EFA(F2)),tedyskutecnost,zetrdabezkontextovychjazykujeobsazenavtrdejazykuprijmanychrozsrenymikonecnymi automaty nad volnymi grupami s dvema generatory. Proof Necht' L je bezkontextovy jazyk prijmany nejakym zasobnkovym automatem P =(Q;V; ;R;Z;q0;F) koncovym stavem a vyprazdnenm zasobnku, kde = fx1;x2;:::;xng, X1 = Z. Bez ztraty obecnosti dale muzeme predpokladat, ze pro libovolny koncovy stav jiz nen denovan zadny prechod. Polozme M = fc1;c2;:::;cng a zaved'me zobrazen :! F(M) jako (Xi) = ci, 1 n. Nyn konstruujme rozsreny konecny automat nad volnou grupou F(M), A = (Q[ fs0g;v;f(m);f;s0;f), kde f(s0;")=f(q0;c1)g a f(q;a)= [ f(p;((x)) 1(Ym):::(Y2)(Y1))jXqa! Y1Y2:::Ymp 2 Rg[ X2 [ X2 f(p;((x)) 1jXqa! p 2 Rg pro vsechna a 2 V [ f"g a q 2 Q. Matematickou indukc pak lze ukazat, ze R1R2:::Rmqxy `n R0 1 R0 2 :::R0 s q0y v P prave kdyz (q;xy;(rm)(rm 1):::(R1)) `n (q0;y;(r0 s )(R0 s 1 ):::(R0 1 )) v A. Oba automaty pak jsou v kazdem kroku ve stejnem stavu a neutraln prvek volne grupy se v registru automatu A objev prave v okamziku, kdyz se vyprazdn zasobnk automatu P. Jazyky generovane automatem A a automatem PDA jsou tedy shodne. Protoze kazda volna grupa je zaroven podgrupou binarn volne grupy, je dukaz hotovy. Dukaz inkluze L(EFA(F2)) CF uved'me jiz pouze strucne. V tomto prpade budeme na pocatku uvazovat libovolny rozsreny konecny automat nad volnou grupou s dvema generatory. Po konstrukci vhodne prave linearn gramatiky dale denujeme tzv. smesovac operaci (shue operation) o rekurzvne takto: (uo")=("ou)=fug a (auobw)=a(uobv)[b(auov) kde u;v jsou retezce a a;b symboly. Prirozene rozsren teto operace na jazyky provedeme jako [ L1oL2 = (uov) u2l1;v2l2 10

11 S vyuzitm Dykova jazyka (Dyck language)radu 2 (viz strana 603 v [3]) a vlastnost uzaveru rodiny bezkontextovych jazyku dokazeme, ze L(A) je skutecne bezkontextovy. Prpadne zajemce odkazujeme na [5], kde je dukaz kompletn. Jiz bez dukazu si uved'me jakysi souhrn teto casti, ktery je prevzat rovnez z [5]. Veta 4.2 REG=L(EFA(F0)) L(EFA(F1)) L(EFA(F2))=CF Zminme se strucne i o deterministickych konecnych automatech nad volnymi grupami. Je vseobecne znamo, ze bezne deterministicke a nedeterministicke konecne automatymajstejnouvyjadrovacschopnost.ztohotopohledujevsakprekvapujc, ze deterministicke konecne automaty nad volnymi grupami maj mens vyjadrovac slu nez jejich nedeterministicke varianty. Podvame-li se vsak na tuto problematiku ze strany bezkontextovych jazyku, jejichz formalnmi modely jsou i zasobnkove automaty, jedna se vlastne o prirozenou vlastnost, nebot' deterministicke zasobnkove automaty jsou taktez slabs nez jejich nedeterministicke varianty. Vce o teto problematice lze opet najt v [5]. 4.2 Diskuse ke konecnym automatum V teto kapitole jsme si demonstrovali nektere dals modikace beznych konecnych automatu. Vidme, ze jejich vhodnym rozsrenm jsme schopni do urcite mry zvysitjejichvyjadrovacschopnosti.nejsmetedyomezenipouzetrdouregularnch jazyku. V nasledujc kapitole se budeme pro zmenu zabyvat zasobnkovymi automaty a ukazeme, ze podobny prstup je aplikovatelny i v teto oblasti. 11

12 5 Oboustranne zasobnkove automaty nad volnymi grupami Mnozina vsech retezcu nad urcitou abecedou je obvykle vyjadrena volnym monoidem generovanym symboly teto abecedy a operac konkatenace. Neutralnm prvkem je pak prazdnyretezec". Nad mnozinou vsechretezcu jsou denovany relace prme derivace a dals souvisejc operace. My vsak volne monoidy castecne opustme. Kazdy prvek puvodn abecedy rozsrme o jeho inverzn variantu a mnozinu vsech retezcu nad nove vzniklou abecedou budeme denovat pomoc volnegrupygenerovanetoutoabecedouaoperackonkatenace.kromeneutralnho prvku " zskame i inverzn retezce. Konkatenac kazdeho retezce s jeho inverzn variantou pak zskame prave prazdny retezec " (viz denice 2.4 a 2.5). Tato kapitola je ispirovana clankem [6]. Zavad vsak zcela novy prstup, zjednodusuje konstrukci pravidel automatu a zpruhlednuje dukaz. 5.1 Frontove gramatiky Pro denici a konstrukci oboustrannych zasobnkovych automatu nad volnymi grupami vyuzijeme tzv. frontove gramatiky (viz tez [8]). Denice 5.1 Frontova gramatika je sestice G =(V;T;W;F;s;P), kde V a W jsou dve konecne abecedy, pro ktere plat V \W =? T V, F W s 2(V T)(W F) je axiom P V (W F) V W je konecna relace takova, ze pro kazde a 2 V existuje prvek (a;b;x;c) 2 P. Jestlize u;v 2 V W jsou retezce tvaru u = arb, v = rxc, kde a 2 V, r;x 2 V, b;c 2 W a(a;b;x;c) 2 P,pakrkame,zeu prmoderivujev vefrontovegramatice G podle pravidla (a;b;x;c). Pseme arb ) rxc[(a;b;x;c)] Symboly )n, ) a )+ oznacuj postupne derivaci delky n, n 0, tranzitivn uzaver a reexivn-tranzitivn uzaver relace prme derivace `. Jazyk generovany frontovou gramatikou G, je denovan jako L(G) = fw 2 T js ) wf; kde f 2 Fg. Denice 5.2 Leve rozsrena frontova gramatika (viz tez [9]) je sestice G = (V;T;W;F;s;P), kde V;T;W;F a s maj stejny vyznam jako v prpade bezne frontove gramatiky a P V (W F) V W je konecna relace (poznamenejme, ze tato denice nevyzaduje, aby pro kazde a 2 V existovalo nejake pravidlo (a;b;x;c) 2 P). Krome toho predpokladejme, ze # 62(V [ W). Jestlize u;v 2 V f#gv W jsou retezce tvaru u = w#arb, v = wa#rxc, kde a 2 V, r;x;w 2 V, b;c 2 W a (a;b;x;c) 2 P, potom pseme w#arb ) wa#rxc[(a;b;x;c)] 12

13 Symboly )n, ) a )+ oznacuj postupne derivaci delky n, n 0, tranzitivn uzaver a reexivn-tranzitivn uzaver relace prme derivace `. Jazyk generovany leve rozsrenou frontovou gramatikou G je denovan jako L(G)=fy 2 T j#s ) w#yf pro nejake w 2 V a f 2 Fg. Oznacme QG trdu jazyku generovanych frontovymi gramatikami. Plat nasledujc veta. Veta 5.1 QG=RE. Dukaz je mozne nalezt v [8]. Nasledujc pomocna veta bude vyuzita pri konstrukci oboustranneho zasobnkoveho automatu nad volnou grupou. Lemma 5.2 Pro kazdy rekurzvne vycslitelny jazyk L existuje leve rozsrena frontova gramatika G takova, ze L = L(G) a pro kazde pravidlo (a;b;x;c) 2 P plat a 2(V T), b 2(W F) a x 2((V T) [T ). Dukaz viz [3]. 5.2 Oboustranne zasobnkove automaty nad volnymi grupami M =(Q;T;Z;R;z;ZL;ZR;FM), kde Q je konecna mnozina stavu T je konecna vstupn abeceda Z je konecna zasobnkova abeceda Denice 5.3 Oboustranny zasobnkovy automat nad volnou grupou je n-tice R je konecna mnozina pravidel tvaru Z1jZ2px! 1j2q, kde Z1;Z2 2 Z, 1;2 2 Z, x 2 T a p;q 2 Q; poznamenejme, ze takovyto automat muze nactat v jednom vypocetnm kroku vce nez jeden vstupn symbol (transformace na klasicky automat ctouc nejvyse jeden symbol ze vstupu je trivialn) z je pocatecn stav ZL resp.zr jepocatecnsymbolleveresp.pravestranyzasobnku,zl;zr 2 Z FM Q je mnozina koncovych stavu Kongurac oboustranneho zasobnkoveho automatu nad volnou grupou rozumme retezec qw, kde q 2 Q, 2 Z a w 2 T. Pokud LRpxy a LRqy jsou dve kongurace a LjRpx! LjRq 2 R, kde x;y 2 T, p;q 2 Q, L;R 2 Z a L;;R 2 Z, pak automat M provad prechod z kongurace LRpxy do kongurace LRqy podle pravidla LjRpx! LjRq a pseme LRpxy ` LRqy[LjRpx! LjRq] Relace `n, `+ a ` oznacuj posloupnost prechodu delky n, n 0, tranzitivn a reexivn-tranzitivn uzaver relace ` v tomto porad a jsou denovany obvyklym zpusobem. 13

14 Jazyk prijmany oboustrannym zasobnkovym automatem M je denovan jako L(M)=fwjw 2 T ;ZRZLzw ` "f, kde f 2 FMg. Vsimneme si, zeretezce vyskytujc se na oboustrannem zasobnku jsou tvoreny volnou grupou generovanou abecedou Z operac konkatenace. Retezec w je automatem prijat pouze tehdy, pokud je beze zbytku nacten, zasobnk je prazdny a automat se po proveden poslednho kroku nachaz v nekterem koncovem stavu. Nyn se jiz dostavame k hlavnmu vysledku tohoto projektu. Oznacme 2PDA trdu jazyku prijmanych oboustrannymi zasobnkovymi automaty nad volnymi grupami. Veta 5.3 2PDA =RE Dukaz Je dokazano, ze trda jazyku generovanych frontovymi gramatikami (QG) je totozna s trdou rekurzvne vycslitelnych jazyku (RE). Stac tedy dokazat, ze pro kazdou frontovou gramatiku G =(V;T;W;F;Sq0;P) je mozne sestrojit oboustrannyzasobnkovyautomatnadvolnougrupoum =(Q;T;Z;R;z;ZL;ZR;FM) takovy, ze L(G) = L(M). Bez ztraty obecnosti predpokladejme, ze G splnuje podmnky popsane v Lemmatu 5.2. Konstrukce Konstrukci oboustranneho zasobnkoveho automatu nad volnou grupou provedeme aplikac nasledujcch kroku: Q=ff;zg[fhq;1i;hq;2ijq 2 Wg Z = fzl;zr;zl;zrg[(v T)[N, kde N = fxjx 2(V T)g FM = ffg Mnozina pravidel R je zkonstruovana nasledujcm zpusobem: 1) pro axiom Sq0 gramatiky G, kde S 2 (V T), q0 2 (W F), pridej ZLjZRz! ZLjSZRhq0;1i do R 2) pro kazde (A;q;x;p) 2 P, kde A 2(V T), p;q 2(W F), x 2(V T), pridej ZLjZRhq;1i! ZLAjxZRhp;1i do R 3) pro kazde q 2 W pridej ZLjZRhq;1i! ZLjZRhq;2i do R 4) pro kazde (A;q;y;p) 2 P, kde A 2(V T), p;q 2(W F), y 2 T, pridej ZLjZRhq;2iy! ZLAjZRhp;2i do R 5) pro kazde (A;q;y;t) 2 P, kde A 2 (V T), p 2 (W F), t 2 F, pridej ZLjZRhq;2iy! Aj"f do R Nyn je konstrukce hotova. Pro dals casti dukazu zaved'me nasledujc notaci. Jestlize hq;1i je aktualn stav automatu M, rkame, ze M je v modu generovan nonterminalu. Podobne jestlize hq;2i je aktualn stav automatu M, rkame, ze M je v modu cten terminalu (pro nejake q 2 W). Nyn musme dokazat rovnost L(G) = L(M), tedy inkluze L(G) L(M) a L(M) L(G). Nejprve dokazeme prvn inkluzi, tedy L(G) L(M). Proved'me to postupnou demonstrac tvrzench A, B a C. 14

15 Tvrzen A Jestlize A1:::An#B1:::Bmu )i A1:::AnB1:::Bi#Bi+1::: :::Bmx1:::xipvG,potomZLAn:::A1A1:::AnB1:::BmZRhu;1i! `i ZLBi::: :::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1:::xiZRhp;1i! v M, kde A1;:::;An, B1;:::;Bm 2 (V T), x1;:::;xi 2 (V T), u;p 2 (W F), m 1, n 0,! 2 T, i < m. Zaklad indukce Necht' i = 0. Potom A1:::An#B1:::Bmu )0 A1::: :::An#B1:::Bmu vg.jezrejme,zezlan:::a1a1:::anb1:::bmzrhu;1i! `0 ZLAn:::A1A1:::AnB1:::BmZRhu;1i! v M. Indukcn hypoteza Predpokladejme, ze tvrzen A plat pro kazde i l, kde l je kladne cele cslo. Indukcn krok Uvazujme libovolnou derivaci tvarua1:::an#b1:::bmu )l+1 A1:::AnB1:::BlBl+1#Bl+2:::Bmx1:::xlxl+1q a vyjadreme ji presneji jako A1:::An#B1:::Bmu )l A1:::AnB1:::Bl#Bl+1:::Bmx1:::xlp ) A1::: :::AnB1:::BlBl+1#Bl+2:::Bmx1:::xlxl+1q v G, kde l+2 m. Podle indukcn hypotezy ZLAn:::A1A1:::AnB1:::BmZRhu;1i! `l ZLBl::: :::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1:::xlZRhp;1i! ` ZLBl+1Bl::: :::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1:::xlxl+1ZRhq;1i! vm.vp existujepouze jeden typ pravidel schopny provest derivaci A1:::AnB1:::Bl#Bl+1:::Bmx1::: :::xlp ) A1:::AnB1:::BlBl+1#Bl+2:::Bmx1:::xlxl+1q v G. Jsou to pravidla tvaru (Bl+1;p;xl+1;q) 2 P, kde Bl+1 2 (V T), p;q 2 (W F) a xl+1 2 (V T). Podle druheho bodu konstrukce existuje v R pravidlo ZLjZRhp;1i! ZLBl+1jxl+1ZRhq;1i, takze ZLBl:::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1::: :::xlzrhp;1i! ` ZLBl+1Bl:::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1::: :::xlxl+1zrhq;1i! v M a tvrzen A tedy plat. Claim B Jestlize A1:::An#B1:::Bma1:::aku )i A1:::AnB1::: :::Bi#Bi+1:::Bma1:::akb1:::bip v G, potom ZLAn:::A1A1:::AnB1::: :::BmZRhu;2ib1:::bj `i ZLBi:::B1An:::A1A1:::AnB1:::BiBi+1::: :::BmZRhp;2ibi+1:::bj v M, kde A1;:::;An;B1;:::;Bm 2(V T), a1;:::;ak, b1;:::;bj 2 T, u;p 2(W F), i < m, i < j, k 0. Zaklad indukce Necht' i = 0. Potom A1:::An#B1:::Bma1:::aku )0 A1::: :::An#B1:::Bma1:::aku v G. Je zrejme, ze take ZLAn:::A1A1:::AnB1::: :::BmZRhu;2ib1:::bj `0 ZLAn:::A1A1:::AnB1:::BmZRhu;2ib1:::bj v M. Indukcn hypoteza Predpokladejme, ze tvrzen B plat pro vsechna i l, kde l je kladne cele cslo. Indukcn krok Uvazujme libovolnou derivaci tvaru A1:::An#B1:::Bma1::: :::aku )l+1 A1:::AnB1:::BlBl+1#Bl+2:::Bma1:::akb1:::blbl+1q a vyjadremejipresnejijako A1:::An#B1:::Bma1:::aku )l A1:::AnB1:::Bl#Bl+1::: :::Bma1:::akb1:::blp ) A1:::AnB1:::BlBl+1#Bl+2:::Bma1:::akb1::: :::blbl+1q v G, kde l+2 m, k 0, i < j, l+2 j. 15

16 Podle indukcn hypotezy ZLAn:::A1A1:::AnB1:::BmZRhu;2ib1:::bj `l ZLBl:::B1An:::A1A1:::AnB1:::BmZRhp;2ibl+1:::bj ` ZLBl+1Bl:::B1An:::A1A1:::AnB1:::BmZRhq;2ibl+2:::bj v M. V tomto prpade existuje pouze jedna moznost jak muze G provest derivaci A1:::AnB1:::Bl#Bl+1:::Bma1:::akb1:::blp ) A1:::AnB1::: :::BlBl+1#Bl+2:::Bma1:::akb1:::blbl+1q, a to pomoc pravidla tvaru(bl+1;p; bl+1;q) 2 P, kde Bl+1 2 (V T), p;q 2 (W F), bl+1 2 T. Podle ctvrteho bodu konstrukce existuje v R pravidlo ZLjZRhp;2ibl+1! ZLBl+1jZRhq;2i, takze ZLBl:::B1An:::A1A1:::AnB1:::BmZRhp;2ibl+1:::bj ` ZLBl+1Bl::: :::B1An:::A1A1:::AnB1:::BmZRhq;2ibl+2:::bj v M a tvrzen B plat. Claim C Jestlize A1:::An 1#Anyq ) A1:::An 1An#yzt v G, kde A1;::: :::;An 2(V T), y;z 2 T, q 2(W F), t 2 F, potom ZLAn 1:::A1A1::: :::AnZRhq;2iz ` An:::A1A1:::Anf = "f v M, kde f 2 FM. Gramatika G provad popsanou derivaci pomoc pravidla tvaru (An;q;z;t) 2 P, kde An 2 (V T), z 2 T, q 2 (W F), t 2 F. Podle pateho bodu konstrukce existuje v R pravidlo ZLjZRhq;2iz! Anj"f, takze odpovdajc krok popsany tvrzenm C se nepochybne v M vyskytuje. Tvrzen C tedy plat. Dohromady tvrzen A, B a C dokazuj, ze skutecne L(G) L(M). Abychom dokazali opacnou inkluzi, tedy L(M) L(G), demonstrujeme postupne platnost tvrzench D, E a F. Claim D AutomatM prijmakazdyretezecw 2 L(M)nasledujcmzpusobem. ZLZRzw1w2:::wr ` ZLSZRhq0;1iw1w2:::wr ` ZLSSX1 1 X1 2 :::X1 n 1ZRhq1;1iw1w2:::wr ` ZLX1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 :::X2 n 2ZRhq2;1iw1w2:::wr ` ZLX1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 n 3ZRhq3;1iw1w2:::wr ` ::: ::: ::: ZLXk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 n 3::: :::Xm 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm;1iw1w2:::wr ` ZLXk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 n 3::: :::Xm 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm;2iw1w2:::wr ` ZLXk j+1 Xk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 ::: :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 n 3:::Xm 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm+1;2iw2:::wr ` ZLXk j+2 Xk j+1 Xk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 ::: :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 n 3:::Xm 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm+2;2iw3:::wr ` 16

17 ::: ::: ::: ZLXm nm 1::::::Xk j+2 Xk j+1 Xk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 ::: :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 n 3:::Xm 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm+r 1;2iwr ` XmnmXm nm 1::::::Xk j+2 Xk j+1 Xk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 ::: :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 n 3:::Xm 1 Xm 2 :::Xm nm f = "f v M,kde w = w1w2:::wr, r 1, w1;:::;wr 2 T, q0;q1;:::;qm+r 1 2(W F), X1 1 ;:::;X1 n 1;X2 1 ;:::;X2 n 2;:::;Xm 1 ;:::;Xm nm 2(V T), n1;n2;:::;nm 0, m 1, 0 k m. Proof of Claim D Nyn prozkoumame vsechny kroky konstrukce mnoziny automatovych pravidel R. Poznamenejme, ze v kazdem uspesnem vypoctu automat M pouzva vzdy pravidla zkonstruovana v kroku b pred tm, nez pouzije pravidla zkonstruovana v kroku b+1, pro b=1;:::;4. V prvnm kroku aplikuje M pravidlo ZLjZRz! ZLjSZRhq0;1i zkonstruovane v casti 1, kde Sq0 je axiom gramatiky G. Toto je jediny zpusob, kterym muze M provest prechod ZLZRzw1w2:::wr ` ZLSZRhq0;1iw1w2:::wr. Vsimneme si, ze v kazdem uspesnem vypoctu automatu je toto pravidlo pouzito prave jednou. Pomoc nej se automat zaroven prepne do modu generovan nonterminalu. V dals casti vypoctu popsane sekvenc prechodu ZLSZRhq0;1iw1w2:::wr ` ZLXk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 :::Xm n 3::: 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm;1iw1w2:::wr pouzva M pravidla tvaru ZLjZRhq;1i! ZLAjxZRhp;1i zkonstruovana v bodu 2, kde A 2 (V T), x 2 (V T), p;q 2 (W F). Tato cast vypoctu je charakterizovana stavy automatu tvaru hq;1i, q 2(W F). Detailn dukaz teto casti je uveden v tvrzen E. V kroku ZLXk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 :::Xm n 3::: 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm;1iw1w2:::wr ` ZLXk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 :::Xm n 3::: 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm;2iw1w2:::wr automat M prepne pomoc pravidla tvaru ZLjZRhq;1i! ZLjZRhq;2i zkonstruovaneho v bodu 3 do modu cten nonterminalu. Poznamenejme, ze toto pravidlo je behem jednoho uspesneho vypoctu automatu pouzito prave jednou. Protoze je jeho aplikac zmenen aktualn stav automatu tvaru hq;1i na stav tvaru hq;2i, q 2 (W F), nen jiz zadna dals moznost pouzit pravidel zkonstruovanych v bodech 1 az 3. V dals casti vypoctu popsane sekvenc kroku 17

18 ZLXk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 :::Xm n 3::: 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm;2iw1w2:::wr ` ZLXm nm 1::::::Xk j+2 Xk j+1 Xk j :::X1 2 X1 1 SSX1 1 X1 2 :::X1 n 1X2 1 X2 2 ::: :::X2 n 2X3 1 X3 2 :::X3 n 3:::Xm 1 Xm 2 :::Xm nm ZRhqm+r 1;2iwr pouzva M pravidla zkonstruovana v bodu 4 a postupne nacta vstupn retezec. Podrobny dukaz teto casti je uveden v tvrzen F. Poslednm krokem automat prejde do koncoveho stavu f 2 FM pomoc nejakeho pravidla tvaru ZLjZRhq;2iy! Aj"f zkonstruovaneho v bodu 5, kde q 2 (W T), y 2 T a A 2 (V T). Pokud je oboustranny zasobnk po proveden tohoto kroku prazdny (po aplikaci grupovych redukc), pak byl vstupn retezec prijat. V opacnem prpade retezec prijat nen, nebot' v mnozine R neexistuje zadne pravidlo obsahujc f 2 FM na sve leve strane. Claim E Jestlize ZLAn:::A1A1:::AnB1:::BmZRhu;1i! `i ZLBi::: :::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1:::xiZRhp;1i!vM,potomA1:::An#B1::: :::Bmu )i A1:::AnB1:::Bi#Bi+1:::Bmx1:::xipvG,kde A1;:::;An;B1;::: :::;Bm 2(V T), x1;:::;xi 2(V T), u;p 2(W F), i < m. Zaklad indukce Necht' i = 0. Pak ZLAn:::A1A1:::AnB1:::BmZRhu;1i! `0 ZLAn:::A1A1:::AnB1:::BmZRhu;1i! v M. Rozhodne take A1:::An#B1::: :::Bmu )0 A1:::An#B1:::Bmu v G. Indukcn hypoteza Predpokladejme, ze tvrzen E plat pro vsechna i l, kde l je kladne cele cslo. Indukcn krok UvazujmelibovolnouposloupnostkrokutvaruZLAn:::A1A1::: :::AnB1:::BmZRhu;1i! `l+1 ZLBl+1Bl:::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1::: :::xlxl+1zrhq;1i! a vyjadreme ji presneji jako ZLAn:::A1A1:::AnB1::: :::BmZRhu;1i! `l ZLBl:::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1:::xlZRhp;1i! ` ZLBl+1Bl:::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1:::xlxl+1ZRhq;1i! v M, kde q 2 (W F), l+2 m. Podle indukcn hypotezy A1:::An#B1:::Bmu )l A1:::AnB1:::Bl#Bl+1::: :::Bmx1:::xlp ) A1:::AnB1:::BlBl+1#Bl+2:::Bmx1:::xlxl+1qvG.Vmno- zine R je pouze jeden typ pravidel schopnych provest posloupnost kroku ZLBl::: :::B1An:::A1A1:::AnB1:::Bmx1:::xlZRhp;1i! ` ZLBl+1Bl:::B1An::: :::A1A1:::AnB1:::Bmx1:::xlxl+1ZRhq;1i! v M. Jsou to pravidla tvaru ZLjZRhp;1i! ZLBl+1jxl+1ZRhq;1i 2 R. Podle konstrukce vsak existuje v G pravidlo tvaru (Bl+1;p;xl+1;q) 2 P, takze rovnez A1:::An#B1:::Bmu )l A1:::AnB1:::Bl#Bl+1:::Bmx1:::xlp ) A1:::AnB1:::BlBl+1#Bl+2::: :::Bmx1:::xlxl+1q v G a tvrzen E plat. Claim F Jestlize ZLAn:::A1A1:::AnB1:::BmZRhu;2ib1:::bj `i ZLBi::: :::B1An:::A1A1:::AnB1:::BiBi+1:::BmZRhp;2ibi+1:::bj vm,potoma1::: :::An#B1:::Bma1:::aku )i A1:::AnB1:::Bi#Bi+1:::Bma1:::akb1:::bipv G, kde A1;:::;An;B1;:::;Bm 2 V T, a1;:::;ak;b1;:::;bj 2 T a C;D 2 W F, i < m. 18

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence ALGEBRA Zapisky z prednasky 1 Algebry, homomorsmy a kongruence denice Necht' A je mnozina, pak o zobrazen : A N! A rekneme, ze je n-arn operace, n 2 N 0 terminologicka poznamka 0-arn operace: A 0! A, A

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity Katedra narodnho hospodarstv Management informacnho systemu Masarykovy univerzity (diplomova prace) brezen 1995 RNDr. Vladimr Smd, CSc. 1 Obsah 1 Uvod 3 2 Informacn

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 Ondřej Tomala ABSTRACT: Analysis of alethic modality and the related notion of possible world have played important if not crucial role in the

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Detekce a lokalizace vyjimecnych stavu v mestske doprave

Detekce a lokalizace vyjimecnych stavu v mestske doprave Detekce a lokalizace vyjimecnych stavu v mestske doprave 1 Uvod Reakce globalnchrdcchsystemu.nezpristoupmekezkoumanvyjimecnychstavuvdoprave,vymezme rdcho systemu na nastale vyjimecne stavy v doprave je

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap Možné světy v logice Jaroslav Peregrin Carnap S pojmem možného světa se můžeme setkat již ve scholastice. Na úsvitu novověké filosofie ho G. Leibniz použil, když se pokoušel odpovědět na otázku, proč Bůh

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

1.1.1. TEORIE HODNOTY

1.1.1. TEORIE HODNOTY 1.1.1. TEORIE HODNOTY Nyní se konečně dostáváme k sumarizaci a explikaci odpovědi na otázku položenou v názvu tohoto oddílu, tedy co mám na mysli pod teorií hodnoty? Mám na mysli zhruba toto: snahu o souvislé

Více

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D. Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je to Statistika? Statistiku lze definovat jako vědní obor, zabývající se hromadnými jevy a procesy. Statistika zahrnuje jak

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více