ipod nano Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ipod nano Návod k použití"

Transkript

1 ipod nano Návod k použití

2 Obsah ipod nano základy... 4 Základní popis ipodu nano...5 Ovládání ipodu nano...5 Blokování tlačítek ipodu nano...7 Menu ipodu nano...8 Připojení a odpojení ipodu nano...9 Baterie ipodu nano Nabíjení baterie ipodu nano Stavy baterie Hudba v ipodu nano...14 itunes Import hudby do vašeho počítače Import hudby z audio CD do itunes Zadávání názvů skladeb a jiných detailů Zadávání textu písní Přidání skladeb, které již máte v počítači do itunes Uspořádání vašich skladeb Nahrávání hudby a jiných zvukových souborů do ipodu nano Automatická aktualizace ipodu nano Automatická aktualizace vybraných playlistů Manuální aktualizace ipodu nano Nahrávání představení z rádia distribuovaných přes internet Přehrávání hudby Poslech představení Poslech mluveného slova Nastavení ipodu nano Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (promíchání skladeb) Nastavení opakovaného přehrání skladeb Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu nano Hodnocení skladeb Nastavení skladeb na přehrávání se stejnou hlasitostí Použití Equalizeru Nastavení zvuku Kruhového ovladače Podporované zvukové formáty ipodu nano Obrazové funkce ipodu nano...29 Nahrávání fotografií Nahrání fotografií z vašeho počítače do ipodu nano Import Fotografií z ipodu nano do počítače Prohlížení fotografií a jiných obrázků Jiné funkce a příslušenství...34 Použití ipodu nano jako externího disku Použití dalších nastavení

3 Import Kontaktů, Kalendáře a Úkolů Ukládání a čtení poznámek Příslušenství k ipodu nano Tipy a řešení problémů...42 Všeobecná doporučení Aktualizace a obnovení ipod Softwaru Bezpečnost a čištění...48 Více informací, servis a podpora

4 ipod nano základy Gratulujeme ke koupi ipodu nano. V této kapitole se dočtete o základních funkcích ipodu nano a o jeho ovládání. Pro použití ipodu nano nejprve připravíte vaše hudební soubory a fotografie do vašeho počítače a odtud je pak nahrajete do ipodu nano. ipod nano je hudební přehrávač, ale nejen to. S ipodem nano můžete: ukládat stovky písniček a digitálních fotografií pro poslech a prohlížení na cestách poslouchat nahrávky a pořady z rádia stažené přes internet poslouchat zvukové knihy ukládat a zálohovat data použitím ipodu nano jako externího disku ukládat a synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly z vašeho počítače hrát hry, ukládat textové poznámky, používat budík a další 4

5 Základní popis ipodu nano Seznamte se s ovládáním ipodu nano: Zamčení tlačítek (HOLD) Středové tlačítko Tlačítko Menu Tlačítko přesunu zpět Previous/Rewind Tlačítko přesunu vpřed Next/Fast-forward Kruhový ovladač Tlačítko přehrávání a pauzy Play/Pause Dock konektor Konektor sluchátek Ovládání ipodu nano Ovládací prvky ipodu nano jsou jednoduché a snadné k používání. Stiskem kteréhokoli tlačítka ipod nano zapnete. Na displeji se objeví hlavní menu. Pomocí Kruhového ovladače a Středového tlačítka se pak můžete pohybovat v menu, přehrávat skladby, měnit nastavení a hledat různé informace. Lehkým pohybem prstu po Kruhovém ovladači přesuňte kurzor na požadovanou položku menu. Pro výběr zvolené položky stiskněte Středové tlačítko. Pro přechod zpět stiskněte tlačítko Menu. 5

6 V následující tabulce je popsáno ovládání ipodu nano: Ovládání přehrávače ipod Restartování ipodu nano (v případě problémů) Zapnutí ipodu nano Vypnutí ipodu nano Zapnutí a vypnutí podsvětlení displeje (backlight) Blokování tlačítek (proti jejich nechtěnému stisknutí) Volba položky v menu Návrat do předchozího menu Výběr skladby Přehrání skladby Pozastavení přehrávání skladby Nastavení hlasitosti Přehrání všech skladeb ze seznamu skladeb Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Přechod do libovolného místa skladby Přechod na další skladbu Opakované přehrání skladby Přechod na předchozí skladbu Přesun vpřed nebo Přesun vzad Přidání skladby do Playlistu v chodu Popis Přepněte vypínač blokování tlačítek na blokování a opět jej odblokujte. Pak stiskněte současně Menu a Středové tlačítko na 6 sekund, dokud se nezobrazí logo Apple. Stiskněte libovolné tlačítko Stiskněte a podržte Play/Pause. Stiskněte jakékoli tlačítko, nebo použijte Kruhový ovladač. Pokud je podsvětlení displeje vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko Menu pro jeho zapnutí. Přepínač blokování tlačítek přepněte na zapnuto (blokování je indikováno oranžovou barvou v přepínači). Přejděte na danou položku Kruhovým ovladačem a stiskněte Středové tlačítko. Stiskněte Menu. Vyberte Music z hlavního menu. Zvýrazněte název skladby, kterou chcete přehrát a stiskněte Středové tlačítko nebo Play/Pause. ipod musí být odpojen od vašeho počítače. Přehrávání pozastavíte stiskem tlačítka Play/Pause, nebo odpojením sluchátek. Hlasitost nastavíte při přehrávání skladby pomocí Kruhového ovladače. Zvýrazněte název seznamu (např.název alba, nebo název seznamu skladeb) a stiskněte tlačítko Play/Pause. V Hlavním menu zvolte Shuffle songs. V displeji právě přehrávané skladby stiskněte Středové tlačítko a poté se přesuňte kruhovým ovladačem do libovolného místa skladby. Stiskněte Next/Fast-Forward. Stiskněte Previous/Rewind. Stiskněte dvakrát Previous/Rewind. Stiskněte a držte Next/Fast-Forward nebo Previous/Rewind. Zvolte skladbu a stiskněte a podržte Středové tlačítko dokud název skladby nezačne blikat. 6

7 Blokování tlačítek ipodu nano Nosíte-li ipod nano v kapse a chcete zabránit nechtěnému stisknutí některého z jeho tlačítek, můžete je pomocí přepínače HOLD zablokovat. Přepněte přepínač HOLD do polohy HOLD. Přepínač přesuňte směrem ke středu přehrávače. Blokování tlačítek je indikováno viditelným oranžovým proužkem. 7

8 Menu ipodu nano Po zapnutí ipodu nano se zobrazí hlavní menu. Výběrem položek v menu přejdete do dalších menu. Ikony v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení. Ikona uzamčení Název menu Stav přehrávání Stav baterie Položky menu Následující tabulka popisuje položky v hlavním menu ipodu nano Položka ipodu nano Ikona uzamčení Název menu Stav přehrávání Stav baterie Položky menu Funkce Ikona uzamčení je zobrazena, je-li přepínač blokování tlačítek (HOLD) přepnut na blokování. Tlačítka ipodu nano jsou tím blokována proti jejich nechtěnému stisknutí Zobrazuje název aktuálního menu Při přehrávání je zobrazena ikona přehrávání, v režimu pauzy je zobrazena ikona pauzy Ikona zobrazuje přibližný stav baterie, při jejím nabíjení je zobrazena ikona animovaná. Kruhovým ovladačem vyberte položku menu a stiskem Středového tlačítka výběr položky potvrďte. Šipka u položky menu indikuje, že položka vede do dalšího menu. Přidání a odebrání položek z hlavního menu Do hlavního menu můžete přidat vámi často používané položky. Můžete do něj například přidat položku Songs, takže pak nemusíte volit nejprve Music a poté Songs, ale vybrat Songs z hlavního menu přímo. Přidání nebo odebrání položky z hlavního menu: Zvolte Settings > Main Menu 8

9 Nastavení časovače podsvětlení displeje Podsvětlení displeje můžete nastavit tak, aby se při stisknutí libovolného tlačítka nebo Kruhového ovladače zapínalo automaticky a zůstalo zapnuté po předem navolenou dobu. Výchozí přednastavený čas podsvětlení je 10 sekund. Zvolte Settings > Backlight Timer a vyberte požadovaný čas Pokud nemáte nastavený časovač podsvětlení displeje, můžete podsvětlení displeje kdykoliv zapnout pomocí libovolného tlačítka nebo použitím Kruhového ovladače. Po několika sekundách se podsvětlení displeje vypne. Poznámka: Pokud je časovač podsvícení displeje vypnutý, můžete podsvětlení kdykoliv zapnout stiskem a podržením tlačítka Menu. Nastavení jazyka V ipodu nano můžete nastavit různé jazyky menu. Zvolte Settings > Language a vyberte jazyk ze seznamu Připojení a odpojení ipodu nano ipod nano připojujete k vašemu počítači pro nahrávání hudby, fotografií a souborů a ve většině případů také pro nabíjení jeho baterie. Jakmile je toto dokončeno, odpojíte ipod nano od počítače. Připojení ipodu nano Připojení ipodu nano k vašemu počítači: Zapojte přiložený USB kabel do USB 2.0 konektoru ve vašem počítači a poté jeho druhý konec do konektoru v ipodu nano. Poznámka: USB konektor v klávesnici nedává potřebné množství energie pro nabíjení baterie, nepoužívejte jej proto pro připojení ipodu nano. Při standardním nastavení jsou skladby do ipodu nano automaticky nahrávány okamžitě po jeho připojení k počítači. Jakmile je nahrávání dokončeno, můžete ipod nano od počítače odpojit. Připojíte-li ipod nano k jinému počítači a je zapnuta automatická aktualizace skladeb, itunes zobrazí nejprve dotaz zda mají být skladby skutečně staženy. Poznámka: Skladby mohou být nahrávány i při současném nabíjení baterie ipodu nano. 9

10 Odpojení ipodu nano Je důležité neodpojovat ipod nano od počítače dokud ještě probíhá nahrávání skladeb. Okamžik kdy můžete ipod nano odpojit poznáte snadno podle displeje ipodu nano. Důležité: Neodpojujte ipod nano od počítače pokud je na displeji přehrávače zobrazeno Do not disconnect. Mohlo by dojít k poškození souborů v ipodu nano. V takovém případě je nutno nejprve ipod nano odebrat v počítači a poté jej teprve fyzicky odpojit. Vidíte-li hlavní menu nebo velkou ikonu baterie, můžete ipod nano od počítače odpojit Důležité: Vidíte-li na displeji tuto zprávu, je nutno ipod nano nejprve v počítači odebrat před jeho odpojením od počítače Pokud je ipod nano nastaven na manuální aktualizaci skladeb (blíže viz.str.21), nebo je nastaveno jeho použití jako externího disku (blíže viz.str.34), musíte vždy ipod před jeho odpojením odebrat. Odebrání ipodu nano: Klikněte na tlačítko odebrání vedle ipodu nano v Source list. U počítače Macintosh můžete též odebrat ipod nano přesunutím jeho ikony z plochy do koše. U počítače Windows PC můžete ipod nano odebrat kliknutím na Bezpečně odebrat hardware v system tray a výběrem ipodu nano. 10

11 Odpojení ipodu nano postup: 1. Odpojte sluchátka pokud jsou připojena 2. Stiskněte obě strany Dock konektoru pro odpojení kabelu od ipodu nano Pro odpojení ipodu nano stiskněte konektor po stranách a tahem jej z ipodu nano vyjměte Baterie ipodu nano ipod nano má interní, uživatelsky nevyměnitelnou baterii. Pro nejlepší výsledky nabíjejte baterii při jejím prvním nabíjení po dobu nejméně 3 hodin, nebo dokud ikona v pravém horním rohu displeje nesignalizuje plné nabití baterie. Pokud nebyl ipod nano nějakou dobu používán, může baterie potřebovat znovu nabít. Baterie ipodu nano je nabita na 80% kapacity po zhruba 2 hodinách a plně nabita po zhruba 3 hodinách nabíjení. Při současném nabíjení baterie a nahrávání skladeb, přehrávání skladeb nebo prohlížení fotografií může nabíjení baterie trvat déle. 11

12 Nabíjení baterie ipodu nano Baterii ipodu nano můžete nabíjet dvěma způsoby: Připojením ipodu nano k vašemu počítači. Pomocí USB napájecího adaptéru, dodávaného odděleně. Nabíjení baterie pomocí počítače: Připojte ipod nano k USB 2.0 portu nebo k FireWire portu počítače. Počítač musí být zapnut a nesmí se nacházet v režimu spánku (některé modely počítačů Macintosh jsou schopny nabíjet i v režimu spánku). Pokud ikona baterie na displeji ipodu nano zobrazuje blikající klín blesku, probíhá nabíjení. Pokud ikona zobrazuje elektrickou zástrčku, je baterie již zcela nabita. V případě, že nevidíte na displeji ipodu nano ani jeden z těchto symbolů, je možné že ipod nano není připojen k high-power USB 2.0 portu. V takovém případě zkuste jiný USB nebo FireWire port počítače. Poznámka: K FireWire portu můžete ipod nano připojit pouze pro nabíjení baterie, nikoli však pro nahrávání skladeb a jiných souborů do ipodu nano. Pokud chcete mít možnost nabíjet ipod nano i když nejste u počítače, můžete si zakoupit ipod USB Power Adapter. Nabíjení baterie pomocí ipod USB Power adaptéru (dodáván odděleně): 1. Připojte k adaptéru síťovou koncovku (tato již k němu může být připojena). 2. Do adaptéru připojte USB Dock kabel a jeho druhý konec zapojte do ipodu nano. 12

13 3. Napájecí adaptér zapojte do elektrické sítě. Síťová koncovka adaptéru Dock USB kabel USB síťový adaptér Varování: Ujistěte se, že je síťový adaptér řádně sestaven než jej zapojíte do elektrické sítě. Stavy baterie Není-li ipod nano připojen k napájení, indikuje ikona v pravém horním rohu displeje stav nabití baterie. Baterie je nabita na méně než 20% své kapacity. Baterie je nabita přibližně na polovinu své kapacity. Baterie je zcela nabita. Je-li ipod nano připojen k napájení, změní se ikona na ikonu nabíjení, nebo plného nabití. Nabíjení baterie. Baterie je zcela nabita. ipod nano můžete od nabíjení odpojit a použít jej i před jeho plným nabitím. Poznámka: Nabíjecí baterie mají omezené množství nabíjecích cyklů a může nastat situace, kdy bude třeba je vyměnit. Životnost baterie a množství nabíjecích cyklů závisí na konkrétním způsobu používání a nastavení. Více informací najdete na 13

14 Hudba v ipodu nano S ipodem nano si můžete vzít vaši hudbu kamkoli s sebou. V této kapitole se naučíte nahrát do ipodu nano hudbu a přehrávat ji. Nejprve naimportujete skladby, zvukové knihy i různé jiné audio nahrávky do vašeho počítače a pak je nahrajete do vašeho ipodu nano. Jednotlivé kroky mohou být tyto: Převod skladeb z CD nebo z hard disku do itunes ve vašem počítači. Skladby a nahrávky též můžete zakoupit v internetovém obchodě itunes Music Store (k dispozici pouze v některých zemích). Pokud chcete, můžete skladby a nahrávky uspořádat do Playlistů. Nahrání skladeb a nahrávek do ipodu nano. Přehrávání skladeb a nahrávek. itunes itunes je hudební aplikace určená pro použití společně s ipodem nano. Po připojení ipodu nano k počítači se itunes spustí automaticky. Tento průvodce obsahuje popis jak dostat hudbu a jiné audio nahrávky do vašeho počítače, uspořádat je do seznamů zvaných Playlisty, nahrát je do ipodu nano a měnit nastavení ipodu nano. 14

15 itunes mají i řadu dalších funkcí. Můžete vytvořit vaše vlastní CD, přehratelné ve standardních CD přehrávačích (podmínkou je aby váš počítač byl vybaven vypalovací CD mechanikou), poslouchat internetové rádio a různé audio show; vytvářet dynamické Playlisty; publikovat vaše Playlisty zvané imixes do itunes Music Store; hodnotit skladby atd. Pro více informací o těchto funkcích itunes spusťte itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. Import hudby do vašeho počítače Pro poslech hudby v ipodu nano musíte tuto nejprve nahrát do vašeho počítače Jsou 3 způsoby, jak hudbu do vašeho počítače nahrát: Import skladeb z vašeho audio CD. Koupě skladeb nebo stažení nahrávek z itunes Music Store. Přidání skladeb, které již máte ve vašem počítači, do itunes hudební knihovny. 15

16 Import hudby z audio CD do itunes Podle následujícího postupu nahrajete hudbu z CD do vašeho počítače. Import hudby z audio CD do itunes: 1. Vložte CD do počítače a spusťte itunes. Jste-li připojeni k internetu, stáhnou itunes z internetu názvy skladeb a zobrazí je ve svém okně. Pokud jste připojeni k internetu, ale itunes nestáhnou názvy skladeb automaticky, zvolte Advanced > Get CD Track Names. Nemáte-li připojení k internetu, můžete názvy skladeb zadat ručně. Více informací najdete v kapitole Zadávání názvů skladeb a dalších detailů na straně 17. Po zadání informací o skladbách můžete v itunes nebo v ipodu nano vybírat skladby podle názvu, interpreta, alba, atd. 2. Odznačte před názvem skladby ty, které nechcete importovat do počítače. 3. Klikněte na tlačítko Import. V horní části okna itunes vidíte čas, který ještě zbývá k přenosu skladby do počítače. Tlačítko Import Standardně itunes přehrávají importované skladby automaticky tak jak jsou do itunes importovány. Importujete-li velké množství skladeb, můžete vypnout jejich přehrávání pro zvýšení výkonu. 16

17 4. Pro vysunutí CD stiskněte tlačítko Otevření CD mechaniky. Tlačítko pro otevření CD mechaniky 5. Zopakujte tyto kroky se všemi CD, které chcete do počítače importovat. Zadávání názvů skladeb a jiných detailů Manuální zadávání názvů skladeb a jiných detailů: 1. Vyberte první skladbu na CD a zvolte File > Get Info. 2. Klikněte na Info. 3. Zadejte údaje o skladbě. 4. Klikněte na Next pro zadání informací o další skladbě. Zadávání textu písní Do itunes můžete napsat, nebo zkopírovat text písní, který si pak můžete na ipodu nano zobrazit při přehrávání skladeb. Poznámka: Pro přidávání a prohlížení textů písní musíte používat verzi itunes 5.0 nebo vyšší. Zadání textu skladby v itunes 5.0 nebo vyšší: 1. Vyberte skladbu a zvolte File > Get Info. 2. Klikněte na Lyrics. 3. Napište nebo zkopírujte text písně do textového okna. 4. Klikněte na OK. Prohlížení textu skladby v ipodu nano při přehrávání: V displeji přehrávání skladby stiskněte Středové tlačítko dokud neuvidíte text skladby. Text skladby na displeji při jejím přehrávání postupně roluje. 17

18 Přidání skladeb, které již máte v počítači do itunes Máte-li v počítači skladby ve formátu, který itunes podporují, můžete je snadno importovat do itunes. Přidání skladeb z vašeho počítače do itunes: Přetáhněte myší adresář nebo disk obsahující audio soubory do knihovny skladeb (Library) v itunes (nebo zvolte File > Add to Library a vyberte adresář nebo disk). Pokud itunes podporují formát vašich audio souborů, jsou automaticky přidány do knihovny v itunes. Do knihovny skladeb v itunes můžete také přidávat jednotlivé skladby. Poznámka: Pomocí itunes pro Windows můžete zkonvertovat nechráněné WMA soubory do formátu AAC nebo MP3. Toto může být užitečné, pokud je vaše knihovna ve formátu WMA. Pro více informací otevřete itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. Uspořádání vašich skladeb Pomocí itunes můžete uspořádat skladby do playlistů. Playlist je seznam skladeb uspořádaný dle vašeho uvážení. Můžete si například vytvořit playlisty pro cvičení nebo podle určité nálady. Taktéž můžete vytvářet Smart Playlisty (Chytré playlisty), které se automaticky aktualizují podle vámi zvolených kritérií. Přidáte-li do itunes další skladby, jsou ty, které splňují daná kritéria automaticky přidány do příslušných Smart Playlistů. Můžete vytvořit libovolné množství playlistů ze souborů, které máte v knihovně itunes. Po přidání skladby do playlistu skladba zůstává i nadále v knihovně itunes. Vytvoření playlistu v itunes 1. Klikněte na tlačítko Přidat (Add) Tlačítko přidat 2. Zadejte název playlistu v Source list Klikněte na knihovnu Library a poté přetáhněte myší skladbu nebo jinou zvukovou nahrávku do Source list. Pro výběr více skladeb stiskněte a držte tlačítko Command nebo tlačítko Shift při každém kliknutí na skladbu, kterou chcete vybrat. 18

19 Poznámka: Nezapomeňte, že pokud přidáte různé druhy nahrávek do playlistu jako jsou audio knihy a jiné zvukové nahrávky společně se skladbami, budou přehrávány v jejich nadefinovaném pořadí. Stiskem tlačítka Next pak nepřeskočíte celou knihu nebo zvukovou nahrávku, ale budete postupovat po jejich jednotlivých kapitolách. Vytvoření Smart Playlistu: Vyberte File > New Smart Playlist a navolte pravidla daného playlistu Poznámka: Takzvané On-The-Go playlisty můžete vytvářet v ipodu nano když není připojený k počítači. Blíže viz. Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu nano na straně 25. Nahrávání hudby a jiných zvukových souborů do ipodu nano Jakmile máte vaše skladby importovány do itunes, můžete je jednoduše přenést do ipodu nano. Pro určení způsobu, jakým budou skladby nahrávány z vašeho počítače do ipodu nano připojte ipod nano k vašemu počítači a dále použijte ovládání v itunes pro změnu nastavení ipodu nano. Skladby z itunes do ipodu nano můžete nahrávat třemi způsoby: Automatická aktualizace všech skladeb a playlistů: Po připojení ipodu nano jsou automaticky aktualizovány všechny skladby v ipodu nano podle itunes knihovny. Všechny ostatní skladby jsou z ipodu nano smazány. Automatická aktualizace vybraných playlistů: Po připojení ipodu nano jsou automaticky aktualizovány všechny skladby v ipodu nano podle vybraných playlistů v itunes knihovně. Všechny ostatní skladby jsou z ipodu nano smazány. Manuální aktualizace ipodu nano: Když připojíte ipod nano, můžete myší přetáhnout libovolné skladby a playlisty do ipodu nano a libovolné skladby z ipodu nano smazat. Po této manuální aktualizaci musíte ručně ipod nano odebrat v itunes před jeho fyzickým odpojením od počítače. 19

20 Automatická aktualizace ipodu nano Tato automatická aktualizace ipodu nano, která aktualizuje všechny skladby a playlisty je výchozím nastavením. Je to nejjednodušší cesta jak stahovat hudbu do ipodu nano. Stačí pouze ipod nano připojit k počítači a po skončení aktualizace jej opět odpojit. Pokud jste od poslední aktualizace přidali do itunes nové skladby, jsou do ipodu nano automaticky nahrány při jeho příštím připojení. Pokud jste z knihovny v itunes některé skladby smazali, jsou při příštím připojení ipodu nano k počítači automaticky smazány i z ipodu nano. Nahrání skladeb do ipodu nano: Jednoduše připojte ipod nano k počítači, je-li nastavena automatická aktualizace začne probíhat stahování souborů. Důležité: Při prvním připojení ipodu nano k počítači se zobrazí dotaz, zda chcete používat automatickou aktualizaci. Pokud toto odsouhlasíte, jsou všechny skladby z ipodu nano smazány a nahrazeny skladbami z vašeho počítače. Pokud automatickou aktualizaci odmítnete, můžete nahrát do ipodu nano nové skladby manuálně. Skladby, které se již nacházejí v ipodu nano zůstanou nedotčeny. Při nahrávání skladeb do ipodu nano zobrazují itunes jeho průběh a ikona ipodu nano v Source list bliká červeně. Když je aktualizace dokončena, zobrazí se v itunes zpráva ipod update is complete. Nastavíte-li itunes na manuální aktualizaci, můžete toto nastavení kdykoli později změnit následujícím postupem na automatickou aktualizaci. Reset itunes pro změnu na automatickou aktualizaci všech skladeb a playlistů: 1. Spusťte itunes a v Source list vyberte ipod nano. Poté klikněte na tlačítko Options (Předvolby) Tlačítko Options 20

21 2. Zvolte Automatically update all songs and playlists. Nahrávání dat začne automaticky. Automatická aktualizace vybraných playlistů Tento způsob aktualizace je výhodný zejména v případě, že máte v počítači více skladeb, než se jich najednou vejde do vašeho ipodu nano. Pouze skladby ve vybraných playlistech jsou pak nahrávány do ipodu nano. Nastavení itunes pro automatickou aktualizaci vybraných playlistů: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod nano v Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. 2. Zvolte Automatically update selected playlists only. 3. Zvolte Playlisty, které hodláte přenést do ipodu nano. Manuální aktualizace ipodu nano Manuální aktualizace vám dává největší volnost v řízení obsahu ipodu nano. Můžete přidávat i mazat jednotlivé skladby individuálně. Taktéž můžete do ipodu přidávat skladby z různých počítačů bez toho, že by docházelo k mazání těch, které již v ipodu jsou. Nastavení itunes pro manuální aktualizaci: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod nano v Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. 2. Zvolte Manually manage songs and playlists. Poznámka: Pokud používáte manuální aktualizaci, musíte před odpojením ipodu nano od počítače tento nejprve v itunes odebrat. Přidání skladeb do ipodu nano: V itunes klikněte na knihovnu Library a přetáhněte myší skladbu na ipod nano v Source list. Smazání skladby z ipodu nano: 1. Klikněte na ikonu ipodu nano v Source list. 2. Vyberte skladbu v ipodu nano a stiskněte Delete nebo Backspace na klávesnici. Manuálním smazáním skladby z ipodu nano se nesmaže skladba v knihovně itunes. 21

22 Vytvoření nového playlistu: 1. Vyberte ipod nano v Source list a klikněte na tlačítko Add (+). 2. Myší přetáhněte skladby do nového playlistu. Úprava playlistu: Přetažením skladby myší na playlist do něho přidáte další skladbu, stiskem klávesy Delete z něj skladbu vymažete. Nahrávání představení z rádia distribuovaných přes internet Představení z rádia distribuované přes internet můžete nahrát do ipodu nano jednorázově, nebo můžete nastavit automatickou aktualizaci těchto nahrávek. 1. Vyberte ipod nano v Source list a klikněte na tlačítko Options. 2. Klikněte na Podcasts a vyberte jednu z následujících možností. Funkce Aktualizovat automaticky všechna představení Aktualizovat vybraná představení Omezení počtu kapitol automaticky aktualizovaných v ipodu nano Manuální nahrání představení Popis Zvolte Automatically update all podcasts a vyberte předvolbu z vyskakovacího okna (např. Only most recent episode - Pouze poslední epizodu). Kliknutím na OK zaktualizují itunes knihovnu představení v ipodu podle knihovny v itunes. Zvolte Automatically update selected podcasts only, zatrhněte představení, která chcete aktualizovat a vyberte předvolbu z vyskakovacího menu. Kliknutím na OK zaktualizují itunes knihovnu představení v ipodu podle knihovny v itunes. Vyberte některou z automatických aktualizací a z vyskakovacího menu vyberte z: All episodes (Všechny epizody) Only checked episodes (Pouze zatržené epizody), Only most recent episode (Pouze poslední epizodu) nebo Only unplayed episodes (Pouze ještě nehrané epizody). Zvolte Do not update podcasts a poté stiskněte OK. V itunes přetáhněte myší poslední epizodu představení na ipod nano. Po přetažení se dané epizody představení objeví v ipodu nano v hlavní knihovně, nikoli v Podcasts menu. 22

23 Přehrávání hudby Po nahrání skladeb a zvukových nahrávek do ipodu nano je můžete začít poslouchat. Pomocí Kruhového ovladače a Středového tlačítka zvolte skladbu, audioknihu nebo představení. Pokud jste do ipodu nano nahráli pouze audioknihy a představení, vidíte pouze jejich menu. Přehrání skladby: Zvolte položku Music, vyberte požadovanou skladbu a stiskněte tlačítko Play. Při přehrávání skladby je na displeji ipodu nano zobrazena obrazovka přehrávání. Je-li na displeji tato obrazovka, slouží Kruhový ovladač k nastavení hlasitosti. Stiskem Středového tlačítka zobrazíte více informací, kliknutím na Menu se vrátíte do předchozí obrazovky. Na následujícím obrázku a v tabulce jsou popsány jednotlivé prvky obrazovky přehrávání (Now Playing screen). Číslo skladby Informace o skladbě Ikona promíchání (Shuffle) Ikona opakování Čas skladby Funkce Číslo skladby Ikona opakování Informace o skladbě Ikona promíchání (Shuffle) Čas skladby (ukazatel průběhu přehrávání) Popis Ukazuje číslo skladby v právě přehrávané sekvenci skladeb. Ikona opakování je zobrazena, pokud je nastaveno opakování všech skladeb. Je-li nastaveno opakování jedné skladby, je zobrazena ikona opakování jedné skladby. Zobrazuje název skladby a interpreta. Ikona promíchání skladeb je zobrazena, pokud je nastaveno přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Zobrazuje již uplynulý a zbývající čas skladby. Stiskem Středového tlačítka se zobrazí posuvný ukazatel ve tvaru diamantu, který indikuje v jakém místě skladby se nacházíte. Kruhovým ovladačem se můžete přesunout do jiného místa skladby nebo zvukové nahrávky. V závislosti na druhu audio nahrávky, kterou právě posloucháte, můžete opakovaným stiskem Středového tlačítka v obrazovce přehrávání vyvolat další informace a funkce jako je hodnocení nahrávek, detaily nahrávek představení, rychlost čtení a další. 23

24 Poslech představení Představení jsou nahrávky typu show v rádiu, stahovatelné do počítače pomocí itunes Music Store (viz.str.21). Jsou uspořádány podle představení, epizod a kapitol. Pokud zastavíte poslech a vrátíte se k dané nahrávce později, pokračuje přehrávání od místa předchozího ukončení. Poslech představení: 1. Vyberte položku Music > Podcasts a poté zvolte představení, které chcete poslouchat. Představení jsou zobrazována v opačném pořadí, takže jako první můžete poslouchat nejnovější představení. U představení a epizod, které ještě nebyly přehrány je zobrazen modrý bod. 2. Vyberte epizodu pro přehrání. Obrazovka přehrávání zobrazuje představení, epizodu a údaje o datu včetně uplynulého a zbývajícího času nahrávky. Stiskem Středového tlačítka zobrazíte bližší informace o představení. Pokud nahrávka obsahuje i obrázek, můžete si jej na displeji ipodu nano také zobrazit. Obrázek se může v průběhu epizody i změnit, takže při jednom představení můžete shlédnout i více obrázků. Pro více informací o Představeních otevřete itunes a spusťte Help > itunes and Music Store Help. Poté vyhledejte podcasts. Poslech mluveného slova Z itunes Music Store nebo z audible.com můžete zakoupit a stáhnout audioknihy a poslouchat je na ipodu nano. Postup pro použití itunes ke stažení audioknih do ipodu nano je stejný jako při stahování skladeb. Pokud přerušíte poslech audioknihy na ipodu nano a později se k poslechu této audioknihy vrátíte, pokračuje přehrávání od místa kde jste poslech přerušili. Při poslechu skladeb z playlistů ipod nano přeskakuje audioknihy při nastavení na přehrávání v náhodném pořadí. Audioknihy můžete poslouchat i rychleji nebo pomaleji než je jejich normální rychlost. Nastavení rychlosti přehrávání audioknihy: Zvolte Settings > Audiobooks and zvolte a speed (rychlost). Rychlost čtení můžete také nastavit v obrazovce přehrávání při poslechu audioknihy. Nastavení rychlosti přehrávání se projeví pouze u audioknih zakoupených v itunes Music Store nebo audible.com. 24

25 Nastavení ipodu nano Nastavení ipodu nano můžete měnit přímo v přehrávači v menu Settings. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (promíchání skladeb) V náhodném pořadí můžete přehrávat jednotlivé skladby, alba, nebo celou knihovnu. Nastavení náhodného pořadí a spuštění přehrávání všech skladeb: V hlavním menu ipodu nano zvolte Shuffle songs. ipod nano začne přehrávat celou vaši knihovnu skladeb v náhodném pořadí, přičemž vynechá audioknihy a představení. Nastavení náhodného přehrání skladeb a alb 1. V hlavním menu ipodu nano zvolte Settings. 2. Nastavte Shuffle na Songs (skladby) nebo Albums (Alba). Pokud nastavíte ipod nano na náhodné pořadí skladeb volbou Settings > Shuffle, ipod nano promíchá skladby v seznamu (například, album nebo playlist), který jste vybrali k přehrání. Pokud nastavíte ipod nano na náhodné pořadí alb, přehraje album v jeho daném pořadí a poté přejde na jiné náhodně vybrané album a to opět přehraje v jeho daném pořadí skladeb. Nastavení opakovaného přehrání skladeb ipod nano můžete nastavit na opakované přehrávání skladeb znova a znova, nebo na opakování vybraných skladeb. ipod nano pak opakuje skladby ze seznamu, který jste vybrali k přehrání. Nastavení ipodu nano na opakování skladeb: Vyberte Choose Settings z hlavního menu ipodu nano. Pro opakování všech skladeb v seznamu nastavte Repeat to All (Opakovat vše). Pro opakování jedné skladby stále dokola nastavte Repeat to One (Opakovat jednu). Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu nano Na ipodu nano nepřipojeném k počítači můžete vytvářet playlisty zvané Playlisty On-The-Go. Vytvoření On-The-Go playlistu: 1. Vyberte skladbu a stiskněte a držte Středové tlačítko dokud název skladby bliká. 2. Vyberte další skladby, které chcete přidat. 3. Vyberte Music > Playlists > On-The-Go pro prohlédnutí vašeho playlistu. Můžete přidat i celé seznamy skladeb. Například pro přidání celého alba vyberte dané album a stiskněte a podržte Středové tlačítko, dokud název alba bliká. 25

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Nastavení, synchronizování a nabíjení

Nastavení, synchronizování a nabíjení Začněte zde Nastavení, synchronizování a nabíjení 1 Stáhněte a nainstalujte si itunes: www.itunes.com/downloads 2 Pro připojení ipodu nano k portu USB 2.0 vašeho počítače (nikoliv klávesnice) použijte

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

3. Ovládání ipodu Shuffle

3. Ovládání ipodu Shuffle Nastavení itunes pro ponechání skladeb, které již byly přeneseny do ipodu Shuffle, při kliknutí na Autofill Odznačte Replace all songs when Autofilling. Při kliknutí na Autofill jsou skladby, které již

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

kryptovaným uložištěm hesel

kryptovaným uložištěm hesel Diktafon s USB a kryptovaným uložištěm hesel Návod k použití Hlavní výhody produktu: Aktivace zvukem šetřící baterii Kódované a snadno dostupné úložiště internetových hesel Výdrž až 15 hodin soustavného

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Rychlý průvodce. 1) Popis i.beat cebrax RS

Rychlý průvodce. 1) Popis i.beat cebrax RS Rychlý průvodce Vestavěný FM vysílač je schválen k provozu v České republice a dalších zemích Evropské unie. V ČR je oprávnění dáno generální licencí ČTU... pro vysílače s nízkým vyzářeným výkonem. Společnost

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled:

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled: MP4 je přehrávač nové generace podporující formáty souborů typu MP1, MP2, MP3, WMV, WMA, ASF a WAV. MP4 přehrávač T 31 Návod k použití Upozornění : Pro nastavení češtiny zvolte v hlavním menu přehrávače

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Rychlý průvodce. 1) Popis

Rychlý průvodce. 1) Popis Rychlý průvodce 1) Popis A Tlačítko On / Off / Play / Pause / Stop (zapnuto/vypnuto/přehrát/pozastavit/zastavit) B Tlačítko C Tlačítko D Tlačítko E Poutko na popruh F Mikrofon G OLED displej H Zdířka na

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Připojení ke směrovači 3 Kabelová síť 3 Bezdrátová síť 3 Konfigurace připojení k síti: Začínáme 4 Kabelové sítě 5 Bezdrátové sítě 6 Instalace a použití softwaru AllShare na počítači

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Rychlý průvodce. 1) Popis

Rychlý průvodce. 1) Popis Rychlý průvodce 1) Popis A) USB port B) Mikrofon C) Tlačítko D) LCD displej E) Tlačítko F) Tlačítko G) Tlačítko H) Zdířka na sluchátka I) Poutko na popruh J) Tlačítko K) Slot pro paměťové karty SD/MMC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi elegantní design s možností výměny skel za dioptrická; Skvělý poměr výkon/cena Snadné ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Bluetooth Dongle. Model BTD-305. Návod k použití

Bluetooth Dongle. Model BTD-305. Návod k použití Bluetooth Dongle Model BTD-305 Návod k použití Instalace Nepřipojujte, prosím, žádné bluetooth zařízení k počítači dříve než provedete instalaci software. Předejdete tak případným problémům. Po instalaci

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více