ipod nano Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ipod nano Návod k použití"

Transkript

1 ipod nano Návod k použití

2 Obsah ipod nano základy... 4 Základní popis ipodu nano...5 Ovládání ipodu nano...5 Blokování tlačítek ipodu nano...7 Menu ipodu nano...8 Připojení a odpojení ipodu nano...9 Baterie ipodu nano Nabíjení baterie ipodu nano Stavy baterie Hudba v ipodu nano...14 itunes Import hudby do vašeho počítače Import hudby z audio CD do itunes Zadávání názvů skladeb a jiných detailů Zadávání textu písní Přidání skladeb, které již máte v počítači do itunes Uspořádání vašich skladeb Nahrávání hudby a jiných zvukových souborů do ipodu nano Automatická aktualizace ipodu nano Automatická aktualizace vybraných playlistů Manuální aktualizace ipodu nano Nahrávání představení z rádia distribuovaných přes internet Přehrávání hudby Poslech představení Poslech mluveného slova Nastavení ipodu nano Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (promíchání skladeb) Nastavení opakovaného přehrání skladeb Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu nano Hodnocení skladeb Nastavení skladeb na přehrávání se stejnou hlasitostí Použití Equalizeru Nastavení zvuku Kruhového ovladače Podporované zvukové formáty ipodu nano Obrazové funkce ipodu nano...29 Nahrávání fotografií Nahrání fotografií z vašeho počítače do ipodu nano Import Fotografií z ipodu nano do počítače Prohlížení fotografií a jiných obrázků Jiné funkce a příslušenství...34 Použití ipodu nano jako externího disku Použití dalších nastavení

3 Import Kontaktů, Kalendáře a Úkolů Ukládání a čtení poznámek Příslušenství k ipodu nano Tipy a řešení problémů...42 Všeobecná doporučení Aktualizace a obnovení ipod Softwaru Bezpečnost a čištění...48 Více informací, servis a podpora

4 ipod nano základy Gratulujeme ke koupi ipodu nano. V této kapitole se dočtete o základních funkcích ipodu nano a o jeho ovládání. Pro použití ipodu nano nejprve připravíte vaše hudební soubory a fotografie do vašeho počítače a odtud je pak nahrajete do ipodu nano. ipod nano je hudební přehrávač, ale nejen to. S ipodem nano můžete: ukládat stovky písniček a digitálních fotografií pro poslech a prohlížení na cestách poslouchat nahrávky a pořady z rádia stažené přes internet poslouchat zvukové knihy ukládat a zálohovat data použitím ipodu nano jako externího disku ukládat a synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly z vašeho počítače hrát hry, ukládat textové poznámky, používat budík a další 4

5 Základní popis ipodu nano Seznamte se s ovládáním ipodu nano: Zamčení tlačítek (HOLD) Středové tlačítko Tlačítko Menu Tlačítko přesunu zpět Previous/Rewind Tlačítko přesunu vpřed Next/Fast-forward Kruhový ovladač Tlačítko přehrávání a pauzy Play/Pause Dock konektor Konektor sluchátek Ovládání ipodu nano Ovládací prvky ipodu nano jsou jednoduché a snadné k používání. Stiskem kteréhokoli tlačítka ipod nano zapnete. Na displeji se objeví hlavní menu. Pomocí Kruhového ovladače a Středového tlačítka se pak můžete pohybovat v menu, přehrávat skladby, měnit nastavení a hledat různé informace. Lehkým pohybem prstu po Kruhovém ovladači přesuňte kurzor na požadovanou položku menu. Pro výběr zvolené položky stiskněte Středové tlačítko. Pro přechod zpět stiskněte tlačítko Menu. 5

6 V následující tabulce je popsáno ovládání ipodu nano: Ovládání přehrávače ipod Restartování ipodu nano (v případě problémů) Zapnutí ipodu nano Vypnutí ipodu nano Zapnutí a vypnutí podsvětlení displeje (backlight) Blokování tlačítek (proti jejich nechtěnému stisknutí) Volba položky v menu Návrat do předchozího menu Výběr skladby Přehrání skladby Pozastavení přehrávání skladby Nastavení hlasitosti Přehrání všech skladeb ze seznamu skladeb Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Přechod do libovolného místa skladby Přechod na další skladbu Opakované přehrání skladby Přechod na předchozí skladbu Přesun vpřed nebo Přesun vzad Přidání skladby do Playlistu v chodu Popis Přepněte vypínač blokování tlačítek na blokování a opět jej odblokujte. Pak stiskněte současně Menu a Středové tlačítko na 6 sekund, dokud se nezobrazí logo Apple. Stiskněte libovolné tlačítko Stiskněte a podržte Play/Pause. Stiskněte jakékoli tlačítko, nebo použijte Kruhový ovladač. Pokud je podsvětlení displeje vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko Menu pro jeho zapnutí. Přepínač blokování tlačítek přepněte na zapnuto (blokování je indikováno oranžovou barvou v přepínači). Přejděte na danou položku Kruhovým ovladačem a stiskněte Středové tlačítko. Stiskněte Menu. Vyberte Music z hlavního menu. Zvýrazněte název skladby, kterou chcete přehrát a stiskněte Středové tlačítko nebo Play/Pause. ipod musí být odpojen od vašeho počítače. Přehrávání pozastavíte stiskem tlačítka Play/Pause, nebo odpojením sluchátek. Hlasitost nastavíte při přehrávání skladby pomocí Kruhového ovladače. Zvýrazněte název seznamu (např.název alba, nebo název seznamu skladeb) a stiskněte tlačítko Play/Pause. V Hlavním menu zvolte Shuffle songs. V displeji právě přehrávané skladby stiskněte Středové tlačítko a poté se přesuňte kruhovým ovladačem do libovolného místa skladby. Stiskněte Next/Fast-Forward. Stiskněte Previous/Rewind. Stiskněte dvakrát Previous/Rewind. Stiskněte a držte Next/Fast-Forward nebo Previous/Rewind. Zvolte skladbu a stiskněte a podržte Středové tlačítko dokud název skladby nezačne blikat. 6

7 Blokování tlačítek ipodu nano Nosíte-li ipod nano v kapse a chcete zabránit nechtěnému stisknutí některého z jeho tlačítek, můžete je pomocí přepínače HOLD zablokovat. Přepněte přepínač HOLD do polohy HOLD. Přepínač přesuňte směrem ke středu přehrávače. Blokování tlačítek je indikováno viditelným oranžovým proužkem. 7

8 Menu ipodu nano Po zapnutí ipodu nano se zobrazí hlavní menu. Výběrem položek v menu přejdete do dalších menu. Ikony v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení. Ikona uzamčení Název menu Stav přehrávání Stav baterie Položky menu Následující tabulka popisuje položky v hlavním menu ipodu nano Položka ipodu nano Ikona uzamčení Název menu Stav přehrávání Stav baterie Položky menu Funkce Ikona uzamčení je zobrazena, je-li přepínač blokování tlačítek (HOLD) přepnut na blokování. Tlačítka ipodu nano jsou tím blokována proti jejich nechtěnému stisknutí Zobrazuje název aktuálního menu Při přehrávání je zobrazena ikona přehrávání, v režimu pauzy je zobrazena ikona pauzy Ikona zobrazuje přibližný stav baterie, při jejím nabíjení je zobrazena ikona animovaná. Kruhovým ovladačem vyberte položku menu a stiskem Středového tlačítka výběr položky potvrďte. Šipka u položky menu indikuje, že položka vede do dalšího menu. Přidání a odebrání položek z hlavního menu Do hlavního menu můžete přidat vámi často používané položky. Můžete do něj například přidat položku Songs, takže pak nemusíte volit nejprve Music a poté Songs, ale vybrat Songs z hlavního menu přímo. Přidání nebo odebrání položky z hlavního menu: Zvolte Settings > Main Menu 8

9 Nastavení časovače podsvětlení displeje Podsvětlení displeje můžete nastavit tak, aby se při stisknutí libovolného tlačítka nebo Kruhového ovladače zapínalo automaticky a zůstalo zapnuté po předem navolenou dobu. Výchozí přednastavený čas podsvětlení je 10 sekund. Zvolte Settings > Backlight Timer a vyberte požadovaný čas Pokud nemáte nastavený časovač podsvětlení displeje, můžete podsvětlení displeje kdykoliv zapnout pomocí libovolného tlačítka nebo použitím Kruhového ovladače. Po několika sekundách se podsvětlení displeje vypne. Poznámka: Pokud je časovač podsvícení displeje vypnutý, můžete podsvětlení kdykoliv zapnout stiskem a podržením tlačítka Menu. Nastavení jazyka V ipodu nano můžete nastavit různé jazyky menu. Zvolte Settings > Language a vyberte jazyk ze seznamu Připojení a odpojení ipodu nano ipod nano připojujete k vašemu počítači pro nahrávání hudby, fotografií a souborů a ve většině případů také pro nabíjení jeho baterie. Jakmile je toto dokončeno, odpojíte ipod nano od počítače. Připojení ipodu nano Připojení ipodu nano k vašemu počítači: Zapojte přiložený USB kabel do USB 2.0 konektoru ve vašem počítači a poté jeho druhý konec do konektoru v ipodu nano. Poznámka: USB konektor v klávesnici nedává potřebné množství energie pro nabíjení baterie, nepoužívejte jej proto pro připojení ipodu nano. Při standardním nastavení jsou skladby do ipodu nano automaticky nahrávány okamžitě po jeho připojení k počítači. Jakmile je nahrávání dokončeno, můžete ipod nano od počítače odpojit. Připojíte-li ipod nano k jinému počítači a je zapnuta automatická aktualizace skladeb, itunes zobrazí nejprve dotaz zda mají být skladby skutečně staženy. Poznámka: Skladby mohou být nahrávány i při současném nabíjení baterie ipodu nano. 9

10 Odpojení ipodu nano Je důležité neodpojovat ipod nano od počítače dokud ještě probíhá nahrávání skladeb. Okamžik kdy můžete ipod nano odpojit poznáte snadno podle displeje ipodu nano. Důležité: Neodpojujte ipod nano od počítače pokud je na displeji přehrávače zobrazeno Do not disconnect. Mohlo by dojít k poškození souborů v ipodu nano. V takovém případě je nutno nejprve ipod nano odebrat v počítači a poté jej teprve fyzicky odpojit. Vidíte-li hlavní menu nebo velkou ikonu baterie, můžete ipod nano od počítače odpojit Důležité: Vidíte-li na displeji tuto zprávu, je nutno ipod nano nejprve v počítači odebrat před jeho odpojením od počítače Pokud je ipod nano nastaven na manuální aktualizaci skladeb (blíže viz.str.21), nebo je nastaveno jeho použití jako externího disku (blíže viz.str.34), musíte vždy ipod před jeho odpojením odebrat. Odebrání ipodu nano: Klikněte na tlačítko odebrání vedle ipodu nano v Source list. U počítače Macintosh můžete též odebrat ipod nano přesunutím jeho ikony z plochy do koše. U počítače Windows PC můžete ipod nano odebrat kliknutím na Bezpečně odebrat hardware v system tray a výběrem ipodu nano. 10

11 Odpojení ipodu nano postup: 1. Odpojte sluchátka pokud jsou připojena 2. Stiskněte obě strany Dock konektoru pro odpojení kabelu od ipodu nano Pro odpojení ipodu nano stiskněte konektor po stranách a tahem jej z ipodu nano vyjměte Baterie ipodu nano ipod nano má interní, uživatelsky nevyměnitelnou baterii. Pro nejlepší výsledky nabíjejte baterii při jejím prvním nabíjení po dobu nejméně 3 hodin, nebo dokud ikona v pravém horním rohu displeje nesignalizuje plné nabití baterie. Pokud nebyl ipod nano nějakou dobu používán, může baterie potřebovat znovu nabít. Baterie ipodu nano je nabita na 80% kapacity po zhruba 2 hodinách a plně nabita po zhruba 3 hodinách nabíjení. Při současném nabíjení baterie a nahrávání skladeb, přehrávání skladeb nebo prohlížení fotografií může nabíjení baterie trvat déle. 11

12 Nabíjení baterie ipodu nano Baterii ipodu nano můžete nabíjet dvěma způsoby: Připojením ipodu nano k vašemu počítači. Pomocí USB napájecího adaptéru, dodávaného odděleně. Nabíjení baterie pomocí počítače: Připojte ipod nano k USB 2.0 portu nebo k FireWire portu počítače. Počítač musí být zapnut a nesmí se nacházet v režimu spánku (některé modely počítačů Macintosh jsou schopny nabíjet i v režimu spánku). Pokud ikona baterie na displeji ipodu nano zobrazuje blikající klín blesku, probíhá nabíjení. Pokud ikona zobrazuje elektrickou zástrčku, je baterie již zcela nabita. V případě, že nevidíte na displeji ipodu nano ani jeden z těchto symbolů, je možné že ipod nano není připojen k high-power USB 2.0 portu. V takovém případě zkuste jiný USB nebo FireWire port počítače. Poznámka: K FireWire portu můžete ipod nano připojit pouze pro nabíjení baterie, nikoli však pro nahrávání skladeb a jiných souborů do ipodu nano. Pokud chcete mít možnost nabíjet ipod nano i když nejste u počítače, můžete si zakoupit ipod USB Power Adapter. Nabíjení baterie pomocí ipod USB Power adaptéru (dodáván odděleně): 1. Připojte k adaptéru síťovou koncovku (tato již k němu může být připojena). 2. Do adaptéru připojte USB Dock kabel a jeho druhý konec zapojte do ipodu nano. 12

13 3. Napájecí adaptér zapojte do elektrické sítě. Síťová koncovka adaptéru Dock USB kabel USB síťový adaptér Varování: Ujistěte se, že je síťový adaptér řádně sestaven než jej zapojíte do elektrické sítě. Stavy baterie Není-li ipod nano připojen k napájení, indikuje ikona v pravém horním rohu displeje stav nabití baterie. Baterie je nabita na méně než 20% své kapacity. Baterie je nabita přibližně na polovinu své kapacity. Baterie je zcela nabita. Je-li ipod nano připojen k napájení, změní se ikona na ikonu nabíjení, nebo plného nabití. Nabíjení baterie. Baterie je zcela nabita. ipod nano můžete od nabíjení odpojit a použít jej i před jeho plným nabitím. Poznámka: Nabíjecí baterie mají omezené množství nabíjecích cyklů a může nastat situace, kdy bude třeba je vyměnit. Životnost baterie a množství nabíjecích cyklů závisí na konkrétním způsobu používání a nastavení. Více informací najdete na 13

14 Hudba v ipodu nano S ipodem nano si můžete vzít vaši hudbu kamkoli s sebou. V této kapitole se naučíte nahrát do ipodu nano hudbu a přehrávat ji. Nejprve naimportujete skladby, zvukové knihy i různé jiné audio nahrávky do vašeho počítače a pak je nahrajete do vašeho ipodu nano. Jednotlivé kroky mohou být tyto: Převod skladeb z CD nebo z hard disku do itunes ve vašem počítači. Skladby a nahrávky též můžete zakoupit v internetovém obchodě itunes Music Store (k dispozici pouze v některých zemích). Pokud chcete, můžete skladby a nahrávky uspořádat do Playlistů. Nahrání skladeb a nahrávek do ipodu nano. Přehrávání skladeb a nahrávek. itunes itunes je hudební aplikace určená pro použití společně s ipodem nano. Po připojení ipodu nano k počítači se itunes spustí automaticky. Tento průvodce obsahuje popis jak dostat hudbu a jiné audio nahrávky do vašeho počítače, uspořádat je do seznamů zvaných Playlisty, nahrát je do ipodu nano a měnit nastavení ipodu nano. 14

15 itunes mají i řadu dalších funkcí. Můžete vytvořit vaše vlastní CD, přehratelné ve standardních CD přehrávačích (podmínkou je aby váš počítač byl vybaven vypalovací CD mechanikou), poslouchat internetové rádio a různé audio show; vytvářet dynamické Playlisty; publikovat vaše Playlisty zvané imixes do itunes Music Store; hodnotit skladby atd. Pro více informací o těchto funkcích itunes spusťte itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. Import hudby do vašeho počítače Pro poslech hudby v ipodu nano musíte tuto nejprve nahrát do vašeho počítače Jsou 3 způsoby, jak hudbu do vašeho počítače nahrát: Import skladeb z vašeho audio CD. Koupě skladeb nebo stažení nahrávek z itunes Music Store. Přidání skladeb, které již máte ve vašem počítači, do itunes hudební knihovny. 15

16 Import hudby z audio CD do itunes Podle následujícího postupu nahrajete hudbu z CD do vašeho počítače. Import hudby z audio CD do itunes: 1. Vložte CD do počítače a spusťte itunes. Jste-li připojeni k internetu, stáhnou itunes z internetu názvy skladeb a zobrazí je ve svém okně. Pokud jste připojeni k internetu, ale itunes nestáhnou názvy skladeb automaticky, zvolte Advanced > Get CD Track Names. Nemáte-li připojení k internetu, můžete názvy skladeb zadat ručně. Více informací najdete v kapitole Zadávání názvů skladeb a dalších detailů na straně 17. Po zadání informací o skladbách můžete v itunes nebo v ipodu nano vybírat skladby podle názvu, interpreta, alba, atd. 2. Odznačte před názvem skladby ty, které nechcete importovat do počítače. 3. Klikněte na tlačítko Import. V horní části okna itunes vidíte čas, který ještě zbývá k přenosu skladby do počítače. Tlačítko Import Standardně itunes přehrávají importované skladby automaticky tak jak jsou do itunes importovány. Importujete-li velké množství skladeb, můžete vypnout jejich přehrávání pro zvýšení výkonu. 16

17 4. Pro vysunutí CD stiskněte tlačítko Otevření CD mechaniky. Tlačítko pro otevření CD mechaniky 5. Zopakujte tyto kroky se všemi CD, které chcete do počítače importovat. Zadávání názvů skladeb a jiných detailů Manuální zadávání názvů skladeb a jiných detailů: 1. Vyberte první skladbu na CD a zvolte File > Get Info. 2. Klikněte na Info. 3. Zadejte údaje o skladbě. 4. Klikněte na Next pro zadání informací o další skladbě. Zadávání textu písní Do itunes můžete napsat, nebo zkopírovat text písní, který si pak můžete na ipodu nano zobrazit při přehrávání skladeb. Poznámka: Pro přidávání a prohlížení textů písní musíte používat verzi itunes 5.0 nebo vyšší. Zadání textu skladby v itunes 5.0 nebo vyšší: 1. Vyberte skladbu a zvolte File > Get Info. 2. Klikněte na Lyrics. 3. Napište nebo zkopírujte text písně do textového okna. 4. Klikněte na OK. Prohlížení textu skladby v ipodu nano při přehrávání: V displeji přehrávání skladby stiskněte Středové tlačítko dokud neuvidíte text skladby. Text skladby na displeji při jejím přehrávání postupně roluje. 17

18 Přidání skladeb, které již máte v počítači do itunes Máte-li v počítači skladby ve formátu, který itunes podporují, můžete je snadno importovat do itunes. Přidání skladeb z vašeho počítače do itunes: Přetáhněte myší adresář nebo disk obsahující audio soubory do knihovny skladeb (Library) v itunes (nebo zvolte File > Add to Library a vyberte adresář nebo disk). Pokud itunes podporují formát vašich audio souborů, jsou automaticky přidány do knihovny v itunes. Do knihovny skladeb v itunes můžete také přidávat jednotlivé skladby. Poznámka: Pomocí itunes pro Windows můžete zkonvertovat nechráněné WMA soubory do formátu AAC nebo MP3. Toto může být užitečné, pokud je vaše knihovna ve formátu WMA. Pro více informací otevřete itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. Uspořádání vašich skladeb Pomocí itunes můžete uspořádat skladby do playlistů. Playlist je seznam skladeb uspořádaný dle vašeho uvážení. Můžete si například vytvořit playlisty pro cvičení nebo podle určité nálady. Taktéž můžete vytvářet Smart Playlisty (Chytré playlisty), které se automaticky aktualizují podle vámi zvolených kritérií. Přidáte-li do itunes další skladby, jsou ty, které splňují daná kritéria automaticky přidány do příslušných Smart Playlistů. Můžete vytvořit libovolné množství playlistů ze souborů, které máte v knihovně itunes. Po přidání skladby do playlistu skladba zůstává i nadále v knihovně itunes. Vytvoření playlistu v itunes 1. Klikněte na tlačítko Přidat (Add) Tlačítko přidat 2. Zadejte název playlistu v Source list Klikněte na knihovnu Library a poté přetáhněte myší skladbu nebo jinou zvukovou nahrávku do Source list. Pro výběr více skladeb stiskněte a držte tlačítko Command nebo tlačítko Shift při každém kliknutí na skladbu, kterou chcete vybrat. 18

19 Poznámka: Nezapomeňte, že pokud přidáte různé druhy nahrávek do playlistu jako jsou audio knihy a jiné zvukové nahrávky společně se skladbami, budou přehrávány v jejich nadefinovaném pořadí. Stiskem tlačítka Next pak nepřeskočíte celou knihu nebo zvukovou nahrávku, ale budete postupovat po jejich jednotlivých kapitolách. Vytvoření Smart Playlistu: Vyberte File > New Smart Playlist a navolte pravidla daného playlistu Poznámka: Takzvané On-The-Go playlisty můžete vytvářet v ipodu nano když není připojený k počítači. Blíže viz. Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu nano na straně 25. Nahrávání hudby a jiných zvukových souborů do ipodu nano Jakmile máte vaše skladby importovány do itunes, můžete je jednoduše přenést do ipodu nano. Pro určení způsobu, jakým budou skladby nahrávány z vašeho počítače do ipodu nano připojte ipod nano k vašemu počítači a dále použijte ovládání v itunes pro změnu nastavení ipodu nano. Skladby z itunes do ipodu nano můžete nahrávat třemi způsoby: Automatická aktualizace všech skladeb a playlistů: Po připojení ipodu nano jsou automaticky aktualizovány všechny skladby v ipodu nano podle itunes knihovny. Všechny ostatní skladby jsou z ipodu nano smazány. Automatická aktualizace vybraných playlistů: Po připojení ipodu nano jsou automaticky aktualizovány všechny skladby v ipodu nano podle vybraných playlistů v itunes knihovně. Všechny ostatní skladby jsou z ipodu nano smazány. Manuální aktualizace ipodu nano: Když připojíte ipod nano, můžete myší přetáhnout libovolné skladby a playlisty do ipodu nano a libovolné skladby z ipodu nano smazat. Po této manuální aktualizaci musíte ručně ipod nano odebrat v itunes před jeho fyzickým odpojením od počítače. 19

20 Automatická aktualizace ipodu nano Tato automatická aktualizace ipodu nano, která aktualizuje všechny skladby a playlisty je výchozím nastavením. Je to nejjednodušší cesta jak stahovat hudbu do ipodu nano. Stačí pouze ipod nano připojit k počítači a po skončení aktualizace jej opět odpojit. Pokud jste od poslední aktualizace přidali do itunes nové skladby, jsou do ipodu nano automaticky nahrány při jeho příštím připojení. Pokud jste z knihovny v itunes některé skladby smazali, jsou při příštím připojení ipodu nano k počítači automaticky smazány i z ipodu nano. Nahrání skladeb do ipodu nano: Jednoduše připojte ipod nano k počítači, je-li nastavena automatická aktualizace začne probíhat stahování souborů. Důležité: Při prvním připojení ipodu nano k počítači se zobrazí dotaz, zda chcete používat automatickou aktualizaci. Pokud toto odsouhlasíte, jsou všechny skladby z ipodu nano smazány a nahrazeny skladbami z vašeho počítače. Pokud automatickou aktualizaci odmítnete, můžete nahrát do ipodu nano nové skladby manuálně. Skladby, které se již nacházejí v ipodu nano zůstanou nedotčeny. Při nahrávání skladeb do ipodu nano zobrazují itunes jeho průběh a ikona ipodu nano v Source list bliká červeně. Když je aktualizace dokončena, zobrazí se v itunes zpráva ipod update is complete. Nastavíte-li itunes na manuální aktualizaci, můžete toto nastavení kdykoli později změnit následujícím postupem na automatickou aktualizaci. Reset itunes pro změnu na automatickou aktualizaci všech skladeb a playlistů: 1. Spusťte itunes a v Source list vyberte ipod nano. Poté klikněte na tlačítko Options (Předvolby) Tlačítko Options 20

21 2. Zvolte Automatically update all songs and playlists. Nahrávání dat začne automaticky. Automatická aktualizace vybraných playlistů Tento způsob aktualizace je výhodný zejména v případě, že máte v počítači více skladeb, než se jich najednou vejde do vašeho ipodu nano. Pouze skladby ve vybraných playlistech jsou pak nahrávány do ipodu nano. Nastavení itunes pro automatickou aktualizaci vybraných playlistů: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod nano v Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. 2. Zvolte Automatically update selected playlists only. 3. Zvolte Playlisty, které hodláte přenést do ipodu nano. Manuální aktualizace ipodu nano Manuální aktualizace vám dává největší volnost v řízení obsahu ipodu nano. Můžete přidávat i mazat jednotlivé skladby individuálně. Taktéž můžete do ipodu přidávat skladby z různých počítačů bez toho, že by docházelo k mazání těch, které již v ipodu jsou. Nastavení itunes pro manuální aktualizaci: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod nano v Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. 2. Zvolte Manually manage songs and playlists. Poznámka: Pokud používáte manuální aktualizaci, musíte před odpojením ipodu nano od počítače tento nejprve v itunes odebrat. Přidání skladeb do ipodu nano: V itunes klikněte na knihovnu Library a přetáhněte myší skladbu na ipod nano v Source list. Smazání skladby z ipodu nano: 1. Klikněte na ikonu ipodu nano v Source list. 2. Vyberte skladbu v ipodu nano a stiskněte Delete nebo Backspace na klávesnici. Manuálním smazáním skladby z ipodu nano se nesmaže skladba v knihovně itunes. 21

22 Vytvoření nového playlistu: 1. Vyberte ipod nano v Source list a klikněte na tlačítko Add (+). 2. Myší přetáhněte skladby do nového playlistu. Úprava playlistu: Přetažením skladby myší na playlist do něho přidáte další skladbu, stiskem klávesy Delete z něj skladbu vymažete. Nahrávání představení z rádia distribuovaných přes internet Představení z rádia distribuované přes internet můžete nahrát do ipodu nano jednorázově, nebo můžete nastavit automatickou aktualizaci těchto nahrávek. 1. Vyberte ipod nano v Source list a klikněte na tlačítko Options. 2. Klikněte na Podcasts a vyberte jednu z následujících možností. Funkce Aktualizovat automaticky všechna představení Aktualizovat vybraná představení Omezení počtu kapitol automaticky aktualizovaných v ipodu nano Manuální nahrání představení Popis Zvolte Automatically update all podcasts a vyberte předvolbu z vyskakovacího okna (např. Only most recent episode - Pouze poslední epizodu). Kliknutím na OK zaktualizují itunes knihovnu představení v ipodu podle knihovny v itunes. Zvolte Automatically update selected podcasts only, zatrhněte představení, která chcete aktualizovat a vyberte předvolbu z vyskakovacího menu. Kliknutím na OK zaktualizují itunes knihovnu představení v ipodu podle knihovny v itunes. Vyberte některou z automatických aktualizací a z vyskakovacího menu vyberte z: All episodes (Všechny epizody) Only checked episodes (Pouze zatržené epizody), Only most recent episode (Pouze poslední epizodu) nebo Only unplayed episodes (Pouze ještě nehrané epizody). Zvolte Do not update podcasts a poté stiskněte OK. V itunes přetáhněte myší poslední epizodu představení na ipod nano. Po přetažení se dané epizody představení objeví v ipodu nano v hlavní knihovně, nikoli v Podcasts menu. 22

23 Přehrávání hudby Po nahrání skladeb a zvukových nahrávek do ipodu nano je můžete začít poslouchat. Pomocí Kruhového ovladače a Středového tlačítka zvolte skladbu, audioknihu nebo představení. Pokud jste do ipodu nano nahráli pouze audioknihy a představení, vidíte pouze jejich menu. Přehrání skladby: Zvolte položku Music, vyberte požadovanou skladbu a stiskněte tlačítko Play. Při přehrávání skladby je na displeji ipodu nano zobrazena obrazovka přehrávání. Je-li na displeji tato obrazovka, slouží Kruhový ovladač k nastavení hlasitosti. Stiskem Středového tlačítka zobrazíte více informací, kliknutím na Menu se vrátíte do předchozí obrazovky. Na následujícím obrázku a v tabulce jsou popsány jednotlivé prvky obrazovky přehrávání (Now Playing screen). Číslo skladby Informace o skladbě Ikona promíchání (Shuffle) Ikona opakování Čas skladby Funkce Číslo skladby Ikona opakování Informace o skladbě Ikona promíchání (Shuffle) Čas skladby (ukazatel průběhu přehrávání) Popis Ukazuje číslo skladby v právě přehrávané sekvenci skladeb. Ikona opakování je zobrazena, pokud je nastaveno opakování všech skladeb. Je-li nastaveno opakování jedné skladby, je zobrazena ikona opakování jedné skladby. Zobrazuje název skladby a interpreta. Ikona promíchání skladeb je zobrazena, pokud je nastaveno přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Zobrazuje již uplynulý a zbývající čas skladby. Stiskem Středového tlačítka se zobrazí posuvný ukazatel ve tvaru diamantu, který indikuje v jakém místě skladby se nacházíte. Kruhovým ovladačem se můžete přesunout do jiného místa skladby nebo zvukové nahrávky. V závislosti na druhu audio nahrávky, kterou právě posloucháte, můžete opakovaným stiskem Středového tlačítka v obrazovce přehrávání vyvolat další informace a funkce jako je hodnocení nahrávek, detaily nahrávek představení, rychlost čtení a další. 23

24 Poslech představení Představení jsou nahrávky typu show v rádiu, stahovatelné do počítače pomocí itunes Music Store (viz.str.21). Jsou uspořádány podle představení, epizod a kapitol. Pokud zastavíte poslech a vrátíte se k dané nahrávce později, pokračuje přehrávání od místa předchozího ukončení. Poslech představení: 1. Vyberte položku Music > Podcasts a poté zvolte představení, které chcete poslouchat. Představení jsou zobrazována v opačném pořadí, takže jako první můžete poslouchat nejnovější představení. U představení a epizod, které ještě nebyly přehrány je zobrazen modrý bod. 2. Vyberte epizodu pro přehrání. Obrazovka přehrávání zobrazuje představení, epizodu a údaje o datu včetně uplynulého a zbývajícího času nahrávky. Stiskem Středového tlačítka zobrazíte bližší informace o představení. Pokud nahrávka obsahuje i obrázek, můžete si jej na displeji ipodu nano také zobrazit. Obrázek se může v průběhu epizody i změnit, takže při jednom představení můžete shlédnout i více obrázků. Pro více informací o Představeních otevřete itunes a spusťte Help > itunes and Music Store Help. Poté vyhledejte podcasts. Poslech mluveného slova Z itunes Music Store nebo z audible.com můžete zakoupit a stáhnout audioknihy a poslouchat je na ipodu nano. Postup pro použití itunes ke stažení audioknih do ipodu nano je stejný jako při stahování skladeb. Pokud přerušíte poslech audioknihy na ipodu nano a později se k poslechu této audioknihy vrátíte, pokračuje přehrávání od místa kde jste poslech přerušili. Při poslechu skladeb z playlistů ipod nano přeskakuje audioknihy při nastavení na přehrávání v náhodném pořadí. Audioknihy můžete poslouchat i rychleji nebo pomaleji než je jejich normální rychlost. Nastavení rychlosti přehrávání audioknihy: Zvolte Settings > Audiobooks and zvolte a speed (rychlost). Rychlost čtení můžete také nastavit v obrazovce přehrávání při poslechu audioknihy. Nastavení rychlosti přehrávání se projeví pouze u audioknih zakoupených v itunes Music Store nebo audible.com. 24

25 Nastavení ipodu nano Nastavení ipodu nano můžete měnit přímo v přehrávači v menu Settings. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (promíchání skladeb) V náhodném pořadí můžete přehrávat jednotlivé skladby, alba, nebo celou knihovnu. Nastavení náhodného pořadí a spuštění přehrávání všech skladeb: V hlavním menu ipodu nano zvolte Shuffle songs. ipod nano začne přehrávat celou vaši knihovnu skladeb v náhodném pořadí, přičemž vynechá audioknihy a představení. Nastavení náhodného přehrání skladeb a alb 1. V hlavním menu ipodu nano zvolte Settings. 2. Nastavte Shuffle na Songs (skladby) nebo Albums (Alba). Pokud nastavíte ipod nano na náhodné pořadí skladeb volbou Settings > Shuffle, ipod nano promíchá skladby v seznamu (například, album nebo playlist), který jste vybrali k přehrání. Pokud nastavíte ipod nano na náhodné pořadí alb, přehraje album v jeho daném pořadí a poté přejde na jiné náhodně vybrané album a to opět přehraje v jeho daném pořadí skladeb. Nastavení opakovaného přehrání skladeb ipod nano můžete nastavit na opakované přehrávání skladeb znova a znova, nebo na opakování vybraných skladeb. ipod nano pak opakuje skladby ze seznamu, který jste vybrali k přehrání. Nastavení ipodu nano na opakování skladeb: Vyberte Choose Settings z hlavního menu ipodu nano. Pro opakování všech skladeb v seznamu nastavte Repeat to All (Opakovat vše). Pro opakování jedné skladby stále dokola nastavte Repeat to One (Opakovat jednu). Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu nano Na ipodu nano nepřipojeném k počítači můžete vytvářet playlisty zvané Playlisty On-The-Go. Vytvoření On-The-Go playlistu: 1. Vyberte skladbu a stiskněte a držte Středové tlačítko dokud název skladby bliká. 2. Vyberte další skladby, které chcete přidat. 3. Vyberte Music > Playlists > On-The-Go pro prohlédnutí vašeho playlistu. Můžete přidat i celé seznamy skladeb. Například pro přidání celého alba vyberte dané album a stiskněte a podržte Středové tlačítko, dokud název alba bliká. 25

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905 Uživatelská příručka Xperia M C1904/C1905 Obsah Xperia M Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je systém Android?...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...10

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Kindle. Uživatelská příručka. 2. vydání

Kindle. Uživatelská příručka. 2. vydání Kindle Uživatelská příručka 2. vydání 1 Obsah... 1 Vítejte... 3 Kapitola 1 Začínáme... 4 Ovládací prvky... 4 Nabíjení baterie... 5 Indikátory stavu... 6 Stav WiFi... 6 Stav baterie... 6 Indikátor aktivity...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy,

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

ipad uživatelská příručka pro software ios 5.1

ipad uživatelská příručka pro software ios 5.1 ipad uživatelská příručka pro software ios 5.1 Obsah 9 Kapitola 1: Seznámení 9 Přehled 10 Tlačítka 12 Zásuvka micro-sim karty 12 Plocha 16 Použití obrazovky Multi-Touch 19 Kapitola 2: Začínáme 19 Co potřebujete

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

ipad uživatelská příručka pro software ios 4.3

ipad uživatelská příručka pro software ios 4.3 ipad uživatelská příručka pro software ios 4.3 Obsah 9 Kapitola 1: Seznámení 9 Přehled 10 Tlačítka 12 Zásuvka karty mikro SIM 13 Plocha 18 Obrazovka Multi-Touch 19 Klávesnice na obrazovce 24 Kapitola 2:

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.3. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937

Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937 Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937 1.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 3.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa, najděte odpovědi

Více

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0614093521-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více