KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, Okříšky dále jen jako kupující

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující"

Transkript

1 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: sídlo: Jihlavská 1, Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, Okříšky dále jen jako kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto KUPNÍ SMLOUVU I Prodávající prohlašuje, že má na základě prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne ve svém vlastnictví nemovité věci: jednotka (obč.z.) - byt č. xxxx v bytovém domě č.p. xxx, přičemž uvedená stavba je součástí pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc. č. st. xxx podíl ve výši xxxxxxxx na společných částech domu č.p. xxx, který je součástí pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc. č. st. xxx podíl ve výši xxxxxxxx na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc. č. st. xxx vše zapsané na LV č. xxxx, LV č. xxxx pro k.ú. Okříšky, obec Okříšky u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč (dále jen jako nemovitosti ) Bytová jednotka č. xxxx velikosti 1 + kk umístěná v 1. nadzemním podlaží předmětné budovy sestává z následujících místností: obývací pokoj s kk xxxx m 2 předsíň xxxx m 2 koupelna xxxx m 2 WC xxxx m 2 balkon xxxx m 2 výměra balkonu není započtena do celkové výměry bytu Užitná plocha místností bytu: xxxx m 2 Celková výměra bytu: xxxx m 2. Součástí jednotky jsou veškeré vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, elektroinstalace, odpady, vytápění) kromě stoupacích vedení a uzavíracích ventilů, nenosné příčky, vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů, podlahové krytiny, vstupní dveře do bytu, včetně kování, zárubní a prahu, vstupní dveře do příslušenství bytu, vnitřní dveře, včetně kování, zárubní a prahů, okna včetně parapetů. Bytová jednotka je vybavena: spížní skříní, umyvadlem, záchodovou mísou, listovní schránkou umístěnou v 1. nadzemním podlaží, zvonkem, domácím telefonem. S jednotkou je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech budovy Okříšky č. p. xxx a dále spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. st. xxx, vše v k.ú. a obci Okříšky.

2 1.3. Vlastníci všech jednotek v budově jsou oprávněni užívat společné části domu společné všem vlastníkům jednotek v domě a současně jsou povinni umožnit jejich revize a přispívat na jejich opravy a údržbu podle výše spoluvlastnického podílu. II Prodávající touto smlouvou prodává nemovitosti specifikované v čl. I. se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím kupujícímu za sjednanou kupní cenu xxxxxxx,- Kč, který je za tuto cenu kupuje a bez výhrady přijímá do svého vlastnictví. III Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu ve výši odpovídající xxxx,- Kč/m2 ( výměra bytu xxxx m2), tj za kupní cenu xxxxxxx,- Kč 3.2. Kupní cenu ve výši xxxxxxx,- Kč se zavazuje kupující uhradit nejpozději do xxxxxxxx na účet č /0100, vedený u Komerční banky a.s. IV Prodávající prohlašuje, že a) ke dni podpisu této smlouvy na nemovitostech specifikovaných v čl. I. neváznou žádné právní vady, zejména dluhy, věcná břemena či zástavní práva, věcná práva a nájemní smlouvy ani jiná práva třetích osob a že není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu ani jiného státního orgánu ve smluvní volnosti nakládat s předmětnými nemovitostmi. b) mu není známo, že by vůči němu bylo vedeno jakékoli řízení, ze kterého by vzešlo zatížení nemovitostí nebo zpochybnění jeho vlastnických práv k nemovitostem. c) není dlužníkem vůči žádnému orgánu státu včetně finančního úřadu a že vůči němu není zahájeno insolvenční řízení ani prohlášen konkurs. d) veškeré nabývací tituly k nemovitostem jsou platné a nemají žádné právní vady a že si není vědom žádných vlastnických nároků třetích osob ve vztahu k převáděným nemovitostem. e) není v dispozici s nemovitostmi omezen ve smyslu ust. 747 občanského zákoníku (existence rodinné domácnosti manželů) Prodávající odpovídá za případné dluhy váznoucí na předmětných nemovitostech vzniklé v důsledku činnosti prodávajícího Prodávající se zavazuje, že ode dne platnosti této smlouvy neučiní žádný právní úkon, který by znemožnil převod vlastnických práv nebo omezil budoucí vlastnická práva kupujícího k nemovitostem Pro případ, že prohlášení prodávajícího uvedená v bodě 4.1. se ukáží jako nepravdivá a/nebo prodávající poruší závazky uvedené v bodě 4.3. sjednávají si strany smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny. Smluvní pokuta je splatná do pěti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu o jejím uplatnění ze strany kupujícího. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

3 4.5. V případě, že prohlášení prodávajícího uvedená v bodě 4.1. se ukáží jako nepravdivá a/nebo prodávající poruší závazky uvedené v bodě 4.3. je kupující oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy. Účinky odstoupení nastávají doručením písemného projevu kupujícího prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit veškerá plnění, která na jejím základě přijaly Kupující prohlašuje, že si nemovitosti prohlédl, seznámil se s faktickým i právním stavem nemovitostí a ve stavu, jakém jsou, je převezme do svého vlastnictví Kupující byla seznámena s obsahem Prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ze dne a právy a povinnostmi, které na kupující jako nového vlastníka jednotky přejdou. a) V Prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ze dne byl vymezen rozsah společných částí domu. Společnými částmi budovy Okříšky č. p. xxx jsou podle ust zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník následující části určené pro společné užívání vlastníky všech jednotek v budově. Společnými částmi jsou: společné stavební součásti : - základy, včetně izolací, - obvodové a nosné stěny, včetně izolací, povrchových úprav a klempířských prvků, - vodorovné nosné konstrukce, - střešní konstrukce, včetně izolací, krytiny a klempířských prvků, - hlavní svislé a vodorovné konstrukce, - okna a dveře ve společných prostorách, - rozvody vody, včetně domovních vodoměrů a uzavíracích armatur, - kanalizační potrubí, - rozvody plynu, - rozvody ústředního vytápění, včetně rozdělovačů a sběračů, - vzduchotechnické potrubí, včetně ventilátorů, - rozvody silnoproudé - rozvody slaboproudé telekomunikace a kabelové televize - větrací šachty - hromosvody, společné prostory: schodiště, chodby, plynoměrová místnost, kotelna, sušárna, vstupní chodba. Společnými částmi domu jsou také balkony a lodžie, i když jsou přístupné pouze z bytu. Tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky, tj. jednotky, která zahrnuje byt, z něhož je balkon nebo lodžie přístupná. V předmětné budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. Všechny výše uvedené společné části /s výjimkou balkonů a lodžií/ mají právo užívat vlastníci jednotek z titulu svého spoluvlastnického práva. Současně jsou povinni všichni vlastníci se podílet na opravách a údržbě společných částí a umožnit jejich revize, opravy a údržbu a přispívat na tyto činnosti podle výše spoluvlastnického podílu. Společné části mohou být užívány pouze k účelu, ke kterému jsou stavebně určeny a jen způsobem, který neomezuje ani neohrožuje jejich ostatní oprávněné uživatele. Společné části budovy a spoluvlastnictví na společných částech budovy nemohou být samostatným předmětem převodu. Spoluvlastnické právo ke společným částem budovy přechází s převodem nebo přechodem jednotky. Jednotka ve smyslu ust zákona č.

4 89/2012 Sb., občanský zákoník zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci jako vzájemně spojené a neoddělitelné. b) V Prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ze dne byly vymezeny práva a závady přecházející se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek. Na všechny vlastníky jednotek přejdou zápisem vkladu jejich vlastnického práva k jednotkám do katastru nemovitostí práva a závazky vyplývající z těchto smluv: - smlouvy o dodávce vody, - smlouvy o dodávce plynu, - smlouvy o dodávkách elektřiny, - smlouvy o pojištění domu. Dále na předmětné budově a předmětném pozemku neváznou žádné právní povinnosti, zejména nesplacené úvěry nebo jejich zbytky, zástavní právo ani věcná břemena nebo jiné právní vady. Se vznikem vlastnického práva k jednotce nepřecházejí na vlastníky jednotek žádná věcná a jiná práva a závady vyjma těch vyplývajících ze smluv výše uvedených. c) V Prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ze dne byla vymezena pravidla pro přispívání na správu domu a pravidla pro správu společných části domu. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu a pozemku a provozem domu jako celku, podle velikosti svých spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a podle počtu osob, které užívají jednotku. Tato vypočtená a vlastníky jednotek odsouhlasená částka bude ve výši určené zálohy splatná vždy do konce kalendářního měsíce. Vlastníci jednotek sestavují na každý další rok rozpočet domu, který představuje přehled plánovaných nákladů a zdroje jejich krytí. Základním pravidlem při sestavování rozpočtu domu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce a průběžné vytváření dostatečně velké zálohy na opravy společných částí domu a rezervy na mimořádné havarijní události. Vyúčtování záloh provedou vlastníci jednotek nejpozději do 6-ti měsíců od skončení účtovacího období. Zjištěný přeplatek uhradí vlastníkům jednotek nejpozději do 30-ti dnů od vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit zjištěný nedoplatek. Náklady na správu domu představují zejména: a) náklady na údržbu a opravy společných částí domu (fond na opravy a údržbu domu) b) náklady na údržbu pozemku c) pojištění domu jako celku d) spotřeba energií ve společných částech domu (el. energie) e) vodné a stočné f) úklid domu g) ostatní náklady, vztahující se přímo k domu. Na úhradě nákladů uvedených ad a) až c) v poměru spoluvlastnického podílu na společných částech domu, pokud se spoluvlastníci nedohodnou jinak. Na úhradě nákladů uvedených ad d) až f) dle počtu osob užívajících jednotky. Ostatní náklady budou hrazeny dle obecně platných předpisů. Pokud není způsob rozúčtování nákladů upraven obecně platným právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, potom jsou náklady hrazeny podle velikosti spoluvlastnického podílu ke společným částem domu, pokud se vlastníci nedohodnou jinak. O změně výše pravidelného příspěvku, o výši měsíčních záloh, popřípadě o povinnosti zaplatit jednorázově mimořádný příspěvek rozhodují vlastníci jednotek. Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků jednotek.

5 Nevzniklo-li společenství, je osobou odpovědnou za správu správce. Správu společných částí, popřípadě předmětného budovy a předmětného pozemku jako celku zajišťuje správce. Správou domu je pověřen: Technické služby Okříšky, s.r.o., Jihlavská 1, Okříšky. Podrobná pravidla pro správu budovy stanoví případně smlouva o správě. Správce povede potřebnou dokumentaci k budově, správě budovy, provozu a finančnímu hospodaření podle obecně platných předpisů. Správce je povinen evidovat náklady na budovu odděleně od ostatních budov, které má ve správě. Vlastníci jednotek se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. Vzájemný vztah vlastníků jednotek, jejich práva a povinnosti se řídí občanským zákoníkem, nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a vzájemně dohodnutými podmínkami. Společné části domu jsou užívány dle dohody spoluvlastníků a v případě vydání interních pokynů (domovního řádu) dle těchto pokynů. Vlastníci jednotek v budově i uživatelé, kteří nejsou vlastníky jednotek, jsou povinni užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků a uživatelů. S vlastnickým právem k jednotce či s právem užívat jednotku je spojeno právo užívat veškeré společné prostory v budově, společné části budovy i příslušející pozemek. Vlastník jednotky je povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech budovy způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají. Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě budovy jako celku (ať již se úprava, provoz či oprava týká společných částí), je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky. Vlastník jednotky je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot, jsou-li tato zařízení umístěna v jednotce. Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled budovy, statika budovy, fasáda budovy, okna budovy jsou bez souhlasu ostatních vlastníků jednotek nepřípustné. V Pro případ, že kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny. Smluvní pokuta je splatná do pěti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy kupujícímu o jejím uplatnění ze strany prodávajícího. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas. Účinky odstoupení nastávají doručením písemného projevu prodávajícího kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit veškerá plnění, která na jejím základě přijaly, vznikla-li pohledávka kupujícího z titulu uhrazené části kupní ceny, bude započtena na smluvní pokutu. VI Prodávající předá kupujícímu a kupující převezme nemovitosti ke dni xxxxxxx O předání obě strany sepíší na místě protokol, kde bude mj. zachycen stav nemovitostí a stav všech měřidel osazených na inženýrských sítích zavedených v předávaných nemovitostech.

6 6.3. Okamžikem převzetí přechází na kupujícího odpovědnost za poškození nebo zničení předmětných nemovitostí. Prodávající souhlasí, aby si kupující ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího sjednal pojištění nemovitostí a čerpal případné pojistné plnění. Náklady na energie a ostatní náklady související s provozem nemovitostí do dne předání hradí prodávající, po dni předání je hradí kupující Prodávající se rovněž zavazuje, že ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího zajistí, aby v nemovitostech nebyly hlášeny v registru obyvatel ČR k trvalému pobytu žádné osoby ani zde nebylo vedeno v příslušných registrech sídlo či místo podnikání žádné právnické či fyzické osoby Pro případ nedodržení sjednaného termínu v bodě 6.1 a/nebo porušení závazku uvedeném v bodě 6.4. si účastníci sjednávají smluvní pokutu za každý den prodlení 0,1% z kupní ceny denně. Smluvní pokuta je splatná do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy straně povinné o jejím uplatnění ze strany oprávněné. VII Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všemi účastníky. Účastníci jsou svými projevy vázáni od podpisu smlouvy Vlastnické právo k převáděným nemovitostem, se všemi právy a povinnostmi, nabývá kupující vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán v souladu se smlouvou o úschově listin uzavřené současně s touto smlouvou Kupující a prodávající se vzájemně zavazují poskytnout si v řízení o povolení vkladu navzájem nezbytnou součinnost k tomu, aby návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí mohl být povolen Pro případ přerušení řízení příslušným katastrálním úřadem nebo vydání zamítavého rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu se kupující a prodávající zavazují, že učiní veškeré kroky nutné k rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí. V případě podání opětovného návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitostem budou podmínky kupní smlouvy stejné V případě že vady, pro které příslušný katastrální úřad nezapíše vlastnické právo ve prospěch kupujícího, budou neodstranitelné, prodávající vyplatí uhrazenou kupní cenu zpět kupující VIII Prodávající bere na vědomí, že do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad vlastnického práva zapsán rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč, je povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a ve stejné lhůtě zálohu na daň správci daně zaplatit. Případný nedoplatek na dani je prodávající povinen zaplatit na základě výměru správce daně.

7 IX Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle projevů jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, těmto projevům odpovídá a na důkaz toho, jakož i na důkaz správnosti jejího obsahu ji stvrzují svými podpisy Účastníci sjednávají, že jakékoliv dodatky a změny této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné Pro účely vzájemného doručování písemností se účastníci dohodli, že doporučená poštovní zásilka nepřevzatá adresátem v úschovní lhůtě se považuje za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání, byla-li adresována na adresu účastníka této smlouvy uvedenou v záhlaví této smlouvy Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, kdy 1 vyhotovení bude předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu, 1 vyhotovení bude použito pro účely podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, po jednom vyhotovení obdrží prodávající a kupující.

8 Statutární zástupce městyse Okříšky prohlašuje, že zákonné podmínky pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví obce uvedené v 39 a 85 zákona číslo 128/2000 sb. o obcích, byly splněny. V Okříškách dne Městys Okříšky xxxxxxxxxxxxxx zastoupen starostou Zdeňkem Ryšavým prodávající kupující

9 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: sídlo: Jihlavská 1, Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako "prodávající" 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, Okříšky dále jen jako kupující 3. A-City spol. s r.o., IČO: sídlo: Žižkova 1696/15, Jihlava zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl: C, vložka: za společnost jedná jednatel: Ing. Stanislava Fašinová dále jako zprostředkovatel uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O ÚSCHOVĚ LISTIN I Prodávající a kupující prohlašují, že podepsali návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uzavřeli kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej nemovitostí: jednotka (obč.z.) - byt č. xxxx v bytovém domě č.p. xxx, přičemž uvedená stavba je součástí pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc. č. st. xxx podíl ve výši xxxxxxxx na společných částech domu č.p. xxx, který je součástí pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc. č. st. xxx podíl ve výši xxxxxxxx na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc. č. st. xxx vše zapsané na LV č. xxxx, LV č. xxxx pro k.ú. Okříšky, obec Okříšky u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč (dále jen jako kupní smlouva ). II Strany se dohodly, že 2 vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva a 1 vyhotovení kupní smlouvy s ověřenými podpisy účastníků budou uloženy v úschově zprostředkovatele. Zprostředkovatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že listiny do úschovy přijal Zprostředkovatel se zavazuje zajistit podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu a to do 2 pracovních dnů ode dne, co kterýkoli z účastníků smlouvy či jeho zástupce zprostředkovateli předloží doklad o úhradě kupní ceny dle čl. III. kupní smlouvy. Správní poplatek ve výši Kč uhradí prodávající Pokud nebude realizován řádný převod nemovitostí podle kupní smlouvy je kterákoliv ze stran oprávněna žádat znehodnocení všech vyhotovení kupních smluv od zprostředkovatele jen po vypořádání vzájemných finančních závazků, které doloží souhlasným prohlášením prodávajícího a kupujícího.

10 2.4. Strany se dohodly, že zprostředkovatel je povinen znehodnotit všechna vyhotovení kupních smluv, která má v úschově, pokud nebudou splněny podmínky pro podání návrhu na vklad ve lhůtě 1 rok od podpisu kupní smlouvy. III Prodávající se zavazuje předložit do 30 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího zprostředkovateli kopii vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o provedeném vkladu vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch kupujícího za účelem zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. IV Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle projevů jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, těmto projevům odpovídá a na důkaz toho, jakož i na důkaz správnosti jejího obsahu ji stvrzují svými podpisy Účastníci sjednávají, že jakékoliv dodatky a změny této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné Pro účely vzájemného doručování písemností se účastníci dohodli, že doporučená poštovní zásilka nepřevzatá adresátem v úschovní lhůtě se považuje za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání, byla-li adresována na adresu účastníka této smlouvy uvedenou v záhlaví této smlouvy Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, po jednom vyhotovení obdrží prodávající, kupující a zprostředkovatel. V Okříškách dne Prodávající: Kupující: MĚSTYS OKŘÍŠKY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zprostředkovatel: A-City spol. s r.o.

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

prohlášení vlastníka budovy:

prohlášení vlastníka budovy: Hlavní město Praha, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ:00063941 Zastoupená starostou Mgr. Vladislavem Lipovským jako vlastník dále uvedené nemovitosti vydává podle ust. 4 zák. č. 72/1994

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 0, Vršovická 429/68, Praha 0 IČ : 0006394 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Real, a.s. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ 30100

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY Alabaster group s.r.o. se sídlem Olomouc, Povel, Lužická 419/14, PSČ 779 00 IČ 483 98 462 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Galstian & Galstian Group, s.r.o. IČ 26736403 se sídlem Ovenecká 1109/21a, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem IČ. 00239640 bankovní spojení: Komerční

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující )

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující ) Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění b.j.1193/15 - ul. Čs. armády 30, k.ú. Hlučín I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

NABÍDKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Fyzická osoba I. Označení výběrového řízení číslo výběrového řízení kolo II. Účastníci výběrového řízení Fyzická osoba: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: Adresa

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ

SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 1) Budoucí strana prodávající: a Bytové družstvo RADOUČ PARK IČ: 27332608, DIČ: CZ27332608 Sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI Prodávající: Obec Opatovice IČ 00301655 se sídlem Opatovice, Hlavní 170, PSČ 753 56 starosta obce Antonín Tomeček Kupující: Xxxx xxxxxx rodné číslo oooooo/oooo bytem Yyyyyy, PSČ zzz zz Účastníci smlouvy

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOR SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA POZEMKU uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, a ustanovení 588 a násl.

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009,

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009, III N á v r h ZÁKON ze dne.. 2009, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k domům a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů) Parlament

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES,

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, Smlouva o převodu nemovitostí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: společností AGENTURA

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

Návrh Nájemní smlouvy... nar. trvalým bytem..

Návrh Nájemní smlouvy... nar. trvalým bytem.. Návrh Nájemní smlouvy podle ust. 663 a násl. Občanského zákoníku uzavřená níže uvedeného dne mezi : Obcí Plenkovice, IČ 00636916, 671 51 Kravsko, Plenkovice 71, bankovní spojení Komerční banka a.s., č.ú.

Více

vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění Bod 1.

vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29.6.2010

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EDTRL* Prodávající: KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Statutární město Článek I. Smluvní strany Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí:

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi prodávající: 1) J. H. a 2) S. O. 3) M. H. 4) F. H. 5) ING. O. H. kupující: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, IČ 287 351

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr-SML/3246/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto:

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto: K U P N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Lee Loudou, Praha 1,

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

S m l o u v a. o nájmu prostoru sloužícího podnikání

S m l o u v a. o nájmu prostoru sloužícího podnikání S m l o u v a o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ). Čl. I. Subjekty Národní památkový ústav,

Více

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Naše č.j.: MUSP 108315/2009 Naše Sp.Zn.: 20106/2009 IAK/JAKO *MUSPX00R06CD* Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Zastupitelstvo města Šumperka svým usnesením

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Článek I. Předmět podnájmu

Článek I. Předmět podnájmu Podnájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 666 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY mezi těmito účastníky město Hrádek nad Nisou - a - [*vybraný navrhovatel*] - a - SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. [1] Tato KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA (dle 4 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, dále jen zákon o vlastnictví bytů ) o budově : č.p. 207 v k.ú. Sněžné 8 bytových jednotek Obsah : str.č. A. Označení

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00E4UQS* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Dodavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 zastoupený Ing. Josefem Fedákem, ředitelem

Více