Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008"

Transkript

1 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, nad Labem Ing. Boris Csillagi v. r. tajemník městského úřadu

2 Spolupráce na návrhu zadání změny č. 2 ÚPnSÚ : AURS, spol. s r.o., Ing. arch. Petr Salaba, Ing. arch. Milan Körner, CSc. + PRISVICH, s.r.o., Ing. Ladislav Vich a určený zastupitel: Milan Kraus, starosta města O B S A H Z A D Á N Í 1. Zdůvodnění změny č. 2 a vymezení řešeného území změnových lokalit Z2-1 až Z Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Požadavky na rozvoj území města Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu města v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu změny č. 2 územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Grafické přílohy zadání změny č. 2 ÚPnSÚ Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

3 1. Zdůvodnění změny č. 2 a vymezení řešeného území změnových lokalit Z2-1 až Z2-24 Město má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ), schválený zastupitelstvem města dne 10. listopadu V následujícím období byla zpracována dosud jediná změna č. 1, schválená dne 1. října 2003 (usnesením zastupitelstva města č. 5/2003). Nynější změna č. 2 ÚPnSÚ je iniciována na základě návrhů podaných vlastníky pozemků a městem. Vzhledem k poměrně dlouhému období od poslední zpracované změny je pořízení další změny opodstatněné. Jednotlivé návrhy jsou různého druhu, od funkčních změn v zastavěném a zastavitelném území, přes nové plochy pro bydlení, upřesnění rozsahu ploch podle vymezení konkretizovaných záměrů, až po formální úpravu regulativů a nápravu nesprávného vymezení (uvedení do souladu se skutečným stavem). Z celkem 35 návrhů byla část vyřazena rozhodnutím zastupitelstva města (celkem 9 návrhů) viz usnesení zastupitelstva města č. 60/2007 ze dne 3. prosince Návrh označený jako Z2-24 byl do návrhu zadání zařazen dodatečně usnesením zastupitelstvem města ze dne 4. února Řešené území změny č. 2 ÚPnSÚ (dále jen změna č. 2 ), změnové Z2-1 až Z2-24, leží v katastrálním území Benátecká a nad Labem a jsou plošně vymezeny v grafických přílohách zadání (dále jen řešené území ). 2. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Z hlediska širších vztahů v území nedochází řešením změny č. 2 územního plánu k podstatným zásahům ani úpravám. Dle Politiky územního rozvoje (schválené usnesením vlády České republiky dne 17. května 2006) řešené území náleží do rozvojové oblasti OB1 Praha a prochází jím rozvojová osa OS7 Praha Liberec Hrádek nad Nisou hranice ČR. V případě osy OS7 je kritériem a podmínkou pro rozhodování o změnách v území revitalizace bývalého vojenského prostoru Mladá. Jedním z úkolů pro územní plánování je řešit územní souvislosti revitalizace bývalého vojenského prostoru Mladá. Rovněž bezprostředně se řešeného území týká vymezený dopravní koridor KD1 (kombinovaná doprava). Politika územního rozvoje je obecný koncepční dokument, z něhož nevyplývá pro řešení změny č. 2 žádný konkrétní požadavek. Z nadřazené územně plánovací dokumentace existuje v současné době Územní plán velkého územního celku Mladá (zprac. atelier AURS, s.r.o.), schválený vládou České republiky dne 19. prosince 1994 (usnesení č. 723), závazná část tohoto územního plánu byla vyhlášena nařízením vlády č. 11/1995 Sb. Změna č. 1 ÚP VÚC Mladá byl schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 31. března 2004 (usnesení č /2004/ZK). Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry stabilizované v ÚP VÚC nebudou řešenou změnou dotčeny. Z této nadřazené ÚPD nevyplývají pro řešení změny žádné zvláštní požadavky. ÚPD obce a VÚC jsou vzájemně kompatibilní. Z hlediska širších vztahů v území budou respektovány vazby řešených lokalit na okolní území města a řešení bude podle potřeby koordinováno s územními plány sousedních obcí. 3 Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

4 3. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Územně analytické podklady (ÚAP) nejsou v době pořízení zadání Změny č. 2 ÚPnSÚ dosud zpracovány (dle zákona č. 183/2006 Sb. se ÚAP pořídí do 31. prosince 2008). Jako podklad pro návrh zadání slouží platný územní plán (tzn. včetně platné změny č. 1). Kromě toho společně s návrhem zadání byly provedeny doplňující průzkumy a rozbory včetně výkresu limitů (viz kap. 17 návrhu zadání). 4. Požadavky na rozvoj území města Návrh zadání se pořizuje na základě usnesení č. 60/2007 z jednání Zastupitelstva města č. 5/2007 ze dne 3. prosince 2007 a ze dne 4. února V návrhu zadání Změny č. 2 se jedná o tyto požadavky a podněty vlastníků pozemků a města: Z2-1 podnět vlastníka poz. č. 1085/11 a v k. ú. na změnu využití pozemků (zahrady) na všeobecné obytné území, podnět poz. č. 1085/14 a v k. ú. na změnu využití pozemků (zahrady) na všeobecně obytné území Z2-2 podnět vlastníka poz. č. 148/1, 2, 149/1, 2, 150, 704/4, 703/6 v k. ú. na změnu využití pozemků (parková zeleň, všeobecné obytné území, čistě obytné území) na všeobecně obytné území Z2-3 podnět vlastníka poz. č. 133/3, 5v k. ú. na změnu využití pozemků (zahrady) na všeobecné obytné území Z2-4 podnět vlastníka poz. v k. ú. na formální změnu využití pozemků (zahrady) na všeobecné obytné území (jen uvedení do souladu se skutečným stavem zohlednění zastavěného území) Z2-5 podnět vlastníka poz. č. 361/7, 10, 12, 366/1 v k. ú. na změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) na všeobecné obytné území Z2-6 podnět vlastníka poz. č. 362, 361/9, 11, 366/2 v k. ú. na formální změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) na všeobecné obytné území (jen uvedení do souladu se skutečným stavem zohlednění zastavěného území) Z2-7 podnět vlastníka poz. č. 489 v k. ú. na změnu využití pozemků (parková zeleň) na všeobecné obytné území Z2-8 podnět poz. č. 1413/3, 1411/4, stp. 606, 607 v k. ú. na formální změnu využití pozemků (lesy) na smíšené obytné území (uvedení do souladu se skutečným stavem zohlednění zastavěného území) Z2-9 podnět poz. č. 1380/4 v k. ú. na změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) na smíšené území společenské a obchodní centrum a izolační a doprovodnou zeleň Z2-10 podnět poz. č. 489, 1401/70 v k. ú. na změnu využití pozemků (území školských a zdravotnických areálů, všeobecné obytné území) na smíšené obytné území Z2-11 podnět poz. stp. č. 360, p.č. 1425, 1387/21 v k. ú. na změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) na smíšené území společenské a obchodní centrum Z2-12 podnět poz. č. 1380/5 v k. ú. na změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) na smíšené území společenské a obchodní centrum a izolační a doprovodnou zeleň 4 Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

5 Z2-13 podnět vlastníka poz. č. 1105, 1106, 1778/20 v k. ú. (Technických služeb, s.r.o.) na drobnou změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) jen upřesnění subkódu NK Z2-14 podnět poz. č. 32/2, 28/2, 39 v k. ú. Martina Litváka na změnu využití pozemků (zahrady) na všeobecné obytné území Z2-15 podnět poz. č. 93 v k. ú. na změnu využití pozemků (zahrady) na všeobecné obytné území Z2-16 podnět Městského úřadu stavebního úřadu na úpravu tabulky regulativů (obecně) Z2-17 podnět Městského úřadu stavebního úřadu na formální změnu využití pozemků ve vztahu ke konkrétní lokalitě plochy 7-28, 7-30, 7-35, 7-36, 7-38, 7-39, 7-40 (čistě obytné území) jen upřesnění subkódu v souladu se skutečným stavem Z2-18 podnět poz. č. 367, 358, 359, 361, 362, 363, 1387/19, 612, 1387/18, 1389/1 v k. ú. (Města ) na změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) na smíšené území společenské a obchodní centrum Z2-19 podnět vlastníka části poz. č a stp. č. 281 v k. ú. (Města ) na změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) na smíšené území společenské a obchodní centrum a izolační a doprovodnou zeleň Z2-20 podnět vlastníka poz. č. 363, 361/13 v k. ú. (Města ) na změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) na všeobecné obytné území Z2-21 podnět vlastníka poz. č. 1751/6 v k. ú. (Města ) na změnu využití pozemků (dopravní plochy) na čistě obytné území Z2-22 podnět vlastníka poz. č. 1386/1 (část) v k. ú. (Města ) na změnu využití pozemků (dopravní plochy) na smíšené obytné území Z2-23 podnět vlastníka poz. č. 138/3 v k. ú. na změnu využití pozemků (orná půda) na všeobecné obytné území Z2-24 podnět vlastníka poz. č. 754/1 v k. ú. na změnu využití pozemků (nerušící výroba a komerce) na všeobecné obytné území Řešenou změnou se navrhuje rozšíření zastavitelného území v několika lokalitách. Požadavky na nové plochy byly konfrontovány s dříve vymezenými zastavitelnými plochami, které dosud nebyly v plné míře využity pro navržené funkce. Lze konstatovat, že v souladu s požadavkem stavebního zákona, posoudit takové případy, je v naprosté většině případů jejich zařazení odůvodněné. Obecně dojde u nových zastavitelných ploch k jejich optimálnímu využití v souladu se záměry konkrétních vlastníků. Plošně největší jsou navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném a zastavitelném území většinou pro obytné a smíšené funkce. Součástí změny bude i formální úprava regulativů a náprava nesprávného funkčního zařazení u jedné (uvedení do souladu se skutečným stavem). Požadavky na řešení změn využití území v lokalitách, označených Z2-1 až Z2-24 jsou uvedeny v následující tabulce ZMĚNA č. 2 ÚPnSÚ MILOVICE PŘEHLED LOKALIT : Označení Z2-1 Z2-2 ZMĚNA č. 2 ÚPnSÚ MILOVICE PŘEHLED LOKALIT Kat. území Rozloha (ha) 0,24 ha 0,25 ha Současné využití území / využití území dle platného ÚPnSÚ zahrady, sady (ZZ) / zahrady, sady (ZZ) parková zeleň (ZP), všeobecně obytné území typ bydlení v rodinných domech (OV2), čistě obytné území Navrhované funkční využití Upřesnění poznámka 5 Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

6 Označení Z2-3 Z2-4 Z2-5 Z2-6 Z2-7 Z2-8 Z2-9 Z2-10 Z2-11 Z2-12 Z2-13 Z2-14 Z2-15 Z2-16 Z2-17 Z2-18 ZMĚNA č. 2 ÚPnSÚ MILOVICE PŘEHLED LOKALIT Kat. území Rozloha (ha) 0,51 ha 0,53 ha 0,14 ha 0,15 ha 0,05 ha 0,19 ha 0,27 ha 1,58 ha 0,44 ha 0,4 ha 2,45 ha 0,34 ha 0,08 ha 0 0 1,69 ha Současné využití území / využití území dle platného ÚPnSÚ typ bydlení v rodinných domech (OC2) / (totéž) zahrady, sady (ZZ) / (totéž) bydlení v rodinných domech (OV2) / zahrady, sady (ZZ) zbořeniště, manipulační plocha / území nerušící výroby, komerce opravny, řemesl. služby, drobné výroby (NK2) bydlení v bytových domech (OV1) / území nerušící výroby, komerce opravny, řemesl. služby, drobné výroby (NK2) zahrada (ZZ) / parková zeleň (ZP) jiná plocha / lesy (ZL) jiná plocha / území nerušící výroby, komerce soliterní zařízení, prodejní sklady, velkoobchod (NK3) jiná plocha, zahrada / území školských, zdravotnických a sociálních areálů (SZ), všeobecně obytné území typ bydlení v bytových domech (OV1) jiná plocha / území nerušící výroby, komerce opravny, řemesl. služby, drobné výroby (NK2) území nerušící výroby, komerce soliterní zařízení, prodejní sklady, velkoobchod (NK3) území nerušící výroby, komerce opravny, řemesl. služby, drobné výroby (NK2) zahrady, sady (ZZ) / zahrady, sady (ZZ) zahrady, sady (ZZ) / zahrady, sady (ZZ) čistě obytné území bytové domy / čistě obytné území typ bydlení v rodinných domech (OC2) jiná plocha / území nerušící výroby, komerce opravny, řemesl. služby, drobné výroby (NK2) Navrhované funkční využití bydlení v bytových domech (OV1) smíšené obytné území okraj městské zástavby, malá sídla (OS2) smíšené území společenské a obchodní centrum (SC), izolační a doprovodná zeleň (ZI) smíšené obytné území typ městské zástavby (OS1) smíšené území společenské a obchodní centrum (SC) smíšené území společenské a obchodní centrum (SC), izolační a doprovodná zeleň (ZI) území nerušící výroby, komerce obč. vybavení, služby v městské zástavbě (NK1) bydlení v v rodinných domech (OV2) bydlení v v rodinných domech (OV2) čistě obytné území typ bydlení v bytových domech (OC1) smíšené území společenské a obchodní centrum (SC) Upřesnění poznámka pouze uvedení do souladu se skutečným stavem pouze uvedení do souladu se skutečným stavem uvedení do souladu se skut. stavem, zároveň se plocha spojí s navazující sousední pl (další rozšíření o 1207 m 2 ) jen minimální úprava upřesnění subkódu funkční plochy stavební úřad úprava tab. regulativů jen soulad se skut. stavem (místo OC2 má být správně OC1) 6 Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

7 Označení Z2-19 Z2-20 Z2-21 Z2-22 Z2-23 Z2-24 ZMĚNA č. 2 ÚPnSÚ MILOVICE PŘEHLED LOKALIT Kat. území Rozloha (ha) 0,63 ha 0,25 ha 1,8 ha 0,34 ha 0,2 ha 0,18 ha Současné využití území / využití území dle platného ÚPnSÚ jiná pl., rozestavěný objekt / území nerušící výroby, komerce soliterní zaříz., prodej. skl., velkoobchod (NK3) dvůr, zast. plocha / území nerušící výroby, komerce opravny, řemesl. služby, drobné výroby (NK2) jiná plocha / dopravní plochy (DP) jiná plocha / dopravní plochy (DP) orná půda (OP) / (totéž) jiná a manipulační plocha, zast. pl. / území nerušící výroby, komerce opravny, řemesl. služby, drobné výroby (NK2) Navrhované funkční využití smíšené území společenské a obchodní centrum (SC), izolační a doprovod. zeleň (ZI) bydlení v bytových domech (OV1) čistě obytné území typ bydlení v rodinných domech (OC2) smíšené obytné území okraj městské zástavby, malá sídla (OS2) Upřesnění poznámka uvedení do souladu se skutečným stavem (stávající dům čp. 20) 5. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Návrh zadání změny č. 2 územního plánu částečně mění plošné uspořádání města. Dochází k rozšíření zastavitelného území navýšením ploch pro bydlení, zejména v k. ú.. Celkový rozsah nových zastavitelných ploch je, ale vzhledem k počtu záměrů malý naprostá většina podnětů spočívá v požadavcích na funkční změny v zastavěném, resp. zastavitelném území. Rozšíření zastavitelného území je navrženo u lokalit č. Z2-1, Z2-3, Z2-4, Z2-7, Z2-8, Z2-23. Zemědělské pozemky dotčené změnou č. 2 budou vyhodnoceny v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou změnou č. 2 dotčeny. Funkční změny v rozsahu zastavěných nebo zastavitelných (tj. již dříve stabilizovaných návrhových) ploch jsou u č. Z2-2, Z2-5, Z2-6, Z2-9, Z2-10, Z2-11, Z2-12, Z2-13, Z2-14, Z2-15, Z2-18, Z2-19, Z2-20, Z2-21, Z2-22, Z2-24. Pouze úprava regulativů bude předmětem řešení podnětu č. Z2-16. Náprava nesprávného funkčního zařazení bude předmětem řešení podnětu č. Z2-17. Jednotlivé podněty (návrhy) nejsou v kolizi se záměry platné ÚPD ani s celkovou urbanistickou koncepcí. Jejich zařazením do územního plánu budou některé koncepční zásady podpořeny (např. posílení obytné a smíšené funkce v centrální části Nových Milovic), drobně korigovány, nebo se ve většině případů celkové koncepce vůbec nedotknou. Pozn.: Sporné záměry, které by svým obsahem, rozsahem, příp. z jiných hledisek neodpovídaly zásadám na plošné a prostorové uspořádání, byly z pořízení změny rozhodnutím zastupitelstva města vyřazeny, resp. neschváleny k pořízení změny. 7 Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

8 6. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Požadavky na řešení veřejné infrastruktury úzce souvisí s požadovaným rozšířením zastavitelného území a dalších změn funkčního využití. Doprava: Kromě požadavků na dopravní napojení navržených lokalit bude návrh změny řešit zajištění odpovídajících ploch pro parkování aut, zejména v lokalitách, kde změnou dojde ke sloučení funkčních ploch dopravy s obytnými, resp. smíšenými plochami (především lok. č. Z2-21, Z2-22). Koncepční změny dopravy se nenavrhují. Elektroenergetika, zásobování vodou, odkanalizování, zásobování teplem, plynem: Kromě požadavků na zajištění zásobování navržených lokalit se jiné požadavky nestanovují. Navržené nejsou ve střetu se stávajícími ani navrženými koridory. Odpadové hospodářství: Beze změny. Jinak platí, že likvidace odpadů bude řešena standardním způsobem respektujícím platnou legislativu a příslušné normy. 7. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Mezi požadavky patří zejména zachování a ochrana přírodě blízkých území, která tvoří páteřní systém ÚSES včetně jejich ochranných pásem. Řešené se prvků ÚSES nedotýkají. Záměry uvedené v návrhu zadání Změny č. 2 nebudou snižovat hodnotu přírodních a kulturních památek a nebudou měnit jejich ochranná pásma. Žádný ze záměrů se těchto památek a jiných hodnot území nedotkne. Zvláštní požadavky v tomto smyslu se proto nestanovují. 8. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Pro žádný z navržených záměrů se nepředpokládá zařazení do seznamu veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření a asanací. Případná nutnost a rozsah asanací u jednotlivých záměrů bude konkretizována v rámci návrhu změny územního plánu. 9. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Ochrana veřejného zdraví: Změna územního plánu bude respektovat zásady ochrany veřejného zdraví. Speciální požadavky se nestanovují, obecně platí, že řešením nesmí dojít ke zhoršení zdravých životních podmínek. Změna územního plánu bude obsahovat, jak se uvedené řešení projeví v jednotlivých oblastech a jaký bude mít vliv na ochranu veřejného zdraví. 8 Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

9 Civilní ochrana: Koncepce dle územního plánu zůstane zachována s tím, že předmět změny (jednotlivé záměry řešené ) nepředstavuje potenciální nutnost úprav v tomto směru. V rámci řešení změny budou dodrženy požadavky vyplývající z vyhlášky č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva). Jiné zvláštní požadavky se nestanovují. Obrana a bezpečnost státu: Řešené záměry nejsou ve střetu se zájmy obrany a bezpečnosti státu. Ochrana ložisek nerostných surovin: Na území města se nevyskytují chráněná ložisková území, poddolovaná území, ani dobývací prostory. Geologická stavba území: Žádný ze záměrů řešených změnou č. 2 není takového charakteru nebo rozsahu, aby mohl představovat potenciální komplikace či nutnost zvýšené pozornosti ve vztahu k geologické stavbě území. Ochrana před povodněmi: Záplavové pásmo Mlynařice Q 100 nebylo vymezeno. Do blízkosti tohoto vodního toku nezasahují žádné řešené Změnou č. 2. Jinak platí zásady platného územního plánu týkající se ochrany před povodněmi. Obecně bude změnou územního plánu dbáno na nezvyšování odtoku povrchových srážkových vod z řešených lokalit, zadržování přívalových vod a dalších opatření, jejichž účelem je omezení rizika povodňového nebezpečí. Ochrana před jinými přírodními rizikovými jevy: Radon: Území města se nachází v nízké a přechodné kategorii radonového rizika z geologického podloží, což vyjadřuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v určité geologické jednotce. 10. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Mezi hlavní potenciální střety zájmů a problémů patří zajištění zdravých životních podmínek v lokalitách podél severního úseku Topolové ulice, kde změnou využití pro obytné a smíšené funkce bude nutné vhodnými a účinnými regulativy zajistit koexistenci s dříve stabilizovanými plochami NK (nerušící výroba a komerce) a VP (výrobní plochy a sklady) v severní části území. Dalším problémem se může jevit zábor zemědělského půdního fondu. Jedná se o několik menších lokalit s náležitým zdůvodněním (celkem cca 1,05 ha). Dle mapy BPEJ leží navrhované záměry převážně v IV. a V. třídě ochrany dle BPEJ (s výjimkou lok. č. Z2-7 o rozloze 0,05 ha v I. třídě). Vzhledem k tomu je daný návrh řešení možno považovat za optimální. 11. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu města v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Definice funkcí řešené změny č. 2 bude odpovídat vymezení podle platného územního plánu (nikoliv podle vyhl. č. 501/2006 Sb. a metodiky MINIS tj. minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS v prostředí nového stavebního zákona). 9 Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

10 Nové zastavitelné plochy budou navrženy v případě lokalit č. Z2-1, Z2-3, Z2-4, Z2-7, Z2-8, Z2-23. Čtyři z těchto lokalit vyžadují zábor zemědělské půdy, s výjimkou lok. č. Z2-4 a Z2-8, které jsou fakticky zastavěné a změna představuje pouze uvedení do souladu se skutečným stavem. Navrhované změny nemění významně sídelní strukturu města. V naprosté většině případů jde pouze o funkční změny v rámci zastavěného, resp. zastavitelného území. Vymezení nových zastavitelných ploch je opodstatněné z těchto důvodů: jedná se o několik menších ploch určených pro bydlení, změny vždy představují konkrétní záměry vlastníků jednotlivých pozemků, vždy bezprostředně navazují na zastavěné území, nebo na dříve stabilizované plochy obdobného využití. Nedochází k žádnému posunu celkové sídelní struktury. Nemění se poloha vůči rozvojové oblasti OB1 Praha, ani vůči rozvojové ose OS7 Praha Liberec Hrádek nad Nisou hranice ČR. 12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu vymezuje plochu Z2-21, pro kterou je nutné v dalších fázích zpracování vytvořit územní studii pro další vymezení využití. Zejména je nutné řešit zajištění dostatečných parkovacích ploch pro sousední sportovní stadión a kulturní dům. 13. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Zpracování regulačního plánu se pro žádnou z řešených lokalit nepožaduje. 14. Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území Předpokládá se, že za dodržení všech požadavků a podmínek nenastane stav, který by zhoršoval dopad využívání území na jeho udržitelný rozvoj. Změna č. 2 neleží v blízkosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 15. Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Pro řešení Změny č. 2 územního plánu není uplatněn žádný požadavek na řešení lokalit ve variantách. Také s ohledem k poměrné jednoduchosti a jednoznačnosti řešení by variantní řešení nebylo účelné. Z toho důvodu návrh zadání nepředpokládá zpracování konceptu územního plánu ověřujícího variantní řešení (viz 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.). 10 Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

11 16. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu změny č. 2 územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Návrh změny č. 2 územního plánu bude zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Obsah územně plánovací dokumentace, způsob jejího pořizování, zpracování, projednávání a vydávání bude odpovídat ustanovením vyhlášky č. 500/ /2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Návrh zadání, návrh a čistopis změny bude obsahovat textovou a grafickou část s výkresy základního členění, hlavní výkres (funkčních změn), koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu, příp. další doplňující výkresy. Rozsah bude přiměřeně odpovídat příloze č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. Graficky se zpracuje jako samostatné výkresy a textově jako samostatná příloha ke schválenému územnímu plánu. Výkresy budou obsahovat výřezy příslušných částí administrativního území obce, zahrnující všechny navržené k řešení. Regulace bude vyjádřena obdobnou formou jako v platném územním plánu, tzn. stanovením určeného funkčního využití, výjimečně přípustného a nepřípustného. Rozhodování o územích řešených změnou č. 2 bude upraveno opatřením obecné povahy. Dokumentace změny č. 2 bude odevzdána ve 4 kompletních vyhotoveních a v digitální podobě. Vzhledem k relativní jednoduchosti a invariantnosti bude změna č. 2 zpracována přímo formou návrhu bez konceptu řešení. 17. Grafické přílohy zadání změny č. 2 ÚPnSÚ Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Přehledná mapa oblasti (na podkladě výřezu hlavního výkresu ÚP VÚC Mladá, grafické měřítko Výkres řešeného území změny č. 2 na podkladě hlavního výkresu platného ÚPnSÚ (stav po změně č. 1), grafické měřítko Výkres limitů využití území se zákresy lokalit k řešení, grafické měřítko 11 Zadání změny č. 2 ÚPnSÚ (návrh k projednání)

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ okres Břeclav prosinec 2012 Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Irena Prochásková

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání Ú Z E M N Í P L Á N V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ určený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - stavební úřad T11IY116[5UE S00HX005Z4TD VÁŠ DOPIS Č.J.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MS 9437/2011/SŘÚP/To

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 68847/2011/MUZR, RUP/517/11/DF Ing. Faronová/566 688 191 24.10.2011 Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov návrh určený ke konzultaci

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

UZEMNI PLAN OBCE STRANCICE

UZEMNI PLAN OBCE STRANCICE , " UZEMNI PLAN OBCE V' STRANCICE ODŮVODNĚNí NÁVRHU ZMĚNY č.3 POŘIZOVA TEL: Obecní úřad Strančice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Obec Omice, Tetčická 51,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 50. změny územního plánu města Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Adam Lenert

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSENICKÁ LHOTA NÁVRH zadal: Obecní úřad Prosenická Lhota starosta Petr Červenka Prosenická Lhota 264 01 www.prosenickalhota.cz e-mail:prosenickalhota@seznam.cz tel.

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava.

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava. MĚSTYS ŽELETAVA, 675 26 Želetava V Želetavě.. Záznam o účinnosti: Toto OOP vydalo: Zastupitelstvo Městyse Želetava Toto OOP nabylo účinnosti:. 2014 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jaroslav Kunst,

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, MěÚ Val. Meziříčí září 2010 1 TH SRHT PŘÍLOHA Č.5. OOP Změna č.

Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, MěÚ Val. Meziříčí září 2010 1 TH SRHT PŘÍLOHA Č.5. OOP Změna č. Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, MěÚ Val Meziříčí září 2010 1 TH SRHT PŘÍLOHA Č5 OOP Změna č10 ÚPnSÚ Oznice Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje,

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY.

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY. TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ OBEC HŘEBEČ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ NÁVRH PRAHA ČERVEN 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název : Část ÚPD : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HŘEBEČ ZMĚNA ÚP Č.2 NÁVRH Obec s rozšířenou působností : MĚSTO KLADNO

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majiteli pozemků. Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem 3. 11. 2009. a)

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby,kult. pam a územního plánování. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny. oznamuje

Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby,kult. pam a územního plánování. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny. oznamuje Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby,kult. pam a územního plánování Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 3879/zad./2014/K Trhové Sviny, dne 20.2.2014 Vyřizuje : Ing. Luděk Klein 3883/14/Kle

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

M ě s t o V i m p e r k

M ě s t o V i m p e r k M ě s t o V i m p e r k 385 17 Vimperk Vyřizuje: Ing. Jaroslava Martanová Ve Vimperku dne 31.03.2015 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VIMPERK NÁVRH PO UPLATNĚNÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ* Opatření obecné povahy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOŤOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOŤOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOŤOVICE Vymezení řešeného území dle ČSÚ katastrální území : Choťovice obec: Choťovice (ICOB 534 994) počet obyvatel k 31.12.2011: 204 bydlících obyvatel rozloha: 905 ha A.

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁRH K EŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ Pořizovatel: Obecní úřad Kladruby Kladruby č.p. 29 415 01 Teplice Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.arch. Zdeňka Táborská pověřená

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581, ČKA

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více