J!,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J!,

Transkript

1 J!, V y p o v e o Frantiska K r o p a CS <Sp k a, nar. 1898, z Chotebore Vysll.eeh1 Karel Jana<Sek Sobanov - v zari 196lL, v rijnu 1978,. v dubnu a kvetnu Fran1tii.sek K:ropac'ek,, rodak z Vojnova Mestce, okres ~oar nad sazavou, bnl do roku 1939, do zrizeni Slovenskeho statu~ cetnikem na Slovesnku. Pak byl odve1en na cetnickou stanici v Hornim Studenei, okres Chotebor /nyni Rav1ickuv Brod/ kde by1 vrchnim strazmistrem, po ce1ou dobu valky. V rojee 1961 v kratkem pohovoru Yrantisek Kropacek mi rek1: " 5. kv:etna 1945 jsem by1 na <Se:tnicke stanici v Hornim Studenci. V budove ataniee by1 take pritomen jeden nemeckj <Setnik. Dopo1edne toho dne pris1a ke atanici skupina s.tud:eneceych obcanti a zada1a, abych jim vyda1 Nemce a zbraneo Shromazden;Ym muztim jsem to odmit1. v odpolednich hodinach oos1o k boji u Sobinova.. Stretli se tam CSesti dobrovo1nici s ustupujicim transportem nemeclcy'eh vojakti. Pri ustupu nekteri nasi bojovnic:i se dostali do Studence. Zde by1i vsak zajati vojaky, kteri byli ubytovani v zam.ku v Novem Studenci. Zajatci byli postaveni ke zdi. Na zadost mistnich obcanti, abych se pokusil o z.achranu zajatych, obratil jsem s:e 0 pomoc na nemeckeho ce;tnika' ktereho jsem rano lidem ne'vjrda1. Ochotne se mnou sel k ve1ite1i oddi1u do zam.ku, a doaahli jsme spolu propusteni vsech zajat.ych. To vsak neby1o vsechno. K ve.ceru pribeh1 na stanici rolnik Novotn;Y a pras.i1, a bych s nim je1 do IJibie:e, kde je NeliiDlC:i drzen j'eho ~n s kamarady ze Studence. Novotnj zaprahl kone do ko<saru - vzal jsem sebo take nemeckeho cetnika - a je1i jsme. ZastaviJli jsme s;e v aamku a znovu interveno:vall u ve1i te1e oddi1u. Ten s.e spojil telefonicky s posadkou v Libiei a zada1 propusteni studeneckych ehlapeti. B~1o mu s1ibeno, ze budou propu.steni. Pokracovali jsme v jizde na Libici. U ~tepanova jsme se s ch1apci aetka1i, vrace1i se ze zajeti. Jak js:em se pozdeji doved~e1 o propusteni zadrzeeych - oylo jich tam vice- jedna1 take libicky farar Trdik.

2 J~. V rijnu 1978, v dubnu a kvetnu roku 1979 znovu jsem se obratil na Frantiska Kropacka. z pocatku nechtel vypovidat. Bylo treba :n:apred ziskat jeho duveru. K tomu mi pomohly i doutniky, ktere jsem mu na radu lidi, kteri ho drive znali, koupil a nabidl. Sam na ne nema. Jeho duch.od petse:tctyricet korun mu to nerl.ovoli. V padesatyeh letech Fr. Kropacek by1 nespravedlive obvinen a odsouzen, z toho prameni jeho neduvera k lid.em. Podarilo se mi tyto prekazky prekonat takze pri druhe a zvlaste tre.ti navsteve se rozpovidal. Frantisek Kropacek: Ke kanc:i va1ky byla cetnicka stanic~ v Hornim Studenci obsazena ces:jcymi ce:tniky:petrzilkou, Hamzouc a ja jako veli tel. Dale tam byl pridelen protipartyzansk:y oddi1 sk1adajici se z peti ne.. meckjch a peti protektoratnich cetniku. Tech nzych zazi tku za valky bylo by na ce1o.u knihu. Vas vsak hlavne zajimaji zazitky z poslednich mesicu roku Napred vam povim o trech nemeckjch zbezieh, z nichz jeden Je pohrben na hrbitove ve. Studenci. Druheho kvetna 1945 jsem by1 na pile ve ~dirci, kde JSem pro nasi domacnost vyb:ira1 pride1 dreva na topeili. Tam jsem dosta1 zpravu, Ebych se rych1e navratil do Studence, pry tam doslo k nejake strelbe. Spesne jsem tak ucini1. Na stamci jsem se dovedel: v noci z 1. na 2. betna prijeli na motoeyklu tri nemect.. i vojac:i. UbNtovali ae u obcana Nemce, rikali tam u Zavodnieh. Majitel domku dostal strach a prisel je ohl.asit na stanici. V'~Tazili na ne nemect:l. cetnici. Ti nevedeli zda-li jsou to partyzani, nebo utecenci. U chalupy je vyzvali, Eby vysll ven a vzda1i se. Vojaci vsak vyskakali okny a ubiha1i po strani na Zelezne hory. Cetnici pouzili zbrard a jednoho za:aah1i do nohy. Kulka mu rozstristila koleno. Muz klesl k zemi, pak vytah1 pistoli a zastre1il se. By1 v nem zjisten Gustav ~imermann, 26 Iety prislusnik- nemecke armady. Dvema jeho kolegtim se podari1o up:rchnout. Pripad byl ohlasen nejblizs:l. vojenske po:aadce v Bilku. Odtud prij'ela komise s 1ekarem vysetrovat. Lekar mrtveho prohled1 a porucil jej pohrbit na mistnim hrbitove. Motocykl na kterem vojaci- zbehove prijeli do studenc.e byl odvezen na Bilek.

3 f-o, 0 revolucnieh udalostech ve Studenci jsem vam jiz pred casem kratce ~pravel. Sice od toho naseho posledniho setkani uteklo hodne let, ale vzpominky na udalosti v revoluci roku 1945, mam stale v zive pametio I ty vase snimky, z te doby, ktere jate mi ukazal, mnoho mi take pripomely. Pateho kvetna v dopolednich hodinach, po zpravach o povstani v Fraze, shlukli se u ce:tnicke stanice studene:cti obcane. ~adali, a:bych jim vydal nemecke cetniky a jejich zbraneo Nemcil jsme meli na ataniei naaazeno pet. Tretiho kvetna ctyri z nich na vyssi rozkaz odjeli do Praby vyzvednout si novou v,yzbroj. Tedy na atanici 5.5. byl jen jeden nemecey ce:tnik, jejich velitel. Jmenoval s:e Johan Schwarzf'~gel- byl z vj-~hodniho Pruska. Odmitl jsem mluvciho shromazdecyeh eivilistu, slo vetsinou o mlade, nezkusene a nevycvicene chlapee. Prohlasil jsem, ze zbrane ze s_tanice vydam jen vojenske skupine. Vedl mne k tomu ve+nd vazn,y duvod. V Novem Studemci, v zamku byl ubytovan osmdesaticlenny oddil, vesmes mlaaych nemeck:;ych vojaku, snajpru /odstrelovacu/. Eyl to prevazne cyklistieky oddil dobre v.yzbrojen,y specielnimi dalekonosn,ymi puskami, kulomety, granaty, paneerovj-mi pestmi. Jak jsem se d.ovedel od nemeckeho velitele cetniku, meli tito vojaci zaujmout palebna po.staveni na ~elezeych horach, smerem na Trhovou Kamenici, odk:ud se ocekaval jeden proud postupujici sovetske armady. Meli za ukol odsrelovat ruske pruzkumniky a i party- zany. v odpo].ednich hodinach 5. betna doslo k obsazeni kasaren ns Bilku ceaeymi pov:st.alei, vojaky a partyzany. Kratc:e na to s.e stretli nasi hosi s ustupujieim nemeckym transpurtem, prichazejieim od ~aaru. z prestrelky u Sobinova, kde bylo hlavne pouzito pechotnich zbrani, ustupovala cast ces.jcych bojovniku take ke Studenc.i. Nemci posadkou v zamku a:e rozvinuli po celem udoli az k Podmoklaniim a chytali kazdeho muze, ktery jim prisel pod ruku. Byli zadrzeni i ti co nahodne sli po silnici, nebo povstavali a rokovali. Celkem zajali 38 muzu. Poatavili je u zdi z.ameceych objektu. Pozadoatech zen, tbych neco ucinil pro zachranu zajatcu, vydal jsem s:e do zamku s nemeceym cetnikem, ktereho jsem rano nevydal. ~el se mnou ochotne.

4 f/, Veli tel oddilu nas prijal a naridil, roych kazdeho zajatc.e samoatatne vysleehl: jak se jmenuje, odkud je, kam sel, za ja,kym ucelem.. Znal je vsechny, byli to muzi z meho rajonu ze Studence Horniho a Noveho, Podmoklan a blizkeho okoli. Na kazdeho jsem si nec o vymyslel a dustojnikovi hned to nemeeky prek;ladal. Mezi zadrzenjmi take byl Milda Jenicek, ze ~dirce. eyl c:ej.y umazan blatem - chytili ho, kd.yz prchal od Sobinova. U neho a'el Nemec zdriel nejdele a jen kricel:nto je partyz:an, komunista!" Nastesti u Mildy nenasli zadnou zbran. Po dohode s Jenickem jsem veliteli prednesl:"tento muz je syn fabrikanta, tedy nemuze byt komunista. Chodil do Solh:inova kazdou sobotu k rezniko~i H.enzlovi pro kousek mas:a na nedeli. Dostal se do prestrelky a al!hy se zachranril musel zalehnout a odplazit se po polieh k lesu, proxo je umazan~ Dustojnikovi to stacilo a Mildu propustil. Dal tez prikaz pro pusti t i ostani zajistene. Po znbmka K.. J. : Miloslav: Janicek ze ~diree n/doubr. po obsazeni vojenskeho pros:toru na Bilku prijel s J.anem Kasalem z.e Stareho Ranska na motocyklu a vyzvali ozhrojene povstalee, aby jeli odzbrojit nemecke poaadky v:e ~direi a Krue,emburku - pry tam N~emc.i terorizuji obyv:atelstvo. Pak Jenicek nas toupil do kal!l.iny prvniho auta s dobrov:olniky. Na miste stretu s transport em Nemc:u, zucastnil se vy jeon:avani. Po propusteni zajatcu, kteri stali u zdi velitel odstrelovacu jest.e prohlasil: II V zamecke k0m0re mame jest.e dv8 muze, p0j0te je vysleehn,out!" v komore jsem spatril mistnij10 Iia,tonose Krej,ciho. Nemec praril: "Ewl zadr zen nad vesnici. Mel zoran a zasobniky s nahoji. 11.usel jsem znovu lhat:"postak Krejci -byl dnes sluzebne poslan do sousedni vesnice Nove Vsi u Sobinova. Mel ohlasit kolegovi Lezakovi, aby v nedeli nastoupil sluzbu na poste. Krejci pri navratu Basel u ces:ty odhozenou pusku s naooji a jako stary vojak ji a:ebral a nesl odevzdat na cetnickou stanici. " ''Gut" rekl Nemec, ale musime ho prec:.e potrestat!" Krejci byl odveden do Chotebore. Za nekolik dni se vr.atil domu.

5 Poznamka K.J.: l;t_, Otta Neme.c, Mirosla;v Voprsal ze Studence vypovedeli, ze Krejci byl hlavnim puvodcem shromazdeni studeneckych obcanu, rano 5. kvetna, pred cetnickou stanici. Take on vyzval muze k odchodu na Bilek. Krejci ae vratil z Chotebore, az po g. kvetnu, ve spatnem psychickem stavu a na te]e ee1y potluceny Vst.oupili do druhe kodx~~zy. V ni byl stihly, asi dvacetilety muz, brunet. Stal oblicejem ke zdi. Focal js_em se ho vypta.vat - jak se jmenuje, kam sel, proc byl zajat. Mladik vsak na moje otazky zaryte mlcel. MysJlel jsem, ze je to party~an. Kdyz m.oje otazky dal zustavaly bez odpovedi, Nemec zarval:" Dost!" a musel jsem opusti t komoru. Na,vecer ho vedli dva vojaci pod bodaky po silnici,. kolem srtaniee ke ~dirci. ~esteho v noei byl ve ~dirci zastrelen, pry na uteku. Nemci ho meli chyti t nekde na silnici ke Chrucl:imi. Vi c:e o nem nevim. Poznamka K.J. : Tento mlady muz byl devatenactilety student Josef Fros z Pardubic. Vic:e: ve zprae:ovani - rok Pak tjeem mi nemeckj cetnik je:ste pomohl o:rodov:at za pet chlapcu ze Studence, kteri byli zadrzeni u ~tepanova a odvleceni do ~bic.e. I to se zdarilo a chlapci byli zachraneni. Jednani 0 s 1 o z e n i zbrani s veli teli oddilu ods.t.reiovacu 7. k v e t n a. ]L ~ Od prestrelky u ~dirce 5.. kvetna az do 7. kvetna odstrelovaci rneli obsazene cele udoli kolem Studenc:e. 1Umo nieh h~la v obci skupina ci vilistu Nemcu, uprchliku od slezskeho meata By,bnik:. Meli vozy s ko.nmi, kocarky, nekteri jen kola. sicllni tak jako T1f3 ocekavali dj'chtive konec valky. ~,a V"jzvu vytvoreneho narodniho zyboru, v cele s predsedou Otto -~ 1Ileem, doslo k jednani s veli teli ods:trelovacu.

6 ?J. Jednani se konalo v mistni obecne skole' na ktere vlala ce;skoslo... resn..~a vlajka. K jednani se pridruzili tri muzi z trhove Kamenice. Prijeli na motocyklu s privesem. 1eden z nich prohlasoval, ze zastupuje partyzany. Druey byl cetnik z Kamenice, treti civil. ',rake shanel.i benzin, ktery potrebovali do stroje. K dohode s Nemc:i doslo jen castecne. Zbrane - pusky a kulomet~ si vojaci ponechali, jen do jedne tridy slozili tezsi v;yzbroj: panc:erove pes:t;t'i a nejake granaty. Jejlch velitel pravil, kdyby slozili vsaochny z'brane, meli by od nas zle. MY vy je:dnavaci, hlavne ja jako vrchni strazmistr, jsme s:e museli zavazat 1lastni hlavou, ze nikdo po nich nebude strilet - jinak provedou odvetna opatreni. Samozrejme nesmeli jsme jim branit v odchodu ze vsi. \ Odesli 8.. kvetna a s nimi i vystehovalci ke ~dirci. Za kolo. nou slo nekolik nasich,, ooy zjistili, zda-li nekde nad St.udencem se nez:astavi a nezakopou. Na::IDtalo se tak, odpochodovali pres ~direc smerem k Havlickovu Bro:du. Obyvatele Studence a okoli nasim jednanim a hlavne zasl.uhou nemeckeho cetnika byli zbaveni nebezpecneho navstevnika a co bylo n:.e.jdulezi tejsi: oddil ods.trelovacu nezaujal sva postaveni na ~elezqyeh horach proti postupujici ruske armade. Stoj sesttis: ic korun ve studni Fran.tisek ~ropacek: Po zacykani pomocniku partyzanu na Zelezn~Y.ch horach a v Krucemburku, koncem ledna roku 1945, prisel za mnou na stanie:i s;yn starosty- jmeno vam :rooreknu- z jedne vesnice v mem rajone. ~adal, abych ho schoval) nebo{ ma obavy, ze pro nej Nemci prijdou.!ekl jsem mu, ze jiste vi, co se atalo vrchnimu Rolikovi na stani-.._, ~ ci v Krucemburku. Jeho zadost jse~ odmitl. ~edy mne prosil, abych mu aspan nekde usclloval balik bankovek, ktere mel uz u sebe. aylo to korun, v tisicovkach. S tim jsem po chvili vahani souhlasil. Kdyz muz odesel, teprve jsem si uvedomil jake riziko jsem na sebe. vzal. Kdyby Nemci pri prohlidce na stanici, nebo v mem byte naiezli takove mnozstvi penez, jiste by mne vysetroval.i jak jsem je -nalhyl.

7 ft't Uvazoval jsem a pak prisel na napad. Sehnal jsem velikou lahev s vetsim hrdlem, do ni nacpal srolovane bankovky, dobre uzavre1 zatko"u a tu zalil v:oskem:. K lahvi pak pri vazal eih1u a tento "poklad" pus til do atudny na zabrade u domu kde jsme bydleli. Brzy po valce toho muze otec si prisel pro penize. Lahev jsme spolu vylovili- museli jsme ji rozbit- penize jinak ne:sly vybrat. Mrze1o mne, kdyz po.. zdeji ten starosta zemre1, jeho SNn, jemuz jsem penize schoval, nep01zva1 mne tatovi ani na pohreb.. Ba, 1ide brzy zapo:minaji! V P o d m o k l a n e e h ve brehu nad silnici stoji srubovy domek. Na jeho stitove strane je zavesena deska s napisem: Hrdina Mi1.. oslav r a. d i o o p e r a t e r - l e J.a n a c e k t. e c narozeny d n e JL 5 1 ] v e z d e j s i u d r z o v a 1 v i r u v e s v o b o- v p o d z e m i du pro kte b y 1 z a t c e n 83 p a d l r u k a m a d n e 2 a. 7. l obci zpravami vyaila: cky r o u p o 1 o z i 1 s v u j z i v o t, 01dsouzen katanu v D r a i 6 a. n e c h- s d r a h y m j m e n e m v 1 a s t i v h a s n o u c i c h a.. cieh. o M. Janackovi, Frantisek Kropacek mi povedel:"janacek po prichodu Neme.. u se pristehoval do Podmoklan, ke avemu lbratrov:i. Ponevadz ten mel rodinu, poatav:il si brzy srubov;y domek:, asi za korun. Dlouho v obci nepoby1, jednoho dna prislo.. gestapo.. a odvlekl.o ho. Pak prisla zprava, ze by1 popraven. MysJl:im, ze by1 v il.egalni organisa:ci 0 b r a n a n a r o d a...:; Farare z a m a z.. a 1 a jsem velmi dobre zna1. :S,1 dobrym spolecn:ikem, zv1aste v hospode, rad pospasova1 s zenslcymi, popijl a zahra1 v karty. Pri hre v kart..y jsme s:e jednou spo1u dost ostre ehytli. Zjistil jsem, ze.fiks1uje a tak jsme se pomda1i, ze d1ouho jsme na e nemj.uvi1l

8 'tj- ~e mel spojeni s parasutisty z Anglie jsem vede l uz za valky. Chteli od neho z fary vysilat, ale nejak se jim to nedarilo. Pri jedne vecerni obchuzc:e rajonem, bylo to v breznu 1945, jsem narazil na muze, ktery prave vysilacku nekam prenasel. Mel ji na zade:ch v rukisaku. M.uz nahle mnou prekvapeey, cosi ml.el o rozbitem radiu, o nutne oprave. ~ikal, ze je z No,ve Vsi u Chotebore. Doporucil jsem mu, aby c:o nejrychleji z obce zmizelo V Udav:eeh zase pri obchuzee jsem v:atoupil do hospody u Lupomestkjch. Pri v.:stupu do lokalu jsem spatril sedet u stolu a.va nezname muze.. Podle nemeckeho narizeni jsem mel povinnos.t. zvolat: "Ruce vzhliru, kontrola prukazu!" BJLeskla mi vsak hlavou vzpominka na nestastneho generals Luzu, ktereho z:astrelili v Hristi cetnici z Pribys.lavi. ~edy misto narizene vjzvy k nezn.b.nzym jse.m. kfikjl: na hostinslteho:" Dej tam varit trochu vody na caj!" Cizinci po mem prichodu se brzy vytratili z hospody. Od Lupomes,tkeho jse:~m se pozdeji dovedel, ze to byl s t e i n e r - V e a e 1 y, o.dbojovj pracovnik se svym druhem, se kterym me'l sp:ojeni i P. Zamazal ze Studenee, ridfci ucitel Martinu z Udav a rid-iei Musilek z Chloumku.

9 V y p o "V e 0. Ifavl:!ckuv Brod.?t Otty N e Dt e e, /67 r -./ ze Studenee, okres Za valky staros:ta Horn:!ho Studence. V;wtiechl Karel Janacek Sob:! nov - v prosrl.nci Koncem listopadu roku 1944, prisel za mnou pan Tuey, starosta z Rovneho na ~ej.ezeyeh horach, ktecy me dobre znal a rekl mi: "Prvniho proaince se bude na1 Polomu konat s..chuze dobr;yeh vlastene:u. Je treba, abyste tam take sel. llek:nete~ 0 tom tez vrehnimu Kropackovi a farari Zamazelovi. Prijdu pro vas 1. prosince o pate ho.dinepo nave:ce.r. 0 cera se tam bude jednat, zat:!m nemohu riei. Tusil jsem, ze s;e jecma o nejakau akci proti Nemcllm. Nebyl jsem proti nejake praei proti okupantam. Pozvani na schuzi jsem prijal s aadsenim. Prvn:!ho prosince v urcenou dohu jsem. cekal ne:dockave, az prijde TullY Ten ale se nedostavoval. Az kol.em devate vecer prisel k nam Tuheho ~ovee a oznamoval, ze str.yc nemuze prij:!t, nebot ho chytiq revmaticke bojlesti. Koneem ]edna 1945 doslo k zatykani pomocniku a ucaatniku.f.-h...;' It' na partyzan:ske schuz:i na Polomu" kterou svolal partyzan Pieh- ' Tfuna. Byl jsem red., ze jsem na te s::huzi ne.byl. Tuey jako nadseey organisator sehuze byl Nemci zatcen a velmi krute mucen, naprecl v Trhove Kamenici, potom v Pardubicieh a Terez:!ne, kam byl nakonec odvlecen. Po valce se vratil ve velmi zubozenem stavu. Po navratu rnne prise:l navst:!vi t. V)I>ravel jalcym. pekl.em muse:l projj:!t. Priznal se jak pri muceni pro.zrazoval zname, o kterjch vedel, ze neco vi o partyzanech. Snad by jim rekl i moje jmeno, kdyby nebyl jiz tak ut:!ran a nemel rozbita usta, ze nebyl s chopen vyporldat. Na Rovnem po svem navratu z kone:entralru trpel zas~e od lidi. Lide mu ~ -c:!tali a davali za vinu, ze tolik lid:!. prozradil - nekteri tam zahynuli - Zil v opovr-zeni. Jako hajey dal se proto prelozi t do jineho poles\!, a by ae do.stal mezi eiz:!. lidi, kteri 0 nem mnoho nevedeli.

10 f1. C h a r i t a t i v n i c i n n o s t v debe okupeee, ne qyvelem okrese Chotebor. Podl..e pfsemneho zapisu Jo:sei'a Ondracka, ze ~dirce nad Doubrevou, za valky redi tele Lidove zale:zey v Chotebori, zapsal Karel Janacek Sobinov - v prosinei roku V dobe druhe republiky by,l.a zalozene ces:ka socialni pomoc, ktera pokracovala ve sve cirmosti i v dobe nacistick:e okupace. Jejim okresnim. predaedou byl J osef Ondracek, ktery mel spolupracovnik:y z rad pensistu uci telu. /Moe, Kolar, Oepetko, postm.. Nem:e:cek a Med za zalozey. I V te do be b;,yle take cinna Katolicka Charita. Finaneia:! a z velke caati i mater-ialni pro:stredk:y b~ly ziskavany ze sbirek mezi ceskjmi ob;yvateli, ad protektqr"atni cesk e vlady a od po:dnikti. Velkjm mec:enasem.. v nasem ehari tati vnim. usili byl tovarnik Eckhardt, ktery mesicne pfoispival financne vets.imi cas~tkami. Pokud jde o materalni podporu, byl to hlavne mlynar ~incuer- z Chuehle,, Nevole z Yisk:y a Petrik z Bezle,jova, kteri nam db.vali obilni "VYrobQ nezistne, takze jsme mohli doplnovat pridely mimo ramee predpisu. Materiaiy i :financni pridely byly poskytovany vsem skolam, ktere pro zaetvo vyvarely. z materialu, kteeyeh jsme ziskajli od mlynani jsme mohli poskytovati i rodinam, zejmena rodinam zivitelti zavreeyeh v koncentracnich taborech a tyto hmotne prispevlcy. byly znacne. Mimo hmotne podpory byly poskytovany finane ni podpory podl.e potreby te ktere rodiny. Pozdeji, kdyz se provad~ly kontroly v soeialni pomoei i okupacnimi urady, jsm:e podporu rodin zavreeyeh zivitelu, konali pres Katoliekeu ehari tu v Chotebori, kam j:sme prid.ellovali urcite prastreaky a tate pak i s.e sv.ymi pros'tredky podporovela potrebne rogj.i~ Kdyz byli zavreni nekteri clenove Jednoty Sokol v Chotebori, ~.a..a prevedena urci ta z:s.soba mouky od jedn0;ty do Socia!Ei pomoei, ktera vsak nebyla evidovana, takze se mohla rozdelit bez dokladti. By.lo ji vsak mellsi mnozstvi. PodplirnB. prac:e ~la vykonavana az domku 1948, kdy prevzala l adu komunistieka strana. Po te bylo provedeno slouceni 8 organizaei ~erveneho krize a podpurnb cinnoat byla pozdeji zastavenao ~

11 . ~f Vzpominka na skautskou odbojovou cinnost v dobe okupace Josef' F :Ji r k u s n j; - 0 R I 0 N, Choteborj Kostelni ul.,. cp.,64-22 o.. c'ervna Do. skauskeho oddilu jsem vsto.upil v Praze jiz v roce Od roku jsem pracoval ve skautskem hnuti v Chotebori,. kde.. jsem prose.l radou :funkci. lfapo.sle:dy jsem byl okrskovjm zpravojem. Nas okrs.ek byl zacle.nen do zupy ~aslav, kde oyl zupnim zpra-.. vndajem bratr Rudolf F o r m a no Velmi dobra spoluprace byla s ve.denim kolinskeho Junaka,. neb rada kolinskych oddilu taborila u Pavlerovy myslivny. V roce l939t- po prichodu okupantu do nasaho statu, skautska cinnost neprest.ala. Je SBillOZrejme, ze S nasilnou okupaci jsem ne SOUhlasil a snazii jsem s:e VSemi prostredky bojovat proti okupantli:m., Proto jse.m privital, kdyz zacatkem kvetna 1939 vyhledal me v Chotebori MUDro Joaef c- "3 v i n -~, ahpn! Ec' zp rs:~.rooa. l} o uunake_z z KOJiina 11 a br JoJs.e.f K o b i a n - KOCI, skautskj funkcionar tez z Kolina,. kteri me informovali o soucastne situaci a nutno.sti bojje prot.i okupantfun...,. Byl js_em po.zadan, a_b;ych ve sve skautske cinno. sti po.kracoval dal a za pomoci starsich akautu a spo1eh]ivjch pratel skautingu vybudoval v Cho~tebori cinnojst... il.egalni skautskou skupinu pro odbojovou Kdyz jsem souhlasijl, byjly mi predany iiegalni.tiskoviny a pakyny. Jako. spojka mezi KoJlinem a Chote1b_ori byl urce.n Josef K o b i a n - KOCI. Pri tomto jednani byli Qrft.o.mn:i tri ai.u't odbojari, jejichz jmena jsem vsak neznalo Teprve pozdeji jaem se. dozvedel, ze jeden z n:ich byl br.. dr.., K r a t o e: h v i 1, instruktor, tteske JLe:sni skoly.. Prvni ukoi, ktery jsem dostal, byl urychji.ene splnen.. Vyhledal jsem Antonina H.. o 1 a s e, Karla C i c. h r u, J~sefa L a s. e: k.a, J<1sef~;.~ H o JL e s o v s k e h o, B a m b a s e a nekolik da.isich, je jichz jmena si dnes. jiz nepamatuji, a tyto. jsem pozadal o spolupraci v odboji... Po.jjich slibu zavazal jsem je k mlceni, opatrr: osti a predal jim iie.galni ]etaky. Pokyny pro nasi dalsi praci a ilegalni casopis V B o J dostaval jsem pravidelne kazdy tyden z KoJlina.. Vse mi predaval br<> Josef K a; b i a n- KOC'I, ktery k nam do Chotef:mre. zajizdel.

12 lt9, Tento casopis. a ilegalni letaky, ktere cl.enove nasi skupiny rozsirovali mezi spolehli ve obcany' byly nepostradateln;ym pomocnikem v nasi odbojove praci. Dale js.em prove.dl zapojeni skautskeho pracovnika Mojmira N o - v o t n e h o z. Pribyslavi, ktery vybudoval skautskou 'odbojovou skupinu,, jez ukryvala i zbrane.. 0 temo skupine byl informovan Jasef K o b i a n - KOCI,. se kterym jsem Pribyslav navstivil., V ChoteboJ i jsem nawazal spo.jeni a spolupracoval s kapi tanem Otou H o r n y m, ktery bydlet v mem ho.telu a byl zamestna.n na okres:nim hejtmanstvi. Ota H o r n y byl zapojen do vojenske ileg_alni organizace a opatril pro nasi s.kautskou skupinu vetsf mnozstvi zbrani a naboju,. ktere jsme ukryvali v mem podniku pod podlahou stajeo Pri "l!;eto nebezpecne prac:ii. pomahal jen zamestnanec meho podniku Antonin C h a I u p a a byl informovan br.,. Jo-sef K o b i a n.. Tato. nase ilegalni cinnost b;yla narusena koncem roku 1939, kdy doslc k zatceni vedoucich ilegalniho vedeni v Koline. Byl zatcen bro> Josef K o. b i a n - KOCI, br,. MUDr"' Josef' C y v i n - AKELA.. Zpravu o jejich z;atceni s varovanim privez.la do Chotebo,re Jarnrila s ;y n k OJ v a, skautska pracovnice z Koiina.. Zna~ne Zatcenim kojlinskeho vedeni nasa ilegalni prace nekoncila. jsme postradali informace a ilegalni tisk,ale pracovali jsme dal nejen v il_egalni praci,ale i ve. skautske cinnosti, ktera byla krycim plastikem naseho odboje. K 0 -ncem roku 1940 byl rozpusten JUNAK,aLe my jsme pokracovali dal a schazeli jsme se v mem podniku nebo v prirodeo Zapojeni byli hlavne starsi CL"'llapci jako Bohus P o k o r n y, J ~ ndrich Plih a 1 a spolecne jsme vychovavali mladez k odpo;ru proti o,kupantfun a cvicili, a by byli pripraveni k pripadnemu zasahuo Nase s:k:autska ci!h"lost' i kdyz byla provadena opatrne,. byla sledovana a nakonec i udana mistnimi cteny VJlajky.. Cirou nahodou pripad ~se~roval rozumnj clen gestapa a vse dopadlo dobreo V tuto nebezpecnou dobu byly dokonce zaklbdany nove s.kautske oddily v Ma]..c:i, kde byl vedoucim syn redi tele skoly M. N e v o l e c. v Libici nad Doubrav.ou~ Spa.lecne s temito nov;ymi' odd:fly po.reda :i js:m:e v: lese, taborove o.hne, u ktecych b~ly sklada:ny skautske sli - Tato skautska cinnost pokracovala po c.elou dobu okupace az,;:o naseho osvohozeni o

13 Koncem roku 1944,, J7J k.dy se s±tuace pro nasi odbojovou skupinu, ktera ve spoluprac± s kpt. Otou H o r n y m vyvijela cinnost dal)) stavala se nehezpeenau, kpt.. Ota H o r n y odvezl veskere zlb:rane a naboje' ktere byly ukryty pro potrebu nasi odbo, jove skupiny, na ruzna neznama mist.a mimo Choteboro z nasi odbojove skupiny nebyl nikdo zatce.n a v: revolucnich. dnecb vsichrri zapojeni skauti v Chotebori nas.toupili v kroji a dali se k dispo,zici revolucnimu narod"nimu v;yboru. V Sobinove bylo v dobe valky na bro F i r k u s n e h a - ORIONA napajeno neka,lik chlapcu. Na priklad: Josef H e n z 1, Miro,slav Z v o l 8. n e k., Po valce obdrzeli o sve cinnosti po, t vrzeni, od okrskaveho vedeni v Chotebori o I dajlsi CJ.. eno.ve oddilu Junaka,, kt ery vznikll v So b:lnove,, v race 1938, udrzovali se pohromade, p9:md to slo, chodili spolacne do prirody, zp:lvali zalesacke p:lsnicky, po celihu nemeckau okupacio Hned po osvobozeni, jiz :1!5.. kvet:na b~la svol.ana s,chuze a zalozeny dva o;ddit.y- chlapeccy a divci o Vedoucim s.e stal br.. J:Lri K a :f k a, pre.dvalecn;y skautskj' cinovnik. z predvalecneho oddi]u se vyznam.enali bratri: Jir:L s t a - r y, bajovai v partyzanske brigade IvTistr Jan Rus:, Jiri K a f'' k ~ Stanisltmr K a f k a, Frantisek S t a r y, Ladiil.av P e c h, Karel J a n a c e k a dalsi se z,u.castnili se zbrani v ruce, nebo 2ako spojky a straze, v revolucnich dnech bajov;y ch akci., 3r O J. K a f k a a K<>- J a n a c e k byli zraneni v pres-trelce nemeck;ymi voj'aky ss, u Zdirce 5., kvetna 1945~ -----~-- Zapsal K~J

14 .21, e. lanky z. "H.avlickova Kraje" "EEavliclclv Kraj" - rocnik I. a II., rok ]945 a rok Mlladi z; rgku M K. MY Y,Jsli z revolue~ A bojovali pro ni C:itis jak nasa ruee Tajemstvim bojd voni Tak ehutna chlel:li, tak ehutna krev Tak trouzi slunce nad zemi Kv~tina pada na rakev A nov$ Zivot prameni. K r i z u. c. h o t e b o r e - M. a T.enkrat kvetly strom_y. :If(!: ifl.y z kaene brizy u silniee znaci :aisto, kde kre:v jednoho z vas do zeme s;e vpila Te! vitr stebla travin pt>cesava a listi strolllli rve. Ffinasi tesknou Vllni oraniee. A kf'iz!vdj o.zareey nehau podzimniho slune:e, ld'iz bij.y z 1oaene bri.zy, zdobi k:yt.iee jerabin. To neni sperk, co zari na modrem..-e&u hor,, to jsou j.en slzy, jez Vysocina place. Rude jak T.voje kre:'ll a palcive jako nenavisto ~o Vysocina place pro syny krasne a statecne? To nejsou slzy. To je jen usme~~tky, ze takove ona rodi ~. To je jen pripominka zivjm, p.roc biiy lff>iz tu sviti u silniee, v poli : ze z kv~ttl a krve - z jieych lidi smrti se n8m zrodil zivot.

15 -. ' CHOTIBOi\ " (' t-1.' ~- ll a o v vi a k ~, Bred,, L i d ~ ; y 1 a o u.. d - r G z a u.a k 7 ~ ~.. ~ S~opocmt. Ha ll!~kl\v kraj- Rocrdk I.,/ a. 11, ~ ; ~ ; \ ) ' - _ ~ y ~~-~--~-~~~-~~-~--~--~ ~~-~----~--~~~- ~-- 7? J ~.. Lidovf- scud-zahaji v :rw!em la'aji cinnost. _.. Po 4vou pfe1t~atcm ""'. I ' aledovai\ych s veljt!a z&jmem vita ~ a.- stvt.s:,gla 'pferew cimwst.lidoveho soudu v Havl:icico;e Brode.... \ '. '. '.. ~.... '..,, :q,ji.- p~bnosti, z~ se Jntde ''seudit ne~o v l{ut& Bofe. rqm bylo koaecrie rozhednute, lezaaeaam lid~veho soudu ae Dlide komat. i v. uiea ate. am,~ potra~ovala pra. V7iatrujici komise a z.. ~ ~. - ~~e-tfflla ljd)dtio daliich JMpadd, ~takle j'bile ~ po vyl'izenf " ;>. "' zotvajicich formalit z8h4jena cidd.ost, IM4e~ ~dano soudu rlce +--. mel 50 IJI'C.-vi.ai1Q4 proti at1rodjudl z8jm1m: v.dofli obpac e, jeji.elll \.. >;t -. ~...!in;, 'Jaou p1d V7ie:t.fe~,, a JDDDho daliich. bud.e aasldqvati. T rimt4 kraje~eho - soudu v l(utu Bofe l)-,1i.pro na! okres dekri,. 1,'. }..,.. \-:": -. /' \ ~ tea ai.nistre spravedlnoeti 3menovani: ' ; '. - _{ 7... pf~s.eaa LidovE ho soudu souddi.. rada $-~ Zvifiila { vedou'r! vefej 1 ne.f&a1of9 81t&tld aestupc:e dr.' :sobe:a., yef~j»ymi lalebei pro a: 'kod ' ' ' \. i )., <lr-. J. HGili nn 8 dr. ~~hlav, soudf!i z povo1ani ar. Trne!b a..7 /,- 7 :-.,./..._ <h'. leza:lcek a ti.-to 50 po:..otcd z 1idu: ~ / i 1 r z Havl:Cckova Jlrodu.:.. ' "" ' /\. 't hzt1t..;h.,' u~j \el., Dou~e svat., typegra:t, Fuks.a v., ~~aj.or 1.e;., Eiler y., kl.emp!f,. D1ua~ek ~ant. :; ;di~k; JB8W.< ~os.,io er, llcu.:'k Jos. ~ iof'er, ~mfi'er tc."', dilntk, Jaaoach J:os., lel. di'edn!lt, Jelek Y~,!el. zaaatnane~, m>votn.f K. ;,soustrulmk kovd, Pau! A.d-., prof'eaori'" PaVelka Jos~, elieho_q.~uk, _ PGkorn.;{ v_., Q:elaik, Prokop Al., vratl\1 mn:aocmiee, Fiit.tner Jl:i.1 spr~v~ dom.u,.baupaeh Jan,; zaatli-... j / telstv:c,' Racha~ova Jli1ada, *va P9 brti.novi, Strasil.. Jo~., zaa. "' ~ -... \ > ' esn, Stra~l Jar., Ufedld~, Svoboda. Lad., dfedaik, chc'hodu, S~Dek -. \\.... v., BDr.,, zverolekaf, lpatenka Jan. :rmor~., l.skaf, ~i.mankova Jlarie, 'ldova pb zver()1~kam, ~- Ant. pf.. eda JlWI, ~e~.jan, 1istonos, Zadina bant~ _,dte1rrlk, ~dlna Jos.',. strojrrlk,. ZS.j!Q Jul.~ ing,.~~, ---~.-najos., hodiaaf.. ~ Z -okresu H~lee.: Frant ' ln&ha,. ti:ad1ec,- Humpo~ e, Fra~t~ L1ezrzy, tov. cbimk,c HUm.- polec, Taclaw Sulcdo18k, perletaf, Humpol.ec;, FraDt. Nettle, dfed. berm spra vy, B~o1ec~ - Franti IComr.s, ~belu~dnik, Huiapol.ee, lf8ty1fa " I ~ --- -, - - Dvof'aca.~~' -vdova, Humpolec, Ant. ~ ICotnova,cuD. ~;~ Humpolee, Otto...,:) / r- -/..._. ), \ ( \...J }?<

16 \\ 5'3, f': -r ~- ' tkaqec, BUmpolee,.Ant. Zel~nb, vrch.~e:t., strala., -Huapolec:, Josef vc)aeloos, cl~ln!~,. Kejilice, Julius,ZJ.Jce, to;v."d.~lnik,: ~ozkoi. "\ I. -- i ) ~ Z o k r e ~ s u ' C: h _o t - ~ h of : \0... ' Josef Bmes, tilntk, Chotebef,.. Vojtech Prokop, cllnik, Chotebor,. ' /'-- ~. _ - Ant. Zatina, ~edrdk, Chotebof, Jan. ~lear, 'tovarmk, Ch~te~f 9 _. Jan KOhl, tov~ Jld.atr,., Ki'uceahur.-, etmar ~ejk:al, kol. dtlni k, ltru - ;_--' oj -:-... e.eaburk. ' z ~ o - k r e s u P r i b ~ ~ 1 a ~: f " ~ -. ~ ' I Ot.t<? Dusa!ek,_ rol.juk, ~. Pf'-i.brdav, Fraat. Briza,_ truhlaf., Pf"i'tv-slav, K. Jal!'~ek,. tka<n!c,_ Hav:li!ko~e Borov.&, ~ It. "'Jre.iec!lt, tkatwj.ec,. Hsvlic-f'. -. / ' _;-,--.../.... \ kova ~o-,a, 'Jan xowtnl_~ ee_staf, ~aka J'abJlomm, Yinc.:' zvolanek, cdlnik., Voj ~ Jllstee,... ' : J _ /, /. J ' -: I J. -'-c..., Karel.j'l:(s'; kasenik:, ~~ri:(.,s to'' otq!i.ell, Gruatorad, ' kuemk.,...' Dolm! 1\ J$s1.0', dese:t x.rej!,:!, 'brusi! slcla, Sl.\lUtlQ', v. Bau~r,.. ~ - \ J - ' ' z o~esu Lede! nad sazavou:...,. ~. --,. ) ),..,.. ) L-. ~~ akla-, SluMtq_, "Fhant. Anderle, cu~mk, "'. '..., -. Hork~. _, c ~si! \ r Z okreau, llol.di ~alovice:, _,. '-.-'-' / ' f - ~. - Jan Vejseda, _rolmk,!etijo~!ce, Frant.!taj!ti hoatiuk$, ~chtiee,, ~ Fren,t. lemei,!.ic. 'faiaf', \~i v:so\;\dov,.te}.. Sdra,, fit. uc. ' _:Kfi v;- ' sou&>,v, ~d~ JI'e c~ ~:!~. ~., 'ro~ce, Al. Tili.mOvs]r$, kolaf'1 Ito-, nvsko, Frst. IIGudrf, delnik', KuioVice. '. --- f. _.:., _ \_ -~ - I ('~\ ' r _/ \ -.. r J~~va:rli sloliiti v poncleli 10 -zafi v ~ Bavli,aave Br?o,di,! pfisehu.do rwcou pfoedse(y J:1doveho soudu v._ zvefil\)'. ~innost li.~ dovfch souda. v~ JJ&!em ~ kraji kde. z8b&j$~ v 'K.tit-4 Hof~ a prvnillll.-. \.. '.,. -~ - pf'ei!cem 'v"' Hav.l!!kove Bt-ocl~ hude.lpfectaedat - sam ttr. Zvef'i:na - ~ ~,. ~- Soud budou tvofit -viq 4 soud~ ' 1iou a pfedaedou ~m.de ;oudt;e z povola'ni. Pf'eliaeni ' ~e.lludo~- kout' v sidle vi4ldl ek:reudeh soudd, j kde. budou vldy pfedsedet tamm soudci z povol~/ vefeja.lalo})ce \. bude- tak~ mistni. Ys~ pfelice&i budou pfistupq& _ vefej~sti~ Liao,Y soudbt pfipaone til)'$ a. odpo-.edt\1 11kol: spravedliy~ ',. - '\.(?, ~ - -. ' posoudit. ~lm 'obialov~n.feh a vyaifi~ ~~ - ~slodel\f tref?t! ~ela ftfejnost lo<seltava s nap~tia j$jicll' ai~st, jmenciriti vt.svetlen:! - " 7- /.J_ ~ -..., " ' c,.. \.,. ' '. '- (.. ' ' aek:ter:fch tll~ch zlo~irul, x.kt~re us vzru~lly v dow. ok:upee4t, a potrestani 1nieiator0. i.,spolupacmatelii.,.,,0..,j :... - \. \...-;./' --, '-. (' '<,.- Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. ' Jágr 2013 I

17 . / / S'f '... -~ \ '.., / p- r V'... -r o z '! u d k y t r e s t ' n :t k o m i a e ' ('.. ' / v: c: a o t.. e -o o ~-r i < ~--~--~-~~~~------~~~- ~~~~--~-.---~~ '.. '...! Svobo41\Y Bav}i~klv krsj... i Ro~nit II.!. s, /. - ~< ~~ /. - \- f. I '. ""- ' ' \'.:'::.-.. _,..., --~---~ ~----~-~-~~-~--~-~--~-~ ~~ " ' ) " '.., (_). ".,,, / " \ / ~c r ". ' ~ Jako pr~ lbnl.. projeanavita pfoecl trestn:tm ulezact se~tem pri- 7 ~ pad Joaefa ~ 4Dl\V!f 0 ~- \i 0 w k < f. ce: h. z ~otibo~e!is~ 354o. -. _ v pndvodiwa ri~eni bylo svedltd po:~:da~ zjii~e~; _!e Jos~ ' '! o. i o. v~ ~_.(1 hyl ~1~, Arijake ~~~~ < ~r&a'ty", --. De konec \. jejim funkciona~em ra' I ide-: ae lio y ~otebofi prg \ jeho Che-- ~.am a' pfi(abhov:a!.;t ~i Ke~b Wli ~- -~~1.e je~ j~4n&lli,. jajcoi i je ho s~idleety po:\vrzef\1 v.trok, te to hnizdo. be~iovc\1 D : rdlki/ v _-">- hoatinci) se Jnuai 'Vybr~t", 'tlzbutile -verejn4 pohor~-~. ' 1 c u ~. c. T~msovsktch -v hesti.ncd ~zeii' se lide sympatizuj: cd ~. Ire~ aci a' A~-._~-~ o i,0--c v s ~ k a. ' cli~lila! asto ~meek4 voj&ky. slovy: >.,' / --'( ' "To jsou zla t.t ~ji, 0,9 u! t oho - ~0.,Yli" a ped. To bylo te-h~, kaj!. \ - - ~ "' -- 'Y <... ~ Nellltd pfiatupoveli. do. -b&ka. -, "- ~ ~,. /'. """ '\"'.,. y. - - :\ - -.; c::l:-.' 7nstinm l'l8lezadm senatem. za pfed$ew~tvi dr. 'S-.ra4a ~le -.. '. ~...! rozhodnuto ""' J~a0uwslnl o Vine ob!alova~cm s "'~li / ol.souzeni:: ',.._. - y - ' '-... ;. - ~ -' ;-./. '. ~~ /Joae:t 2.: o"a i3 o v s 1c y: ~k )tr.-s.tu: 9 Dllsied rizeaf,. lt\l.oqo IC~s \ '. - - " ',?. ' '-' ponty a vefej~ho, po~an:t. ~ : pripac!e nedobyt.nosti, k lllib.i'a.cnnq ~, ~,\ - ~ trestu.2 aea!ee YezeJ!:f. o. ~ \ -~ ""' '. ' / AiDa. -- '1' o m & o v: a, k 8 lc"-trea'u 1 -rotu veze~ vef-ejneho ';.:.,.' ' pokaram. ' '-. Qdeouzeni maji pr4~o, se odv.olati. ' ' \... -~... ' \ -- 0,..;.., -...-'-. ' y -. ' \~. " ~ ~- / ' -. "' '-.:_., ~!lake "daui pi'! pad O,J: aouzea Em&nuer D 7c a a i e k:~ z ~e._ "..._ '~"-. - ~ ~ - burn, d~lnik, zafis!-nanec u fy!till v Duce:mburJt:u,. ~,.;-, r- JmellOva.nt p~acov~l u "to :rirl!q' ji! (Q 'lei.-.za okupace v,:::. ' -. I '-.--:- 0~ '.. f "; ~ ' - ~:.. ' ',_. - c::haloval. vie~ e:o sou'rlselo a z.teaei, re!illl' BSchtlv a \llbravcdv ~ '. i _.Y./ I. - Pfid~lem. bytu QDUeoV:a._l. pohro.i~ou gesta!>elll a take o vi~i je~l "' se z~ lfri t s c h e r. l i -n' g e so. ae priznal,.!e sympa tisuje s _ ~icb-i.ca.~,~ byl ~il!e~ Bitler~vi; i'e v dell ' J~ho ~~z~.: _: nin.dos'tal du-, ~aniz praeovsl.~ Heydrieh v obrazek si keupii fi , --; -/- ~ '--'! ". " ~v ( ~,v j'. - llil ho -doma.. Liiide v KrucembUku se ho vieobecne bali a jeho 'cho y. ~~ v:ani vzhuzovalo ~'~rejne pohorsem./ Sam se k. vitsi veci~ ~ ~lade- Dick au n rl:rm., priz!wia~ " ;.; ~ Tyro1C '0 vi~ byl ~J80noii! Sli:V: '!rea't 9 aisid vezem ~ vef~jae ~. \. y ' ~ polc,rani --J Gclscnizemu 118 pravo s~ odvolati~ ~...~, "' _. /J-.. _ ~ " ' \ ' ', ' r \' ).. _r -:.. 7 -<c ( \..:..

18 . ~ _.. "'-.rs. ) ' ' / \ -Josef a Frantiiek- S t e j n a r o v i _.z, Krueemburku souzeni '.. dle 178' dekretu. 0 uarodu:!' ati.r sef ' ht e fa~ r z!crt1cemhul-ku ~p. 63, zamistnanf u fy _.. ~ Re<D. v Krac.emburku, b.yl znam, tim, ze vyehvaloyal pomiey :! - li!!i, _. ~ ' ' -- starai se o ehlapee,( kte~:! byli z r!sej na ~ )erdo dome a pet~al po -.',< -..., 1 komunj.ste~-../ " j Joset' S t e j n a r atykal se atvirn~ s J. 'iyme!ltea. z 6-u~embu~,.;mi. a schazeli c.. e ~pole~ni s F~antiik~ Dya$~xea u Karh D a. n ka.!yto.. a:dl\uizq byl.y c ve~ej!vm mfn~uim oz~aoveb\v ~& t f,sist~eke... '~. "'"" J"osef ~tejner obfinil ~"tak~ v. ~tilla, mi~toprdaedu.jin'l v Krueem ~. I - burk:u, z korupce 8 tvrtil,:. ze ~/f'8ii~t' ~vaj! lep!:! '-lide nez oai;.atm. Fr8atisek I t e ~j n 8 ~ zdtlraziioval z pfes~i~aeni _ pti k81de... _ pr!lezi tosti i:ft-izstv! Iilmecka, ~am. vel.ld clmwl. proj evy. 110ra'Vc~ ~ -. 8 pfi pf!lelitcsti take prohlasil, ~ ze ' po rilc.e dostane ns prad. _ DB ~ilaief -/je ' astarem/ J; s/ t 8 1. i n -a, kter.y bude pod- jeno ao~z~e~.> K<lyz Itu98 ~ar.aa- po~:tupevala k Serl'i~,, - prohla~oval., le te :nic-~ ne~ 8 z e ocllit-.tud jdte budou at!kat az 'se za."uiad bude pra-... ' ~-..,._ \ _,:... -.:-. "" sit. fiak:e prohla~oval, ze,p ' president Beu.S/ byl ' teh~ "'~ Sloven- ~~ \ / / -- - sku/ s~ ~ )?rabr nikdy :udosta~e. ) _ / ~-"' l /., "' ' Oba ohialovaa:! ~ syoj 1 e p:feavid~enf,) zddraznovali, preci.j ~pol.udelli:!-,, /-. -,: - /",. ' Icy. J.ijd~ - se jich Mli a jejich d1ovant vzbuovalo verejae poho~eni. I / -.. _ Tyrol - o j;ejic_h vine.arl jeclnojjvea.rzy: _Josef t e j n 8 _r byl, ".. petresten j:izerd:a v trveld" 3 IIIia:! a ~ vef-e,jmp_ pobiranim. Fr8nti.iek s,. t - e j n. 8 r, Odsouze~ iri&j! ;prevo se odvolati. '; '- vizenim t aisied a vef-ej»tm pok:u8nill. -~:-, ~~-.._ ">:- "". -' -: ' " :< I _...., "". l. :,../ /- '"- ~ --cf Jl4le byl8 odsouzfitna :~i~o trestn:!m ~enat~a lfsrie..e r n a r- t. 0 ~ ' ~ z ehotebofe cp.. v 211. Je~:! oso~ je v enotibo:f+ vel.dg. y ~~ a s,yln i:n.timdm stykem. s '~t~mcem!tejner~m,vzblicfila "Jvleo- - )C " - "- ~ en' verej~ pohoraeni ~. }lyrok o"' ~ni byl jeanojvslnt. easeuzena k: t~estu 2 mea! ct.: / vezen:! a,.r.jneam, :pokaram. ~ trestu se mdle.. odv~lati.. ',... - "S-_ r - - / - -- I - " -L.J \ Jl01i11.md.l J a n o t a. z Move V~i ~p. 104 b.yl odsouzen dl.e 138 detretu ~o - odni eti, k, tres~u? ~!aie\l 8 vefoej~ma poker~..., ( /.. ',_ 0 / / v- I "" "" ~~ /'0 "' / ' ::?~ ~! / '\ /"' /..,r / '-,. '- -,

19 (5(, ""- "" - Jmeuoval\f je zll$m v K o v e V s i tie aviclec:trl pfedvola~eh _ '{ sveft:d jak~ 7"" ~lovik -,, "- '.;,; - kter$ sel. dobrovoln~ QO f!ie '118 pri'ei 8 kin,i '~ se-vratil ~eiurl. -s Mi! sppatisoval a vychvaloval pom:ei7 ~- za onpace.- Pf'e4volu za pr~v:eb!ho f!zem,' choval se- ke_. komis'i c~rh. takie ~~sel, ~ti pfettse~ou upom!win_ k,?a '~.J:inakP!,vrtil.,.._ ' jedxuimw _sv.oji povest,,ktera ~"la takova, lev liove Ysi "-ae ~ol...- /. - ~.. f ~' ~ val upld od ostatn!ho.. ~1\Yvatelatva. '-:'\.. \ --- '=')_ -lit - ~ -..-~ l_.l- \. K a I ell: Y ~-.lt i a e Cr j e ll e v i n a t k o '\ :) -- ' " SioioCIDI D~~!kdv krai- JtQi!'m.k II. ~.~ ~. lll,, :946\... ;;. - -.,. :-.., ' ' \. ' -~------_.,...;-_.. ~_..._,..,... _~~-~--~--~~-!lie~-. \ c"-, / h._, r / ,, Jako -~ souzen z cy'tf 118d.sts e u:torio~w "'lkoholik, /,, \:J S', r i _,--. _,r<>, 62 lett trull f, Josef G.l e i,cjt "n _e. r, ' z, Jll~ck:' vtaliyt~, lt't.erj \. -. ' ',., - tewrisoval, '!sske obyvateltitvo v eel.em okol!. Jdti pfed pf!ehoclem -. ) - - ~.( l - 1iiad w.jdrgioval a OIJroloval!eske-Cl)IJ.yvatelstvo.:-a po jej.ieh _.pfo! ~ ~ ' ' - : c,, - - \ I '-. '. J ~, - ~ -~ /- ehodu facillil :-tek,- le ~ l:iide recteji xz _obce Yystihovali,. jen_ aby ~ phd jeho fa<fin!m s~ ~kryli. yybrdlk~',, ~e se' post}u-8,.a,.y tea..:.._ I'.,- -F.f:. -, ~esk;fa svirnm bj:la ~ rozveseua stf' pg 'plote jejieh staved!,..,... 1a jute mfr~vm,roja~aljeho nacisticke :nenariati. I :farafi y--_..._. ~ - X.. t' - ;,. hroloval., t kle i ~' tento racieji z obce edldel.~ Pfed 'soud.em lovsem. -' ~=-' aobfe o ui!a. ~ eiel, Dikomu ne~dr.oloul, &aopak s k~!cl$m,.vel:dli -<--...; " -/. \' ' V)'caezel.-~ a _te- /vse uclillal_ asi uekdo jit>y " ~lia svedlq _:_ "l / ~ojo.-le uawe4am a tak- aermt, opet z8 pfedsedniet!i dr. Tnae!!Qr, jea - - '.> '\ - ~. - ) adsoutil - Jl.G let.tellteho!alafe, cktecy si odpyka v nuce1qo..cll, p:ra-' / - ' '\ - -,.t:z- -::. ch a "ke Z.~t.e cti nev!dy. t " ~,,. " ' "' E I Jf1illl_.;..._ -:::--., ~ r1 - -~ - ~- ' Pfed.Jlimofaal\tm lidovtm souaem,v Havl. Brot}i ndporliali se' ve stfe4u 6_. bfe~na ~lsi d:va vt~e!mcit! PfvDi,, :rr., -i k _a n s ~... '. / k t z Ghotlbofe, byl oblal~an, ie od po!atku okup~ee s~ti- c - I' -."'"' I -V,!.. so val a Dmci, ctsl 4eti. do nemeck~ skoly, ~polupt\se&il pri' 'ud&- -~ "'-'-. vam petepu,. tupil partyzansk4!lnut! a ~ a.o~le~~ W:erksdWtn. ~ f / ) 1\Yl us~ed!en m:tleha svedlcy_, kter!, ~ mm praco~~i V ' tgv~ Eekharo't v ehot.ebefi-, _, a sem,4t za pfedseclni"~tn ~ dr..- ~n.e!lq, obesn!-, --- ~. / \ ho soud.- z Ravl.. Brodu, j'ej odsoudil -na J, r~)qr tell:eho ~-~affe, ~,, (' kteey si odp7k8 v prae_o~ch -e4d!lech a _ u8 ~ 5 ~et,' ztra 'ty ~~i. I \ '' ' Vefej»tm lalo))eea byl ar. Pospilil, obblijeem, ex o:tf'o dr~<b. 'pta- /. -,!a z tcut.!w Bery. r>- - _/ ' "- '-- ~ 'X '- (" \ '--.. '-;' '

20 5J. ~ a 1 ~ n k ~ z" H a v 1 i ~ k o v a Kraje" "Hav:li~kdv Kraj" - ro~mk I., 8 II., rok 1945 a rok 1946 p.,... 8 t. ani v c; h 0 t e b o. r i, podie dekretu 0 narodni e;ti o.. D o 1 e z 8 1 z K r u c e m b u r k u byl v miste no:toricky znam jako spolupraeovnik znameho ftil i s c h e r I i n g a. V prvni republice vykona1 u neho G a j a a navstevu a byl jiz tehdy v minulosti orientov~n uplne f'asisti.ek:y. Svoji horli vost v toato smeru z.a okupace je.s'tte zvsil. Oznacil. na prik1ad <lelnika H e r t. 1 a, ktereho hllid81 Mischerlineg proto), ponevadz: pred nim vyp1ivnu1. H e r t 1 b,y1 ge&tapem zajisten a drzen ve vazbe. Vyrok komiae. o vine by1 jedno~s1rzy. Byl odaouzen k poku~e Kcs, v pripade nedobytnosti k treatu vezeni v trv:ani 2 mesicll w R o z: s: u d k ~ y t r e s t n i k o a i s e v Chotebori Vit L o s e n i c k t z K r u c e m b u r k. u byl ~lenem V 1 e j k y a projevoval okaz:ale sympatie k Keacllm. a fisi. Jeho jed.db.ni proltazali hlavne llistni svedci. On sam naps=a1 za okupaee vlastoru~ne dopis odpovednemu cini te1i Vlajky' kde sam sebe uvadi jako lo~a1niho obcans rise a prirovnaval se v teto souvis1o:sti ke ''s_tice v ka11!\yeh vod~ch" a kon~i svuj dopis po- - ziil'avem "_'1\ldci z:dar". Bylo zjisteno, ze udal neprimo rolnike J'ose:f'a F a i t a u Krueemburku. By1 odsouzen k tres.tu 1 menee a IQ. 000 Kca pokuty. v C!hotebori by1 29. rijne 1946 oc!s:ouzen Alfred B e r a n z Chotebore, k dozivotnimu zalari, z toho k 10 letom nucel\ych praei, ztrate majetlm a eti navzdy. Alfred B e r a n by1 kon:fid.ent geatapa. Soudi1 ho Dr. Zverina, obhajoval Dr. Kudrna.

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek Frýdek-Místek místo posledního vzdoru Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek 1 Úvod Událost, která se významně zapsala do našich dějin, letos 14. března 1939 oslavila své sedmdesáté

Více

Ročník : VI Září 2012 číslo : 0023

Ročník : VI Září 2012 číslo : 0023 Ročník : VI Září 2012 číslo : 0023 Z obsahu čísla : Kronika projektu, 64. setkání, pivní setkání, Dětský den, ohlasy z našich stránek a veřejnosti, počty zařazených VPM NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ,

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více

Máj, lá sky č ky č s...

Máj, lá sky č ky č s... 2008 5 Z P R A V O D A J O B Č A N Ů M Ě S T A S L U Š O V I C E Máj, lásky čas... Říka se: Je to láska na první pohled. Je to okouzlení? Možná radost. Setkání s člověkem, po kterém jsme již léta toužili.

Více

K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (1/8)

K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (1/8) http://www.komsomol.cz/clanky/946_usa_v_cr_01.html z 4 9.3.2010 7:02 K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (1/8) Přidáno v úterý 2. 3. 2010 V dnešní

Více

Ročník : VII Červen 2013 číslo : 0026

Ročník : VII Červen 2013 číslo : 0026 Ročník : VII Červen 2013 číslo : 0026 Z obsahu čísla : Kronika projektu, 70. a 72. setkání, akce Bouda, publicistika, ohlasy z našich stránek a veřejnosti, počty zařazených VPM NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově.

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově. G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Bearbeitet von Direktor Jan Maximovič, Goltsch Jenikau. 1 řináct km od Čáslavě na jih, 7 km od H abrů lež město Golčův Jen kov, vlastn to tepna Habrska pro své

Více

DEN, KDY DOŠLY PRACHY

DEN, KDY DOŠLY PRACHY Milan Vodička DEN, KDY DOŠLY PRACHY Jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se máme připravit my SZH 2010 Milan Vodička Den, kdy došly prachy. Jak velká krize ve 30. letech změnila životy

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více