J!,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J!,

Transkript

1 J!, V y p o v e o Frantiska K r o p a CS <Sp k a, nar. 1898, z Chotebore Vysll.eeh1 Karel Jana<Sek Sobanov - v zari 196lL, v rijnu 1978,. v dubnu a kvetnu Fran1tii.sek K:ropac'ek,, rodak z Vojnova Mestce, okres ~oar nad sazavou, bnl do roku 1939, do zrizeni Slovenskeho statu~ cetnikem na Slovesnku. Pak byl odve1en na cetnickou stanici v Hornim Studenei, okres Chotebor /nyni Rav1ickuv Brod/ kde by1 vrchnim strazmistrem, po ce1ou dobu valky. V rojee 1961 v kratkem pohovoru Yrantisek Kropacek mi rek1: " 5. kv:etna 1945 jsem by1 na <Se:tnicke stanici v Hornim Studenci. V budove ataniee by1 take pritomen jeden nemeckj <Setnik. Dopo1edne toho dne pris1a ke atanici skupina s.tud:eneceych obcanti a zada1a, abych jim vyda1 Nemce a zbraneo Shromazden;Ym muztim jsem to odmit1. v odpolednich hodinach oos1o k boji u Sobinova.. Stretli se tam CSesti dobrovo1nici s ustupujicim transportem nemeclcy'eh vojakti. Pri ustupu nekteri nasi bojovnic:i se dostali do Studence. Zde by1i vsak zajati vojaky, kteri byli ubytovani v zam.ku v Novem Studenci. Zajatci byli postaveni ke zdi. Na zadost mistnich obcanti, abych se pokusil o z.achranu zajatych, obratil jsem s:e 0 pomoc na nemeckeho ce;tnika' ktereho jsem rano lidem ne'vjrda1. Ochotne se mnou sel k ve1ite1i oddi1u do zam.ku, a doaahli jsme spolu propusteni vsech zajat.ych. To vsak neby1o vsechno. K ve.ceru pribeh1 na stanici rolnik Novotn;Y a pras.i1, a bych s nim je1 do IJibie:e, kde je NeliiDlC:i drzen j'eho ~n s kamarady ze Studence. Novotnj zaprahl kone do ko<saru - vzal jsem sebo take nemeckeho cetnika - a je1i jsme. ZastaviJli jsme s;e v aamku a znovu interveno:vall u ve1i te1e oddi1u. Ten s.e spojil telefonicky s posadkou v Libiei a zada1 propusteni studeneckych ehlapeti. B~1o mu s1ibeno, ze budou propu.steni. Pokracovali jsme v jizde na Libici. U ~tepanova jsme se s ch1apci aetka1i, vrace1i se ze zajeti. Jak js:em se pozdeji doved~e1 o propusteni zadrzeeych - oylo jich tam vice- jedna1 take libicky farar Trdik.

2 J~. V rijnu 1978, v dubnu a kvetnu roku 1979 znovu jsem se obratil na Frantiska Kropacka. z pocatku nechtel vypovidat. Bylo treba :n:apred ziskat jeho duveru. K tomu mi pomohly i doutniky, ktere jsem mu na radu lidi, kteri ho drive znali, koupil a nabidl. Sam na ne nema. Jeho duch.od petse:tctyricet korun mu to nerl.ovoli. V padesatyeh letech Fr. Kropacek by1 nespravedlive obvinen a odsouzen, z toho prameni jeho neduvera k lid.em. Podarilo se mi tyto prekazky prekonat takze pri druhe a zvlaste tre.ti navsteve se rozpovidal. Frantisek Kropacek: Ke kanc:i va1ky byla cetnicka stanic~ v Hornim Studenci obsazena ces:jcymi ce:tniky:petrzilkou, Hamzouc a ja jako veli tel. Dale tam byl pridelen protipartyzansk:y oddi1 sk1adajici se z peti ne.. meckjch a peti protektoratnich cetniku. Tech nzych zazi tku za valky bylo by na ce1o.u knihu. Vas vsak hlavne zajimaji zazitky z poslednich mesicu roku Napred vam povim o trech nemeckjch zbezieh, z nichz jeden Je pohrben na hrbitove ve. Studenci. Druheho kvetna 1945 jsem by1 na pile ve ~dirci, kde JSem pro nasi domacnost vyb:ira1 pride1 dreva na topeili. Tam jsem dosta1 zpravu, Ebych se rych1e navratil do Studence, pry tam doslo k nejake strelbe. Spesne jsem tak ucini1. Na stamci jsem se dovedel: v noci z 1. na 2. betna prijeli na motoeyklu tri nemect.. i vojac:i. UbNtovali ae u obcana Nemce, rikali tam u Zavodnieh. Majitel domku dostal strach a prisel je ohl.asit na stanici. V'~Tazili na ne nemect:l. cetnici. Ti nevedeli zda-li jsou to partyzani, nebo utecenci. U chalupy je vyzvali, Eby vysll ven a vzda1i se. Vojaci vsak vyskakali okny a ubiha1i po strani na Zelezne hory. Cetnici pouzili zbrard a jednoho za:aah1i do nohy. Kulka mu rozstristila koleno. Muz klesl k zemi, pak vytah1 pistoli a zastre1il se. By1 v nem zjisten Gustav ~imermann, 26 Iety prislusnik- nemecke armady. Dvema jeho kolegtim se podari1o up:rchnout. Pripad byl ohlasen nejblizs:l. vojenske po:aadce v Bilku. Odtud prij'ela komise s 1ekarem vysetrovat. Lekar mrtveho prohled1 a porucil jej pohrbit na mistnim hrbitove. Motocykl na kterem vojaci- zbehove prijeli do studenc.e byl odvezen na Bilek.

3 f-o, 0 revolucnieh udalostech ve Studenci jsem vam jiz pred casem kratce ~pravel. Sice od toho naseho posledniho setkani uteklo hodne let, ale vzpominky na udalosti v revoluci roku 1945, mam stale v zive pametio I ty vase snimky, z te doby, ktere jate mi ukazal, mnoho mi take pripomely. Pateho kvetna v dopolednich hodinach, po zpravach o povstani v Fraze, shlukli se u ce:tnicke stanice studene:cti obcane. ~adali, a:bych jim vydal nemecke cetniky a jejich zbraneo Nemcil jsme meli na ataniei naaazeno pet. Tretiho kvetna ctyri z nich na vyssi rozkaz odjeli do Praby vyzvednout si novou v,yzbroj. Tedy na atanici 5.5. byl jen jeden nemecey ce:tnik, jejich velitel. Jmenoval s:e Johan Schwarzf'~gel- byl z vj-~hodniho Pruska. Odmitl jsem mluvciho shromazdecyeh eivilistu, slo vetsinou o mlade, nezkusene a nevycvicene chlapee. Prohlasil jsem, ze zbrane ze s_tanice vydam jen vojenske skupine. Vedl mne k tomu ve+nd vazn,y duvod. V Novem Studemci, v zamku byl ubytovan osmdesaticlenny oddil, vesmes mlaaych nemeck:;ych vojaku, snajpru /odstrelovacu/. Eyl to prevazne cyklistieky oddil dobre v.yzbrojen,y specielnimi dalekonosn,ymi puskami, kulomety, granaty, paneerovj-mi pestmi. Jak jsem se d.ovedel od nemeckeho velitele cetniku, meli tito vojaci zaujmout palebna po.staveni na ~elezeych horach, smerem na Trhovou Kamenici, odk:ud se ocekaval jeden proud postupujici sovetske armady. Meli za ukol odsrelovat ruske pruzkumniky a i party- zany. v odpo].ednich hodinach 5. betna doslo k obsazeni kasaren ns Bilku ceaeymi pov:st.alei, vojaky a partyzany. Kratc:e na to s.e stretli nasi hosi s ustupujieim nemeckym transpurtem, prichazejieim od ~aaru. z prestrelky u Sobinova, kde bylo hlavne pouzito pechotnich zbrani, ustupovala cast ces.jcych bojovniku take ke Studenc.i. Nemci posadkou v zamku a:e rozvinuli po celem udoli az k Podmoklaniim a chytali kazdeho muze, ktery jim prisel pod ruku. Byli zadrzeni i ti co nahodne sli po silnici, nebo povstavali a rokovali. Celkem zajali 38 muzu. Poatavili je u zdi z.ameceych objektu. Pozadoatech zen, tbych neco ucinil pro zachranu zajatcu, vydal jsem s:e do zamku s nemeceym cetnikem, ktereho jsem rano nevydal. ~el se mnou ochotne.

4 f/, Veli tel oddilu nas prijal a naridil, roych kazdeho zajatc.e samoatatne vysleehl: jak se jmenuje, odkud je, kam sel, za ja,kym ucelem.. Znal je vsechny, byli to muzi z meho rajonu ze Studence Horniho a Noveho, Podmoklan a blizkeho okoli. Na kazdeho jsem si nec o vymyslel a dustojnikovi hned to nemeeky prek;ladal. Mezi zadrzenjmi take byl Milda Jenicek, ze ~dirce. eyl c:ej.y umazan blatem - chytili ho, kd.yz prchal od Sobinova. U neho a'el Nemec zdriel nejdele a jen kricel:nto je partyz:an, komunista!" Nastesti u Mildy nenasli zadnou zbran. Po dohode s Jenickem jsem veliteli prednesl:"tento muz je syn fabrikanta, tedy nemuze byt komunista. Chodil do Solh:inova kazdou sobotu k rezniko~i H.enzlovi pro kousek mas:a na nedeli. Dostal se do prestrelky a al!hy se zachranril musel zalehnout a odplazit se po polieh k lesu, proxo je umazan~ Dustojnikovi to stacilo a Mildu propustil. Dal tez prikaz pro pusti t i ostani zajistene. Po znbmka K.. J. : Miloslav: Janicek ze ~diree n/doubr. po obsazeni vojenskeho pros:toru na Bilku prijel s J.anem Kasalem z.e Stareho Ranska na motocyklu a vyzvali ozhrojene povstalee, aby jeli odzbrojit nemecke poaadky v:e ~direi a Krue,emburku - pry tam N~emc.i terorizuji obyv:atelstvo. Pak Jenicek nas toupil do kal!l.iny prvniho auta s dobrov:olniky. Na miste stretu s transport em Nemc:u, zucastnil se vy jeon:avani. Po propusteni zajatcu, kteri stali u zdi velitel odstrelovacu jest.e prohlasil: II V zamecke k0m0re mame jest.e dv8 muze, p0j0te je vysleehn,out!" v komore jsem spatril mistnij10 Iia,tonose Krej,ciho. Nemec praril: "Ewl zadr zen nad vesnici. Mel zoran a zasobniky s nahoji. 11.usel jsem znovu lhat:"postak Krejci -byl dnes sluzebne poslan do sousedni vesnice Nove Vsi u Sobinova. Mel ohlasit kolegovi Lezakovi, aby v nedeli nastoupil sluzbu na poste. Krejci pri navratu Basel u ces:ty odhozenou pusku s naooji a jako stary vojak ji a:ebral a nesl odevzdat na cetnickou stanici. " ''Gut" rekl Nemec, ale musime ho prec:.e potrestat!" Krejci byl odveden do Chotebore. Za nekolik dni se vr.atil domu.

5 Poznamka K.J.: l;t_, Otta Neme.c, Mirosla;v Voprsal ze Studence vypovedeli, ze Krejci byl hlavnim puvodcem shromazdeni studeneckych obcanu, rano 5. kvetna, pred cetnickou stanici. Take on vyzval muze k odchodu na Bilek. Krejci ae vratil z Chotebore, az po g. kvetnu, ve spatnem psychickem stavu a na te]e ee1y potluceny Vst.oupili do druhe kodx~~zy. V ni byl stihly, asi dvacetilety muz, brunet. Stal oblicejem ke zdi. Focal js_em se ho vypta.vat - jak se jmenuje, kam sel, proc byl zajat. Mladik vsak na moje otazky zaryte mlcel. MysJlel jsem, ze je to party~an. Kdyz m.oje otazky dal zustavaly bez odpovedi, Nemec zarval:" Dost!" a musel jsem opusti t komoru. Na,vecer ho vedli dva vojaci pod bodaky po silnici,. kolem srtaniee ke ~dirci. ~esteho v noei byl ve ~dirci zastrelen, pry na uteku. Nemci ho meli chyti t nekde na silnici ke Chrucl:imi. Vi c:e o nem nevim. Poznamka K.J. : Tento mlady muz byl devatenactilety student Josef Fros z Pardubic. Vic:e: ve zprae:ovani - rok Pak tjeem mi nemeckj cetnik je:ste pomohl o:rodov:at za pet chlapcu ze Studence, kteri byli zadrzeni u ~tepanova a odvleceni do ~bic.e. I to se zdarilo a chlapci byli zachraneni. Jednani 0 s 1 o z e n i zbrani s veli teli oddilu ods.t.reiovacu 7. k v e t n a. ]L ~ Od prestrelky u ~dirce 5.. kvetna az do 7. kvetna odstrelovaci rneli obsazene cele udoli kolem Studenc:e. 1Umo nieh h~la v obci skupina ci vilistu Nemcu, uprchliku od slezskeho meata By,bnik:. Meli vozy s ko.nmi, kocarky, nekteri jen kola. sicllni tak jako T1f3 ocekavali dj'chtive konec valky. ~,a V"jzvu vytvoreneho narodniho zyboru, v cele s predsedou Otto -~ 1Ileem, doslo k jednani s veli teli ods:trelovacu.

6 ?J. Jednani se konalo v mistni obecne skole' na ktere vlala ce;skoslo... resn..~a vlajka. K jednani se pridruzili tri muzi z trhove Kamenice. Prijeli na motocyklu s privesem. 1eden z nich prohlasoval, ze zastupuje partyzany. Druey byl cetnik z Kamenice, treti civil. ',rake shanel.i benzin, ktery potrebovali do stroje. K dohode s Nemc:i doslo jen castecne. Zbrane - pusky a kulomet~ si vojaci ponechali, jen do jedne tridy slozili tezsi v;yzbroj: panc:erove pes:t;t'i a nejake granaty. Jejlch velitel pravil, kdyby slozili vsaochny z'brane, meli by od nas zle. MY vy je:dnavaci, hlavne ja jako vrchni strazmistr, jsme s:e museli zavazat 1lastni hlavou, ze nikdo po nich nebude strilet - jinak provedou odvetna opatreni. Samozrejme nesmeli jsme jim branit v odchodu ze vsi. \ Odesli 8.. kvetna a s nimi i vystehovalci ke ~dirci. Za kolo. nou slo nekolik nasich,, ooy zjistili, zda-li nekde nad St.udencem se nez:astavi a nezakopou. Na::IDtalo se tak, odpochodovali pres ~direc smerem k Havlickovu Bro:du. Obyvatele Studence a okoli nasim jednanim a hlavne zasl.uhou nemeckeho cetnika byli zbaveni nebezpecneho navstevnika a co bylo n:.e.jdulezi tejsi: oddil ods.trelovacu nezaujal sva postaveni na ~elezqyeh horach proti postupujici ruske armade. Stoj sesttis: ic korun ve studni Fran.tisek ~ropacek: Po zacykani pomocniku partyzanu na Zelezn~Y.ch horach a v Krucemburku, koncem ledna roku 1945, prisel za mnou na stanie:i s;yn starosty- jmeno vam :rooreknu- z jedne vesnice v mem rajone. ~adal, abych ho schoval) nebo{ ma obavy, ze pro nej Nemci prijdou.!ekl jsem mu, ze jiste vi, co se atalo vrchnimu Rolikovi na stani-.._, ~ ci v Krucemburku. Jeho zadost jse~ odmitl. ~edy mne prosil, abych mu aspan nekde usclloval balik bankovek, ktere mel uz u sebe. aylo to korun, v tisicovkach. S tim jsem po chvili vahani souhlasil. Kdyz muz odesel, teprve jsem si uvedomil jake riziko jsem na sebe. vzal. Kdyby Nemci pri prohlidce na stanici, nebo v mem byte naiezli takove mnozstvi penez, jiste by mne vysetroval.i jak jsem je -nalhyl.

7 ft't Uvazoval jsem a pak prisel na napad. Sehnal jsem velikou lahev s vetsim hrdlem, do ni nacpal srolovane bankovky, dobre uzavre1 zatko"u a tu zalil v:oskem:. K lahvi pak pri vazal eih1u a tento "poklad" pus til do atudny na zabrade u domu kde jsme bydleli. Brzy po valce toho muze otec si prisel pro penize. Lahev jsme spolu vylovili- museli jsme ji rozbit- penize jinak ne:sly vybrat. Mrze1o mne, kdyz po.. zdeji ten starosta zemre1, jeho SNn, jemuz jsem penize schoval, nep01zva1 mne tatovi ani na pohreb.. Ba, 1ide brzy zapo:minaji! V P o d m o k l a n e e h ve brehu nad silnici stoji srubovy domek. Na jeho stitove strane je zavesena deska s napisem: Hrdina Mi1.. oslav r a. d i o o p e r a t e r - l e J.a n a c e k t. e c narozeny d n e JL 5 1 ] v e z d e j s i u d r z o v a 1 v i r u v e s v o b o- v p o d z e m i du pro kte b y 1 z a t c e n 83 p a d l r u k a m a d n e 2 a. 7. l obci zpravami vyaila: cky r o u p o 1 o z i 1 s v u j z i v o t, 01dsouzen katanu v D r a i 6 a. n e c h- s d r a h y m j m e n e m v 1 a s t i v h a s n o u c i c h a.. cieh. o M. Janackovi, Frantisek Kropacek mi povedel:"janacek po prichodu Neme.. u se pristehoval do Podmoklan, ke avemu lbratrov:i. Ponevadz ten mel rodinu, poatav:il si brzy srubov;y domek:, asi za korun. Dlouho v obci nepoby1, jednoho dna prislo.. gestapo.. a odvlekl.o ho. Pak prisla zprava, ze by1 popraven. MysJl:im, ze by1 v il.egalni organisa:ci 0 b r a n a n a r o d a...:; Farare z a m a z.. a 1 a jsem velmi dobre zna1. :S,1 dobrym spolecn:ikem, zv1aste v hospode, rad pospasova1 s zenslcymi, popijl a zahra1 v karty. Pri hre v kart..y jsme s:e jednou spo1u dost ostre ehytli. Zjistil jsem, ze.fiks1uje a tak jsme se pomda1i, ze d1ouho jsme na e nemj.uvi1l

8 'tj- ~e mel spojeni s parasutisty z Anglie jsem vede l uz za valky. Chteli od neho z fary vysilat, ale nejak se jim to nedarilo. Pri jedne vecerni obchuzc:e rajonem, bylo to v breznu 1945, jsem narazil na muze, ktery prave vysilacku nekam prenasel. Mel ji na zade:ch v rukisaku. M.uz nahle mnou prekvapeey, cosi ml.el o rozbitem radiu, o nutne oprave. ~ikal, ze je z No,ve Vsi u Chotebore. Doporucil jsem mu, aby c:o nejrychleji z obce zmizelo V Udav:eeh zase pri obchuzee jsem v:atoupil do hospody u Lupomestkjch. Pri v.:stupu do lokalu jsem spatril sedet u stolu a.va nezname muze.. Podle nemeckeho narizeni jsem mel povinnos.t. zvolat: "Ruce vzhliru, kontrola prukazu!" BJLeskla mi vsak hlavou vzpominka na nestastneho generals Luzu, ktereho z:astrelili v Hristi cetnici z Pribys.lavi. ~edy misto narizene vjzvy k nezn.b.nzym jse.m. kfikjl: na hostinslteho:" Dej tam varit trochu vody na caj!" Cizinci po mem prichodu se brzy vytratili z hospody. Od Lupomes,tkeho jse:~m se pozdeji dovedel, ze to byl s t e i n e r - V e a e 1 y, o.dbojovj pracovnik se svym druhem, se kterym me'l sp:ojeni i P. Zamazal ze Studenee, ridfci ucitel Martinu z Udav a rid-iei Musilek z Chloumku.

9 V y p o "V e 0. Ifavl:!ckuv Brod.?t Otty N e Dt e e, /67 r -./ ze Studenee, okres Za valky staros:ta Horn:!ho Studence. V;wtiechl Karel Janacek Sob:! nov - v prosrl.nci Koncem listopadu roku 1944, prisel za mnou pan Tuey, starosta z Rovneho na ~ej.ezeyeh horach, ktecy me dobre znal a rekl mi: "Prvniho proaince se bude na1 Polomu konat s..chuze dobr;yeh vlastene:u. Je treba, abyste tam take sel. llek:nete~ 0 tom tez vrehnimu Kropackovi a farari Zamazelovi. Prijdu pro vas 1. prosince o pate ho.dinepo nave:ce.r. 0 cera se tam bude jednat, zat:!m nemohu riei. Tusil jsem, ze s;e jecma o nejakau akci proti Nemcllm. Nebyl jsem proti nejake praei proti okupantam. Pozvani na schuzi jsem prijal s aadsenim. Prvn:!ho prosince v urcenou dohu jsem. cekal ne:dockave, az prijde TullY Ten ale se nedostavoval. Az kol.em devate vecer prisel k nam Tuheho ~ovee a oznamoval, ze str.yc nemuze prij:!t, nebot ho chytiq revmaticke bojlesti. Koneem ]edna 1945 doslo k zatykani pomocniku a ucaatniku.f.-h...;' It' na partyzan:ske schuz:i na Polomu" kterou svolal partyzan Pieh- ' Tfuna. Byl jsem red., ze jsem na te s::huzi ne.byl. Tuey jako nadseey organisator sehuze byl Nemci zatcen a velmi krute mucen, naprecl v Trhove Kamenici, potom v Pardubicieh a Terez:!ne, kam byl nakonec odvlecen. Po valce se vratil ve velmi zubozenem stavu. Po navratu rnne prise:l navst:!vi t. V)I>ravel jalcym. pekl.em muse:l projj:!t. Priznal se jak pri muceni pro.zrazoval zname, o kterjch vedel, ze neco vi o partyzanech. Snad by jim rekl i moje jmeno, kdyby nebyl jiz tak ut:!ran a nemel rozbita usta, ze nebyl s chopen vyporldat. Na Rovnem po svem navratu z kone:entralru trpel zas~e od lidi. Lide mu ~ -c:!tali a davali za vinu, ze tolik lid:!. prozradil - nekteri tam zahynuli - Zil v opovr-zeni. Jako hajey dal se proto prelozi t do jineho poles\!, a by ae do.stal mezi eiz:!. lidi, kteri 0 nem mnoho nevedeli.

10 f1. C h a r i t a t i v n i c i n n o s t v debe okupeee, ne qyvelem okrese Chotebor. Podl..e pfsemneho zapisu Jo:sei'a Ondracka, ze ~dirce nad Doubrevou, za valky redi tele Lidove zale:zey v Chotebori, zapsal Karel Janacek Sobinov - v prosinei roku V dobe druhe republiky by,l.a zalozene ces:ka socialni pomoc, ktera pokracovala ve sve cirmosti i v dobe nacistick:e okupace. Jejim okresnim. predaedou byl J osef Ondracek, ktery mel spolupracovnik:y z rad pensistu uci telu. /Moe, Kolar, Oepetko, postm.. Nem:e:cek a Med za zalozey. I V te do be b;,yle take cinna Katolicka Charita. Finaneia:! a z velke caati i mater-ialni pro:stredk:y b~ly ziskavany ze sbirek mezi ceskjmi ob;yvateli, ad protektqr"atni cesk e vlady a od po:dnikti. Velkjm mec:enasem.. v nasem ehari tati vnim. usili byl tovarnik Eckhardt, ktery mesicne pfoispival financne vets.imi cas~tkami. Pokud jde o materalni podporu, byl to hlavne mlynar ~incuer- z Chuehle,, Nevole z Yisk:y a Petrik z Bezle,jova, kteri nam db.vali obilni "VYrobQ nezistne, takze jsme mohli doplnovat pridely mimo ramee predpisu. Materiaiy i :financni pridely byly poskytovany vsem skolam, ktere pro zaetvo vyvarely. z materialu, kteeyeh jsme ziskajli od mlynani jsme mohli poskytovati i rodinam, zejmena rodinam zivitelti zavreeyeh v koncentracnich taborech a tyto hmotne prispevlcy. byly znacne. Mimo hmotne podpory byly poskytovany finane ni podpory podl.e potreby te ktere rodiny. Pozdeji, kdyz se provad~ly kontroly v soeialni pomoei i okupacnimi urady, jsm:e podporu rodin zavreeyeh zivitelu, konali pres Katoliekeu ehari tu v Chotebori, kam j:sme prid.ellovali urcite prastreaky a tate pak i s.e sv.ymi pros'tredky podporovela potrebne rogj.i~ Kdyz byli zavreni nekteri clenove Jednoty Sokol v Chotebori, ~.a..a prevedena urci ta z:s.soba mouky od jedn0;ty do Socia!Ei pomoei, ktera vsak nebyla evidovana, takze se mohla rozdelit bez dokladti. By.lo ji vsak mellsi mnozstvi. PodplirnB. prac:e ~la vykonavana az domku 1948, kdy prevzala l adu komunistieka strana. Po te bylo provedeno slouceni 8 organizaei ~erveneho krize a podpurnb cinnoat byla pozdeji zastavenao ~

11 . ~f Vzpominka na skautskou odbojovou cinnost v dobe okupace Josef' F :Ji r k u s n j; - 0 R I 0 N, Choteborj Kostelni ul.,. cp.,64-22 o.. c'ervna Do. skauskeho oddilu jsem vsto.upil v Praze jiz v roce Od roku jsem pracoval ve skautskem hnuti v Chotebori,. kde.. jsem prose.l radou :funkci. lfapo.sle:dy jsem byl okrskovjm zpravojem. Nas okrs.ek byl zacle.nen do zupy ~aslav, kde oyl zupnim zpra-.. vndajem bratr Rudolf F o r m a no Velmi dobra spoluprace byla s ve.denim kolinskeho Junaka,. neb rada kolinskych oddilu taborila u Pavlerovy myslivny. V roce l939t- po prichodu okupantu do nasaho statu, skautska cinnost neprest.ala. Je SBillOZrejme, ze S nasilnou okupaci jsem ne SOUhlasil a snazii jsem s:e VSemi prostredky bojovat proti okupantli:m., Proto jse.m privital, kdyz zacatkem kvetna 1939 vyhledal me v Chotebori MUDro Joaef c- "3 v i n -~, ahpn! Ec' zp rs:~.rooa. l} o uunake_z z KOJiina 11 a br JoJs.e.f K o b i a n - KOCI, skautskj funkcionar tez z Kolina,. kteri me informovali o soucastne situaci a nutno.sti bojje prot.i okupantfun...,. Byl js_em po.zadan, a_b;ych ve sve skautske cinno. sti po.kracoval dal a za pomoci starsich akautu a spo1eh]ivjch pratel skautingu vybudoval v Cho~tebori cinnojst... il.egalni skautskou skupinu pro odbojovou Kdyz jsem souhlasijl, byjly mi predany iiegalni.tiskoviny a pakyny. Jako. spojka mezi KoJlinem a Chote1b_ori byl urce.n Josef K o b i a n - KOCI. Pri tomto jednani byli Qrft.o.mn:i tri ai.u't odbojari, jejichz jmena jsem vsak neznalo Teprve pozdeji jaem se. dozvedel, ze jeden z n:ich byl br.. dr.., K r a t o e: h v i 1, instruktor, tteske JLe:sni skoly.. Prvni ukoi, ktery jsem dostal, byl urychji.ene splnen.. Vyhledal jsem Antonina H.. o 1 a s e, Karla C i c. h r u, J~sefa L a s. e: k.a, J<1sef~;.~ H o JL e s o v s k e h o, B a m b a s e a nekolik da.isich, je jichz jmena si dnes. jiz nepamatuji, a tyto. jsem pozadal o spolupraci v odboji... Po.jjich slibu zavazal jsem je k mlceni, opatrr: osti a predal jim iie.galni ]etaky. Pokyny pro nasi dalsi praci a ilegalni casopis V B o J dostaval jsem pravidelne kazdy tyden z KoJlina.. Vse mi predaval br<> Josef K a; b i a n- KOC'I, ktery k nam do Chotef:mre. zajizdel.

12 lt9, Tento casopis. a ilegalni letaky, ktere cl.enove nasi skupiny rozsirovali mezi spolehli ve obcany' byly nepostradateln;ym pomocnikem v nasi odbojove praci. Dale js.em prove.dl zapojeni skautskeho pracovnika Mojmira N o - v o t n e h o z. Pribyslavi, ktery vybudoval skautskou 'odbojovou skupinu,, jez ukryvala i zbrane.. 0 temo skupine byl informovan Jasef K o b i a n - KOCI,. se kterym jsem Pribyslav navstivil., V ChoteboJ i jsem nawazal spo.jeni a spolupracoval s kapi tanem Otou H o r n y m, ktery bydlet v mem ho.telu a byl zamestna.n na okres:nim hejtmanstvi. Ota H o r n y byl zapojen do vojenske ileg_alni organizace a opatril pro nasi s.kautskou skupinu vetsf mnozstvi zbrani a naboju,. ktere jsme ukryvali v mem podniku pod podlahou stajeo Pri "l!;eto nebezpecne prac:ii. pomahal jen zamestnanec meho podniku Antonin C h a I u p a a byl informovan br.,. Jo-sef K o b i a n.. Tato. nase ilegalni cinnost b;yla narusena koncem roku 1939, kdy doslc k zatceni vedoucich ilegalniho vedeni v Koline. Byl zatcen bro> Josef K o. b i a n - KOCI, br,. MUDr"' Josef' C y v i n - AKELA.. Zpravu o jejich z;atceni s varovanim privez.la do Chotebo,re Jarnrila s ;y n k OJ v a, skautska pracovnice z Koiina.. Zna~ne Zatcenim kojlinskeho vedeni nasa ilegalni prace nekoncila. jsme postradali informace a ilegalni tisk,ale pracovali jsme dal nejen v il_egalni praci,ale i ve. skautske cinnosti, ktera byla krycim plastikem naseho odboje. K 0 -ncem roku 1940 byl rozpusten JUNAK,aLe my jsme pokracovali dal a schazeli jsme se v mem podniku nebo v prirodeo Zapojeni byli hlavne starsi CL"'llapci jako Bohus P o k o r n y, J ~ ndrich Plih a 1 a spolecne jsme vychovavali mladez k odpo;ru proti o,kupantfun a cvicili, a by byli pripraveni k pripadnemu zasahuo Nase s:k:autska ci!h"lost' i kdyz byla provadena opatrne,. byla sledovana a nakonec i udana mistnimi cteny VJlajky.. Cirou nahodou pripad ~se~roval rozumnj clen gestapa a vse dopadlo dobreo V tuto nebezpecnou dobu byly dokonce zaklbdany nove s.kautske oddily v Ma]..c:i, kde byl vedoucim syn redi tele skoly M. N e v o l e c. v Libici nad Doubrav.ou~ Spa.lecne s temito nov;ymi' odd:fly po.reda :i js:m:e v: lese, taborove o.hne, u ktecych b~ly sklada:ny skautske sli - Tato skautska cinnost pokracovala po c.elou dobu okupace az,;:o naseho osvohozeni o

13 Koncem roku 1944,, J7J k.dy se s±tuace pro nasi odbojovou skupinu, ktera ve spoluprac± s kpt. Otou H o r n y m vyvijela cinnost dal)) stavala se nehezpeenau, kpt.. Ota H o r n y odvezl veskere zlb:rane a naboje' ktere byly ukryty pro potrebu nasi odbo, jove skupiny, na ruzna neznama mist.a mimo Choteboro z nasi odbojove skupiny nebyl nikdo zatce.n a v: revolucnich. dnecb vsichrri zapojeni skauti v Chotebori nas.toupili v kroji a dali se k dispo,zici revolucnimu narod"nimu v;yboru. V Sobinove bylo v dobe valky na bro F i r k u s n e h a - ORIONA napajeno neka,lik chlapcu. Na priklad: Josef H e n z 1, Miro,slav Z v o l 8. n e k., Po valce obdrzeli o sve cinnosti po, t vrzeni, od okrskaveho vedeni v Chotebori o I dajlsi CJ.. eno.ve oddilu Junaka,, kt ery vznikll v So b:lnove,, v race 1938, udrzovali se pohromade, p9:md to slo, chodili spolacne do prirody, zp:lvali zalesacke p:lsnicky, po celihu nemeckau okupacio Hned po osvobozeni, jiz :1!5.. kvet:na b~la svol.ana s,chuze a zalozeny dva o;ddit.y- chlapeccy a divci o Vedoucim s.e stal br.. J:Lri K a :f k a, pre.dvalecn;y skautskj' cinovnik. z predvalecneho oddi]u se vyznam.enali bratri: Jir:L s t a - r y, bajovai v partyzanske brigade IvTistr Jan Rus:, Jiri K a f'' k ~ Stanisltmr K a f k a, Frantisek S t a r y, Ladiil.av P e c h, Karel J a n a c e k a dalsi se z,u.castnili se zbrani v ruce, nebo 2ako spojky a straze, v revolucnich dnech bajov;y ch akci., 3r O J. K a f k a a K<>- J a n a c e k byli zraneni v pres-trelce nemeck;ymi voj'aky ss, u Zdirce 5., kvetna 1945~ -----~-- Zapsal K~J

14 .21, e. lanky z. "H.avlickova Kraje" "EEavliclclv Kraj" - rocnik I. a II., rok ]945 a rok Mlladi z; rgku M K. MY Y,Jsli z revolue~ A bojovali pro ni C:itis jak nasa ruee Tajemstvim bojd voni Tak ehutna chlel:li, tak ehutna krev Tak trouzi slunce nad zemi Kv~tina pada na rakev A nov$ Zivot prameni. K r i z u. c. h o t e b o r e - M. a T.enkrat kvetly strom_y. :If(!: ifl.y z kaene brizy u silniee znaci :aisto, kde kre:v jednoho z vas do zeme s;e vpila Te! vitr stebla travin pt>cesava a listi strolllli rve. Ffinasi tesknou Vllni oraniee. A kf'iz!vdj o.zareey nehau podzimniho slune:e, ld'iz bij.y z 1oaene bri.zy, zdobi k:yt.iee jerabin. To neni sperk, co zari na modrem..-e&u hor,, to jsou j.en slzy, jez Vysocina place. Rude jak T.voje kre:'ll a palcive jako nenavisto ~o Vysocina place pro syny krasne a statecne? To nejsou slzy. To je jen usme~~tky, ze takove ona rodi ~. To je jen pripominka zivjm, p.roc biiy lff>iz tu sviti u silniee, v poli : ze z kv~ttl a krve - z jieych lidi smrti se n8m zrodil zivot.

15 -. ' CHOTIBOi\ " (' t-1.' ~- ll a o v vi a k ~, Bred,, L i d ~ ; y 1 a o u.. d - r G z a u.a k 7 ~ ~.. ~ S~opocmt. Ha ll!~kl\v kraj- Rocrdk I.,/ a. 11, ~ ; ~ ; \ ) ' - _ ~ y ~~-~--~-~~~-~~-~--~--~ ~~-~----~--~~~- ~-- 7? J ~.. Lidovf- scud-zahaji v :rw!em la'aji cinnost. _.. Po 4vou pfe1t~atcm ""'. I ' aledovai\ych s veljt!a z&jmem vita ~ a.- stvt.s:,gla 'pferew cimwst.lidoveho soudu v Havl:icico;e Brode.... \ '. '. '.. ~.... '..,, :q,ji.- p~bnosti, z~ se Jntde ''seudit ne~o v l{ut& Bofe. rqm bylo koaecrie rozhednute, lezaaeaam lid~veho soudu ae Dlide komat. i v. uiea ate. am,~ potra~ovala pra. V7iatrujici komise a z.. ~ ~. - ~~e-tfflla ljd)dtio daliich JMpadd, ~takle j'bile ~ po vyl'izenf " ;>. "' zotvajicich formalit z8h4jena cidd.ost, IM4e~ ~dano soudu rlce +--. mel 50 IJI'C.-vi.ai1Q4 proti at1rodjudl z8jm1m: v.dofli obpac e, jeji.elll \.. >;t -. ~...!in;, 'Jaou p1d V7ie:t.fe~,, a JDDDho daliich. bud.e aasldqvati. T rimt4 kraje~eho - soudu v l(utu Bofe l)-,1i.pro na! okres dekri,. 1,'. }..,.. \-:": -. /' \ ~ tea ai.nistre spravedlnoeti 3menovani: ' ; '. - _{ 7... pf~s.eaa LidovE ho soudu souddi.. rada $-~ Zvifiila { vedou'r! vefej 1 ne.f&a1of9 81t&tld aestupc:e dr.' :sobe:a., yef~j»ymi lalebei pro a: 'kod ' ' ' \. i )., <lr-. J. HGili nn 8 dr. ~~hlav, soudf!i z povo1ani ar. Trne!b a..7 /,- 7 :-.,./..._ <h'. leza:lcek a ti.-to 50 po:..otcd z 1idu: ~ / i 1 r z Havl:Cckova Jlrodu.:.. ' "" ' /\. 't hzt1t..;h.,' u~j \el., Dou~e svat., typegra:t, Fuks.a v., ~~aj.or 1.e;., Eiler y., kl.emp!f,. D1ua~ek ~ant. :; ;di~k; JB8W.< ~os.,io er, llcu.:'k Jos. ~ iof'er, ~mfi'er tc."', dilntk, Jaaoach J:os., lel. di'edn!lt, Jelek Y~,!el. zaaatnane~, m>votn.f K. ;,soustrulmk kovd, Pau! A.d-., prof'eaori'" PaVelka Jos~, elieho_q.~uk, _ PGkorn.;{ v_., Q:elaik, Prokop Al., vratl\1 mn:aocmiee, Fiit.tner Jl:i.1 spr~v~ dom.u,.baupaeh Jan,; zaatli-... j / telstv:c,' Racha~ova Jli1ada, *va P9 brti.novi, Strasil.. Jo~., zaa. "' ~ -... \ > ' esn, Stra~l Jar., Ufedld~, Svoboda. Lad., dfedaik, chc'hodu, S~Dek -. \\.... v., BDr.,, zverolekaf, lpatenka Jan. :rmor~., l.skaf, ~i.mankova Jlarie, 'ldova pb zver()1~kam, ~- Ant. pf.. eda JlWI, ~e~.jan, 1istonos, Zadina bant~ _,dte1rrlk, ~dlna Jos.',. strojrrlk,. ZS.j!Q Jul.~ ing,.~~, ---~.-najos., hodiaaf.. ~ Z -okresu H~lee.: Frant ' ln&ha,. ti:ad1ec,- Humpo~ e, Fra~t~ L1ezrzy, tov. cbimk,c HUm.- polec, Taclaw Sulcdo18k, perletaf, Humpol.ec;, FraDt. Nettle, dfed. berm spra vy, B~o1ec~ - Franti IComr.s, ~belu~dnik, Huiapol.ee, lf8ty1fa " I ~ --- -, - - Dvof'aca.~~' -vdova, Humpolec, Ant. ~ ICotnova,cuD. ~;~ Humpolee, Otto...,:) / r- -/..._. ), \ ( \...J }?<

16 \\ 5'3, f': -r ~- ' tkaqec, BUmpolee,.Ant. Zel~nb, vrch.~e:t., strala., -Huapolec:, Josef vc)aeloos, cl~ln!~,. Kejilice, Julius,ZJ.Jce, to;v."d.~lnik,: ~ozkoi. "\ I. -- i ) ~ Z o k r e ~ s u ' C: h _o t - ~ h of : \0... ' Josef Bmes, tilntk, Chotebef,.. Vojtech Prokop, cllnik, Chotebor,. ' /'-- ~. _ - Ant. Zatina, ~edrdk, Chotebof, Jan. ~lear, 'tovarmk, Ch~te~f 9 _. Jan KOhl, tov~ Jld.atr,., Ki'uceahur.-, etmar ~ejk:al, kol. dtlni k, ltru - ;_--' oj -:-... e.eaburk. ' z ~ o - k r e s u P r i b ~ ~ 1 a ~: f " ~ -. ~ ' I Ot.t<? Dusa!ek,_ rol.juk, ~. Pf'-i.brdav, Fraat. Briza,_ truhlaf., Pf"i'tv-slav, K. Jal!'~ek,. tka<n!c,_ Hav:li!ko~e Borov.&, ~ It. "'Jre.iec!lt, tkatwj.ec,. Hsvlic-f'. -. / ' _;-,--.../.... \ kova ~o-,a, 'Jan xowtnl_~ ee_staf, ~aka J'abJlomm, Yinc.:' zvolanek, cdlnik., Voj ~ Jllstee,... ' : J _ /, /. J ' -: I J. -'-c..., Karel.j'l:(s'; kasenik:, ~~ri:(.,s to'' otq!i.ell, Gruatorad, ' kuemk.,...' Dolm! 1\ J$s1.0', dese:t x.rej!,:!, 'brusi! slcla, Sl.\lUtlQ', v. Bau~r,.. ~ - \ J - ' ' z o~esu Lede! nad sazavou:...,. ~. --,. ) ),..,.. ) L-. ~~ akla-, SluMtq_, "Fhant. Anderle, cu~mk, "'. '..., -. Hork~. _, c ~si! \ r Z okreau, llol.di ~alovice:, _,. '-.-'-' / ' f - ~. - Jan Vejseda, _rolmk,!etijo~!ce, Frant.!taj!ti hoatiuk$, ~chtiee,, ~ Fren,t. lemei,!.ic. 'faiaf', \~i v:so\;\dov,.te}.. Sdra,, fit. uc. ' _:Kfi v;- ' sou&>,v, ~d~ JI'e c~ ~:!~. ~., 'ro~ce, Al. Tili.mOvs]r$, kolaf'1 Ito-, nvsko, Frst. IIGudrf, delnik', KuioVice. '. --- f. _.:., _ \_ -~ - I ('~\ ' r _/ \ -.. r J~~va:rli sloliiti v poncleli 10 -zafi v ~ Bavli,aave Br?o,di,! pfisehu.do rwcou pfoedse(y J:1doveho soudu v._ zvefil\)'. ~innost li.~ dovfch souda. v~ JJ&!em ~ kraji kde. z8b&j$~ v 'K.tit-4 Hof~ a prvnillll.-. \.. '.,. -~ - pf'ei!cem 'v"' Hav.l!!kove Bt-ocl~ hude.lpfectaedat - sam ttr. Zvef'i:na - ~ ~,. ~- Soud budou tvofit -viq 4 soud~ ' 1iou a pfedaedou ~m.de ;oudt;e z povola'ni. Pf'eliaeni ' ~e.lludo~- kout' v sidle vi4ldl ek:reudeh soudd, j kde. budou vldy pfedsedet tamm soudci z povol~/ vefeja.lalo})ce \. bude- tak~ mistni. Ys~ pfelice&i budou pfistupq& _ vefej~sti~ Liao,Y soudbt pfipaone til)'$ a. odpo-.edt\1 11kol: spravedliy~ ',. - '\.(?, ~ - -. ' posoudit. ~lm 'obialov~n.feh a vyaifi~ ~~ - ~slodel\f tref?t! ~ela ftfejnost lo<seltava s nap~tia j$jicll' ai~st, jmenciriti vt.svetlen:! - " 7- /.J_ ~ -..., " ' c,.. \.,. ' '. '- (.. ' ' aek:ter:fch tll~ch zlo~irul, x.kt~re us vzru~lly v dow. ok:upee4t, a potrestani 1nieiator0. i.,spolupacmatelii.,.,,0..,j :... - \. \...-;./' --, '-. (' '<,.- Chotěbořsko v národním odboji - digitalizace M. ' Jágr 2013 I

17 . / / S'f '... -~ \ '.., / p- r V'... -r o z '! u d k y t r e s t ' n :t k o m i a e ' ('.. ' / v: c: a o t.. e -o o ~-r i < ~--~--~-~~~~------~~~- ~~~~--~-.---~~ '.. '...! Svobo41\Y Bav}i~klv krsj... i Ro~nit II.!. s, /. - ~< ~~ /. - \- f. I '. ""- ' ' \'.:'::.-.. _,..., --~---~ ~----~-~-~~-~--~-~--~-~ ~~ " ' ) " '.., (_). ".,,, / " \ / ~c r ". ' ~ Jako pr~ lbnl.. projeanavita pfoecl trestn:tm ulezact se~tem pri- 7 ~ pad Joaefa ~ 4Dl\V!f 0 ~- \i 0 w k < f. ce: h. z ~otibo~e!is~ 354o. -. _ v pndvodiwa ri~eni bylo svedltd po:~:da~ zjii~e~; _!e Jos~ ' '! o. i o. v~ ~_.(1 hyl ~1~, Arijake ~~~~ < ~r&a'ty", --. De konec \. jejim funkciona~em ra' I ide-: ae lio y ~otebofi prg \ jeho Che-- ~.am a' pfi(abhov:a!.;t ~i Ke~b Wli ~- -~~1.e je~ j~4n&lli,. jajcoi i je ho s~idleety po:\vrzef\1 v.trok, te to hnizdo. be~iovc\1 D : rdlki/ v _-">- hoatinci) se Jnuai 'Vybr~t", 'tlzbutile -verejn4 pohor~-~. ' 1 c u ~. c. T~msovsktch -v hesti.ncd ~zeii' se lide sympatizuj: cd ~. Ire~ aci a' A~-._~-~ o i,0--c v s ~ k a. ' cli~lila! asto ~meek4 voj&ky. slovy: >.,' / --'( ' "To jsou zla t.t ~ji, 0,9 u! t oho - ~0.,Yli" a ped. To bylo te-h~, kaj!. \ - - ~ "' -- 'Y <... ~ Nellltd pfiatupoveli. do. -b&ka. -, "- ~ ~,. /'. """ '\"'.,. y. - - :\ - -.; c::l:-.' 7nstinm l'l8lezadm senatem. za pfed$ew~tvi dr. 'S-.ra4a ~le -.. '. ~...! rozhodnuto ""' J~a0uwslnl o Vine ob!alova~cm s "'~li / ol.souzeni:: ',.._. - y - ' '-... ;. - ~ -' ;-./. '. ~~ /Joae:t 2.: o"a i3 o v s 1c y: ~k )tr.-s.tu: 9 Dllsied rizeaf,. lt\l.oqo IC~s \ '. - - " ',?. ' '-' ponty a vefej~ho, po~an:t. ~ : pripac!e nedobyt.nosti, k lllib.i'a.cnnq ~, ~,\ - ~ trestu.2 aea!ee YezeJ!:f. o. ~ \ -~ ""' '. ' / AiDa. -- '1' o m & o v: a, k 8 lc"-trea'u 1 -rotu veze~ vef-ejneho ';.:.,.' ' pokaram. ' '-. Qdeouzeni maji pr4~o, se odv.olati. ' ' \... -~... ' \ -- 0,..;.., -...-'-. ' y -. ' \~. " ~ ~- / ' -. "' '-.:_., ~!lake "daui pi'! pad O,J: aouzea Em&nuer D 7c a a i e k:~ z ~e._ "..._ '~"-. - ~ ~ - burn, d~lnik, zafis!-nanec u fy!till v Duce:mburJt:u,. ~,.;-, r- JmellOva.nt p~acov~l u "to :rirl!q' ji! (Q 'lei.-.za okupace v,:::. ' -. I '-.--:- 0~ '.. f "; ~ ' - ~:.. ' ',_. - c::haloval. vie~ e:o sou'rlselo a z.teaei, re!illl' BSchtlv a \llbravcdv ~ '. i _.Y./ I. - Pfid~lem. bytu QDUeoV:a._l. pohro.i~ou gesta!>elll a take o vi~i je~l "' se z~ lfri t s c h e r. l i -n' g e so. ae priznal,.!e sympa tisuje s _ ~icb-i.ca.~,~ byl ~il!e~ Bitler~vi; i'e v dell ' J~ho ~~z~.: _: nin.dos'tal du-, ~aniz praeovsl.~ Heydrieh v obrazek si keupii fi , --; -/- ~ '--'! ". " ~v ( ~,v j'. - llil ho -doma.. Liiide v KrucembUku se ho vieobecne bali a jeho 'cho y. ~~ v:ani vzhuzovalo ~'~rejne pohorsem./ Sam se k. vitsi veci~ ~ ~lade- Dick au n rl:rm., priz!wia~ " ;.; ~ Tyro1C '0 vi~ byl ~J80noii! Sli:V: '!rea't 9 aisid vezem ~ vef~jae ~. \. y ' ~ polc,rani --J Gclscnizemu 118 pravo s~ odvolati~ ~...~, "' _. /J-.. _ ~ " ' \ ' ', ' r \' ).. _r -:.. 7 -<c ( \..:..

18 . ~ _.. "'-.rs. ) ' ' / \ -Josef a Frantiiek- S t e j n a r o v i _.z, Krueemburku souzeni '.. dle 178' dekretu. 0 uarodu:!' ati.r sef ' ht e fa~ r z!crt1cemhul-ku ~p. 63, zamistnanf u fy _.. ~ Re<D. v Krac.emburku, b.yl znam, tim, ze vyehvaloyal pomiey :! - li!!i, _. ~ ' ' -- starai se o ehlapee,( kte~:! byli z r!sej na ~ )erdo dome a pet~al po -.',< -..., 1 komunj.ste~-../ " j Joset' S t e j n a r atykal se atvirn~ s J. 'iyme!ltea. z 6-u~embu~,.;mi. a schazeli c.. e ~pole~ni s F~antiik~ Dya$~xea u Karh D a. n ka.!yto.. a:dl\uizq byl.y c ve~ej!vm mfn~uim oz~aoveb\v ~& t f,sist~eke... '~. "'"" J"osef ~tejner obfinil ~"tak~ v. ~tilla, mi~toprdaedu.jin'l v Krueem ~. I - burk:u, z korupce 8 tvrtil,:. ze ~/f'8ii~t' ~vaj! lep!:! '-lide nez oai;.atm. Fr8atisek I t e ~j n 8 ~ zdtlraziioval z pfes~i~aeni _ pti k81de... _ pr!lezi tosti i:ft-izstv! Iilmecka, ~am. vel.ld clmwl. proj evy. 110ra'Vc~ ~ -. 8 pfi pf!lelitcsti take prohlasil, ~ ze ' po rilc.e dostane ns prad. _ DB ~ilaief -/je ' astarem/ J; s/ t 8 1. i n -a, kter.y bude pod- jeno ao~z~e~.> K<lyz Itu98 ~ar.aa- po~:tupevala k Serl'i~,, - prohla~oval., le te :nic-~ ne~ 8 z e ocllit-.tud jdte budou at!kat az 'se za."uiad bude pra-... ' ~-..,._ \ _,:... -.:-. "" sit. fiak:e prohla~oval, ze,p ' president Beu.S/ byl ' teh~ "'~ Sloven- ~~ \ / / -- - sku/ s~ ~ )?rabr nikdy :udosta~e. ) _ / ~-"' l /., "' ' Oba ohialovaa:! ~ syoj 1 e p:feavid~enf,) zddraznovali, preci.j ~pol.udelli:!-,, /-. -,: - /",. ' Icy. J.ijd~ - se jich Mli a jejich d1ovant vzbuovalo verejae poho~eni. I / -.. _ Tyrol - o j;ejic_h vine.arl jeclnojjvea.rzy: _Josef t e j n 8 _r byl, ".. petresten j:izerd:a v trveld" 3 IIIia:! a ~ vef-e,jmp_ pobiranim. Fr8nti.iek s,. t - e j n. 8 r, Odsouze~ iri&j! ;prevo se odvolati. '; '- vizenim t aisied a vef-ej»tm pok:u8nill. -~:-, ~~-.._ ">:- "". -' -: ' " :< I _...., "". l. :,../ /- '"- ~ --cf Jl4le byl8 odsouzfitna :~i~o trestn:!m ~enat~a lfsrie..e r n a r- t. 0 ~ ' ~ z ehotebofe cp.. v 211. Je~:! oso~ je v enotibo:f+ vel.dg. y ~~ a s,yln i:n.timdm stykem. s '~t~mcem!tejner~m,vzblicfila "Jvleo- - )C " - "- ~ en' verej~ pohoraeni ~. }lyrok o"' ~ni byl jeanojvslnt. easeuzena k: t~estu 2 mea! ct.: / vezen:! a,.r.jneam, :pokaram. ~ trestu se mdle.. odv~lati.. ',... - "S-_ r - - / - -- I - " -L.J \ Jl01i11.md.l J a n o t a. z Move V~i ~p. 104 b.yl odsouzen dl.e 138 detretu ~o - odni eti, k, tres~u? ~!aie\l 8 vefoej~ma poker~..., ( /.. ',_ 0 / / v- I "" "" ~~ /'0 "' / ' ::?~ ~! / '\ /"' /..,r / '-,. '- -,

19 (5(, ""- "" - Jmeuoval\f je zll$m v K o v e V s i tie aviclec:trl pfedvola~eh _ '{ sveft:d jak~ 7"" ~lovik -,, "- '.;,; - kter$ sel. dobrovoln~ QO f!ie '118 pri'ei 8 kin,i '~ se-vratil ~eiurl. -s Mi! sppatisoval a vychvaloval pom:ei7 ~- za onpace.- Pf'e4volu za pr~v:eb!ho f!zem,' choval se- ke_. komis'i c~rh. takie ~~sel, ~ti pfettse~ou upom!win_ k,?a '~.J:inakP!,vrtil.,.._ ' jedxuimw _sv.oji povest,,ktera ~"la takova, lev liove Ysi "-ae ~ol...- /. - ~.. f ~' ~ val upld od ostatn!ho.. ~1\Yvatelatva. '-:'\.. \ --- '=')_ -lit - ~ -..-~ l_.l- \. K a I ell: Y ~-.lt i a e Cr j e ll e v i n a t k o '\ :) -- ' " SioioCIDI D~~!kdv krai- JtQi!'m.k II. ~.~ ~. lll,, :946\... ;;. - -.,. :-.., ' ' \. ' -~------_.,...;-_.. ~_..._,..,... _~~-~--~--~~-!lie~-. \ c"-, / h._, r / ,, Jako -~ souzen z cy'tf 118d.sts e u:torio~w "'lkoholik, /,, \:J S', r i _,--. _,r<>, 62 lett trull f, Josef G.l e i,cjt "n _e. r, ' z, Jll~ck:' vtaliyt~, lt't.erj \. -. ' ',., - tewrisoval, '!sske obyvateltitvo v eel.em okol!. Jdti pfed pf!ehoclem -. ) - - ~.( l - 1iiad w.jdrgioval a OIJroloval!eske-Cl)IJ.yvatelstvo.:-a po jej.ieh _.pfo! ~ ~ ' ' - : c,, - - \ I '-. '. J ~, - ~ -~ /- ehodu facillil :-tek,- le ~ l:iide recteji xz _obce Yystihovali,. jen_ aby ~ phd jeho fa<fin!m s~ ~kryli. yybrdlk~',, ~e se' post}u-8,.a,.y tea..:.._ I'.,- -F.f:. -, ~esk;fa svirnm bj:la ~ rozveseua stf' pg 'plote jejieh staved!,..,... 1a jute mfr~vm,roja~aljeho nacisticke :nenariati. I :farafi y--_..._. ~ - X.. t' - ;,. hroloval., t kle i ~' tento racieji z obce edldel.~ Pfed 'soud.em lovsem. -' ~=-' aobfe o ui!a. ~ eiel, Dikomu ne~dr.oloul, &aopak s k~!cl$m,.vel:dli -<--...; " -/. \' ' V)'caezel.-~ a _te- /vse uclillal_ asi uekdo jit>y " ~lia svedlq _:_ "l / ~ojo.-le uawe4am a tak- aermt, opet z8 pfedsedniet!i dr. Tnae!!Qr, jea - - '.> '\ - ~. - ) adsoutil - Jl.G let.tellteho!alafe, cktecy si odpyka v nuce1qo..cll, p:ra-' / - ' '\ - -,.t:z- -::. ch a "ke Z.~t.e cti nev!dy. t " ~,,. " ' "' E I Jf1illl_.;..._ -:::--., ~ r1 - -~ - ~- ' Pfed.Jlimofaal\tm lidovtm souaem,v Havl. Brot}i ndporliali se' ve stfe4u 6_. bfe~na ~lsi d:va vt~e!mcit! PfvDi,, :rr., -i k _a n s ~... '. / k t z Ghotlbofe, byl oblal~an, ie od po!atku okup~ee s~ti- c - I' -."'"' I -V,!.. so val a Dmci, ctsl 4eti. do nemeck~ skoly, ~polupt\se&il pri' 'ud&- -~ "'-'-. vam petepu,. tupil partyzansk4!lnut! a ~ a.o~le~~ W:erksdWtn. ~ f / ) 1\Yl us~ed!en m:tleha svedlcy_, kter!, ~ mm praco~~i V ' tgv~ Eekharo't v ehot.ebefi-, _, a sem,4t za pfedseclni"~tn ~ dr..- ~n.e!lq, obesn!-, --- ~. / \ ho soud.- z Ravl.. Brodu, j'ej odsoudil -na J, r~)qr tell:eho ~-~affe, ~,, (' kteey si odp7k8 v prae_o~ch -e4d!lech a _ u8 ~ 5 ~et,' ztra 'ty ~~i. I \ '' ' Vefej»tm lalo))eea byl ar. Pospilil, obblijeem, ex o:tf'o dr~<b. 'pta- /. -,!a z tcut.!w Bery. r>- - _/ ' "- '-- ~ 'X '- (" \ '--.. '-;' '

20 5J. ~ a 1 ~ n k ~ z" H a v 1 i ~ k o v a Kraje" "Hav:li~kdv Kraj" - ro~mk I., 8 II., rok 1945 a rok 1946 p.,... 8 t. ani v c; h 0 t e b o. r i, podie dekretu 0 narodni e;ti o.. D o 1 e z 8 1 z K r u c e m b u r k u byl v miste no:toricky znam jako spolupraeovnik znameho ftil i s c h e r I i n g a. V prvni republice vykona1 u neho G a j a a navstevu a byl jiz tehdy v minulosti orientov~n uplne f'asisti.ek:y. Svoji horli vost v toato smeru z.a okupace je.s'tte zvsil. Oznacil. na prik1ad <lelnika H e r t. 1 a, ktereho hllid81 Mischerlineg proto), ponevadz: pred nim vyp1ivnu1. H e r t 1 b,y1 ge&tapem zajisten a drzen ve vazbe. Vyrok komiae. o vine by1 jedno~s1rzy. Byl odaouzen k poku~e Kcs, v pripade nedobytnosti k treatu vezeni v trv:ani 2 mesicll w R o z: s: u d k ~ y t r e s t n i k o a i s e v Chotebori Vit L o s e n i c k t z K r u c e m b u r k. u byl ~lenem V 1 e j k y a projevoval okaz:ale sympatie k Keacllm. a fisi. Jeho jed.db.ni proltazali hlavne llistni svedci. On sam naps=a1 za okupaee vlastoru~ne dopis odpovednemu cini te1i Vlajky' kde sam sebe uvadi jako lo~a1niho obcans rise a prirovnaval se v teto souvis1o:sti ke ''s_tice v ka11!\yeh vod~ch" a kon~i svuj dopis po- - ziil'avem "_'1\ldci z:dar". Bylo zjisteno, ze udal neprimo rolnike J'ose:f'a F a i t a u Krueemburku. By1 odsouzen k tres.tu 1 menee a IQ. 000 Kca pokuty. v C!hotebori by1 29. rijne 1946 oc!s:ouzen Alfred B e r a n z Chotebore, k dozivotnimu zalari, z toho k 10 letom nucel\ych praei, ztrate majetlm a eti navzdy. Alfred B e r a n by1 kon:fid.ent geatapa. Soudi1 ho Dr. Zverina, obhajoval Dr. Kudrna.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový Moje jméno je Peter Klepsch Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový obchodník a tehdy k k a vliným ale již v roce 1936. V roce 1938 jsem zažil Vstup jednoteka také štáb první jjízdní divize

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově.

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově. Průběh projektu My, žáci 9. a 8. třídy, jsme se v letošním školním roce zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Tento dlouhodobý projekt nás zaujal možností pracovat se vzpomínkami přímého pamětníka.

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online]

Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online] Přílohy Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online]. 27. 02. 2013. Předpis č. 34/1946 Sb. Zákon, jímž se vymezuje pojem "československého

Více

Junák- středisko Jestřáb Pačejov

Junák- středisko Jestřáb Pačejov Junák- středisko Jestřáb Pačejov Historie skautského hnutí na Pačejovsku Kořeny počátku skautského hnutí na Pačejovsku spadají do května roku 1945. Zakladatelem tohoto hnutí zde byl bratr Barborka, který

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Adolf Švadlenka vzpomínky

Adolf Švadlenka vzpomínky Adolf Švadlenka vzpomínky Životní milníky Adolfa Švadlenky1 Adolf Švadlenka, blížňovický rodák, na jehož adresu byla zahraničním odbojem z Anglie v roce 1941 vyslána skupina parašutistů SILVER A, se narodil

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU A. NOVOTNÉHO V LOMU

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU A. NOVOTNÉHO V LOMU Junák, svaz skautů a skautek ČR středisko 425.01 Most SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU A. NOVOTNÉHO V LOMU 8. 10. 2010; LOM Skautský památník v Lomu S myšlenkou pokusit se o získání finančních prostředků

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Č á Í é úř á č ě é ř é č ď č Ú č ě ý ě á ě é č č á é á á ý ú é Š ý Á Ž čá č ř š á č č řá á ř á á č č é řá á ř ř é áž á ř č Ž úč á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř é ó Ť ž č á Ť é ž ú Ž Í Ž éč á á č č é Ť ž ž š á Ž

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test Celkový počet získaných bodů: Č. Jméno Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.)

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.) ZAKLÁDÁNÍ JZD Na základě zákona o JZD (č. 69/1949 Sb.) mělo v každé obci vzniknout jednotné zemědělské družstvo (JZD) a nahradit tak všechny dosavadní typy družstev (např. strojní, hospodářská, meliorační,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ ĺ ĺ š š ě ľ Ę ľ ĺĺš ĺ ř ě ľ ř ľ ě ú ě ž š ě ř ě Ę ř ě ě ě Ę ź ě ľ ř ž ĺč ř ě Ę ě ś ě Ę ě Ż ě ź ě š ř š ě Ę š ě ž ľ Ę ř ž Č ĺč Ż ř ě Ę ě úě ř ě ě ě š ř ě ž ě ř ě ř ř ř ĺ ě ě š ě ěľ ľ ř ě ě ú ž ú ě ú ě ř

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI OBSAH Lze se naučit etiketě? 5 Etiketa a zdvořilost jsou slova souzvučná 5 Zoon politikon 6 To se mám přetvařovat? 7 Jaké jsou největší prohřešky vůči společenským pravidlům? 7 Slušnost a zdvořilost 8

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU A. NOVOTNÉHO V LOMU

CELKOVÁ REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU A. NOVOTNÉHO V LOMU Junák český skaut, středisko Oheň Most, z. s. CELKOVÁ REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU A. NOVOTNÉHO V LOMU 2016 - LOM U MOSTU Skautský památník v Lomu Památník Antonína Novotného v Lomu je symbolem statečnosti a

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

13 Vodňanské Svobodné Hory - Helfenburk 12,2 km

13 Vodňanské Svobodné Hory - Helfenburk 12,2 km 13 Vodňanské Svobodné Hory - Helfenburk 12,2 km 120 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Vodňanské Svobodné Hory, Ranč Apollo 0,3 0,3 rozcestí, odbočit vlevo na červenou turistickou trasu 5,2 4,9

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více