Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 ^^r^ Ja.rN J LC2L SPISY JANA KOLIÁRA díl pevy slávy dcera M.SO N.ÍKLADEM KNIHKUPECTVÍ; I. L. KoBER 1862.

7 SLÁVY DCERA LYRICKO -EPICKÁ BÁSE V PTI ZPVÍCH OD JAXA KOLLARA S PEIDAVKEM B.ás:^Í DROB^ÉJSiiCH TKETi, OBNOVENÉ A ROZMNOŽENÉ VYDÁNÍ Nákladem K>:iHKri"ECTvi : I. L. Kobek 1862.

8 Tisk Kat. Jeábkové v Praze 186I.

9 SLÁVY DCERA. Lyricko-epická báse v pti zpvích. KollóroTy spisy I,

10

11 I Pedzpv. '' Aj zde leží zeinta ped okem mpn. slzy rouicim, Nkdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stoj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráíš, K obloze, Tatry synu, vznes se vyvýée pohled, Neb radji k velikému pichyl tomu tam se dubisku, Jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde asm. Však asu ten horší je lovk, jenž berlu železnou V tchto krajích na tvou, Slavie, šiji chopil. Horší nežli divé války, hromu, ohn divjší. Zaslepenec na své když zlobu plém kydá Ó vkové dávní, jako noc vkol mne ležící, Ó ki-ajino, všeliké slávy i hanby obrazí Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevrné. Od Dunaje k hltným Baltu celého pnám : Ki-ásnohlasý zmužilých Slavjan kde se nkdy ozýval, Aj onml už, byv k ourazu zášti, jazyk. A kdo se loupeže té, volající vzhru, dopustil? (jbido zhanobil v jednom národu lidstvo celé V ") Zardi se závistná Teutonie, sousedo Slávy, Tvé vin tchto poet zpáchaly nkdy ruky Neb ki-ve nikde tolik nevylil emidlaže žádny Nepíitel, co vylil k záhub Slávy Nmec. /Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, í \ Ten kdo do pout jímá oti-oky, sám je oti-ok. f 1=^

12 Nech ruky, nechfby jazyk v okovy své vázal otrocké, Jedno to, neb nezná šetiti práva jiných. Ten kdo trny boil, lidskou krev darmo vyléval, Po svt nešastnou války pochodni nosil : Ten porobu slušnou, bu Goth, bu Skýtá, zasloužil, Ne kdo divé chválil píkladem ord pokoj. Kde ste se octly milé zde bydlivších národy Slávu, Národy, jenž Poraol tam, tuto Sálu pily? Srb vtve tiché, Obodritské íše potomci, Kde kmenové Vilc, kde vnukové ste Ukr? Na právo šíe hledím, na levo zrak byste otáím, Než mé darmo oko v Slavii Slávu hledá. Rci strome, chráme jejich rostlý, pode nímž se obtné Dávnovkým tehdáž pálily žertvy bohm Kde jsou národové ti, jejich kde knížata, msta? Jenž prvý v severu zkisili tomto život. Jedni uíce chudou Europu plachty i vesla Chystati a k bohatým pes moe vésti Kov tu jiní behm. ze hlubin skvoucí vykopávali rudných. Více ku poct bohm nežli ku zisku lidem. Tam ti neourodné rolníku ukázali rádlem, By klas neslo zlatý, brázditi lno zem. Lípy tito, svcený Sláv strom, vedle pokojných Cest sadili, chládek by stlaly vkol i ich. Muž syny msta uil stavti, A mla svou uily tkávati plátno ženy. Národe mistrovský, jakové pak máš za to diky? v nich vésti kupectyí, Rozšklubaný hnusné zpotvoenosti vnec. Jak vely med zavoníc kradné se do oule cizého Hrnou stádn a pak matku i dítky bijí: Tak tu domu vlastni podroben pán, chyte mu vlezlý

13 Soused ovil tžký smutn o hrdlo etz. Kde spanilá v zelených hájech pla písn Slavenka, Už hlaholeni zpvná ústa umlkla nmým. Kde z mramoru stály hromného paláce Peruna, Z troskotaných sloup te psota chlévy dlá. Kde k nebi své vzila staroslavná Arkpna tým, Zlomky drobí te tam host cizého noha. Rozboené želejí zdi chrám Retry povstné, Kde nly, už ryje tam hnízdo si ještr a had. kraje nezná Slávy syna k bratrm pišlého v t}^ Brat vlastní, aniže vdn mu tiskne ruky. e ho cizá zarazí ze rt a tvái slavenské, Zrak mu lže Slavjana, sluch klamy boln kazí. Neb tak pehluboko vtlaila znaky Sláva synm svým, Místo že jich vymazat nikde nemže ni as. Jak dv eky, spojilo když i jich vody jedno eišt, Pedce i po drahné cest je baita dlí Rovn tyto zmatené násilnou národy vojnou Až posavad louí dvj oividn život. Odrodilí synové však své sami matce zaasto, Bi macechy híšné oblizujíce, lají. '. Nejsou ni Slavjané životem nejsou ani Nmci, Pl toho, pl toho jen jak netopýi mají. Tak peleší v ki-ajiuách osmanské plém helenských; Koský na vznešené vstrkna Olympy ocas. Tak porušil zištný Europan dva svty Ind, Za vzdlanost vzav jim cnost, zemi, barvu i e. Národ i est zmizeli, s jazykem bohové zde zanikli; Jen sama zstává píroda nezmnná. Les, eky, msta a ves zmniti své jméno slavenské Nechtly, než tlo jen v nich, ducha Slávy není.

14 <P kdo pijde tyto vzbuditi hroby ze sna živého? Kým piveden slušný k své bude vlasti ddic? Kdo rce to nám misto, kde cedil svou nkdy za národ Krev jmiliduch, kdo na nm sloup mu památky složí? Kde hnvivý novotám, otcovskou prostotu brán, Válicim Slavjanm Kruk po slavjausku velel? Neb kudy vítzný máchal me v ptce Bogislav, A v pokoji šastnou zákony ídil obec. Už jich \-ice není! s rachotem sm*ového rekovské lánky jejich zhoubný láme oráe lemeš. Stíny jejich na dvou se as hnvajíce niemnost, Ve mhle sivé tchto zícenin úpn vyjí. Úpn vyjí, že osud posavad se smíiti váhá, A vnuka krev lecjak tam hnije, tam se mní. Jak muselo v tom by studené být k národu srdce, Jenžby tu slz jak nad kostmi milenky nelil. A však umlkni tichá, na budoucnost pati, žalosti Oslunným rozptyl mráky myšlének okem. fnejvtší je neest v neštstí láti neestem, W Ten, kdo kojí skutkem hnv nebe, lépe iní. Ne z mutuého oka, z ruky pilné nadje kvitne. Tak jen mže i zlé státi se ješt dobrým. /Cesta kivá lidi jen, lovenstvo svésti nemže, A zmatenost jednch asto celosti hovi. / as vše mní, i asy, k vítzství on vede pravdu, \ Co sto vk bludných hodlalo, zvrtne doba.

15 > ZPV PEVÝ. SÁLA.

16 ^jl^

17 v onom kraji, kde se kvtorouchá Sála dolinami rozstela, Po nichž nkdy silná kráela Povstného noha Miliducha; Sláva, že ji as a zloba hluchá Zhanobily, k nebi úpla, Rada boh pijdouc zavela K její kivd nakloniti ucha : Pemítáno dlouho o náhrad, Každý z boh vi-oucn rozpráví, Jeden to a druhý ono rad,- V tom cos Lada Milku šepce hezká, Ten aj pannu stvoiv pedstaví, A snm tichne, žasne, chválu tleská. 2. Mnohý jazyk. Znlky milé, laje Vám jak upýpavým híšnicem. Že ste jeho outlým žvanicem Kosík daly, k tanci s vámi maje; Ale na se, skehlost oud znaje. Starec k hebkým vtírá mladicem? Aneb k snžným blázen hranicem Bére roucho palivého ki'aje? Vy jste, kdo vás bez pedsudku cení. Básn, kterým smysl nemizí, Pi tom libých milovnice znni; Butež tedy volné tomu zvuku. Který ku slavskému pobízí Plesu vaši Hesperidky ruku.

18 10 Nehýil sem, nelakotil, nepil, Hry mi záhy pišly v nemilost, Netšila mne ta zdvoilost, Kterou jen zvyk do života štpil; Penz blesk mne nikdy neoslepil, Chladným nechala mne zmužilost, Ale v blohlavskou spanilost Veždy oi s podivem sem vlepil Ješt ani neznal sem co láska, Už se srdce v touhách rozlilo, Jestli sliná potkala mne Ki-áska; Božství k jiným ve ki, hi'omu hlase, Knihách, snách neb metlách mluvilo Krvavý'eh, a ke mn v ženské kráse. 4, Nejkrásnjší nade všecky cnosti Cnost, jenž vlastní cnosti ukrývá, Pohled, jehož krotkost stydlivá Jest jen zrádcem vtší spanilosti; Srdce, jen mu trn dej všemožnosti. Ráje po vší zemi rozsívá, Rtíky, z nichž se zdravý ozývá V liboplynné rozum výmluvnosti: O, kde svítíš hvzdo utšená? Jsili v skutku, drahý pedmte! ili jen sen marný zlatých I ne, žije! žije? libých hlas Struny k chvále její zavznte, as? Ejhle mn je, mn je zaslíbená.

19 4- ^ Stoji lípa na zeleném luze, Plná starožitných pamti, Ku ni, co jen pišlo podleti. Bývala má nejmilejší chze 11 Žele moje, city, tužby, nouze Nosil sem ji tajn k odntí, Jedenkráte v jejim objeti Takto zalkám rozželený tuze O ty, aspo ty už, strome zlatý, Zasti bolesti a hanobu Lidu toho, kterému jsi svatý!" Tu dech živý v listi hnedby vje. Pe se hne a v božském zpsobu Slávy dcera v rukách mých se smje, Jitili -u mám svtem nejsiejším? Mámli státi, ili sedti? Jen chci cosi, než co vdti Nelze umem denn zmatenjším; Host si kýsi hnízdo v nejtklivjším Stláti zaal srdce poupti. Bode, sladí: mám to ti-pti? i všem výhost péem dáti zdejším? Hnedky slzy roním od žele. Hned jsou líce, oi veselé. Lkám a zase plesám v dobu krátkou Poshovte jen milí pátelé, A vy mlte tváe kyselé, Nechejte mi bolest tuto sladkou.

20 12 7. Zvun znjí zvon hlasy K posvikám se sti*ojí svaté, osada, Mládež kvítím cestu vykládá, V chrám se hrnou uádra bohem zaté; I mé srdce pudem divným jaté Tam mé nohy jíti nabádá, Netuše že tu je prorada Milka v pouta více vkuje zlaté Sotvy vkroím, vidím v bílé íze Letmo kleícího andla, Ducha v nebi ml a oi v knize; A když pohnul tvá a hlávku vznášel, Koho zdšenost má uzela? Tu, co ondy pi líp sem našel. Herkulesa nkdy na rozcestí Dv jsou postetnuly osoby, Jedna Kozkoš, plná ozdoby, Druhá Práce, chtéjíce ho svésti; Taf jej vábí lahodou a leští. Tato neslibnými zpsoby, On si volil cestu chudoby A s ní bím tžkých prací nésti: I mn práv to se nyní stává, Ochechule dv mne potkaly, Jméno jedné Krása, druhé Sláva; Než já, neplach, chci se držef obou. Jako lovec, který zveti-alý Zajíce dva h(mí jednou dobou.

21 13 9. Aneb zbote adra, v plápol stlete Jiskrou touto prudce rozžatou, Aneb zmate mysl pepjatou, Neb už nelze krýti, co mne hnte Dit kojí kvlti, tebe kmete City vroucí vice nematou, Muži žena outlých odplatou Onostl krásný vnec štstí plete: Láskuliž jen vku mladého Zvalby híchem rozum šalbou mámen, Lásku tuto srdce istého? Takto toužím v ti-udné nevoli. Ano blesk dvou liliových ramen Ústa zamkne slovem : Nikoli!" 10. I když bloudi ješt bývá milý Onen vyšších letiiv mládenec^ Jenž si skutky svými na vnec Trhá každý kvítek ušlechtilý A jest pravdy pítel, krásy ilý, V lásce isté vroucí milenec, Pi tom hoi i jak vlastenec, I jak lovk dobe zasloužilý: By i tkal myšlénkami svými Nkdy v íšech asnad nemožných, Necha mlí nade emi zlými; Nenadá mu proto kvapným šklebem Nikdo vrtoch a bezbožných, Le ti, co jsou živi samým chlebem.

22 Ti mne vci, když je spatim, k smíchu S hnvem spojenému nukají Prvá, neznám jak jí íkají, Zvíe jest, jenž hlavn nosí v bichu Pak jsou kovy, které kídel pýchu K letu vzavše s nebe padají, A kvt, v nmž se oi kochají. Ano smrdí piložený k ichu Ale hnv se blíží k zuivosti, Vida lidi, kterým nebije Ani k híchu srdce ani k cuosti To jsou, v kterých duše hnije živá. Hnusné bez balsamu mumie Nebo kdo chce žíti, af se kývá 12. Chtl sem pti král eských truy, Brati- píchod, Vlastu s Libuší, Chtl bi boží, kterak do kuši Stely klásti svoje uil Huny Tatry zlaté, Tokaj, ticho luu}" Prst se t^^týž hráti pokouší, Ale klanmé vždycky do uší Rlíua jen a Mina znjí struny : Slohem prostým bajky, kvty, íše Psát se jmu, než péro svévolné Tahy jiné, jiné ruka píše : Ani e má s vlí kráet neví. A co v spolku lidí nevolné Srdce kryje, kvapný jazyk jeví.

23 Z jara nech t svtí 1^''- Veer z vétv^ V lét _^u 1 ze zstatku j.í^iia. tvého zlato vyniká, V zim elira t zhouba všeliká Strome svatý, lásce na památku : Ží jen dávný dde, bhzkou koje Oud i let bím studnikou, Aniž osh-é poci vi-aha zbroje Nebs ty svdek, když mi ona ti'0je Slova pitou všepla hubikou: Vn, vn, vn srdce moje 14. Krásný jest zrak, který vychovaty^ \ Venku ruky samé pírody, Mnlbys, že se z kovin hospody Vlaských misti-, chrámy z les slaly Krásnjší ten, jemuž Múzy daly V lidských ústech už i svobody, Kde mu ve zpvu se lahody Míchá, aby sluch i duši jaly : Ale znám zvuk jeden tichý, krátký. Než tak plný, pronikavý, sladký, Ze vše jiné v nm se spojují Slyším, slyším ho hle lib znící. Když si eknou srdce milující Prvýkráte : že se milují.

24 Rád mám jese, tokajského moku Matku, rád i léto phavé, Pijemnéf jsou v zim blavé Sanice a klouzky u potoku; Pedee veždy ze všech ástek roku Jaro v jeho kráse strakavé, V jeho veselosti zpvavé, Nejmilejší bylo mému oku: Nyní pak se ono pro mne stalo Nejen milým, než i památným, Proto že mi lásku darovalo; Kolikráte navrátí se zase. Zápalem a kvítím posvátným V májovém chci svtiti je ase. 16. Pahorek jest, Hradu tráví asu koleko, na nmž rozvaliny Pod pahorkem hezké msteko, V msteku dm stojí lipostinný; Na ten domek s nebes klenutiny Nejkrásnji s\ití slunéko, Neb tam bydli ono srdéko, Jež Bi\h Sláv uril dobroinný: V hrad tom se strašné, v dlouhém ase, Stonání a pláe slýchaly. Nyní ale vše jest ticho zase: Neb už zhojil kivd a ran tch hory Milek Sláv, jež jí zdlaly Medvd, Lev a jiné dravé tvory.

25 Jako chodí opuštná máti, Když jí pomroii dcery, synové, smutkové Každodenn v rouše K milák svých hrobm naíkati Tak já k ní se mohu pirovnati Chod k vám, o Kunice, Krain, Lol)dy rumové, Nad vašimi pedky plakávati: Srb hradové, Od vás nesu ke Sloupsku a Míšni Svaté horkých slzí obt, Kde rty Nmec slavskými se pyšní Sotva že zde cit}^ poust}'dly, Vedou k Rete mne a k Vinet Dervan, Mik a Bélbog zlatokíidlý. 18. Není to zem ani nebe zcela, Co se z tváe Její vyškytá, Svatost je to v kráse zabitá, Duše božská v outlé clon tla; Hned me láskou, hned zas jakhy chtla Vzhru létnout, city zamítá, Do nik bží aj v blesk rozlitá Svty hvzd Jí plynou vkol ela: Ba si tuším všud}']n'ítomnosti Ode boh samých pjila, An mi veždy v oích, v obraznosti; O rci pedce družko rozmilá, Jsili ti-upel, a si trudu spoím, ili andl, a se tob koím. o Kollárovy gpisy I "

26 Všecko pi Ni, vkol Ni, i ua Ní Jest, jak II Vestálky, blouké, Ode lila^y k pat samouké, Ze kdo nezná s líctou se Ji kláni Mé pak oko tém se už sti-ani Postavy té, sice hezouké. Ale divné tak a lehouké, Ze Ji zovu eskou Bilou Pani: Alabastni sama blostujši V rouchu, ve k^iti a kdekoli Barva bílá jest Ji nejmilejší; Ale nevím posud, ohnivého Slunceli to blost, neboli Jenom blost snhu studeného. 20. Tžko zítí ovšem, když se v ki-ásv Zlaté na Tatrách den obléká, Um se tu v cit, tlo lovka V peru mní, na ach! jeho hlasy; Mutno srdcif když mrak slunce hasí, A In-om láme deva stovká, Strašno, kdy rty Etna rozsmeká, Lká zem, bledne msíc, hvzdovlasý Pedce toto Ašecko sradno snesu, Ale pohled Její newuný, Tohof nelze, le se celý tesu: Pohled Její! o ml nyní vtipe. Srdce mluv, jak jeden jediný Stí-ely, svt}', bohy do mne sype.

27 Mnoho sem si hlavu na tom trudil, Pro jsou slavské tváe okrouhlé, A ne tenké, hrotné, tiuhlé Jako jiných, veždy však sem bloudil Ptám se Milka, on tak o tom soudil Smutek, hnév a city osuhlé Zpsobuji tváe obdiouhlé." A tím na vc pozornost mou zbudil: Neb sem vidl, že duch veselosti, Smích a zpvy lidský obliej Pivozují k pkné okrouhlosti; A kdo nezná to, že tvto cuosti V našem národu jsou obyej Panující ode jakživosti? 22. Snadno bylo volit Pariso\1 Jednu ze tí v ecké pustin, Když mu rznem.^tály bohyn Rozdlené krásou, mocí, slo^y; Oi lehko snesou, když se nový ádn za darem dar vy^-iiie, Zniklý v srdci di-uhvin pomine Ouinek, an as i místo hoví Ale komu dáno smle ziti Tam, kde v tsném blesku smsice Všech krás duše, tla ^^ikol svítí?.lá si oi rukou musím krýti, Anf se v jedné, ona trojice Bohv, jedním rázem na mne ití

28 Tolik mže hle moc pkné tváe! Vera zvána byla ku bálu, A když uvedla Ji do sálu Zdvoilého ruka liosi)odáe, Okouzlila svic a perel záe Tak Ji, jakby byla z kišálu. Až ples ten jen její na chválu, Hoch se každý zmnil na modláe Jiné divky stály jako "^Tyté, Aby nezti-atily ctitel Bleskem krásy snad a okrasy té; Dnes pak zni už rozmluv na tisíce O ni v chalup zdech i kastel, Tak že pro stud nikam nechce více. 24. Maluj obraz, jenž se záí hravou Na andla sti-oji zmniti. Duši jeho tém spati-in Pes jasnotu tla pronikavou; Oko musí k nebi ^iru zdravou, K zemi lásku istou svítiti, A však nesmí elo zuiti Na hubinku sladce usmivavou: Dva se vnce vitež vkol vlas, V kterých, jako bány duhové, K\1tky chvjí vk všech a pás: Ale všemu tomu vdechni ženstsi Slavenskéhd tahy kouzlové, Má.š Ji as])oií v chudém podobenstvi.

29 Láska, totiž pravá, ne ta bájná, Nikdy sama jedna nechodí, Jako z matky se z ni naiodi Hned i pravda a cnost nebedajuá -.r^t Kam se pohne neainrost ji hajná, Nauka, est i síla sprovodí, A co náboženstvu hihodí Více nežli lkáni její tajná V Nadje a radost v tvái její. Jako ranní rosa u rže Jarokvtné, spanile se skvjí; Láska jest všech velkých skutk zárod, A kdo nemiloval, nemže Ani znáti co je vlast a národ. 26. Nechápám jak, ale srdcem smlým Vyznám to, co cítím skrytého, Totiž, že mne láska celého Vitzst^im svým promnila skvlým; Ze chladného uinila velým, Povolným a ki-otkým z písného, Nepesti'ašeuliv}'-m z plachého, Ze smutného jasným, peveselým : Ona všecku svlékla ze Aneb radji jen smíila Se životem rozkošn ji Tak že mne školu. spolu; nevím sám te, jak sem schodil, i se zem tato znebila. i sem já se celý zno\'u zrodil.

30 Rži rovn, když se na ousvit Lásky díve z rosy napije, Pak svj slunci šarlat rozvije, Tak je k zení ono krásné dít; Jmní vlastních, jimiž v bolné sít Srdce lapá, sama neije. Ped tím ruky vinné umyje V nevinnosti, koho raní lité: Bezvdom, v citech samostatných. Jako sama krása psobí. Nechce chátry kik neposvatných Žel jen! že as panství sob smlý zemskou krásou osobí. Nad vší Trhej rži, pijdou slunce stely. 28. Taký as mi, jak dnes, ješt zcházel Zíti v nejvtší Ji oslon. Stála, máj se k zemi naklon Vkol Ní všech kvt krásy sázel; Všetený pak zefyr na Ni házel Snhem vonných klok s jablon, Ona kytaru má na lon, Jejíž hru hlas leckdy souprovázel Zpívala si lib, jako moské Sirény, ty v echách onayno Nalezené zp^'y Králodvorské; Pekvapím Ji, po milostném fuku Pedce páno mi, o novino! Pohbiti kytaru i ruku.

31 Nikdo ješt lásky nevy stihnul Povahu a vládu arovnou, Bh sám nejvyšší ji ki-álovnou Uinil a na trn svta zdvihnul; Potom okem všemocnosti mihnul V íši tlesnou i ducho\tiou, A aj hned se s tužbou milovnou Veškeren tvor k berle její pihnul: Proto ona v celém svt vje, Ve hvzdách i prášku kídlatém, Jejžto vtík z kvtu na kvt seje; Vede k sob duše oddálené Po života bhu klikatém, Jak mne až sem k Sále olípené. 30. Nezná srdce, kdy a kde a jací. Živlové chtí jeho oupadu, V tisíce se ve svém ouadu Milek svodný oblud peobraci; Prška ztichla; lib žvavi ptáci K procházce nás vyzvou do sadu, Ana se mi z ruky k pozadu Vykradne a stromem zatrmácí: Huj! tu píval, stely, hromy na mne. Hasím vkol plamen hoí-ici. Jenž se ine z každé krp klamné; Ona v outk, v houšti, kde se skryla. Trestati chci ki-ásnou híšnici, A však sladce kivdu odplatila.

32 Na ditihý den, abych lek ten zpátky Odpomstil a srdce ukojil, Nmce ku Sále sem nastrojil Najatého di-ahé za ouplatky; By Ji stehnul, a když do zahrádky Vejde, ku mostku se pipojil, Sal jej ki-admo, behy rozdvojil A šel, já pak sám sem ekal zmatky Ale když tu pedkem na píkon, Jenž Ji potká, sem se veselil, Zkusím jaké krása divj' t^-oí; Nebo sotry^ otevela bránu, Sály tok se ped Ní rozdlil, Tak že suchem pešla na mou stranu, 32. Milujme «e nevinn a hrajme. Cime vroucné lásky oblahu, Ale tuto slast a písahu, Kochanko! jen ve svých ádích tajme; Svta s jeho jazyky se hajme Plníce tak Milka ^ýsti-ahu. Tu má pravá láska povahu. Nechlubí se, když d\ duše zajme: Jen ta jiným vítzst\i své hlásá. Jejíž matka bývá tifleuství. Váše aneb podzimková krása: My dva samým zpvcm tmto \ Svme naše šastné tajemství, Ti nás jist neuvedou y bajku. hájku

33 Ješt vás vy inedossavé velky Jeduou od mé družky odháním, Kterou stálvm ku Xí létáním Sladkostí všech pozbavite celky: Tam si lete, o vy sprosté selky, K horám kvtnatým a ke stráním, Mn pak nekradiiite líbáním Svojim vonnou manu u pitelky: Není toto lipka devokmenná, Než mnou jenom lo^m píznivým Prvýkráte pod ní nalezená: Nechcete -li pec, vy nezbednice. Nuž se chi'ate ostnem dráždi\'ým Bodnouti Ji v pyšték aneb líce. 34. Nezáleží láska v surovostech Hottentot aneb Huron, Ale ani v písných Katon Aneb suchých Aristarch cnostech: Já jsem zkusil, kdo jste v pochybnostech. Mn víc vte než snm Platon, Láska žije beze zákon V sladkých a však istých malikostech: Sokratické žerty, okamihy Milostné, a ba^iié klevet}' By i z pán R^^zvodov}- knihy: Nezbedné hr}-, Vdné obtiúky a vzdorky dovádi^é. štbet}-, Tof jsou živly lásky opravdivé.

34 Hodiny jsou, a to nejšastnjší, Kde nám jeden kvítek v skíytosti Více zpsobuje radosti, Než kik a blesk svta nejskvostnjší; Hodiny jsou, a to nejkrásnjší, Kde nás dít ve své žvavostí Více pouuje moudrosti, Nežli Plato a Kant nejslavnjší; Hodiny jsou, kde Bh v srdci našem, Vnost, zem i nebe pebývá Jasnji, než svty v chrám vašem: Tajemství však toto petlumoí Jen ten sob, ctí a cítívá, Komu láska blmo sala s oí Píroda se ze všech živl všudy Kvítek jala stvoit nesvadlý, V nmž se v sliné zmn zrcadlí Nebe, zem, hvzd a slunce proudy; Než um Pallas, Lada sladké pudy Místo xtné po nm rozkladly, Kupid s Milkem lístky pokradli Toíce z nich ti dny každé iidy : A vše tyto boh vtších dary Okouzlily vdky nevhm Stíbrem hlasu, hnutí lehl^ých áry; Kdo Ji uzí, stane, sám se ptaje: Jakž pak pedce tato bohyn Z eckých háj pišla v naše kraje V

35 Divil jsem se nkdy, jakby k boji Krása rozlítila ramena, Svty dva tam jedna Helena Celý jih i sever hnala k Tróji Slena kyne: rytí kíž a zbroji Chápá: adé krásná Božena!" Pijde: Hrob náš! kivda pomsténa! Deset sok leží na souboji!'' Te znám pro si polem, moem toužil Menelae, pro dlels Priame, Za si hochu švárný ' dobrodružil: Jen to neznám, i sám ješt Ihavý Perun deštm krásu neklame. Na tvá tato na zemi se baví! O pl noci, když zem celou skrývá Tma a snhu odv zima^-ý, Cestu koná krok mj toula\'ý Od Té, kterou srdce moje vzývá; Ticho všudy, jen sám Tvorci zpívá Vtrožalmy sever sichravý, Ano z roztrhaných laskavý Msíc na mne oblak se dívá Ó lej svtlo, druhu plný blesku, Nocobludným svojím kahancem Na mou kivou podle Sály stezku! A však chod mj není krádež, zrada, Nejsem zbhem ani vyhnancem. Vina všeho Milek jest a Lada.

36 Do dvou škol já spolu djdí cbodim. Neb jsem našel školu ve škole. Žádná sice není bez bole, V ob však se posud dobr e hodím ; Když se z denních prací osvobodím, Spíchám do Betany pes pole, A tam smíiv ducha nevole Zase zpátkem ráno rosu brodím: V jedné škole s muži tovaryším, V druhé s pannou, tam vtip mudi'0ch, Tu e krásy ueliv slyším: Odkud ten zisk, že když lesnatjí Mravy mnoha jiných mladoch, Moje mknou zde a lahodnji. 40. Abych pak bh zrychlil kroku svého A si asu pi tom uspoil. Koupil jsem sti-oj, kterýž ut\^oil V Manheim Drais roku pítomného: Jest to vz, kií, pchour spolu, trého Prospch vtip tu v jedno zatvoil, Aby lovk i noh nemoil I se vyhnul smi-ti pádu zlého: Drásina se volá od nálezce. Za pl hodiny lze pijeti Z Jeny k Lobd v píprav té hezce: Ona nejen lásce krátí dráhu, Než jak tlo uí držeti Tak i ducha vždycky rovnováhu.

37 Vera veer se nás na knížecí Hvzdárn houf drahný nasbíral, Zprávce skla dal, oi protíral, Aji mu z úst se uná slova meí: Každý za ním oi na ^^secí Po obloze hvzdy upíral, Jen sám já jsem k zemi pozíral Na korunu tu všech svtských vcí: I co hledíš ty tam na zem nízkou?'* Éeknou hvzdái a pátelé: Hvzdu novou odkryl jsem a blízkou!" Hned i oni zrak tam obrátili, A pak po hádce Ji umlé Za nejkrašší všickni vyhlásili. 42. Dvanácte rt nkdy holubice Jedna k jazykm sto rozžala, Našim híšným vkm pestala Pízeii boží dávat dinl více; Dv se vznesly ke mn, v jedné dice Eei jen znjž Její pochvala, K peánm si kídel žádala Tužba, ústa hasly zaat chtíce: Plností se vnitek puknout míní, Ano citm cestii, mezera Ode srdce ke rtm, píkrou iní: Než hle tak se pomsti nevra! Jeden pedmt, hodný Homera, Srdce vzývá, slovo tuším stíní.

38 Mn už berla Dáméstnik chánských, Ani Harém jejich netší, Kedbám, kolik ron z peleší Svtu dává mdy Tatra banských: Aniž se ptám, jakou z beh manských Loupež veze koráb nejtžší? Kolik di-áb hejsek Ayheší, Ve schzkách noc abv sti-ávil panských Aniž více vyzvdati mílo, Kde se chová slavných k vidni Phidias, Raphael dílo; Já mám v rukou Peru, Vlachy, eeko, Klál sem bez vojsk, bohá bez jmní, Mn dal osud v jedné vci všecko Co jest láska? bída nevyhnutná, Protimluv je a host nezhostný, Chladný ohe, smutek radostný, Sladká hokost jest a radost smutná Milá rána, trá^enina chutná, Žalost smišuá a smích žalostný, Zdravá nemoc, katan milostný, Rozkošný hrob a smrt neukrutná: I já cítím, že co k ní sem pistál Sám sem ual vtev pod sebou, A lep na svá vlastní kídla schystal; NjTií padmo letmo dol tískám, Ikare, ach a snad za tcl)<)u, A v tom ])ádu ješt sob výskám

39 Hrabnko! ty skrytá pod Kimickým Hradem tímto v tichém oustupu, Nekla mi mé ptáni v potupu, Co jsi, Vilou? ili duchem lidským? Láskali té šípem loupežnickým Vyknala sem z lidi zástupu. chalupu i hnv stavl tuto A t rouchem odl poustevuickým? Než bu kdo bu, aneb od kterého Kraje koli, vy jí Kunice Pohostinstsi pejte slavenského; Jak mn ona pitulku též peje, Kdj^ž mi z oí Sála, Lužice, Balt neb Milek teplé slzy leje. 46. Necha jiná šperky zlaté nosí, Tkanic šust a vonná kadidla, Na svou tvái ^odky, líidla, Na svou hlavu klade pávy, pšti*osy: Ta nech Paíž aneb London prosí, kroj nových pravidla. By slal Pi níž Milku v ruce kružidla, An ji tvoil, pohýbaly losy: A to; kde je chyba, vynahradí Kupec perlou, epcem švadlena. Kde zbyt, skínka vtipná pozahladí; Já se kochám, jak si zrostla, v Tob. Mn se líbí krása rozená. Aneb, kde jsou v shodné míe, ob.

40 32 47 Co jest slunce jitru spanilému, Mésie noci, hvzda plavcovi, K^itek vele, voda menovi. Slavíkovi hájek zpvavému; Co jest erstvý chládek pocestnému. Ovci ti-áva, kidla orlovi, Koruna a berla královi To jest srdci milenka má mému; Co jest jaro mezi roku díly, Perla mezi kovy di*ah}-mi, Mezi vtr}^ zefyreek milý: Co jest rže mezi kvtinami. Palma mezi stromy jinými: To jest Ona mezi panenkami. 48. Sláva krásou libé ei Polku, Vdkem ozdobila Srbinku, Slováky pak, naši rodinku. Zpvem úst a srdcem bez okolku: V Rusku panstsi, v eskou skryla holku Smlost k hrdinskému ouinku, Ale každou krás tch kvtinku Ješt v celém chtla míti spolku Káže tedy, aby podle mru Spojil Milek, její kocháuek, Ony ástky v jednu Slávy dceru: Proto se tu, jako v moi eky, Di\iié spolu všechnéch Slavjanek Objímají cnosti, l^rásy, vdky.

41 Nikdy takjin záe šarlatová Východ nejasnila plamenem, Jaký v tomto zraku spáeném Blesk a ohe Lada vždycky chová Kikdy takým šttka jara nová Rže nebarvila erveném, Jako v oblieji vznešeném Rdi se tuto kvétobráua rtová: Aniž bylo pružnatjší zlato V luku Svatopluka ttivy Již svt ztásl, jako náru tato: A co bajka vymyšlená íká. Ejhle, tu je skutek pravdivý, Noha, jenž se sotva zem ^ká! 60. Jakby všecky cnosti vkol stály. Když Ji ruka boží tvoila, Ta puk duše v niži nosila, Ta zpv, ta ples vedla, jiné hrály; Stroj spal ješt, jen se rtíky smály, Houfem chasa božská kvapila, By ve dar svj každá vložila. Tvor vstal živý, cnosti odlétaly; Tak vše pi Ní útlé, isté, lehké. Tak vše kryje stydu opona. Že to nelze vypsat ruce kehké; Ve tm tak z Ni line oslona. Ba i ve dne, jestli pi Ni sedím, Radše v slunce než Ji ve tvá hledím. Kollárovy spisy I. '^

42 Jedna matka mla nebohatý Statek ; na nm roli s ourodou, Soused zlodj, bydle za vodou, Pišel a vzal všecko, nestydatý; Slala syna aspo na požatý Lán ten klasy zbirat za škodou, A aj! na strništi náhodou Našel ješt klas on ryzozlatý : Tet bajka, asnad nkdo zvolá. Plná šumilebých povérek! Neni brate, nýbrž pravda holá; Sláva totiž jest ta hospodyn, Klasnik jn, a zlatý pabrek Zašlých Srb jest má pítelkyn. 52. Vím, že tato duše pemilená Trn mi v pínos dáti Vím, že ke služb Jí nestojí Penžitá Rothschildova mna; nestrojí, Dopliíuje mi však utšená Náhrada tu ujmu obojí. Neb mne písloví to pokojí Krásná panna polowce vna! Pede i Ona vnuje rai mnoho Dar svadebných a pedmt. Totiž celé Slavsko kraje toho; Odtud, kde beh Sály stojí švárný Až kde jeí moe Venet, Co nám odúal Nmec dlouhotváraý.

43 Za prsten, dar od raé niilosínice, Stvoil Milek z drahých kamen, Plných blesku jako plamen, V jednom celku, než dv náušnice; Z obou stkvl se obraz pevelice Jasn složený dvou ze kmen, V právo eskopolskýeh Slavenu, Srbskomských opt u IcAice: Kmenové zas po dv vtve mají, V jejichž jantarové krpji Hoch se s holkou národ tch hrají; Tváe, zvyky, zbroje, odni tii Milek vypodobnil znanéji. Nežli Vulkán v Achillov šíitu. 54. Darmo ješt posud s Mikem brousím Stelku tuto jeho oslikou, Když tak dlouho píze každikou Modlikati aneb ki-ásti musím; Darmo kvítí na cestu Ji trousím. Darmo hnouti hledím slzikou, A Bh \i, co s touto ddikou Drvanovou ješt dále zkusím! Když se smlouvá oi k zemi nese, Když se smje, to jen polhubkem, Když co dává, ruka se Ji tese; Nedobýval hradu Vlastíslavky Pemysl s tak tžkým postupkem, Jak já outlost Této upýpavky. 3*

44 Divuým uí láska lidi zprávám. Chytré bére cesty, výhybky, Co Ji samé dáti pohbky Kesmím, aspo Jejím kvétúm dávám; Místo Ni tu lípu objimávám, Kde mi uinila výslibky, Abych ukojil své pocbybky A ten oheú zhasil, v kterém plávám: Arci že ta náhrada jen muka, Bodej ž propadla se do eky. Kajme v lásce, skoupost krátkoruká; Nezoufám však v tomto stavu veze, Asnad nebude tak na veky. Oasem štstí samo do ruk leze 56. Pakli nechceš tyto zanechati T^Tdé oumysly a postupky, Tedy aspo mezi holoubky Svoje ra mne prosím poítati: A když ráno budeš volávati Holous! holous! na ué zpod houbky, Dovol a se v jejich zástupky I já ješt mohu pimíchati Ikínohem kiotší nežli oni budu, Jestli slíbíš i mn hovti V takovémto žertohravém studu Neuslyšíá ani kídel šustek. Tak chci na loktech Tvých sedti Tichounce a cukr bráti z ústek.

45 57. Milku, takliž dána žlu 1 kráse? To trest velký, vina maliká! Slyš jen : vykvetla Jí ržika Na ki, prvá v tomto jarním ase; Urvati ji opovážil já se. Když tam nebyla má družika, A hle proto se už hnviká Ti dny na mne v tvái, oku, hlase : Ui soud a pracuj na smíeni. Neb, jak Tranovský náš, jinae Sám si vezmu dostiuinní Milek i hned m-il as a místo, opláe, Kdo pak nepijde, že Ant v nj hrozil šíp steliti sto. 58. Pišla sice, ale s teskem vi-atek Do zahrady veer v besedu. Kde se pi Milkov dohledu Slaviti ml smílivosti svátek : Dejte sob niky na zaátek Smíru, políbení k posledu. Znl náš ortel, a to po pedu Krádce ty, pak Hnvkyn ty zpátek! Ona ale dlouho se a celky Proti soudu smírce zpouzela. Až i vpeil v srdce Jí ty stelky; A hle tu hned bylo po ncsnázce, Ba tím outlost naše zvi'oucnla. Nebo malý svár jest dobrý v lásce.

46 Náhoda mn bázlivému ki-átkou asto cestu k cíli dlala, I dnes vítzství mi dopála Nade touto svélilavkyní sladkou Sála totiž sob pod zahrádkou Vzývanky mé lože ustlala, Tak že pinucena bývala Ke svým kvtm pes lavici hladkou Veer bylo, já jdu do zahrady Pes onuno úzkou laviku, A hle Ona ven šla práv tady Byliby sme jist popadali Oba ve studenou vodiku, Kdybysme se byli neobjali. ^60. Jedenkráte když sen tuhý skliil Její unavené oinky, Polibek sem za pl hodinky Pravoslavský dávati se cviil: Ne jak íman, ek a Nmec líil V básnch, ony vilné šibiuky, Ale isté, ádné hubiuky, Jakových zvyk bratrm Rusm žiil Totiž takto líbal sem svou družku : Ode ela dol ku bradce. Potom kížem ode ucha k ušku ; Na té cest dvakráte se pijde K oné ržoplotué zahrádce Rtík, kde vstíc duse duši vvjde.

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ MOJE BARVA ÈERVENÁ A BÍLÁ Ten rudý prapor náš s tím bílým vedle polem - jak bije, šlehá po svém bidle holém! Hned plapolavì v rušnou dál se nese, hned truchle choulí se a zimniènì

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Malé epigramy a meditace

Malé epigramy a meditace ***************************** Malé epigramy a meditace Václav Dobiáš ***************************** Za vrátky mladosti byl celý širý svět. Vyšli jsme, viděli, poznali, teď vracíme se zpět. Už nechodí se

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a V O L N É S R D C E F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E 2 0 0 6 C a r m i l a Jsem dlouho snil a bál se, bál, sbohem jsem snům a strachu dal; srdce je prázdné, šťastné ne a zpátky strach a

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Čerpala jsem z obou stránek a nestačila se divit, jaké krásné texty psala! KOČKY. Když kočky řvou. tma sirkou připálí. sladkobolný karamel

Čerpala jsem z obou stránek a nestačila se divit, jaké krásné texty psala! KOČKY. Když kočky řvou. tma sirkou připálí. sladkobolný karamel Několik textů písní Zuzany Navarové, mnohem více nalezneme na stránkách http://www.karaoketexty.cz nebo na neoficiálních stránkách http://navarova.wz.cz/. Čerpala jsem z obou stránek a nestačila se divit,

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád.

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 5 800044 640164 Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 1 24.5.2008 Po těžkém životě častokrát

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

ZIMA. Anežka Pražáková

ZIMA. Anežka Pražáková Konečně na nás dýchla zima a přinesla s sebou tuny sněhu. Střechy domů jsou pocukrované bílým práškem. Když začne padat sníh, nastoupí bílá tma. Sněhová peřina pokryla celé město. Sníh se za svitu měsíce

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

PL Karel Jaromír Erben: Kytice

PL Karel Jaromír Erben: Kytice PL Karel Jaromír Erben: Kytice Poklad I Na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou; z věže pak slyšeti zvuky hájem a sousední vískou. Není zvuk to zvonka jemný, tratící se v blízké stráně: dřevatě to

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B Čtenářský deník Jaroslav Hradil, III. Kytice utor: Karel Jaromír Erben byl český historik, právník, spisovatel, básník, překladatel, sběratel lidových písní a pohádek a představitel romantismu. Narodil

Více

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice)

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Na stěně nízké světničky byl obraz boží rodičky, rodičky boží s

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

Thyrsos Franti ek Halas

Thyrsos Franti ek Halas Thyrsos František Halas THYRSOS František Halas Ilustrace Jindøich Štyrský Nenaroditi se vùbec, to znamená štìstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud pøišel. SOFOKLES 4 SMUTEK

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou

nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou 01 CESTA DO KRÁLOVSTVÍ nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou tvá cesta je vábivá jak démant na dlani

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více