Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 ^^r^ Ja.rN J LC2L SPISY JANA KOLIÁRA díl pevy slávy dcera M.SO N.ÍKLADEM KNIHKUPECTVÍ; I. L. KoBER 1862.

7 SLÁVY DCERA LYRICKO -EPICKÁ BÁSE V PTI ZPVÍCH OD JAXA KOLLARA S PEIDAVKEM B.ás:^Í DROB^ÉJSiiCH TKETi, OBNOVENÉ A ROZMNOŽENÉ VYDÁNÍ Nákladem K>:iHKri"ECTvi : I. L. Kobek 1862.

8 Tisk Kat. Jeábkové v Praze 186I.

9 SLÁVY DCERA. Lyricko-epická báse v pti zpvích. KollóroTy spisy I,

10

11 I Pedzpv. '' Aj zde leží zeinta ped okem mpn. slzy rouicim, Nkdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stoj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráíš, K obloze, Tatry synu, vznes se vyvýée pohled, Neb radji k velikému pichyl tomu tam se dubisku, Jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde asm. Však asu ten horší je lovk, jenž berlu železnou V tchto krajích na tvou, Slavie, šiji chopil. Horší nežli divé války, hromu, ohn divjší. Zaslepenec na své když zlobu plém kydá Ó vkové dávní, jako noc vkol mne ležící, Ó ki-ajino, všeliké slávy i hanby obrazí Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevrné. Od Dunaje k hltným Baltu celého pnám : Ki-ásnohlasý zmužilých Slavjan kde se nkdy ozýval, Aj onml už, byv k ourazu zášti, jazyk. A kdo se loupeže té, volající vzhru, dopustil? (jbido zhanobil v jednom národu lidstvo celé V ") Zardi se závistná Teutonie, sousedo Slávy, Tvé vin tchto poet zpáchaly nkdy ruky Neb ki-ve nikde tolik nevylil emidlaže žádny Nepíitel, co vylil k záhub Slávy Nmec. /Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, í \ Ten kdo do pout jímá oti-oky, sám je oti-ok. f 1=^

12 Nech ruky, nechfby jazyk v okovy své vázal otrocké, Jedno to, neb nezná šetiti práva jiných. Ten kdo trny boil, lidskou krev darmo vyléval, Po svt nešastnou války pochodni nosil : Ten porobu slušnou, bu Goth, bu Skýtá, zasloužil, Ne kdo divé chválil píkladem ord pokoj. Kde ste se octly milé zde bydlivších národy Slávu, Národy, jenž Poraol tam, tuto Sálu pily? Srb vtve tiché, Obodritské íše potomci, Kde kmenové Vilc, kde vnukové ste Ukr? Na právo šíe hledím, na levo zrak byste otáím, Než mé darmo oko v Slavii Slávu hledá. Rci strome, chráme jejich rostlý, pode nímž se obtné Dávnovkým tehdáž pálily žertvy bohm Kde jsou národové ti, jejich kde knížata, msta? Jenž prvý v severu zkisili tomto život. Jedni uíce chudou Europu plachty i vesla Chystati a k bohatým pes moe vésti Kov tu jiní behm. ze hlubin skvoucí vykopávali rudných. Více ku poct bohm nežli ku zisku lidem. Tam ti neourodné rolníku ukázali rádlem, By klas neslo zlatý, brázditi lno zem. Lípy tito, svcený Sláv strom, vedle pokojných Cest sadili, chládek by stlaly vkol i ich. Muž syny msta uil stavti, A mla svou uily tkávati plátno ženy. Národe mistrovský, jakové pak máš za to diky? v nich vésti kupectyí, Rozšklubaný hnusné zpotvoenosti vnec. Jak vely med zavoníc kradné se do oule cizého Hrnou stádn a pak matku i dítky bijí: Tak tu domu vlastni podroben pán, chyte mu vlezlý

13 Soused ovil tžký smutn o hrdlo etz. Kde spanilá v zelených hájech pla písn Slavenka, Už hlaholeni zpvná ústa umlkla nmým. Kde z mramoru stály hromného paláce Peruna, Z troskotaných sloup te psota chlévy dlá. Kde k nebi své vzila staroslavná Arkpna tým, Zlomky drobí te tam host cizého noha. Rozboené želejí zdi chrám Retry povstné, Kde nly, už ryje tam hnízdo si ještr a had. kraje nezná Slávy syna k bratrm pišlého v t}^ Brat vlastní, aniže vdn mu tiskne ruky. e ho cizá zarazí ze rt a tvái slavenské, Zrak mu lže Slavjana, sluch klamy boln kazí. Neb tak pehluboko vtlaila znaky Sláva synm svým, Místo že jich vymazat nikde nemže ni as. Jak dv eky, spojilo když i jich vody jedno eišt, Pedce i po drahné cest je baita dlí Rovn tyto zmatené násilnou národy vojnou Až posavad louí dvj oividn život. Odrodilí synové však své sami matce zaasto, Bi macechy híšné oblizujíce, lají. '. Nejsou ni Slavjané životem nejsou ani Nmci, Pl toho, pl toho jen jak netopýi mají. Tak peleší v ki-ajiuách osmanské plém helenských; Koský na vznešené vstrkna Olympy ocas. Tak porušil zištný Europan dva svty Ind, Za vzdlanost vzav jim cnost, zemi, barvu i e. Národ i est zmizeli, s jazykem bohové zde zanikli; Jen sama zstává píroda nezmnná. Les, eky, msta a ves zmniti své jméno slavenské Nechtly, než tlo jen v nich, ducha Slávy není.

14 <P kdo pijde tyto vzbuditi hroby ze sna živého? Kým piveden slušný k své bude vlasti ddic? Kdo rce to nám misto, kde cedil svou nkdy za národ Krev jmiliduch, kdo na nm sloup mu památky složí? Kde hnvivý novotám, otcovskou prostotu brán, Válicim Slavjanm Kruk po slavjausku velel? Neb kudy vítzný máchal me v ptce Bogislav, A v pokoji šastnou zákony ídil obec. Už jich \-ice není! s rachotem sm*ového rekovské lánky jejich zhoubný láme oráe lemeš. Stíny jejich na dvou se as hnvajíce niemnost, Ve mhle sivé tchto zícenin úpn vyjí. Úpn vyjí, že osud posavad se smíiti váhá, A vnuka krev lecjak tam hnije, tam se mní. Jak muselo v tom by studené být k národu srdce, Jenžby tu slz jak nad kostmi milenky nelil. A však umlkni tichá, na budoucnost pati, žalosti Oslunným rozptyl mráky myšlének okem. fnejvtší je neest v neštstí láti neestem, W Ten, kdo kojí skutkem hnv nebe, lépe iní. Ne z mutuého oka, z ruky pilné nadje kvitne. Tak jen mže i zlé státi se ješt dobrým. /Cesta kivá lidi jen, lovenstvo svésti nemže, A zmatenost jednch asto celosti hovi. / as vše mní, i asy, k vítzství on vede pravdu, \ Co sto vk bludných hodlalo, zvrtne doba.

15 > ZPV PEVÝ. SÁLA.

16 ^jl^

17 v onom kraji, kde se kvtorouchá Sála dolinami rozstela, Po nichž nkdy silná kráela Povstného noha Miliducha; Sláva, že ji as a zloba hluchá Zhanobily, k nebi úpla, Rada boh pijdouc zavela K její kivd nakloniti ucha : Pemítáno dlouho o náhrad, Každý z boh vi-oucn rozpráví, Jeden to a druhý ono rad,- V tom cos Lada Milku šepce hezká, Ten aj pannu stvoiv pedstaví, A snm tichne, žasne, chválu tleská. 2. Mnohý jazyk. Znlky milé, laje Vám jak upýpavým híšnicem. Že ste jeho outlým žvanicem Kosík daly, k tanci s vámi maje; Ale na se, skehlost oud znaje. Starec k hebkým vtírá mladicem? Aneb k snžným blázen hranicem Bére roucho palivého ki'aje? Vy jste, kdo vás bez pedsudku cení. Básn, kterým smysl nemizí, Pi tom libých milovnice znni; Butež tedy volné tomu zvuku. Který ku slavskému pobízí Plesu vaši Hesperidky ruku.

18 10 Nehýil sem, nelakotil, nepil, Hry mi záhy pišly v nemilost, Netšila mne ta zdvoilost, Kterou jen zvyk do života štpil; Penz blesk mne nikdy neoslepil, Chladným nechala mne zmužilost, Ale v blohlavskou spanilost Veždy oi s podivem sem vlepil Ješt ani neznal sem co láska, Už se srdce v touhách rozlilo, Jestli sliná potkala mne Ki-áska; Božství k jiným ve ki, hi'omu hlase, Knihách, snách neb metlách mluvilo Krvavý'eh, a ke mn v ženské kráse. 4, Nejkrásnjší nade všecky cnosti Cnost, jenž vlastní cnosti ukrývá, Pohled, jehož krotkost stydlivá Jest jen zrádcem vtší spanilosti; Srdce, jen mu trn dej všemožnosti. Ráje po vší zemi rozsívá, Rtíky, z nichž se zdravý ozývá V liboplynné rozum výmluvnosti: O, kde svítíš hvzdo utšená? Jsili v skutku, drahý pedmte! ili jen sen marný zlatých I ne, žije! žije? libých hlas Struny k chvále její zavznte, as? Ejhle mn je, mn je zaslíbená.

19 4- ^ Stoji lípa na zeleném luze, Plná starožitných pamti, Ku ni, co jen pišlo podleti. Bývala má nejmilejší chze 11 Žele moje, city, tužby, nouze Nosil sem ji tajn k odntí, Jedenkráte v jejim objeti Takto zalkám rozželený tuze O ty, aspo ty už, strome zlatý, Zasti bolesti a hanobu Lidu toho, kterému jsi svatý!" Tu dech živý v listi hnedby vje. Pe se hne a v božském zpsobu Slávy dcera v rukách mých se smje, Jitili -u mám svtem nejsiejším? Mámli státi, ili sedti? Jen chci cosi, než co vdti Nelze umem denn zmatenjším; Host si kýsi hnízdo v nejtklivjším Stláti zaal srdce poupti. Bode, sladí: mám to ti-pti? i všem výhost péem dáti zdejším? Hnedky slzy roním od žele. Hned jsou líce, oi veselé. Lkám a zase plesám v dobu krátkou Poshovte jen milí pátelé, A vy mlte tváe kyselé, Nechejte mi bolest tuto sladkou.

20 12 7. Zvun znjí zvon hlasy K posvikám se sti*ojí svaté, osada, Mládež kvítím cestu vykládá, V chrám se hrnou uádra bohem zaté; I mé srdce pudem divným jaté Tam mé nohy jíti nabádá, Netuše že tu je prorada Milka v pouta více vkuje zlaté Sotvy vkroím, vidím v bílé íze Letmo kleícího andla, Ducha v nebi ml a oi v knize; A když pohnul tvá a hlávku vznášel, Koho zdšenost má uzela? Tu, co ondy pi líp sem našel. Herkulesa nkdy na rozcestí Dv jsou postetnuly osoby, Jedna Kozkoš, plná ozdoby, Druhá Práce, chtéjíce ho svésti; Taf jej vábí lahodou a leští. Tato neslibnými zpsoby, On si volil cestu chudoby A s ní bím tžkých prací nésti: I mn práv to se nyní stává, Ochechule dv mne potkaly, Jméno jedné Krása, druhé Sláva; Než já, neplach, chci se držef obou. Jako lovec, který zveti-alý Zajíce dva h(mí jednou dobou.

21 13 9. Aneb zbote adra, v plápol stlete Jiskrou touto prudce rozžatou, Aneb zmate mysl pepjatou, Neb už nelze krýti, co mne hnte Dit kojí kvlti, tebe kmete City vroucí vice nematou, Muži žena outlých odplatou Onostl krásný vnec štstí plete: Láskuliž jen vku mladého Zvalby híchem rozum šalbou mámen, Lásku tuto srdce istého? Takto toužím v ti-udné nevoli. Ano blesk dvou liliových ramen Ústa zamkne slovem : Nikoli!" 10. I když bloudi ješt bývá milý Onen vyšších letiiv mládenec^ Jenž si skutky svými na vnec Trhá každý kvítek ušlechtilý A jest pravdy pítel, krásy ilý, V lásce isté vroucí milenec, Pi tom hoi i jak vlastenec, I jak lovk dobe zasloužilý: By i tkal myšlénkami svými Nkdy v íšech asnad nemožných, Necha mlí nade emi zlými; Nenadá mu proto kvapným šklebem Nikdo vrtoch a bezbožných, Le ti, co jsou živi samým chlebem.

22 Ti mne vci, když je spatim, k smíchu S hnvem spojenému nukají Prvá, neznám jak jí íkají, Zvíe jest, jenž hlavn nosí v bichu Pak jsou kovy, které kídel pýchu K letu vzavše s nebe padají, A kvt, v nmž se oi kochají. Ano smrdí piložený k ichu Ale hnv se blíží k zuivosti, Vida lidi, kterým nebije Ani k híchu srdce ani k cuosti To jsou, v kterých duše hnije živá. Hnusné bez balsamu mumie Nebo kdo chce žíti, af se kývá 12. Chtl sem pti král eských truy, Brati- píchod, Vlastu s Libuší, Chtl bi boží, kterak do kuši Stely klásti svoje uil Huny Tatry zlaté, Tokaj, ticho luu}" Prst se t^^týž hráti pokouší, Ale klanmé vždycky do uší Rlíua jen a Mina znjí struny : Slohem prostým bajky, kvty, íše Psát se jmu, než péro svévolné Tahy jiné, jiné ruka píše : Ani e má s vlí kráet neví. A co v spolku lidí nevolné Srdce kryje, kvapný jazyk jeví.

23 Z jara nech t svtí 1^''- Veer z vétv^ V lét _^u 1 ze zstatku j.í^iia. tvého zlato vyniká, V zim elira t zhouba všeliká Strome svatý, lásce na památku : Ží jen dávný dde, bhzkou koje Oud i let bím studnikou, Aniž osh-é poci vi-aha zbroje Nebs ty svdek, když mi ona ti'0je Slova pitou všepla hubikou: Vn, vn, vn srdce moje 14. Krásný jest zrak, který vychovaty^ \ Venku ruky samé pírody, Mnlbys, že se z kovin hospody Vlaských misti-, chrámy z les slaly Krásnjší ten, jemuž Múzy daly V lidských ústech už i svobody, Kde mu ve zpvu se lahody Míchá, aby sluch i duši jaly : Ale znám zvuk jeden tichý, krátký. Než tak plný, pronikavý, sladký, Ze vše jiné v nm se spojují Slyším, slyším ho hle lib znící. Když si eknou srdce milující Prvýkráte : že se milují.

24 Rád mám jese, tokajského moku Matku, rád i léto phavé, Pijemnéf jsou v zim blavé Sanice a klouzky u potoku; Pedee veždy ze všech ástek roku Jaro v jeho kráse strakavé, V jeho veselosti zpvavé, Nejmilejší bylo mému oku: Nyní pak se ono pro mne stalo Nejen milým, než i památným, Proto že mi lásku darovalo; Kolikráte navrátí se zase. Zápalem a kvítím posvátným V májovém chci svtiti je ase. 16. Pahorek jest, Hradu tráví asu koleko, na nmž rozvaliny Pod pahorkem hezké msteko, V msteku dm stojí lipostinný; Na ten domek s nebes klenutiny Nejkrásnji s\ití slunéko, Neb tam bydli ono srdéko, Jež Bi\h Sláv uril dobroinný: V hrad tom se strašné, v dlouhém ase, Stonání a pláe slýchaly. Nyní ale vše jest ticho zase: Neb už zhojil kivd a ran tch hory Milek Sláv, jež jí zdlaly Medvd, Lev a jiné dravé tvory.

25 Jako chodí opuštná máti, Když jí pomroii dcery, synové, smutkové Každodenn v rouše K milák svých hrobm naíkati Tak já k ní se mohu pirovnati Chod k vám, o Kunice, Krain, Lol)dy rumové, Nad vašimi pedky plakávati: Srb hradové, Od vás nesu ke Sloupsku a Míšni Svaté horkých slzí obt, Kde rty Nmec slavskými se pyšní Sotva že zde cit}^ poust}'dly, Vedou k Rete mne a k Vinet Dervan, Mik a Bélbog zlatokíidlý. 18. Není to zem ani nebe zcela, Co se z tváe Její vyškytá, Svatost je to v kráse zabitá, Duše božská v outlé clon tla; Hned me láskou, hned zas jakhy chtla Vzhru létnout, city zamítá, Do nik bží aj v blesk rozlitá Svty hvzd Jí plynou vkol ela: Ba si tuším všud}']n'ítomnosti Ode boh samých pjila, An mi veždy v oích, v obraznosti; O rci pedce družko rozmilá, Jsili ti-upel, a si trudu spoím, ili andl, a se tob koím. o Kollárovy gpisy I "

26 Všecko pi Ni, vkol Ni, i ua Ní Jest, jak II Vestálky, blouké, Ode lila^y k pat samouké, Ze kdo nezná s líctou se Ji kláni Mé pak oko tém se už sti-ani Postavy té, sice hezouké. Ale divné tak a lehouké, Ze Ji zovu eskou Bilou Pani: Alabastni sama blostujši V rouchu, ve k^iti a kdekoli Barva bílá jest Ji nejmilejší; Ale nevím posud, ohnivého Slunceli to blost, neboli Jenom blost snhu studeného. 20. Tžko zítí ovšem, když se v ki-ásv Zlaté na Tatrách den obléká, Um se tu v cit, tlo lovka V peru mní, na ach! jeho hlasy; Mutno srdcif když mrak slunce hasí, A In-om láme deva stovká, Strašno, kdy rty Etna rozsmeká, Lká zem, bledne msíc, hvzdovlasý Pedce toto Ašecko sradno snesu, Ale pohled Její newuný, Tohof nelze, le se celý tesu: Pohled Její! o ml nyní vtipe. Srdce mluv, jak jeden jediný Stí-ely, svt}', bohy do mne sype.

27 Mnoho sem si hlavu na tom trudil, Pro jsou slavské tváe okrouhlé, A ne tenké, hrotné, tiuhlé Jako jiných, veždy však sem bloudil Ptám se Milka, on tak o tom soudil Smutek, hnév a city osuhlé Zpsobuji tváe obdiouhlé." A tím na vc pozornost mou zbudil: Neb sem vidl, že duch veselosti, Smích a zpvy lidský obliej Pivozují k pkné okrouhlosti; A kdo nezná to, že tvto cuosti V našem národu jsou obyej Panující ode jakživosti? 22. Snadno bylo volit Pariso\1 Jednu ze tí v ecké pustin, Když mu rznem.^tály bohyn Rozdlené krásou, mocí, slo^y; Oi lehko snesou, když se nový ádn za darem dar vy^-iiie, Zniklý v srdci di-uhvin pomine Ouinek, an as i místo hoví Ale komu dáno smle ziti Tam, kde v tsném blesku smsice Všech krás duše, tla ^^ikol svítí?.lá si oi rukou musím krýti, Anf se v jedné, ona trojice Bohv, jedním rázem na mne ití

28 Tolik mže hle moc pkné tváe! Vera zvána byla ku bálu, A když uvedla Ji do sálu Zdvoilého ruka liosi)odáe, Okouzlila svic a perel záe Tak Ji, jakby byla z kišálu. Až ples ten jen její na chválu, Hoch se každý zmnil na modláe Jiné divky stály jako "^Tyté, Aby nezti-atily ctitel Bleskem krásy snad a okrasy té; Dnes pak zni už rozmluv na tisíce O ni v chalup zdech i kastel, Tak že pro stud nikam nechce více. 24. Maluj obraz, jenž se záí hravou Na andla sti-oji zmniti. Duši jeho tém spati-in Pes jasnotu tla pronikavou; Oko musí k nebi ^iru zdravou, K zemi lásku istou svítiti, A však nesmí elo zuiti Na hubinku sladce usmivavou: Dva se vnce vitež vkol vlas, V kterých, jako bány duhové, K\1tky chvjí vk všech a pás: Ale všemu tomu vdechni ženstsi Slavenskéhd tahy kouzlové, Má.š Ji as])oií v chudém podobenstvi.

29 Láska, totiž pravá, ne ta bájná, Nikdy sama jedna nechodí, Jako z matky se z ni naiodi Hned i pravda a cnost nebedajuá -.r^t Kam se pohne neainrost ji hajná, Nauka, est i síla sprovodí, A co náboženstvu hihodí Více nežli lkáni její tajná V Nadje a radost v tvái její. Jako ranní rosa u rže Jarokvtné, spanile se skvjí; Láska jest všech velkých skutk zárod, A kdo nemiloval, nemže Ani znáti co je vlast a národ. 26. Nechápám jak, ale srdcem smlým Vyznám to, co cítím skrytého, Totiž, že mne láska celého Vitzst^im svým promnila skvlým; Ze chladného uinila velým, Povolným a ki-otkým z písného, Nepesti'ašeuliv}'-m z plachého, Ze smutného jasným, peveselým : Ona všecku svlékla ze Aneb radji jen smíila Se životem rozkošn ji Tak že mne školu. spolu; nevím sám te, jak sem schodil, i se zem tato znebila. i sem já se celý zno\'u zrodil.

30 Rži rovn, když se na ousvit Lásky díve z rosy napije, Pak svj slunci šarlat rozvije, Tak je k zení ono krásné dít; Jmní vlastních, jimiž v bolné sít Srdce lapá, sama neije. Ped tím ruky vinné umyje V nevinnosti, koho raní lité: Bezvdom, v citech samostatných. Jako sama krása psobí. Nechce chátry kik neposvatných Žel jen! že as panství sob smlý zemskou krásou osobí. Nad vší Trhej rži, pijdou slunce stely. 28. Taký as mi, jak dnes, ješt zcházel Zíti v nejvtší Ji oslon. Stála, máj se k zemi naklon Vkol Ní všech kvt krásy sázel; Všetený pak zefyr na Ni házel Snhem vonných klok s jablon, Ona kytaru má na lon, Jejíž hru hlas leckdy souprovázel Zpívala si lib, jako moské Sirény, ty v echách onayno Nalezené zp^'y Králodvorské; Pekvapím Ji, po milostném fuku Pedce páno mi, o novino! Pohbiti kytaru i ruku.

31 Nikdo ješt lásky nevy stihnul Povahu a vládu arovnou, Bh sám nejvyšší ji ki-álovnou Uinil a na trn svta zdvihnul; Potom okem všemocnosti mihnul V íši tlesnou i ducho\tiou, A aj hned se s tužbou milovnou Veškeren tvor k berle její pihnul: Proto ona v celém svt vje, Ve hvzdách i prášku kídlatém, Jejžto vtík z kvtu na kvt seje; Vede k sob duše oddálené Po života bhu klikatém, Jak mne až sem k Sále olípené. 30. Nezná srdce, kdy a kde a jací. Živlové chtí jeho oupadu, V tisíce se ve svém ouadu Milek svodný oblud peobraci; Prška ztichla; lib žvavi ptáci K procházce nás vyzvou do sadu, Ana se mi z ruky k pozadu Vykradne a stromem zatrmácí: Huj! tu píval, stely, hromy na mne. Hasím vkol plamen hoí-ici. Jenž se ine z každé krp klamné; Ona v outk, v houšti, kde se skryla. Trestati chci ki-ásnou híšnici, A však sladce kivdu odplatila.

32 Na ditihý den, abych lek ten zpátky Odpomstil a srdce ukojil, Nmce ku Sále sem nastrojil Najatého di-ahé za ouplatky; By Ji stehnul, a když do zahrádky Vejde, ku mostku se pipojil, Sal jej ki-admo, behy rozdvojil A šel, já pak sám sem ekal zmatky Ale když tu pedkem na píkon, Jenž Ji potká, sem se veselil, Zkusím jaké krása divj' t^-oí; Nebo sotry^ otevela bránu, Sály tok se ped Ní rozdlil, Tak že suchem pešla na mou stranu, 32. Milujme «e nevinn a hrajme. Cime vroucné lásky oblahu, Ale tuto slast a písahu, Kochanko! jen ve svých ádích tajme; Svta s jeho jazyky se hajme Plníce tak Milka ^ýsti-ahu. Tu má pravá láska povahu. Nechlubí se, když d\ duše zajme: Jen ta jiným vítzst\i své hlásá. Jejíž matka bývá tifleuství. Váše aneb podzimková krása: My dva samým zpvcm tmto \ Svme naše šastné tajemství, Ti nás jist neuvedou y bajku. hájku

33 Ješt vás vy inedossavé velky Jeduou od mé družky odháním, Kterou stálvm ku Xí létáním Sladkostí všech pozbavite celky: Tam si lete, o vy sprosté selky, K horám kvtnatým a ke stráním, Mn pak nekradiiite líbáním Svojim vonnou manu u pitelky: Není toto lipka devokmenná, Než mnou jenom lo^m píznivým Prvýkráte pod ní nalezená: Nechcete -li pec, vy nezbednice. Nuž se chi'ate ostnem dráždi\'ým Bodnouti Ji v pyšték aneb líce. 34. Nezáleží láska v surovostech Hottentot aneb Huron, Ale ani v písných Katon Aneb suchých Aristarch cnostech: Já jsem zkusil, kdo jste v pochybnostech. Mn víc vte než snm Platon, Láska žije beze zákon V sladkých a však istých malikostech: Sokratické žerty, okamihy Milostné, a ba^iié klevet}' By i z pán R^^zvodov}- knihy: Nezbedné hr}-, Vdné obtiúky a vzdorky dovádi^é. štbet}-, Tof jsou živly lásky opravdivé.

34 Hodiny jsou, a to nejšastnjší, Kde nám jeden kvítek v skíytosti Více zpsobuje radosti, Než kik a blesk svta nejskvostnjší; Hodiny jsou, a to nejkrásnjší, Kde nás dít ve své žvavostí Více pouuje moudrosti, Nežli Plato a Kant nejslavnjší; Hodiny jsou, kde Bh v srdci našem, Vnost, zem i nebe pebývá Jasnji, než svty v chrám vašem: Tajemství však toto petlumoí Jen ten sob, ctí a cítívá, Komu láska blmo sala s oí Píroda se ze všech živl všudy Kvítek jala stvoit nesvadlý, V nmž se v sliné zmn zrcadlí Nebe, zem, hvzd a slunce proudy; Než um Pallas, Lada sladké pudy Místo xtné po nm rozkladly, Kupid s Milkem lístky pokradli Toíce z nich ti dny každé iidy : A vše tyto boh vtších dary Okouzlily vdky nevhm Stíbrem hlasu, hnutí lehl^ých áry; Kdo Ji uzí, stane, sám se ptaje: Jakž pak pedce tato bohyn Z eckých háj pišla v naše kraje V

35 Divil jsem se nkdy, jakby k boji Krása rozlítila ramena, Svty dva tam jedna Helena Celý jih i sever hnala k Tróji Slena kyne: rytí kíž a zbroji Chápá: adé krásná Božena!" Pijde: Hrob náš! kivda pomsténa! Deset sok leží na souboji!'' Te znám pro si polem, moem toužil Menelae, pro dlels Priame, Za si hochu švárný ' dobrodružil: Jen to neznám, i sám ješt Ihavý Perun deštm krásu neklame. Na tvá tato na zemi se baví! O pl noci, když zem celou skrývá Tma a snhu odv zima^-ý, Cestu koná krok mj toula\'ý Od Té, kterou srdce moje vzývá; Ticho všudy, jen sám Tvorci zpívá Vtrožalmy sever sichravý, Ano z roztrhaných laskavý Msíc na mne oblak se dívá Ó lej svtlo, druhu plný blesku, Nocobludným svojím kahancem Na mou kivou podle Sály stezku! A však chod mj není krádež, zrada, Nejsem zbhem ani vyhnancem. Vina všeho Milek jest a Lada.

36 Do dvou škol já spolu djdí cbodim. Neb jsem našel školu ve škole. Žádná sice není bez bole, V ob však se posud dobr e hodím ; Když se z denních prací osvobodím, Spíchám do Betany pes pole, A tam smíiv ducha nevole Zase zpátkem ráno rosu brodím: V jedné škole s muži tovaryším, V druhé s pannou, tam vtip mudi'0ch, Tu e krásy ueliv slyším: Odkud ten zisk, že když lesnatjí Mravy mnoha jiných mladoch, Moje mknou zde a lahodnji. 40. Abych pak bh zrychlil kroku svého A si asu pi tom uspoil. Koupil jsem sti-oj, kterýž ut\^oil V Manheim Drais roku pítomného: Jest to vz, kií, pchour spolu, trého Prospch vtip tu v jedno zatvoil, Aby lovk i noh nemoil I se vyhnul smi-ti pádu zlého: Drásina se volá od nálezce. Za pl hodiny lze pijeti Z Jeny k Lobd v píprav té hezce: Ona nejen lásce krátí dráhu, Než jak tlo uí držeti Tak i ducha vždycky rovnováhu.

37 Vera veer se nás na knížecí Hvzdárn houf drahný nasbíral, Zprávce skla dal, oi protíral, Aji mu z úst se uná slova meí: Každý za ním oi na ^^secí Po obloze hvzdy upíral, Jen sám já jsem k zemi pozíral Na korunu tu všech svtských vcí: I co hledíš ty tam na zem nízkou?'* Éeknou hvzdái a pátelé: Hvzdu novou odkryl jsem a blízkou!" Hned i oni zrak tam obrátili, A pak po hádce Ji umlé Za nejkrašší všickni vyhlásili. 42. Dvanácte rt nkdy holubice Jedna k jazykm sto rozžala, Našim híšným vkm pestala Pízeii boží dávat dinl více; Dv se vznesly ke mn, v jedné dice Eei jen znjž Její pochvala, K peánm si kídel žádala Tužba, ústa hasly zaat chtíce: Plností se vnitek puknout míní, Ano citm cestii, mezera Ode srdce ke rtm, píkrou iní: Než hle tak se pomsti nevra! Jeden pedmt, hodný Homera, Srdce vzývá, slovo tuším stíní.

38 Mn už berla Dáméstnik chánských, Ani Harém jejich netší, Kedbám, kolik ron z peleší Svtu dává mdy Tatra banských: Aniž se ptám, jakou z beh manských Loupež veze koráb nejtžší? Kolik di-áb hejsek Ayheší, Ve schzkách noc abv sti-ávil panských Aniž více vyzvdati mílo, Kde se chová slavných k vidni Phidias, Raphael dílo; Já mám v rukou Peru, Vlachy, eeko, Klál sem bez vojsk, bohá bez jmní, Mn dal osud v jedné vci všecko Co jest láska? bída nevyhnutná, Protimluv je a host nezhostný, Chladný ohe, smutek radostný, Sladká hokost jest a radost smutná Milá rána, trá^enina chutná, Žalost smišuá a smích žalostný, Zdravá nemoc, katan milostný, Rozkošný hrob a smrt neukrutná: I já cítím, že co k ní sem pistál Sám sem ual vtev pod sebou, A lep na svá vlastní kídla schystal; NjTií padmo letmo dol tískám, Ikare, ach a snad za tcl)<)u, A v tom ])ádu ješt sob výskám

39 Hrabnko! ty skrytá pod Kimickým Hradem tímto v tichém oustupu, Nekla mi mé ptáni v potupu, Co jsi, Vilou? ili duchem lidským? Láskali té šípem loupežnickým Vyknala sem z lidi zástupu. chalupu i hnv stavl tuto A t rouchem odl poustevuickým? Než bu kdo bu, aneb od kterého Kraje koli, vy jí Kunice Pohostinstsi pejte slavenského; Jak mn ona pitulku též peje, Kdj^ž mi z oí Sála, Lužice, Balt neb Milek teplé slzy leje. 46. Necha jiná šperky zlaté nosí, Tkanic šust a vonná kadidla, Na svou tvái ^odky, líidla, Na svou hlavu klade pávy, pšti*osy: Ta nech Paíž aneb London prosí, kroj nových pravidla. By slal Pi níž Milku v ruce kružidla, An ji tvoil, pohýbaly losy: A to; kde je chyba, vynahradí Kupec perlou, epcem švadlena. Kde zbyt, skínka vtipná pozahladí; Já se kochám, jak si zrostla, v Tob. Mn se líbí krása rozená. Aneb, kde jsou v shodné míe, ob.

40 32 47 Co jest slunce jitru spanilému, Mésie noci, hvzda plavcovi, K^itek vele, voda menovi. Slavíkovi hájek zpvavému; Co jest erstvý chládek pocestnému. Ovci ti-áva, kidla orlovi, Koruna a berla královi To jest srdci milenka má mému; Co jest jaro mezi roku díly, Perla mezi kovy di*ah}-mi, Mezi vtr}^ zefyreek milý: Co jest rže mezi kvtinami. Palma mezi stromy jinými: To jest Ona mezi panenkami. 48. Sláva krásou libé ei Polku, Vdkem ozdobila Srbinku, Slováky pak, naši rodinku. Zpvem úst a srdcem bez okolku: V Rusku panstsi, v eskou skryla holku Smlost k hrdinskému ouinku, Ale každou krás tch kvtinku Ješt v celém chtla míti spolku Káže tedy, aby podle mru Spojil Milek, její kocháuek, Ony ástky v jednu Slávy dceru: Proto se tu, jako v moi eky, Di\iié spolu všechnéch Slavjanek Objímají cnosti, l^rásy, vdky.

41 Nikdy takjin záe šarlatová Východ nejasnila plamenem, Jaký v tomto zraku spáeném Blesk a ohe Lada vždycky chová Kikdy takým šttka jara nová Rže nebarvila erveném, Jako v oblieji vznešeném Rdi se tuto kvétobráua rtová: Aniž bylo pružnatjší zlato V luku Svatopluka ttivy Již svt ztásl, jako náru tato: A co bajka vymyšlená íká. Ejhle, tu je skutek pravdivý, Noha, jenž se sotva zem ^ká! 60. Jakby všecky cnosti vkol stály. Když Ji ruka boží tvoila, Ta puk duše v niži nosila, Ta zpv, ta ples vedla, jiné hrály; Stroj spal ješt, jen se rtíky smály, Houfem chasa božská kvapila, By ve dar svj každá vložila. Tvor vstal živý, cnosti odlétaly; Tak vše pi Ní útlé, isté, lehké. Tak vše kryje stydu opona. Že to nelze vypsat ruce kehké; Ve tm tak z Ni line oslona. Ba i ve dne, jestli pi Ni sedím, Radše v slunce než Ji ve tvá hledím. Kollárovy spisy I. '^

42 Jedna matka mla nebohatý Statek ; na nm roli s ourodou, Soused zlodj, bydle za vodou, Pišel a vzal všecko, nestydatý; Slala syna aspo na požatý Lán ten klasy zbirat za škodou, A aj! na strništi náhodou Našel ješt klas on ryzozlatý : Tet bajka, asnad nkdo zvolá. Plná šumilebých povérek! Neni brate, nýbrž pravda holá; Sláva totiž jest ta hospodyn, Klasnik jn, a zlatý pabrek Zašlých Srb jest má pítelkyn. 52. Vím, že tato duše pemilená Trn mi v pínos dáti Vím, že ke služb Jí nestojí Penžitá Rothschildova mna; nestrojí, Dopliíuje mi však utšená Náhrada tu ujmu obojí. Neb mne písloví to pokojí Krásná panna polowce vna! Pede i Ona vnuje rai mnoho Dar svadebných a pedmt. Totiž celé Slavsko kraje toho; Odtud, kde beh Sály stojí švárný Až kde jeí moe Venet, Co nám odúal Nmec dlouhotváraý.

43 Za prsten, dar od raé niilosínice, Stvoil Milek z drahých kamen, Plných blesku jako plamen, V jednom celku, než dv náušnice; Z obou stkvl se obraz pevelice Jasn složený dvou ze kmen, V právo eskopolskýeh Slavenu, Srbskomských opt u IcAice: Kmenové zas po dv vtve mají, V jejichž jantarové krpji Hoch se s holkou národ tch hrají; Tváe, zvyky, zbroje, odni tii Milek vypodobnil znanéji. Nežli Vulkán v Achillov šíitu. 54. Darmo ješt posud s Mikem brousím Stelku tuto jeho oslikou, Když tak dlouho píze každikou Modlikati aneb ki-ásti musím; Darmo kvítí na cestu Ji trousím. Darmo hnouti hledím slzikou, A Bh \i, co s touto ddikou Drvanovou ješt dále zkusím! Když se smlouvá oi k zemi nese, Když se smje, to jen polhubkem, Když co dává, ruka se Ji tese; Nedobýval hradu Vlastíslavky Pemysl s tak tžkým postupkem, Jak já outlost Této upýpavky. 3*

44 Divuým uí láska lidi zprávám. Chytré bére cesty, výhybky, Co Ji samé dáti pohbky Kesmím, aspo Jejím kvétúm dávám; Místo Ni tu lípu objimávám, Kde mi uinila výslibky, Abych ukojil své pocbybky A ten oheú zhasil, v kterém plávám: Arci že ta náhrada jen muka, Bodej ž propadla se do eky. Kajme v lásce, skoupost krátkoruká; Nezoufám však v tomto stavu veze, Asnad nebude tak na veky. Oasem štstí samo do ruk leze 56. Pakli nechceš tyto zanechati T^Tdé oumysly a postupky, Tedy aspo mezi holoubky Svoje ra mne prosím poítati: A když ráno budeš volávati Holous! holous! na ué zpod houbky, Dovol a se v jejich zástupky I já ješt mohu pimíchati Ikínohem kiotší nežli oni budu, Jestli slíbíš i mn hovti V takovémto žertohravém studu Neuslyšíá ani kídel šustek. Tak chci na loktech Tvých sedti Tichounce a cukr bráti z ústek.

45 57. Milku, takliž dána žlu 1 kráse? To trest velký, vina maliká! Slyš jen : vykvetla Jí ržika Na ki, prvá v tomto jarním ase; Urvati ji opovážil já se. Když tam nebyla má družika, A hle proto se už hnviká Ti dny na mne v tvái, oku, hlase : Ui soud a pracuj na smíeni. Neb, jak Tranovský náš, jinae Sám si vezmu dostiuinní Milek i hned m-il as a místo, opláe, Kdo pak nepijde, že Ant v nj hrozil šíp steliti sto. 58. Pišla sice, ale s teskem vi-atek Do zahrady veer v besedu. Kde se pi Milkov dohledu Slaviti ml smílivosti svátek : Dejte sob niky na zaátek Smíru, políbení k posledu. Znl náš ortel, a to po pedu Krádce ty, pak Hnvkyn ty zpátek! Ona ale dlouho se a celky Proti soudu smírce zpouzela. Až i vpeil v srdce Jí ty stelky; A hle tu hned bylo po ncsnázce, Ba tím outlost naše zvi'oucnla. Nebo malý svár jest dobrý v lásce.

46 Náhoda mn bázlivému ki-átkou asto cestu k cíli dlala, I dnes vítzství mi dopála Nade touto svélilavkyní sladkou Sála totiž sob pod zahrádkou Vzývanky mé lože ustlala, Tak že pinucena bývala Ke svým kvtm pes lavici hladkou Veer bylo, já jdu do zahrady Pes onuno úzkou laviku, A hle Ona ven šla práv tady Byliby sme jist popadali Oba ve studenou vodiku, Kdybysme se byli neobjali. ^60. Jedenkráte když sen tuhý skliil Její unavené oinky, Polibek sem za pl hodinky Pravoslavský dávati se cviil: Ne jak íman, ek a Nmec líil V básnch, ony vilné šibiuky, Ale isté, ádné hubiuky, Jakových zvyk bratrm Rusm žiil Totiž takto líbal sem svou družku : Ode ela dol ku bradce. Potom kížem ode ucha k ušku ; Na té cest dvakráte se pijde K oné ržoplotué zahrádce Rtík, kde vstíc duse duši vvjde.

o v r iukjl biulibia.

o v r iukjl biulibia. o v r iukjl biulibia. w w \\^ FRANT. LAD. ELAKOVSKÉHO RUZE STOLISTÁ. BA SEN A PRAVDA. S podobiznou spisovatelovou. -i^

Více

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST \ Piirchased for tíie LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST ROK BÁSmKV BAS NE JAROSLAVA VRCHLICKÉHO. (1899.) V PRAZE NÁKLADEM J. O T T Y. 1 PSÁNO Ol) 1. LEDNA IX) 31.

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli

http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli >:.:/^-' STUDIE A PODOBIZNY, NAPSAL JAROSLAV VRCHLICKY. W/i^ -'

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ.

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. VICTOR HUGO BÁSNĚ přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. Dějiny. I. II. Šťastný. Zpěv areny. Zpěv cirku. Sváteční zpěv Nerona. Příteli S. B. Tobě. Ještě tobě. Její jmeno. Stínu dítěte.

Více

>J:^. NOWOESKÁ BIBLIOTHÉKA WYDAWANA NÁKLADEM ESKÉHO MUSEUM. CISLO VIII. FRANT. LADISLAWA ELAKOWSKEIIO S P I S W BÁSNICKÝCH KNIHY ŠESTERY. W PRAZE. WKOMMISSÍU KROSBERGRA 1847. AIWNÁE. FRANT. LAD. ELAKOWSKÉHO

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

'Sk-,-:^!^ = CD ^CD ilij MORAVSKÁ BIBLIOTÍKA. Vydává: FR. BAYER. IDílo "\7-. LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek druhý. * VE VELKÉM MEZIRICI. Nakladatel J.

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Máj Literární almanach Umělecké besedy

Máj Literární almanach Umělecké besedy Máj Literární almanach Umělecké besedy Znění tohoto textu vychází z díla Máj : literární almanach Umělecké besedy tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Grégr a Dattel v roce 1872 (Máj : literární almanach

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler.

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler. Znění tohoto textu vychází z díla Faust tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1957 (GOETHE, Johann Wolfgang. Faust. Přel. Otokar Fischer. 1.

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Básně a jiné práce tak, jak bylo vydáno Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění v roce 1957 (NĚMCOVÁ, Božena. Básně a jiné práce. K vydání připravil Miroslav

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek Sbírka básní a písní Cena za sny Petr Horálek O b s a h Smutný svět lásky... 3 Táborová holka... 5 Cena za sny... 7 Píseň... 9 Píseň o Markétě... 11 Jakoby... 13 Kreslíř... 14 Kdyby... 15 Dám ti pár rad

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Baudelaire Charles. Květy zla

Baudelaire Charles. Květy zla Baudelaire Charles Květy zla Spleen & ideál 2 & Věnování 2 & Předmluva 2 & Žehnání 2 & Albatros 3 & Vzlétání 3 & Spojitosti 3 & Miluji vzpomínku 4 & Majáky 4 & Nemocná Musa 4 & Prodejná Musa 5 & Nehodný

Více

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI OKNA V BOUØI Mnì líto oken, když se v bouøi tøesou. Ty první cítí vìtru nárazy, zvìst první hromù dunících k nám nesou, v nich šlehnou blesku první obrazy. A po nich první

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

William Shakespeare KRÁL RICHARD II. Přeložil František Doucha Nákladem Musea království Českého. Spisů musejních číslo LXIII. V Praze v kommissí u Fr. Řivnáče 1862. Osoby. Král Richard druhý. Edmund z

Více