Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008. výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2007"

Transkript

1 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 a výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2007 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zpracování výročních zpráv a dlouhodobých záměrů škol a školských zařízení. Zpracovala : Mgr.Bc.Iveta Krzáková, ředitelka školy Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne Počet stran : 15 Počet příloh : 1 1

2 OBSAH I. Základní údaje o škole str. 3 II. Škola. str. 4 III. Internát str. 5 IV. Školní jídelna str. 5 V. Zaměstnanci školy str. 6 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. str. 7 VII. Výkon státní správy str. 8 VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti. str. 8 IX. Projekty str.10 X. Sportovní klub str.11 XI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích ostatních kontrolních činností str. 14 XII. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 str.15 2

3 I. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Sídlo školy : Kmochova 205/10, Bílina Odloučené pracoviště : Palackého 281/14 IČO : IZO : REDIZO : Kontakty : Telefon : Fax : Web : Součásti školy a jejich kapacita : Základní škola praktická Internát Školní jídelna 200 žáků 39 lůžek 95 jídel Zřizovatel školy : Název : Ústecký kraj Adresa : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem IČO : Telefon : Fax : Web : 3

4 II. Škola Vzdělávací programy školy Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením Výuka probíhá dle následujících učebních dokumentů : 1. Školní vzdělávací program Škola pro život. 2. Vzdělávací program Zvláštní škola č.j / Vzdělávací program Pomocná škola č.j / Ve školním roce 2007/2008 bylo ve škole vzděláváno 177 žáků.žáci byli zařazeni do šestnácti tříd. Třináct tříd tvořilo základní škola praktickou / 151 žáků / a ve třech třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu Pomocná škola / 26 žáků/. V tomto školním roce se začalo poprvé vyučovat podle školního vzdělávacího programu nazvaném Škola pro život, a to v prvním a šestém ročníku.jak už z názvu programu vyplývá, hlavním úkolem školy je vybavit žáky takovými schopnostmi, dovednostmi a znalostmi, které budou potřebovat pro své uplatnění v praktickém životě. Celkový prospěch žáků vyznamenání prospělo neprospělo 1.pololetí pololetí Výsledky výchovy žáků 1.stupeň z chování 2.stupeň z chování 3.stupeň z chování 1.pololetí pololetí Hlavním důvodem snížených známek z chování jsou především neomluvené hodiny, dále potom nevhodné chování především ke spolužákům / projevy šikany/. Zameškané hodiny Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny 1.pololetí pololetí Snížení míry zameškaných hodin, zvláště pak hodin neomluvených, je i nadále jedním z hlavních úkolů pro nadcházející školní rok. Je nutné se zaměřit na užší spolupráci s rodinou a orgány sociálně právní ochrany dětí. 4

5 Ukončení povinné školní docházky Celkem žáků ZŠ praktická ZŠ speciální Ukončilo Do OU Do PrŠ Nepodali přihlášku Počet žáků, kteří si nepodají přihlášku do učebního oboru se každým rokem zvyšuje. Navíc někteří z žáků, kteří si přihlášku podali, do učebního oboru v září nenastoupí.proto je nutné i nadále věnovat velkou pozornost předprofesní přípravě a snažit se o užší spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Ty je nutné přesvědčit o významu a důležitosti vzdělání. III. Internát Internát školy hraje důležitou úlohu při výchovném působení na žáky. Pomáhá dětem z nepodnětného sociokulturního prostředí získávat potřebné hygienické návyky, dodržovat denní režim, vede je k účelnému využití volného času, napomáhá vytváření žádoucích vztahů s ostatními dětmi a dospělými.velkým přínosem je pravidelná příprava na vyučování. Na internátě školy bylo ubytováno v průměru 29 dětí. Děti byly rozděleny do tří výchovných skupin. Ubytovací kapacita internátu 39 Průměrný počet ubytovaných žáků 29 Počet výchovných skupin 3 Počet pedagogických pracovníků fyzicky 4 Počet pedagogických pracovníků přepočteno 3,13 Počet nepedagogických pracovníků fyzicky 1 Počet nepedagogických pracovníků přepočteno 1 IV. Školní jídelna Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky ubytované na internátě školy, obědy pro docházející žáky a zaměstnance školy. 5

6 V rámci doplňkové činnosti poskytuje i stravovací služby pro ostatní zájemce či další akce pořádané školou (např.příměstský prázdninový tábor, MČR v atletice pro mentálně postižené děti a mládež ). Kapacita školní jídelny 95 Počet pracovišť 1 Celkový počet vydaných jídel za školní rok Počet stravovacích dní ve školním roce 187 Počet zapsaných žáků 98 Počet v závodním stravování 37 Počet dle doplňkové činnosti 1646 Strávníci zřizovatel kraj 135 Počet pracovníků fyzicky 3 Počet pracovníků přepočteno 2,75 V. Zaměstnanci školy Celkový počet Pedagogičtí Nepedagogičtí pracovníci zaměstnanců pracovníci fyzicky přepočteno 36,21 26,46 9,75 Pedagogičtí pracovníci Pedagogů celkem Učitelé Vychovatelé Asistenti pedagoga fyzicky přepočteno 26,46 21,33 3,13 2 s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace studující Pedagogičtí pracovníci věkové složení celkem do 35 let důchodový věk důchodci celkem z toho ženy z toho bez odb.kvalifikace

7 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích ( započtena je i vícenásobná účast téhož pedagoga na více akcích) Pedagogů celkem Akce jednodenní Akce vícedenní Nezúčastnil se žádné akce Přehled seminářů v rámci DVPP ( název semináře, počet účastníků ) Aktivizační metody cesta k klíčovým kompetencím, 2 Utváření a rozvoj klíčových kompetencí, 2 / vícedenní / Utváření klíčových kompetencí, 18, projekt Polis Práce v Hv podle ŠVP,2 /vícedenní/ Slovní hodnocení a sebehodnocení, 20, projekt Polis Kudy z nudy výuka ČJ podle RVP, 1, samoplátce Výuka matematiky v souladu s RVP, 1, samoplátce Hry ve výuce, 1 Motivační techniky ve výuce zeměpisu, 1 Ekoateliér podzimní listí, 5 Krabice bez odpadu, 1 Jak na téma ochrany zvířat 4 Tančící stoly Veselé Velikonoce, 5 Genetická metoda čtení, 1 Krok za krokem celým rokem, 3, samoplátce Rozvoj hrubé motoriky, 2 Pedagogické inovace, nové metody a formy práce., 1 Tvořivá dramatika v praxi MŠ, 3 Poradenství ve škole součinnost vedení školy, 2 Právní vědomí v prostředí MŠ, ZŠ, 2 Pracovně právní souvislosti aplikace školské legislativy, 2 První pomoc při šikanování, 1 První pomoc, 26 Šikana, 18 Národní park České Švýcarsko, exkurze, 3 Seminář pro správce učeben IKT, 1 Semináře byly hrazeny jednak z finančních prostředků určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků, některé semináře získala škola zdarma v rámci zapojení školy do projektu Polis ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a některé semináře si hradili účastníci sami. 7

8 VII.Výkon státní správy Na základě 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon ) učinila ředitelka školy rozhodnutí v oblasti státní správy v těchto případech : 1. Přijetí k základnímu vzdělávání 2. Přijetí do přípravného stupně 3. Přestup žáka. 4. Povolení pokračovat v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky. 5. Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální. 6. Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy praktické. 7. Povolení individuálního vzdělávacího plánu Proti rozhodnutí ředitelky školy v oblasti státní správy nebylo podáno žádné odvolání. VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti ZÁŘÍ MČR v cyklistice, Račice MČR v přespolním běhu, Jablonec-Břízky ŘÍJEN beseda Příprava k volbě povolání, Úřad práce Teplice vernisáž výstavy Čtyři roční období, výstavní síň u kostela dopravní hřiště Litoměřice divadlo Teplice, pohádka o Krakonošovi projektový den Den stromů soutěž Co víš o ČR LISTOPAD rej strašidel, speciální třídy Šance přehlídka učebních oborů beseda na téma Sociálně patologické jevy, OSPOD Bílina Čarujeme s vědomostmi, okresní kolo soutěže pro žáky speciálních škol beseda na téma Sociálně patologické jevy, OSPOD Bílina koncert Belinensis, vystoupení žáků modrý den MČR ve stolním tenise, Hradec Králové 8

9 exkurze Doly Bílina, příprava na volbu povolání (chlapci) exkurze OU textilní Teplice, příprava na volbu povolání (dívky) vědomostní soutěž pro žáky speciálních tříd LOTO krajské kolo v košíkové, Louny zdobení vánočních stromků, výstavní síň u kostela, speciální třídy PROSINEC Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Mírové náměstí, Bílina výstava Afrika, nízkoprahové centrum, beseda návštěva OU stavebního v Duchově, volba povolání Mikulášská nadílka vyhlášení nejlepších sportovců ČSMPS, Praha, ocenění jedné žákyně červený den vánoční dílny a besídky jednotlivých tříd spojené se dnem otevřených dveří pro rodiče LEDEN den otevřených dveří, SŠ stavební Louny MČR v lyžování, Horní Malá Úpa Bílý den MČR v košíkové, Hradec Králové ÚNOR 5.2. recitační soutěž Bořeňská čarodějnice městské divadlo Bílina, hudební vystoupení MBUNDA AFRIKA Já jsem muzikant, hudební pořad BŘEZEN O nejkrásnější kraslici, velikonoční soutěž MČR ve florbalu, Praha městské divadlo Bílina, pohádka Princezna se zlatou hvězdou beseda Veřejný pořádek, vandalismus krajské kolo v plavání, Litoměřice pěvecká soutěž Bořeňská čarodějnice beseda Veřejný pořádek, vandalismus DUBEN 4.4. filmový festival Jeden svět, beseda k filmu 9.4. Abilympiáda, celookresní soutěž beseda Veřejný pořádek, vandalismus beseda Šikana beseda Dopravní výchova Den Země, projektový den beseda Veřejný pořádek, vandalismus 9

10 24.4. soutěž Miss speciálních škol, Teplice beseda Dopravní výchova MČR v plavání, Liberec MČR v nohejbale, Jirkov KVĚTEN 6.5. předprofesní příprava, Úřad práce Teplice beseda Šikana exkurze, služebna MP Bílina MČR ve fotbale předprofesní příprava, Úřad práce Teplice MČR v atletice pro mentálně postižené děti a mládež, Bílina dopravní hřiště Litoměřice vědomostní soutěž pro žáky speciálních škol Početní a slabikové LOTO filmové představení Pan včelka výtvarná soutěž Bořeňská čarodějnice projektový týden Jsem kamarád a pomáhám oslavy Dne dětí, soutěžní dopoledne v režii školního parlamentu ČERVEN 3.6. závěrečná konference k projektu TALIK MČR v tenise, Vamberk 6.6. generální zkouška na Školní akademii Školní akademie exkurze do Botanické zahrady v Teplicích Integrovaný záchranný systém, ukázka činnosti sportovní dopoledne, zahradní párty ukončení školního roku ( mladší a starší žáci) IX.Projekty Třínárodnostní projekt Příprava sociálně znevýhodněných žáků a žáků se vzdělávacími obtížemi na výdělečnou činnost a všední den : Projekt byl organizován univerzitou v Lipsku a zúčastnily se ho školy z České republiky, Německa a Polska. Z naší školy se projektu zúčastnilo cca 40 žáků z devátých a osmých ročníků školy.projekt byl realizován od listopadu do června. Cílem tohoto projektu bylo usnadnit žákům rozhodování při volbě povolání a získat konkrétní představu o vybraných profesích. Při výběru profesí škola vycházela z reálných možností žáků. Byly vybrány profese zedník,kuchař/ka, truhlář, švadlena,prodavačka,lakýrník.k jed-notlivým profesím vytvořili žáci za pomoci učitelů portfolia, zúčastnili se exkurzí do vy-braných závodů či učilišť a prakticky si jednotlivé obory vyzkoušeli.škola získala na realizaci tohoto projektu materiál v hodnotě cca 40 tisíc korun. 10

11 Projekt byl přínosný i pro zúčastněné pedagogy. Ti si vzájemně vyměňovali zkušenosti z realizace projektu na společných setkáních zúčastněných škol a zároveň byly pro ně připraveny odborné semináře s danou tematikou. Projekt Jsem kamarád a pomáhám : Projekt byl realizován za finanční podpory společnosti Člověk v tísni v rámci zapojení školy do projektu POLIS. Jednalo se o projekt týdenní, byl realizován od 26. do 30.května. Cílem projektu byly vzájemná spolupráce, tolerance, kamarádství a soudržnost žáků jedné školy ( prevence sociálně patologických jevů, zejména šikany).projekt podpořil vzájemnou spolupráci napříč jednotlivými třídami a ročníky.žáci se navzájem blíže poznali, vyzkoušeli si vzájemnou spolupráci a naučili se pomáhat jeden druhému. Na realizaci projektu získala škola finanční částku ,- korun. Projekt Akademie 2008 : Jednalo se o kulturní projekt, jehož cílem bylo efektivní využití volného času žáků a prezentace práce školy na veřejnosti. Náplní projektu byla příprava kulturního vystoupení žáků školy a jeho následná realizace.akademie se konala 10.června v Městském divadle v Bílině.Školní akademii pořádala škola v letošním školním roce poprvé a hned napoprvé se setkala s pozitivním ohlasem. Škola získala na její realizaci z kulturního fondu města Bílina částku ,- korun. Projekt Příměstský prázdninový tábor Nositelem projektu bylo město Bílina, škola byla jeho hlavním realizátorem a organizátorem.v rámci hospodářské činnosti poskytovala i stravovací služby. Projekt byl realizován v rámci prevence kriminality dětí a nabízel volnočasové aktivity v době hlavních prázdnin od 7.července do 1.srpna. Denní kapacita tábora byla 40 dětí. Účastnily se děti ze všech bílinských škol. X. Sportovní klub Sportovní klub při škole má již mnohaletou tradici. Nabízí žákům možnost všestranného sportovního vyžití. Děti si díky bohatému sportovnímu vybavení mohou vyzkoušet různé druhy sportů, které by mnohé vhledem k jejich sociokulturnímu zázemí nikdy nepoznaly. Klub přispívá i k účelnému trávení volného času a je motivujícím prvkem nejen v hodinách tělesné výchovy. Nejlepší žáci reprezentují školu na sportovních soutěžích a mohou tak poznat různé kouty naší vlasti a navázat nová přátelství. Sportovní klub společně se školou se již potřetí stal organizátorem MČR v atletice pro mentálně postižené děti a mládež.ve dvou květnových dnech hostila Bílina asi stovku sportovců, kteří měřili své síly v lehkoatletických disciplínách. O významu klubu a jeho činnosti nejlépe vypovídají sportovní úspěchy našich žáků. 11

12 ZÁŘÍ Výsledková listina sportovních akcí za školní rok 2007/ MČR v cyklistice, Račice 4x 1 místo, 8x 2.místo a 1x 3.místo oblastní kolo v přespolním běhu, Litoměřice 8x 1.místo, 2x 2.místo, 1x 3.místo přechod Krkonoš,Horní Malá Úpa. Sportovně turistická akce pro žáky speciálních tříd MČR v přespolním běhu, Jablonec Břízky 4x 1.místo, 4x absolutní vítěz v dvojzávodě, 4x 2.místo, 1x 3.místo ŘÍJEN okresní kolo ve stolním tenise, Bílina 4x 1.místo, 4x 2.místo, 4x 3místo oblastní kolo ve stolním tenise, Roudnice nad Labem 4x 1.místo, 1x 2místo, 3x 3.místo LISTOPAD valná hromada ČSMPS, Hradec Králové v nominaci na nejlepšího sportovce roku se ve dvacítce nominovaných objevilo pět našich sportovců (celkový počet sportovců ČSMPS asi 3500), Rudolf Vidlák byl nominován mezi tři nejlepší trenéry roku MČR ve stolním tenise, Hradec Králové 1x 3.místo, 2x 4.místo oblastní kolo v košíkové, Louny 1.místo PROSINEC Vánoční pohár v plavání, Teplice 3x 1.místo, 2x 2.místo a 2x 3.místo vyhlášení nejlepších sportovců a trenérů ČSMPS, Praha 3.místo ve sportovcích, mezi trenéry se na 2.místě umístil Rudolf Vidlák LEDEN v rámci soustředění lyžařů proběhlo oblastní kolo v klasickém lyžování, Mikulov Nové Město 2x 1.místo, 2x 2.místo a 2x 3.místo MČR v klasickém lyžování, Horní Malá Úpa 2x 4.místo, 2x 5.místo a 2x 6.místo MČR v košíkové, Hradec Králové 2.místo ÚNOR republikové závody O nejrychlejšího bruslaře, Litoměřice 2x 1.místo, 3x 2.místo a 3x 3.místo okresní kolo ve florbale, Teplice 1.místo oblastní kolo ve florbale, Ústí nad Labem 1.místo. 12

13 Jedna z žákyň byla vybrána do reprezentace ČR (ČSMPS) na MS v přespolním běhu a odjela na týdenní soustředění do Alp. BŘEZEN MČR ve florbale, Praha 4.místo, nejlepší hráč MČR Milan Ferko oblastní kolo v plavání, Litoměřice 6x 1.místo, 4x 2.místo a 4x 3.místo MČR v plavání, Liberec 1x 1.místo, 4x 2.místo a 2x 3.místo. DUBEN 3.4. okresní kolo v malé kopané, Bílina 1. a 3. místo oblastní kolo v malé kopané, Teplice 1.místo okresní kolo SHM, Krupka 8x 1.místo, 6x 2.místo a 7x 3.místo MČR v nohejbale, Jirkov 1. a 2. místo Běh naděje v Kostomlatech pod Milešovkou KVĚTEN 6.5. oblastní kolo v malé kopané (ČSMPS), Dlaškovice 1.místo + ocenění nejlepší hráč a střelec oblastní kolo v atletice, Litoměřice 9x 1.místo, 5x 2.místo a 7x 3.místo MČR v malé kopané, Hradec Králové 1.místo + ocenění nejlepší hráč a střelec MČR v atletice, Bílina 11x 1.místo, 9x 2.místo a 11x 3.místo ČERVEN MČR v tenise, Žamberk 2x 2.místo a 1x 3.místo výkonný výbor ČSMPS určil hlavním trenérem atletů Rudolfa Vidláka Rudolf Vidlák hlavní trenér a vedoucí výpravy atletů ČR ČSMPS na ME v atletice v Anglii 13

14 XI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích ostatních kontrolních činností I. Výsledky inspekční činnosti ČŠI Ve školním roce 2007/2008 nebyla na škole provedena inspekční činnost. II. Ostatní kontrolní činnosti , KHS Ústeckého kraje, plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, sankce nebyla uložena , KÚ Ústeckého kraje, veřejnosprávní kontrola čerpání finančních prostředků investičního a rezervního fondu za rok 2006 a Zjištěné nedostatky : při realizaci veřejných zakázek nad ,- korun organizace nepožádala KÚÚK o přidělení čísla veřejné zakázky, nedostatky byly odstraněny, čísla byla přidělena dodatečně. Sankce nebyla uložena , KHS Ústeckého kraje, plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, sankce nebyla uložena. 14

15 XII. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Část I. Příjmy (v tisících) Dotace ze státního rozpočtu , 50 Poplatky od žáků, rodičů 437, 32 Příjmy z doplňkové činnosti 211, 77 Ostatní příjmy 112, 61 Část II. Výdaje (v tisících) Investiční výdaje celkem 277, 52 Z toho : počítačová učebna 225, 98 UPS, server 51, 54 Neinvestiční výdaje celkem , 98 Z toho : náklady na mzdy 9 361, 67 ostatní osobní náklady 20, 00 odvody 3 282, 56 učebnice, uč.pomůcky 207, 73 další vzdělávání pedagogů 23, 87 ostatní provozní náklady 1 372, 00 Zpracovala : Eva Procházková, ekonomka školy 15

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Přerov, Svisle 13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle odst. 3 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 7 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola Zlín, Mostní

Základní škola Zlín, Mostní Základní škola Zlín, Mostní VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A) Charakteristika školského zařízení Ve školním roce 2009/2010 je Základní škola praktická

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více