41. konference ČKS Brno říjen 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010"

Transkript

1 41. konference ČKS Brno říjen 2010

2 Požadavky VDO na stávající a nově vznikající střediska AMS (servis a ověření digitálních tachografů ) Oddělit termín servis (opravy, výměny) a ověření Na základě SI z V souvislosti s Doporučením Komise č.60/2009 V souvislosti s Nařízením Komise (EU) č. 1266/2009 V souvislosti s technologickým vývojem tachografů (poslední typ VDO DTCO 1381 rel. 1.3a)

3 Měření obvodu pneumatiky (1 z 2) Okamžitá identifikace na výtisku technických dat a instalačním štítku (kontrolní orgány poučeny, kontrola v celé EU) Obvod pneu stejný jako u předešlého ověření? (kontrolní orgány poučeny, vysoké sankce dopravce, reklamace u AMS!) Obvod pneu měřit dle TPM (OOP) a dle přílohy IB - doporučeno používat originální měřidlo obvodu pneu (eliminace prostředí, počasí, ročního období) - (ES) č. 1360/2002 kapitola 1. Definice / písmeno u) efektivním obvodem pneumatik kol se rozumí: průměrná vzdálenost ujetá každým z kol pohánějících vozidlo (poháněná kola) v průběhu jedné ukončené otáčky.tyto vzdálenosti jsou měřeny za normálních zkušebních podmínek (kapitola VI odst. 5) a vyjadřují se ve tvaru: l= mm. Výrobci vozidla mohou měření těchto vzdáleností nahradit teoretickým výpočtem, který bere v úvahu rozložení hmotností na nápravy pro nenaložené vozidlo v provozním stavu (1). Postupy pro tyto teoretické výpočty schválí příslušný orgán členského státu.

4 Možné postupy dle VDO měření účinného obvodu pneumatiky (2 z 2) Standardní měření obvodu pneu (10 otáček pneumatiky) Měření l pomocí měrky VDO a) S nábojem kola b) Bez náboje kola Jednoduchá převodní tabulka Měření obvodu pneu dle technické dokumentace k DTCO 1381 pomocí měřiče obvodu pneu VDO nebo 10 otáček kol a následného měření pásmem Možné měření l na válcové stolici se zaručenou přesností a odpovídající korekcí - viz. manuál k válcové stolici

5 Konstanta vozidla (w) Nová konstanta w nepřiměřeně odlišná od stávající naprogramované?? -příčina? Kontrola převodovky, tachografu, plomb Dodržet technologii měření w! (počet, prostředí, atd., viz. TPM, OOP) Zpětná kontrola vložených dat do tachografu a na protokolu o zkoušce - pomocí SW KIPAS kontrola správnosti RZV a VIN zadané do SW a načtení kalibračních dat ze servisní karty a následné porovnání. Zaručená správnost dat v tachografu, na protokolu a instalačním štítku - eliminace osobní chyby při zadání nutnost použití KIPAS

6 Kontrola identity (pravosti) snímače KITAS Zkouška předepsaná výrobcem VDO již od první generace DTCO (rok 2006) Kontrola identity připojeného snímače KITAS a detekce událostí Nutnost kontroly identity snímače při každém ověření DT Vzhledem k Doporučení (ES) č. 60/2009, kapitola 4, ods. D, čl Použití referenčního kabelu je účinným prostředkem zkoušení, zda byly do vozidla instalovány určité typy manipulačního přístroje. Referenční kabel je zapojen do zadní části celku ve vozidle a druhý konec je připojen ke snímači pohybu. Jestliže snímač pohybu v převodovce nebyl spárován s celkem ve vozidle, spustí se událost závady údajů pohybu nebo závada snímače. Tato zpráva bude naznačovat přítomnost manipulačního přístroje. Pokud by se objevila tato událost, vozidlo by mohlo být zkontrolováno z hlediska skrytých přístrojů. Vzhledem k Nařízení (ES) č.1266/2009,čl. 5.2, změna požadavku č. 257a přílohy IB Požadavek 257a Pokud se zjistí, že od poslední kontroly došlo k výskytu některé z událostí uvedených v kapitole III oddílu 9 (Detekce událostí a závad) pokud je taková událost výrobci tachografů a/nebo vnitrostátními orgány považována za možné ohrožení zabezpečení zařízení, potom je dílna povinna: a) porovnat identifikační údaje snímače pohybu připojeného k převodovce s identifikačními údaji párového snímače pohybu zaregistrovaného v celku ve vozidle; b) zkontrolovat, zda informace uvedené na instalačním štítku odpovídají informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle; c) zkontrolovat, zda výrobní číslo a číslo schválení snímače pohybu, pokud je vytištěno na těle snímače pohybu, odpovídá informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle.! závada snímače 20

7 Specifické kontroly a postupy u DTCO 1381 Nutná výměna buffer baterie při každém ověření a označení štítkem! Nutnost čištění slotů karet při každém ověření DTCO Doba testu rychlosti 180 km/h nesmí přesáhnout 60 sekund Kontrola přítomnosti krytky kalibračního rozhraní Kontrola identity (pravosti) snímače KITAS (viz. výše)! závada snímače 20

8 Stažení dat z DT - všeobecně - legislativa Požadavek č. 260 Nařízení (ES) č. 1360/ Dílny musí být schopny stahovat data ze záznamového zařízení, aby údaje mohly být předloženy zpět dotyčnému dopravnímu podniku. Požadavek č. 261 Nařízení (ES) č. 1360/ Schválení montéři a servisní dílny musí dopravnímu podniku vydat potvrzení o nestáhnutelnosti dat, pokud špatná funkce záznamového zařízení brání stažení dříve zaznamenaných dat i v případě, že oprava byla prováděna v téže dílně. Servisní dílny musí archivovat kopie vydaných potvrzení nejméně po dobu jednoho roku.

9 Stažení dat z DT - podrobně Soustavné porušování ochrany osobních dat v postupu stažení dat servisem při výměně DT! Požadavek př. IB č dotyčnému dopravnímu podniku. AMS předávají kompletní datové záznamy majiteli vozidla, aniž ověří vlastnictví těchto dat! S daty z DT se zachází liknavě zapomíná se na obecnou vlastnost těchto dat tj. data jsou něčí majetkem! Zapomíná se na povinnost data při výměnách stáhnout a předat majiteli (provozovateli) vozidla a tím se brání jeho zákonné povinnosti tyto data archivovat! (Nařízení (ES) č. 561/2006, čl.10) VDO nařizuje použití SW při kontrole a identifikaci majitele dat z DT (jakýkoli SW schopný rozdělit digitálně podepsaná data dle podnikových zámků) Pozn.: v Nařízení (ES) č.1266/2009 dochází ke změně počtu podnikových zámků v DT z 20 na 255 posledních podnikových zámků požadavek č.104

10 Příloha k předešlé straně - zámky podniku Příklad: Firma AVE přijela na výměnu vadného DT dne Stáhnete kompletní paměť DT včetně dat firmy Josef Brada, která má uzamčená data od do Musíte z dat souboru vyjmout žlutá pole a majiteli vozidla, firmě AVE, předat pouze data zelených polí!!! Tj. data od do (zamčena a nezamčena) a data od do Pozn.: Neberte v potaz, že data v DT jsou pouze 1 rok zpět! Toto je možný přiklad, že i během 1 roku může vozidlo změnit majitele (provozovatele)!

11 Stažení dat z DT - podrobně - pokračování VDO již od roku 2005 vysvětluje problematiku tzv. neoznačených dat v DT. V souvislosti s předáním dat majiteli (provozovateli) vozidla jsou takto poučeni všichni účastníci školení v Mechanice v.d. o možném předání těchto neoznačených dat majiteli vozidla. Nyní je tato možnost stanovena i ve změně přílohy IB viz. Definice 1) písmeno l a změně požadavku č. 104 (zámky podniků) l) kartou podniku se rozumí: karta tachografu, vydaná orgány členského státu vlastníkovi nebo držiteli vozidla, která je vložena do záznamového zařízení; karta podniku identifikuje podnik a umožňuje zobrazování, stahování a tisk údajů uložených v záznamovém zařízení, které bylo tímto podnikem uzamčeno nebo které nebylo uzamčeno žádným podnikem; Majiteli vozidla se tímto umožňuje stažení svých a neoznačených dat z DT

12 Nelze stáhnout data z digitálního tachografu? V případě, že nelze stáhnout data z DT, musí autorizovaný servis tachografů vydat potvrzení (certifikát) o nemožnosti stažení dat z DT (na základě požadavku č. 261, Nařízení (ES) č. 1360/2002) Certifikát o nemožnosti stažení dat je součástí SW KIPAS 2 (tvorba protokolu o nemožnosti stažení dat -viz. manuál k SW KIPAS 2)

13 Vědomostní požadavky na pracovníky AMS (OPAKOVÁNÍ!!) Doslovně převzato z prezentace VDO na 40. konferenci ČKS ke stažení na webu ČKS Komunikace s výrobci tachografů (VDO, Stoneridge, Actia) a s ČMI Pravidelné (cca 2 roky) konsultace s výrobci tachografů (školení, informační dny) Komunikace se zadavatelem ověření, majitelem, řidičem Sebevzdělávání Částečná znalost cizího jazyka (čtení technické dokumentace) (angličtina, němčina) Dobrá uživatelská znalost IT!! Znalost komunikačních technologií v automobilovém průmyslu (CAN, K-Line,, znalost fyzických a logických vrstev)

14 Požadavky na vybavení servisů tachografů a AMS Nové SDS CTC II generace (viz. prezentace z 39. konference ČKS) (v důsledku nových funkcí DT a ukončení podpory SDS 1 generace) Dílenský software KIPAS 2 nebo výrobců 3 stran (např. CITO-Stoneridge) (tisk protokolu o zkoušce, protokolu o nemožnosti stažení dat, rozdělení dat z DT podle zámků podniků, tisk instalačního štítku DT a M1/N1) Dostupnost servisních informací (web podpory AMS, tel. nebo osobní kontakt) Upgrade školení (nutnost osobního kontaktu diskuze nad problémy, informace o nových technologiích DT a nové legislativě) Vybavení pro stahování dat z DT, případně jejich vyhodnocení ((ES) č.60/2009) Vybavení pro stahování dat z karet servisu a jejich vyhodnocení a archivaci

15 Zařízení VDO na stažení dat z DT a všech karet systému DT 1. Downloadkey II 256MB, stažení dat z karet a tachografu 2. TIS Compact II 256MB, stažení a prohlížení dat z karet a tachografu 3. AETR Tool 256MB, stažení a prohlížení dat z karet a tachografu, navíc oproti TIS Compact II vyhodnocení přestupků dle Nařízení (ES)č. 561/2006 a vyhodnocení možné manipulace s DTCO. 4. Mobilní čtečka karet pro stažení všech typů karet systému DT (spolupracuje se všemi výše uvedenými zařízeními) AETR Tool TIS Compact II Downloadkey II Mobile Card Reader

16 Nové dokumenty pro AMS a servisní partnery Nový podrobný postup ověření DTCO 1381(verze 4/2010) obsahuje podrobný postup ověření DTCO a důležité SI, podrobný postup aktivace DTCO (montáže) Nový dokument Detailní detekce událostí a závad DTCO 1381, vhodný pro okamžitou identifikaci a odhalení závady DTCO a jejich nápravy Na základě předešlého dokumentu připravujeme rozšířenou verzi rozdělenou na fólie aby byla okamžitě při ruce Veškeré tyto dokumenty jsou k dispozici na stránkách podpory AMS, nebo na u.

17 Některé fotografie neověřitelných tachografů 1

18 Některé fotografie neověřitelných tachografů 2

19 Některé fotografie neověřitelných tachografů 3

20 Děkuji Vám za pozornost

Postup ověření digitálního tachografu

Postup ověření digitálního tachografu Postup ověření digitálního tachografu Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o. 1. Kontrola tachografu a vozidla 2. Sebrání údajů o vozidle a tachografu 3. Protokol

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 60/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení

Více

Pracovní režim řidičů vsilniční

Pracovní režim řidičů vsilniční Pracovní režim řidičů vsilniční dopravě Evropská dohoda AETR a Nařízení ES č. 561/2006 Osádka, doba řízenía odpočinku, záznamovázařízení I. Přehled předpisůtýkajícíse sociálníoblasti vsilničnídopravě.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.6.2011 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007

Více

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 Obsah 1 ÚVOD ZKRATKY JAKÝMI PŘEDPISY SE KONTRÉTNÍ PŘEPRAVA ŘÍDÍ? 2 Definice pojmů Blok řízení Celková doba řízení v rámci periody řízení Celková doba řízení

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Univerzita Pardubice. Lucie Zatloukalová

Univerzita Pardubice. Lucie Zatloukalová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza práce řidiče nákladní dopravy Lucie Zatloukalová Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Provozní řád. Centralizovaného informačního systému stanic technické kontroly. Preambule Licenční ujednání

Provozní řád. Centralizovaného informačního systému stanic technické kontroly. Preambule Licenční ujednání Příloha č. 1 k č.j.: 3/2008-150-ORG3/10 Provozní řád Centralizovaného informačního systému stanic technické kontroly Preambule Licenční ujednání Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, 612 42 Brno 541 562 001 E-mail: rektor@vfu.cz Fax: 549 250 478 V Brně dne 29. července 2009 č. j. 19 383/2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 K(2009) 3770 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009, kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k

Více

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ učební text Petr Kočí Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.. Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Název:

Více