Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, Šternberk VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01Šternberk VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, Šternberk VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období Zpracovala: Mgr.Zuzana Parmová, ředitelka školy 1

2 OBSAH: I. Základní údaje o škole 3 II. Struktura vlastního hodnocení 4 III. Použité prostředky 5 IV. Podmínky ke vzdělávání 5-6 V. Spolupráce s rodiči žáků 6-7 VI. Výsledky vzdělávání žáků 7-8 VII. Personální oblast 9 VIII. Školní klima

3 I. Základní údaje o škole Název školy dle zřizovací listiny: Základní škola Šternberk,Olomoucká 76 Sídlo školy: Olomoucká 76/2098, Šternberk Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký kraj Ředitel školy: Mgr.Zuzana Parmová Školská rada: zřízena k č.j. KUOK/36860/05/OŠMT/848 po sloučení se ZŠ při PL Šternberk zřízena nově k č.j /2008 Předseda školské rady: Mgr. Jana Krátká Součásti školy: ZŠ praktická IZO : ZŠ speciální IZO : ZŠ při PL IZO : Školní družina IZO : Školní jídelna IZO : Odloučená pracoviště: Sadová 7, Šternberk Olomoucká 173, Šternberk Telefon: , Fax: - , www stránky: II. Struktura vlastního hodnocení Struktura vlastního hodnocení byla projednána pedagogickou

4 4

5 III. Použité prostředky 1. Vyhodnocení pravidelných kontrol BOZP 2. Analýza návrhů pedagogické rady 3. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče 4. Zohlednění konzultací otázek provozu se zřizovatelem 5. Přehled pořádaných akcí a prezentací školy 6. Rozhovory a jednání s rodiči 7. Vyhodnocení spolupráce s MÚ Šternberk odborem sociálních věcí 8. Výsledky hospitací a kontrol 9. Autoevaluační zpráva k ŠVP ZŠ praktické 10. Analýza klasifikace, prospěchu a dalšího uplatnění žáků 11. Analýza výchovných výsledků 12. Rozhovory se žáky, mapování postojů a očekávání 13. Rozhovory se zaměstnanci, mapování názorů a návrhů 14. Ověřování účinnosti řídících mechanizmů Stanovený cíl IV. Podmínky ke vzdělávání Zkvalitňování stávajících podmínek výuky a výchovy Plnění rozpočtových ukazatelů Dosažená úroveň - materiální a prostorové vybavení vyhovující zákonné normě - odpovídající struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků - režim vyučování respektující hygienické požadavky a věk žáků - systematické odborné kontroly zařízení školy - kvalitní odborné učebny a pracovny - rozlehlý pozemek bezprostředně u školy - blízkost sportovišť, stadiony, tělocvična, dopravní hřiště - vybavená výdejna pro obědy, kvalitní stravování - velmi dobře fungující školní družina - pravidelná školení bezpečnosti práce a požární prevence - pevně stanovený rozvrh dozorů s následnou kontrolou - zpracovaná preventivní strategie školy a podrobný roční plán MPP i EVVO - škola za uvedené období vždy dodržela rozpočtové ukazatele Významné výsledky za uplynulé období - rozvoj odborných učeben a pracoven bezdrátové připojení k internetu, vybudování pracovny pro reedukaci, pořízení interaktivní tabule, vybudování pracovny VV - oprava podlahové krytiny ve 2 třídách pavilonu B 5

6 - nový nábytek v učebně 9. ročníku - vymalování školní jídelny a pokládka nové podlahové krytiny - zlepšení pracovního prostředí renovace pracovny na PSS Vincentinum - rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu A - zlepšený hospodářský výsledek za r ve výši ,12 Kč - zlepšený hospodářský výsledek za r ve výši ,36 Kč Vyhodnocení přijatých opatření pravidelný čtvrtletní rozbor ekonomických ukazatelů zajišťuje opakované dosahování zlepšeného hospodářského výsledku motivace hospodářských pracovníků kladně ovlivňuje úspornost provozu školy Zjištěné nedostatky - přetrvávající průměrné využití školního pozemku - nedokončená obměna vybavení tříd úložným nábytkem - závady na střešní krytině pavilonu A a školní jídelny - nevyhovující stav úklidových místností - stagnující nabídka volnčasových aktivit Cíle pro další období motivace nových učitelů k zapojení do volnočasových aktivit pro žáky po provedení úprav hranice pozemku v souvislosti s výstavbou sousedícího obchodního centra realizovat návrhy k využití školního pozemku průběžně zkvalitňovat prostředí školy systematickou renovací dále zlepšovat vybavení školy novým nábytkem dokončit rekonstrukci prostor pro hygienu žáků získat prostředky pro nákup dražších pomůcek od sponzorů, nebo zapojením do projektů Navrhovaná opatření finančně motivovat všechny pracovníky školy k aktivní ochraně majetku školy, zejména k systematické kontrole a dohledu na chování žáků v nově rekonstruovaných sociálních zařízeních projednat a realizovat spolupráci s SOU strojírenským a lesnickým na revitalizaci školního pozemku 6

7 V. Spolupráce s rodiči žáků Stanovený cíl zkvalitňování spolupráce rodičů a školy systematická osvětová práce s problémovými rodinami další rozvoj prezentace školy Dosažená úroveň - plánovitá činnosti výchovného poradce a metodika prevence - pravidelné konzultační hodiny a prezentační akce pro rodiče - kvalitní spolupráce s rodiči žáků s individuálním plánem vzdělávání - jednorázová možnost účasti rodičů ve výuce - fungující školská rada - kvalitní podpora odborných pracovišť SPC a PPP Významné výsledky za uplynulé období - zájem školské rady o aktivity i rozvoj školy - pokles neomluvené absence - prezentační akce pro rodiče: Opisování dovoleno - prezentace školy na Léčebenských slavnostech - prezentace školy na internetových stránkách a v regionálním tisku - navázání spolupráce s dalšími SPC dle typu druhého postižení Vyhodnocení přijatých opatření zapojením individuální úpravy pravidel omlouvání se podařilo eliminovat neomluvenou absenci podporou příležitostí k veřejné prezentaci žáků poklesla četnost projevů rizikového chování Zjištěné nedostatky - malý zájem některých rodičů o činnost školy - obtížná spolupráce s některými sociálně problémovými rodinami - ojedinělá nedůslednost pedagogů v řešení kázeňských přestupků Cíle pro další období příprava zajímavých prezentačních akcí ke zviditelnění školy a získání zájmu rodičů o spolupráci se školou spolupráce se školskou radou systematické využívání konzultací odborných poradenských pracovišť 7

8 Navrhované opatření podpora motivace pedagogů k důslednému řešení výchovných otázek a kázeňských přestupků finančním zohledněním Stanovený cíl VI. Výsledky vzdělávání žáků zapojení nových metod vzdělávání odpovídající úroveň výsledků vzdělávání dle ŠVP vzdělávání pedagogů v oblasti výchovných metod zohledňování individuálních potřeb žáků Dosažená úroveň - vzdělávání žáků probíhalo dle vzdělávacího programu Zvláštní škola, Pomocná škola, Rehabilitační program Pomocné školy, ŠVP ZŠ praktické, ŠVP ZŠ při PL, ŠVP školní družiny - nově byl sestaven ŠVP ZŠ speciální, podle kterého bude zahájena výuka od v 1. a v 7. ročníku - od budou již žáci ve všech ročníků ZŠ praktické vzděláváni dle ŠVP - součást ZŠ při PL má zpracován odpovídající ŠVP, práce se žáky je korigována podle požadavků kmenových škol - k hodnocení dosažené úrovně vzdělávání slouží kriteria hodnocení žáků, zpracovaná metodickým sdružením - vyhodnocení vzdělávání dle ŠVP provedla koordinátorka ŠVP ve spolupráci s vyučujícím jednotlivých předmětů, následně byla zpracována Autoevaluační zpráva k ŠVP ZŠ praktické za školní rok 2009/ dílčí hodnocení vzdělávání je prováděno pravidelnou klasifikací, o jejím výsledku jsou žáci i rodiče informováni zápisy v žákovské knížce - metodické sdružení je garantem rovného klasifikačního přístupu ke všem žákům - výsledky klasifikace jsou hodnoceny 4x ročně pedagogickou radou, která současně doporučuje jiné vzdělávací postupy pro neúspěšné žáky, zpravidla navrhuje konzultaci s odborným pracovištěm a vypracování IVP pro problémový předmět - rovnoměrnost rozložení klasifikace, její objektivita a přiměřenost jsou sledovány v průběhu hospitací - dalším sledovaným kritériem pro hodnocení kvality práce učitele je individuální práce se žákem: systematičnost, pečlivost oprav žákovských prací, následná kontrola odstranění chyb, četnost a přiměřenost domácích úkolů, zpracovávané tématické úkoly a projekty - u většiny pedagogů odpovídá jejich přístup ke vzdělávání strategii dohodnuté metodickým sdružením a doporučením pedagogické rady 8

9 - jen výjimečně jsou zjištěny nedostatky, které pramení zpravidla z nedůslednosti - pedagogický sbor průběžně využívá pochval za vynikající výsledky žáků - závažná porušení povinností žáků jsou neprodleně projednávána mimořádnou pedagogickou radou - statistické shrnutí : Výsledky výchovy a vzdělávání za školní rok 2009/2010 pololetí počet žáků z toho dívek prospělo s vyzn. prospělo neprospělo důtky TU důtky ŘS 3.st. 2.st. pochvaly oml. abs. neoml. abs. průměr oml.abs. I.pol ,29 0,46 II.pol ,52 0,00 průměr neoml.abs. Významné výsledky za uplynulé období - odpovídající úroveň vzdělávání dle ŠVP - stabilní podíl žáků, kteří prospěli s vyznamenáním - zájem žáků o prodloužení školní docházky k dosažení základního vzdělání - převedení prospěchově slabých žáků po konzultaci s SPC do individuálního vzdělávacího plánu s následnou úpravou hodnocení - pravidelná konzultační setkání s pracovníky SPC a PPP Olomouc - prakticky 100 % přijetí žáků do středního stupně vzdělávání - nulový výskyt šikany a dalších vysoce rizikových negativních jevů Vyhodnocení přijatých opatření rozšířením nabídky DVPP aktivním pedagogům se podařilo zvýšit zájem všech pedagogických pracovníků o sebevzdělávání nepodařilo se optimálně nastavit systém sebehodnocení žáků nové metody výuky (např. interaktivní tabule) výrazně motivují zájem žáků o výuku Zjištěné nedostatky - používané stereotypy v motivaci žáků, s výrazným poklesem účinnosti - ne vždy dostačující kvalita procvičování a upevňování učiva - dílčí nedostatky ve využívání dostupných názorných pomůcek - příležitostná nedůslednost poškozující autoritu učitelů - vysoký podíl omluvené absence - nerovnoměrná snaha o zapojování nových metod výuky 9

10 Cíle pro další období revize výukových plánů dle ŠVP, zaměřená na úroveň naplňování klíčových kompetencí žáků, jako předpoklad jejich dalšího úspěšného vzdělávání na středním stupni další zvyšování úrovně pedagogické práce s využitím kritérií kvality a navazujícího osobního rozvoje rozvoj znalosti pedagogů předáváním metodických zkušeností a informací o nových trendech ve výuce prostřednictvím DVPP s důrazem na realizaci poznatků v praxi posilování kontrolních mechanizmů Navrhovaná opatření optimalizace postupu sebehodnocení žáků v rámci MS zaměření hospitační činnosti na průřez práce s konkrétním žákem za určité období zavedením přehledu výchovné práce podchytit působení pedagogů v oblasti výchovy, tak bude doložena jak důslednost postupů, tak náročnost výchovné práce tyto přehledy bude monitorovat výchovný poradce, učitelé budou mít možnost pravidelně s ním své postupy konzultovat Stanovený cíl VII. Personální oblast zajištění stability personálních potřeb školy odborný růst pedagogických pracovníků kvalita kooperace pedagogického sboru podpora sebereflexe jednotlivců Dosažená úroveň - předepsaná odborná a pedagogická způsobilost - pedagogičtí pracovníci s potřebnými znalostmi a dovednostmi - průběžné další vzdělávání pedagogů nejen v oblasti informatiky - nabídka odborné pomoci žákům a jejich rodičům - spolupracující pedagogický sbor schopný pružné výměny pozic - zapojení plánů osobního rozvoje s pravidelnou reflexí 10

11 Významné výsledky za uplynulé období - týmová tvorba ŠVP ZŠS i autoevaluace ŠVP ZŠ praktické - aktivní navazování kontaktů s SPC dle druhého typu postižení - úspěšné ukončení doplňujícího kvalifikačního vzdělávání výchovného poradce - úspěšné ukončení vzdělávání učitelky Aj v projektu EU: Zvyšování kompetencí PP v oblasti jazykového vyučování v ZŠ praktické - účast ředitelky školy v projektu EU: Leaderem uvnitř zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků - účast pedagogů na řadě seminářů k výchovné problematice i k novým metodám výuky - růst kvality plánů osobního rozvoje a jeho naplňování Vyhodnocení přijatých opatření: strategie požadované reciprocity zlepšuje kvalitu výkonu pedagogického sboru a současně kladně ovlivňuje jeho spolupráci požadavek na zpracování plánu osobního rozvoje a jeho reflexe zvyšuje schopnost autoevaluace vlastní práce i schopností učitele a dává prostor pro individuální pracovní nasměrování v souladu s potřebami školy Zjištěné nedostatky - s ohledem na strukturu školy se příležitostně vyskytnou problémy v komunikaci - dílčí nedostatky spolupráce jednotlivců - nedostatečná prevence syndromu vyhoření Cíle pro další období pokračovat v personální strategii školy, zaměřené na rozvoj reciprocity pedagogů všech součástí rozvoj motivujícího a současně profesionálního klimatu na škole ocenění aktivního zapojování nových odborných znalostí podpora individuální i společné tvořivosti kontaktem s jinými školami téhož zaměření zajistit m.j. rozvoj sebereflexe jednotlivců a současně působit preventivně proti syndromu vyhoření udržovat rovnováhu pedagogického sboru jasným vymezováním úkolů a kompetencí Navrhovaná opatření společnými aktivitami kolektivu prohlubovat neformální mimopracovní vazby a působit preventivně proti syndromu vyhoření k motivaci pedagogů využít systémem vzájemných hospitací a návštěv s učiteli škol stejného typu v regionu 11

12 VIII. Školní klima Stanovený cíl spokojenost žáků ve škole podpora prezentace žáků na veřejnosti odpovídající hodnocení práce školy rodiči kvalitní spolupráce pedagogického kolektivu a vedení školy odpovídající rozvoj pracovních podmínek učitelů Dosažená úroveň - ve škole převažuje prostředí zdravého učení - žáci a učitelé otevřeně spolupracují - vzdělávání je systematickou přípravou pro praxi - žákům je umožněno prezentovat se na veřejnosti - učitelé respektují individualitu každého žáka - klima mezi pedagogy je otevřené, tolerantní, učitelé si navzájem pomáhají - vztahy mezi školou a rodiči významně ovlivňuje práce výchovného poradce - průběžné zlepšování vybavení učeben i sboroven - příležitost k zapojení učitelů do DVPP Významné výsledky za uplynulé období - realizace projektových dnů s multikulturní, ekologickou a preventivní tématikou - prezentace starších žákyň: vystoupení aerobicu na akci MÚ Šternberk - realizace školních turnajů a soutěží - prezentace školy v rámci projektu: Opisování dovoleno.. - celoškolní výlet do Westernového městečka Boskovice - výlet do Prahy - zlepšení materiálních podmínek výuky Vyhodnocení přijatých opatření částečně se podařilo se posílit zájem rodičů o práci školy dotazníkem směrovaným na jejich spokojenost s prací školy analýza dat získaných z dotazníku pro žáky, zaměřeného na jejich spokojenost ve škole, se osvědčila jako významné vodítko při sestavování preventivní strategie školy Zjištěné nedostatky - přetrvávající dopad negativních sociálních postojů některých rodičů do školní práce žáků 12

13 - zvýšené nároky na práci učitelů ( realizace ŠVP) - občas nižší míra tolerance jednotlivců vůči nedostatkům jak žáků, tak kolegů - dílčí nedostatky v organizaci - problematické prosazování nových trendů Cíle pro další období respektovat zásadu důslednosti a jednotnosti při výchově žáků podporovat osobnostní rozvoj žáků a usměrňovat jich sebehodnocení vyhledávat příležitosti k prezentaci dovedností žáků na veřejnosti nepaušalizovat přístup k žákům, zvažovat odpovídající zadání úkolů, využívat v plné šíři možnosti konzultace s odbornými pracovišti pečlivě promýšlet organizační pokyny, dbát na rovnoměrnost rozložení úkolů mezi jednotlivci ve třídě i v pedagogickém kolektivu průběžně monitorovat ohlasy žáků, učitelů, rodičovské i ostatní veřejnosti využívat porad metodického sdružení pro neformální diskusi k řešení úkolů školy Navrhovaná opatření: formou individuálních úkolů v rámci studijního volna přibližovat učitelům reálné výsledky jiných škol stejného zaměření, tím podpořit sebedůvěru při realizaci nových trendů a prolomit bariéru negativního přístupu rozšířením spolupráce s ostatními školami v regionu zlepšovat společenskou akceptaci žáků školy 13

14 Dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, 28, odst.1, písm.e, a v souladu s vyhláškou 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění, 8,9 předkládám toto vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010. Ve Šternberku Mgr.Zuzana Parmová ředitelka školy Projednáno pedagogickou radou Projednáno školskou radou

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01 Šternberk. Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01 Šternberk. Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01 Šternberk Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy projednána pedagogickou radou 8. 9. 2014 projednána školskou radou 16. 9. 2014 Základní škola Šternberk,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01099/08-06 Speciální základní škola a Mateřská škola,teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-261/14-T. Kaštanová 412, Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-261/14-T. Kaštanová 412, Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-261/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 71 249 460 Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-84/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77, 582

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-82/09-05 Název školy 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Adresa: Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb Identifikátor: 600 066 312 IČ:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více