PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE"

Transkript

1 PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE PRO ŠKOLÍ ROK 2012/2013 Schválen na pedagogické radě dne Rodiče seznámeni na plenární schůzi dne Schválen školskou radou dne Platnost od Přílohy: 1. Určení termínů a odpovědností plánovaných akcí školy 2. Plán práce školní družiny 3. Rozvojový plán DVPP 4. Minimální protidrogový preventivní program 5. Plán MS

2 PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA školní rok 2012/2013 Obory vzdělání: C/01 Základní škola B/01 Základní škola speciální C/001 Praktická škola jednoletá dobíhající obor C/01 Praktická škola jednoletá Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program Škola dobrého startu, č. j /2008-6, vytvořený podle RVP ZŠS (žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni podle přílohy zpracované v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) Školní vzdělávací program,,praktika, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání praktická škola jednoletá Vzdělávací program praktická škola jednoletá, č. j / Koncepce školy: Základním cílem vzdělávání je rozvinout u žáků základní školy speciální za pomoci speciálně pedagogické péče schopnost osvojit si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a zapojení do společenského života. U těžce postižených žáků usilujeme o zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti. Hlavní důraz klademe především na výchovnou složku výchovně vzdělávacího procesu. Každý žák by měl být vybaven odpovídajícími klíčovými sociálními kompetencemi, které mu umožní žít a pracovat s ostatními, navazovat vztahy, přizpůsobovat se změnám, chápat souvislosti a uplatnit své schopnosti. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme emocionalitu a velkou citovou vnímavost žáků, které jsou oporou při vzdělávání postižených dětí. Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je, aby si absolvent doplnil a rozšířil všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální a praktické škole osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností, a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě. 2

3 Učební plán žáků se středním mentálním postižením Vzdělávací oblast Předmět Ročník První stupeň Druhý stupeň Jazyk a jazyková Čtení komunikace Psaní Řečová výchova Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a příroda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace *) Týdenní časová dotace Průřezová témata P P Celková povinná časová dotace *) Disponibilní časová dotace (DD) je na prvním stupni využita k navýšení hodin Výtvarné výchovy po 1 hodině v 1. až 6. ročníku a k navýšení hodin předmětu Člověk a svět práce v 1. až 4. ročníku po 1 vyučovací hodině. a druhém stupni je využita k navýšení hodin Hudební výchovy po 1 hodině v 7. až 10. Ročníku, k navýšení hodiny Výchova ke zdraví v 10. ročníku a k navýšení hodin vyučovacího předmětu Člověk a svět práce po 1 hodině v 7. a 9. ročníku, o 2 hodiny v 8. ročníku o 2 hodiny v 10. ročníku. 3

4 Učební plán žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Vzdělávací oblast Předmět Ročník Jazyk a Rozumová výchova komunikace Řečová výchova Člověk a jeho svět Smyslová výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova Rehabilitační tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní časová dotace *) 20 Týdenní časová dotace Celková povinná časová dotace 210 *) Disponibilní časová dotace (DD) je využita k navýšení hodin Pracovní výchovy po 1 hodině v 3. až 8. ročníku a po 2 hodinách v 9. a 10. ročníku a k navýšení hodin Hudební výchovy v 1. až 10. ročníku po 1 vyučovací hodině. 4

5 Učební plán žáků praktické školy jednoleté Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 1. Povinné vyučovací předměty a) Základní předměty Český jazyk/ Literatura 2 Občanská výchova 1 Matematika 2 Výtvarná výchova 2 Hudební a pohybová výchova 1 Tělesná výchova 2 Rodinná výchova 3 Ruční práce 2 Praktická cvičení 8 1 * b) Výběrové předměty 6 1) Informační a komunikační technologie 1 2) Člověk a jeho svět 1 3) Provoz domácnosti a příprava pokrmů 3 CELKEM 29 *) Výběrové předměty 1 hodina Informační a komunikační technologie, 1 hodina Člověk a jeho svět, 3 hodiny Provoz domácnosti a příprava pokrmů a 1 hodina posílení hodinové dotace předmětu Praktická cvičení. 5

6 Učební plán žáků s lehkým mentálním postižením Vzdělávací oblast Předmět Ročník První stupeň Druhý stupeň Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Cizí jazyk (AJ/NJ) Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informační a komunikační technologie komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda 1 1 Přírodověda 2 2 Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie 1 Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace *) 9 12 Týdenní časová dotace Průřezová témata P P Celková povinná časová dotace *) Disponibilní časová dotace je využita ve všech devíti ročnících na posílení předmětu hudební výchova po 1 hodině, ve 3. ročníku na posílení předmětu prvouka po 1 hodině, ve 3. až 5. ročníku na posílení předmětu člověk a svět práce po 1 hodině, v 6. a 7. ročníku na posílení předmětu český jazyk a literatura po 1 hodině a na posílení předmětu výchova ke zdraví po 1 hodině, v 8. a 9. ročníku na posílení předmětu člověk a svět práce po 2 hodinách. 6

7 A: Učení na míru, individuální přístup k žákům Na základě speciálně pedagogické a psychologické diagnózy je každoročně pro každého žáka základní školy speciální (dále ZŠS) a nově i pro každého žáka praktické školy jednoleté (dále PŠ) vytvořen individuální vzdělávací program, který respektuje jeho mentální a vývojovou úroveň, zdravotní a psychický stav, typ postižení. Individuální vzdělávací program obsahuje takové metody a formy práce, které umožní maximální duševní a fyzický rozvoj žáka, akceptuje ty oblasti, ve kterých může být žák úspěšný, a kompenzuje problémy, které žák má. Každému žákovi je věnován individuální přístup, zadávány diferencované úkoly. Výchova a vzdělávání budou realizovány v postupných krocích respektujících schopnosti a potřeby jednotlivých žáků. Výsledky žáků budou pravidelně vyhodnocovány a na základě jejich analýzy přijímány nové speciálně pedagogické postupy, metody a formy práce. Při plnění všech úkolů bude kladen důraz na pozitivní motivaci žáků, posilování jejich sebedůvěry a samostatnosti. B: Hlavní oblasti rozvoje žáků: Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností. Pedagogové rozvíjí fantazii a tvořivost žáků, zvyšují jejich pozitivní citové ladění a motivaci k práci. Pomocí arteterapie usilují o snižování psychického napětí žáků, vybití agresivity a možnost prožít vlastní úspěch. Tím, že žákům poskytnou základní dovednosti a poznatky z oblasti různých výtvarných technik, vedou je ke smysluplnému způsobu trávení volného času a k vlastní seberealizaci. Žáci mohou pracovat v keramické dílně, ve víceúčelové dílně na zahradě, žáci 9. a 10. ročníku a žáci praktické školy vykonávají předprofesní přípravu v chráněném pracovním prostředí. Žáci praktické školy se budou dále vykonávat pracovní činnosti ve cvičném bytě a ve cvičné kuchyni. Zapojení do činností v sociální oblasti. Ve spolupráci s běžnými ZŠ, sportovními a kulturními organizacemi zapojujeme žáky do integračních aktivit se zdravou populací. Pedagogové se zaměří na schopnost a dovednost dětí vytvářet sociální vztahy. K tomuto cíli bude využíváno velké citové vnímavosti dětí, jejich emocionality a citové reakce na chování okolí vůči své osobě. Posilování vztahu k rodinnému prostředí. Pořádáme ve spolupráci s OS Kamínek společné akce s rodinami. Pedagogové poznávají rodinné prostředí žáků, probírají s rodiči problematiku vzdělávání jejich dítěte. Rozvoj estetického a kulturního vnímání. Žáci navštěvují divadelní a kulturní představení, koncerty, výstavy, zúčastňují se výtvarných a hudebních soutěží. 7

8 Výchova ke zdraví. Žáci rozvíjí svou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, otužují se, chodí na vycházky, cvičí v přírodě. V hodinách tělesné a rehabilitační tělesné výchovy se věnují kromě klasické náplně i plavání, cyklistice, gymnastice a po vyučování se mohou zapojit do dalších aktivit v rámci zájmové činnosti. Všech činností se podle individuálních možností účastní i žáci s tělesným postižením a imobilní. Vedeme žáky ke zdravé výživě, snažíme se u nich pěstovat správné stravovací návyky. V tomto školním roce začnou žáci poprvé využívat hydroterapii. Pedagogové budou všestranně podporovat co nejpestřejší pohybové, relaxační a sportovní aktivity jako součást povinné výuky i v rámci zájmové činnost žáků. Bude kladen zvláštní důraz na reedukaci, kompenzaci a rehabilitaci jednotlivých poruch a postižení žáků. Pro všechny žáky školy bude zajištěn pitný režim. Do výuky budou pravidelně zařazovány relaxační aktivity, děti budou pro relaxaci i výuku využívat i školní zahradu a přilehlý areál lesoparku. Škola bude zajišťovat vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a protidrogové prevence formou přednášek a besed. Fyzická zdatnost a psychická odolnost žáků bude rozvíjena i během sportovních aktivit (plavání, jízda na kole, přizpůsobené sporty, boccia, gymnastika, stolní tenis, trampolinink) v rámci sportovního klubu Kamínek. Vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole. Pořádáme společná setkání zpívání, oslavy narozenin, vzdělávací akce a projekty zaměřené na rozvoj mezilidských vztahů. Pedagogové se zaměří na rozvíjení vztahů mezi pedagogy a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a rodiči. Protože celkovou psychickou pohodu dětí ovlivňují vztahy mezi dospělými, kteří je obklopují, budeme rozvíjet i vhodné pracovní vztahy na pracovišti, usilovat o pozitivně působící, harmonické a kooperující prostředí. Komunikační dovednosti, jazyková výchova. V modelových situacích učíme žáky řešit běžné životní problémy, formulovat myšlenky, pojmenovat konkrétní potřebu, požádat o pomoc apod. V přizpůsobené formě realizujeme i výuku anglického jazyka. Pravidelně bude žákům poskytována individuální péče v oblasti logopedie, která bude zahrnovat jak nácvik komunikačních dovedností a vytvoření vlastních komunikačních systémů u žáků, kteří nemohou mluvit, tak nápravu vadné výslovnosti žáků. Výchova k ochraně životního prostředí. Na poznávacích vycházkách sledují žáci proměny okolí při střídání jednotlivých ročních období, pečují o rostliny a o školní zahradu, třídí odpadové suroviny, sbírají plody pro lesní zvěř a pro zvířata v ZOO. Seznamují se s životem v obci, ve městě, navštěvují významná místa v lokalitě, učí se rozlišovat, co je správné a co 8

9 špatné, jak se mají v přírodě chovat, co nesmí dělat. Zapojují se do sběrných soutěží a projektů v oblasti enviromentální výchovy. C:Další vzdělávání učitelů Škola se zaměří na vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti školského managementu, na vzdělávání metodika prevence. Nově nastupující učitelé budou uváděni zkušenějšími pedagogy do praxe. Pedagogové se budou účastnit vzdělávacích akcí v souladu se specifickými požadavky na speciálně pedagogické metody a formy práce s dětmi s kombinovanými vadami. Škola bude dále rozvíjet fond odborné literatury. Učitelé si budou rozšiřovat dle vlastního zájmu jazykové znalosti studiem angličtiny, popřípadě i dalších jazyků. Bude pokračovat vzdělávání pedagogů v otázkách autismu, v proškolování v oblasti informačních a komunikačních technologií. D: Prezentace školy na veřejnosti Škola bude prezentovat svoji práci a její výsledky na veřejnosti. Prezentace bude probíhat prostřednictvím otevření školy rodičům, odborné veřejnosti, politikům, médiím. Škola má přístupné webové stránky (www.pomskola.cz), které budou průběžně aktualizovány. E: Výchovné poradenství Pro žáky a jejich rodiče poskytuje výchovná poradkyně pomoc při volbě povolání, zajišťuje exkurze, besedy a návštěvy k volbě povolání. Podle potřeby bude poskytovat metodickou pomoc rodičům v případě řešení výchovných problémů. Zabezpečuje metodickou pomoc v oblasti prevence šikany, záškoláctví a závadného chování. Učení na míru, individuální přístup k žákům Celoškolní projekt,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. (operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci. Pedagogové budou pokračovat v inovaci školního vzdělávacího programu, který obohacují o nové předměty a průřezová témata. Žáci budou využívat nové speciální podpůrné terapie zaměřené na kompenzaci jejich zdravotního postižení. Pedagogové zpracovávají metodiky vybraných terapií a zájmových aktivit, vytvářejí nové učební pomůcky a materiály. Rodičům žáků je poskytován informační a 9

10 poradenský servis zaměřený na sociální, zdravotní a vzdělávací problematiku. Část pedagogů bude absolvovat druhou etapu kurzu speciálně pedagogické supervize. Respektování specifických vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků speciálně pedagogická diagnostika vytvoření individuálních výchovně vzdělávacích vzdělávacích plánů, které budou respektovat mentální a vývojovou úroveň a zdravotní stav každého žáka a přizpůsobovat mu obsah, cíle, formy, metody i tempo výchovy a vzdělávání pravidelné vyhodnocování individuálních výchovně vzdělávacích plánů, a na základě analýzy volba dalších speciálně pedagogických postupů, cílů, úkolů a oblastí výchovně vzdělávací činnosti využití forem diferencované práce, samostatné práce, práce ve skupinách, strukturovaného vyučování u autistů, metod dramatické výchovy, arteterapie ergoterapie, muzikoterapie, dramaterapie apod. rozvíjení sebevědomí a samostatnosti žáků pozitivní motivace žáků Individuální přístup respektování aktuálního mentálního, psychického a zdravotního stavu žáka zařazování denní individuální práce se žákem využívání pozitivní motivace každého žáka Využívání nových metod a forem výuky Udržitelnost projektu,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením se zaměřením na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci. Pedagogové pracují podle inovovaného školního vzdělávacího programu, který je obohacen o nové obsahy vzdělávacích předmětů a průřezových témat. Žáci využívají nové speciální podpůrné terapie zaměřené na kompenzaci jejich zdravotního postižení. Pedagogové využívají při vzdělávání nově vytvořené metodiky vybraných terapií a zájmových aktivit: alternativní a augmentativní komunikační metody prvky bazální stimulace u žáků s těžkým kombinovaným postižením trampolinink muzikoterapie 10

11 ergoterapie rodinná a sexuální výchova moderní gymnastika plavání angličtina hrou boccia cestování hromadnou dopravou manuál pro využívání ICT u žáků s těžkým zdravotním postižením Využívají ve výchově a vzdělávání nově vytvořené učební pomůcky a materiály. Pedagogové aplikace nově nabytých poznatků z oboru do výchovy a vzdělávání žáků neformální a smysluplné předávání zkušeností využití možnosti otevřeného slovního hodnocení žáků vzájemné hospitace, doporučené hospitace práce v metodickém sdružení předávání zkušeností ze seminářů a vzdělávacích akcí vzdělávání v oblasti speciálně pedagogické supervize Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností nácvik jednoduchých pracovních postupů a návyků nácvik sebeobslužných dovedností zacházení s předměty denní potřeby práce na školním pozemku, ve cvičné kuchyňce, ve cvičném bytě, ve víceúčelové dílně, v keramické dílně práce s různými druhy materiálů příprava jednoduchých pokrmů předprofesní příprava žáků 9. a 10. ročníku ZŠS předprofesní příprava studentů PrŠ jednoleté v rámci pracovních činností 11

12 Zapojení do činností v sociální oblasti nácvik kultivované chování a vystupování pěstování sociokulturních návyků návštěvy kulturních, sportovních a dalších společenských akcí pěstování a udržování přátelských vztahů nácvik zvládání přiměřeně náročných situací běžného života aktivní zapojování žáků do integračních aktivit se zdravou populací Posilování vztahu k rodinnému prostředí Posilování vztahů mezi učiteli a rodiči Základní škola speciální Jihlava - komunitní centrum pro rodiče, žáky školy, veřejnost a pedagogy v rámci udržitelnosti projektu,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. bude rodičům žáků dále poskytován informační poradenský servis zaměřený na sociální, zdravotní a vzdělávací problematiku, - služba pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, - informace z oblasti sociální, vzdělávací, zdravotnické, - informace týkající se výchovy a vzdělávání žáků, - půjčování odborné literatury, - pořádání rodičovského setkávání. rozšíření nabídky odborné literatury s možností vypůjčování i pro veřejnost účast rodičů na vytváření individuálních vzdělávacích programů pro jejich děti pololetní vydávání informačního bulletinu pro rodiče organizace třídních schůzek a plenárních schůzí rodičů možnost účasti rodičů ve vyučování návštěvy pedagogů v rodinách u žáků, kteří jsou klienty Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě, spolupráce s jejich vychovateli Posilování vztahů mezi dětmi a rodiči organizování společných akcí pro rodiče a děti možnost účasti rodičů ve vyučování i v mimoškolní zájmové činnosti 12

13 Rozvoj estetického a kulturního vnímání zařazování arteterapeutických ( arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, dramaterapie) prvků do vyučování, ale především do mimoškolní zájmové činnosti péče o estetický vzhled třídy, školy a jejího okolí návštěvy výstav a kulturních pořadů účast žáků na hudebních vystoupeních, koncertech Výchova ke zdraví Péče o tělesný rozvoj zařazování cvičení a pobyt žáků v přírodě zvyšování fyzické a psychické odolnosti žáků návštěvy dopravního hřiště a využití jeho nabídky ke sportovnímu vyžití dětí i dopravní výchově cvičení v přírodě, na venkovním hřišti, v tělocvičně, v relaxační místnosti perličková vodní lázeň pravidelná fyzická cvičení v rámci mimoškolní zájmové činnosti - cyklistika, stolní tenis, gymnastika, plavání, přizpůsobené sporty, boccia, trampolining, výtvarný kroužek, dramatický, výuka AJ zařazování rehabilitačních, relaxačních a kompenzačních aktivit do výchovně vzdělávacího procesu účast na plaveckém výcviku Péče o duševní a tělesnou hygienu žáků zařazování tělovýchovných chvilek, zejména relaxačního charakteru, do vyučování zařazování vycházek a exkurzí k jednotlivým tematickým okruhům zařazování besed a přednášek přiměřeným způsobem seznamujících žáky s problematikou zneužívání drog, kouření a alkoholu, tělesné hygieny a zdravého životního stylu zařazování prvků arteterapie do vyučování, péče o estetický vzhled třídy, školy a jejího okolí účast dětí na sportovních akcích a soutěžích pořádaných školou zařazení canisterapie jako významného psychoterapeutického prvku ve výchově postižených dětí 13

14 zařazení trampolininku, který představuje moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku Předprofesní příprava organizace předprofesní přípravy žáků 9. a 10. ročníku ZŠS a žáků PŠ výběr takových aktivit, které maximálně odpovídají zdravotním, mentálním a fyzickým předpokladům žáka, respektování zájmu a zálib žáka s ohledem na výběr zařízení, v němž bude předprofesní příprava probíhat zařazování exkurzí k volbě povolání Racionální výživa dodržování pitného režimu žáků příprava zdravých pokrmů v rámci hodin pracovního vyučování /Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví /, ukázky stolování zařazování učiva týkajícího se zásad správné výživy a stolování zprostředkování poznatků o správné výživě žákům formou soutěží a zábavných vzdělávacích pořadů Prevence zneužívání návykových látek zpracování minimálního preventivního protidrogového programu zájmové aktivity výtvarný kroužek, stolní tenis, cyklistika, boccia, plavání, gymnastika, trampolinink, dramatický kroužek besedy ke zdravému životnímu stylu Vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole Zapojení žáků do života školy snaha zajistit účast všech žáků na školních i mimoškolních akcích zajistit účast žáků na přípravě a realizaci školních akcí Posilování vzájemných vztahů mezi žáky školy zařazování akcí sledujících společné intenzivní a pozitivní prožitky dětí směřující k pocitu úspěchu a sounáležitosti s kolektivem spolupráce mezi jednotlivými stupni základní školy speciální společné oslavy narozenin žáků 14

15 slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky společné návštěvy kulturních pořadů a sportovních akcí účast v mimoškolní zájmové činnosti Posilování vztahů mezi žáky a učiteli společné akce školy zájmová činnost sportovní a kulturní aktivity Komunikační dovednosti, jazyková výchova rozvíjení aktivní i pasivní slovní zásoby nácvik komunikačních dovedností v běžných situacích individuální logopedická péče využívání alternativních komunikačních metod Výchova k ochraně životního prostředí Projekt EVVO třídění odpadových surovin péče o pokojové květiny péče o okolí školy poznávací vycházky návštěvy ZOO pěstování nenáročných rostlin sběr plodů pro zvířata šetření energiemi v rámci projektu,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. (operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) budou žáci využívat pomůcky, programy a materiály, vytvořené pro oblast EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta). Další vzdělávání učitelů studium odborné literatury a tisku 15

16 účast na vzdělávacích akcích pořádaných vzdělávacími a školícími středisky další vzdělávání v rámci činnosti metodického sdružení pracovní návštěvy, výměna pracovních zkušeností studium při zaměstnání rozšiřování jazykových znalostí školení v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci projektu,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. (operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) bude část pedagogů absolvovat třetí závěrečnou etapu kurzu speciálně pedagogické supervize. Prezentace školy na veřejnosti medializace výsledků práce školy webové stránky účast ve výtvarných aktivitách účast ve sportovních aktivitách účast na přehlídkách hudebních činností žáků Spolupráce s jinými subjekty zřizovatel - statutární město Jihlava Magistrát města Jihlavy Krajský úřad pro kraj Vysočina Občanské sdružení Kamínek Denní a týdenní stacionář v Jihlavě Speciálně pedagogické centrum Demlova 28, Jihlava Pedagogicko psychologická poradna Jihlava, tř. Legionářů 1578/6 Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Asociace pro pomoc lidem s autismem Praha Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě Střední odborná škola sociální v Jihlavě Občanské sdružení Život 90 Městská knihovna Jihlava 16

17 Rotary klub Jihlava Oblastní pobočka Charity v Jihlavě ZŠ Seifertova Vrak Bar FC Vysočina Mateřská škola Březinova spolupráce s pediatry, psychiatry, psychology a dalšími odbornými lékaři Městská policie Jihlava 17

18 URČEÍ TERMÍŮ A ODPOVĚDOSTÍ PLÁOVAÝCH AKCÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Plánu práce Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013

19 Učení na míru, individuální přístup k žákům Respektování specifických vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků Úkol Zodpovídá Termín speciálně pedagogická třídní učitelé září diagnostika vytvoření individuálních třídní učitelé září - červen vzdělávacích programů rozvíjení sebevědomí a třídní učitelé celoročně samostatnosti žáků Zařazování psychoterapeutických prvků do výchovy a vzdělávání všichni pedagogičtí pracovníci celoročně využití forem diferencované práce, samostatné práce, práce ve skupinách, strukturovaného vyučování u autistů, metod dramatické výchovy, arteterapie apod. třídní učitelé, všichni pedagogičtí pracovníci celoročně Individuální přístup Úkol Zodpovídá Termín respektování aktuálního třídní učitelé celoročně mentálního, psychického a zdravotního stavu žáka všichni pedag. pracovníci zařazování denní individuální třídní učitelé celoročně práce s žákem využívání pozitivní motivace třídní učitelé celoročně každého žáka hodnocení a vytváření třídní učitelé celoročně dovednosti sebehodnocení jako prostředku i cíle výchovy Spolupráce mezi učiteli, všichni pedagogičtí celoročně vzájemná výměna informací Vzájemné a doporučené hospitace pracovníci všichni pedagogičtí pracovníci 2 krát za pololetí Využívání nových metod a forem výuky Úkol Zodpovídá Termín Využívání alternativních vzdělávacích metod (globální čtení, alternativní komunikace - piktogramy, znak do řeči, strukturovaného vyučování, vzdělávací multimediální programy, prvky bazální třídní učitelé celoročně 2

20 stimulace, orofaciální stimulace, program portage..), ORT, VOKS, Využívání komunikátorů s hlasovým výstupem, systém Smart Využití vzdělávacího softwaru u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami třídní učitelé celoročně Pedagogové Úkol Zodpovídá Termín aplikace nově nabytých třídní učitelé celoročně poznatků z oboru do výchovy a vzdělávání žáků, neformální a smysluplné předávání zkušeností využití možnosti otevřeného třídní učitelé 2x ročně slovního hodnocení žáků vzájemné hospitace, třídní učitelé celoročně doporučené hospitace práce v metodickém sdružení vedoucí MS celoročně předávání zkušeností ze seminářů a vzdělávacích akcí Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností Úkol Zodpovídá Termín nácvik jednoduchých třídní učitelé, učitelé výchov, celoročně pracovních postupů a návyků, pracovních činností nácvik sebeobslužných dovedností, zacházení s předměty denní potřeby práce na školním pozemku, ve cvičné kuchyňce, cvičném bytě, víceúčelové dílně, v keramické dílně práce s různými druhy materiálů příprava jednoduchých pokrmů třídní učitelé, učitelé výchov, pracovních činností třídní učitelé, učitelé výchov, pracovních činností třídní učitelé, učitelé výchov, pracovních činností celoročně celoročně celoročně 3

21 Předprofesní příprava Úkol Zodpovídá Termín organizace předprofesní Coufalová, Duničková, celoročně přípravy žáků 9. a 10. ročníku Nováková základní školy a studentů praktické školy zařazování exkurzí k volbě povolání třídní učitelé celoročně Zapojení do činností v sociální oblasti Úkol Zodpovídá Termín nácvik kultivovaného chování třídní učitelé celoročně a vystupování, pěstování sociokulturních návyků návštěvy kulturních, třídní učitelé celoročně sportovních a dalších společenských akcí pěstování a udržování třídní učitelé celoročně přátelských vztahů nácvik zvládání přiměřeně náročných situací běžného života aktivní zapojování žáků do integračních aktivit se zdravou populací třídní učitelé celoročně Posilování vztahu k rodinnému prostředí Posilování vztahů mezi učiteli a rodiči Úkol Zodpovídá Termín Kronika OS Kamínek Valíková celoročně Školní kronika Belatková celoročně Vydávání informačního bulletinu pro rodiče Štefková, Belatková, Nováková, Konečný, Konečná, Štrejbar, Vejsadová, Duničková leden, červen třídní schůzky třídní učitelé dle termínů třídních schůzek plenární schůze rodičů vedení školy září Individuální výchovně třídní učitelé měsíčně vzdělávací plány žáků účast rodičů při sestavování třídní učitelé měsíčně 4

22 individuálních výchovně vzdělávacích programů Poradenská činnost třídní učitelé celoročně Rada školy Prchalová, Vejsadová 2x ročně Posilování vztahů mezi dětmi a rodiči Úkol Zodpovídá Termín společná účast dětí i rodičů na určení pracovníci dle určení termínu školních akcích možnost účasti rodičů ve vyučování i mimoškolní zájmové činnosti třídní učitelé a vedoucí zájmových kroužků celoročně Rozvoj estetického a kulturního vnímání Úkol Zodpovídá Termín péče o estetické prostředí třídní učitelé celoročně třídy, školy a jejího okolí zařazování prvků arteterapie, třídní učitelé celoročně ergoterapie, muzikoterapie do výchovy a vzdělávání výtvarná zájmová činnost vedoucí zájmových kroužků říjen-květen péče o estetický vzhled třídy, třídní učitelé celoročně školy a jejího okolí návštěvy výstav a kulturních třídní učitelé celoročně pořadů účast na hudebních vedoucí zájmových kroužků, celoročně vystoupeních, koncertech třídní učitelé vystoupení na vánočním vedoucí hudebního kroužku koncertu Smíšeného pěveckého sboru Melodie na radnici města Jihlavy výstava výtvarných prací a keramiky Nováková, vedení školy prosinec Výchova ke zdraví Péče o tělesný rozvoj Úkol Zodpovídá Termín Činnost sportovních kroužků vedoucí sportovních kroužků září červen v rámci ČHSO (plavání, boccia, cyklistika, stolní tenis, gymnastika) 5

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Schválen na pedagogické radě dne: 1. 9. 2014 Rodiče seznámeni

Více

PLÁ PRÁCE ZÁKLAD Í ŠKOLY SPECIÁL Í A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGA IZACE

PLÁ PRÁCE ZÁKLAD Í ŠKOLY SPECIÁL Í A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGA IZACE PLÁ PRÁCE ZÁKLAD Í ŠKOLY SPECIÁL Í A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGA IZACE PRO ŠKOL Í ROK 2011/2012 Schválen na pedagogické radě dne 1. 9. 2011 Rodiče seznámeni na plenární schůzi dne 1. 9. 2011

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN. školní rok 2010/2011

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN. školní rok 2010/2011 Příloha č. 2 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN školní rok 2010/2011 20 z 59 Hlavní úkol Výchova

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více