PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE"

Transkript

1 PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE PRO ŠKOLÍ ROK 2012/2013 Schválen na pedagogické radě dne Rodiče seznámeni na plenární schůzi dne Schválen školskou radou dne Platnost od Přílohy: 1. Určení termínů a odpovědností plánovaných akcí školy 2. Plán práce školní družiny 3. Rozvojový plán DVPP 4. Minimální protidrogový preventivní program 5. Plán MS

2 PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA školní rok 2012/2013 Obory vzdělání: C/01 Základní škola B/01 Základní škola speciální C/001 Praktická škola jednoletá dobíhající obor C/01 Praktická škola jednoletá Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program Škola dobrého startu, č. j /2008-6, vytvořený podle RVP ZŠS (žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni podle přílohy zpracované v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) Školní vzdělávací program,,praktika, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání praktická škola jednoletá Vzdělávací program praktická škola jednoletá, č. j / Koncepce školy: Základním cílem vzdělávání je rozvinout u žáků základní školy speciální za pomoci speciálně pedagogické péče schopnost osvojit si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a zapojení do společenského života. U těžce postižených žáků usilujeme o zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti. Hlavní důraz klademe především na výchovnou složku výchovně vzdělávacího procesu. Každý žák by měl být vybaven odpovídajícími klíčovými sociálními kompetencemi, které mu umožní žít a pracovat s ostatními, navazovat vztahy, přizpůsobovat se změnám, chápat souvislosti a uplatnit své schopnosti. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme emocionalitu a velkou citovou vnímavost žáků, které jsou oporou při vzdělávání postižených dětí. Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je, aby si absolvent doplnil a rozšířil všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální a praktické škole osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností, a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě. 2

3 Učební plán žáků se středním mentálním postižením Vzdělávací oblast Předmět Ročník První stupeň Druhý stupeň Jazyk a jazyková Čtení komunikace Psaní Řečová výchova Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a příroda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace *) Týdenní časová dotace Průřezová témata P P Celková povinná časová dotace *) Disponibilní časová dotace (DD) je na prvním stupni využita k navýšení hodin Výtvarné výchovy po 1 hodině v 1. až 6. ročníku a k navýšení hodin předmětu Člověk a svět práce v 1. až 4. ročníku po 1 vyučovací hodině. a druhém stupni je využita k navýšení hodin Hudební výchovy po 1 hodině v 7. až 10. Ročníku, k navýšení hodiny Výchova ke zdraví v 10. ročníku a k navýšení hodin vyučovacího předmětu Člověk a svět práce po 1 hodině v 7. a 9. ročníku, o 2 hodiny v 8. ročníku o 2 hodiny v 10. ročníku. 3

4 Učební plán žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Vzdělávací oblast Předmět Ročník Jazyk a Rozumová výchova komunikace Řečová výchova Člověk a jeho svět Smyslová výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova Rehabilitační tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní časová dotace *) 20 Týdenní časová dotace Celková povinná časová dotace 210 *) Disponibilní časová dotace (DD) je využita k navýšení hodin Pracovní výchovy po 1 hodině v 3. až 8. ročníku a po 2 hodinách v 9. a 10. ročníku a k navýšení hodin Hudební výchovy v 1. až 10. ročníku po 1 vyučovací hodině. 4

5 Učební plán žáků praktické školy jednoleté Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 1. Povinné vyučovací předměty a) Základní předměty Český jazyk/ Literatura 2 Občanská výchova 1 Matematika 2 Výtvarná výchova 2 Hudební a pohybová výchova 1 Tělesná výchova 2 Rodinná výchova 3 Ruční práce 2 Praktická cvičení 8 1 * b) Výběrové předměty 6 1) Informační a komunikační technologie 1 2) Člověk a jeho svět 1 3) Provoz domácnosti a příprava pokrmů 3 CELKEM 29 *) Výběrové předměty 1 hodina Informační a komunikační technologie, 1 hodina Člověk a jeho svět, 3 hodiny Provoz domácnosti a příprava pokrmů a 1 hodina posílení hodinové dotace předmětu Praktická cvičení. 5

6 Učební plán žáků s lehkým mentálním postižením Vzdělávací oblast Předmět Ročník První stupeň Druhý stupeň Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Cizí jazyk (AJ/NJ) Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informační a komunikační technologie komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda 1 1 Přírodověda 2 2 Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie 1 Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace *) 9 12 Týdenní časová dotace Průřezová témata P P Celková povinná časová dotace *) Disponibilní časová dotace je využita ve všech devíti ročnících na posílení předmětu hudební výchova po 1 hodině, ve 3. ročníku na posílení předmětu prvouka po 1 hodině, ve 3. až 5. ročníku na posílení předmětu člověk a svět práce po 1 hodině, v 6. a 7. ročníku na posílení předmětu český jazyk a literatura po 1 hodině a na posílení předmětu výchova ke zdraví po 1 hodině, v 8. a 9. ročníku na posílení předmětu člověk a svět práce po 2 hodinách. 6

7 A: Učení na míru, individuální přístup k žákům Na základě speciálně pedagogické a psychologické diagnózy je každoročně pro každého žáka základní školy speciální (dále ZŠS) a nově i pro každého žáka praktické školy jednoleté (dále PŠ) vytvořen individuální vzdělávací program, který respektuje jeho mentální a vývojovou úroveň, zdravotní a psychický stav, typ postižení. Individuální vzdělávací program obsahuje takové metody a formy práce, které umožní maximální duševní a fyzický rozvoj žáka, akceptuje ty oblasti, ve kterých může být žák úspěšný, a kompenzuje problémy, které žák má. Každému žákovi je věnován individuální přístup, zadávány diferencované úkoly. Výchova a vzdělávání budou realizovány v postupných krocích respektujících schopnosti a potřeby jednotlivých žáků. Výsledky žáků budou pravidelně vyhodnocovány a na základě jejich analýzy přijímány nové speciálně pedagogické postupy, metody a formy práce. Při plnění všech úkolů bude kladen důraz na pozitivní motivaci žáků, posilování jejich sebedůvěry a samostatnosti. B: Hlavní oblasti rozvoje žáků: Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností. Pedagogové rozvíjí fantazii a tvořivost žáků, zvyšují jejich pozitivní citové ladění a motivaci k práci. Pomocí arteterapie usilují o snižování psychického napětí žáků, vybití agresivity a možnost prožít vlastní úspěch. Tím, že žákům poskytnou základní dovednosti a poznatky z oblasti různých výtvarných technik, vedou je ke smysluplnému způsobu trávení volného času a k vlastní seberealizaci. Žáci mohou pracovat v keramické dílně, ve víceúčelové dílně na zahradě, žáci 9. a 10. ročníku a žáci praktické školy vykonávají předprofesní přípravu v chráněném pracovním prostředí. Žáci praktické školy se budou dále vykonávat pracovní činnosti ve cvičném bytě a ve cvičné kuchyni. Zapojení do činností v sociální oblasti. Ve spolupráci s běžnými ZŠ, sportovními a kulturními organizacemi zapojujeme žáky do integračních aktivit se zdravou populací. Pedagogové se zaměří na schopnost a dovednost dětí vytvářet sociální vztahy. K tomuto cíli bude využíváno velké citové vnímavosti dětí, jejich emocionality a citové reakce na chování okolí vůči své osobě. Posilování vztahu k rodinnému prostředí. Pořádáme ve spolupráci s OS Kamínek společné akce s rodinami. Pedagogové poznávají rodinné prostředí žáků, probírají s rodiči problematiku vzdělávání jejich dítěte. Rozvoj estetického a kulturního vnímání. Žáci navštěvují divadelní a kulturní představení, koncerty, výstavy, zúčastňují se výtvarných a hudebních soutěží. 7

8 Výchova ke zdraví. Žáci rozvíjí svou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, otužují se, chodí na vycházky, cvičí v přírodě. V hodinách tělesné a rehabilitační tělesné výchovy se věnují kromě klasické náplně i plavání, cyklistice, gymnastice a po vyučování se mohou zapojit do dalších aktivit v rámci zájmové činnosti. Všech činností se podle individuálních možností účastní i žáci s tělesným postižením a imobilní. Vedeme žáky ke zdravé výživě, snažíme se u nich pěstovat správné stravovací návyky. V tomto školním roce začnou žáci poprvé využívat hydroterapii. Pedagogové budou všestranně podporovat co nejpestřejší pohybové, relaxační a sportovní aktivity jako součást povinné výuky i v rámci zájmové činnost žáků. Bude kladen zvláštní důraz na reedukaci, kompenzaci a rehabilitaci jednotlivých poruch a postižení žáků. Pro všechny žáky školy bude zajištěn pitný režim. Do výuky budou pravidelně zařazovány relaxační aktivity, děti budou pro relaxaci i výuku využívat i školní zahradu a přilehlý areál lesoparku. Škola bude zajišťovat vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a protidrogové prevence formou přednášek a besed. Fyzická zdatnost a psychická odolnost žáků bude rozvíjena i během sportovních aktivit (plavání, jízda na kole, přizpůsobené sporty, boccia, gymnastika, stolní tenis, trampolinink) v rámci sportovního klubu Kamínek. Vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole. Pořádáme společná setkání zpívání, oslavy narozenin, vzdělávací akce a projekty zaměřené na rozvoj mezilidských vztahů. Pedagogové se zaměří na rozvíjení vztahů mezi pedagogy a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a rodiči. Protože celkovou psychickou pohodu dětí ovlivňují vztahy mezi dospělými, kteří je obklopují, budeme rozvíjet i vhodné pracovní vztahy na pracovišti, usilovat o pozitivně působící, harmonické a kooperující prostředí. Komunikační dovednosti, jazyková výchova. V modelových situacích učíme žáky řešit běžné životní problémy, formulovat myšlenky, pojmenovat konkrétní potřebu, požádat o pomoc apod. V přizpůsobené formě realizujeme i výuku anglického jazyka. Pravidelně bude žákům poskytována individuální péče v oblasti logopedie, která bude zahrnovat jak nácvik komunikačních dovedností a vytvoření vlastních komunikačních systémů u žáků, kteří nemohou mluvit, tak nápravu vadné výslovnosti žáků. Výchova k ochraně životního prostředí. Na poznávacích vycházkách sledují žáci proměny okolí při střídání jednotlivých ročních období, pečují o rostliny a o školní zahradu, třídí odpadové suroviny, sbírají plody pro lesní zvěř a pro zvířata v ZOO. Seznamují se s životem v obci, ve městě, navštěvují významná místa v lokalitě, učí se rozlišovat, co je správné a co 8

9 špatné, jak se mají v přírodě chovat, co nesmí dělat. Zapojují se do sběrných soutěží a projektů v oblasti enviromentální výchovy. C:Další vzdělávání učitelů Škola se zaměří na vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti školského managementu, na vzdělávání metodika prevence. Nově nastupující učitelé budou uváděni zkušenějšími pedagogy do praxe. Pedagogové se budou účastnit vzdělávacích akcí v souladu se specifickými požadavky na speciálně pedagogické metody a formy práce s dětmi s kombinovanými vadami. Škola bude dále rozvíjet fond odborné literatury. Učitelé si budou rozšiřovat dle vlastního zájmu jazykové znalosti studiem angličtiny, popřípadě i dalších jazyků. Bude pokračovat vzdělávání pedagogů v otázkách autismu, v proškolování v oblasti informačních a komunikačních technologií. D: Prezentace školy na veřejnosti Škola bude prezentovat svoji práci a její výsledky na veřejnosti. Prezentace bude probíhat prostřednictvím otevření školy rodičům, odborné veřejnosti, politikům, médiím. Škola má přístupné webové stránky (www.pomskola.cz), které budou průběžně aktualizovány. E: Výchovné poradenství Pro žáky a jejich rodiče poskytuje výchovná poradkyně pomoc při volbě povolání, zajišťuje exkurze, besedy a návštěvy k volbě povolání. Podle potřeby bude poskytovat metodickou pomoc rodičům v případě řešení výchovných problémů. Zabezpečuje metodickou pomoc v oblasti prevence šikany, záškoláctví a závadného chování. Učení na míru, individuální přístup k žákům Celoškolní projekt,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. (operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci. Pedagogové budou pokračovat v inovaci školního vzdělávacího programu, který obohacují o nové předměty a průřezová témata. Žáci budou využívat nové speciální podpůrné terapie zaměřené na kompenzaci jejich zdravotního postižení. Pedagogové zpracovávají metodiky vybraných terapií a zájmových aktivit, vytvářejí nové učební pomůcky a materiály. Rodičům žáků je poskytován informační a 9

10 poradenský servis zaměřený na sociální, zdravotní a vzdělávací problematiku. Část pedagogů bude absolvovat druhou etapu kurzu speciálně pedagogické supervize. Respektování specifických vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků speciálně pedagogická diagnostika vytvoření individuálních výchovně vzdělávacích vzdělávacích plánů, které budou respektovat mentální a vývojovou úroveň a zdravotní stav každého žáka a přizpůsobovat mu obsah, cíle, formy, metody i tempo výchovy a vzdělávání pravidelné vyhodnocování individuálních výchovně vzdělávacích plánů, a na základě analýzy volba dalších speciálně pedagogických postupů, cílů, úkolů a oblastí výchovně vzdělávací činnosti využití forem diferencované práce, samostatné práce, práce ve skupinách, strukturovaného vyučování u autistů, metod dramatické výchovy, arteterapie ergoterapie, muzikoterapie, dramaterapie apod. rozvíjení sebevědomí a samostatnosti žáků pozitivní motivace žáků Individuální přístup respektování aktuálního mentálního, psychického a zdravotního stavu žáka zařazování denní individuální práce se žákem využívání pozitivní motivace každého žáka Využívání nových metod a forem výuky Udržitelnost projektu,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením se zaměřením na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci. Pedagogové pracují podle inovovaného školního vzdělávacího programu, který je obohacen o nové obsahy vzdělávacích předmětů a průřezových témat. Žáci využívají nové speciální podpůrné terapie zaměřené na kompenzaci jejich zdravotního postižení. Pedagogové využívají při vzdělávání nově vytvořené metodiky vybraných terapií a zájmových aktivit: alternativní a augmentativní komunikační metody prvky bazální stimulace u žáků s těžkým kombinovaným postižením trampolinink muzikoterapie 10

11 ergoterapie rodinná a sexuální výchova moderní gymnastika plavání angličtina hrou boccia cestování hromadnou dopravou manuál pro využívání ICT u žáků s těžkým zdravotním postižením Využívají ve výchově a vzdělávání nově vytvořené učební pomůcky a materiály. Pedagogové aplikace nově nabytých poznatků z oboru do výchovy a vzdělávání žáků neformální a smysluplné předávání zkušeností využití možnosti otevřeného slovního hodnocení žáků vzájemné hospitace, doporučené hospitace práce v metodickém sdružení předávání zkušeností ze seminářů a vzdělávacích akcí vzdělávání v oblasti speciálně pedagogické supervize Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností nácvik jednoduchých pracovních postupů a návyků nácvik sebeobslužných dovedností zacházení s předměty denní potřeby práce na školním pozemku, ve cvičné kuchyňce, ve cvičném bytě, ve víceúčelové dílně, v keramické dílně práce s různými druhy materiálů příprava jednoduchých pokrmů předprofesní příprava žáků 9. a 10. ročníku ZŠS předprofesní příprava studentů PrŠ jednoleté v rámci pracovních činností 11

12 Zapojení do činností v sociální oblasti nácvik kultivované chování a vystupování pěstování sociokulturních návyků návštěvy kulturních, sportovních a dalších společenských akcí pěstování a udržování přátelských vztahů nácvik zvládání přiměřeně náročných situací běžného života aktivní zapojování žáků do integračních aktivit se zdravou populací Posilování vztahu k rodinnému prostředí Posilování vztahů mezi učiteli a rodiči Základní škola speciální Jihlava - komunitní centrum pro rodiče, žáky školy, veřejnost a pedagogy v rámci udržitelnosti projektu,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. bude rodičům žáků dále poskytován informační poradenský servis zaměřený na sociální, zdravotní a vzdělávací problematiku, - služba pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, - informace z oblasti sociální, vzdělávací, zdravotnické, - informace týkající se výchovy a vzdělávání žáků, - půjčování odborné literatury, - pořádání rodičovského setkávání. rozšíření nabídky odborné literatury s možností vypůjčování i pro veřejnost účast rodičů na vytváření individuálních vzdělávacích programů pro jejich děti pololetní vydávání informačního bulletinu pro rodiče organizace třídních schůzek a plenárních schůzí rodičů možnost účasti rodičů ve vyučování návštěvy pedagogů v rodinách u žáků, kteří jsou klienty Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě, spolupráce s jejich vychovateli Posilování vztahů mezi dětmi a rodiči organizování společných akcí pro rodiče a děti možnost účasti rodičů ve vyučování i v mimoškolní zájmové činnosti 12

13 Rozvoj estetického a kulturního vnímání zařazování arteterapeutických ( arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, dramaterapie) prvků do vyučování, ale především do mimoškolní zájmové činnosti péče o estetický vzhled třídy, školy a jejího okolí návštěvy výstav a kulturních pořadů účast žáků na hudebních vystoupeních, koncertech Výchova ke zdraví Péče o tělesný rozvoj zařazování cvičení a pobyt žáků v přírodě zvyšování fyzické a psychické odolnosti žáků návštěvy dopravního hřiště a využití jeho nabídky ke sportovnímu vyžití dětí i dopravní výchově cvičení v přírodě, na venkovním hřišti, v tělocvičně, v relaxační místnosti perličková vodní lázeň pravidelná fyzická cvičení v rámci mimoškolní zájmové činnosti - cyklistika, stolní tenis, gymnastika, plavání, přizpůsobené sporty, boccia, trampolining, výtvarný kroužek, dramatický, výuka AJ zařazování rehabilitačních, relaxačních a kompenzačních aktivit do výchovně vzdělávacího procesu účast na plaveckém výcviku Péče o duševní a tělesnou hygienu žáků zařazování tělovýchovných chvilek, zejména relaxačního charakteru, do vyučování zařazování vycházek a exkurzí k jednotlivým tematickým okruhům zařazování besed a přednášek přiměřeným způsobem seznamujících žáky s problematikou zneužívání drog, kouření a alkoholu, tělesné hygieny a zdravého životního stylu zařazování prvků arteterapie do vyučování, péče o estetický vzhled třídy, školy a jejího okolí účast dětí na sportovních akcích a soutěžích pořádaných školou zařazení canisterapie jako významného psychoterapeutického prvku ve výchově postižených dětí 13

14 zařazení trampolininku, který představuje moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku Předprofesní příprava organizace předprofesní přípravy žáků 9. a 10. ročníku ZŠS a žáků PŠ výběr takových aktivit, které maximálně odpovídají zdravotním, mentálním a fyzickým předpokladům žáka, respektování zájmu a zálib žáka s ohledem na výběr zařízení, v němž bude předprofesní příprava probíhat zařazování exkurzí k volbě povolání Racionální výživa dodržování pitného režimu žáků příprava zdravých pokrmů v rámci hodin pracovního vyučování /Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví /, ukázky stolování zařazování učiva týkajícího se zásad správné výživy a stolování zprostředkování poznatků o správné výživě žákům formou soutěží a zábavných vzdělávacích pořadů Prevence zneužívání návykových látek zpracování minimálního preventivního protidrogového programu zájmové aktivity výtvarný kroužek, stolní tenis, cyklistika, boccia, plavání, gymnastika, trampolinink, dramatický kroužek besedy ke zdravému životnímu stylu Vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole Zapojení žáků do života školy snaha zajistit účast všech žáků na školních i mimoškolních akcích zajistit účast žáků na přípravě a realizaci školních akcí Posilování vzájemných vztahů mezi žáky školy zařazování akcí sledujících společné intenzivní a pozitivní prožitky dětí směřující k pocitu úspěchu a sounáležitosti s kolektivem spolupráce mezi jednotlivými stupni základní školy speciální společné oslavy narozenin žáků 14

15 slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky společné návštěvy kulturních pořadů a sportovních akcí účast v mimoškolní zájmové činnosti Posilování vztahů mezi žáky a učiteli společné akce školy zájmová činnost sportovní a kulturní aktivity Komunikační dovednosti, jazyková výchova rozvíjení aktivní i pasivní slovní zásoby nácvik komunikačních dovedností v běžných situacích individuální logopedická péče využívání alternativních komunikačních metod Výchova k ochraně životního prostředí Projekt EVVO třídění odpadových surovin péče o pokojové květiny péče o okolí školy poznávací vycházky návštěvy ZOO pěstování nenáročných rostlin sběr plodů pro zvířata šetření energiemi v rámci projektu,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. (operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) budou žáci využívat pomůcky, programy a materiály, vytvořené pro oblast EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta). Další vzdělávání učitelů studium odborné literatury a tisku 15

16 účast na vzdělávacích akcích pořádaných vzdělávacími a školícími středisky další vzdělávání v rámci činnosti metodického sdružení pracovní návštěvy, výměna pracovních zkušeností studium při zaměstnání rozšiřování jazykových znalostí školení v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci projektu,,zšs Jihlava centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. (operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) bude část pedagogů absolvovat třetí závěrečnou etapu kurzu speciálně pedagogické supervize. Prezentace školy na veřejnosti medializace výsledků práce školy webové stránky účast ve výtvarných aktivitách účast ve sportovních aktivitách účast na přehlídkách hudebních činností žáků Spolupráce s jinými subjekty zřizovatel - statutární město Jihlava Magistrát města Jihlavy Krajský úřad pro kraj Vysočina Občanské sdružení Kamínek Denní a týdenní stacionář v Jihlavě Speciálně pedagogické centrum Demlova 28, Jihlava Pedagogicko psychologická poradna Jihlava, tř. Legionářů 1578/6 Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Asociace pro pomoc lidem s autismem Praha Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě Střední odborná škola sociální v Jihlavě Občanské sdružení Život 90 Městská knihovna Jihlava 16

17 Rotary klub Jihlava Oblastní pobočka Charity v Jihlavě ZŠ Seifertova Vrak Bar FC Vysočina Mateřská škola Březinova spolupráce s pediatry, psychiatry, psychology a dalšími odbornými lékaři Městská policie Jihlava 17

18 URČEÍ TERMÍŮ A ODPOVĚDOSTÍ PLÁOVAÝCH AKCÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Plánu práce Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013

19 Učení na míru, individuální přístup k žákům Respektování specifických vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků Úkol Zodpovídá Termín speciálně pedagogická třídní učitelé září diagnostika vytvoření individuálních třídní učitelé září - červen vzdělávacích programů rozvíjení sebevědomí a třídní učitelé celoročně samostatnosti žáků Zařazování psychoterapeutických prvků do výchovy a vzdělávání všichni pedagogičtí pracovníci celoročně využití forem diferencované práce, samostatné práce, práce ve skupinách, strukturovaného vyučování u autistů, metod dramatické výchovy, arteterapie apod. třídní učitelé, všichni pedagogičtí pracovníci celoročně Individuální přístup Úkol Zodpovídá Termín respektování aktuálního třídní učitelé celoročně mentálního, psychického a zdravotního stavu žáka všichni pedag. pracovníci zařazování denní individuální třídní učitelé celoročně práce s žákem využívání pozitivní motivace třídní učitelé celoročně každého žáka hodnocení a vytváření třídní učitelé celoročně dovednosti sebehodnocení jako prostředku i cíle výchovy Spolupráce mezi učiteli, všichni pedagogičtí celoročně vzájemná výměna informací Vzájemné a doporučené hospitace pracovníci všichni pedagogičtí pracovníci 2 krát za pololetí Využívání nových metod a forem výuky Úkol Zodpovídá Termín Využívání alternativních vzdělávacích metod (globální čtení, alternativní komunikace - piktogramy, znak do řeči, strukturovaného vyučování, vzdělávací multimediální programy, prvky bazální třídní učitelé celoročně 2

20 stimulace, orofaciální stimulace, program portage..), ORT, VOKS, Využívání komunikátorů s hlasovým výstupem, systém Smart Využití vzdělávacího softwaru u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami třídní učitelé celoročně Pedagogové Úkol Zodpovídá Termín aplikace nově nabytých třídní učitelé celoročně poznatků z oboru do výchovy a vzdělávání žáků, neformální a smysluplné předávání zkušeností využití možnosti otevřeného třídní učitelé 2x ročně slovního hodnocení žáků vzájemné hospitace, třídní učitelé celoročně doporučené hospitace práce v metodickém sdružení vedoucí MS celoročně předávání zkušeností ze seminářů a vzdělávacích akcí Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností Úkol Zodpovídá Termín nácvik jednoduchých třídní učitelé, učitelé výchov, celoročně pracovních postupů a návyků, pracovních činností nácvik sebeobslužných dovedností, zacházení s předměty denní potřeby práce na školním pozemku, ve cvičné kuchyňce, cvičném bytě, víceúčelové dílně, v keramické dílně práce s různými druhy materiálů příprava jednoduchých pokrmů třídní učitelé, učitelé výchov, pracovních činností třídní učitelé, učitelé výchov, pracovních činností třídní učitelé, učitelé výchov, pracovních činností celoročně celoročně celoročně 3

21 Předprofesní příprava Úkol Zodpovídá Termín organizace předprofesní Coufalová, Duničková, celoročně přípravy žáků 9. a 10. ročníku Nováková základní školy a studentů praktické školy zařazování exkurzí k volbě povolání třídní učitelé celoročně Zapojení do činností v sociální oblasti Úkol Zodpovídá Termín nácvik kultivovaného chování třídní učitelé celoročně a vystupování, pěstování sociokulturních návyků návštěvy kulturních, třídní učitelé celoročně sportovních a dalších společenských akcí pěstování a udržování třídní učitelé celoročně přátelských vztahů nácvik zvládání přiměřeně náročných situací běžného života aktivní zapojování žáků do integračních aktivit se zdravou populací třídní učitelé celoročně Posilování vztahu k rodinnému prostředí Posilování vztahů mezi učiteli a rodiči Úkol Zodpovídá Termín Kronika OS Kamínek Valíková celoročně Školní kronika Belatková celoročně Vydávání informačního bulletinu pro rodiče Štefková, Belatková, Nováková, Konečný, Konečná, Štrejbar, Vejsadová, Duničková leden, červen třídní schůzky třídní učitelé dle termínů třídních schůzek plenární schůze rodičů vedení školy září Individuální výchovně třídní učitelé měsíčně vzdělávací plány žáků účast rodičů při sestavování třídní učitelé měsíčně 4

22 individuálních výchovně vzdělávacích programů Poradenská činnost třídní učitelé celoročně Rada školy Prchalová, Vejsadová 2x ročně Posilování vztahů mezi dětmi a rodiči Úkol Zodpovídá Termín společná účast dětí i rodičů na určení pracovníci dle určení termínu školních akcích možnost účasti rodičů ve vyučování i mimoškolní zájmové činnosti třídní učitelé a vedoucí zájmových kroužků celoročně Rozvoj estetického a kulturního vnímání Úkol Zodpovídá Termín péče o estetické prostředí třídní učitelé celoročně třídy, školy a jejího okolí zařazování prvků arteterapie, třídní učitelé celoročně ergoterapie, muzikoterapie do výchovy a vzdělávání výtvarná zájmová činnost vedoucí zájmových kroužků říjen-květen péče o estetický vzhled třídy, třídní učitelé celoročně školy a jejího okolí návštěvy výstav a kulturních třídní učitelé celoročně pořadů účast na hudebních vedoucí zájmových kroužků, celoročně vystoupeních, koncertech třídní učitelé vystoupení na vánočním vedoucí hudebního kroužku koncertu Smíšeného pěveckého sboru Melodie na radnici města Jihlavy výstava výtvarných prací a keramiky Nováková, vedení školy prosinec Výchova ke zdraví Péče o tělesný rozvoj Úkol Zodpovídá Termín Činnost sportovních kroužků vedoucí sportovních kroužků září červen v rámci ČHSO (plavání, boccia, cyklistika, stolní tenis, gymnastika) 5

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Základní škola speciální a Praktická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Cesta do světa poznání

Cesta do světa poznání Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Cesta do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA č. j. V550 ZŠ 871/10 Obsah ČÁST A (SPOLEČNÁ PRO I. A II. DÍL)... 6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2. 1 PRŮŘEZ HISTORIÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více