Profesní orientace žáků základní školy praktické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní orientace žáků základní školy praktické"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Profesní orientace žáků základní školy praktické Diplomová práce BRNO 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Eva Kučerová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... Podpis

3 Poděkování Dovoluji si poděkovat PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za metodické vedení a odborné rady, které mi poskytla během zpracování mé diplomové práce.

4 Obsah Úvod 5 1 Specifikace mentálního postižení Terminologické vymezení Lidská práva jedinců s mentálním postižením Charakteristika osob s mentálním postižením Klasifikace mentální retardace 17 2 Edukace jedinců s mentálním postižením Rodina dítěte s mentálním postižením Raná intervence Předškolní vzdělávání Vzdělávání v období povinné školní docházky Vzdělávání v období profesní přípravy 32 3 Základní škola v Rychnově nad Kněžnou Historie školy Současnost školy Profesní orientace žáků ZŠ praktické v Rychnově nad Kněžnou 41 4 Profesní orientace žáků ZŠ praktické Cíl výzkumu, hypotézy, metody a techniky výzkumu Charakteristika sledovaného souboru a průběh šetření Analýza výsledků výzkumného šetření Závěry šetření 77 Závěr 81 Shrnutí 83 Summary 83 Seznam použité literatury 84 Seznam příloh 88 Seznam tabulek a grafů 93

5 Jiné je tvé dítě. Jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu, jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale není horší. Heinrich Behr Úvod Závažným problémem v životě jedinců s mentálním postižením je jejich předprofesní a profesní příprava a následné uplatnění na volném trhu práce. Diplomová práce se zabývá profesní orientací žáků základní školy praktické. Při volbě budoucího povolání je třeba u absolventů této školy přihlížet k jejich schopnostem, dovednostem a zájmům, aby je pak následně využili ve své profesi, zažili pocit užitečnosti a úspěchu, pocit nezávislosti a spokojeného života v majoritní společnosti. Práce osvobozuje, rozvíjí a je stejně důležitá pro člověka zdravého, jako pro člověka zdravotně postiženého. K tomu, aby i jedinci s mentálním postižením našli své místo na trhu práce, směřují současné trendy a požadavky na profesní přípravu - integrační úsilí a vytváření univerzálnější oborů. Diplomová práce je obsahově členěna do čtyř kapitol. První dvě kapitoly se zabývají specifikací mentálního postižení a edukací jedinců s mentálním postižením. Třetí kapitola přibližuje Základní školu praktickou v Rychnově nad Kněžnou, které se týká jeden z cílů výzkumu. Čtvrtá kapitola se zabývá výzkumem a problematikou profesní orientace žáků základní školy praktické a jejich uplatněním na trhu práce. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaká je profesní orientace žáků základní školy praktické, kdo, případně co ovlivňuje jejich volbu povolání a mají-li absolventi základní školy praktické představu o zvolené profesi. S tímto cílem úzce souvisí i druhý cíl diplomové práce, a to analyzovat situaci absolventů Základní školy praktické v Rychnově nad Kněžnou na místním trhu práce.

6 K vypracování diplomové práce byla použita metoda kvalitativního a kvantitativního výzkumu s využitím technik analýzy odborné literatury, analýzy školního zařízení, analýzy dokumentů, pozorování, dotazníku, rozhovoru.

7 1 Specifikace mentálního postižení 1.1 Terminologické vymezení Problematikou pedagogiky osob s mentálním postižením se zabývá jeden z oborů speciální pedagogiky, a to psychopedie. Předmětem psychopedie je člověk s mentálním postižením bez ohledu na věk, stupeň postižení a případně kombinaci postižení. Cílem psychopedie je dosažení maximálního stupně rozvoje osobnosti jedinců s mentálním postižením, respektování jejich zvláštnosti, uznání jedinečnosti každé osobnosti a snaha o jejich integraci do majoritní společnosti (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Pro pojmenování mentálního postižení existovala různá označení, např. duševně postižení, duševně úchylní, duševně defektní, rozumově postižení, děti se sníženou rozumovou schopností, rozumově zaostalí, intelektově úchylní, intelektově abnormální, mentálně defektní, mentálně opoždění aj. Prof. M. Sovák užívá termín slabomyslnost-oligofrenie (1980), S. J. Rubinštejnová (1973) mentální zaostalost. Na konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) v Miláně v roce 1959 se zástupci jednotlivých vědních oborů zabývajících se problematikou jedinců s poruchami intelektu dohodli na používání zastřešujícího termínu mentální retardace. Termín mentální retardace znamená opožděnost rozumového vývoje, je odvozen z latinského mens, 2. p. mentis mysl, rozum a retardace z latinského retardatio zdržet, zaostávat, opožďovat. U nás se o syntézu všech hledisek při definování mentální retardace pokusil M. Dolejší (1973, s. 38): Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí různé hierarchie s variabilní ohraničeností a celkovou subnormální inteligencí, závislá na některých z těchto činitelů: na nedostatcích genetických vloh; na porušeném stavu anatomicko-fyziologické struktury a funkce mozku a jeho zrání; na nedostatečném nasycování základních psychických potřeb dítěte vlivem deprivace senzorické, emoční a kulturní; na deficitním učení; na zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkušenostech jedince po opakovaných stavech frustrace i stresu; na typologických zvláštnostech vývoje osobnosti. Vágnerová (1999, s. 146) uvádí: Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného defektu rozumových schopností. Postižení je definováno jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně 7

8 intelektového vývoje (méně než 70 % normy), přestože byl takový jedinec přijatelným způsobem výchovně stimulován. Nízká úroveň inteligence bývá spojena se snížením či změnou dalších schopností a odlišností ve struktuře osobnosti. Podle Vágnerové (1999) jsou hlavními znaky mentální retardace: Nízká úroveň rozumových schopností, která je vyjádřena nedostatečným rozvojem myšlení, omezenou schopností učení a v důsledku toho i obtížnější adaptací na běžné životní podmínky. Postižení je vrozené a trvalé, přestože je v závislosti na etiologii možné určité zlepšení. Horní hranice dosažitelného rozvoje takového člověka je dána závažností, příčinou defektu i individuálně specifickou přijatelností působení prostředí, tj. výchovných a terapeutických vlivů. Dále je třeba rozlišovat mezi pojmy vrozená, získaná a sociálně podmíněná mentální retardace. Vrozená mentální retardace je spojena s určitým poškozením, odchylnou strukturou nebo odchylným vývojem centrálního nervového systému (CNS). Jedná se o stav trvalý, který je buď vrozený, nebo časně získaný (do 2 let života dítěte). Získaná mentální retardace - demence. Jedná se o proces zastavení, rozpadu mentálního vývoje dítěte po druhém roce života dítěte, jehož příčinou je pozdější vývojová porucha CNS, různé typy nemocí a úrazy mozku. Demence způsobuje nerovnoměrný úbytek intelektových a kognitivních schopností. Může vzniknout kdykoliv po druhém roce života v dětství, dospělosti, stáří (stařecká demence). Sociálně podmíněná mentální retardace - pseudooligofrenie (zdánlivá mentální retardace) vzniká v důsledku působení nepodnětného prostředí, není způsobena poškozením CNS, ale nedostatečnou stimulací dítěte. Tento deficit lze do jisté míry upravit zajištěním vhodného výchovného působení a stimulujícího prostředí. Závisí to však na věku dítěte, vrozených a dědičných dispozicích, zdravotním stavu a možnostech ovlivnit negativní sociální faktory působící na dítě. J. Pipeková (2006, s. 39) uvádí: Se změnou v přístupu k osobám s mentálním postižením v 80. a 90. letech minulého století, která souvisí s novou koncepcí 8

9 upřednostňování pozitivních aspektů osobnosti, je nutný návrat k chápání člověka v jeho celistvosti, podstatě a ve vztahu k celku, což umožňuje filozofické pojetí člověka. Přiblížení speciální pedagogiky k filozofickému pojetí člověka nacházíme jak v terminologii, tak v celkovém pojetí postiženého člověka. Základní terminologické vymezení je dáno Mezinárodní klasifikací nemocí z roku Mentální retardace je interdisciplinární termín vystihující medicínské, psychologické a sociální aspekty osob s mentálním postižením v jednotlivých životních obdobích. 1.2 Lidská práva jedinců s mentálním postižením Lidská práva představují nejpodstatnější subjektivní práva a svobody, která jsou zaručena ústavními zákony a přijatými mezinárodními smlouvami o lidských právech. Jsou to od státu poskytnutá základní práva, která člověku náleží jako práva nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná (Večeřa 2002). Lidská práva vymezují postavení člověka ve společnosti, bez jejich uplatňování člověk nemůže žít jako plnohodnotná společenská bytost. Pojmem lidská práva se rozumí, že tato práva jsou univerzální a vztahují se na každého člověka bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, rasu, jazyk, náboženské vyznání, politické smýšlení, původ, majetek, rod nebo jiné postavení. Pojem práva naznačuje, že by měla být zakotvena v různých mezinárodních dokumentech, deklaracích, paktech a konvencích, dále pak v nejvyšších vnitrostátních zákonných normách ústavách a ústavních zákonech. Zájem o lidská práva se začal rozvíjet po první světové válce v době přijetí versailleské dohody, která stanovila podmínky míru. Součástí této dohody bylo založení Společnosti národů a Mezinárodní organizace práce. V r byla V. shromážděním Společnosti národů přijata Ženevská deklarace, týkající se práv dítěte. Dne 26. června 1945 vznikla Organizace spojených národů a jedním z jejích prvních úkolů bylo vypracování charty lidských práv. Výsledkem byl v r dokument Všeobecná deklarace lidských práv, ve kterém byl poprvé použit pojem lidská práva. Tento dokument se stal inspirací pro stanovení lidských práv v mnoha zemích. (Listinu 9

10 základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky přijala Česká národní rada na základě usnesení č. 2/1993 Sb.). V roce 1961 byla přijata Evropská sociální charta, která jako jediná mezinárodní smlouva o lidských právech výslovně zmiňovala postižené osoby jako nositele lidských práv. V prosinci 1971 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů na svém plenárním zasedání Deklaraci o právech mentálně postižených osob. Současně požádalo národní a mezinárodní organizace, aby zabezpečily, že tato deklarace bude sloužit na ochranu těchto práv: 1. Mentálně postižený má mít v maximální možné míře stejná práva jako ostatní lidské bytosti. 2. Mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, na takovou výchovu, readaptaci a vedení, které mu umožní maximální rozvoj jeho dovedností a schopností. 3. Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení, které mu zajistí slušnou životní úroveň. Podle svých možností má právo produktivně pracovat nebo se zabývat jinou užitečnou činností. 4. Je-li to možné, má mentálně postižený žít ve své vlastní rodině nebo v rodině opatrovníka a účastnit se společenského života. Proto má být rodině, ve které žije, poskytována pomoc. Pokud to možné není, mají být prostředí a životní podmínky specializovaného zařízení, do kterého jsou mentálně postižení umístěni, blízké normálním podmínkám života, jak je to jen možné. 5. Mentálně postižený má právo na kvalifikovaného opatrovníka k ochraně jeho dobra a zájmů. 6. Mentálně postižený má právo na ochranu před vykořisťováním, zneužíváním nebo ponižujícím zacházením. Stane-li se mentálně postižený předmětem soudního stíhání, má mít právo na zákonný proces s uznáním svého stupně odpovědnosti vyplývajícího z jeho mentálního stavu. 7. Pokud nejsou někteří postižení schopni účinně využívat svých práv v důsledku hloubky svého postižení a jestliže se ukáže potřeba omezit tato práva buď částečně, nebo úplně, pak musejí být postižení chráněni proti jakékoli formě zneužití na základě hodnocení kvalifikovaných znalců, kteří by posoudili sociální 10

11 způsobilost postiženého. Omezení nebo zrušení práv má být podrobeno periodickým revizím a musí být odvolatelné u vyšších institucí (Švarcová 2000). Na děti a mládež s mentálním postižením se v plné míře vztahuje i Úmluva o právech dítěte, která u nás vstoupila v platnost v únoru Tato úmluva navazuje na předcházející dokumenty a stala se prvním mezinárodním dokumentem, jež kodifikuje práva dítěte formou smlouvy. Pro země, které ji ratifikovaly, jsou tudíž právně závazná. K dalším dokumentům patří Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů v říjnu Vyrovnáním příležitostí je myšlen proces, jehož prostřednictvím jsou různé systémy společnosti zpřístupňovány osobám se zdravotním postižením. Tento dokument však není součástí mezinárodního práva, a není tudíž pro všechny státy závazný (Krejčířová 2002). V září 1997 se v Praze konala mezinárodní konference K 97 Lidská práva pro osoby s mentálním postižením, která měla za cíl řešit problematiku práv lidí s mentálním postižením v těchto oblastech: zdraví, bezpečnost, sociální jistoty, výchova a vzdělávání, zaměstnávání a pracovní příležitosti, rodinný život, občanské soužití, vlastní volba, rozhodování a nezávislost. Rodič mentálně postiženého dítěte ze Švédska, který se zúčastnil konference K 97, ve svém vystoupení uvedl: Můžeme uzákonit právo na odpočinek a podporu, právo na domov a denní činnosti, ale nikdy nemůžeme uzákonit právo na lásku. Nedostatek blízkých vztahů, lásky a izolace u osob s mentálním postižením jsou největší tragédií jejich života (sec. cit. Švarcová, 2000, s. 18). 1.3 Charakteristika osob s mentálním postižením Každý, tedy i osoba s mentálním postižením, je jedinečná, neopakovatelná bytost s charakteristickými osobnostními rysy. Můžeme však (ve větší či menší míře) najít společné znaky charakteristické pro mentální postižení v závislosti na jeho druhu, hloubce, rozsahu, na tom, zda jsou rovnoměrně postiženy všechny složky psychiky, 11

12 nebo některé psychické funkce, a duševní vývoj je nerovnoměrný. K těmto znakům patří: infantilnost, zvýšená závislost na rodičích a dospělých, zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí, snížená mechanická, ale především logická paměť, snížená schopnost až neschopnost komparace a vyvozování logických vztahů, malá slovní zásoba, poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinace, těkavá pozornost, zpomalená chápavost, ulpívání na detailech, impulzivita, hyperaktivita či hypoaktivita, citová vzrušivost, sugestibilita a rigidita chování, nedostatky v osobní identifikaci ve vývoji já, opožděný psychosexuální vývoj, nerovnováha aspirace a výkonu, porucha interpersonálních vztahů a komunikace, snížená přizpůsobivost k sociálním a školním požadavkům a některé další znaky (Švarcová, 2000, Valenta, Müller, 2003). V odborné literatuře se její autoři podrobněji zamýšlejí nad zvláštnostmi jedinců s mentálním postižením (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, Valenta, Müller, 2003, Vítková, 2004, Švarcová, 2000, Vágnerová, 1999, Rubinštejnová, 1973). Psychické zvláštnosti jedince s mentálním postižením Vnímání Vnímání je smyslovým odrazem předmětu nebo jevu a objektivní skutečnosti, která působí na naše smyslové orgány. Vnímání člověka však není pouze smyslový obraz, ale i 12

13 poznání předmětu vyčleněného z prostředí a stojícího proti subjektu. Poznání smyslově daného předmětu tvoří základní, nejpodstatnější rozlišovací znak vnímání. (Rubinštejn, 1967, sec. cit. Nakonečný, 1998, s. 382). Obsahem bezprostředního vnímání jsou vjemy, počitky a představy. Bezprostřední vnímání je vždy výběrové, a to na základě vlastní zkušenosti. U mentálně postižených dětí je tento proces pomalý a probíhá s určitými odchylkami. Dle Rubinštejnové (1973) a Pipekové (2006) k těmto odchylkám patří především: - zpomalený a snížený rozsah zrakového vnímání (zatímco zdravé dítě vnímá globálně, mentálně postižené jen postupně a tím se ztěžuje jeho orientace v novém prostředí, dítě není schopné pochopit perspektivu, částečné překrývání kontur, nerozlišuje polostíny), - nediferencovanost počitků a vjemů tvarů, předmětů, barev (za stejné považují úplně jiné předměty), - inaktivita vnímání (mentálně postižený není schopen prohlédnout si nějaký obraz do všech detailů, vyznat se ve všech jeho vlastnostech, spokojí se s povšechným poznáváním předmětu), - nedostatečné prostorové vnímání (porucha hloubky vnímání), - snížená citlivost hmatových vjemů, - špatná koordinace pohybu (především vnímání vlastního těla v prostoru), - pro sluchový analyzátor je charakteristická opožděná diferenciace fonémů a jejich zkreslení (opožděný vývoj řeči), - nedokonalé vnímání času a prostoru. Řeč Slovem se myšlenka nejen vyjadřuje, ale i zdokonaluje (L. S. Vygotskij, sec. cit. Rubinštejnová, 1973). U dětí s mentálním postižením se sluchové rozlišování i vyslovování slov a vět vytváří později, než u dětí zdravých. Řeč bývá postižena jak v obsahové, tak i formální složce. Slovní zásoba je malá, rozdíl je mezi aktivní a pasivní slovní zásobou. Aktivní slovní zásoba je chudá (málo přídavných jmen, sloves a spojek). Mluvnická stavba věty je velmi nedokonalá. Pro řečový projev bývá typická nepřesná výslovnost, která je často dána nedostatky v motorické koordinaci mluvidel (v rámci 13

14 organického poškození mozku) nebo zhoršenou sluchovou diferenciací, která jim neposkytuje zpětnou vazbu. Charakteristickými znaky řečového projevu mentálně postižených jsou jazyková necitlivost (četné agramatismy) a jednoduchost projevu (preferují krátké věty, konkrétní pojmy, stabilní slovní spojení, stereotyp). Pro mentálně postižené je obtížnější porozumět běžnému verbálnímu projevu (mají omezenou slovní zásobu, ale i potíže v porozumění celkovému kontextu. Složitější slovní obraty, ironii, žert apod. nejsou schopni pochopit). (Pipeková, 2006, Vágnerová, 1999). Myšlení Myšlení lze definovat jako mentální manipulaci s různými informacemi sloužící k porozumění jejich podstatě a k analýze různých souvislostí a vztahů, na jejichž základě lze učinit jistý závěr (Vágnerová, 2004, sec. cit. Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Myšlení dětí s mentální retardací se utváří v podmínkách neplnohodnotného smyslového poznávání, nedostatečného rozvoje řeči a omezené praktické činnosti. Pro myšlení dětí s mentálním postižením je charakteristický stereotyp, rigidita a ulpívání na konkrétním způsobu řešení. Myšlení je chudé, neproduktivní. Základním nedostatkem dětí s mentální retardací je neschopnost zobecňování, špatné osvojování pravidel a obecných pojmů. Dalšími zvláštnostmi v myšlení dětí s mentální retardací jsou: - nedůslednost v myšlení (výkyvy pozornosti), - psychické aktivity znemožňující dítěti déle a soustředěně promýšlet otázku, - slabá řídící úloha myšlení neschopnost použít již osvojené rozumové operace, - nekritičnost myšlení neschopnost srovnávat své myšlenky a činy s reálnými požadavky (Vítková, 2004). Paměť Bez paměti se nemůže utvářet osobnost člověka, protože bez hromadění minulé zkušenosti nemůže vzniknout jednota způsobů chování a určité soustavy vztahů k okolnímu světu (Rubinštejnová, 1973, s. 162). Procesy paměti probíhají ve třech fázích: 14

15 1. zapamatování (vštípení) děti s mentální retardací se učí učivo mechanicky, nedostatek představ má vliv na logické zapamatování, 2. uchování v paměti (zapamatování) děti s mentální retardací si pamatují mnohem méně než jejich zdraví vrstevníci, zapomínají intenzivněji, vše nové si osvojují pomalu po mnohočetném opakování, 3. vybavování, znovupoznání vybavování představ probíhá dlouho a často chybně, paměť pasivně hromadí představy bez výběru, významu, důležitosti a potřebnosti. Vědomosti neumí včas uplatnit v praxi. Příčina pomalého a špatného osvojování nových vědomostí a dovedností je především ve vlastnostech nervových procesů. Slabost spojovací funkce mozkové kůry podmiňuje malý rozsah a pomalé tempo vytváření nových podmíněných spojů. Ty mají tendenci vyhasínat rychleji, než u běžné populace. Proto je důležité věnovat na speciálních školách velkou pozornost opakování, rozmanitosti výuky a relaxaci. (Rubinštejnová, 1973, Valenta 2003). Zvláštnosti volních vlastností osob s mentálním postižením Vůle Vůle je naučenou autoregulační schopností, která usměrňuje jednání člověka takovým způsobem, který je považován za účelný či nutný, ale není spojen s dosažením libosti, a proto by zde nestačila emoční regulace (Vágnerová, 1999, s. 44). Volní procesy jsou nedílně spjaty s motivy člověka, s jeho potřebami, zájmy, cíli apod. Děti s mentální retardací vykazují nedostatek iniciativy, nejsou schopny řídit své jednání se zaměřením na vzdálenější cíle. Ve volních projevech mentálně retardovaných jedinců je patrná zvýšená sugestibilita, citová a volní labilita, impulzivnost, agresivita, případně úzkostnost a pasivita. Častá je u nich hypobulie (snížení, pokles volní činnosti), může se vyskytnout i abulie (nerozhodnost, nedostatek vůle, neschopnost zahájit činnost, ztráta či snížení volních činností). (Hartl, Hartlová, 2000). 15

16 Zvláštnosti emocionální sféry u osob s mentálním postižením Emoce jsou důležitou složkou lidského chování. Obecně platí, že city těsně souvisejí s potřebami a jejich uspokojováním. V učebnicích psychologie se city obvykle dělí na vyšší (uspokojování duševních potřeb) a nižší (uspokojování organických potřeb). Nezralost osobnosti mentálně postiženého dítěte, podmíněná především zvláštnostmi rozvoje jeho potřeb a intelektu, se projevuje i v četných zvláštnostech jeho emocionální sféry. City dítěte s mentální retardací: - jsou nedostatečně diferencované, jemné odstíny prožívání u něho téměř neexistují (pociťuje buď spokojenost, nebo nespokojenost), - bývají neadekvátní podnětům vnějšího světa, - svojí dynamikou jsou neproporcionální, - nedostatečně řídí city intelektem opožděně a obtížně vytvářejí morální city (svědomí, soucit, pocit odpovědnosti, povinnosti apod.), - objevují se patologické citové projevy (popudlivost, vznětlivost, poruchy nálad euforie, apatie). Emoce mají v životě dětí s mentálním postižením mimořádný význam. Prožívání pozitivních emocí zvyšuje kvalitu jejich života. V důsledku emočního strádání emoční deprivace bývá jejich duševní vývoj vážně narušen. Proto všechny tyto děti potřebují, aby se vyvíjely v láskyplném, podněcujícím a celkově příznivém prostředí (Švarcová, 2000). Utváření sebehodnocení jedinců s mentálním postižením Obraz a hodnocení sebe (sebepojetí) jsou významnou součástí osobnosti člověka. Sebepojetí formuje povahové rysy, ovlivňuje dynamickou stránku osobnosti, jednání a chování osoby. Sebehodnocení jedinců s mentálním postižením je ovlivněno jejich způsobem uvažování a omezenou možností pochopit, jaké jsou jejich kompetence. V důsledku toho není sebehodnocení zcela objektivní, je nekritické a ovládané především emocionálně. Je ovlivněno i názory jiných lidí, které mentálně postižení zcela jednoznačně a bez korekcí přijímají (Vágnerová, 1999). 16

17 V aspirační úrovni se projevuje směřování osob s mentálním postižením jak k nadhodnocování (nerealisticky vysokým aspiracím), tak k podhodnocování (nerealisticky nízkým aspiracím). Protože sebehodnocení je výsledkem nejen svého vnitřního hodnocení, ale i hodnocení sociálním prostředím, je důležité, v jakém prostředí se osoba pohybuje. Např. dítě, které přichází pro neúspěch ze základní školy do školy pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami, většinou aspiruje níže (Valenta, Müller, 2003). 1.4 Klasifikace mentální retardace Klasifikace mentální retardace podle etiologie Příčiny mentální retardace bývají kategorizovány podle různých klíčů. V odborné literatuře se hovoří o příčinách: - endogenních (vnitřních genetické, dědičné), - exogenních (vnějších vzniklé vlivem prostředí). Bartoňová, Bazalová, Pipeková (2007) uvádějí Zvolského nejčastější příčiny vzniku mentální retardace: 1. Dědičnost intelektové schopnosti dítěte jsou výslednicí průměru intelektového nadání rodičů. Zděděná inteligence a vliv prostředí bývá nejčastěji příčinou lehké mentální retardace. Metabolické poruchy a jiné abnormity se vyskytují zřídka. 2. Sociální faktory snížení intelektových schopností je způsobeno sociokulturní deprivací v rodinách, v souvislosti s výchovou a špatnými materiálními podmínkami v nižších sociálních vrstvách, případně deprivací v institucionální výchově. Tyto faktory bývají většinou příčinou lehké mentální retardace. 3. Další environmentální faktory zahrnují různá onemocnění matky během těhotenství, špatnou životosprávu matky, infekční onemocnění dítěte v novorozeneckém období, špatnou výživu kojence, úrazy spojené s nitrolebním krvácením, porodní traumata. Tyto environmentální faktory bývají příčnou lehké i těžší mentální retardace. 4. Specifické genetické příčiny mohou být podmíněné dominantně, recesivně, poruchou sex chromozomů, chromozomálními aberacemi. 17

18 5. Nespecificky podmíněné poruchy u těchto poruch nebyla objevena chromozomální ani metabolická vada, nebylo zjištěno porodní trauma ani jiné poškození plodu či novorozence. Příčina mentální retardace zůstává neobjasněna asi v % případů. Z hlediska času lze příčiny mentální retardace najít v období: - prenatálním (před narozením dítěte) vlivy hereditární (dědičné) a genetické (mutace či aberace genů, chromozomů a genomu), příčiny environmentální (intoxikace matky a plodu, onemocnění infekční chorobou, nedostatek plodové vody aj.), - perinatálním (v období porodu a bezprostředně po něm) hypoxie, nedonošenost, těžká novorozenecká žloutenka aj., - postnatálním (po porodu do 2 let věku dítěte) infekční onemocnění mozku, nádory mozku, traumata, silná deprivace aj. Dále se uvádí dělení mentální retardace na: - vrozenou mentální retardaci, - získanou mentální retardaci demenci, - sociálně podmíněnou mentální retardaci pseudooligofrenii (viz. kapitola 1, podkapitola 1.1). Symptomatologická klasifikace využívá typických příznaků vzhledu, osobnostních rysů, somatických zvláštností, motorického a psychického vybavení mentálně postižených. Klasifikace podle vývojových období vychází z jednotlivých vývojových období u osob s mentální retardací (předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk, adolescence). Klasifikace podle typu chování: - eretické (verzatilní)- nepokojné, dráždivé, instabilní, - torpidní (apatické) netečné, strnulé, - nevyhraněné. 18

19 Klasifikace podle stupňů mentální retardace je v současné době nejpoužívanější klasifikace ve speciálně pedagogické praxi. Orientačně se jednotlivé stupně mentální retardace ohraničují inteligenčním kvocientem (IQ) a mentální retardace se obvykle charakterizuje jako disproporce chronologického a mentálního věku. V roce 1992 proběhla 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v Ženevě, která pozměnila dříve užívanou klasifikaci, a to s platností od Podle této desáté revize Světové zdravotnické organizace patří mentální retardace do oboru psychiatrie (označení písmenem F). Oddíl F70 F79 je celý věnován mentální retardaci a toto označení je považováno za základní kód. Hlavním hlediskem je stanovení inteligenčního kvocientu. Bartoňová, Bazalová, Pipeková (2007) uvádějí přehledné členění jednotlivých stupňů mentální retardace: F 70 Lehká mentální retardace IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69, což u dospělého člověka odpovídá mentálnímu věku 9-12 let. U jedinců s lehkou mentální retardací se projevují obtíže při školní výuce. Mnoho dospělých je schopno pracovat, úspěšně udržovat sociální vztahy a začlenit se do života ve společnosti. F 71 Střední mentální retardace IQ dosahuje hodnot 35 až 49, což u dospělého odpovídá mentálnímu věku 6 9 let. Projevuje se zde zřetelné vývojové opoždění v dětství, mnozí se však dokážou vyvinout k určité nezávislosti a soběstačnosti, přiměřeně komunikují a dosáhnou i přiměřených školních dovedností. U dospělých bude třeba různého stupně podpory k práci a k životu ve společnosti. F 72 Těžká mentální retardace IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34, což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 6 let. Stav vyžaduje stálou podporu. 19

20 F 73 Hluboká mentální retardace IQ dosahuje nejvýše 20, což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky. Jedinci s tímto stupněm postižení jsou nesamostatní a vyžadují pomoc při všech činnostech pohybu, komunikaci a hygieně. F 78 Jiná mentální retardace Mentální retardaci nelze přesně určit pro přidružená postižení smyslová a tělesná, poruchy chování a autismus. F 79 Nespecifikovaná mentální retardace Je určeno, že jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze jedince přesně zařadit. První kapitola terminologicky vymezuje mentální postižení, seznamuje s lidskými právy jedinců s mentálním postižením, charakterizuje osoby s mentální retardací, popisuje psychické zvláštnosti jedinců s mentální retardací, jejich volní vlastnosti, emocionální sféru a v závěru uvádí klasifikaci mentální retardace z různých pohledů. 20

21 2 Edukace jedinců s mentálním postižením 2.1 Rodina dítěte s mentálním postižením Významné postavení v souvislosti se vzděláváním osob s mentálním postižením má rodina. Narození dítěte s mentálním postižením představuje pro rodiče, příp. sourozence, velikou zátěž. Přináší řadu změn v chodu rodiny a spoustu krizových situací. Proto potřebují rodiny mentálně postižených dětí kvalifikovanou odbornou pomoc a citlivý přístup hned po stanovení diagnózy. Jedná se především o taktní poskytnutí všech dostupných informací o daném postižení, o možnostech dítěte, poskytnutí rad v praktické oblasti péče o postižené dítě. Důležité jsou pro rodinu i informace o finanční a sociální podpoře. Velkou roli ve zvládnutí tíživé situace hraje emocionální podpora. Je dobré rodičům ukázat, že nejsou v takové situaci sami a seznámit je s rodinami s podobně postiženými dětmi. Vhodná je pomoc odborníka psychoterapeuta. Pro další rozvoj postiženého dítěte je důležité, jak se rodina s novou situací vyrovná. Reakce rodičů na zjištění, že je jich dítě postižené, se v průběhu času mění a prochází typickými fázemi (Vágnerová, 1999). 1. Fáze šoku a popření - popření toho, že je dítě postižené, je projevem obrany vlastní psychické rovnováhy. Rodiče nechtějí nic vědět o možnostech péče o takové dítě. Rozumově vědí, že jim lékař říká pravdu, ale nechtějí ji slyšet. V průběhu času dochází k postupnému přijetí této informace. 2. Fáze postupné akceptace a vyrovnávání s problémem v této fázi rodiče hledají viníka, dochází k sebeobviňování, hledání viníků mimo rodinu (např. lékař). Postupně hledají řešení budoucnosti svého dítěte, získávají nové informace o podstatě a příčině postižení. Racionálnímu zpracování takových informací ovšem často brání emoční stav rodičů. Zde je důležitá pomoc odborníků. 3. Fáze realismu rodiče se ve většině případů postupně smíří se skutečností, že jejich dítě nebude nikdy zdravé, přijímají dítě takové, jaké je. Hledají možnosti dalšího vývoje, opatřují si nové informace. Stává se, že jeden z rodičů tuto fázi nezvládne a rodinu opouští (častěji muž). Nebo naopak vyřešení situace rodinu posílí a stmelí. 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více