Výroční zpráva o činnosti základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy"

Transkript

1 Čj.: 2014/46 ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Příbram IV, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2013/2014 V Příbrami Strana 1 (celkem 13)

2 Zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: , IZO ředitelství školy: Kontakty: číslo telefonu: , faxu: , ová adresa: www stránky: jméno ředitele školy: Mgr. Pavel Bartl statutárního zástupce: Mgr. Petr Tošovský, tel. č další jmenovaný zástupce: PhDr. Lenka Vacková, tel. č seznam členů školské rady: Předseda: Mgr. Jana Cingelová (za pedagogické pracovníky) Člen: MVDr. Václav Beneš (za zřizovatele) Člen: pí Eva Němcová (za zákonné zástupce) Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: (9. dodatek Zřizovací listiny, který vymezuje doplňkovou činnost školy s účinností od ). 2. Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy: K hlavní činnosti školy u žáků Základní školy praktické patří osvojení konkrétních operací a umožnění žákům osvojit si strategii učení, motivovat je a přiměřeným způsobem jim prezentovat význam vzdělání. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. Klademe důraz na rozvíjení sociálních a komunikativních schopností a velký důraz na výuku pracovních činností a praktických dovedností žáků. Zavádíme skupinové a projektové vyučování, kterým vedeme žáky k týmové práci. U žáků Základní školy speciální ve výchovně-vzdělávací činnosti vytváříme a rozvíjíme návyky a dovednosti nezbytné pro osvojení základu čtení a psaní. Rozvíjíme motoriku a pracovní dovednosti. Žáci druhého stupně posilují samostatnost a co možno největší soběstačnost. Završením vzdělání žáků je prohloubení již získaných poznatků spolu s hledáním cest k jejich profesnímu a pracovnímu využití. Základní škola se nachází v přízemí, v l. a 2. patře budovy školy. V přízemí se nachází jídelna, keramická dílna a truhlářská dílna. V 1. a 2. patře jsou učebny Základní školy praktické i Základní školy speciální. Mimo běžné učebny máme k dispozici cvičnou kuchyňku pro výuku pracovních činností, výtvarnou dílnu a počítačovou učebnu. Pro žáky s omezeným pohybem je k dispozici výtahová plošina. Pro výuku tělesné výchovy lze využít tělocvičnu. Celková poloha školy není výhodná, leží ve svahu. Chybí venkovní hřiště a prostor pro pobyt žáků v okolí školy. Škola pracovala podle 4 vzdělávacích programů: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením praktická škola, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky se středně těžkým mentálním postižením speciální škola, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s těžkým mentálním postižením rehabilitační třída, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s vadami řeči Strana 2 (celkem 13)

3 Součástí naší školy je Základní a Mateřská škola při Dětské léčebně v Bukovanech. Do školy dochází děti z různých škol České republiky. O provoz této součásti se starají 3 pedagogové. Učitelé úzce spolupracují s lékaři a fyzioterapeuty v léčebně. Vyučování probíhá na základě spolupráce s vysílající školou. Po dokončení pobytu navazuje vždy zpětná vazba s podrobným popisem probrané vyučovací látky. Škola spolupracuje s léčebnou na bohaté mimoškolní činnosti. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu: Hlavním cílem základní školy je vytvoření základu pro celoživotní učení, pro vstup do života a do pracovního procesu. Vhodnými způsoby vést žáky k samostatnému řešení zadaných úkolů. Vzhledem k různosti mentálního postižení vytvořit dostatek příležitostí k opakování a procvičování získaných vědomostí. Důsledně uplatňovat individuální přístup. Kladným hodnocením motivovat žáky k učení. 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet dětí/žáků Skutečný počet dětí/žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. MŠ při zdrav. zařízení ,0 8 ZŠ praktická ,22 7,43 ZŠ speciální ,34 4,34 ZŠ pro děti s vadami řeči ,0 7 ZŠ při zdrav. zařízení ,0 5 Přípravný stupeň ZŠ spec ,0 6 Pozn.: Školy při zdravotnickém zařízení doplní požadované údaje o průměrný počet dětí/žáků za školní rok 2012/2013. II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný počet povolený počet Školské zařízení IZO dětí/žáků (ubyt. Z toho cizích dětí/žáků (ubyt. /stráv./klientů) /stráv./klientů) Přepočtený počet pracovníků SPC Školní družina ,4 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Typ školy/šz Děti/žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet dětí/žáků na třídu (oddělení) MŠ při zdravotnickém zařízení ZŠ praktická ,5 ZŠ speciální ,75 ZŠ při zdravotnickém zařízení Přípravný stupeň ZŠ spec ZŠ pro děti s vadami řeči Školní družina Strana 3 (celkem 13)

4 V letošním školním roce 2013/14 byl otevřen přípravný stupeň pro tři děti se střední mentální retardací a tři děti s těžkou mentální retardací. Dále byla zřízena v tomto školním roce třída pro žáky s vadou řeči (logo třída). V této třídě jsou 4 prvňáci, 1 druhák a 2 třeťáci. Jsou vyučování malotřídním systémem. II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň Mentální postižení z toho těžké mentální postižení z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení z toho neslyšící Zrakové postižení z toho nevidomí Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus Bez zdravotního postižení Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2013/2014 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce před Počet odkladů PŠD celkem zahájením PŠD Mateřská škola Přípravný stupeň ZŠ spec II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2013/2014, počet udělených odkladů PŠD (k ) Počet dětí Počet odkladů PŠD Počet nově přijatých Typ školy žáků u zápisu navržený skutečný do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální Praktická škola přišlo 10 žáků 3 žáci byli zařazeni do 1.třídy,1 žák do 4.třídy, 3 žáci do 5.třídy, 2 žáci do 6.třídy, 1 žák do 9. třídy. Do prvního ročníku ZŠ speciální 1 žák. Strana 4 (celkem 13)

5 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující základní vzdělání - ZŠ Praktická Počet žáků/studentů Žáci celkem 78 Prospěli s vyznamenáním 19 Prospěli 58 Neprospěli 1 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 1,838 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 110,969 / 0,948 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání - ZŠ Speciální Žáci celkem 23 Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 17 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků slovní hodnocení Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 72,4 / 0 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání - ZŠ pro žáky s vadami řeči Žáci celkem 7 Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 1 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 1,250 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 56,429 / 0 Slovní hodnocení žáků probíhalo ve Speciální škole celkem u 23 žáků ve všech předmětech. Nikdo nevykonával opravnou zkoušku. Slovní hodnocení na Základní Praktické škole proběhlo u jednoho žáka deváté třídy z matematiky. 7. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet žáků/studentů hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé ZŠ Praktická ZŠ Speciální ZŠ pro žáky s vadami řeči Strana 5 (celkem 13)

6 Hlavní důvod pro udělení uspokojivého chování bylo v případech zameškání neomluvených hodin. U chování neuspokojivého bylo v 1 případě konstatováno velké zameškání neomluvených hodin a velké kázeňské problémy. Zameškané hodiny neomluvené byly řešeny ve spolupráci se sociálním odborem MÚ Příbram. Kázeňské problémy žáků jsou vždy řešeny na výchovné komisi školy. U zameškaných hodin byl vždy kontaktován zákonný zástupce žáka. 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů Přijati na jinou SŠ Nepodali přihlášku ZŠ praktická ZŠ speciální Jedna žákyně nepodala přihlášku na OU těhotenství, jedna žákyně se nedostavila k příjímacímu řízení na PrŠ. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Nezaměstnaní absolventi praktické školy podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů školní rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben 2014 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tab. Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy jsou uvedeny ve výroční zprávě naší střední školy. 10. Jazykové vzdělávaní na škole I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Anglický jazyk 68 6 Pozn.: Je možné rozdělit podle typu školy nebo upřesnit v textu. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná i odborná žádná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Úroveň jazykového vzdělání žáků odpovídá požadavkům kladeným ŠVP. Potíže ve výuce mají hlavně žáci s diagnostikovanou poruchou učení. Na některých učilištích není návaznost na jazykovou výuku. Strana 6 (celkem 13)

7 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Škola využívá počítačovou učebnu (14 počítačů připojených k internetu) v jednotlivých vyučovacích předmětech a zároveň v době mimo vyučování je učebna žákům přístupná s kvalifikovaným pedagogickým dohledem. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení úrovně Z a P. Celkem má základní škola k dispozici 54 počítačů připojených k internetu. 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 33/26, /26,809 0/0 24 4,84 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Uveďte počet interních a externích pedagogických pracovníků II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem 2,90 10,20 12,82 6,90 2, ,487 z toho žen 2,90 8,50 9,40 5,90 2, ,685 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let V minulém školním roce pracovalo na škole 10 asistentů pedagoga. Pomáhali dětem se středním a těžkým mentálním postižením v Základní škole speciální. Počet asistentů neodpovídá potřebám školy. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Všechny předměty na Praktické škole Všechny předměty na Speciální škole Celkem ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Strana 7 (celkem 13)

8 Personální změny ve školním roce: Ve školním roce 2013/2014 nastoupili 2 noví učitelé, 6 asistentů pedagoga a 1 vychovatelka školní družiny. Pracovní poměr v průběhu školního roku ukončila 1 vychovatelka. Kvalifikaci si v tomto školním roce doplňovalo 5 pedagogů. 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) 2013/2014 Seminář OVOV Seminář VV černobílá linie 2 11/2013 Seminář VV- portrét 2 05/2014 Seminář trénink jazykových schopností podle Elkonia I 1 09/2013 Seminář Stimulační program pro předškoláky - Maxík 1 09/2013 Seminář- právní zodpovědnost celokolektivní 01/2014 Školení - EVVO 15 05/2014 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů UJAK - bakalářské studium spec. pedagogiky 1 asistent pedagoga Studium pro asistenty pedagoga 2 asistenti pedagoga UJAK - magisterské studium speciální pedagogiky 2 učitelé 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou: zájmový kroužek jóga, hravé malování, logopedie hrou Mimoškolní aktivity: cykloturistický pobyt Šumava, lyžařský kurz,bruslení, návštěva divadla, vodácký výcvik Vltava, návštěva tematických akcí v Hornickém muzeu Příbram, solná jeskyně, canisterapie. Programy a projekty (nové i pokračující): Účast školy v projektu EU peníze školám Moderní škola 2010 Aktivity ZŠ při DOL Bukovany projekt DOL očima dětí, zámecká slavnost, návštěva ranče Kozárovice, projektový den Vánoce, návštěva jelení farmy, Šalmaj Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů: Spolupráce s Centrem adiktologických služeb Magdaléna. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod.: Okresní kolo speciálních škol v atletice 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Nebyly organizovány žádné kurzy. Žádná činnost v rámci dalšího vzdělávání nebyla organizována. 16. Výchovné a kariérní poradenství Strana 8 (celkem 13)

9 Na škole pracuje výchovný poradce se sníženým úvazkem, který zajišťuje předprofesní přípravu absolventů 9. tříd. Je k dispozici rodičům v dopoledních i odpoledních hodinách. Ve spolupráci s PPP a SPC zajišťuje potřebná vyšetření žáků. Zajišťuje potřebnou dokumentaci žáků školy. 17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 19) Ve školním roce 2013/2014 na naší škole neproběhla žádná inspekční činnost. 18. Další činnost školy Školská rada Ve školním roce 2013/2014 se Školská rada sešla 2x. Dne Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy, byla seznámena s hospodařením školy za 1. pololetí 2013 a plánovanými projekty školy, byla informována o schválené dotaci na opravu střechy. Dne Školská rada byla seznámena s rozborem hospodaření za 2. pololetí 2013, byla podána informace o koncepčním záměru školy a průběhu školního roku 2013/2014, současně bylo zhodnoceno fungování jednoleté praktické školy a v závěru předsedkyně navrhla změnu jednacího řádu neveřejnost zasedání změnit na zveřejnění zasedání. Sdružení rodičů Vedení školy úzce spolupracuje se sdružením rodičů při organizaci a finančním zajištění akcí základní školy. Současně spolupracuje i s neziskovou organizací Alka o.p.s. Příbram. 19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy (je zhotovena za celou školu)! I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2013 (k ) Za 1. pol. roku 2014 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Strana 9 (celkem 13)

10 Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2013 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) ostatní celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ , , ) 84 z toho UZ Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 0008) 3789 ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003, ) UZ z toho UZ z toho UZ UZ UZ Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Protidrogová politika UZ ; Sportovní aktivity UZ 001). Po několika úpravách rozpočtu v průběhu roku byl škole zřizovatelem přidělen konečný celkový příspěvek ve výši ,5 tis. Kč (poslední úprava rozpočtu ze dne ). Z toho na platy byla stanovena částka ,7 tis. Kč, na OPPP 48,1 tis. Kč. Na ostatní neinvestiční výdaje pro zajištění provozu školy bylo přiděleno celkem 5 054,- tis. Kč, z toho na stipendia 117,3 tis. Kč, vyčerpáno pouze 106,6 tis. Kč, zbytek vrácen na účet zřizovatele a 20,-tis. Kč na opravu-havárii kompresoru. Na přímé ONIV byly škole poukázány příspěvky ve výši 462,1tis.Kč, z toho na kompenzační pomůcky 84,0 tis. Kč. Dále byly škole přiděleny finanční prostředky z příjmů z pronájmů ve výši 541,- tis. Kč, které byly použity na plánované akce školy, tj. malování interiérů budovy školy, nákup nábytku pro vybavení LOGO třídy, výměnu kondenzátorů v rozvodně dílen školy a výměnu VDZ v kotelně dílen. Z prostředků zřizovatele byla v závěru roku opravena střecha školy v částce 1032,-tis. Kč Mimo příspěvku od zřizovatele měla škola příjmy ve výši 245,7 tis. Kč za produktivní práci žáků, za plnění pojistné události 44,5 tis. Kč, za úroky a ost. drobné příjmy - částku 11,5 tis. Kč. Na projekt COMENIUS ve výši 232,3 tis. Kč. Strana 10 (celkem 13)

11 Na odpisy nebyly v rozpočtu přiděleny žádné finanční prostředky. Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány v souladu s příslušným metodickým pokynem. Plnění hlavních ukazatelů je uvedeno v tabulce č.1. Skutečný přepočtený stav zaměstnanců byl 58,76 - z toho 50,59 pedagogických pracovníků a 12,13 nepedagogických pracovníků. Protože nebyly škole rozpočtem přiděleny požadované finanční prostředky na provoz, vykazuje za rok ztrátu ve výši 3,2 tis. Kč, kterou navrhujeme uhradit z Rezervního fondu. Školu navštěvovalo v loňském roce v průměru 125 žáků OU a PrŠ a 145 žáků ze Základní a Mateřské školy. Škola zajišťuje obědy pro žáky a zaměstnance formou dovozu z 3. Školní jídelny Příbram. Celkový počet stravovaných je v průměru 152 strávníků, z toho 100 žáků, 52 zaměstnanců. Ubytování škola nezajišťuje. 2) Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele Celková dotace poskytnutá MŠMT (25 440,4 tis. Kč) byla plně vyčerpána. Z příspěvku od zřizovatele určeného na provoz školy bylo vráceno 4,6 tis. Kč za nevyčerpané stipendium. Ostatní provozní prostředky byly plně vyčerpány jak, je uvedeno v příloze č. 12. Stanovený limit prostředků na platy byl překročen o 1818 Kč. Jeho překročení bylo pokryto z fondu odměn. Limit prostředků OPPP 48,1 tis. Kč byl dodržen. Limit zákonných odvodů nebyl vyčerpán cca o 19,-tis. Kč, jeho nedočerpání bylo použito k úhradě přímých nákladů ONIV. Škola pronajímá nepoužívané prostory, a z jejich pronájmu odvedla na účet zřizovatele nájem ve výši 630,6 tis. Kč. Z této částky bylo zřizovatelem vráceno na opravy 541,- tis. Kč. 3) Investiční činnost Z vlastního investičního fondu škola nečerpala. Z příjmů z nájmů byla škole převedena částka 407,- tis. Kč do investic na tyto akce: ZABUDOVÁNÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ V BUDOVĚ ŠKOLY 258,7 tis. Kč NÁKUP MYČKY NÁDOBÍ 100,- tis. Kč NAKUP PODLAHOVÉHO MYCÍHO STROJE 48,3 tis. Kč Z finančních prostředků zřizovatele a SFŽP probíhala realizace invest. akce Změna lokálního zdroje tepla a zateplení objektů školy a tělocvičny v hodnotě ,4 tis. Kč Organizace nezajistila ke dni sestavení účetní závěrky krytí IF, z důvodů nedostatečných finančních prostředků přidělených zřizovatelem na provoz. 4) Péče o spravovaný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován na počítačových sestavách. Dlouhodobý hmotný majetek je rozdělen na DHM - odepisovaný podle odpisového plánu školy a neodepisovaný (pozemky). Majetek vedený v operativní evidenci je dáván rovnou do spotřeby. DHM, DNHM Strana 11 (celkem 13)

12 a majetek v OE je evidován do zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, kteří jej obhospodařují. Zhodnocení majetku a úbytek majetku byly účetně zaevidovány do finančního stavu majetku a dle Směrnice nahlášeny zřizovateli. Inventarizace majetku byly provedeny podle aktualizovaného zákona o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 a na základě příkazu ředitele školy. Poslední inventura hospodářských prostředků byla provedena na stav k stanovenými a jmenovanými inventarizačními komisemi. V inventuře majetku nebyl nalezen žádný rozdíl mezi účetním stavem a skutečností - inventury proběhly s výsledkem - bez inventurních rozdílů. Závěry z jednotlivých inventarizačních komisí byly projednány v hlavní inventarizační komisi a byly předloženy řediteli školy ke schválení. Při poslední inventuře byly všechny ostatní dílčí inventury bez inventurních rozdílů. Závěrečný zápis o inventarizaci majetku byl zaslán dle Směrnice č. 48 na odbor majetku zřizovatele. Likvidace nepoužitelného a nepotřebného majetku byla v uplynulém roce provedena likvidační komisí určenou ve dvou termínech příkazem ředitele školy. V průběhu uplynulého roku byl fyzicky zlikvidován opotřebovaný a nepoužitelný majetek v pořizovací ceně ,-Kč. 5) Doplňková činnost a mimorozpočtové zdroje Doplňkovou činnost škola nemá. 6) Výsledky kontrol V roku 2013 proběhla na naší škole jedna kontrola z odboru finanční kontroly Středočeského kraje. Kontrolované období od do Zjištěné závady byly odstraněny. 7)Vyhodnocení Návrh ke zkvalitnění činnosti školy v roce )Ve spolupráci se zřizovatelem dokončit odprodej bytových jednotek MATERIÁL PŘEDLOŽEN ORGÁNŮM KRAJE-DOSUD NEBYL DOŘEŠEN. 2)Ve spolupráci se zřizovatelem provést výběrové řízení na akci ZMĚNA LOKÁLNÍHO ZDROJE TEPLA A ZATEPLENÍ BUDOVY ŠKOLY A TĚLOCVIČNY Výběrové řízení bylo provedeno a byla zahájena realizace projektu. 3)V průběhu roku vyhodnotit a uzavřít závěrečnou monitorovací zprávou projekt Moderní škola. BYLO PROVEDENO MONITOROVACÍ ZPRÁVA PŘEDÁNA. 4) Pokračovat podle harmonogramu v realizaci projektu COMENIUS. PROJEKT BYL UKONČEN, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SCHVÁLENA. 5)Ve spolupráci se zřizovatelem dokončit bezúplatný převod pozemků pod hřištěm. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ POD HŘIŠTĚM PROVEDEN. Strana 12 (celkem 13)

13 8)Návrh ke zkvalitnění činnosti školy v roce )Ve spolupráci se zřizovatelem dořešit použití bytových jednotek a jejích zateplení. 2)V průběhu I. pololetí dokončit akci ZMĚNA LOKÁLNÍHO ZDROJE TEPLA A ZATEPLENÍ BUDOVY ŠKOLY A TĚLOCVIČNY a tuto akci finančně a technicky vyhodnotit. 3) Ve spolupráci se zřizovatelem řešit celkovou koncepci objektu dílen, tj. možnost opravy celé střechy, její zateplení i zateplení celého pláště objektu. 4)V rámci programu ČEZ-oranžové hřiště vybudovat dětské hřiště použitelné i pro školní družinu. 20. Závěr V uplynulém školním roce byl vzdělávací proces zajištěn na základě učebních plánů. K jeho realizaci byly používány moderní výukové formy a metody (výuka, exkurze, semináře a jiné výchovně vzdělávací akce). Nedílnou součástí byla i spolupráce rodičů se školou (zapojení rodičů do života školy), vytváření dobrého školního klima za pomoci spolupráce s rodiči, Školskou radou, Sdružením rodičů, Krajským úřadem, Městským úřadem, Policií ČR a SPC Příbram. Hlavním cílem základní školy je vytvoření základu pro celoživotní učení, pro vstup do života a do pracovního procesu. V budoucnu se škola zaměří na lepší technické zázemí pro žáky se zdravotním postižením. Datum zpracování zprávy: Datum projednání v školské radě: Podpis ředitele a razítko školy: Strana 13 (celkem 13)

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 25 68 Kamenice za školní rok: 2000/20 Olešovice, 5.0.20 Ing. Hana Suchardová Strana (celkem 23) . Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291

Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291 VÝROČNÍ Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za škollníí rok 2013-2014 IČO: 70845026 REDIZO. 600022048 Ředitelka: Mgr. Věra Blažíčková Tel./fax: 326 911 489

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva školy 2011/2012

Výroční zpráva školy 2011/2012 Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav Výroční zpráva školy 2011/2012 Gabriela Solničková, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L.Filipa nám.tgm482/ii 290 01 Poděbrady

ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L.Filipa nám.tgm482/ii 290 01 Poděbrady VÝROČNÍ ZPRÁVA 211/12 ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L.Filipa nám.tgm482/ii 29 1 Poděbrady 1 1. Základní údaje o škole Název školy : ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L. Filipa Ulice,číslo : nám. TGM 482/II Město : Poděbrady

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SLANÝ Hlaváčkovo náměstí 673 Projednáno a schváleno školskou radou dne 13. října 2014 Ing. Jaroslava Cvrčková předsedkyně školské rady Strana 1 (celkem

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více