Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka"

Transkript

1 Marine program Návod k obsluze a servisní knížka

2

3 BF2D BF2.3B

4

5 Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace o provozu a údržbì lodního motoru BF2/BF2.3B. Veškeré informace obsažené v tomto vydání vycházejí z nejnovìjších poznatkù a údajù o výrobku, které byly dostupné v dobì vydání. Firma HONDA Motor Co. Ltd., si vyhrazuje právo kdykoliv bez pøedchozího upozornìní provádìt zmìny, aniž by tím byl rozšíøen okruh jejích povinností. Žádná z èástí tohoto vydání nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu firmy HONDA nebo jejího výhradního zastoupení. Na tento návod je tøeba nazírat jako na souèást lodního motoru, která nesmí být v pøípadì dalšího prodeje oddìlena. Zvláštní pozornost vìnujte takto zdùraznìným pokynùm: Nebezpeèí V pøípadì nedodržení uvedených pokynù varujeme pøed vážným nebezpeèím poranìní èi ohrožení života. Varování Nebezpeèí poranìní nebo ohrožení života v pøípadì nedodržení uvedených pokynù. Upozornìní V pøípadì nedodržení uvedených pokynù upozoròujeme na nebezpeèí poranìní èi poškození zaøízení. Upozornìní Nebezpeèí poškození zaøízení a vzniku jiných materiálních škod v pøípadì nedodržení uvedených pokynù. Poznámka: Podává užiteèné informace. Dojde-li k poruše nebo v pøípadì jakýchkoliv nejasností se obra te na svého autorizovaného prodejce firmy HONDA. Varování Lodní motor znaèky HONDA je konstruován tak, že pøi dodržování následujících pokynù zaruèuje bezpeèný a spolehlivý provoz. Pøed uvedením lodního motoru do provozu pozornì prostudujte tento návod k obsluze a dùkladnì se seznamte s obsluhou za úèelem zabránìní vážného poranìní osob, èi poškození stroje. Vyobrazení v tomto návodu se mohou lišit v závislosti na typu výrobku. 1

6 C: Motor je vybaven odstøedivou spojkou. Bez oznaèení: Motor není vybaven odstøedivou spojkou. Délka høídele S: Krátký høídel, L: Dlouhý høídel Model BF2D BF2.3B Typ SD SCD SHD SCHD LD LCD LHD LCHD SCG SCHG LCG LCHG SU SHU SCHU LU LCHU Høídel Krátký Dlouhý Ovládání Páka plynu Odstøedivá spojka Rukoje Poznámka: Typy motorù se mohou lišit podle zemì prodeje. Modely BF2D jsou dodávány v provedeních lišících se délkou høídele, zpùsobem ovládání plynu a pøípadnou instalací odstøedivé spojky. Modely typu G vyhovují všem emisním požadavkùm Bodensee-Lake Constance. Typové kódy Pøíkladb L C H G Lokace D: Vývoz všeobecnì, G: Bodensee-Lake Constance, U: Austrálie Ovládání plynu H: Ovládání rukojetí Bez oznaèení: Ovládání pákou 2

7 Výrobní èíslo rámu: Výrobní èíslo motoru: Výrobní èíslo motoru Pøed použitím motoru zjistìte jeho typové oznaèení a peèlivì prostudujte pøíslušný návod k použití. Èásti textu návodu bez specifikace typu motoru jsou spoleèné pro všechny modely. Výrobní èíslo rámu Poznaète si výrobní èíslo rámu i motoru pro pøípad objednávání náhradních dílù nebo objednávání oprav. Výrobní èíslo rámu je vyraženo na zadní konzole. Výrobní èíslo motoru je vyraženo na pouzdru otoèného èepu (viz obr.) 3

8 Obsah 1. BEZPEÈNOST... 6 Bezpeènostní pokyny UMÍSTÌNÍ VÝSTRAŽNÝCH ŠTÍTKÙ... 8 Umístìní oznaèení E.U POPIS SOUÈÁSTÍ OVLÁDACÍ PRVKY Startovací rukoje Sytiè Vypínaè motoru Páka plynu/rukoje plynu Aretaèní šroub rukojeti plynu Páèka palivového ventilu Kontrolní prùzor stavu hladiny oleje Bezpeènostní lanko vypnutí motoru Páka náklonu Kovová anoda Upínák krytu motoru Šroub tuhosti øízení Stavìcí šroub pøíèného úhlu Uzávìr palivové nádrže Svorky MONTÁŽ Výška nohy Umístìní Výška montáže Upevnìní motoru Náklon motoru KONTROLA PØED SPUŠTÌNÍM Demontáž/montáž krytu motoru Kontrola hladiny motorového oleje Kontrola množství paliva Palivo obsahující alkohol Ostatní kontroly STARTOVÁNÍ MOTORU Startování motoru Nouzové startování Vyhledávání a odstraòování závad pøi startování POUŽITÍ A PROVOZ MOTORU Obsluha Náklon motoru Provoz v mìlkých vodách Provoz ve velkých nadmoøských výškách VYPNUTÍ MOTORU PØEPRAVA Pøenášení Pøevážení ÈIŠTÌNÍ ÚDRŽBA Sada náøadí a náhradní díly Tabulka pravidelné údržby Výmìna motorového oleje Výmìna pøevodového oleje... 52

9 Obsah Kontrola startovacího lanka Údržba zapalovací svíèky Mazání Výmìna støižného èepu lodního šroubu Oprava utopeného motoru Systém ovládání emisí SKLADOVÁNÍ Vypuštìní paliva Motorový olej Skladovací poloha motoru ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD SPECIFIKACE SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE ADRESÁØ PRODEJCÙ HONDA V EVROPÌ REJSTØÍK... 70

10 1. BEZPEÈNOST BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Pro Vaši bezpeènost a pro bezpeènost ostatních, dbejte následujících ustanovení. Odpovìdnost obsluhy Lodní motor znaèky HONDA je konstruován tak, že pøi dodržování následujících pokynù zaruèuje bezpeèný a spolehlivý provoz. Pøed uvedením lodního motoru do provozu pozornì prostudujte tento návod k obsluze a dùkladnì se seznamte s obsluhou za úèelem zabránìní vážného poranìní osob, èi poškození stroje. Motor se pøi provozu zahøívá a zùstává horký i nìkolik minut po vypnutí. Nauète se bezpeènì zastavovat motor v pøípadì nebezpeèí. Nauète se bezpeènì používat všechny ovládací prvky motoru. Mìjte na vìdomí doporuèení výrobce motoru o nejvyšším možném výkonu závìsného motoru a dbejte na správnou montáž motoru. Nikdy nesvìøujte ovládání motoru osobì neznalé èi bez pøíslušných dovedností v ovládání motoru. Zastavte okamžitì motor, pokud nìkdo pøepadne z paluby lodi. Nikdy nepoužívejte lodní motor, je-li nìkdo v bezprostøední blízkosti lodi. Lanko nouzového vypínaèe motoru musí být pevnì spojeno s obsluhující osobou. Pøed použitím lodního motoru se seznamte s místními pøedpisy a zákony týkajících se provozování lodi a lodních motorù. Výrobce motoru nenese žádnou odpovìdnost za protizákonné používání motoru. 6

11 BEZPEÈNOST Nikdy neprovádìjte žádné dodateèné úpravy na lodním motoru. Vždy používejte záchrannou vestu, jste-li na palubì lodi. Nepoužívejte motor bez ochranných krytù. Obnažené pohyblivé souèásti mohou zpùsobit vážné poranìní. Nedemontujte žádné ochranné kryty, nálepky, upozornìní, štítky a ostatní bezpeènostní doplòky; jsou namontovány pro Vaši bezpeènost. Nebezpeèí vzniku požáru a popálení Benzín je velmi hoølavá látka a jeho výpary jsou výbušné. Pøi manipulaci s benzínem dbejte maximální opatrnosti. NÁDOBY S BENZÍNEM UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DÌTÍ. Pohonné hmoty doplòujte v dobøe vìtraném prostoru pøi vypnutém motoru a zabraòte pøístupu s otevøeným ohnìm a pøi práci nekuøte. Dbejte, aby nedošlo k rozlévání paliva pøi doplòování. Nepøeplòujte palivovou nádrž. Po doplnìní paliva se ujistìte, zda je uzávìr dostateènì dotažen. Rozlité palivo nebo palivové páry se mohou vznítit.jestliže došlo k rozlití paliva, vysušte místo dosucha døíve, než motor nastartujete. Motor a výfukový systém se pøi provozu zahøívají a zùstávají horké i nìkolik minut po vypnutí. Pøi styku s povrchem horkých èástí mùže dojít k popálení osob nebo vznícení hoølavých materiálù. Vyhnìte se kontaktu s horkými èástmi motoru a výfukového systému. Pøed provádìním údržby nebo transportem nechejte motor vychladnout. Nebezpeèí otravy oxidem uhelnatým Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý. Tento plyn je bezbarvý a bez zápachu a jeho nadýchání mùže vést ke ztrátì vìdomí a pøípadnì ke smrti. Pøi provozu motoru v uzavøeném nebo èásteènì uzavøeném prostoru mùže dojít ke kontaminaci ovzduší jedovatými plyny. V takových pøípadech zajistìte øádné vìtrání provozního prostoru. 7

12 PROÈTÌTE NÁVOD K POUŽITÍ 2. UMÍSTÌNÍ VÝSTRAŽNÝCH ŠTÍTKÙ (Není u všech modelù) Tyto štítky upozoròují na možné nebezpeèí poranìní. Prostudujte peèlivì bezpeènostní pokyny a upozornìní uvedené v tomto návodu. V pøípadì poškození výstražných štítkù se obra te na Vašeho prodejce Honda, kde obdržíte nové. POZOR HORKÝ POVRCH 8

13 UMÍSTÌNÍ VÝSTRAŽNÝCH ŠTÍTKÙ Adresa výrobce Hmotnost bez paliva Umístìní oznaèení E.U. (Pouze pro modely SD, SCD, SHD, SCHD, LD, LCD, LHD, LCHD, SCG, SCHG, LCG a LCHG) Znaèka E.U. (Pøíklad: BF2D) 9

14 Uzávìr palivové nádrže Táhlo sytièe Aretaèní šroub plynové rukojeti (u vybraných modelù) 3. POPIS SOUÈÁSTÍ Rukoje startování Páèka plynu (u vybraných modelù) Vypínaè motoru Kryt motoru Pøepravní chránièe motoru Rukoje plynu (u vybraných modelù) Olejová zátka (pod krytem motoru) Kontrolní okénko hladiny oleje Ovládací rukoje Upevòovací šroub Zámek krytu motoru Šroub tuhosti øízení Páèka palivového ventilu Závìs motoru Páka vyklápìní motoru Stavìcí šroub s køídlovou matkou Kovová anoda Kontrolní šroub hladiny pøevodového oleje Antikavitaèní deska Vypouštìcí šroub pøevodového oleje Lodní šroub Pøevodový olej (Vybrané modely) 10

15 4. OVLÁDACÍ PRVKY Vypínaè motoru Tlaèítko vypínaèe motoru Startovací rukoje Startovací rukoje Sytiè Sytiè Vypínaè motoru Tlaèit (otevøeno) Táhnout (zavøeno) Tlaèit Motor nastartujte pomocí startovací rukojeti. Startování studeného motoru usnadníte povytažením táhla sytièe. Poté je do motoru dodávána bohatší smìs paliva. Motor zastavíte stisknutím tlaèítka vypínaèe motoru. 11

16 OVLÁDACÍ PRVKY Páka plynu/rukoje plynu Otáèky motoru zvýšíte nebo snížíte manipulací s pákou nebo rukojetí plynu podle vyobrazení. Modely vybavené pákou plynu: Páka plynu Pomalu Rychle Modely vybavené plynovou rukojetí: Rukoje plynu Rychle Pomalu 12

17 OVLÁDACÍ PRVKY Aretaèní šroub rukojeti plynu Aretaèní šroub rukojeti plynu Páèka palivového ventilu Páèka palivového ventilu Kontrolní prùzor stavu hladiny oleje Horní mez Dolní mez Uvolnit Dotáhnout (ON) Zapnuto (OFF) Vypnuto Kontrolní prùzor stavu hladiny oleje Pomocí aretaèního šroubu nastavíte v pøípadì potøeby konstantní rychlost motoru. Šroub dotáhnete otáèením po smìru hodinových ruèièek a uvolníte otoèením naopak. Páèku ventilu pøesuòte do polohy ON, aby mohlo palivo proudit do motoru. Stav motorového oleje kontrolujte pøes prùzor pøi vypnutém motoru ve svislé poloze. 13

18 Karabinka vypínaèe Bezpeènostní vypínaè OVLÁDACÍ PRVKY Bezpeènostní lanko vypnutí motoru Bezpeènostní lanko vypnutí motoru Karabinka bezpeènostního vypínaèe Náhradní karabinka Lanko vypínaèe Motor je vybaven lankem bezpeènostního vypínaèe, jež vypne motor ihned poté, co obsluha vypadne z lodi nebo se náhle dostane mimo obslužný prostor motoru. Motor se zastaví po vytažení karabinky umístìné na konci lanka z bezpeènostního vypínaèe. Pøi obsluze lodního motoru vždy pøipevnìte konec lanka bezpeènostního vypínaèe k zápìstí. VAROVÁNÍ Pokud není lanko bezpeènostního vypínaèe pøi provozu pøipevnìno k obsluhující osobì, mùže dojít v pøípadì pádu obsluhy k nekontrolovanému pohybu lodi. Pro zajištìní bezpeènosti obsluhy a ostatních pøepravovaných osob dbejte na to, aby byla vždy karabinka øádnì zasunuta do vypínaèe a konec lanka pøipevnìn k zápìstí obsluhy motoru. Poznámka: Motor nelze nastartovat, pokud není karabinka zasunuta do bezpeènostního vypínaèe. Náhradní karabinka je uložena v brašnì s náøadím. 14

19 OVLÁDACÍ PRVKY Páka náklonu Zadní transportní madlo Páka náklonu Kovová anoda Krátký høídel Dlouhý høídel Aretaèní šroub øízení Táhnout Pøední transportní madlo 75 Páku náklonu použijte pøi manévrování v mìlkých vodách, vyloïování, spouštìní na vodu nebo pøi kotvení. Motor naklopíte uchopením za transportní madla podle vyobrazení. Páka náklonu zajistí pomocí pružiny motor v úhlu pøibližnì 75. Motor vrátíte do pùvodní provozní polohy tak, že jej pøidržíte a zatáhnete za páku náklonu. Poté motor pomalu spustíte dolù. Anody Galvanizaèní anoda chrání kovové èásti zaøízení pøed korozí. 15

20 OVLÁDACÍ PRVKY Upínák krytu motoru Kryt motoru Šroub tuhosti øízení Šroub tuhosti øízení Stavìcí šroub pøíèného úhlu Zvýšit tuhost Snížit tuhost Upínací páska Upínací páskou zajistíte motorový kryt v uzavøené poloze. Nikdy neotvírejte kryt za chodu motoru. Šroubem lze nastavit odpor pøi otáèení motorem pøi øízení lodi. Dotažením šroubu po smìru hodinových ruèièek zajistíte motor ve stabilní poloze pro dodržení pevného kurzu plavby nebo tím motor zajistíte proti kymácení pøi pøepravì lodi na pøívìsu. Otoèením šroubu proti smìru hodinových ruèièek tuhost øízení snížíte. Stavìcí šroub a køídlová matka Pomocí stavìcího šroubu nastavte úhel motoru v bìžné provozní poloze. Úhel motoru mùže být nastaven ve ètyøech polohách. 16

21 OVLÁDACÍ PRVKY Uzávìr palivové nádrže Ventil uzávìru palivové nádrže Otevøít Svorky Svorky Uzávìr palivové nádrže Ventil uzávìru palivové nádrže zamezuje pøístupu vzduchu k palivu. Pøed spuštìním motoru otevøete ventil uzávìru otoèením o 2 až 3 otáèky proti smìru hodinových ruèièek. Pøi doplòování paliva uvolnìte ventil a sejmìte uzávìr nádrže. Pøed transportem nebo odstavením motoru ventil uzavøete otoèením po smìru hodinových ruèièek. Pomocí svorek upevnìte zadní konzoly k pøíèce. 17

22 Model S (krátký) L (dlouhý) T (Výška nohy) 418 mm 571 mm Lze zvolit kratší èi delší variantu nohy lodního motoru v závislosti na výšce zadní desky lodi. 5. MONTÁŽ Poznámka Nesprávná montáž lodního motoru mùže zpùsobit pád motoru do vody, nemožnost udržení pøímého kurzu plavby, nemožnost zvyšování rychlosti nebo nadmìrnou spotøebu paliva. Doporuèujeme pøenechat montáž lodního motoru autorizovanému støedisku Honda. V pøípadì použití doplòkového pøíslušenství konzultujte zpùsob montáže a použití s pracovníkem autorizovaného støediska Honda. Výbìr lodi: Zvolte loï odpovídající výkonu motoru, tj. 1,5 kw. U vìtšiny lodí uvádí výrobce výkon motoru odpovídající danému typu lodi. Výstraha Nepøekraèujte výkonovou mez doporuèenou výrobcem lodi. Mùže dojít k poškození lodi èi k Vašemu poranìní. Výška nohy T 18

23 Vodní hladina MONTÁŽ Umístìní Výška montáže Støed zádi Výška nohy Motor namontujte do støedu zadní desky lodi (viz obr.) Antikavitaèní deska Z dùvodu dostateèné hloubky vrtule pod hladinou musí být zvolena správná varianta tìlesa lodního motoru v závislosti na výšce zadní stìny lodi. Kratší varianta vyžaduje výšku zadní stìny pøibližnì 380 mm. Další varianta vyžaduje výšku zadní stìny 510 mm. Požadovanou hloubku motoru zkontrolujte pøi naložené lodi a pøi nespuštìném motoru tak, aby antikavitaèní deska byla asi 150 mm pod hladinou vody. Za chodu se ujistìte, že antikavitaèní deska zùstává pod hladinou vody. Nadmìrné nebo nerovnomìrné zatížení lodi 150 mm zpùsobuje pøílišné ponoøení motoru. Pøílišné zatížení lodi v pøední èásti zpùsobuje nadmìrné vynoøení motoru a následné snížení chlazení motoru. UPOZORNÌNÍ Nedostateèný ponor mùže zpùsobit pøehøátí motoru. 19

24 Nesprávnì. Loï noøí pøíï pøíliš hluboko. MONTÁŽ Upevnìní motoru Náklon motoru (plavba) Závìs motoru Nesprávnì. Loï noøí záï pøíliš hluboko. Pojistné lanko Upevòovací šroub Zavìšte motor pomocí konzol na zadní stìnu lodi a dotáhnìte køídlovými šrouby. UPOZORNÌNÍ Pøi èastém používání lodi dbejte, aby byly šrouby vždy dostateènì dotaženy. Provleète a zajistìte bezpeènostní lanko v otvoru na upínací konzole motoru a druhý konec upevnìte na lodi. Zabrání to pøípadné ztrátì motoru. Nastavte motor tak, aby osa lodního šroubu byla v poloze zajiš ující stabilní plavbu a maximální výkon. Správnì. Zajištìn maximální výkon motoru. Nastavení úhlu lodního šroubu se liší v závislosti na typu lodi, typu motoru, lodního šroubu a provozních podmínkách. 20

25 MONTÁŽ Úprava úhlu motoru Jestliže osa lodního šroubu není rovnobìžnì s hladinou vody, upravte ji zmìnou pozice nastavovacího šroubu. Nastavení polohy motoru: 1. Uvolnìte køídlovou matici a následnì šroub nastavení. 2. Nastavte správný úhel motoru a opìt dotáhnìte køídlovou matici. Ujistìte se, že hlava šroubu a køídlová matice sedí pøesnì v jednom ze ètyø nastavovacích otvorù. Upozornìní K zabránìní poškození motoru nebo lodi se ujistìte, že je šroub nastavení úhlu zajištìn. 21

26 6. KONTROLA PØED SPUŠTÌNÍM Motor BF2D/BF2.3B je ètyøtaktní vzduchem chlazený lodní motor, používající automobilový bezolovnatý benzín oktanového èísla 91 a vyšší. Je mazán motorovým olejem. Pøed zahájením provozu proveïte následující kontroly. Demontáž/montáž krytu motoru Páska Kryt motoru Varování Nepoužívejte motor bez ochranných krytù. Obnažené pohyblivé souèásti mohou zpùsobit vážné poranìní. Upozornìní Kontrolu provádìjte pøi vypnutém motoru. Demontáž a uchycení krytu motoru proveïte pomocí úchytné pásky. 22

27 KONTROLA PØED SPUŠTÌNÍM Kontrola hladiny motorového oleje Upozornìní Kvalita motorového oleje je jedním z hlavních faktorù ovlivòujících výkon a životnost motoru. Nepoužívejte motorové oleje bez detergentních pøísad nebo oleje nižších tøíd kvality tyto nemají požadované mazací vlastnosti. Pøi použití nedoporuèených typù motorového oleje mùže dojít k vážnému poškození motoru. POZNÁMKA: Hladinu motorového oleje kontrolujte po vychladnutí motoru. Doporuèený olej Jako olejovou náplò používejte vysoce kvalitní motorový olej Honda pro ètyøtaktní motory nebo podobný ekvivalent, který splòuje nebo pøevyšuje normy amerických výrobcù automobilù API klasifikace SG, SF. Klasifikace SG, SF je uvedena na obalu oleje. Olej tøídy SAE 10W 30 je obecnì doporuèován, jako univerzální olej pro použití pøi všech teplotách. Kontrola a doplnìní Maximum Minimum Kontrolní prùzor hladiny oleje 1. a pohledem zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje v kontrolním prùzoru - olejoznaku. ního okraje kontrolního prùzoru (olejoznaku), olej doplòte na úroveò horní znaèky (viz str. 51). Umístìte motor do vertikální polohy 2. Jestliže úroveò oleje nedosahuje ani spodního 23

28 Palivo KONTROLA PØED SPUŠTÌNÍM Objem olejové náplnì: 0,25 l Upozornìní Nepøeplòujte nádobku motorovým olejem. Po doplnìní zkontrolujte hladinu motorového oleje. Pøebytek i nedostatek motorového oleje mohou zpùsobit poškození motoru. Kontrola množství paliva Víèko palivové nádrže Ventil Palivová nádrž Odšroubujte uzávìr palivové nádrže a zkontrolujte hladinu paliva. V pøípadì potøeby palivo doplòte. POZNÁMKA: Pøed odšroubováním uzávìru otevøete ventil. Pokud je ventil uzavøen, palivový uzávìr lze tìžko odšroubovat. Po doplnìní paliva opìt uzávìr peèlivì dotáhnìte. Používejte automobilový bezolovnatý benzín oktanového èísla 91 a vyšší. Použití benzínu s pøímìsí olova mùže zpùsobit poškození motoru. Nikdy nepoužívejte smìs oleje a benzínu nebo zneèištìný benzín. Zabraòte vniknutí neèistot, prachu a vody do palivové nádrže. Objem palivové nádrže: 1,0 l. 24

29 KONTROLA PØED SPUŠTÌNÍM VAROVÁNÍ Benzín je velmi hoølavý a výbušný. Tankujte v dobøe vìtraném prostoru a pøi vypnutém motoru. Bìhem tankování a v místech uskladnìní pohonných hmot nekuøte a zabraòte pøístupu s otevøeným ohnìm. Palivovou nádrž nepøeplòujte (v nalévacím hrdle by nemìlo být palivo) a po skonèení tankování nádrž øádnì uzavøete. Dbejte, aby bìhem tankování nedocházelo k rozlévání paliva. Benzínové výpary nebo pøímo rozlité palivo se mùžou velice snadno vznítit. Dojde-li k rozlití paliva, zajistìte, aby prostor byl pøed spuštìním motoru zcela vysušen a benzínové výpary byly øádnì odvìtrány. Zabraòte opakovanému èi delšímu kontaktu s pokožkou a vdechování benzínových výparù. Udržujte pohonné hmoty mimo dosah dìtí. POUŽÍVÁNÍ BENZÍNU S OBSAHEM ALKO- HOLU Jestliže se rozhodnete pro používání benzínu s obsahem alkoholu, ujistìte se, že jeho oktanové èíslo má hodnotu nejménì tak vysokou, jak doporuèuje Honda. Existují 2 druhy alkoholových benzínù: První obsahuje etanol, druhý obsahuje metanol. Nepoužívejte benzín, který obsahuje více než 10% etanolu a benzín s pøímìsí metanolu (metylalkoholu nebo benzín s podílem prostøedku na ochranu proti korozi a rozpouštìdlo metanolu). V žádném pøípadì nepoužívejte benzín s podílem metanolu vyšším než 5% i v pøípadì, že benzín obsahuje rozpouštìdlo a prostøedek proti korozi. POZNÁMKA: Závady na palivovém systému nebo provozní závady na motoru vzniklé používáním takovýchto pohonných látek nemohou být kryty zárukou. HONDA nemùže schválit používání pohonných látek s obsahem metanolu z dùvodu neúplnosti posudku o vlastnostech takovýchto pohonných látek. Døíve než zakoupíte benzín u neznámé pumpy, ujistìte se, zda neobsahuje alkohol a v pøípadì, že ano, zjistìte jaký druh a jaké množství. Pokud zjistíte po použití jakéhokoliv alkoholového benzínu jakékoliv nežádoucí jevy, nebo máte nìjaké pochybnosti, použijte bìžný benzín, který alkohol neobsahuje. 25

30 KONTROLA PØED SPUŠTÌNÍM Ostatní prohlídky Kontrolujte následující: 1) Zda není poškozen lodní šroub èi pojistná závlaèka. 2) Zda není poškozena øídící rukoje. 3) Zda nejsou poškozeny upínací konzole motoru. 4) Zda je kompletní náøadí a náhradní díly a ostatní vybavení motoru. 5) Zda kov anody není uvolnìn, poškozen èi nekoroduje. Kov anody pomáhá zabraòovat korozi motoru, musí být ponoøen do vody, kdykoliv je motor v provozu. Kov anody musí být vymìnìn v pøípadì, že jeho tlouš ka nedosahuje ani poloviny pùvodní tlouš ky. UPOZORNÌNÍ Pøi obnovì nátìru motoru dbejte, aby pøebyteèná barva nepøekryla kov anody, což by zpùsobilo zvýšenou korozi motoru. Seznam materiálu, který je doporuèeno umístit na lodi: lodní šroub a pojistná závlaèka lodního šroubu. místních omezení a zákonù provozu motorových lodí. 1. Návod k obsluze motoru 2. Náøadí 3. Náhradní motorový olej, zapalovací svíèky, 4. Potøebné informace týkající se pøípadných 26

31 7. STARTOVÁNÍ MOTORU Otevøeno Startování motoru Varování Spaliny obsahují jedovaté látky, které mohou zapøíèinit bezvìdomí èi zpùsobit smrt. Nikdy nepoužívejte motor v uzavøené garáži nebo v uzavøeném prostoru. Ventil zátky palivové nádrže Otevøít Upozornìní Z dùvodu zabránìní možného poranìní dbejte, aby motor s lodním šroubem bìžel øádnì ponoøený do vody. Otevøeno Zátka palivové nádrže 1. Otevøete odvzdušòovací ventil palivové nádrže otoèením o 2 3 otáèky. 2. Palivový kohout otevøete. 27

32 Karabinka bezpeènostního vypínaèe Vypínaè motoru STARTOVÁNÍ MOTORU Náhradní karabinka bezpeènostního vypínaèe Lanko bezpeènostního vypínaèe motoru 3. Pøipojte karabinku nouzového vypínaèe motoru na jeden konec bezpeènostního lanka a druhý konec upevnìte k ruce obsluhy. Varování V pøípadì neupevnìní bezpeènostního lanka k ruce obsluhy, mùže dojít pøi vypadnutí obsluhy z lodi k nebezpeèné situaci. Neovladatelná loï mùže vážnì poranit obsluhujícího, pasažéry èi ostatní lidi v okolí. Vždy správnì upevnìte bezpeènostní lanko døíve, než nastartujete motor. POZNÁMKA: Motor nenaskoèí v pøípadì nepøipojení karabinky bezpeènostního lanka k nouzovému vypínaèi. Náhradní karabinka je uložena v náøadí. 28

33 STARTOVÁNÍ MOTORU Táhlo sytièe Táhnout TYP VYBAVENÝ PÁÈKOU PLYNU: Páèka plynu Poloha START Poloha START TYP VYBAVENÝ RUKOJETÍ PLYNU: Rukoje plynu 5. V pøípadì startování studeného motoru, vytáhnìte táhlo sytièe (poté je do motoru dodávána bohatší palivová smìs). Poloha START Poloha START 4. Ovládací páèku nebo rukoje plynu uveïte do polohy START. Upozornìní Motor v žádném pøípadì nestartujte když je nastaven plný plyn. Po nastartování dojde v tomto pøípadì k náhlému pohybu lodi a možnosti poranìní osob èi poškození majetku. 29

34 STARTOVÁNÍ MOTORU Rukoje startéru V prùbìhu provozu kontrolujte, zda je antikavitaèní deska neustále ponoøena. Nadmìrné nebo nevyvážené zatížení lodi mùže mít vliv na ponor motoru. Nadmìrné zatížení pøední èásti lodi zvedá motor nad hladinu a snižuje jeho chlazení. Pøetížení lodi nebo nadmìrná zátìž zadní èásti zvyšuje ponor motoru a snižuje jeho výkon. 6. Rukoje startovacího zaøízení povytahujte pomalu, dokud neucítíte odpor, poté zatáhnìte silnìji. Upozornìní Startovací šòùru nepouštìjte, vracejte ji pomalu a jemnì, zabráníte poškození startéru. Nevytahujte startovací šòùru za chodu motoru, mùže dojít k poškození startéru. Pøi protáèení motoru pomocí startovací šòùry udržujte motor v pøímém smìru. Jestliže motor nechce naskoèit, zkontrolujte karabinku nouzového vypínání motoru. 7. Jestliže byl použit sytiè, zasuòte táhlo sytièe po zahøátí motoru. 30

35 STARTOVÁNÍ MOTORU 5 mm matice 1. Demontujte kryt motoru. 2. Uvolnìte 3 ks 5 mm matic a demontujte ruèní startér. NOUZOVÝ START V pøípadì, že dojde k závadì ruèního startéru, mùže být motor nastartován pomocí náhradní startovací šòùry uložené v náøadí. Kryt motoru Ruèní startér 31

36 STARTOVÁNÍ MOTORU Startovací šòùra 4. Ruèní startér ponechte demontovaný a namontujte zpìt kryt motoru. Výstraha Obnažené pohyblivé èásti motoru mohou zpùsobit poranìní. Buïte opatrní pøi montáži krytu motoru. Motor nesmí být provozován bez nemontovaného krytu motoru. 3. Namotejte záložní startovací šòùru po smìru hodinových ruèièek na kladku a tahem motor nastartujte. Upozornìní Dbejte, aby v blízkosti kladky nebyly žádné volné pøedmìty. 32

37 STARTOVÁNÍ MOTORU Vyhledávání a odstraòování závad pøi startování Závada Motor nelze nastartovat Možná pøíèina Není zasunuta karabinka bezpeènostního vypínaèe Páka plynu nebo rukoje plynu nejsou v poloze START V nádrži není palivo Uzavøený palivový ventil Uzavøený ventil víèka palivové nádrže Zahlcený motor Koncovka svíèky není øádnì pøipojena Postup pøi odstranìní Zasunout karabinku do vypínaèe (str. 28) Nastavit plynovou páku nebo rukoje do polohy START (str. 29) Doplnit palivo (str. 24) Nastavit páèku palivového ventilu do polohy ON (otevøeno) (str. 27) Otevøít ventil víèka palivové nádrže (str. 27) Vyèistit a vysušit zapalovací svíèku (str. 54) Upevnit øádnì koncovku svíèky (str. 54) 33

38 8. POUŽITÍ A PROVOZ MOTORU POUŽITÍ A PROVOZ MOTORU Zábìh motoru Pøi správném prùbìhu procesu zábìhu motoru se styèné plochy pohyblivých dílù opotøebovávají rovnomìrnì, což zaruèuje správný výkon a dlouhou životnost motoru. Pøi zabíhání motoru postupujte následovnì: Po dobu prvních 10 hodin provozu motor provozujte pøi nízkých rychlostech a bez prudkých èi náhlých pohybù ovládání plynu. 1. Øízení Zvýšit tuhost Šroub tuhosti øízení Snížit tuhost Otoèením øídící páky vpravo, docílíme zahnutí doleva a naopak. Lodì vybavené dálkovým øízením se ovládají stejnì jako automobil. Citlivost v øízení se dá nastavit pomocí nastavování tuhosti øízení. Plynulého øízení docílíte dotažením šroubu tuhosti tak, že pøi natáèení motoru cítíte lehký odpor. 34

39 POUŽITÍ A PROVOZ MOTORU 2. Jízda rovnomìrnou rychlostí Páèka plynu Typ vybavený páèkou plynu: Typ vybavený rukojetí plynu: Poloha rychle Upozornìní Nepoužívejte bez ochranného krytu. Obnažené pohyblivé souèásti mohou zpùsobit poranìní; voda mùže poškodit motor. Zkontrolujte, zda je páka náklonu v poloze RUN (Chod). POZNÁMKA: Z dùvodu nejlepšího využití výkonu motoru je nutné zajistit rovnomìrné rozložení pasažérù èi nákladu v lodi. Rukoje plynu Poloha rychle Poloha rychle Ke zvýšení rychlost pøesuòte páèku plynu smìrem k poloze RYCHLE nebo otoète rukojetí plynu rovnìž smìrem k poloze RYCHLE. Pro normální plavbu použijte asi 1/2 max. plynu. Konstantní rychlost nastavíte dotažením aretaèního šroubu po smìru hodinových ruèièek. Po uvolnìní šroubu mùžete opìt ovládat rychlost manuálnì. 35

40 POUŽITÍ A PROVOZ MOTORU 3. Zpìtný chod Typ vybavený páèkou plynu: Páèka plynu Poloha pomalu Poloha pomalu Typ vybavený rukojetí plynu: Rukoje plynu Poloha pomalu Šroub nastavení tuhosti ovládání plynu Poloha pomalu 1. U modelù s páèkou ovládání plynu páèku uveïte do polohy POMALU, u modelù s rukojetí plynu, rukoje uveïte do polohy POMALU. 2. Pøi zmìnì smìru jízdy na VZAD je nutné otoèit celý motor o 180 a pøeklopit øídící rukoje na druhou stranu motoru. Pøi pøeklápìní øídící rukojeti dbejte, aby u modelu s rukojetí plynu nedošlo k náhlému pøidání plynu. POZNÁMKA: Pøi jízdì vzad dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození lodního šroubu o pøípadné pøekážky na dnì. Upozornìní Pøi každé zmìnì smìru pohybu z VPØED na VZAD nebo opaènì je nutné uvést ovládání plynu vždy do polohy POMALU. Hrozí pøevrácení lodi. 36

41 POUŽITÍ A PROVOZ MOTORU Táhnout Páèka náklonu Náklon motoru Pøi kotvení èi parkování lodi v pøístavu nebo poblíž bøehu motor nakloòte tak, aby nedošlo k poškození lodního šroubu o mìlké dno. Zadní transportní rukoje Šroub tuhosti øízení 75 Pøední transportní rukoje 1) Vypnìte motor (str. 40) a uzavøete palivový kohout (str. 41). 2) Uzavøete odvzdušòovací ventil palivové nádrže (str. 41). 3) V poloze pro pohyb VPØED motor uchopte za pøední a zadní rukojeti a nakloòte na úhel 75. Páèka náklonu automaticky motor zajistí v takto naklonìné poloze. 4) Šroub nastavení tuhosti øízení dotáhnìte tak, aby nedocházelo k samovolnému otáèení motoru. Upozornìní Motor nikdy neklopte v poloze pro pohyb VZAD. Mohlo by dojít k prùniku motorového oleje do spalovacího prostoru válce a následnému poškození motoru. Motor nikdy neklopte pomocí páky øízení. 5) K navrácení motoru do normální cestovní polohy, opìt uvolnìte páèku náklonu motoru a motor jemnì spus te smìrem dolù. 37

42 POUŽITÍ A PROVOZ MOTORU Kotvení Upozornìní Aby nedošlo k poškození motoru, dávejte pozor pøi kotvení lodi, zvláštì je-li motor naklonìn. Nedovolte, aby motor poškodil vybavení pøístavu èi ostatní lodì.

43 POUŽITÍ A PROVOZ MOTORU Provoz v mìlkých vodách POZNÁMKA Pøi nadmìrném úhlu náklonu se mùže lodní šroub vynoøit nad hladinu a zpùsobit tak pøetáèení motoru. Pøi plavbì v mìlkých vodách naklopte motor tak, aby nedošlo k poškození lodního šroubu o dno (viz str. 37). Motor v tomto pøípadì udržujte pøi nízkých otáèkách. Provoz ve velkých nadmoøských výškách Ve velkých nadmoøských výškách dochází ke zmìnì pomìru sycení paliva smìrem k pøesycení smìsi (bohatší smìs). Má to za následek jak ztrátu výkonu, tak zvýšenou spotøebu paliva. Pøíliš bohatá smìs vede též k zanesení zapalovací svíèky a obtížnému startování. Výkon motoru pøi provozu ve vysokých výškách lze zlepšit úpravami karburátoru. Pokud motor pracuje dlouhodobì ve výškách nad 1500 m n.m., navštivte svùj autorizovaný servis HONDA s cílem úpravy karburátoru. I pøi úpravách karburátoru výkon motoru klesá pøibližnì o 3,5% pøi zvìtšení nadmoøské výšky o každých 300 m. Bez provedení úprav jsou ztráty na výkonu ještì vìtší. Upozornìní Pokud je motor upraven pro provoz ve velkých nadmoøských výškách, je palivová smìs chudá pro provoz ve výškách nižších. Pøi provozu v nadmoøských výškách pod 1500 m n.m. s upraveným karburátorem mùže dojít k pøehøátí motoru a jeho vážnému poškození. S žádostí o úpravu nastavení karburátoru se obra te na Váš autorizovaný servis Honda. 39

44 Poloha pomalu Poloha pomalu 9. VYPÍNÁNÍ MOTORU Vypínání motoru Typ vybavený páèkou plynu: Nouzový vypínaè Páèka plynu Poloha pomalu Lanko nouzového vypínaèe Karabinka nouzového vypínaèe Typ vybavený rukojetí plynu: Rukoje plynu Nouzové vypnutí motoru Vypnutí motoru lze dosáhnout v nouzi vytažením bezpeènostního lanka nouzového vypínaèe a následného vypnutí nouzového vypínaèe motoru. POZNÁMKA: Z dùvodu prevence je dobré èas od èasu motor vypnout právì pomocí bezpeènostního lanka nouzového vypínaèe. Ujistíte se o funkènosti nouzového vypínání motoru. Poloha pomalu Normální vypnutí motoru 1. Ovládání plynu uveïte do polohy POMALU. 40

45 VYPÍNÁNÍ MOTORU Odvzdušòovací ventil Zátka palivové nádrže Nouzový vypínaè Stlaèit Uzavøeno Uzavøeno Páèka palivového ventilu 2. Stlaète vypínaè motoru a vyèkejte zastavení motoru. Pokud nedojde k zastavení motoru po stlaèení vypínaèe motoru, vytáhnìte karabinku z bezpeènostního vypínaèe. Pokud motor i nadále bìží, uzavøete palivový ventil a vytáhnìte táhlo sytièe. 3. nádrže. vypínaèe a uschovejte. Uzavøete palivový kohout. 4. Uzavøete odvzdušòovací ventil palivové 5. Vyjmìte bezpeènostní lanko nouzového POZNÁMKA: Po skonèení provozu motoru v plném zábìru nechejte motor vychladnout pøi nízkých otáèkách. 41

46 Nesprávnì 10. PØEPRAVA Varování Dbejte na to, aby nedocházelo k rozlévání paliva. Rozlité palivo nebo jeho výpary se mohou vznítit. Pokud dojte k rozlití paliva, zajistìte, aby byl potøísnìný prostor pøed pøepravou motoru nebo jeho skladováním vysušen. Pøi doplòování a uskladòování paliva nekuøte a nepøibližujte se s otevøeným ohnìm nebo zdrojem jiskøení. Pøenášení Motor pøenášejte za transportní rukojeti nebo uchopením za výstupek pod zajiš ovací páskou motorového krytu (viz obr.). Nepøenášejte motor uchopením za kryt. Upozornìní Nikdy nepoužívejte motor jako madlo pøi zvedání nebo transportu lodi. Upozornìní Nepøenášejte motor uchopením za kryt. Motor mùže upadnout a zpùsobit poranìní osob nebo mùže dojít k jeho poškození. 42

47 PØEPRAVA Po demontování z lodi motor pøepravujte ve vodorovné nebo svislé poloze (viz obr.). Pøeprava ve svislé poloze Zadní konzola Šroubové svorky 1. Nasuòte zadní konzolu na stojan motoru a pevnì dotáhnìte šroubové svorky. 2. Motor pøepravujte podle vyobrazení. 43

48 PØEPRAVA Pøeprava ve vodorovné poloze Nesprávnì Chránièe obalu Sklopte øídící páku a motor položte na chránièe obalu. Upozornìní Jiné než výše uvedené zpùsoby pøepravy nebo uskladnìní motoru mohou zpùsobit jeho poškození nebo únik motorového oleje. V pøípadì pøevrácení motoru (šroubem vzhùru) pronikne olej z klikové skøínì do válce a mùže zpùsobit obtíže pøi startování. 44

49 PØEPRAVA PØEPRAVA Šroub tuhosti øízení Zvýšit odpor Snížit odpor Bezpeènostní podpìra V pøípadì pøepravy lodi se zavìšeným motorem doporuèujeme nechat motor v cestovní poloze a øízení zajištìno pomocí nastavení tuhosti øízení. Upozornìní Loï nesmí být pøepravována s vyklopeným motorem. V pøípadì uvolnìní motoru mùže dojít k vážnému poškození lodi nebo motoru samotného. Motor mùže být pøepravován v cestovní poloze. V pøípadì, že není dostatek místa mezi silnicí a lodním šroubem, demontujte motor z lodi nebo motor v naklopené poloze zajistìte pomocí bezpeènostní podpìry, která znemožní jakýkoliv nežádoucí pohyb motoru bìhem pøepravy. 45

50 11. ÈIŠTÌNÍ Po každém použití motoru ve slané nebo zneèištìné vodì motor øádnì vyèistìte a propláchnìte èistou vodou. Varování Zkontrolujte, zda je motor øádnì upevnìn. 46

51 12. ÚDRŽBA Prùbìžná údržba a seøizování motoru jsou velice dùležité k udržení motoru v optimálním stavu. Kontrolní a servisní rozvrh je uveden níže v tabulce. Varování Pøed provádìním jakékoliv údržby musí motor být v klidu. Jestliže je nutno motor nastartovat, proveïte tak v dobøe vìtraném prostoru. Nikdy nestartujte motor v uzavøené místnosti. Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, který mùže zpùsobit pøi vdechování ztrátu vìdomí nebo smrt. Pøed každým spuštìním motoru je nutné namontovat kryt motoru a zajistit zabezpeèovací páskou. Upozornìní Pøed spuštìním motoru zkontrolujte, zda výška vody nad antikavitaèní deskou je nejménì 150 mm, jinak mùže dojít k pøehøátí motoru. Pøi údržbì a opravách používejte pouze originální náhradní díly HONDA nebo jejich ekvivalenty. Použití jiných náhradních dílù mùže vést k vážnému poškození motoru a zaniká tím nárok na záruku. 47

52 Nástrèkový klíè Ploché kleštì Nouzová startovací šòùra Brašna na náøadí ÚDRŽBA NÁØADÍ A NÁHRADNÍ DÍLY Následující náøadí a náhradní díly jsou dodávány spoleènì s motorem a slouží pro údržbu, seøizování a provádìní nouzových oprav. Náøadí 8x10 Stranový klíè Plochý / køížový šroubovák Karabinka nouzového vypínaèe Náhradní díly Náhradní støižné èepy Náhradní závlaèky 48

53 ÚDRŽBA Tabulka pravidelné údržby NORMÁLNÍ INTERVALY ÚDRŽBY (3) Pøed každým použitím První mìsíc nebo Každých 6 mìsícù Každý rok nebo 150 hod. PØEDMÌT Provádìjte v uvedených mìsíèních intervalech 10 prov.hod. nebo 50 hod ÚDRŽBY nebo provozních hodinách v závislosti co nastane døíve * Motorový olej Kontrola hladiny Výmìna Pøevodový olej Výmìna Startovací šòùra Kontrola * Pøipojení karburátoru Kontrola Seøízení (2) (2) * Vùle ventilù Kontrola Seøízení (2) * Svíèka zapalování Kontrola Seøízení Lodní šroub a støižný kolík Kontrola Anoda Kontrola Výmìna Každých 200 prov. hodin * Volnobìžné otáèky Kontrola Seøízení (2) (2) Obložení a buben spojky výmìna (2) 49

54 POZNÁMKA: (1) Mazat èastìji v pøípadì používání ve slané vodì. (2) Tyto operace by mìly být provádìny autorizovaným servisem HONDA, který má k dispozici vhodné náøadí a dokumentaci. (3) V pøípadì profesionálního použití motoru dochází k úmìrnému zkrácení intervalu údržby. ÚDRŽBA NORMÁLNÍ INTERVALY ÚDRŽBY (3) Pøed každým použitím První mìsíc nebo Každých 6 mìsícù Každý rok nebo 150 hod. PØEDMÌT Provádìjte v uvedených mìsíèních intervalech 10 prov.hod. nebo 50 hod ÚDRŽBY nebo provozních hodinách v závislosti co nastane døíve Vložka otoèného závìsu a pouzdro Výmìna Každé 3 roky (2) Tìsnìní proti vodì Výmìna Každé 3 roky (2) * Vedení paliva Kontrola Výmìna V pøípadì potøeby každé 2 roky (2) Šrouby a matice Kontrola - dotažení (2) (2) Mazání Namazání (1) (1) * Palivová nádrž a sítko Èištìní (2) * Odvzdušòovací trubka klikové skøínì Kontrola (2) * Položky související s emisemi výfukových plynù (pouze modely BF2.3B) 50

55 ÚDRŽBA Výmìna motorového oleje Nedoporuèený typ oleje nebo zneèištìný olej nepøíznivì ovlivòuje životnost pohyblivých èástí motoru. Po manipulaci s oleji umyjte ruce vodou a mýdlem. Interval výmìny motorového oleje: První výmìnu je tøeba provést 10 provozních hodin nebo 1 mìsíc po uvedení do provozu, další vždy po 50-ti provozních hodinách nebo 6-ti mìsících. Objem olejové náplnì: 0,25 l Doporuèený typ oleje: motorový SAE 10W-30 nebo ekvivalent, API klasifikace SF nebo SG. VÝMÌNA MOTOROVÉHO OLEJE Vypouštìcí šroub Horní úroveò Spodní úroveò Kontrolní okénko hladiny oleje Vypouštìní starého oleje provádìjte na zahøátém motoru z dùvodu rychlého a úplného vypuštìní. 1. Uzavøete palivový kohout a uzavøete odvzdušòovací ventil palivové nádrže. 2. Povolte vypouštìcí šroub a motor nakloòte na stranu páky øízení. 3. Demontujte vypouštìcí šroub s podložkou a vypus te olej. POZNÁMKA: Použitý olej zlikvidujte s ohledem na životní prostøedí v dobøe utìsnìné nádobì jej pøedejte do místní sbìrny. Nádoby s olejem nevyhazujte do odpadu ani olej nevylévejte do pùdy. Zátka plnící hrdla oleje Plnící hrdlo oleje 4. zpìt vypouštìcí šroub s novým tìsnìním a øádnì dotáhnìte. klikovou skøíò naplòte doporuèeným olejem (viz str. 23) a zkontrolujte hladinu. Doplòte až po horní znaèku. Postavte motor do svislé polohy, instalujte 5. Sejmìte kryt motoru. 6. Demontujte uzávìr nalévacího hrdla oleje, 7. Namontujte zpìt zátku plnìní oleje. 51

56 nádobu k zachycení použitého oleje, poté demontujte kontrolní a vypouštìcí zátku pøevodového oleje. kovové èástice. 1. Pod vypouštìcí šroub umístìte vhodnou 2. Z magnetu vypouštìcí zátky odstraòte ÚDRŽBA 8. Namontujte zpìt kryt motoru. Výmìna pøevodového oleje Interval výmìny oleje: První výmìnu je tøeba provést 10 provozních hodin nebo 1 mìsíc po uvedení do provozu, další vždy po 50-ti provozních hodinách nebo 6-ti mìsících. Výmìnu pøevodového oleje provádìjte pøi vypnutém motoru, který je ve svislé poloze. Šroub kontrolního otvoru pøevodového oleje Objem olejové náplnì: 0,05 l Doporuèený typ oleje SAE#90 hypoidní pøevodový olej nebo ekvivalent, API klasifikace (GL-4 nebo GL-5) Vypouštìcí šroub pøevodového oleje 52

57 ÚDRŽBA Utahovací moment kontrolní zátky: 3,4 Nm KONTROLA STARTOVACÍ ŠÒÙRY Startovací šòùra Pøi instalaci vypouštìcí zátky nesmí dojít k úniku oleje vìtšímu, než 30 cm 3. Utahovací moment vypouštìcí zátky: 3,4 Nm. Lahvièka s pøevodovým olejem 3. Nechejte zcela vytéct všechen olej a do vypouštìcího otvoru nasuòte adaptér olejové pumpièky. Pokud vytéká z otvoru vodou zneèištìný (bíle zabarvený) olej, kontaktujte Vaše servisní støedisko Honda. 4. Naplòte pøevodovou skøíò olejem, až zaène vytékat z kontrolního otvoru. Poté instalujte kontrolní a vypouštìcí zátku. Kontrolujte startovací šòùru každých 6 mìsícù nebo 50 provozních hodin. Startovací šòùru vymìòte, jestliže je roztøepená èi jinak poškozená a hrozí pøetržení. 53

58 ÚDRŽBA ÚDRŽBA ZAPALOVACÍ SVÍÈKY K zajištìní správného chodu motoru svíèka musí mít správnou mezeru mezi elektrodami a musí být èistá. Nástrèkový klíè na svíèku Odtrh kontaktù svíèky: 0,6 0,7 mm Upozornìní Zapalovací svíèka dosahuje bìhem provozu velmi vysokých teplot a zùstává horká i chvíli po vypnutí motoru. Interval kontroly a seøízení svíèky: Každých 50 provozních hodin nebo 6 mìsícù. Interval výmìny svíèky: Každých 200 provozních hodin nebo 1 rok. Doporuèené svíèky: CR4HSB (NGK) U14FSR-UB (DENSO) POZNÁMKA: Používejte výhradnì doporuèené zapalovací svíèky nebo jejich ekvivalenty. Svíèka s nesprávným teplotním rozpìtím mùže zpùsobit poškození motoru. 1. Demontujte kryt motoru 2. Demontujte kabel (botku) svíèky zapalování. 3. K demontáži použijte svíèkový klíè z dodaného náøadí. 4. Pohledem zkontrolujte stav svíèky. Vyøaïte svíèku, jestliže je zjevnì opotøebovaná nebo izolátor je prasklý èi oloupaný. Svíèku oèistìte pomocí drátìného kartáèe. 5. Pomocí mìrky zkontrolujte mezeru mezi elektrodami na svíèce. V pøípadì potøeby nastavte mezeru opatrným pøihnutím elektrody. Mezera by mìla být v rozmezí 0,6 0,7 mm. 54

59 ÚDRŽBA 6. Pøi opìtovné montáži zpìt nejdøíve zkontrolujte stav podložky a svíèku namontujte rukou, abyste zabránili poškození závitu. 7. Poté co svíèka dosedne do sedla, opatrnì dotáhnìte pomocí svíèkového klíèe. POZNÁMKA: V pøípadì montáže nové svíèky, pomocí svíèkového klíèe dotáhnìte o 1/2 otáèky po dosednutí svíèky do sedla tak, aby došlo ke stlaèení podložky. Jestliže používáte starší nebo použitou svíèku, dotáhnìte pouze o 1/8 1/4 otáèky po dosednutí svíèky do sedla. Upozornìní Zapalovací svíèka musí být øádnì dotažena. Pøi nedostateèném dotažení hrozí pøehøátí svíèky a poškození motoru. 8. Namontujte zpìt kryt motoru. 55

60 Táhlo plynu Táhlo sytièe Rukoje øízení Otoèný závìs ÚDRŽBA MAZÁNÍ POHYBLIVÝCH SOUÈÁSTÍ MOTORU Otøete povrch motoru pomocí hadru namoèeného v èistém oleji. Použijte antikorozní vazelínu pro lodní motory v následujících místech: Plynová páèka Interval mazání: Poprvé po 10 provozních hodin nebo 1 mìsíc po uvedení do provozu, poté vždy po 50-ti provozních hodinách nebo 6-ti mìsících. POZNÁMKA : Na místech, kde nelze použít vazelínu, použijte antikorozní olej. Páka náklonu Upevòovací šroub Šroub tuhosti øízení Nastavovací høídel Opìrka nohy 56

61 Závlaèka ÚDRŽBA VÝMÌNA STØIŽNÉHO ÈEPU LODNÍHO ŠROUBU Náhradní závlaèky a støižné èepy Závlaèka Lodní šroub Støižný èep Lodní šroub je nasazen na høídeli na støižném èepu a zajištìn závlaèkou. V pøípadì nárazu lodního šroubu na pøekážku dochází k destrukci støižného èepu a závlaèky tak, aby nedošlo k poškození lodního šroubu èi motoru samotného. Varování! Pøi výmìnì støižného èepu vytáhnìte karabinku bezpeènostního vypínaèe zabráníte tím nechtìnému spuštìní motoru. Lodní šroub má velmi ostré hrany. Pøi manipulaci používejte pevné pracovní rukavice. 1. Demontujte závlaèku a lodní šroub. 2. Demontujte pøestøižený støižný èep a vymìòte. 3. Namontujte zpìt lodní šroub. 4. Instalujte novou závlaèku a její konce odehnìte od sebe podle obrázku. POZNÁMKA: Používejte výhradnì originální závlaèky Honda a její konce zahnìte podle obrázku. 57

62 ÚDRŽBA OPRAVA UTOPENÉHO MOTORU Z dùvodu zabránìní vzniku nadmìrné koroze, utopený motor musí být opraven okamžitì po jeho vyzdvižení z vody. Jestliže je poblíž autorizovaný servis HONDA, co nejdøíve motor pøedejte do opravy. Jestliže tomu tak není, postupujte následovnì : 1. Demontujte kryt motoru a øádnì oèistìte motor èistou vodou od soli, písku a jiných neèistot. 2. Vypus te palivo do vhodné nádoby. 3. Uvolnìte odkalovací šroub karburátoru a vypus te obsah karburátoru do pøedem pøipravené vhodné nádoby a vypouštìcí šroub opìt dotáhnìte (viz str. 60). 4. Vymìòte motorový olej (viz str. 51). Jestliže byla voda v olejové náplni nebo je motorový olej kontaminovaný, je nutné provést druhou výmìnu oleje po 1/2 hodinì provozu motoru. 5. Demontujte zapalovací svíèku. Odpojte karabinku bezpeènostního lanka od nouzového vypínaèe motoru a nìkolikrát zatáhnìte za ruèní startér tak, aby voda mìla možnost uniknout ze spalovacího prostoru válce. Upozornìní Jestliže protáèíte motor s otevøeným obvodem zapalování (demontovaná zapalovací svíèka) odpojte nouzový vypínaè motoru, aby nedošlo k elektrickému poškození zapalovacího systému. V pøípadì, že motor pracoval po ponoøení, mohlo dojít k mechanickému poškození, napø. ohnutí ojnice. Pokud motor pøi protáèení klade neúmìrný odpor, nepokoušejte se jej nastartovat, dokud nebude opraven. 6. Vlijte èajovou lžièku èistého motorového oleje do otvoru po zapalovací svíèce, nìkolikrát zatáhnìte za ruèní startér a promažte tím tak vnitøní prostor válcù. Namontujte zapalovací svíèku a zasuòte karabinku bezpeènostního vypínaèe do své polohy. 58

63 ÚDRŽBA 7. Pokuste se o nastartování motoru. Varování Obnažené pohyblivé èásti motoru mohou zpùsobit vážné poranìní. Pøi montáži krytu motoru dbejte zvýšené opatrnosti. Motor nepoužívejte bez ochranného krytu. V pøípadì, že motor nelze nastartovat, demontujte zapalovací svíèku a oèistìte elektrody. Namontujte zpìt na motor a opakujte startování. Jestliže motor bìží a nejsou zøejmá žádná mechanická poškození, nechejte motor bìžet po dobu 30 min. nebo déle (ujistìte se, že hladina vody je min.150 mm nad antikavitaèní deskou). 8. Co nejdøíve dopravte motor do autorizovaného servisu HONDA ke kontrole. Emisní øídící systém (modely SCG, SCHG, LCG a LCHG) Pøi spalování benzínu vzniká oxid uhelnatý a uhlovodíkové plyny. Kontrola uhlovodíkù je velmi dùležitá, nebo za urèitých podmínek vzniká pøi reakci s nimi fotochemický smog, který ovlivòuje sluneèní záøení. Oxid uhelnatý tímto zpùsobem nereaguje, zato je však jedovatý. Spoleènost Honda využívá všech dostupných prostøedkù ke snížení škodlivých emisí produkovaných jejími výrobky. Závady, které mohou ovlivòovat emise výfukových plynù Pokud se u Vašeho motoru vyskytne nìkterá z níže uvedených závad, nechejte jej zkontrolovat v nejbližším servisním støedisku Honda: 1. po nastartování raci Obtížné startování nebo zhasínání motoru 2. Nerovnomìrný volnobìh 3. Selhávání nebo zášleh plamene pøi akceleraci 4. Slabý výkon a vysoká spotøeba paliva 59

64 13. SKLADOVÁNÍ Pro zajištìní dlouhé životnosti motoru, svìøte jeho prohlídku pøed dlouhodobým uskladnìním odbornému servisu Honda. Následující úkony však mùžete provést sami za použití minima náøadí. Vypuštìní paliva Varování Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití benzínu. Benzínové výpary nebo rozlitý benzín se mohou vznítit. Jestliže benzín vystøíkne, je bezpodmíneènì nutné pøed uskladnìním nebo transportem zneèištìný prostor vysušit. Pøi manipulaci s benzínem nekuøte a zamezte kontaktu s otevøeným ohnìm. Vypouštìcí šroub 1. Palivový kohout uzavøete. 2. Demontujte uzávìr nádrže a palivo z nádrže vylijte do pøedem pøipravené vhodné nádoby. Otevøeno Zavøeno Otevøeno Zavøeno Páèka palivového ventilu pouštìcí šroub karburátoru a pøebyteèné palivo vypus te do pøedem pøipravené vhodné nádoby. šroub karburátoru. palivové nádrže je uzavøen. 3. Otevøete palivový kohout, uvolnìte vy- 4. Po vypuštìní paliva opìt øádnì dotáhnìte 5. Ujistìte se, že odvzdušòovací ventil 60

65 Zadní konzola SKLADOVÁNÍ Šroubové svorky 1. Nasuòte zadní konzolu na stojan motoru a pevnì dotáhnìte šroubové svorky. Motorový olej 1. Vymìòte motorový olej (str. 51). 2. Vymontujte zapalovací svíèku (str. 54) a karabinku z bezpeènostního vypínaèe. 3. Nalijte lžíci (5 10 cm3) èistého motorového oleje do válce. 4. Zatáhnìte nìkolikrát za rukoje ruèního startéru,aby se olej rozptýlil v prostoru válce. 5. Namontujte zpìt zapalovací svíèku. Skladovací poloha lodního motoru Motor uložte ve vodorovné nebo svislé poloze se sklopenou øídící pákou. Motor skladujte v èistém a suchém prostøedí. POZNÁMKA: Pøed uskladnìním motor øádnì vyèistìte a namazejte (viz str. 56). Svislá skladovací poloha 61

66 SKLADOVÁNÍ Vodorovná skladovací poloha Nesprávnì Chránièe obalu 2. Motor uskladnìte podle vyobrazení. Sklopte øídící páku a motor položte na chránièe obalu. Upozornìní Jiné než výše uvedené zpùsoby pøepravy nebo uskladnìní motoru mohou zpùsobit jeho poškození nebo únik motorového oleje. V pøípadì pøevrácení motoru (šroubem vzhùru) pronikne olej z klikové skøínì do válce a mùže zpùsobit obtíže pøi startování. 62

67 14. ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD Motor nelze nastartovat 1. Není zasunuta karabinka Zasuòte karabinku do bezpeènostního vypínaèe správné polohy (str. 28) 2. Startovací páka nebo rukoje Nastavte startovací páku nejsou v poloze START èi rukoje do polohy START (str. 29) 3. V nádrži není palivo Doplòte palivo (str. 24) 4. Uzavøený palivový kohout Nastavte páèku palivového ventilu do polohy ON 5. Uzavøený odvzdušòovací Otevøete ventil víèka ventil víèka palivové nádrže nádrže (str. 27) 6. Palivo se nedostane Povolte vypouštìcí šroub do karburátoru? karburátoru a zkontrolujte, zda je palivo v plovákové komoøe (60) 7. Motor je zahlcený Vyèistìte a vysušte zapalovací svíèku (str. 54) 63

68 ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD Otáèky motoru kolísají nebo se motor zastavuje 1. Nízká hladina paliva Doplnit palivo (str. 24) 2. Zanesený palivový filtr Vymìnit palivový filtr 3. Zanesená zapalovací svíèka Demontovat, vyèistit a vysušit svíèku (str. 54) 4. Nesprávná tepelná hodnota Vymìnit svíèku za správnou zapalovací svíèky (str. 54) 5. Nesprávná velikost mezery Upravte mezeru (str. 54) mezi kontakty svíèky Nelze zvýšit otáèky motoru 1. Zanesený palivový filtr Vymìnit filtr 2. Nízká hladina motorového oleje Zkontrolovat olej a doplnit na správný objem (str. 23) 3. Lodní šroub neodpovídá Kontaktujte autorizované typu motoru støedisko Honda 4. Nerovnomìrné rozložení Rovnomìrnì rozložit náklad nákladu nebo osob v lodi 5. Nesprávná montáž motoru Instalujte motor do správné polohy (str ) Motor se pøehøívá 1. Motor je pøetížen v dùsledku Náklad rovnomìrnì rozložit, nadmìrného nákladu nebo nepøetìžovat loï jeho nerovnomìrného rozložení 2. Kavitace Instalujte motor do správné polohy (str. 19) polohy (str. 19) støedisko Honda Motor se pøetáèí 1. Kavitace Instalujte motor do správné 2. Poškozený støižný èep Vymìòte støižný èep (str. 57) 3. Lodní šroub neodpovídá Kontaktujte autorizované typu motoru 4. Nesprávný úhel motoru Upravte úhel motoru (str. 21) 64

69 15. SPECIFIKACE Model BF2D Kód motoru BZBK BZBF BZBK BZBF BZBK BZBF BZBK BZBF Délka høídele S (krátký) L (dlouhý) Typ SD SCD SHD SCHD LD LCD LHD LCHD SU SHU SCHU LU LCHU Celková délka 410 mm 410 mm Celková šíøka 280 mm 280 mm Celková výška 945 mm 1100 mm Vzdálenost mezi 418 mm 571 mm antikavitaèní deskou a závìsem Hmotnost 12,1kg 12,4kg 12,4kg 12,7kg 12,7kg 13,0kg 13,0kg 13,3kg Výkon 1,5 kw Doporuèené ot/min provozní otáèky Typ motoru 4-taktní, OHV, jednoválec Zdvihový objem 57ccm Vùle ventilù Sací: 0,06 0,10 mm Výfukový: 0,09 0,13 mm Vzdálenost 0,6 0,7 mm kontaktù svíèky Startování motoru Ruèní startér Zapalování Tranzistorové, bezdotykové Mazání Rozstøikem Doporuèené oleje Motorový: API standard (SF, SG), SAE 10W-30 Pøevodový: API standard (GL 4, GL 5), SAE 90 pøevodový olej pro lodní motory Lodní motory HONDA jsou pohonné jednotky hodnocené a kontrolované NMMA dle standardu ICOMIA 28/23. Objem olejové (oktan.èíslo min. 91) Natural 95 Standardní šroub mm Motor: 0,25 l náplnì Pøevodovka: 0,05 l Chlazení Vzduchem Výfukový systém Pod hladinou vody Zapalovací svíèka CR4HSB (NGK), U14FSR-UB (DENSO) Palivové èerpadlo Membránového typu Palivo Automobilový bezolovnatý benzín Objem palivové 1 l nádrže Ovládání motoru Rukojetí Úhel otáèení motoru 360 Úhel náklonu 4 polohy ( ) Vyklápìní 75 (poèet listù prùmìr X stoupání) 65

70 SPECIFIKACE Model BF2.3B Kód motoru BZM Délka høídele S (krátký) L (dlouhý) Typ SCG SCHG LCG LCHG Celková délka 410 mm 410 mm Celková šíøka 280 mm 280 mm Celková výška 945 mm 1100 mm Vzdálenost mezi 418 mm 571 mm antikavitaèní deskou a závìsem Hmotnost 12,4kg 12,7kg 13,0kg 13,3kg Výkon 1,7 kw Doporuèené ot/min provozní otáèky Typ motoru 4-taktní, OHV, jednoválec Zdvihový objem 57ccm Vùle ventilù Sací: 0,06 0,10 mm Výfukový 0,09 0,13 mm Vzdálenost 0,6 0,7 mm kontaktù svíèky Startování motoru Ruèní startér Zapalování Tranzistorové, bezdotykové Mazání Rozstøikem Doporuèené oleje Motorový: API standard (SF, SG), SAE 10W-30 Pøevodový: API standard (GL 4, GL 5), SAE 90 pøevodový olej pro lodní motory Objem olejové Motor: 0,25 l náplnì Pøevodovka: 0,05 l Chlazení Vzduchem Výfukový systém Pod hladinou vody Zapalovací svíèka CR4HSB (NGK), U14FSR-UB (DENSO) Palivové èerpadlo Membránového typu Palivo Automobilový bezolovnatý benzín (oktan.èíslo min. 91) Natural 95 Objem palivové 1 l nádrže Ovládání motoru Rukojetí Úhel otáèení motoru 360 Úhel náklonu 4 polohy ( ) Vyklápìní 75 Standardní šroub mm (poèet listù prùmìr X stoupání) Lodní motory HONDA jsou pohonné jednotky hodnocené a kontrolované NMMA dle standardu ICOMIA 28/23. 66

71 16. SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE Zapalovací cívka Jednotka Vypínaè motoru Zapalovací svíèka Bl èerná R èervená 67

72 NÁZEV/JMÉNO FIRMY (SPOLEÈNOSTI) ADRESA TELEFON: FAX: Honda (U.K.) Limited 470 London Road, Slough, Berkshire, SL3 8QY, Tel: United Kingdom Fax: Honda Europe Power Equipment S.A. Pole 45 Rue des Chataigniers Tel: Ormes Fax: France Honda Deutschland GmbH. Sprendlinger, Landstrat3e 166 Tel: D Offenbach/Main Fax: German Honda Belgium H.V. Wijngaardveld 1, 9300 Aalst Tel: Belgium Fax: Honda Italia Industriale S.P.A. Via della Cecchignola, 5/7 Tel: ROMA Fax: Honda (Suisse) S.A. Route des Moulidres 10 Tel: Case Postale Ch 1214 Fax: Vernier-Geneve, Switzerland Honda Nederland B. V. Nikkelstraat 17 Tel: Ridderkerk Fax: Netherlands Honda Austria G.M.B.H. Honda Strasse 1 A-2351 Tel: Wiener Neudorf Fax: Austria Honda Power Equipment Sweden A.B. Ostmastargrand 8 Tel: Stockholm-Arsta Fax: Sweden Honda Produtos De Forga, Portugal, S.A. Lugar da Abrunheira Tel: S. Pedro de Penaferrim Fax: Sintra, Portugal Kellox A/S Nygardsveien 67 Tel: Box 188, 1401 Ski Fax: Norway 17. ADRESÁØ HLAVNÍCH PRODEJCÙ HONDA V EVROPÌ 68

73 ADRESÁØ HLAVNÍCH PRODEJCÙ HONDA V EVROPÌ OY Brandt AB Tuupakantie 4 Tel: SF-01740, Vantaa Fax: Finland TIMA PRODUCTS A/S Tarnfalkevej 16, Postboks 511 Tel: DK 2650 Hvidovre Fax: Denmark Greens Polig. Industrial Congost Tel: , La Garriga Fax: (Barcelona), Spain Automocion Canarias S.A. (AUCASA) Apartado, de Correos, num 206 Tel: Santa Cruz de Tenerife Fax: Cana Island The Associated Motors Company Ltd. 148, Rue D Argens, Msida Tel: Malta Fax: Two Wheels Ltd. Crosslands Business Park, Tel: Ballymount Road, Dublin 12, Fax: Ireland General Automotive Co., S.A. P.O. Box 1200, Athens Tel: Greece Fax: BG Technik s.r.o U Závodište 251/ Praha 5, Velká Chuchle Tel: Fax: Czech Republic Aries Power Equipment Ltd Warszawa, ul Wroclawska 25a Tel: Poland Fax: MOTOR.PEDO Ltd Budapest, D6zsa GyAt Tel: Hungary Fax:

74 18. REJSTØÍK ADRESÁØ PRODEJCÙ HONDA V EVROPÌ Aretaèní šroub rukojeti plynu BEZPEÈNOST... 6 Bezpeènostní lanko vypnutí motoru Bezpeènostní pokyny... 6 ÈIŠTÌNÍ Demontáž/montáž krytu motoru Kontrola hladiny motorového oleje Kontrola množství paliva KONTROLA PØED SPUŠTÌNÍM Kontrola startovacího lanka Kontrolní prùzor stavu hladiny oleje Kovová anoda Mazání MONTÁŽ Motorový olej Náklon motoru Náklon motoru Nouzové startování Obsluha ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD Oprava utopeného motoru Ostatní kontroly OVLÁDACÍ PRVKY Páèka palivového ventilu Páka náklonu Páka plynu/rukoje plynu Palivo obsahující alkohol POPIS SOUÈÁSTÍ POUŽITÍ A PROVOZ MOTORU Provoz v mìlkých vodách Provoz ve velkých nadmoøských výškách Pøenášení PØEPRAVA Pøevážení REJSTØÍK Sada náøadí a náhradní díly SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE Skladovací poloha motoru SKLADOVÁNÍ SPECIFIKACE Startovací rukoje Startování motoru STARTOVÁNÍ MOTORU Stavìcí šroub pøíèného úhlu Svorky Systém ovládání emisí Sytiè Šroub tuhosti øízení Tabulka pravidelné údržby Údržba zapalovací svíèky ÚDRŽBA Umístìní oznaèení E.U... 9 UMÍSTÌNÍ VÝSTRAŽNÝCH ŠTÍTKÙ... 8 Umístìní Upevnìní motoru Upínák krytu motoru Uzávìr palivové nádrže Vyhledávání a odstraòování závad pøi startování Výmìna motorového oleje Výmìna pøevodového oleje Výmìna støižného èepu lodního šroubu Vypínaè motoru

75 REJSTØÍK VYPNUTÍ MOTORU Vypuštìní paliva Výška montáže Výška nohy

76

77 SERVISNÍ KNÍŽKA ÚDAJE O ZAKOUPENÉM STROJI Záruční list Typ stroje:.. Model:.. Výrobní číslo stroje (rám, podvozek ): Výrobní číslo motoru: ÚDAJE O MAJITELI STROJE Jméno, Příjmení (Název firmy): Adresa: Ulice: Město:.. PSČ:. Telefon:... Kupující svým podpisem potvrzuje, že mu byl výše uvedený výrobek řádně předveden, převzal výrobek v provozuschopném stavu bez zjevných závad včetně příslušného návodu na obsluhu, servisní knížky, příslušenství a že údaje o výrobku a kupujícím jsou uvedeny pravdivě. Kupující byl řádně poučen o zásadách správné obsluhy, používání a technické údržby stroje. Datum prodeje: Podpis kupujícího:.. Razítko a podpis prodejce

78

79 ÚDAJE O ZAKOUPENÉM STROJI Záruční list (kopie pro prodejce) Typ stroje:.. Model:.. Výrobní číslo stroje (rám, podvozek ): Výrobní číslo motoru: ÚDAJE O MAJITELI STROJE Jméno, Příjmení (Název firmy): Adresa: Ulice: Město:.. PSČ:. Telefon:... Kupující svým podpisem potvrzuje, že mu byl výše uvedený výrobek řádně předveden, převzal výrobek v provozuschopném stavu bez zjevných závad včetně příslušného návodu na obsluhu, servisní knížky, příslušenství a že údaje o výrobku a kupujícím jsou uvedeny pravdivě. Kupující byl řádně poučen o zásadách správné obsluhy, používání a technické údržby stroje. Datum prodeje: Podpis kupujícího:.. Razítko a podpis prodejce

Model 90000 Model 100000. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest. 300 Seriest. Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest

Model 90000 Model 100000. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest. 300 Seriest. Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest en bg cs et hr hu lt lv pl ro ru sl Operator s Manual Èíñòðóêöèè çà åêñïëîàòàöèÿ Návod k obsluze Kasutusjuhend Priruènik za operatora Kezelési útmutató Naudojimo instrukcija Operatora rokasgrāmata Instrukcja

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY -

Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY - Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY - Návod k provozu Czech Vydání 05/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornìní Tento návod k provozu platí pro celou konstrukèní

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010 Datum vytvoøení 14. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 117 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Základní nátìr. 1.3.

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 56006011, 40015642, 40020125 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU NÁVOD K OBSLUZE BG Technik cs, a.s, 2002 Vyrobilo Z STUDIO, 2002 Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo rozpouštìdlo Èíslo CAS 67-56-1 Èíslo ES(EINECS) 200-659-6 Další názvy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT.

Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. StabITALY VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. TM Jde o satelitní motor, podporujíci standart DiSEqC 1.2, vyvinutý v spolupráci s firmou EUTELSAT. Upozornìní:

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Skartovací stroj KOBRA 390/400

Skartovací stroj KOBRA 390/400 Skartovací stroj KOBRA 390/400 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnìjší a nejvyšší

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi 1.3. Identifikace

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání

Brány hřebové BH-138. Návod k používání. CZ Česky původní návod k používání Brány hřebové BH-138 Návod k používání CZ Česky původní návod k používání Obsah 1 CZ Návod k používání 3 2 CZ Obrazová příloha 8 CZ Základní informace Vybalení stroje a instruktáž požadujte u svého prodejce

Více