VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ... VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola praktická Halenkov školní rok 2013/2014

2 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1/ Název a sídlo Základní škola praktická Halenkov Halenkov 25, PSČ IČO / Zřizovatel Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín 3/ Údaje o vedení školy ŘŠ : Mgr. Ladislav Mlčoch ZSO : Mgr. Pavel Krůžela 4/ Kontakty a adresa pro dálkový přístup adresa: Základní škola praktická Halenkov, Halenkov 25, PSČ tel/fax: www stránky: 5/ Školská rada Školská rada byla zřízena dne Současní členové: Ladislav Leskovjan - zástupce rodičů Mgr. Petr Malina- zástupce pedagogů, předseda Mgr. Karel Barvík - zástupce zřizovatele 6/ Charakteristika školy Škola vznikla jako Zvláštní škola Halenkov a od r nese název Základní škola praktická Halenkov. Posláním školy je vzdělávání žáků se zdravotním postižením/speciálními vzdělávacími potřebami z oblasti Horní Vsacko. Škola je malotřídního typu a výuka probíhá ve třídách s více ročníky. Spádovou oblastí naší školy jsou obce od Vsetína až po Velké Karlovice. Vzděláváme žáky s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací a souběžným postižením více vadami a autistické žáky. Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo školu celkem 24 žáků rozdělených do tří tříd. V průběhu školního roku přibylo 5 žáků: třída ročníky počet žáků I. ZŠ speciální II. ZŠ praktická/ ZŠ speciální / III. ZŠ praktická

3 7/ Součásti školy + kapacita 1/ škola kapacita 52 žáků (8 ZŠ speciální + 44 ZŠ praktická) 2/ školní jídelna kapacita 60 strávníků 1/ Obory vzdělání B/ PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Ve škol. roce 2013/14 probíhala výuka ve všech ročnících praktické školy podle ŠVP pro ZV žáků s LMP Umět si v životě vědět rady, verze č. 4. Ve speciální třídě v 5. ročníku podle vzdělávacího programu č. j /97-22 Pomocná škola a v 3., 7., 8. a 9. ročníku podle Přílohy A ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a v 1. roč. podle Přílohy B ŠVP pro vzdělávání žáků se těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. vzdělávací programy žáků /97-22 Pomocná škola 1 ŠVP pro ZV žáků s lehkým mentálním postižením Umět si v životě vědět 15 rady Příloha A ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním 7 postižením-rvp díl I. Příloha B ŠVP pro vzdělávání žáků se těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami- RVP díl II. 1 C/ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ZŠ praktická Halenkov je sice školou malotřídní, ale zajišťuje výuku ve všech ročnících ZŠ praktické a ZŠ speciální. Žáci jsou zařazeni do dvou typů vzdělávání podle náročnosti učiva (praktické třídy a speciální třída) a do 4 vzdělávacích programů podle hloubky postižení (Pomocná škola, ŠVP pro LMP, Příloha A ŠVP pro STMP, Příloha B ŠVP pro TMP a souběžné postižení více vadami), což klade velké nároky na organizaci, kvalitu a úroveň pedagogického sboru. Zabezpečení vzdělávací činnosti zdravotně postižených žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťováno kvalifikovanými speciálními pedagogy, s možností druhého učitele ve třídě nebo asistenta pedagoga. V minulých letech si 2 pedagogové doplnili aprobaci ze speciální pedagogiky. Jeden pedagog vystudoval výchovné poradentství na Univerzitě Palackého v Olomouci a 1 pedagog absolvoval dálkově rozšiřující studium informatiky v rámci celoživotního vzdělávání taktéž na Univerzitě Palackého v Olomouci. Neodmyslitelnou součástí zabezpečení činnosti školy jsou i svědomití provozní pracovníci.

4 funkce počet poznámka ředitel 1 učitelé 4 * 1 asistent pedagoga 1 * ekonomka + vedoucí ŠJ 1 * školnice 1 * kuchařka 1 * uklízečka 1 * obsluha plynové kotelny 1 * * z toho zaměstnanci se sníženým úvazkem D/ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU A PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis proběhl dne s výsledkem 0 přijatých žáků do 1. ročníku. E/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ Prospěchové a výchovné výsledky k pochvaly za chov. 2,0 průměr z ČJ 2,2 průměr z MA 1,7 opakuje roč. 2 snížený stupeň z chování 0 důtka TU 4 neomluvené hod. 0 prospěli s vyznamenáním 3 2/ Umístění na střední školy k Do učebních oborů byli zařazeni všichni 3 vycházející žáci. obor škola počet žáků kuchařské práce SOU Val. Klobouky 1 opravář zemědělských strojů SOŠ J. Sousedíka Vsetín 1 kuchař-číšník SOU Val. Klobouky 1 F/ ÚDAJE O PREVENCI SOC. PATOLOGICKÝCH JEVŮ Škola se při prevenci soc. patologických jevů řídí plánem Minimálního preventivního programu, který vypracovává za spoluúčasti všech pedagogů metodik MPP. Plán obsahuje školní a mimoškolní akce podporující zdravý životní styl a prevenci závadného chování.

5 Cíle prevence soc. patologických jevů na naší škole byly zaměřeny na : * výchova ke zdravému životnímu stylu * zvyšování odolnosti žáků proti negativnímu působení nabídky alkoholu, cigaret a všech ostatních návykových látek * hledat a nabízet vhodné využívání volného času * prevence závislosti na herních automatech a tzv. virtuálních drogách * prevence v otázkách šikany, vandalismu, rasismu, xenofobie, intolerance a antisemitismu * prevence záškoláctví Ke splnění cílů sloužily tyto aktivity : * vytvoření příznivého klimatu ve škole * předprofesní příprava žáků * dostatečné množství vzdělávací a zábavné literatury ve školní knihovně * využívání výukových a vzdělávacích PC programů * promítání videoprogramů na dané téma * besedy a přednášky s odborníky * návštěvy a exkurze * systematické vzdělávání pedagogů, včetně metodika prevence a výchovného poradce * spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků a osvětová činnost v oblasti prevence, zdravého životního stylu a využívání volného času * průběžné sledování a vyhodnocování konkrétních podmínek a situací, testy šikany * turistické akce spojené s poznáváním Valašska * sportovní soutěže * celodenní lyžařský výlet * vánoční besídka * dopravní soutěž * Den dětí * Ekologický den * účast nejlepších žáků školy na okresních, krajských závodech * školní olympiádu v netradičních disciplínách * školní výlet * celoroční soutěž O nejlepšího žáka Sociálně patologické jevy zjištěné na naší škole : * kouření * nevhodné vyjadřování mezi žáky * drobné přestupky vůči školnímu řádu G/ ÚDAJE O DVPP 1/ Vzdělávání pracovníků školy a DVPP Vzdělávání pracovníků školy se řídí Plánem personálního rozvoje a potřebami pedagogické práce a finančními možnostmi školy. Ve škol. roce 2013/14 jsme nejvíce času v DVPP věnovali tvorbě DUMů formou vlastních workshopů a samostudia. DVPP bylo přednostně financováno z projektu OPVK EU peníze školám a to v oblasti čtenářská gramotnost a vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Plán jsou 4 ks certifikátů za období projektu.

6 Vzdělávání pedagogů bylo směrováno do oblasti: čtenářská gramotnost vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií tvorba DUM řízení školy, novelizace školských zákonů 2/ Struktura nákladů na DVPP v roce 2013/14 položka Kč odb. literatura 683,- kurzovné 2 050,- cestovné, stravné 0,- celkem náklady na DVPP 2 733,- 3/ Seznam absolvovaných kurzů DVPP název kurzu pořadatel počet cena datum účastníků kurzu MS Excell- využití v pedagogické praxi Jednota školských , informatiků První pomoc ve škole Jirma BOZ s.r.o , / Jiné vzdělávání Ekonomka školy navštěvuje každoročně kurzy pro účetní, školení elektronické spisové služby, vedoucí ŠJ informační a vzdělávací akce z oblasti veřejného stravování, výchovný poradce akce PPP a SPC, konference k prevenci negativních jevů, ředitel školy informačně vzdělávací workshopy a odborné porady KÚ ZK. Učitelé v rámci 12 dní studijního volna se věnovali získávání poznatků z oblasti tvorba DUM, novelizace školských zákonů, internetové vzdělávání. H/ ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY 1/ Aktivity Škola pořádá pravidelné mimoškolní akce jako dopravní soutěž, Ekoden, lyžařské závody, zábavnou olympiádu, soutěž o nejlepšího výtvarníka, hudebníka, sportovce a nejzručnějšího žáka. Účastníme se okresních přeborů praktických škol v atletice, přespolním běhu, dopravní vých. Pravidelné jsou též turistické výlety po Beskydech zaměřené na environmentální výchovu, prevenci negativních jevů, zdravý životní styl a poznávání regionu. 2/ Spolupráce Škola spolupracuje na zajištění a zlepšení výchovně vzdělávacího procesu nejčastěji s těmito institucemi: Policie ČR prevence a řešení negativních jevů

7 Obecní úřad Halenkov- materiální pomoc, životní prostředí místní firmy materiál a pomůcky pro výuku, exkurze praktické školy okresu a kraje metodická pomoc, pořádání soutěží a společných akcí obce ve spádové oblasti finanční a jiná pomoc OSPOD- sociální péče vzdělávací organizace zajišťující akce DVPP PPP, SPC diagnostika, přednášky, akce VP a MPP 3/ Environmentální vých. /MP č.j / MŠMT ČR/ Naše škola leží v centru CHKO Beskydy, jedné z nejrozsáhlejších chráněných přírodních oblastí ČR. EV výchovu se snažíme uplatňovat v hodinách i v mimoškolních akcích. Pravidelně pořádáme tradiční celoškolní projekt EKODEN den ekologických her a soutěží, turistické výlety, poznávací akce po Valašsku. I/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI kontrolní orgán předmět kontroly datum ČŠI Zlínský inspektorát Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu 4., 8., 10. a výsledků vzdělávání za roky dubna 2014 ZÁVĚR Základní škola praktická Halenkov je základní školou samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením-speciálními vzdělávacími potřebami pro oblast Horního Vsacka. Škola je ideálně umístěna uprostřed spádové oblasti. Rozsáhlá investice v letech vyřešila technicko-materiální problémy a zvýšila úroveň služeb poskytovaných školou. Kapacita školy a jídelny je dostačující. Ve škol. roce 2013/14 jsme neuskutečnili žádnou investičních akci. Naše škola je v dobrém stavu a patří k těm pěknějším školním budovám na Valašsku. Ve vzdělávací oblasti pracujeme už se 5. verzí ŠVP, integrujeme žáky s více vadami a autismem. Jsme školou venkovskou, malotřídní se všemi klady i zápory z toho vyplývajícími. Klady malotřídky však převažují. Pro naši školu je typické: * minimum závadného chování žáků a sociálně patologických jevů * intenzivní speciálně pedagogická práce se zdravotně postiženými žáky * výrazně pozitivní rodinná atmosféra školního prostředí a úzká spolupráce s rodiči * estetické, čisté a klidné prostředí * prvořadá snaha vyjít vstříc potřebám žáků a rodičů

8 J/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 Základní škola praktická Halenkov je právní subjekt s příspěvkovou formou hospodaření. Zřizovatelem školy je Zlínský kraj. Odborný dohled nad hospodářskou činností školy vykonává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. 1/ SLOŽENÍ ROZPOČTU ŠKOLY V ROCE 2013: 1/ Výdaje / závazné ukazatele rozpočtu) : položka Kč ONIV přímé ,- Platy ,- OON ,- ONIV provoz ,- limit počtu zaměstnanců 7,36 Celkem ,- NIV ostatní-projekt EU peníze školám ,- 2/ Příjmy: Stravné ,- Ostatní výnosy ( úroky) 86,- Jiné výnosy 0,- 3/ Fondy ( stav k ): Rezervní fond (414) ,40 Investiční fond (416) ,20 FKSP (412) 5 945,- Fond odměn 0,- Odvod z IF do rozpočtu ZK ,- 4/ Systém účetnictví Podvojné účetnictví školy je vedeno v programu Unis-X a řídí se zák. o účetnictví č. 563/91 Sb., prov. vyhl. č. 505/02 Sb. a zák. o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. v platném znění. Účetnictví je průběžně archivováno a 4x ročně jsou státní výkazy předkládány zřizovateli. Každý měsíc je účetnictví elektronicky zasíláno na OŠMS KÚ Zlín a 1x ročně zasílána Zpráva o výsledcích finanční kontroly za kalendářní rok. Fyzickou kontrolu pokladny provádí jmenovaná inventární komise vždy 1x za čtvrtletí. Po skončení hospodářského roku je účetnictví a hospodaření školy shrnuto a znovu překontrolováno OŠMS KÚ Zlín ve Zprávě o hospodaření školy.

9 K/ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola nebyla v r zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. L/ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Dálkově dostudoval 1 pedagog informatiku v rámci celoživotního vzdělávání na Palackého univerzitě v Olomouci. M/ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 1/ K byl na škole zahájen projekt OPVK EU peníze školám. Ukončení projektu - únor Na projekt byla přiznána finanční podpora ve výši ,- Kč z prostředků Evropské unie. Projekt je zaměřen na tvorbu digitálních učebních materiálů, modernizaci ICT vybavení, DVPP z oblasti čtenářská gramotnost a vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. 2/ Od dotoval Úřad práce Vsetín plat naší druhé asistentky pedagoga z prostředků Evropského sociálního fondu částkou 8400,- Kč/měs. 3/ Škola získává potraviny pro žáky I. stupně navíc z projektu Ovoce do škol. N/ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORY, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 1/ Na škole nejsou organizovány odbory. 2/ Škola spolupracuje s Úřadem práce ve Vsetíně, pořádá exkurze, využívá Dnů otevřených dveří SOU s cílem zorientovat žáky na trhu práce a omezit na minimum neúspěch při hledání vhodného oboru a budoucího zaměstnání. Datum zpracování zprávy: září 2014 * * * * * * * * * * Datum schválení školskou radou: do 15. října 2014 Datum zaslání zřizovateli: do 14 dnů po schválení ŠR Datum projednání na poradě pracovníků školy: čtvrtletní PR listopad 2014 Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách školy, na vývěsce u hlavního vchodu a ve sborovně školy.

10 Mgr. Ladislav Mlčoch ředitel Základní školy praktické Halenkov školská rada

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-82/09-05 Název školy 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Adresa: Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb Identifikátor: 600 066 312 IČ:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více