Domov U Biřičky. Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015]

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov U Biřičky. Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015]"

Transkript

1 Domov U Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015]

2 Obsah 1 Základní údaje o organizaci Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Poskytované služby Klientela Žadatelé o službu Skladba klientů Využití kapacity Základní činnosti sociální služby Ubytování Stravování Péče o klienta Zdravotní péče a hygiena Lékařská péče Ošetřovatelská péče a hygiena Vyhodnocení stížností na péči a činnosti Etické komise Přehled a plnění úkolů v personální oblasti Organizační struktura a provedené organizační změny Využití pracovních sil Vývoj výše průměrného platu Vzdělávání zaměstnanců Supervize Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Péče o zaměstnance Péče o majetek Královéhradeckého kraje a investice Údržba majetku a provedené opravy Pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku Inventarizace majetku a závazků Investiční akce Autoprovoz Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření Stanovení a naplnění ukazatelů Vývoj výnosů

3 5.3 Vývoj nákladů Spotřeby energií Vedlejší činnost Pohledávky a závazky Informace o použitých účetních metodách a postupech Údaje o hospodaření Způsoby ocenění majetku Účetní postupy Doplňující informace Kontrolní činnost Kontroly provedené orgány státní správy Krajský úřad Královéhradeckého kraje Oblastní inspektorát práce Krajská hygienická stanice Sankce uložené v hodnoceném období Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření Podpora rozvoje systému sociálních služeb Členství odborných uskupeních Odborné praxe studentů Další rozvojové iniciativy Sponzoři a dary Výroční zpráva o činnosti Domova U Biřičky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok Vyhodnocení činnosti organizace a kvality služby Hodnocení spokojenosti klientů se službou Závěrečné shrnutí a vyhodnocení Poděkování Fotopříloha

4 1 Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov U Biřičky K Biřičce Hradec Králové Statutární zástupce: Ing. Daniela Lusková, MPA Poskytovatel sociálních služeb: registrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j /SV/2014/Gr/SOCRE/65-3 domovy pro seniory identifikátor domovy se zvláštním režimem identifikátor Kontaktní údaje: Tel: spojovatelka Fax: Datová schránka: grckhxw Právní forma: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje IČ: bankovní spojení: /0100 Lůžková kapacita celková: 355 lůžek Kapacita domova pro seniory: 297 Kapacita domova se zvláštním režimem: 58 Počet zaměstnanců: 193 3

5 2 Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2.1 Poskytované služby Domov U Biřičky je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Poskytuje dvě pobytové sociální služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, přičemž součástí těchto služeb je i ošetřovatelská péče. Služby jsou poskytovány seniorům zejména starším 60 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo postižení různými typy demence a k řešení vlastní nepříznivé situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby spojenou s ubytováním. Posláním je poskytnutí bezpečí a péče na míru seniorovi tak, aby důstojnost a veškerá lidská práva byla respektována. Domov má celkovou kapacitu 355 lůžek a nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích, většinou s balkonem. Tvoří jej dvě budovy Ypsilonka a Křížová, jejichž názvy jsou odvozeny od specifického půdorysu ve tvaru písmen. Budovy jsou obklopeny rozlehlým parkem, poskytující chladivý stín v horkých dnech a příjemné posezení na lavičkách. Služby domova, tedy zejména služby ubytovací, stravovací a činnosti sociální péče zajišťuje 193 zaměstnanců v celé řadě profesí. Zařízení se tak řadí mezi největší poskytovatele sociálních služeb v České republice a je k dispozici seniorům od roku Klientela Žadatelé o službu Graf: Počet podaných žádostí a počet žadatelů o služby domova Počet podaných žádostí ve sledovaném roce Počet žadatelů o volné lůžko k

6 Meziročně byl podán zhruba stejný počet žádostí o uzavření smlouvy o poskytování služby. Zároveň zůstávají téměř dvě třetiny žadatelů neuspokojeny, počet neuspokojených žádostí je meziročně mírně vyšší. Z toho 69 žádostí je podáno na domov se zvláštním režimem ( o 18 více než za předchozí rok) a 50 žádostí na domov se zvláštním režimem zůstává neuspokojeno. Podrobnější rozbor lze nalézt v přílohové části Skladba klientů Tabulka: Přehled pohybu klientů Počet klientů k předchozího roku V průběhu roku: přijatí V průběhu roku propuštěni - na vlastní žádost Zemřelí Počet klientů k Průměrný věk klientů 83,9 83,9 84,1 84,1 83,9 Tabulka uvádí vývoj základních ukazatelů v průběhu pěti let. V roce 2015 zemřelo a odešlo méně klientů než v předchozím roce. Průměrný věk klientů je 84 let. Graf: Genderový poměr muži; 86; 25% ženy; 265; 75% muži ženy Z grafu je zřejmý obvyklý poměr žen a mužů žijících v zařízení, kdy tři čtvrtiny klientů tvoří ženy. 5

7 Graf: Přehled rozložení klientely dle věkových skupin nad 95 let; 8; 2% let; 22; 6% let; 166; 48% let; 119; 34% let; 36; 10% let let let let nad 95 let Služby zařízení jsou orientované na cílovou skupinu osob zejména starších 60 let. 48% klientů tvoří senioři starší 86 let, tj. o 2% více než v předchozím roce Využití kapacity Tabulka: Přehled využití kapacity Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celke m Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Lůžková kapacita k Obložnost 98,15 98,71 98,43 97% 98,70% 97,30% 97,30% 95,50% 97,30% 98% 95,60% 97,80% Počet volných lůžkodnů neklesl ve sledovaných obdobích pod 1,6%. Obecně uznávaná hranice jsou 3%. Volná lůžka byla v roce 2015 obsazována efektivněji než v předchozích sledovaných letech. Volná lůžka jsou v době před příchodem nového klienta do domova. 6

8 2.3 Základní činnosti sociální služby Ubytování Struktura pokojů Tabulka: Přehled pokojů Počet pokojů celkem počet jednolůžkových pokojů počet dvoulůžkových pokojů počet vícelůžkových pokojů Domov U Biřičky nabízí klientům ubytování v jednolůžkových pokojích s i bez příslušenství, dvoulůžkových pokojích s i bez příslušenství a vícelůžkových pokojích bez příslušenství. V roce 2015 přibyl nový typ pokoje apartmán, který sestává ze 2 pokojů, kuchyně a vlastního příslušenství. Všechny pokoje mají bezbariérový přístup a jsou vybaveny víceúčelovým nábytkem. Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání ošetřujícího personálu. K pokoji patří také balkon, ze kterého je krásný výhled do zahrad či na Nový Hradec Králové. Klienti si mohou interiér pokoje doplnit drobnými předměty, které jim připomínají domov a vlastními elektrospotřebiči Stravování Skladba jídelníčků a nutriční péče Klientům je strava podávána 4x denně. Při vytváření jídelníčku je kladen důraz na pestrost a vyváženost stravy tak, aby byly zastoupeny všechny důležité složky stravy. Dvakrát do týdne je klientům podávána teplá večeře, u mechanicky upravované stravy je to pětkrát do týdne. Dvakrát týdně je klientům podávána sladká snídaně a jednou do týdne sladká večeře. Dvakrát týdně je výběr ze dvou obědů. Pravidelně jedenkrát týdně je klientům podáván ke svačině ovocný salát. Zeleninové saláty 3x týdně jako příloha k hlavnímu jídlu. Saláty připravujeme na moderních přístrojích pro snadnější konzumaci u klientů s polykacími obtížemi Stejně tak je v nabídce jedenkrát týdně domácí moučník pečený zaměstnanci kuchyně DUB. Jedenkrát v měsíci je plánován tematický jídelníček (masopustní, jarní, jahodový apod.). V jeho rámci jsou klientům denně podávány speciality, které souvisí s daným tématem. O klienty pečuje nutriční terapeutka, která zajišťuje dohled nad skladbou jídelníčku s ohledem na připravované diety (normální, diabetická, šetřící). V roce 2015 byla vytvořena série vyvážených jídelních lístků v cyklu 8 týdnů. 7

9 V roce 2015 se rozvinula příprava individuálních diet, kromě standardní racionální diety vaříme tak diabetickou, šetřící, bezezbytkovou, bezmléčnou a redukční Péče o klienty ohrožené malnutricí Zaměstnanci sledují v průběhu pobytu hmotnost klienta a BMI. Jestliže u klienta zjistí nedostatečný přísun stravy, je zaveden přehled o příjmu stravy a tekutin. V případě úbytku váhy je toto oznámeno praktickému lékaři, který situaci vyhodnotí a v případě potřeby doporučí kontaktovat nutričního specialistu. Ten doporučí další postup, případně zprostředkuje konzultaci s nutričním lékařem Počty vyrobených jídel Graf: Vývoj počtu jídel vyrobených kuchyní Graf: Vývoj hodnoty potravin spotřebovaných klienty v tis. Kč

10 Z výše uvedených grafů je patrný pozvolný nárůst jídel vyrobených ve vlastní kuchyni v nezměněné kapacitě technologií a pracovních sil v předchozích letech. Meziročně je pokles o 3,4% a to z důvodu nově nastavené možnosti odhlásit si částečně některou část stravy (např. večeři). Náklady na potraviny pro klienty se pohybují na stabilní úrovni téměř 9,7 mil. Kč Péče o klienta Rozsah základních činností v péči o klienta Při poskytování sociálních služeb domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem zajišťuje Domov U Biřičky základní činnosti v rozsahu stanoveným zákonem č. 108/2006, Sb. o sociálních službách: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Jednotlivé úkony spadající do výše uvedených oblastí jsou klientům poskytovány dle jeho aktuálních potřeb a zdravotního stavu. Úkony, které si je klient schopen zajistit sám, zaměstnanci Domova U Biřičky neposkytují s ohledem na udržování jeho soběstačnosti. V roce 2015 byl inovován systém individuálního plánování a pilotně testován na jednom z oddělení. Oddělení přízemí bylo specializováno na péči o klienty morbidně obézní, pořízena byla patřičná technika zabraňující úrazům zaměstnanců vzniklých při péči o těžkého klienta Objem sociální péče a ekonomika sociální péče Tabulka: vývoj objemu péče o klienty v hodinách objem péče o klienty průměrná doba péče na 1 klienta denně 1,2 1,1 0,83 Při počtu 111 pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v roce 2015, při vykázaném procentu nemocnosti, čerpání dovolené, zákonném vzdělávání a procentu obložnosti lůžek, bylo o klienty pečováno v objemu 2861 hodin týdně. Průměrná míra péče o 1 klienta tedy činila 1,2 hodiny denně. V roce 2014 to bylo denně průměrně 1,1 hodiny a v roce 2013 pouze 0,85 hodiny. 9

11 Graf: Vývoj náročnosti péče o klienty bez příspěvku na péči - ve výši Kč 800,- - ve výši Kč 4000,- - ve výši Kč 8000,- - ve výši Kč 12000,- Výše uvedená tabulka a graf znázorňují vývoj náročnosti péče v posledních letech. Poslední dva roky se počet klientů s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby (3. a 4. stupeň) pohybuje kolem poloviny. V roce 2014 to bylo 47%, v roce 2015 už 53%. Tabulka: Vývoj výnosů za sociální péči , , , , ,45 Komentář v kapitole hospodaření. Tabulka: Vývoj počtu klientů, jejichž příjem nepokrývá předepsanou úhradu Počet klientů, kteří nemají na plnou úhradu částka, o kterou zaplatili méně v tis. Kč

12 Z tabulky vyplývá, že v roce 2015 bylo méně klientů neschopných zaplatit plný předpis úhrady v legislativním limitu než v roce předchozím, přestože v únoru došlo k navýšení předpisu úhrad. Avšak přesto podíl těchto klientů činí 55% z celkového počtu klientů. Částka, která musela být dofinancována z příspěvku zřizovatele, tedy z veřejných zdrojů činí v roce tis. Kč. Tabulka: Vývoj nákladů, úhrady a dotace na lůžko Náklady na lůžko/rok Náklady na lůžko/měsíc Náklady na lůžko/den Úhrady za lůžko/rok Úhrady za lůžko/měsíc Úhrady za lůžko/den Dotace na lůžko/rok Dotace na lůžko/měsíc Dotace na lůžko/den Náklady, úhrada klienta i dotace v roce 2015 dále vzrostly a to zejména díky nárůstu platů a počtu pracovníků Aktivizace a volnočasové aktivity Klienti DUB si mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivizačních a volnočasových činností, zejména kroužků (např. společenské hry, besedy v kapli, výtvarný kroužek, zpívánky a kuchařinky), pohybového cvičení na oddělení, pracovních činností a procvičování kognitivních funkcí. Aktivit se účastní od několika osob až po cca 80 klientů. V roce 2015 jsme v každém ročním období pořádali nějakou akci: Květinový den, Mexický den, Stavění Májky, Den rodiny, Sportovní den a bohatý adventní program. V květnu slavil Domov U Biřičky 50ileté výročí. Oslavy trvaly celý týden. Při této příležitosti zazpívala Světlana Nálepková. Nově zavedli pracovníci v sociálních službách Dámský klub a Klub gentlemanů. V září byla slavnostně zahájena Akademie III. věku. Cílem výše uvedených aktivit je podpořit klienty při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v Domově U Biřičky (není-li jejich prioritou tyto činnosti využívat v místní komunitě). Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení soběstačnosti při běžných denních úkonech. Prostřednictvím spolupráce s různými školskými zařízeními se snažíme posílit mezigenerační vztahy. 11

13 Dobrovolnictví Dobrovolnictví v Domově U Biřičky zaštituje dobrovolnické centrum Podzámčí, agentura podpory rodinny a služeb o.p.s. Do DUB docházejí dobrovolníci bez ohledu na věk, jsou jimi studenti, pracovně vytížení lidé i senioři. Jsou to lidé, kteří se rozhodli pomáhat druhým bez finanční odměny. Dobrovolníci zpříjemňují seniorům jejich volný čas, chodí s nimi na procházky, povídají si s nimi, doprovází je na společenské akce v DUB a účastní se spousta dalších prospěšných aktivit. K docházelo ke klientům celkem 16 dobrovolníků, většina z nich chodila jednou týdně, přibližně na 2-3 hodiny. Domov U Biřičky pravidelně navštěvuje i dobrovolnice provádějící u klientů canisterapii, která je součástí zooterapie. Klienti jsou v přímém kontaktu se zvířetem, který na ně má pozitivní vliv a pomáhá jejich fyzické i psychické stránce. 2.4 Zdravotní péče a hygiena Lékařská péče Lékařská péče byla v roce 2015 zajišťována privátními zdravotnickými zařízeními MUDr. Radomír Svoboda s.r.o. a PRAKTIM s.r.o. Ošetřující lékař MUDr. Pavel Kropáček je v zařízení přítomen 25 hodin v týdnu, tedy jedenkrát více než MUDr. Pavel Bareš, MBA Ošetřovatelská péče a hygiena Klientům Domova U Biřičky byla poskytována komplexní ošetřovatelské péče se zaměřením na udržení, podporu a zachování nebo navrácení zdraví a soběstačnosti, uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb klientů změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu. Probíhá měsíční sledování hmotnosti klientů a tím je rychlejší reakce na možné váhové úbytky, odstranění rizika malnutrice, rizika vzniku pádů a dekubitů. Pozornost byla zaměřena na snížení nozokomiálních nákaz při ošetřování a dalších úkonech péče. Vybudováním infekční prádelny, používáním dezinfekčních prostředků preventivně při praní prádla, používáním jednorázových pomůcek, dodržování zásad asepse, vybudováním mobilních izolací, dodržováním bariérových opatření, využíváním nových desinfekčních prostředků se podařilo zásadně eliminovat výskyt infekcí. Byl nastaven nový dezinfekční řád s cílem odstranit již vzniklé rezistence bakterií. Cíleně je personál školen na dodržování protiepidemiologických opatření. Zvýšeně spolupracujeme s KHES. Zavedli jsme nové úklidové vozíky s ohledem na bezpečnost práce a úrazu klientů. Tabulka: Vybrané indikátory kvality zdravotní péče Počet dekubitů 24 z toho vzniklých v DUB 10 Počet pádů 33 z toho s následkem 13 12

14 Ošetřovatelská péče byla poskytována prostřednictvím 22 zaměstnanců Domova U Biřičky, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Počet zdravotníků vzrostl v roce 2015 o dva. Jsou to všeobecné registrované sestry a zdravotničtí asistenti. Průměrná denní doba zdravotní péče (úkonů indikovaných i neindikovaných lékařem) vzrostla z původních 15 min. na 17 minut na 1 klienta. Největší náročnost péče je na oddělení 1. patro, kde je nejvyšší počet imobilních klientů a následně na oddělení přízemí. Tabulka: Přehled vývoje výkonů indikovaných ošetřujícími lékaři a výnosů z fondu zdravotního pojištění ošetřující lékař Počet výkonů Výnos v tis. Kč % počtu výkonů proti předchozímu roku MUDr. Kropáček a MUDr. Bareš MUDr. Bareš MUDr. Bareš MUDr. Bareš MUDr. Petr ,92 86,08 94,2 86,2 Významným úspěchem je zvýšení počtu indikovaných výkonů o 32% a zároveň zvýšení výnosu z ošetřovatelské péče. 2.5 Vyhodnocení stížností na péči a činnosti Etické komise Tabulka: přehled vývoje počtu stížností na služby stížnosti podané vedení domova z toho oprávněné Z tabulky je zřejmá radikální pokles stížností. Podané stížnosti byly prošetřeny a vyhodnoceny jako oprávněné. Na řešení stížností se podílela Etická komise. Etická komise je kompetentní řešit: zajišťování a ochranu práv, zachování důstojnosti, zajišťování prostoru k projevu vůle domovem zajišťování bezpečnosti a blaha lidí, kteří žijí v domově 13

15 Výroční zpráva 2015 vlastní podněty ke zvyšování kvality služby a to zejména z hlediska procesů sociální služby a etiky zaměstnanců domova předává doporučení řediteli při řešení stížností na kvalitu služby řeší střety zájmů organizace a klientů situace, kdy vzhledem ke zdravotnímu stavu není možné ověřit vůli klienta Etická komise má 11 členů a je složena takto: ředitel domova vedoucí útvaru péče o klienta vedoucí útvaru zdravotních služeb a hygieny jeden klient žijící na oddělení Křížová dva klienti žijící na oddělení Ypsilonka tři rodinní příslušníci klientů domova jedna osoba nezávislá a domov navštěvující jeden zástupce zřizovatele Etická komise se sešla v roce x, projednala stížnosti na kvalitu služby a přístup personálu, projednala podněty ke zkvalitnění péče. 3 Přehled a plnění úkolů v personální oblasti 3.1 Organizační struktura a provedené organizační změny Změny organizační struktury nebyly zásadního rázu, došlo k posílení pozic zdravotnických pracovníků o 2 zaměstnance. Tabulka: Přehled plnění závazného ukazatele počtu zaměstnanců Organizaci byl stanoven průměrný přepočtený počet zaměstnanců ,7 188,5*) Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 191,48 182,2 180,5 182,8 z toho - domov pro seniory 153,96 147,3 146,0 149,1 domov se zvláštním režimem 37,52 34,9 34,5 33,7 Procento plnění dle zřizovatelem stanoveného ukazatele*) 99,37% 96,66% 99,72% 100,99% Procento plnění dle skutečnosti*) 98,13% Ukazatel počtu zaměstnanců byl naplněn na 98% a to z důvodu organizačních změn a výběru klíčových pozic vedoucích pracovníků. 14

16 Tabulka: Evidenční počet zaměstnanců dle zařazení do skupin k hospodářskosprávní zaměstnanci zdravotničtí pracovníci pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci ostatní provozní pracovníci Z tabulky vyplývá nárůst pracovníků v přímé sociální péči, snížení počtu zdravotnických pracovníků, a to zejména z důvodu přeřazení ošetřovatelek bez oprávnění pracovat samostatně na pozice pracovníků v sociálních službách a snížení počtu vedoucích pracovníků zařazených do zdravotníků. Počet ostatního personálu a THP zůstává stabilní. Graf: Počet pracovníků v přímé péči o klienta k Z grafu je patrný významný nárůst pracovníků přímo vykonávající péči o klienta (sociální i zdravotní) v roce

17 3.2 Využití pracovních sil Výroční zpráva 2015 Tabulka: Ukazatele využití pracovních sil Procento využití pracovního fondu 93,37 93,43 94,1 91,32 Počet odpracovaných hodin Procento pracovní neschopnosti 7,36 7,4 6,2 8,4 Procento fluktuace 30,3 25,2 17,7 18 Procento přesčasové práce 0,67 1,29 0,74 1,14 Z tabulky vyplývá nižší využití pracovního fondu zaměstnanců a to zejména z důvodu vysoké míry nemocnosti. O polovinu proti předchozímu roku se podařilo snížit procento přesčasové práce. Míra absolutní fluktuace dosáhla 30% (průměrná míra v ČR je 15%). Důvodem jsou odchody pracovníků po uplynutí sjednané doby (25 odchodů) a to z důvodu, že se jako zaměstnanci neosvědčili nebo nebyli s prací a s odměňováním spokojeni. Proběhly také odchody zaměstnanců ve vedoucích pozicích, hodnocené jako žádoucí, ve třech případech došlo k odchodu do důchodu. Fluktuace a procento nemocnosti jsou významnými negativními ukazateli roku Vývoj výše průměrného platu Tabulka: Vývoj průměrného platu v organizaci průměrná platová třída 6,1 6,03 5,81 5,72 průměrný měsíční výdělek v Kč % nárůstu platu proti předchozímu roku 5,9 3,9 5,7 Tabulka uvádí vývoj průměrného platu všech pracovních pozic v organizaci. V průběhu sledovaných let docházelo k postupnému nárůstu platů. Meziročně se průměrný plat zvýšil o 5,9%. 3.4 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Domova U Biřičky probíhalo v roce 2015 prostřednictvím akreditovaných kurzů, seminářů, konferencí, školících akcí, přednášek apod. Tabulka: přehled typů vzdělávacích akcí a objemu vzdělávacích hodin školící akce ,5 akreditované kurzy konference stáže 80 0 celkem ,5 16

18 3.5 Supervize Domov U Biřičky zajišťuje supervizní setkání pro zaměstnance útvaru péče o klienta a útvaru zdravotní péče a hygieny. Účastníky supervizí jsou pracovníci v sociálních službách, aktivizační instruktorky, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti a sociální pracovnice. Každé oddělení útvaru tvoří jednu supervizní skupinu, jedná se tedy převážně o týmovou supervizi. Celkem je vytvořeno sedm skupin. Každá skupina měla supervizi čtyřikrát za rok po 1,5 hodině. Nově byly zavedeny supervize i pro vedoucí oddělení. Zaměstnanci mohou navíc využít v případě potřeby i individuální supervize. 3.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Organizace v roce 2015 zaměstnávala 2 osoby (od května 1 osobu) znevýhodněním v objemu 1,34 úvazku. ze zdravotním 3.8 Péče o zaměstnance V roce 2015 poskytl zaměstnavatel zaměstnancům: možnost stravování s příspěvkem na stravování z FKSP ve výši Kč 10,- na jedno hlavní jídlo za směnu v celkovém 251,31 tis. Kč dary při prvním odchodu do invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu, při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, při životním výročí dosažení 55 let věku a každých dalších 5 let věku, dárcům krve v celkové výši 41 tis. Kč příspěvek na výlet zaměstnanců do Západních Čech, Turnaj v kuželkách, poukázky do Aquacentra a vánoční večírek zaměstnanců ve výši 167,42 tis. Kč příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 2 tis. Kč Tabulka: Přehled čerpání FKSP v letech v tis. Kč Tvorba FKSP 1305, , , ,52 Čerpání v roce 472,23 519,06 361,28 373,89 Zůstatek k ,68 817,38 897,87 840,63 Zaměstnavatel pečuje o rozvoj lidských zdrojů také vzděláváním, viz výše. 17

19 4 Péče o majetek Královéhradeckého kraje a investice 4.1 Údržba majetku a provedené opravy Mimo údržby budov, údržby zeleně a pravidelné kontrolní činnosti objektu byly realizovány následující akce. Rekonstrukce vjezdové brány a části oplocení Rekonstrukce velké jídelny Rekonstrukce malé jídelny Přestavba bytovky na administrativní prostory Částečná revitalizace parku Oprava střech s taškovou střešní krytinou Oprava pochozích vrstev balkonů hydroizolační fólií Opravy hydroizolací koupelen na budově Křížová Přemístění pokladny do nových prostor Rekonstrukce administrativních prostor Zajištění vysokorychlostního internetu Tabulka: Přehled údržby majetku v letech v tis. Kč V roce 2015 byly provedeny nutné opravy budov i vnitřního vybavení, výdaje byly srovnatelné s předchozím rokem. 4.2 Pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku Tabulka: Přehled hodnoty pořízeného DDHM v tis. Kč ,5 V období roku 2015 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce tis. Kč a to zejména na tyto účely: šatní skříňky, vybavení kanceláří, sedací nábytek, křesla pro klienty, pomůcky pro klienty, zahradní nábytek, vybavení společenských zákoutí, vybavení pokojů, počítače, televize do společných prostor, záclony, závěsy, rehabilitační pomůcky atd. 4.3 Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena dle Směrnice k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků z prosince 2010 v souladu s platnými právními předpisy, a to v období od

20 Skutečný stav veškerého majetku a závazků byl ověřen fyzickou inventurou hmotného a nehmotného majetku a dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést inventuru fyzickou. Byla jmenována hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) a 14 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) jejichž členové provedli inventarizaci: - DNHM, DHM, DDNHM, DDHM, HDM vyjma ložního prádla v používání a OOPP inv. k provedena ložní prádlo v používání inv. k provedena OOPP (prac. oděvy) půběžně minimálně 1x ročně - zásoby na skladě (potraviny, ost.mat.) inv. k provedena peněžní prostředky inv. k , k a 2x namátkově provedena , , a zvířata, depozita věcná, vkladní knížky, karty drobných hotovostí, pohledávky a závazky, ceniny inv. k provedena Okamžik ukončení fyzické inventury hmotného majetku byl stanoven před koncem rozvahového dne z důvodu velkého objemu inventarizovaného majetku a prací spojených s ověřováním skutečného stavu fyzickou inventurou. Rozdíl mezi stavem ke dni ukončení inventarizace a koncem rozvahového dne (přírůstky a úbytky) jsou uvedeny v dodatečném inventurním soupisu. Inventarizací majetku nebyl zjištěn inventurní rozdíl. 4.4 Investiční akce Tabulka: Přehled investičních akcí roku 2015 Akce Částka v Kč konvektomat zvedák sušička CELKEM Tabulka: Přehled investičních akcí v letech Nákup HDM 624,1 960,9 603, , , Technické zhodnocení 0 996,03 156,64 43, , Projekt stavebních úprav 226, CELKEM 850, ,93 759, , ,04 19

21 Tabulka : Přehled tvorby a čerpání Fondu reprodukce majetku Tvorba plán 2015 skutečnost 2015 skutečnost 2014 skutečnost 2013 v tis. Kč skutečnost Stav k ,81 812, , , , Z hosp. výsledku Z odpisů 3891, , , , , Příspěvek zřizovatele 487,62 537,86 862, Z rezervního fondu Celkem 5791, , , , ,91 Čerpání Opravy, údržba HDM ,47 225,18 40, Nákup HDM 1287,62 624,11 960,9 603, , Odvod do rozpočtu zřizovatele , , , , Technické zhodnocení 326, ,03 156,64 43, Projekt staveb. úprav 0 226,27 Celkem 5722, , , , ,40 Zůstatek na fondu reprodukce k , ,18 812, , ,51 Z výše uvedených tabulek plyne meziroční pokles investic, pořizován byl nejnutnější dlouhodobý majetek (konvektomat, zvedák, sušička) a uhrazen byl stavební projekt. Odvody zřizovateli zůstaly meziročně na stejné úrovni, tedy 3,7 mil Kč. V květnu 2015 proběhl nácvik evakuace v případě požáru. Důsledky takové události a reakceschopnost personálu byla společně s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje vyhodnocena, nastavena nová bezpečností opatření a dokončen projekt rekonstrukce elektrické požární signalizace a výstavby nového evakuačního výtahu. 4.4 Autoprovoz Tabulka: Přehled spotřeby pohonných hmot v objemu a v tis. Kč a počet najetých km celkem za všechny vozy Spotřeba PHM v litrech Spotřeba PHM v tis. Kč 47,87 66,05 70,26 61,63 56,22 Počet najetých km

22 Tabulka: Využití vozidel v roce 2015 Typ vozidla Počet najetých km Spotřeba PHM (v l) Hyundai (rok pořízení 1998)* Škoda Fabia (rok pořízení 2000) Škoda Rapid (rok pořízení 2014) CELKEM *převedeno v únoru 2015 na DD Černožice Z výše uvedených přehledů je zřejmá stabilní spotřeba pohonných hmot, stabilní využití vozidel a pokles nákladů za pohonné hmoty. Vozidlo Fabia je využíváno zejména na místní cesty, zajišťování pošty, pochůzek pro klienty atd. Vozidlo Rapid je využíváno na jednání se zájemcem o službu, školení personálu, dálkové cesty. Nejvíce vytíženým vozem je nejnovější Rapid. Hyundai byl v únoru převeden na Domov důchodců Černožice. 5 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření 5.1 Stanovení a naplnění ukazatelů Závazné ukazatele v tis. Kč příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele odvod do rozpočtu zřizovatele z IF Specifické ukazatele limit mzdových prostředků limit výdajů na pohoštění a dary průměrný přepočtený počet zaměstnanců kapacita zařízení (počet míst) stanoven plnění stanoven plnění stanoven plnění stanoven plnění ,04 8 7,88 8 3,55 8 3,9 192,7 191,48 188,5 182, , ,

23 5.2 Vývoj výnosů Graf: Struktura výnosů v roce 2015 v tis. Kč 20% 67% 13% provozní příspěvek zřizovatele dotace MPSV ostatní výnosy Z grafu je zřejmé, že maximální část, 67% výnosů tvoří výnosy z vlastní činnosti organizace, tedy výnosy za ubytování, stravování, sociální péči, zdravotní péči a stravování zaměstnanců. 13% tvoří dotace MPSV a 20% příspěvek zřizovatele. Podíl dotace MPSV se proti předchozímu roku zvýšil o 3%. Graf: Vývoj výnosů v letech v tis. Kč 69687, , , , , , , , , , , , ,00 provozní příspěvek zřizovatele dotace MPSV ostatní výnosy Zdrojem výnosů organizace jsou zejména úhrady klientů za ubytování, stravování a sociální péči (ostatní výnosy), příspěvek zřizovatele, dotace MPSV a výnosy z vedlejší činnosti. 22

24 Všechny druhy výnosů měly meziročně vzestupnou tendenci, v roce 2015 došlo díky zvýšeným výnosům z dotace MPSV a z příspěvku zřizovatele k růstu platů a počtu pracovníků. Graf: Vývoj výnosů z úhrad klientů a z PNP v tis. Kč , , , , , , , , , ,67 úhrady klientů za ubytování a stravování úhrada za sociální služby Největší část výnosů tvoří úhrady klientů za ubytování stravování a sociální péči (prostřednictvím příspěvku na péči), celkem 67% výnosů. Úroveň výnosů z úhrad za ubytování a stravování se zvýšila téměř o 2,5 mil. Kč z důvodu zvýšení sazeb úhrad v únoru Výnos z příspěvku na péči je meziročně na stejné úrovni. 5.3 Vývoj nákladů Tabulka: Přehled základních nákladových skupin v letech v tis. Kč 50 Spotřeba materiálu a energií 23903, , ,1 51 Služby a opravy 5279, , , ,6 5285,22 52 Osobní náklady celkem 67475, , ,4 54 Ostatní náklady celkem 675,49 373,47 348,65 144,54 108,03 55 Odpisy a DDHM 6709, , , ,5 6952,32 CELKEM , , ,

25 Graf: Struktura nákladů v roce 2015 v procentech 54 Ostatní náklady celkem 1% 55 Odpisy a DDHM 6% 52 Osobní náklady celkem 65% 50 Spotřeba materiálu a energií 23% 51 Služby a opravy 5% Z tabulky a grafů jsou zřejmé vzrůstající náklady na provoz sociálních služeb. Nejvyšší podíl na nákladech organizace v osobních nákladech a to 65%, meziročně je to nárůst o 1%. Tento náklad také jako jediný výrazně meziročně vzrostl. Mírně vzrostly také náklady na odpisy a to z důvodu investic v předchozím roce. Ostatní náklady jsou v letech stabilní. 5.4 Spotřeby energií Tabulka: Přehled nákladů za energie v letech v tis. Kč voda , , ,10 elektřina , , ,40 plyn ,9 3082,9 2576,6 Graf: Přehled nákladů za energie v letech v tis. Kč 2900, , , , , , ,9 3082,9 1991, , , ,10 voda elektřina plyn 24

26 Graf: Přehled spotřeby energií v letech Výroční zpráva , , voda v m3 elektřina v kwh plyn v m3 Tabulka i graf informují o pohybu nákladů na energie v posledních pěti letech. Výdaje za spotřebu vody mají trvale stoupající tendenci, růst je způsoben stoupající spotřebou vody i stoupající cenou. Spotřeba vody stoupla o 2,3%, náklady stouply o 3,5%. Náklady za plyn jsou meziročně vyšší o 1%, přestože spotřeba mírně poklesla z důvodu krátké a teplé zimy o 2,5%, vzrůst nákladů je způsoben vyšší cenou. Náklady za elektrickou energii meziročně stouply o 5,5%, přičemž spotřeba stoupla o 17%. Důvodem jsou vyšší nároky klientů na vybavení soukromými elektrospotřebiči. 5.5 Vedlejší činnost Tabulka: Přehled příjmů z vedlejší činnosti v letech v tis. Kč Nájemné - byty 142,00 170,4 170, , Nájemné - nebyt. prostory 107,28 220,14 185,4 136,73 38, Paušál za teplo - nebyt. prost. 0,00 19,47 18,68 18,01 8, Celkem 249,28 410,01 374,48 270,75 181,92 Z tabulky vyplývá pokles příjmů z vedlejší činnosti a to zejména z důvodu využívání nebytových prostor ve větší míře pro vlastní činnost a z důvodu vystěhování jedné ze dvou bytovek a změny jejího účelu na administrativní prostory. 25

27 5.6 Pohledávky a závazky Výroční zpráva 2015 Závazky k celkem Kč ,96 - z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti ,96 - po lhůtě splatnosti 0 Závazky k celkem Kč ,01 - z toho běžné, na přelomu období ,01 - po lhůtě splatnosti 0 Pohledávky k celkem Kč ,45 - z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti ,65 - po lhůtě splatnosti ,80 Pohledávky k celkem Kč ,63 - z toho běžné, na přelomu období ,83 - po lhůtě splatnosti ,80 Pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši Kč ,80 činí částečně neuhrazený nájem za kantýnu a služby za r Část dluhu byla zaplacena provedenou exekucí a další část je vymáhána soudní cestou. Saldokonto pohledávky Saldokonto závazky Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zůstatek Účet Účet k k k k , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 850, , , , , , , ,94 100, , , , , , ,01 26

28 5.7 Informace o použitých účetních metodách a postupech Údaje o hospodaření Organizace hospodaří s prostředky získanými od klientů Domova U Biřičky za poskytované služby, a to v zákonem stanovené výši, dále s provozní účelovou dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a s příspěvkem na provoz od Královéhradeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/24/1670/2015 ze dne byl Domovu U Biřičky schválen investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2015 ve výši Kč 400 tis. na akci řešení havarijního stavu na útvaru stravování pořízení nového konvektomatu. Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ZK/22/14/65/2015 ze dne byla schválena změna účelu zůstatku dotace Rekonsturkce stávající lůžkového a osobního výtahu ve výši Kč ,- na akci Zajištění podmínek pro morbidně obézní klienty. Vlastní zdroje, ze kterých by bylo možno poskytované služby dotovat, organizace s výjimkou drobných příjmů za nájem, z darů, z úroků apod. nemá. Organizace neposkytla žádná plnění ani zvýhodnění členům statutárních orgánů. Organizace vykázala za rok 2015 hospodářský výsledek po zdanění ve výši ,91 Kč. Organizace je neziskovou organizací, za rok 2015 neplatila žádnou daň z příjmů Způsoby ocenění majetku Majetek kraje oceňuje organizace cenami, ve kterých jí byl majetek předán. Hmotný majetek pořízený organizací je oceněn pořizovací cenou. Organizace nepořizuje investiční majetek ve vlastní režii a nemá tedy zpracovány žádné kalkulační vzorce a postupy. Organizace nevlastní žádné cenné papíry. Organizace neeviduje žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. V případě potřeby by o stanovení ceny požádala osobu oprávněnou k oceňování nebo nezávislou osobu, která zná ceny v daném oboru. Zásoby pořizované na sklad jsou oceněny pořizovací cenou Účetní postupy V roce 2015 organizace nezměnila používané postupy účtování. Nakupovaný režijní materiál vč. potravin je účtován metodou A. Opravné položky pro snížení hodnoty majetku nebyly tvořeny. Způsob účetního odepisování dlouhodobého majetku a výše účetních odpisů se řídí dobou životnosti majetku, postup je schválen zřizovatelem. Organizace neúčtuje žádné účetní operace v cizích měnách Doplňující informace Organizace neručí žádným majetkem za svoje závazky. 27

29 Organizace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a nemá daňové nedoplatky u žádného finančního orgánu. Hodnota závazků po lhůtě splatnosti 180 dní je nulová. Organizace nemá žádné svoje závazky kryty zástavním právem. Organizace nemá žádné závazky nezaúčtované ve svém účetnictví a neručí za cizí závazky. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, poskytnutá na základě 14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla použita v souladu s Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1-3 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok Poskytnuté rozpočtové prostředky byly použity na poskytování sociálních služeb hospodárně a efektivně v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Nedošlo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů se stejným účelem. U všech pořízených věcí bylo zhodnoceno a konstatováno, že byly nutné pro zajištění provozu, že se používají a že všechny prostředky vynaložené jak na pořízení věcí, tak na ostatní provoz, byly vynaloženy účelně a hospodárně. 6 Kontrolní činnost 6.1 Kontroly provedené orgány státní správy Krajský úřad Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, provedl dne plánovanou průběžnou veřejnosprávní kontrolu dle ustanovení 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. Předmět kontroly: - náhodně vybraný nakoupený majetek za rok 2014 a v I. pololetí 2015: v 5 případech bylo zjištěno chybějící označení majetku identifikátorem (inventárním číslem), - vyřazení majetku za rok 2014 a v I. pololetí 2015: bez závad a v souladu se směrnicí k nakládání s nepotřebným majetkem vč. jmenování vyřazovací a likvidační komise a jmenování škodní komise, doloženy zápisy o vyřazení vč. servisních protokolů a protokolů o likvidaci jako potvrzení o ekologické likvidaci majetku, - inventarizace: byla provedena v souladu s pravidly pro provádění inventarizací vč. směrnice k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, byla doložena závěrečná inventarizační zpráva, inventurní soupisy, místní seznamy majetku, - podpisové vzory 2014: chyběl podpis pracovnice, která nastoupila do funkce KÚ KHK vydal doporučení k odstranění a prevenci zjištěných nedostatků. Dále provedl dne průběžnou veřejnosprávní kontrolu (dokladovou, namátkovou) čerpání dotace z rozpočtu KHK dle smlouvy č. SR_15_ ze dne , č. SR_15_ ze dne (Usnesení zastupitelstva KHK č. ZK/19/1264/2015). 28

30 Kontrolou bylo zjištěno, že finanční prostředky poskytnuté organizaci jsou čerpány v souladu s předmětem a účelem smlouvy, metodikou MPSV ČR a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Opatření k nápravě ani doporučení nebyla uložena Oblastní inspektorát práce Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové provedl podle 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu dodržování povinností vymezených v ustanovení 3 odst. 1 zákona 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech , a zaměřenou zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Při kontrole zdravotních posudků zaměstnanců bylo v roce 2014 zjištěno porušení ustanovení 101 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, porušením povinnosti nepřenášet náklady ani nepřímo na zaměstnance. Tento protiprávní stav byl organizací odstraněn ke dni , tj. již před zahájením kontroly. Dále organizace porušila v jednom případě ustanovení 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnila povinnost zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb nejméně jednou ročně. Toto bylo odstraněno v průběhu kontroly. Další kontrola byla provedena ve dnech a se zaměřením zejména na - ostatní povinnosti v oblasti pracovních vztahů a podmínek, - povinnosti na úseku dovolené, náhrad, odměňování zaměstnanců, ochrany osobních práv zaměstnanců, pracovní doby, - povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, - povinnosti na úseku rovného zacházení, a to za období leden až srpen Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení povinností Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje provedla kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměřenou na plnění povinností stanovených pro poskytovatele zdravotních služeb zákonem č. 258/2000 Sb., dne (iniciované na základě písemného podání podnětu), zejména na poskytování ošetřovatelské a lékařské péče, a to z důvodu nabídky na změnu lékaře pro klienty. Nebylo zjištěno významné ohrožení zdraví klientů Domova U Biřičky ani žádné zásadní porušování hygienicko-epidemiologického režimu zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou péči. KHS nebyl ke dni kontroly předložen aktualizovaný provozní řád, který by se týkal poskytování zdravotní služby novým nestátním zdravotnickým zařízením. Písemná zpráva o odstranění nedostatků, tj. aktualizovaný provozní řád byl předán a schválen KHS dne ; Další kontrola byla provedena dne zejména na provedení stěrů z prostředí po provedené závěrečné ohniskové dezinfekci na izolačním pokoji (kde byla umístěna klientka po potvrzení MRSA), kterou provedl personál organizace. Dne byl na KHS KHK 29

31 doručen laboratorní protokol s výsledky 10 odebraných stěrů z prostředí cílené vyšetření na MRSA bylo kultivačně negativní u všech odebraných stěrů. Nebyl vznesen požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevencí nedostatků zjištěných kontrolou podle 10 odst. 2 kontrolního řádu. 6.2 Sankce uložené v hodnoceném období Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru sociálních věcí, ze dne čj /SV/2014/Aj/SpD/5-2 byla Domovu U Biřičky (dále jen DUB nebo organizace) uložena pokuta ve výši Kč 300,- za správní delikt dle 107dost. 2 písm. L) zákona o sociálních službách, kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil změnu údajů podle 82 odst. 1 zákona o sociálních službách: dne byla oznámena změna personálního zajištění sociální služby, tj. vznik pracovněprávního vztahu pracovníka v sociálních službách; lhůta pro oznámení změn dle 82 odst. 1 zákona o sociálních službách uplynula dnem Současně byla tímto rozhodnutím organizaci uložena povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši Kč 1000,-. Pokuta a náhrada nákladů řízení v celkové výši Kč 1300,- splatná do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí byla uhrazena převodem na účet KHK dne Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření Za rok 2015 můžeme konstatovat, že veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, schváleným rozpočtem a uzavřenými smlouvami, údaje o hospodaření věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb prostředků a tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. Veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Závažná zjištění ( 22 odst. 6 cit. zákona) nebyla učiněna. Byly dodržovány požadavky na srozumitelnost a na trvalost účetních záznamů. Opravy účetních záznamů byly prováděny tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za každou opravu, okamžik provedení opravy a obsah opravovaného účetního záznamu před a po opravě. Jsou vypracovány interní předpisy k provádění a vedení účetnictví vč. oběhu účetních dokladů a podpisových vzorů s vymezením pravomocí a odpovědností. Lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je spolehlivý, přiměřený a účinný. Zaručuje: - ochranu majetku, řádné hospodaření a nakládání s majetkem, uchování majetku před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, - správnost a pravdivost finančních operací, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, - skloubení s rozpočtovými pravidly, finančními a účetními postupy, - dosažení stanovených cílů organizace a zajištění kvality prováděných činností. Více v přílohové části. 30

32 7 Podpora rozvoje systému sociálních služeb Zaměstnanci domova mají zájem na rozvoji sociálních služeb jako systému péče o člověka. Domov tedy podporuje společné diskuse, sdílení informací a procesy učení jednak aktivním členstvím v odborných uskupeních, členstvím zaměstnanců v odborných uskupeních a pronájmem školících prostor. 7.1 Členství odborných uskupeních Domov U Biřičky je členem: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Iniciativy A Forum Zaměstnanci Domova U Biřičky jsou členy: Profesního svazu sociálních pracovníků Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Expertních skupin MPSV, které se zabývají tvorbou zákona o sociálních pracovnících a revizí systému standardů kvality Redakční rady odborného periodika Sociální služby Redakční rady Listů sociální práce 7.2 Odborné praxe studentů V roce 2015 umožnilo zařízení praxi: 14 studentům zdravotnických oborů 35 studentům a učňům sociálních oborů 7.3 Další rozvojové iniciativy Byly jsme aktivními spolupořadateli Gerontologického kongresu 2015 v Hradci Králové Spolupracovali jsme na první fázi vzdělávacích center Hartmann Rico a.s. Připravili a podali jsme projekt inovačních aktivit do ESF Jsme zařazeni do pilotního projektu Královéhradeckého kraje pro testování majetkového a ekonomického softwaru. Zavedli jsme nové moduly informačního systému Cygnus a jsme pilotním zařízením pro Cygnus 2. 31

33 8 Sponzoři a dary Tabulka: Přehled výše získaných darů Většina darů z roku 2015 byla použita na úhradu nákladů spojených s oslavami 50.výročí otevření domova. Poděkování patří těmto dárcům: Christeyns, s.r.o. Svatojánská lékárna, s.r.o. MSV výtahy a.s. Ing. Jan Vrbský SIVAK medical technology s.r.o. VOTOP-HK, s.r.o. ALIMPEX FOOD a.s. Zdeňka Hrušková Královéhradecký kraj CHOVSERVIS a.s. Šárka Kubíková HARTMANN-RICO a.s. Ziklová Věra Majerová Věra Hradecká pekárna a.s. 32

34 9 Výroční zpráva o činnosti Domova U Biřičky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 106 / 1999 Sb. ) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla u organizace podána žádná žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona, žádaná žádost nebyla odmítnuta. 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebylo u organizace podáno odvolání proti odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106 /1999 Sb. V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí organizace o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle 16 a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost tohoto druhu. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Informace o Domově U Biřičky lze získat na webové stránce 7. Přehled všech výdajů, které organizace vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. Organizace neměla výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 33

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Zpráva o činnosti. rok 2012

Zpráva o činnosti. rok 2012 , pro mentálně &Yn posti&nou ~mládel Chotillce Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2012 ~.~ ml8jmaln I I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. Příloha č. 1 OS č. 1/2014 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK ZA NEODEBRANOU STRAVU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace SENIOR Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : IČO : 621 80 444 www.stránky : www.senior-otrokovice.cz telefon : 577 925 600, 577 924 126 Zřizovatel : Město Otrokovice Zpracoval(a) : Ing.

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá: Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace Obsah Tabulková část 1. Základní ukazatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2015 O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel Luxor Poděbrady,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Domov důchodců Hradec Králové Zpráva o činnosti za rok 2013 Název: Domov důchodců Hradec Králové Sídlo: K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové Zřizovatel: Forma: Královéhradecký kraj Příspěvková organizace

Více

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice 68 768 43 Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 Příloha č. 1 Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 pro rok 2008 Název organizace: Sídlo instituce: Právní forma: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70/296, 621 00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 11639/2016/KUUK 557/KON/2015 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015 Smluvní strany: S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU č. OLP /xxxx/2015 schválená Radou Libereckého kraje dne xxx, usnesením č. xxx/15/rk Liberecký

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Domov sociálních služeb Klášterní 795, 538 21 IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814 rok 2012 dne 28. 2. 2013 2 Obsah: 1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti str.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace IČ 47811927 Zpráva o činnosti za rok 2007 V Melči dne 27. 2. 2008 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracovala: Iveta Němcová..

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více