širokopásmové zachycení veškerého teplotního

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-80 +400 širokopásmové zachycení veškerého teplotního"

Transkript

1 Měřicí a řídicí technika 3. přednáška Obsah přednášky: Přehled snímačů teploty Principy, vlastnosti a použití dotykových snímačů teploty bezdotykových snímačů teploty Teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě. Při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého vztahu A = f (t), který lze číselně vyjádřit. K měření teploty se využívá celá řada funkčních principů. Ústav fyziky a měřicí techniky Karel Kadlec 1 Přehled technických teploměrů Skupina Typ teploměru Princip měření Teplotní rozsah (C) plynový změna tlaku Dilatační tenzní změna tenze par teploměry kapalinový změna objemu kovový délková roztažnost termoelektrické termoelektrický jev odporové kovové změna elektrického odporu Elektrické odporové teploměry změna elektrického odporu polovodičové diodové změna prahového napětí teploměrná tělíska bod tání Speciální teploměrné barvy změna barvy teploměry optovláknové změna amplitudy či fáze při šíření senzory nebo odrazu světla širokopásmové zachycení veškerého teplotního pyrometry záření Bezdotykové teploměry úzkopásmové zachycení úzkého svazku pyrometry teplotního záření poměrové srovnání dvou svazků teplotního pyrometry záření termokamera snímání teplotního obrazu tělesa Speciální teploměry Teploměrné barvy na bázi kapalných krystalů (termochromní kapalné krystaly) kapalné krystaly cholesterického typu, u nichž dochází k vratným změnám orientace se změnou teploty na bázi organických molekulárních komplexů dochází ke změně barvy při tzv. teplotě zvratu příprava termochromních tiskových barev např. pro etikety (termocitlivá látka je uzavřena do mikrokapsule) Optovláknové senzory teploty využívají změnu šíření světla optickým vláknem nebo odrazu světla na konci vlákna v závislosti na změně teploty pro aplikace, kde tradiční teploměry nelze použít (např. měření teploty v mikrovlnných troubách) 3 3_MRT_2016_Teplota 1 K. Kadlec,

2 Speciální teploměry Ukázky aplikací termochromních barev Samolepicí štítky nevratná změna barvy při překročení mezní teploty vratná změna barvy při překročení mezní teploty využití na etiketách některých výrobků (např. lahvové pivo) 4 Aplikace elektrických senzorů teploty Bezdotykové měření teploty Teplota se vyhodnocuje z intenzity infračerveného záření vyzařovaného měřeným objektem. Záření je optickým systémem soustředěno na detektor, jehož elektrický signál je zpracován v elektronických obvodech. Bezdotykové teploměry (IČ teploměry, pyrometry) měří teplotu v úzce vymezené oblasti číslicový výstup na displeji Termokamery (IČ termokamery, IČT kamery) snímají rozložení teploty na celém objektu výstupem je termogram na displeji termokamery 5 Spektrum záření Všechny objekty, jejichž teplota je vyšší než absolutní nula, vyzařují elektromagnetické záření v určité části spektra. Příčinou je termický pohyb atomárních a subatomárních částic. Elektromagnetické záření vznikající v důsledku tepelného pohybu částic je někdy označováno jako tepelné záření. 6 3_MRT_2016_Teplota 2 K. Kadlec,

3 Teoretický popis dějů při vyzařování Černé těleso teoretický objekt, při dané teplotě vyzáří nejvyšší možné množství energie a naopak pohltí veškerou energii, která na něj dopadá. Intenzita vyzařování M (W m -2 ) d Φ M ds - zářivý tok (W), S - plocha povrchu zdroje záření (m 2 ) Intenzita vyzařování má integrální charakter a skládá se z příspěvků při jednotlivých vlnových délkách. M 0 M d M - spektrální hustota intenzity vyzařování (W m -3 ) - vlnová délka (m) M vyjadřuje intenzitu vyzářenou v jednotkovém intervalu vlnových délek (podíl intenzity vyzařování v malém intervalu vlnových délek a tohoto intervalu) 7 Planckův zákon 5 2 M0, λ c1 λ exp 1 Teoretický popis dějů při vyzařování c T λ 1 M 0 - spektrální hustota vyzařování černého tělesa Wienův zákon posuvu konst max T konst = µmk celková intenzita vyzařování je vyjádřena plochou pod křivkou pro danou teplotu intenzita vyzařování výrazně klesá s klesající teplotou 8 Stefanův-Boltzmannův zákon Integrací vztahu podle Planckova zákona přes všechny vlnové délky dostaneme Stefanův-Boltzmannův zákon pro černé těleso M 0 = T 4 = 5, [W m -2 K -4 ] Reálné těleso vyzařuje i pohlcuje méně než černé těleso M = M 0 M 0 Spektrální emisivita poměr intenzity vyzařování objektu k intenzitě vyzařování černého tělesa při dané teplotě a vlnové délce Selektivní zářiče tělesa, která mají pro různou vlnovou délku různou emisivitu Šedá tělesa tělesa s konstantní emisivitou v širokém rozsahu vlnových délek, nejvhodnější pro bezdotykové měření teploty M 9 3_MRT_2016_Teplota 3 K. Kadlec,

4 Vyzařování a emisivita tří druhů zářičů Vyzařování těles a emisivita Emisivita pro vybrané povrchy (pro = 7 = 14 µm) Charakteristika Teplota Emisivita povrchu ( C) Černý lak matný ,96 0,98 Lidská pokožka 32 0,96 0,98 Voda 20 0,96 Cihla (červená) 20 0,93 Papír (bílý, matný) 20 0,93 Dřevo hoblované 20 0,8 0,9 Železo zoxidované 100 0,74 Železo lesklé 150 0,16 Měď leštěná 100 0,03 Při bezdotykovém měření teploty je znalost emisivity povrchu nezbytná. Emisivita závisí obecně na vlnové délce a na teplotě, na materiálu, kvalitě povrchu a úhlu pozorování 10 Stefanův-Boltzmannův zákon pro šedé těleso Stefanův-Boltzmannův zákon pro šedé těleso emisivita šedého tělesa M = T 4 Stefanův-Boltzmannův zákon je důležitý při měření v širokém pásmu vlnových délek Zářivý tok emitovaný šedým tělesem plochy S bude: = S T 4 Při stejných teplotách šedého a černého tělesa je výsledná energie vyzařovaná šedým zářičem menší úměrně k emisivitě šedého tělesa. Je-li objekt ve stavu tepelné rovnováhy, neohřívá se ani neochlazuje, energie vyzařovaná se rovná energii pohlcované, emisivita ε se rovná pohltivosti α, podle Kirchhoffova zákona platí pro spektrální veličiny, T, T 11 Emisivita, pohltivost, odrazivost, propustnost ve stavu tepelné rovnováhy emisivita se rovná pohltivosti černé těleso maximálně vyzařuje i maximálně pohlcuje záření ( = = 1) při teplotě tělesa větší než teplota okolí převažuje vyzařování energie nad jejím pohlcováním a obráceně u šedého tělesa jsou emisivita i pohltivost vždy menší než 1 Existují tři jevy, které se projevují u reálných objektů: pohltivost (absorbance) poměr pohlceného a dopadajícího toku záření odrazivost (reflektance) poměr odraženého a dopadajícího toku záření propustnost (transmitance) poměr prostupujícího a dopadajícího toku záření 12 3_MRT_2016_Teplota 4 K. Kadlec,

5 Emisivita, pohltivost, odrazivost, propustnost součet tří faktorů je vždy roven jedné: analogický vztah platí i pro emisivitu: 1 1 nepropustné materiály mají propustnost = ze známé emisivity lze určit odrazivost nepropustného tělesa: čím větší bude odrazivost, tím menší bude emisivita 1 u vysoce lesklých materiálů se emisivita blíží k nule pro dokonale vyleštěný materiál, tzv. dokonalé zrcadlo platí ρ = 1 13 Přístroje pro bezdotykové měření teploty Blokové schéma IČ teploměru a termokamery zaměření a zaostření záření na senzor optická soustava musí propouštět IČ záření čočky z germania nebo zrcadlová optika využívají se různé senzory tepelné kvantové řízení procesu měření výpočet teploty podle signálu detektoru je nutno zadat potřebné korekční faktory 14 Detektory bezdotykových teploměrů Širokopásmové IČ teploměry a termokamery Vyhodnocují teplotu v širokém spektru vlnových délek. K detekci využívají tepelné senzory: baterie termočlánků (několik desítek měřicích spojů na malé ploše), bolometry (načerněné tenkovrstvé odporové senzory), pyroelektrické senzory měřicí spoje termočlánků (založeny na pyroelektrickém jevu - vyvolání náboje na elektrodách). srovnávací spoje termočlánků (průměr senzoru řádově v mm) Úzkopásmové IČ teploměry a termokamery Měří teplotu prostřednictvím záření v úzkém pásmu vlnových délek. Využívají kvantové fotonové senzory fyzikální jevy vznikající při interakci fotonů dopadajících na strukturu senzoru fotodioda, fotoodpor, fototranzistor. 15 3_MRT_2016_Teplota 5 K. Kadlec,

6 Vyhodnocení výstupního signálu Širokopásmové IČ teploměry a termokamery Teplota se vyhodnocuje podle Stefanova-Boltzmannova zákona pro šedé těleso. Výstupní signál teploměru je přímo úměrný zářivému toku, který dopadá na detektor 4 U T ) K Φ K S ( T ( T ok K 1 je přístrojová konstanta a T ok teplota okolí detektoru Úzkopásmové IČ teploměry a termokamery Teplota se vyhodnocuje podle Planckova zákona pro šedé těleso. Výstupní signál teploměru je dán vztahem: 5 c 2 U( T, ) K2 S M K2 T, c1 ef exp( 1) T ef ef 5 2, λ εt, λ c1 λ exp 1 je efektivní vlnová délka (pásmový pyrometr se posuzuje jako kvazi-monochromatický) M T M T 1 ) c T λ Provedení přenosných IČ-teploměrů s laserovým zaměřováním s digitálním fotoaparátem FLUKE optický systém detektor záření vstupní okénko IČ-teploměru bývá chráněno tenkou polyetylenovou folií, která propouští IČ-záření elektronické obvody jsou řízené P měřicí rozsah -20 C až 1500 C OMEGA s UZ měřením vzdálenosti digitální foto pro dokumentaci měření OPTRIS LS s dvojitou optikou 17 plocha měřeného objektu musí zcela vyplňovat zorné pole IČ-teploměru Zaměření měřeného objektu kontrola se provádí pomocí laserového zaměřovače a podle diagramu na přístroji Zorné pole IČ-teploměru: Laserové zaměřování: bodové kruhové Velikost objektu a zorné pole: objekt chybně zorné pole správně správně chybně 18 3_MRT_2016_Teplota 6 K. Kadlec,

7 Optický systém bezdotykového teploměru Optický systém bezdotykového teploměru pracuje obvykle s pevnou ohniskovou vzdáleností (fixfokus), volbou ohniskové vzdálenosti objektivu se určuje velikost snímané (měřené) plochy, tj. zorné pole přístroje, k charakterizaci optického rozlišení systému se velmi často používá poměr mezi vzdálenosti měřeného objektu a průměru měřené plochy (D:S). 19 Termokamera princip měření stejný jako u IČ teploměru měření rozložení teploty na povrchu těles snímání teplotních polí Moderní termokamery používají maticový mikrobolometrický detektor mikrobolometr miniaturní odporový teploměr, uspořádání do matice (FPA focal plane array), matice obsahují až 320x240 (76 800) příp. 640x480 elementů ( ). 20 Termokamera s maticovým detektorem IČ obraz IČ záření přichází současně na všechny elementy detektoru, na maticovém detektoru se vytváří IČ obraz najednou, analogie s digitálním fotoaparátem, optika musí propouštět IČ záření (germaniová optika), teplota detektoru je stabilizována výstupem z termokamery je termogram s přiřazenou barevnou stupnicí viditelný obraz termokamery FLIR 21 3_MRT_2016_Teplota 7 K. Kadlec,

8 Termogram Termogram (infračervený snímek, termovizní snímek) Vzhledem k tomu, že IČ záření je pro lidské oko neviditelné, provádí se vizualizace (zviditelnění) IČ snímku, používají se okem viditelné palety barev, které přiřazují barvu různým teplotám, na termogramu je zobrazena stupnice přiřazení barvy a teploty. Termokamery radiometrické (počítají teplotu jednotlivých bodů na termogramu) neradiometrické (pouze zobrazují) Ukázka vybraných barevných palet termogramu: stupnice teploty 22 Termografické měření faktory, které mohou ovlivnit výsledek měření a interpretaci termogramů - emisivita objektu - propustnost atmosféry - zářivý tok T - teplota obj. - objekt atm. - atmosféra odr. - odražené Zdánlivá odražená teplota T odr je zdánlivá teplota jiných objektů, jejichž záření se odráží od povrchu měřeného objektu do termografické kamery. Termokamera (IČ-teploměr) snímá: záření objektu odražené záření z okolí na povrch objektu Je třeba dále uvažovat: zeslabení záření atmosférou vyzařování atmosféry 23 Kalibrace bezdotykových teploměrů Pro kalibraci bezdotykových teploměrů se používá zařízení s černým tělesem s definovanou emisivitou. Kalibrační černé těleso izotermicky vyhřívaná dutina s matným černým povrchem, teplota je udržována na požadované hodnotě vhodným regulátorem, na dno dutiny se zaměřuje IČ teploměr nebo termokamera, emisivita povrchu dna dutiny bývá v rozmezí 0,98 až 0,995, rozsahy teplot u vyráběných zařízení: od -20 C až přes C. Kalibrace IČ teploměru a termokamery kalibrační černé těleso 27 3_MRT_2016_Teplota 8 K. Kadlec,

9 Aplikace: termografie termodiagnostika kontrola procesů speciální aplikace Použití bezdotykových teploměrů Monitorování teploty u výměníků tepla t ( C) 400 Studium povrchové teploty senzorů Termogram pelistoru Rozložení teploty na povrchu pelistoru měření rozložení teplot na povrchu objektů na technologickém zařízení na elektronických obvodech na povrchu biologických objektů diagnostická a inspekční měření prevence vzniku poruchových stavů diagnostika v lékařství měření teplot pohybujících se objektů teplota potravinářských výrobků (pekárny) teplota rotujících objektů, běžících pásů měření rychlých změn teploty ,5 1 1,5 l (mm) 2 Termogram CHVS 28 Aplikace termografie Termografie výrobního procesu Studium dynamiky kondenzátoru brýdových par Monitorování teploty při pečení masové sekané před vstupem do pece po výstupu z pece z chladicího tunelu Zjišťování úniku tepla Termodiagnostika Kontrola elektrických rozvodů Kontrola prokrvení rukou 29 Přednosti a nedostatky bezdotykového měření teploty Přednosti: zanedbatelný vliv měřicího zařízení na měřený objekt, možnost měření rychlých teplotních změn, možnost měření rotujících a pohybujících se objektů, možnost snímání rozložení teplot na celém povrchu objektu (termokamera). Omezení: měří se pouze teplota povrchu objektu, chyby způsobené nejistotou stanovení emisivity objektu, chyby způsobené propustností prostředí (absorbce tepelného záření v prostředí mezi objektem a IČ teploměrem - sklo, CO 2, vodní pára, dým), chyby způsobené odraženým zářením z okolního prostředí. 30 3_MRT_2016_Teplota 9 K. Kadlec,

10 termoelektrické napětí (mv) Měřicí a řídicí technika Elektrické teploměry Termoelektrické snímače teploty Odporové snímače teploty Termoelektrické senzory a odporové teplotní senzory transformují teplotu na elektrický signál (napětí, proud, odpor) nejčastěji používané typy senzorů pro provozní měření teploty pro čidla regulátorů při automatickém řízení teploty pro moderní přenosné teploměry 31 Elektrické teploměry Termoelektrické senzory teploty jsou založeny na Seebeckovu jevu (převod tepelné energie na elektrickou). Termoelektrický článek dva vodiče z různých kovových materiálů, které jsou na obou koncích spolu vodivě spojeny. jestliže teplota t m měřicího spoje bude různá od teploty t s srovnávacího spoje, vzniká termoelektrické napětí E v zjednodušené formě můžeme závislost termoelektrického napětí na teplotě vyjádřit lineárním vztahem: E = AB t m + BA t s = AB (t m - t s ) AB je koeficient závislý na materiálech použitých kovů a platí AB = - BA Uvedený vztah platí jen pro úzké rozmezí teplot. Pro přesné vyjádření platí: n je rovno 2 až 14 podle požadované přesnosti 32 Termoelektrické senzory teploty Typy termočlánků Materiál na výrobu termočlánků by měl vykazovat: stabilitu údaje při dlouhodobém provozu odolnost proti chemickým a mechanickým vlivům co největší a lineární přírůstek termoelektrického napětí s teplotou Statické charakteristiky termočlánků: typ T typ E typ J typ K typ R typ S typ B teplota ( C) Páry materiálů pro vytvoření termočlánků jsou normalizovány. typ E J T K R S B materiál NiCr-CuNi Fe-CuNi Cu-CuNi NiCr-NiAl PtRh13-Pt PtRh10 Pt PtRh30-PtRh6 33 3_MRT_2016_Teplota 10 K. Kadlec,

11 Termoelektrické snímače Konstrukční uspořádání snímače Termoelektrický snímač s ochrannou jímkou snímač pro provozní aplikace připojovací hlavice se svorkovnicí Termoelektrický článek je umístěn v ochranné armatuře zabraňuje jeho mechanickému poškození chrání před nepříznivými fyzikálními a chemickými vlivy zhoršuje však jeho dynamické vlastnosti keramická izolace termočlánek ochranná jímka 34 Termoelektrické snímače Plášťový termočlánek Termočlánkové dráty jsou uloženy v niklové nebo nerezové trubičce vyplněné práškovým MgO nebo Al 2 O 3 termočlánkové dráty kovová kapilára Přednosti plášťových termočlánků: snadné tvarové přizpůsobení možnost měření na těžko přístupných místech malá tepelná kapacita velmi dobrý přestup tepla příznivé dynamické vlastnosti termočlánek 0,5 mm rukojeť keramický prášek kovová kapilára 36 Termoelektrické snímače Měřicí obvod termočlánku měřicí spoj t m t s srovnávací spoj Měření termoelektrického napětí: měřicí přístroj se zapojí tak, že se rozpojí srovnávací spoj měřicí přístroj se zapojí do jedné větve termočlánku Pro správnou funkci snímače je nutné aby teplota t s srovnávacího spoje byla konstantní, nebo aby vliv termoelektrického napětí tohoto spoje byl kompenzován. 37 3_MRT_2016_Teplota 11 K. Kadlec,

12 Termoelektrické snímače Potlačení vlivu teploty srovnávacího spoje umístěním srovnávacího spoje do termostatu v laboratoři při 0 C u provozních aplikací při 50 C analogovými kompenzačními obvody (kompenzační krabice) u číslicových měřicích systémů číslicovou korekcí měřicí spoj t m Termostat: t s srovnávací spoj v termostatu regulace teploty topení Elektronická kompenzace: měřicí spoj t m t s měření teploty srovnávacího spoje elektronické vyhodnocovací obvody teplotní čidlo 38 Odporové senzory teploty Kovové odporové teploměry elektrický odpor kovových vodičů vzrůstá s teplotou pro menší teplotní rozsah (t < 100 C) lze použít lineární vztah: R = R 0 [1 + (t - t 0 )] kde je teplotní součinitel odporu, jehož střední hodnota je: R100 R0 100R 0 dalším základním parametrem odporových snímačů je poměr odporů čidla při teplotě 100 C a při 0 C R100 W100 R 0 pro širší teplotní rozmezí použijeme polynom vyššího stupně např.: R = R 0 [1 + (t - t 0 ) + (t - t 0 ) 2 ] 39 Kovové odporové teploměry Provedení kovových odporových senzorů z čistých kovů, jejichž teplotní součinitel je stálý a pokud možno co největší (platina, nikl, měď) nejčastěji používaným materiálem je platina je vyráběna ve standardně čistém stavu je fyzikálně a chemicky stálá Drátkové měřicí odpory platinový drát navinutý na izolantu nebo uložený v keramické kapiláře hodnota odporu při 0 C je 100 označení Pt100 výhody: časově velmi stálé velmi dobrá reprodukovatelnost nevýhody: poměrně velká hmotnost, velká tepelná kapacita nepříznivé dynamické vlastnosti 40 3_MRT_2016_Teplota 12 K. Kadlec,

13 Kovové odporové teploměry Plošné měřicí odpory měřicí odpory vyráběné tenkovrstvou technologií platinový odpor se vytvoří fotolitografickou technikou ve formě jednoduchého meandru na ploché korundové destičce jmenovitý odpor čidla se nastaví pomocí laseru plošné měřicí odpory se vyrábí se jmenovitou hodnotou 100, 500, 1000, 2000 keramický tmel skleněná ochranná vrstva přívody Pt meandr korundová podložka perspektivní senzory vyráběné moderní technologií vyšší hodnota jmenovitého odporu příznivé dynamické vlastnosti 42 Odporové senzory teploty Polovodičové odporové teploměry využívá se závislosti odporu polovodičů na teplotě v praxi se využívá několik typů polovodičových senzorů teploty: NTC - termistory (negastory) vyráběny práškovou technologií z oxidů kovů (Fe 2 O 3, TiO 2, CuO, MnO, NiO, CoO, BaO aj.) vylisované senzory (nejčastěji ve tvaru perličky) se zpevňují slinováním za vysoké teploty vykazují záporný teplotní součinitel odporu závislost odporu na teplotě je nelineární a odpor s teplotou klesá: přívodní drátky termistor průměr několik desetin mm R, R 0 - odpory termistoru při teplotách T a T 0 B - veličina úměrná aktivační energii 43 Odporové senzory teploty Polovodičové odporové teploměry PTC - termistory (pozistory) vyrábějí se z polykrystalické feroelektrické keramiky např. BaTiO 3 vykazují kladný teplotní součinitel odporu v úzkém teplotním rozmezí odpor pozistoru prudce stoupá R R r e pozistory se obvykle používají jako dvoustavové senzory signalizace překročení mezní teploty dvoupolohová regulace AT R r odpor při referenční teplotě A materiálová konstanta 44 3_MRT_2016_Teplota 13 K. Kadlec,

14 Odporové senzory teploty Porovnání teplotních závislostí odporových senzorů Polovodičové senzory vyšší citlivost příznivější dynamické vlastnosti menší rozsah měření Kovové senzory vysoká stabilita reprodukovatelnost a přesnost široký rozsah použití (Pt: 200 C až 850 C) 45 Odporové senzory teploty Měřicí obvody pro odporové senzory teploty K měření odporu senzoru se nejčastěji využívá zapojení do nevyváženého Wheatstoneova můstku, mírou měřeného odporu je změna napětí v diagonále můstku. Dvouvodičové zapojení: projevuje se vliv teploty na odpor spojovacího vedení měřicí odpor Třívodičové zapojení: toto zapojení kompenzuje vliv teploty na odpor spojovacího vedení Průchodem měřicího proudu odporovým senzorem dochází k ohřevu senzoru Joulovým teplem a k chybě měření vlivem oteplení. 46 Odporové snímače teploty Konstrukční uspořádání snímačů Uspořádání je podobné jako u termoelektrických snímačů Sonda k přenosnému přístroji Provozní snímač připojovací hlavice se svorkovnicí ochranná jímka převodník s displejem plošný odpor drátkový odpor ochranná jímka Bezdrátový snímač Odporový senzor je umístěn v ochranné jímce zabraňuje mechanickému poškození chrání před chemickými vlivy zhoršuje dynamické vlastnosti 47 3_MRT_2016_Teplota 14 K. Kadlec,

15 Aplikace elektrických senzorů teploty Teploměr s číslicovým výstupem t s se měří polovodičovým senzorem teploty elektronické obvody zajišťují: korekci při změnách t s linearizaci statické charakteristiky teploměru na vstupu zesilovače může být i jiný snímač (odporový) 48 Aplikace elektrických senzorů teploty vícemístným měřicím systémem Záznamník teploty s tiskárnou Multiplexer mnohapolohový přepínač zajišťuje sériové zpracování informací z jednotlivých měřicích míst Mikroprocesor zajišťuje zpracování signálu z jednotlivých měřicích míst zajišťuje kompenzaci teploty srovnávacího spoje Bezdrátová komunikace se záznamníkem 49 Aplikace elektrických senzorů teploty Teploměry s datalogerem Dataloger zařízení umožňující ukládání naměřených dat do paměti a následné čtení zaznamenaných údajů elektronický zapisovač naměřených hodnot možnost přenosu dat do PC Mini dataloger 18 mm USB dataloger paměť měření Vodotěsný dataloger do tlaku 10 bar 36 mm měření Kompaktní dataloger teplotní senzor elektronické obvody paměť baterie Interface: propojení datalogeru s počítačem programování datalogeru čtení zaznamenaných údajů nabíjení akumulátoru datalogeru 51 3_MRT_2016_Teplota 15 K. Kadlec,

16 Aplikace elektrických senzorů teploty Instalace snímačů teploty Zabudování teploměru do potrubí Ukázky zabudování snímačů teploty zajištění správného přestupu tepla dokonalý styk s měřeným prostředím a) snímač teploty v nevýbušném provedení (teplota etanolu v potrubí v lihovaru) b) snímač teploty v nádobě opatřené tepelnou izolací 51 Aplikace elektrických senzorů teploty Indikační a registrační teploměry Panelové přístroje ukazovací přístroje Elektronické bezpapírové obrazovkové zapisovače s bargrafem kompaktní regulátory 50 Použitá a doporučená literatura Kadlec K.: v knize Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (edit.): Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Key Publishing, Ostrava 2015 Kadlec K.: Teoretické základy bezdotykového měření teploty. Automa (2014), č. 2 Kreidl M.:. BEN Praha 2005 Weimert M.: The Enginee r s Guide to Industrial Temperature Measurement. Emerson 2013 Minkina W., Dudzik S.: Infrared Thermography. Wiley 2009 Nawrocki W.: Measurement Systems and Sensors. Artech House, INC Bezdotykové měření teploty. Zpravodaj pro měření a regulaci č (listopad 2011) Altmann W.: Practical Control for Engineers and Technicans. Newnes- Elsevier _MRT_2016_Teplota 16 K. Kadlec,

17 www2.emersonprocess.com Internetové odkazy 53 3_MRT_2016_Teplota 17 K. Kadlec,

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY Tento dokument je k disposici na internetu na adrese: http://www.vscht.cz/ufmt/kadleck.html BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY Bezdotykové teploměry doznaly v poslední době značného pokroku a rozšíření díky pokroku

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Senzory teploty Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. P. Ripka, 00 -teplota termodynamická stavová veličina -teplotní stupnice: Kelvinova (trojný bod vody 73,6 K), Celsiova,...

Více

Teoretické základy bezdotykového měření

Teoretické základy bezdotykového měření Teoretické základy bezdotykového měření Z podkladů: Ing. Jana Dvořáka Vedoucí cvičení: Ing. Daniela Veselá Speciální technika a měření v oděvní výrobě Zákony vyzařování popisují vlastnosti tepelného záření

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření teploty - 2 17.SP-t.2. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další pokračování o měření teploty a tepla Termistory (krystalické)

Více

širokopásmové zachycení veškerého teplotního

širokopásmové zachycení veškerého teplotního Měření technologických veličin Měření tlaku Měření průtoku a proteklého množství Měření hladiny Měření koncentračních veličin 1 MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících

Více

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 5: Měření teploty

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 5: Měření teploty Ústav fyzikální elektroniky PřF MU http://www.physics.muni.cz/kof/vyuka/ Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Úloha č. 5: Měření teploty 1. Úvod jarní semestr 2012 Teplota patří k nejdůležitějším

Více

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 5: Měření teploty

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 5: Měření teploty Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory 1 Úvod Úloha č. 5: Měření teploty jarní semestr 2015 Teplota patří k nejdůležitějším

Více

Měřicí a řídicí technika pro 1. roč. magisterského studia FPBT. zachycení veškerého tepl. záření

Měřicí a řídicí technika pro 1. roč. magisterského studia FPBT. zachycení veškerého tepl. záření MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Technická diagnostika Termodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

Technická diagnostika Termodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014 Fakulta strojní VŠB TUO Technická diagnostika Termodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014 Vanová křivka Termodiagnostika Vyhodnocování technického stavu za pomoci sledování

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

Vladimír Lysenko DETEKTORY PRO BEZDOTYKOVÉ MÌØENÍ TEPLOT Praha 2005 Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm

Více

Chlazení termovizní kamery

Chlazení termovizní kamery TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Studijní program B 2341 - Strojírenství Studijní obor: 2301R022 Stroje a zařízení Zaměření: Sklářské stroje Chlazení termovizní kamery (Thermovisual camera

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače mění při působení měřené některou svoji charakteristickou vlastnost. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny a ta potom ovlivní tok elektrické energie ve vyhodnocovacím

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTORING TECHNOLOGY MĚŘENÍ TEPLOTY

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného

Více

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Jana Kuklová originál zadání bakalářské práce Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla veškeré použité

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Dosah vidění nechlazeného termovizního systému s křemíkovým mikrobolometrem x-50 v pásmu od 7-14μm Bakalářská práce Vypracovala : Dita Vořechovská

Více

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ Vyrábíme snímače osazené polovodičovými nebo kovovými tenzometry pro měření sil, hmotnosti, tlaku, kroutícího momentu, zrychlení. Dodáváme polovodičové křemíkové tenzometry,

Více

Senzorika a senzorické soustavy

Senzorika a senzorické soustavy Senzorika a senzorické soustavy Snímače teploty Tato publikace vznikla jako součást projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 Inovace VŠ oborů strojního zaměření, který je spolufinancován evropským sociálním fondem

Více

Bezkontaktní termografie

Bezkontaktní termografie Bezkontaktní termografie Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png Bezkontaktní termografie 2 Zdroje infračerveného záření Infračervené záření

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY 1.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY 1. EXPERIMENTÁLNÍ METODY 1. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. a Ing. Luděk Mareš Praha 009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah Obsah... 1 Předmluva... 5 1. Základní zásady měření

Více

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí. 1 SENZORY TEPLOTY TEPLOTA je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě Ke stanovení teploty se využívá závislosti určitých fyzikálních veličin na teplotě (A

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ladislav Vincenc

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ladislav Vincenc ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Ladislav Vincenc ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření Měřicí převodník teplota

Více

Přehled produktů. Kompaktní řada. Vysokovýkonná řada. Infračervené termokamery. Ruční teploměry. Inovativní infračervená technologie

Přehled produktů. Kompaktní řada. Vysokovýkonná řada. Infračervené termokamery. Ruční teploměry. Inovativní infračervená technologie Přehled produktů Kompaktní řada Malé, kompaktní infračervené teploměry, ideální pro použití v malých a horkých místech Vysokovýkonná řada Infračervené teploměry s nejvyšším optickým výkonem a dvojitým

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření tlaku - 2 17.SPEC-t.3. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ TEORIE A PRINCIPY T- MaR Další pokračování podrobněji

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Měření teploty v budovách

Měření teploty v budovách Měření teploty v budovách Zadání 1. Seznamte se s fyzikálními principy a funkčností předložených senzorů: odporový teploměr Pt100, termistor NCT, termočlánek typu K a bezdotykový úhrnný pyrometr 2. Proveďte

Více

Nedestruktivní defektoskopie

Nedestruktivní defektoskopie Nedestruktivní defektoskopie Technologie údržeb a oprav strojů Obsah Vizuální prohlídky Kapilární metody Magnetické práškové metody Ultrazvukové metody Radiodefektoskopické metody Infračervené metody Optická

Více

Termokamera ve výuce fyziky

Termokamera ve výuce fyziky Termokamera ve výuce fyziky PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. Katedra aplikované fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Více

Bezdotykové měření teploty

Bezdotykové měření teploty MĚŘENÍ PROVOZNÍCH VELIČIN V CUKROVARNICTVÍ Bezdotykové měření teploty MEASUREMENT OF PROCESS VARIABLES IN SUGAR INDUSTRY: NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT Karel Kadlec Vysoká škola chemicko-technologická

Více

Závìsný venkovní teplomìr

Závìsný venkovní teplomìr teplota Závìsný venkovní teplomìr Teplomìr z eloxovaného hliníku ve výteèném designu. Mìøící rozsah: -36 C až +50 C Rozmìry: (D x Š) 210 x 26 mm Dodáváno vèetnì upevòovacího materiálu. Obj. èíslo: 122

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Měření povrchových teplot v rozsahu infračerveného a viditelného spektra záření vedoucí práce: Prof.Ing.Jiří

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Srovnávací tabulka infračervených teploměrů

Srovnávací tabulka infračervených teploměrů Digitální teploměry Pro vyhledávání poruch v systémech, kde teplota je kritickým parametrem, vám poskytují naše digitální teploměry laboratorní přesnost právě tam, kde to potřebujete. Nabízíme vám výběr

Více

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Teplota je nepřímo měřená veličina!!! TERMOVIZE V PRAXI Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/48 Teplota je nepřímo měřená veličina!!! Základní rozdělení senzorů teploty: a) dotykové b) bezdotykové 2/48 1

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE AINFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY bezdotykového měření teploty Tento dokument je k disposici na internetu na adrese: http://www.vscht.cz/ufmt/kadleck.html ÚSTAV FYZIKY A MĚŘICÍ TECHNIKY VŠCHT PRAHA BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Pohled do

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech SpektraVision s.r.o. Štěpán Svoboda Vidíme svět v celém spektru Zaměření společnosti Analyzátory kvality elektrické energie Zásahové termokamery

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření obsahu vlhkosti vplynech Psychrometrické metody Měření rosného bodu Sorpční metody Rovnovážné elektrolytické metody

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

Teplocitlivé fólie ve fyzikálních experimentech

Teplocitlivé fólie ve fyzikálních experimentech Teplocitlivé fólie ve fyzikálních experimentech Zdeněk Bochníček Přírodovědecká fakulta MU, Brno Teplocitlivé fólie, TCF (teplotní nálepky) jednoduchý teploměr barva závisí na teplotě jsou dostupné také

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí teplého a studeného bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem 4 Termografie ve stavebnictví Podlahové

Více

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Úvod Optoelektronické součástky jsou založeny na interakci optického záření s elektricky nabitými částicemi v polovodičích. Vztah mezi energií fotonů

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Specifikace dodaných pomůcek

Specifikace dodaných pomůcek Specifikace dodaných pomůcek Ve VŘ bude dodáno (uvedené ceny jsou včetně DPH): Číslo položky 1 Název zařízení Multilicence SW pro vyhodnocení měřených dat Jednotka Počet kusů Maximální přípustná cena za

Více

Senzorika a senzorické soustavy

Senzorika a senzorické soustavy Senzorika a senzorické soustavy Snímače mechanických napětí, síly, kroutícího momentu a hmotnosti Tato publikace vznikla jako součást projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 Inovace VŠ oborů strojního zaměření,

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE INTELIGENTNÍ SNÍMAČE Petr Beneš Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky Kolejní 4, 612 00 Brno, benesp@feec.vutbr.cz Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice inteligentních

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C Základy pyrometrie - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C výhody: zanedbatelný vliv měřící techniky na objekt možnost měření rotujících nebo pohybujících se těles

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 17 Název: Měření absorpce světla Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17. 4. 008 Odevzdal dne:...

Více

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2010 Bc. JIŘÍ KRÁL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Měření

Více

Palivo. Teplo. Distribuce Ztráty Teplo r účinnost rozvodů tepla. Spotřebitelé

Palivo. Teplo. Distribuce Ztráty Teplo r účinnost rozvodů tepla. Spotřebitelé Ztráty tepelných zařízení, tepelných rozvodů a vyhodnocování účinnosti otopných systémů Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Roman.Vavricka@ Roman.Vavricka @fs.cvut.cz Účinnost přeměny energie

Více

9. Měření teploty. P. Ripka A3B38SME přednáška 9

9. Měření teploty. P. Ripka A3B38SME přednáška 9 9. Měření teploty přednášky A3B38ME enzory a měření zdroje převzatých obrázků: pokud není uvedeno jinak, zdrojem je monografie Haasz, edláček: Elektrická měření a skripta Ripka, Ďaďo, Kreidl, Novák: enzory

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

Možnosti kalibrace dotykových sond pro měření teploty povrchu

Možnosti kalibrace dotykových sond pro měření teploty povrchu Možnosti kalibrace dotykových sond pro povrchu V článku je diskutována problematika povrchu se zvláštním zřetelem na obecně používané principy a popsán nový kalibrační blok zkonstruovaný pro účely kalibrace

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě. Klíčová slova Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě. Princip Podle Stefanova-Boltzmannova zákona vyzařování na jednotu plochy a času černého tělesa roste se čtvrtou

Více

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I Efektivita provozu solárních kolektorů Energetické systémy budov I Sluneční energie Doba slunečního svitu a zářivý výkon závisí na: zeměpisné poloze ročním obdobím povětrnostních podmínkách Základní pojmy:

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Semestrální projekt

Více

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní - 2 18-2p. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Přímé pokračování - 2. díl o A emisivních principech snímačů VR -

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Řada 570 Přesné infračervené teploměry

Řada 570 Přesné infračervené teploměry Digitální teploměry Pro vyhledávání poruch v systémech, kde teplota je kritickým parametrem, vám poskytují naše digitální teploměry laboratorní přesnost právě tam, kde to potřebujete. Nabízíme vám výběr

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dynamický ohřev kabelových vodičů Martin Kupilík 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení

1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení 1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s technologií bezkontaktního měření s vyhodnocováním tepelné diagnostiky provozu elektrických zařízení. Součastně se seznámit

Více

TEPLOTA Měření tepla a teploty: Rozdíl mezi teplotou a teplem. Teplota je projev hmoty - teplo = druh energie =

TEPLOTA Měření tepla a teploty: Rozdíl mezi teplotou a teplem. Teplota je projev hmoty - teplo = druh energie = TEPLOTA Měření tepla a teploty: Rozdíl mezi teplotou a teplem. Teplota je projev hmoty - teplo = druh energie = Q = c m t Teplota je jednou z nejdůležitějších veličin jež provází všechny procesy ve výrobě.

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.2.3/02/13 TERMOKAMERY (KALIBRACE RADIOMETRICKÝCH INFRAČERVENÝCH

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 4 Název úlohy: Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Úkol měření a) Změřte teplotu topné desky IR teploměrem. b) Porovnejte měření teploty skleněným

Více

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz 3-kanálový teploměr testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání Nejvyšší přesnost v celém měřicím u díky systémovému srovnání C Systémová přesnost až do 0,05 C Zobrazení, uložení a tisk hodnot

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ Termodiagnostika doc. Ing. Helebrant František, CSc. Ing. Hrabec Ladislav, Ph.D. Ing. Blata Jan, Ph.D.

Více

Návod k obsluze. testo 810

Návod k obsluze. testo 810 Návod k obsluze testo 810 2 Krátký návod na testo 810 3 Krátký návod na testo 810 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Infra senzor 3 Teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více