Plán práce školy školní rok 2014 / 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školy školní rok 2014 / 2015"

Transkript

1 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Plán práce školy školní rok 2014 / 2015

2 2 Obsah : 1 / Úvod 2 / Přehled prázdnin a významných dnů 3 / Organizace školy 4 / Personální zajištění, funkce 5 / Pracovní úvazky, práce nad míru stanovenou úvazkem 6 / Studium pracovníků 7 / Organizace vyučování 8 / Rozdělení mimotřídních povinností 9 / Pověření provozních pracovníků 10 / Zájmové kroužky 11 / Otázky spolupráce, sponzorování, publicity 12 / Styk s rodiči 13 / Činnost rehabilitace, ergoterapie a hipoterapie 14 / Materiální zabezpečení provozu školy, inventarizace 15 / Další záměry 16 / Doplňky Přílohy : 1 / Plán pedagogických rad 2 / Plán kontrolní a hospitační činnosti 3 / Plán činnosti školní družiny 4/ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Plán práce školy byl projednán a schválen na zahajovací pedagogické radě dne a školskou radou dne

3 3 1. Úvod : Název školy je podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení č. j / a změnou zřizovací listiny č. j.: / s účinností od : Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Identifikátor zařízení : Právní forma : příspěvková organizace IČ : Zřizovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana ústřední orgán státní správy, IČ Škola (právnická osoba) vykonává činnost těchto škol a školských zařízení Základní škola cílová kapacita: 81 žáků IZO: Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Dostojevského 12, Opava Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcově vzdělávací programy (č. j.: / ) C Základní vzdělávání (výuka žáků základní školy a základní školy praktické) 1) C / 01 Základní škola nejvyšší povolený počet žáků: B Základy vzdělávání (výuka žáků základní školy speciální) 2) B / 01 Základní škola speciální nejvyšší povolený počet žáků: 35 Školní družina IZO: cílová kapacita: 35 žáků Školní jídelna výdejna (změna od č. j / ) IZO cílová kapacita: 60 stravovaných Bankovní spojení: Číslo účtu u ČNB : /0710 Číslo účtu u ČNB FKSP: /0710 Číslo účtu u KB projekt 5T: / 0100 Kontaktní údaje: tel: ústředna ředitelka školy (přímé číslo) ekonomka (přímé číslo)

4 4 ŘŠ Mgr. Silvie Häuserová ZŘŠ Mgr. Dagmar Vezdenková ekonomka Bc. Renáta Víchová web: V rozsahu stanoveném zákonem vyvíjí na škole činnost Školská rada zřízena , 167 ŠZ. Složení školské rady po volbách konaných dne : Bc. Markéta Bubíková, Bc. Tereza Sassi za zákonné zástupce Mgr. S. Ryšková, Mgr. J. Máchová za pedagogické pracovníky Mgr. Michaela Vencová, Mgr. Petra Kirschnerová za zřizovatele, MŠMT Bc. Markéta Bubíková předsedkyně školské rady 2. Přehled školních prázdnin a významných dnů (Dokument MŠMT Č.j. Č. j.: MSMT18448/2013, ze dne 21. května 2013) Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2014 Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2. ledna 2015, vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015 Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 Hlavní prázdniny: od středy 1. července pondělí 31. srpna 2015 Zahájení školního roku 2015/2016: úterý 1. září 2015 Státní svátky dny pracovního klidu (neděle) - Den české státnosti (úterý) - Den vzniku samostatného Československa (pondělí) - Den boje za svobodu a demokracii Vánoční svátky (středa, čtvrtek, pátek) (čtvrtek) - Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Velikonoční pondělí (pátek) - Svátek práce (pátek) - Den osvobození (neděle) - Den slovanských věrozvěstů (pondělí) - Upálení mistra Jana Husa

5 5 Významné dny : 11. listopad - Den válečných veteránů 16. leden - Den památky Jana Palacha 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen - Mezinárodní den žen 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského 7. duben - Den vzdělanosti 5. květen - Květnové povstání českého lidu 15. květen - Den rodin 10. červen - Vyhlazení obce Lidice 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu a Připomenutí významných výročí České republiky v následujícím období Připomenutí 1. světové války a oslavy významných výročí České republiky v období V letošním roce uplyne 100 let od rozpoutání 1. světové války, prvního celosvětového válečného konfliktu. Státotvorný aspekt první světové války má své nezastupitelné místo ve státní tradici České republiky. Na počest těchto významných historických událostí našeho státu bude uspořádána celá řada akcí se společným cílem přiblížit veřejnosti problematiku 1. světové války z nejrůznějších pohledů, zvýšit celkové povědomí veřejnosti o historických událostech tohoto válečného konfliktu, zejména v souvislosti s obnovením československé novodobé státnosti, a přispět tak nejen k rozšíření historické paměti, ale i k získání nových poznatků a odhalení dalších souvislostí té doby. Vrcholem událostí budou aktivity spojené se stým výročím vzniku samostatné Československé republiky v říjnu Posláním aktivit je oslovení co možná nejširšího spektra populace České republiky, z pohledu MŠMT je ústřední cílovou skupinou mladá generace, jejíž orientaci ve složité historii 20. století je třeba systematicky posilovat. Připravované aktivity budou průběžně zveřejňovány na ústředním internetovém portále, který bude po celé období poskytovat aktuální přehled. Řada informací a aktivit je již zveřejněna např. na Připomenutí 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa V červenci 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Tento významný katolický kněz a universitní mistr zanechal působením své osobnosti v kontextu převratné historické chvíle zcela mimořádnou stopu v našich dějinách uplynulých 6 století. Za života reformátor pražské university a nesmlouvavý kritik poměrů v církvi se po smrti stal symbolem, který pozdější staletí vybavoval novými významy předchůdce luteránské reformace, bojovník za pravdu v osvícenském slova smyslu, obhájce českých národních práv a zájmů, kritik feudalismu a sociální reformátor. Školám se doporučuje připomenout ve druhém pololetí školního roku 2014/15 v souvislosti s jubileem jak historickou osobu Husovu, tak i jeho posmrtnou roli jako vlivného symbolu proměnlivých významů.

6 6 3. Organizace školy 1. Škola je organizována jako devítitřídní se třemi odděleními školní družiny. Její činnost bude probíhat ve smyslu vyhlášky č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Počet oddělení: 5 tříd Základní školy 4 třídy Základní školy speciální 3 oddělení školní družiny Ve škole budou vyučováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami především žáci se zdravotním postižením tělesným, souběžným postižením více vadami, s poruchou autistického spektra (PAS) v ročníku základní školy, v ročníku základní školy praktické a v ročníku základní školy speciální s trvalou charakteristikou postižení z Opavy a regionu. Přijetí žáka ke speciálnímu vzdělávání je vázáno doporučením školského poradenského zařízení. Rehabilitaci, ergoterapii, hipoterapii bude na smluvním základě zajišťovat nestátní zdravotnické zařízení Léčebné a rehabilitační centrum, Opava, Englišova ulice. Garantem odborné péče bude primář MUDr. Jindřich Sobotka. Canisterapii povede Ing. Ludmila Vítková. Logopedii a řízení logopedických asistentek na škole bude zastřešovat klinická logopedka Mgr. Lucie Vavrečková. 2. Výuka na škole bude realizována podle těchto vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program Škola pro život a jeho přílohy Podle zpracovaného ŠVP bude výuka probíhat ve všech ročnících základní školy, základní školy praktické i základní školy speciální. 3. Od je zajištěno na smluvním základě poskytování pracovnělékařských služeb v souladu se zákonem 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto služby bude vykonávat nestátní zdravotnické zařízení Ordinace praktického lékaře MUDr. Miluše Gajduškové, Rybova 5, Opava (tel ).

7 7 Základní škola Výukový program Škola pro život Učební plán - ZŠ Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Svět práce Dramatická výchova 1 Individuální logopedická péče Volitelné předměty Psaní na počítači/stroji 1 Disponibilní dotace Celkem Poznámky: Výchova ke zdraví: na 1. stupni je součástí Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy, na 2. stupni se od 7. ročníku vyučuje samostatně, jinak je součástí Přírodopisu a Výchovy k občanství. Tělesná výchova: 1 hod - plavání ve školním bazénu, v rámci Projektu 5T hipoterapie (podzim), návštěva Solné jeskyně (podzim, zima).

8 8 Výtvarná výchova: 4., 8., 9. ročníku jedna hodina zaměřena na pracovní výchovu. Informatika: 6. ročník předmět se dělí s PS (Psaní na stroji/ počítači). Cizí jazyk: od 3. ročníku probíhá výuka Aj. Další cizí jazyk: vzhledem ke zvláštnostem zdravotně postiženým žáků bude zařazena do výuky druhého cizího jazyka v 7., 8. a 9. r. Konverzace v cizím jazyce (2 hod) takto: místo: 7. r. -1 hod -Vp (Volitelný předmět), 1 hod-m, 8. r. 1 hod -PS (Psaní na počítači, stroji), 1 hod-m, 9. r. 1 hod ČJ, 1 hod M. Volitelné předměty: 6. r. Sp-P (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů), 8. r. Sp-Z (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů), Inf (Informatika), 9. r Sp-Z (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů), Inf (Informatika). Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy. Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty. Sexuální výchova: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Dopravní výchova: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Finanční gramotnost, Protikorupční výchova, Obrana vlasti: součástí předmětu M, Pr, Vl, Výchovy k občanství. Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. U žáka 8. r. (A. Davidek) na základě doporučení SPC Kpt. Vajdy a na žádost rodičů probíhá výuka CJ/Aj podle vzdělávacího programu základní školy praktické. Obsah zůstatkových hodin: Rehabilitační TV, Projektové vyučování, Psaní na počítači/stroji

9 9 Základní škola praktická Výukový program Škola pro život příloha pro žáky s LMP Učební plán - ZŠ praktická Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 1 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Tělesná výchova Pracovní výchova Svět práce Dramatická výchova Řečová výchova Volitelné předměty Doplňková hodina Disponibilní dotace 9 12 Celkem Poznámky: Výchova ke zdraví: na 1. stupni je součástí Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy, na 2. stupni se vyučuje od 8. ročníku samostatně, jinak je součástí Přírodopisu a Výchovy k občanství. Tělesná výchova: 1 hod - plavání ve školním bazénu, v rámci Projektu 5T hipoterapie (podzim), návštěva Solné jeskyně (podzim, zima).

10 10 Pracovní výchova: součástí jsou Dorozumívací dovednosti (Dd) zaměřené na 1. stupni (s výjimkou 1., 2. r.) a v 8. r. na psaní na počítači/stroji (Dd/PS) a v 6. a 7. r. jsou rozvíjené v rámci předmětu Dějepis. Informatika: 6., 7. ročník součástí předmětu je i PS (Psaní na stroji/ počítači). Volitelné předměty: 6. ročník PV (Projektové vyučování), 7. ročník PV, PS (Psaní na počítači/stroji), E (Ergoterapie), 8. ročník Sp - F, P (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů). Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy. Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty. Sexuální výchova: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Dopravní výchova: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Finanční gramotnost, Protikorupční výchova, Obrana vlasti: součástí předmětu M, Pr, Vl, Výchovy k občanství. Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. Vzhledem ke zdravotním aspektům a na písemnou žádost rodičů nebude u žáků 8. ročníku probíhat výuka druhého cizího jazyka.

11 11 Výukový program příloha k ŠVP Škola pro život : Učební plán - Základní škola speciální STMP Předmět Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Zdravotní tělesná výchova Smyslová výchova Literárně dramatická výchova Ergoterapie Disponibilní dotace: celkem Poznámky: Tělesná výchova: 1 hod - Tv/c (Canisterapie) 1 hod v měsíci, 2 hod Tv/b, Tv/R (plavání v bazénu + rehabilitační zaměření hodiny), v rámci Projektu 5T hipoterapie (podzim), návštěva Solné jeskyně (podzim, zima). Pracovní výchova: 2 hod Pv-E (vstup ergoterapeutky nebo zaměření hodiny na ergoterapii učitelem), 1 hod 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. r. zaměřena na výuku PS (Psaní na počítači/stroji). Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. U žákyně 6. ročníku (M. Dubovská) na základě doporučení odborného lékaře a na žádost rodičů snížena týdenní dotace z 25 na 21 hodin (Ps, Sv, ČT, Tv).

12 12 Učební plán Základní škola speciální TMP, SPVV Předmět Rozumová výchova 3 30 Řečová výchova 2 20 Smyslová výchova Hudební výchova 1 10 Výtvarná výchova 1 10 Pohybová výchova 2 20 Rehabilitační tělesná výchova 4 40 Pracovní výchova Dorozumívací dovednosti disp. čas. dotace 20 celkem Týdenní dotace Poznámky: Pracovní výchova: 2 hod Pv-E (vstup ergoterapeutky nebo zaměření hodiny na ergoterapii učitelem). Rehabilitační tělesná výchova: součástí je canisterapie (1 hod v měsíci), v rámci Projektu 5T hipoterapie (podzim), návštěva Solné jeskyně (podzim, zima), 1 hod - plavání ve školním bazénu. Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. Pro ZŠ speciální platí: Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy Poskytování přiměřených informací z oblastí etické, zdravotní, sexuální, dopravní výchovy i ochrany člověka za mimořádných událostí.

13 13 4. Personální zajištění, funkce Ve škole bude fyzicky zaměstnáno celkem 27 pracovníků (23 pedagogických pracovníků, 4 nepedagogičtí pracovníci). Z tohoto fyzického počtu 13 učitelů včetně vedení školy, 6 vychovatelů školní družiny (pověřených funkcí druhého pedagogického pracovníka ve třídách ZŠ speciální a třídách pro žáky spas), 4 asistenti pedagoga, 1 ekonomka, 2 uklízečky, 1 kuchařka výdej stravy, 1 školník provozář, 1 správce ICT. Jedna provozní pracovnice bude mít úvazek dělený: uklízečka 0,5 /výdej stravy 0,5. Jeden pracovník bude mít plný úvazek jako asistent pedagoga a částečný úvazek 0,25 jako správce KIT /komunikačních a informačních technologií/. Celkem: 26, 25. Jeden pedagogický pracovník nastoupil na dlouhodobou nemocenskou. Po jeho návratu bude mít jeden pedagogický pracovník úvazek dělený: učitelka 0,5 / vychovatelka 0,5. Dva pedagogičtí pracovníci budou mít zkrácený úvazek 0,5. Funkce: Řídící funkce Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Dagmar Vezdenková Jiřina Janáčková Bc. Renáta Víchová Ostatní funkce: Mgr. Eva Mlýnková Mgr. Barbara Doupalová Mgr. Jana Vaňková Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Jana Brunová Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Dagmar Vezdenková Mgr. Vanda Tomová Mgr. Lenka Kopřivová Mgr. Sylva Ryšková Mgr. Zdeňka Katolická Jitka Jelínková Renáta Vlčková ředitelka školy zástupkyně ředitelky, příkazce podle zákona č. 320/2001 Sb., koordinátor ŠVP zaměstnanec pověřen podle organizačního řádu organizací, řízením a kontrolou práce vychovatelek a asistentů pedagoga hlavní účetní, správce rozpočtu zaměstnanec pověřen podle organizačního řádu organizací, řízením a kontrolou práce provozních zaměstnanců koordinátor EVVO (environmentální výchovy) koordinátor PRCH (prevence rizikového chování) metodik ICT pro žáky ZŠ metodik ICT pro žáky ZŠS výchovná poradkyně pro žáky ZŠ výchovná poradkyně pro žáky ZŠS koordinátor ŠVP koordinátor ŠVP vedoucí metodického sdružení pracovník zajišťující doplňkovou činnost správce žákovské knihovny správce učitelské knihovny školní zdravotník didaktický technik Od jsou v organizaci podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MF 64 / 2002 Sb., zřízeny funkce příkazce Mgr. Silvie Häuserová, Mgr. Dagmar Vezdenková a funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní pověřená Bc. Renáta Víchová.

14 14 5. Pracovní úvazky : pracovník úvazek pracovní třídnictví pozice učitelé: Brunová J., Mgr. 1,0 21 TU VII. (1., 3., 8. r. ZŠS) Doupalová B., Mgr. 1,0 22 TU IV. (4. ZŠ, 5., 6., 7. ZŠP) Häuserová S., Mgr. 1,0 4 ŘŠ 0 Jedličková P., Mgr. 1,0 22 U 0 Katolická Z., Mgr. 1,0 22 TU II. (1., 3. ZŠ, 1. ZŠP) Kopřivová L., Mgr. 1,0 22 TU VIII. (8.,9.,10. ZŠS) Máchová J., Mgr. 1,0 22 TU VI. (1. ZŠ, 1., 4. ZŠP) Mlýnková., Mgr. 1,0 22 TU V. (6.,7.,9. ZŠS) Ryšková S., Mgr. 1,0 22 TU III. (2. ZŠP, 2., 3., 4. ZŠS) Řezníčková R., Mgr. 0,5 11 U dlouhodobá pracovní neschopnost Tomová V., Mgr. 1,0 22 TU I. (2., 3. ZŠ, 3. ZŠP) Vaňková J., Mgr. 1,0 21 TU IX. (6., 8., 9. ZŠ, 8. ZŠP, 10. r. ZŠS) Vezdenková D., Mgr. 1,0 11 ZŘŠ 0 vychovatelé: Bašátková G., Bc. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠS Hendrychová L., Bc. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠ, ZŠP Janáčková J. 1,0 25 ved. vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠS Lyčková P. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠ, ZŠP Valentová M., Mgr. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠ, ZŠP Vlčková R. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠ, ZŠP Poznámka: Po ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Řezníčkové dojde k následující změně: Mgr. Řezníčková učitelka 0,5 Mgr. Jedličková učitelka 0,5 + vychovatelka 0,5 Lyčková P. vychovatelka 0,5 asistenti pedagoga: Jelínková J. 1,0 37,5 asistent pedagoga Tesař J. 1,0 37,5 asistent pedagoga Luzarová M. 1,0 37,5 asistent pedagoga Wittassková L. 1,0 37,5 asistent pedagoga nepedagogičtí pracovníci: Lintnerová M. 0,5 20 uklízečka Lintnerová M. 0,5 20 kuchařka Mosler J. 1,0 40 školník Tesař J. 0,25 10 správce KIT Víchová R., Bc. 1,0 40 ekonom, hlavní účetní, správce rozpočtu Volná R. 1,0 40 uklízečka Hodiny nad míru vyučovacích povinností na škole nebudou. Škola povede evidenci nejen o dalším vzdělávání, ale i čerpání 12 pracovních dnů volna podle 24, odst. 7 zákona 563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15 15 6. Studium pedagogických pracovníků Renáta Vlčková Petra Lyčková Mgr. Jana Máchová Pedagogické studium speciální pedagogiky pro vychovatele, pedagogy volného času a učitele praktického vyučování a odborného výcviku, Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 1. ročník Kombinovaná studium bakalářského studijního programu Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 3. ročník Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň ZŠ, Filozofická fakulta OU v Ostravě, 2. ročník 7. Organizace vyučování Škola a školské zařízení povedou dokumentaci podle 28 Školského zákona, provoz školy bude v souladu se školním řádem podle 30 Školského zákona. Žáci, zaměstnanci školy, rehabilitace, osobní asistenti i rodiče budou prokazatelně seznámeni se Školním řádem platným od Činnost školy bude upřesňována v měsíčních Plánech práce školy. Provoz školní družiny pracovní dny: 7,00 16,00 vyučovací provoz ZŠ: 8,00 14,45 Odpolední vyučování na škole: Pondělí Pv (6., 8., 9., ZŠ, 8. ZŠP, 10. ZŠS) Pv/E (8., 9., 10. ZŠS) Inf, Tv/b, Tv/R (6., 7., 9. ZŠS) Úterý VO (6., 8.,9. ZŠ) VZ (8., 9. ZŠ, 8. ZŠP) Inf (8. ZŠP, 5.ZŠP, 4. ZŠP, 10. ZŠS) Pv (4. ZŠ, 6., 7. ZŠP) Délka přestávek je v souladu s 1 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky ve znění vyhlášky 256/2012, respektuje zásady mentální hygieny a základní fyziologické potřeby žáků. Při dopoledním vyučování je délka přestávek 10 minut, při odpoledním vyučování 5 minut, hlavní přestávka a přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučování je 30 minutová. Dopolední vyučování: Při odpoledním vyučování: 1. hodina: hodina: hodina: hodina: hodina: hodina: hodina: hodina: hodina:

16 16 Poznámka k začátku odpoledního vyučování: pondělí úterý - 6., 8., 9. r. ZŠ, 8. ZŠP v hod, konec vyučování v hod (tito žáci končí dopolední blok 5. vyučovací hodinou) - 6., 7., 9. ročník ZŠS ve hod, konec hod (tito žáci končí dopolední blok 4. vyučovací hodinou) - 8., 9. ZŠ v hod, konec vyučování v hod (tito žáci končí dopolední blok 6. vyučovací hodinou) - 4., 5. ZŠ, 6., 7., 8. r. ZŠP v hod, konec vyučování v hod (tito žáci končí dopolední blok 5. vyučovací hodinou) Pedagogičtí pracovníci budou na pracovišti přítomni v době stanovené rozvrhem a také při výkonu prací souvisejících s pedagogickou činností v doporučené době od 7.25 do hod. Do organizace vyučovacího a výchovného procesu budou vřazeni 4 asistenti pedagoga, kteří byli schváleni zřizovatelem. Jejich úkolem bude pomoc ve výuce, při výchově a obsluze postižených dětí. Rozsah činností asistentů pedagoga je dán pracovní náplní. Ve škole budou působit osobní asistenti. Jejich činnost a jejich počet budou dány zájmem rodičů. Garantem péče bude Centrum pro zdravotně postižené v Opavě. Činnost bude probíhat na smluvním základě. Na výchově žáků předpokládáme ve školním roce 2014/2015 účast 1 osobní asistentky. Činnost vychovatelů bude prolínat výchovnou činností v odděleních školní družiny a zapojením do funkce druhého pedagogického pracovníka v určených třídách a vyučovacích předmětech, kde je to v zájmu efektivity vyučovacího procesu nezbytné a zákonem povolené. Do školního provozu bude zasahovat komplexní rehabilitační péče, hipoterapie, canisterapie a ergoterapie. Časový průběh této péče bude koordinován mezi učitelkami a rehabilitačními pracovnicemi tak, aby narušování výuky bylo co nejmenší a nemělo trvale se opakující charakter. Na škole bude zajištěno stravování žáků i personálu. Stravu budeme dovážet ze Školní jídelny ZŠ Englišova. Za výdej stravy, dodržování provozních a hygienických podmínek odpovídá paní Lintnerová Marie. Dohledy v jídelně zajišťuje paní Janáčková vedoucí vychovatelka. Stravování zaměstnanců je rovněž řešeno stravováním ve školní jídelně. Pro zaměstnance školy je možnost výběru druhého hlavního jídla. Mimo provoz ŠJ obdrží zaměstnanci v případě zájmu gastroturky. Dohledy před vyučováním a o přestávkách: Zajišťují třídní učitelé popř. ostatní vyučující ve svých třídách. Při střídání učitelů v jedné třídě probíhá předávání žáků ihned po zazvonění na konci vyučovací hodiny a to osobně. Žáci nesmí zůstat ve třídě bez dohledu. Pedagogičtí pracovníci budou připraveni na možnost vzájemného zástupu za nepřítomné. Dohled při odpoledním vyučování: Učitel přebírá žáky 10 minut před zahájením odpoledního vyučování, o přestávce zajišťuje dohled sám. Předávání žáků: Učitelé osobně předávají žáky vychovatelům a asistentům pedagoga, konajícím službu ve školní jídelně a školní družině.

17 17 Provozní pracovníci budou pracovat podle osobně stanovené náplně práce, která obsahuje časové a věcné rozdělení činnosti. Náplň práce a kontrola je v kompetenci pracovníka pověřeného podle organizačního řádu Bc. Renátou Víchovou. Zápis do školy bude určen v termínu , zajistí ho Mgr. D.Vezdenková. Děti budou přijímány podle pravidel stanovenými školským zákonem. Informace o konání zápisu a podmínkách přijetí bude zveřejněna v regionálním tisku a na webových stránkách školy. Před zápisem zorganizujeme na škole Den otevřených dveří. Zavádění ŠVP u žáků ZŠS do praxe, jeho realizaci, aktualizaci dle platné legislativy a průběžné hodnocení bude zastřešovat Metodické sdružení (vedoucí MS Mgr. Vanda Tomová) a koordinátorky tvorby ŠVP Mgr. Vanda Tomová a ZŘŠ Mgr. D. Vezdenková. Podle 28 Školského zákona vede škola školní matriku školy a školského zařízení. Její elektronickou formu bude zajišťovat Mgr. J. Vaňková. S účinností od 1. září 2014 dochází ke změně ve vyplňování záznamů o úrazech a jejich zasílání České školní inspekci v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb. Namísto dosavadního PDF formuláře vyplňovaného v aplikaci 602XML Filler bude nově záznam o úrazu vyplňován přímo v elektronickém systému České školní inspekce, v systému iepis (https://epis.niqes.cz). Rodiče budou při zahájení školního roku prokazatelně informováni o školním řádu a možnosti využít placenou funkci osobního asistenta, o činnosti kamerového systému a jeho rozšíření, školské radě, ochraně osobních údajů, poskytování a přístupu k informacím podle platné legislativy.

18 18 8. Rozdělení mimotřídních povinností Bašátková, Bc. Brunová J., Mgr. Doupalová B., Mgr. Halfarová L., Mgr. Janáčková J. Jelínková J. Jedličková P., Mgr. Katolická Z., Mgr. Wittassková L. Luzarová M. Máchová J., Mgr. Mlýnková E., Mgr. Ryšková S., Mgr. Tesař J. Tomová V., Mgr. Vaňková J., Mgr. Valentová M., Mgr. Vlčková R. kabinet M, Z, dopravní výchova sklad učebnic ZŠ 2. stupeň sklad metodik, kabinet PŘ, P, VL kompenzační a rehabilitační technika, kabinet TV výzdoba pracoviště, sběr druhotných surovin,člen požární hlídky vedení Knihy úrazů, popularizace školy v mediích, kabinet Pv,Vv sklad učebnic ZŠ speciální, redakce a edice školního časopisu kabinet F, Prvouky, Věcného učení, učitelská knihovna pomůcky a potřeby ŠD člen požární hlídky, registrace nabídkových katalogů a periodik, prostory pod schodištěm u třídy VIII. kabinet JČ a cizích jazyků, fotokronika, kronika školy sklad učebnic ZŠ 1. stupeň redakce a edice školního časopisu, žákovská knihovna, Klub čtenářů, člen požární hlídky webové stránky školy, videokronika, správa tandemových kol kabinet D kabinet CH, VO, sklad školních potřeb, výukové programy kabinet logopedie a HV, vypalovací pec, školní dílna kabinet didaktické techniky, sklad učebnic ZŠ praktické, osnov Poznámka: Při inventarizaci bude spolupracovat Bc. Hendrychová s paní Wittasskovou s a paní Lyčková s Mgr. Máchovou. 9. Pověření provozních pracovníků Lintnerová M. hospodaření s úklidovými a čisticími prostředky Mosler J. hospodaření s prostředky na údržbu, provoz, požární aktivista Volná R. prostory garáže a letní učebny (úklid, větrání) 10. Zájmové kroužky realizace: Mgr. Pavla Jedličková Renáta Vlčková - Hudebně pohybový - Pěvecký Volnočasové aktivity v rámci projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/ : Mgr. Lenka Kopřivová - Aquaterapie Mgr. Sylva Ryšková - Ergoterapie Mgr. Dagmar Vezdenková - Muzikoterapie Mgr. Eva Mlýnková - Bazální stimulace Mgr. Markéta Valentová - Psychoterapie - VOKS Mgr. Barbara Doupalová - Synergické reflexní masáže Mgr. Jana Brunová - Canisterapie

19 Otázky spolupráce, sponzorování, publicity Pedagogičtí pracovníci školy, vedeni snahou poskytnout svěřeným dětem přiměřenou a komplexní péči, se budou i nadále orientovat na spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Léčebné rehabilitační centrum Opava prim. MUDr. Jindřich Sobotka SPC Srdce při ZŠ Slezského odboje SPC Kpt. Vajdy Ostrava (Mgr. Jaroslava Kminiaková) SPC při ZŠ Havlíčkova SPC pro sluchově postižené Ostrava Poruba (Mgr. Jarmila Konečná) Pedagogicko psychologická poradna Odborní lékaři Rodičovská veřejnost Základní školy v regionu především: ZŠ Havlíčkova, ZŠ Dvořákovy sady, ZŠ Slezského odboje, ZŠ při zdravotnických zařízeních, ZŠ Englišova, ZŠ Riegrova, ZŠ I. Hurníka, MŠ E. Krásnohorské Centrum pro zdravotně postižené MSK, Detašované pracoviště Opava (paní D. Slaninová) Studenti Mendelova gymnázia, Střední zdravotnické školy a SOU stavební Stanice mladých turistů a přírodovědců Opava Středisko volného času Opava Hasičský záchranný sbor Záchranná služba Opava Charita Opava Vodní skauti Poseidon Opava Magistrát statutárního města Opavy Hudební skupina Karavana Městská policie Opava Klub přátel TP dětí Eliška Policie ČR Úřad práce Opava Armáda ČR Územní vojenská správa Opava Ostroj a.s. Region Opavsko (paní Trombalová) Rotary Club International Model Obaly a.s. Luděk Pavera hipoterapie Knihovna Petra Bezruče v Opavě a její pobočky Solná jeskyně Elim Eurotopia Otázky styku s rodiči se budou prolínat s činností školské rady a orientovat se také na neformální spolupráci mezi školou a rodinou, na pomoc při realizaci některých mimoškolních akcí, získávání sponzorů. Úsilí o zviditelňování činnosti a významu školy považujeme za trvalé. Nedílnou součást profesionální propagace školy tvoří webové stránky školy a projektů. Tento stěžejní nástroj publicity je pod patronátem Jana Tesaře správce ICT. Mediální publicita a spolupráce s novináři regionálního tisku bude koordinována paní Jitkou Jelínkovou. 12. Styk s rodiči Při rozhovorech s rodiči i třetími osobami budou respektovány výše uvedené právní normy: nařízení zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů a zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. S citlivými informacemi o žácích budeme vůči třetím osobám pracovat pouze v rozsahu schváleném zákonnými zástupci žáka.

20 20 Třídní učitelé, vychovatelé nebo asistenti pedagoga budou s rodiči v denním styku při přebírání dětí. Před hodnotícími pedagogickými radami nebo v případě mimořádné potřeby, budou svolány třídní schůzky či individuální pohovory s rodiči. Třídní učitelky budou osobně navštěvovat a doučovat dlouhodobě nemocné žáky v rodinách. Pokud rodiče požádají, umožníme jim účast ve výuce. Pokud ze strany rodičů vyvstane požadavek na výuku náboženství, vytvoříme předpoklady pro jeho realizaci v odpoledních hodinách. Bez vědomí ředitelky školy nesmí na škole vyvíjet činnost žádné nepovolané osoby a subjekty, politická seskupení strany. Osobní kontakt s rodiči bude zabezpečován: - vyžádanými konzultacemi - vyžádanou účastí rodičů ve výuce - při příležitosti školních oslav, společenských akcí - u příležitosti Dne otevřených dveří - pravidelnými třídními schůzkami - sportovními a kulturními akcemi školy - účastí rodičů na tradicích školy Třídní schůzky se budou konat vždy před čtvrtletními pedagogickými radami a bude z nich pořízen zápis. Rodiče budou s tímto zápisem prokazatelným způsobem seznámeni. Plán třídních schůzek: (budou realizovány před pedagogickými radami) Seznámení se školním řádem Školská rada Požadavky školy, rodičů Zápis do ŠD Rehabilitace Řešení osobní asistence Nabídka zájmových kroužků Kamerový systém Den otevřených dveří prohlídka školy Prospěch a chování IVP Aktuální informace, požadavky rodičů Prospěch a chování za 1. pololetí Vycházející žáci - zařazení do dalšího stupně vzdělávání Aktuální informace, požadavky rodičů Prospěch a chování Zařazení vycházejících žáků Aktuální informace, požadavky rodičů Činnost osobní asistence 25. týden Informativní schůzky zaměřené na prospěch a chování žáků, připomínky rodičů

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014 - Období školního vyučování ve školním roce 2014/ začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 008 009 schválena pedagogickou radou: 6. 8. 009 školskou radou: 9. 9. 009 Obsah: (Podle zákona 56 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více