Plán práce školy školní rok 2014 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školy školní rok 2014 / 2015"

Transkript

1 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Plán práce školy školní rok 2014 / 2015

2 2 Obsah : 1 / Úvod 2 / Přehled prázdnin a významných dnů 3 / Organizace školy 4 / Personální zajištění, funkce 5 / Pracovní úvazky, práce nad míru stanovenou úvazkem 6 / Studium pracovníků 7 / Organizace vyučování 8 / Rozdělení mimotřídních povinností 9 / Pověření provozních pracovníků 10 / Zájmové kroužky 11 / Otázky spolupráce, sponzorování, publicity 12 / Styk s rodiči 13 / Činnost rehabilitace, ergoterapie a hipoterapie 14 / Materiální zabezpečení provozu školy, inventarizace 15 / Další záměry 16 / Doplňky Přílohy : 1 / Plán pedagogických rad 2 / Plán kontrolní a hospitační činnosti 3 / Plán činnosti školní družiny 4/ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Plán práce školy byl projednán a schválen na zahajovací pedagogické radě dne a školskou radou dne

3 3 1. Úvod : Název školy je podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení č. j / a změnou zřizovací listiny č. j.: / s účinností od : Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Identifikátor zařízení : Právní forma : příspěvková organizace IČ : Zřizovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana ústřední orgán státní správy, IČ Škola (právnická osoba) vykonává činnost těchto škol a školských zařízení Základní škola cílová kapacita: 81 žáků IZO: Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Dostojevského 12, Opava Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcově vzdělávací programy (č. j.: / ) C Základní vzdělávání (výuka žáků základní školy a základní školy praktické) 1) C / 01 Základní škola nejvyšší povolený počet žáků: B Základy vzdělávání (výuka žáků základní školy speciální) 2) B / 01 Základní škola speciální nejvyšší povolený počet žáků: 35 Školní družina IZO: cílová kapacita: 35 žáků Školní jídelna výdejna (změna od č. j / ) IZO cílová kapacita: 60 stravovaných Bankovní spojení: Číslo účtu u ČNB : /0710 Číslo účtu u ČNB FKSP: /0710 Číslo účtu u KB projekt 5T: / 0100 Kontaktní údaje: tel: ústředna ředitelka školy (přímé číslo) ekonomka (přímé číslo)

4 4 ŘŠ Mgr. Silvie Häuserová ZŘŠ Mgr. Dagmar Vezdenková ekonomka Bc. Renáta Víchová web: V rozsahu stanoveném zákonem vyvíjí na škole činnost Školská rada zřízena , 167 ŠZ. Složení školské rady po volbách konaných dne : Bc. Markéta Bubíková, Bc. Tereza Sassi za zákonné zástupce Mgr. S. Ryšková, Mgr. J. Máchová za pedagogické pracovníky Mgr. Michaela Vencová, Mgr. Petra Kirschnerová za zřizovatele, MŠMT Bc. Markéta Bubíková předsedkyně školské rady 2. Přehled školních prázdnin a významných dnů (Dokument MŠMT Č.j. Č. j.: MSMT18448/2013, ze dne 21. května 2013) Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2014 Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2. ledna 2015, vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015 Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 Hlavní prázdniny: od středy 1. července pondělí 31. srpna 2015 Zahájení školního roku 2015/2016: úterý 1. září 2015 Státní svátky dny pracovního klidu (neděle) - Den české státnosti (úterý) - Den vzniku samostatného Československa (pondělí) - Den boje za svobodu a demokracii Vánoční svátky (středa, čtvrtek, pátek) (čtvrtek) - Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Velikonoční pondělí (pátek) - Svátek práce (pátek) - Den osvobození (neděle) - Den slovanských věrozvěstů (pondělí) - Upálení mistra Jana Husa

5 5 Významné dny : 11. listopad - Den válečných veteránů 16. leden - Den památky Jana Palacha 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen - Mezinárodní den žen 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského 7. duben - Den vzdělanosti 5. květen - Květnové povstání českého lidu 15. květen - Den rodin 10. červen - Vyhlazení obce Lidice 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu a Připomenutí významných výročí České republiky v následujícím období Připomenutí 1. světové války a oslavy významných výročí České republiky v období V letošním roce uplyne 100 let od rozpoutání 1. světové války, prvního celosvětového válečného konfliktu. Státotvorný aspekt první světové války má své nezastupitelné místo ve státní tradici České republiky. Na počest těchto významných historických událostí našeho státu bude uspořádána celá řada akcí se společným cílem přiblížit veřejnosti problematiku 1. světové války z nejrůznějších pohledů, zvýšit celkové povědomí veřejnosti o historických událostech tohoto válečného konfliktu, zejména v souvislosti s obnovením československé novodobé státnosti, a přispět tak nejen k rozšíření historické paměti, ale i k získání nových poznatků a odhalení dalších souvislostí té doby. Vrcholem událostí budou aktivity spojené se stým výročím vzniku samostatné Československé republiky v říjnu Posláním aktivit je oslovení co možná nejširšího spektra populace České republiky, z pohledu MŠMT je ústřední cílovou skupinou mladá generace, jejíž orientaci ve složité historii 20. století je třeba systematicky posilovat. Připravované aktivity budou průběžně zveřejňovány na ústředním internetovém portále, který bude po celé období poskytovat aktuální přehled. Řada informací a aktivit je již zveřejněna např. na Připomenutí 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa V červenci 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Tento významný katolický kněz a universitní mistr zanechal působením své osobnosti v kontextu převratné historické chvíle zcela mimořádnou stopu v našich dějinách uplynulých 6 století. Za života reformátor pražské university a nesmlouvavý kritik poměrů v církvi se po smrti stal symbolem, který pozdější staletí vybavoval novými významy předchůdce luteránské reformace, bojovník za pravdu v osvícenském slova smyslu, obhájce českých národních práv a zájmů, kritik feudalismu a sociální reformátor. Školám se doporučuje připomenout ve druhém pololetí školního roku 2014/15 v souvislosti s jubileem jak historickou osobu Husovu, tak i jeho posmrtnou roli jako vlivného symbolu proměnlivých významů.

6 6 3. Organizace školy 1. Škola je organizována jako devítitřídní se třemi odděleními školní družiny. Její činnost bude probíhat ve smyslu vyhlášky č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Počet oddělení: 5 tříd Základní školy 4 třídy Základní školy speciální 3 oddělení školní družiny Ve škole budou vyučováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami především žáci se zdravotním postižením tělesným, souběžným postižením více vadami, s poruchou autistického spektra (PAS) v ročníku základní školy, v ročníku základní školy praktické a v ročníku základní školy speciální s trvalou charakteristikou postižení z Opavy a regionu. Přijetí žáka ke speciálnímu vzdělávání je vázáno doporučením školského poradenského zařízení. Rehabilitaci, ergoterapii, hipoterapii bude na smluvním základě zajišťovat nestátní zdravotnické zařízení Léčebné a rehabilitační centrum, Opava, Englišova ulice. Garantem odborné péče bude primář MUDr. Jindřich Sobotka. Canisterapii povede Ing. Ludmila Vítková. Logopedii a řízení logopedických asistentek na škole bude zastřešovat klinická logopedka Mgr. Lucie Vavrečková. 2. Výuka na škole bude realizována podle těchto vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program Škola pro život a jeho přílohy Podle zpracovaného ŠVP bude výuka probíhat ve všech ročnících základní školy, základní školy praktické i základní školy speciální. 3. Od je zajištěno na smluvním základě poskytování pracovnělékařských služeb v souladu se zákonem 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto služby bude vykonávat nestátní zdravotnické zařízení Ordinace praktického lékaře MUDr. Miluše Gajduškové, Rybova 5, Opava (tel ).

7 7 Základní škola Výukový program Škola pro život Učební plán - ZŠ Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Svět práce Dramatická výchova 1 Individuální logopedická péče Volitelné předměty Psaní na počítači/stroji 1 Disponibilní dotace Celkem Poznámky: Výchova ke zdraví: na 1. stupni je součástí Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy, na 2. stupni se od 7. ročníku vyučuje samostatně, jinak je součástí Přírodopisu a Výchovy k občanství. Tělesná výchova: 1 hod - plavání ve školním bazénu, v rámci Projektu 5T hipoterapie (podzim), návštěva Solné jeskyně (podzim, zima).

8 8 Výtvarná výchova: 4., 8., 9. ročníku jedna hodina zaměřena na pracovní výchovu. Informatika: 6. ročník předmět se dělí s PS (Psaní na stroji/ počítači). Cizí jazyk: od 3. ročníku probíhá výuka Aj. Další cizí jazyk: vzhledem ke zvláštnostem zdravotně postiženým žáků bude zařazena do výuky druhého cizího jazyka v 7., 8. a 9. r. Konverzace v cizím jazyce (2 hod) takto: místo: 7. r. -1 hod -Vp (Volitelný předmět), 1 hod-m, 8. r. 1 hod -PS (Psaní na počítači, stroji), 1 hod-m, 9. r. 1 hod ČJ, 1 hod M. Volitelné předměty: 6. r. Sp-P (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů), 8. r. Sp-Z (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů), Inf (Informatika), 9. r Sp-Z (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů), Inf (Informatika). Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy. Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty. Sexuální výchova: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Dopravní výchova: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Finanční gramotnost, Protikorupční výchova, Obrana vlasti: součástí předmětu M, Pr, Vl, Výchovy k občanství. Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. U žáka 8. r. (A. Davidek) na základě doporučení SPC Kpt. Vajdy a na žádost rodičů probíhá výuka CJ/Aj podle vzdělávacího programu základní školy praktické. Obsah zůstatkových hodin: Rehabilitační TV, Projektové vyučování, Psaní na počítači/stroji

9 9 Základní škola praktická Výukový program Škola pro život příloha pro žáky s LMP Učební plán - ZŠ praktická Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 1 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Tělesná výchova Pracovní výchova Svět práce Dramatická výchova Řečová výchova Volitelné předměty Doplňková hodina Disponibilní dotace 9 12 Celkem Poznámky: Výchova ke zdraví: na 1. stupni je součástí Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy, na 2. stupni se vyučuje od 8. ročníku samostatně, jinak je součástí Přírodopisu a Výchovy k občanství. Tělesná výchova: 1 hod - plavání ve školním bazénu, v rámci Projektu 5T hipoterapie (podzim), návštěva Solné jeskyně (podzim, zima).

10 10 Pracovní výchova: součástí jsou Dorozumívací dovednosti (Dd) zaměřené na 1. stupni (s výjimkou 1., 2. r.) a v 8. r. na psaní na počítači/stroji (Dd/PS) a v 6. a 7. r. jsou rozvíjené v rámci předmětu Dějepis. Informatika: 6., 7. ročník součástí předmětu je i PS (Psaní na stroji/ počítači). Volitelné předměty: 6. ročník PV (Projektové vyučování), 7. ročník PV, PS (Psaní na počítači/stroji), E (Ergoterapie), 8. ročník Sp - F, P (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů). Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy. Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty. Sexuální výchova: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Dopravní výchova: prolíná vybranými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plány. Finanční gramotnost, Protikorupční výchova, Obrana vlasti: součástí předmětu M, Pr, Vl, Výchovy k občanství. Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. Vzhledem ke zdravotním aspektům a na písemnou žádost rodičů nebude u žáků 8. ročníku probíhat výuka druhého cizího jazyka.

11 11 Výukový program příloha k ŠVP Škola pro život : Učební plán - Základní škola speciální STMP Předmět Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Zdravotní tělesná výchova Smyslová výchova Literárně dramatická výchova Ergoterapie Disponibilní dotace: celkem Poznámky: Tělesná výchova: 1 hod - Tv/c (Canisterapie) 1 hod v měsíci, 2 hod Tv/b, Tv/R (plavání v bazénu + rehabilitační zaměření hodiny), v rámci Projektu 5T hipoterapie (podzim), návštěva Solné jeskyně (podzim, zima). Pracovní výchova: 2 hod Pv-E (vstup ergoterapeutky nebo zaměření hodiny na ergoterapii učitelem), 1 hod 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. r. zaměřena na výuku PS (Psaní na počítači/stroji). Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. U žákyně 6. ročníku (M. Dubovská) na základě doporučení odborného lékaře a na žádost rodičů snížena týdenní dotace z 25 na 21 hodin (Ps, Sv, ČT, Tv).

12 12 Učební plán Základní škola speciální TMP, SPVV Předmět Rozumová výchova 3 30 Řečová výchova 2 20 Smyslová výchova Hudební výchova 1 10 Výtvarná výchova 1 10 Pohybová výchova 2 20 Rehabilitační tělesná výchova 4 40 Pracovní výchova Dorozumívací dovednosti disp. čas. dotace 20 celkem Týdenní dotace Poznámky: Pracovní výchova: 2 hod Pv-E (vstup ergoterapeutky nebo zaměření hodiny na ergoterapii učitelem). Rehabilitační tělesná výchova: součástí je canisterapie (1 hod v měsíci), v rámci Projektu 5T hipoterapie (podzim), návštěva Solné jeskyně (podzim, zima), 1 hod - plavání ve školním bazénu. Disponibilní dotace je v učebním plánu zvýrazněna, zvýrazněny jsou rovněž i aktuální ročníky na škole. Pro ZŠ speciální platí: Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy Poskytování přiměřených informací z oblastí etické, zdravotní, sexuální, dopravní výchovy i ochrany člověka za mimořádných událostí.

13 13 4. Personální zajištění, funkce Ve škole bude fyzicky zaměstnáno celkem 27 pracovníků (23 pedagogických pracovníků, 4 nepedagogičtí pracovníci). Z tohoto fyzického počtu 13 učitelů včetně vedení školy, 6 vychovatelů školní družiny (pověřených funkcí druhého pedagogického pracovníka ve třídách ZŠ speciální a třídách pro žáky spas), 4 asistenti pedagoga, 1 ekonomka, 2 uklízečky, 1 kuchařka výdej stravy, 1 školník provozář, 1 správce ICT. Jedna provozní pracovnice bude mít úvazek dělený: uklízečka 0,5 /výdej stravy 0,5. Jeden pracovník bude mít plný úvazek jako asistent pedagoga a částečný úvazek 0,25 jako správce KIT /komunikačních a informačních technologií/. Celkem: 26, 25. Jeden pedagogický pracovník nastoupil na dlouhodobou nemocenskou. Po jeho návratu bude mít jeden pedagogický pracovník úvazek dělený: učitelka 0,5 / vychovatelka 0,5. Dva pedagogičtí pracovníci budou mít zkrácený úvazek 0,5. Funkce: Řídící funkce Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Dagmar Vezdenková Jiřina Janáčková Bc. Renáta Víchová Ostatní funkce: Mgr. Eva Mlýnková Mgr. Barbara Doupalová Mgr. Jana Vaňková Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Jana Brunová Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Dagmar Vezdenková Mgr. Vanda Tomová Mgr. Lenka Kopřivová Mgr. Sylva Ryšková Mgr. Zdeňka Katolická Jitka Jelínková Renáta Vlčková ředitelka školy zástupkyně ředitelky, příkazce podle zákona č. 320/2001 Sb., koordinátor ŠVP zaměstnanec pověřen podle organizačního řádu organizací, řízením a kontrolou práce vychovatelek a asistentů pedagoga hlavní účetní, správce rozpočtu zaměstnanec pověřen podle organizačního řádu organizací, řízením a kontrolou práce provozních zaměstnanců koordinátor EVVO (environmentální výchovy) koordinátor PRCH (prevence rizikového chování) metodik ICT pro žáky ZŠ metodik ICT pro žáky ZŠS výchovná poradkyně pro žáky ZŠ výchovná poradkyně pro žáky ZŠS koordinátor ŠVP koordinátor ŠVP vedoucí metodického sdružení pracovník zajišťující doplňkovou činnost správce žákovské knihovny správce učitelské knihovny školní zdravotník didaktický technik Od jsou v organizaci podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MF 64 / 2002 Sb., zřízeny funkce příkazce Mgr. Silvie Häuserová, Mgr. Dagmar Vezdenková a funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní pověřená Bc. Renáta Víchová.

14 14 5. Pracovní úvazky : pracovník úvazek pracovní třídnictví pozice učitelé: Brunová J., Mgr. 1,0 21 TU VII. (1., 3., 8. r. ZŠS) Doupalová B., Mgr. 1,0 22 TU IV. (4. ZŠ, 5., 6., 7. ZŠP) Häuserová S., Mgr. 1,0 4 ŘŠ 0 Jedličková P., Mgr. 1,0 22 U 0 Katolická Z., Mgr. 1,0 22 TU II. (1., 3. ZŠ, 1. ZŠP) Kopřivová L., Mgr. 1,0 22 TU VIII. (8.,9.,10. ZŠS) Máchová J., Mgr. 1,0 22 TU VI. (1. ZŠ, 1., 4. ZŠP) Mlýnková., Mgr. 1,0 22 TU V. (6.,7.,9. ZŠS) Ryšková S., Mgr. 1,0 22 TU III. (2. ZŠP, 2., 3., 4. ZŠS) Řezníčková R., Mgr. 0,5 11 U dlouhodobá pracovní neschopnost Tomová V., Mgr. 1,0 22 TU I. (2., 3. ZŠ, 3. ZŠP) Vaňková J., Mgr. 1,0 21 TU IX. (6., 8., 9. ZŠ, 8. ZŠP, 10. r. ZŠS) Vezdenková D., Mgr. 1,0 11 ZŘŠ 0 vychovatelé: Bašátková G., Bc. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠS Hendrychová L., Bc. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠ, ZŠP Janáčková J. 1,0 25 ved. vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠS Lyčková P. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠ, ZŠP Valentová M., Mgr. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠ, ZŠP Vlčková R. 1,0 28 vychovatelka ŠD, 2. ped. prac. v ZŠ, ZŠP Poznámka: Po ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Řezníčkové dojde k následující změně: Mgr. Řezníčková učitelka 0,5 Mgr. Jedličková učitelka 0,5 + vychovatelka 0,5 Lyčková P. vychovatelka 0,5 asistenti pedagoga: Jelínková J. 1,0 37,5 asistent pedagoga Tesař J. 1,0 37,5 asistent pedagoga Luzarová M. 1,0 37,5 asistent pedagoga Wittassková L. 1,0 37,5 asistent pedagoga nepedagogičtí pracovníci: Lintnerová M. 0,5 20 uklízečka Lintnerová M. 0,5 20 kuchařka Mosler J. 1,0 40 školník Tesař J. 0,25 10 správce KIT Víchová R., Bc. 1,0 40 ekonom, hlavní účetní, správce rozpočtu Volná R. 1,0 40 uklízečka Hodiny nad míru vyučovacích povinností na škole nebudou. Škola povede evidenci nejen o dalším vzdělávání, ale i čerpání 12 pracovních dnů volna podle 24, odst. 7 zákona 563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15 15 6. Studium pedagogických pracovníků Renáta Vlčková Petra Lyčková Mgr. Jana Máchová Pedagogické studium speciální pedagogiky pro vychovatele, pedagogy volného času a učitele praktického vyučování a odborného výcviku, Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 1. ročník Kombinovaná studium bakalářského studijního programu Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 3. ročník Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň ZŠ, Filozofická fakulta OU v Ostravě, 2. ročník 7. Organizace vyučování Škola a školské zařízení povedou dokumentaci podle 28 Školského zákona, provoz školy bude v souladu se školním řádem podle 30 Školského zákona. Žáci, zaměstnanci školy, rehabilitace, osobní asistenti i rodiče budou prokazatelně seznámeni se Školním řádem platným od Činnost školy bude upřesňována v měsíčních Plánech práce školy. Provoz školní družiny pracovní dny: 7,00 16,00 vyučovací provoz ZŠ: 8,00 14,45 Odpolední vyučování na škole: Pondělí Pv (6., 8., 9., ZŠ, 8. ZŠP, 10. ZŠS) Pv/E (8., 9., 10. ZŠS) Inf, Tv/b, Tv/R (6., 7., 9. ZŠS) Úterý VO (6., 8.,9. ZŠ) VZ (8., 9. ZŠ, 8. ZŠP) Inf (8. ZŠP, 5.ZŠP, 4. ZŠP, 10. ZŠS) Pv (4. ZŠ, 6., 7. ZŠP) Délka přestávek je v souladu s 1 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky ve znění vyhlášky 256/2012, respektuje zásady mentální hygieny a základní fyziologické potřeby žáků. Při dopoledním vyučování je délka přestávek 10 minut, při odpoledním vyučování 5 minut, hlavní přestávka a přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučování je 30 minutová. Dopolední vyučování: Při odpoledním vyučování: 1. hodina: hodina: hodina: hodina: hodina: hodina: hodina: hodina: hodina:

16 16 Poznámka k začátku odpoledního vyučování: pondělí úterý - 6., 8., 9. r. ZŠ, 8. ZŠP v hod, konec vyučování v hod (tito žáci končí dopolední blok 5. vyučovací hodinou) - 6., 7., 9. ročník ZŠS ve hod, konec hod (tito žáci končí dopolední blok 4. vyučovací hodinou) - 8., 9. ZŠ v hod, konec vyučování v hod (tito žáci končí dopolední blok 6. vyučovací hodinou) - 4., 5. ZŠ, 6., 7., 8. r. ZŠP v hod, konec vyučování v hod (tito žáci končí dopolední blok 5. vyučovací hodinou) Pedagogičtí pracovníci budou na pracovišti přítomni v době stanovené rozvrhem a také při výkonu prací souvisejících s pedagogickou činností v doporučené době od 7.25 do hod. Do organizace vyučovacího a výchovného procesu budou vřazeni 4 asistenti pedagoga, kteří byli schváleni zřizovatelem. Jejich úkolem bude pomoc ve výuce, při výchově a obsluze postižených dětí. Rozsah činností asistentů pedagoga je dán pracovní náplní. Ve škole budou působit osobní asistenti. Jejich činnost a jejich počet budou dány zájmem rodičů. Garantem péče bude Centrum pro zdravotně postižené v Opavě. Činnost bude probíhat na smluvním základě. Na výchově žáků předpokládáme ve školním roce 2014/2015 účast 1 osobní asistentky. Činnost vychovatelů bude prolínat výchovnou činností v odděleních školní družiny a zapojením do funkce druhého pedagogického pracovníka v určených třídách a vyučovacích předmětech, kde je to v zájmu efektivity vyučovacího procesu nezbytné a zákonem povolené. Do školního provozu bude zasahovat komplexní rehabilitační péče, hipoterapie, canisterapie a ergoterapie. Časový průběh této péče bude koordinován mezi učitelkami a rehabilitačními pracovnicemi tak, aby narušování výuky bylo co nejmenší a nemělo trvale se opakující charakter. Na škole bude zajištěno stravování žáků i personálu. Stravu budeme dovážet ze Školní jídelny ZŠ Englišova. Za výdej stravy, dodržování provozních a hygienických podmínek odpovídá paní Lintnerová Marie. Dohledy v jídelně zajišťuje paní Janáčková vedoucí vychovatelka. Stravování zaměstnanců je rovněž řešeno stravováním ve školní jídelně. Pro zaměstnance školy je možnost výběru druhého hlavního jídla. Mimo provoz ŠJ obdrží zaměstnanci v případě zájmu gastroturky. Dohledy před vyučováním a o přestávkách: Zajišťují třídní učitelé popř. ostatní vyučující ve svých třídách. Při střídání učitelů v jedné třídě probíhá předávání žáků ihned po zazvonění na konci vyučovací hodiny a to osobně. Žáci nesmí zůstat ve třídě bez dohledu. Pedagogičtí pracovníci budou připraveni na možnost vzájemného zástupu za nepřítomné. Dohled při odpoledním vyučování: Učitel přebírá žáky 10 minut před zahájením odpoledního vyučování, o přestávce zajišťuje dohled sám. Předávání žáků: Učitelé osobně předávají žáky vychovatelům a asistentům pedagoga, konajícím službu ve školní jídelně a školní družině.

17 17 Provozní pracovníci budou pracovat podle osobně stanovené náplně práce, která obsahuje časové a věcné rozdělení činnosti. Náplň práce a kontrola je v kompetenci pracovníka pověřeného podle organizačního řádu Bc. Renátou Víchovou. Zápis do školy bude určen v termínu , zajistí ho Mgr. D.Vezdenková. Děti budou přijímány podle pravidel stanovenými školským zákonem. Informace o konání zápisu a podmínkách přijetí bude zveřejněna v regionálním tisku a na webových stránkách školy. Před zápisem zorganizujeme na škole Den otevřených dveří. Zavádění ŠVP u žáků ZŠS do praxe, jeho realizaci, aktualizaci dle platné legislativy a průběžné hodnocení bude zastřešovat Metodické sdružení (vedoucí MS Mgr. Vanda Tomová) a koordinátorky tvorby ŠVP Mgr. Vanda Tomová a ZŘŠ Mgr. D. Vezdenková. Podle 28 Školského zákona vede škola školní matriku školy a školského zařízení. Její elektronickou formu bude zajišťovat Mgr. J. Vaňková. S účinností od 1. září 2014 dochází ke změně ve vyplňování záznamů o úrazech a jejich zasílání České školní inspekci v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb. Namísto dosavadního PDF formuláře vyplňovaného v aplikaci 602XML Filler bude nově záznam o úrazu vyplňován přímo v elektronickém systému České školní inspekce, v systému iepis (https://epis.niqes.cz). Rodiče budou při zahájení školního roku prokazatelně informováni o školním řádu a možnosti využít placenou funkci osobního asistenta, o činnosti kamerového systému a jeho rozšíření, školské radě, ochraně osobních údajů, poskytování a přístupu k informacím podle platné legislativy.

18 18 8. Rozdělení mimotřídních povinností Bašátková, Bc. Brunová J., Mgr. Doupalová B., Mgr. Halfarová L., Mgr. Janáčková J. Jelínková J. Jedličková P., Mgr. Katolická Z., Mgr. Wittassková L. Luzarová M. Máchová J., Mgr. Mlýnková E., Mgr. Ryšková S., Mgr. Tesař J. Tomová V., Mgr. Vaňková J., Mgr. Valentová M., Mgr. Vlčková R. kabinet M, Z, dopravní výchova sklad učebnic ZŠ 2. stupeň sklad metodik, kabinet PŘ, P, VL kompenzační a rehabilitační technika, kabinet TV výzdoba pracoviště, sběr druhotných surovin,člen požární hlídky vedení Knihy úrazů, popularizace školy v mediích, kabinet Pv,Vv sklad učebnic ZŠ speciální, redakce a edice školního časopisu kabinet F, Prvouky, Věcného učení, učitelská knihovna pomůcky a potřeby ŠD člen požární hlídky, registrace nabídkových katalogů a periodik, prostory pod schodištěm u třídy VIII. kabinet JČ a cizích jazyků, fotokronika, kronika školy sklad učebnic ZŠ 1. stupeň redakce a edice školního časopisu, žákovská knihovna, Klub čtenářů, člen požární hlídky webové stránky školy, videokronika, správa tandemových kol kabinet D kabinet CH, VO, sklad školních potřeb, výukové programy kabinet logopedie a HV, vypalovací pec, školní dílna kabinet didaktické techniky, sklad učebnic ZŠ praktické, osnov Poznámka: Při inventarizaci bude spolupracovat Bc. Hendrychová s paní Wittasskovou s a paní Lyčková s Mgr. Máchovou. 9. Pověření provozních pracovníků Lintnerová M. hospodaření s úklidovými a čisticími prostředky Mosler J. hospodaření s prostředky na údržbu, provoz, požární aktivista Volná R. prostory garáže a letní učebny (úklid, větrání) 10. Zájmové kroužky realizace: Mgr. Pavla Jedličková Renáta Vlčková - Hudebně pohybový - Pěvecký Volnočasové aktivity v rámci projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/ : Mgr. Lenka Kopřivová - Aquaterapie Mgr. Sylva Ryšková - Ergoterapie Mgr. Dagmar Vezdenková - Muzikoterapie Mgr. Eva Mlýnková - Bazální stimulace Mgr. Markéta Valentová - Psychoterapie - VOKS Mgr. Barbara Doupalová - Synergické reflexní masáže Mgr. Jana Brunová - Canisterapie

19 Otázky spolupráce, sponzorování, publicity Pedagogičtí pracovníci školy, vedeni snahou poskytnout svěřeným dětem přiměřenou a komplexní péči, se budou i nadále orientovat na spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Léčebné rehabilitační centrum Opava prim. MUDr. Jindřich Sobotka SPC Srdce při ZŠ Slezského odboje SPC Kpt. Vajdy Ostrava (Mgr. Jaroslava Kminiaková) SPC při ZŠ Havlíčkova SPC pro sluchově postižené Ostrava Poruba (Mgr. Jarmila Konečná) Pedagogicko psychologická poradna Odborní lékaři Rodičovská veřejnost Základní školy v regionu především: ZŠ Havlíčkova, ZŠ Dvořákovy sady, ZŠ Slezského odboje, ZŠ při zdravotnických zařízeních, ZŠ Englišova, ZŠ Riegrova, ZŠ I. Hurníka, MŠ E. Krásnohorské Centrum pro zdravotně postižené MSK, Detašované pracoviště Opava (paní D. Slaninová) Studenti Mendelova gymnázia, Střední zdravotnické školy a SOU stavební Stanice mladých turistů a přírodovědců Opava Středisko volného času Opava Hasičský záchranný sbor Záchranná služba Opava Charita Opava Vodní skauti Poseidon Opava Magistrát statutárního města Opavy Hudební skupina Karavana Městská policie Opava Klub přátel TP dětí Eliška Policie ČR Úřad práce Opava Armáda ČR Územní vojenská správa Opava Ostroj a.s. Region Opavsko (paní Trombalová) Rotary Club International Model Obaly a.s. Luděk Pavera hipoterapie Knihovna Petra Bezruče v Opavě a její pobočky Solná jeskyně Elim Eurotopia Otázky styku s rodiči se budou prolínat s činností školské rady a orientovat se také na neformální spolupráci mezi školou a rodinou, na pomoc při realizaci některých mimoškolních akcí, získávání sponzorů. Úsilí o zviditelňování činnosti a významu školy považujeme za trvalé. Nedílnou součást profesionální propagace školy tvoří webové stránky školy a projektů. Tento stěžejní nástroj publicity je pod patronátem Jana Tesaře správce ICT. Mediální publicita a spolupráce s novináři regionálního tisku bude koordinována paní Jitkou Jelínkovou. 12. Styk s rodiči Při rozhovorech s rodiči i třetími osobami budou respektovány výše uvedené právní normy: nařízení zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů a zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. S citlivými informacemi o žácích budeme vůči třetím osobám pracovat pouze v rozsahu schváleném zákonnými zástupci žáka.

20 20 Třídní učitelé, vychovatelé nebo asistenti pedagoga budou s rodiči v denním styku při přebírání dětí. Před hodnotícími pedagogickými radami nebo v případě mimořádné potřeby, budou svolány třídní schůzky či individuální pohovory s rodiči. Třídní učitelky budou osobně navštěvovat a doučovat dlouhodobě nemocné žáky v rodinách. Pokud rodiče požádají, umožníme jim účast ve výuce. Pokud ze strany rodičů vyvstane požadavek na výuku náboženství, vytvoříme předpoklady pro jeho realizaci v odpoledních hodinách. Bez vědomí ředitelky školy nesmí na škole vyvíjet činnost žádné nepovolané osoby a subjekty, politická seskupení strany. Osobní kontakt s rodiči bude zabezpečován: - vyžádanými konzultacemi - vyžádanou účastí rodičů ve výuce - při příležitosti školních oslav, společenských akcí - u příležitosti Dne otevřených dveří - pravidelnými třídními schůzkami - sportovními a kulturními akcemi školy - účastí rodičů na tradicích školy Třídní schůzky se budou konat vždy před čtvrtletními pedagogickými radami a bude z nich pořízen zápis. Rodiče budou s tímto zápisem prokazatelným způsobem seznámeni. Plán třídních schůzek: (budou realizovány před pedagogickými radami) Seznámení se školním řádem Školská rada Požadavky školy, rodičů Zápis do ŠD Rehabilitace Řešení osobní asistence Nabídka zájmových kroužků Kamerový systém Den otevřených dveří prohlídka školy Prospěch a chování IVP Aktuální informace, požadavky rodičů Prospěch a chování za 1. pololetí Vycházející žáci - zařazení do dalšího stupně vzdělávání Aktuální informace, požadavky rodičů Prospěch a chování Zařazení vycházejících žáků Aktuální informace, požadavky rodičů Činnost osobní asistence 25. týden Informativní schůzky zaměřené na prospěch a chování žáků, připomínky rodičů

Plán práce školy školní rok 2012/2013

Plán práce školy školní rok 2012/2013 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Plán práce školy školní rok 2012/2013 2 Obsah : 1 / Úvod 2 / Přehled prázdnin a významných dnů 3 / Organizace školy 4 / Personální zajištění,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010 2011 schválena pedagogickou radou: 30. 8. 2011 školskou radou: 13. 9. 2011 2 Obsah: (Podle

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014 - Období školního vyučování ve školním roce 2014/ začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více