Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2008 /

2 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní údaje o škole Sídlo školy: Břeclav, ul. Herbenova č. 4 Elokovaná pracoviště: Břeclav, nábř. Komenského 10 Velké Bílovice, Fabián 1057 U nemocnice 2, Břeclav Zřizovatel školy: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 Vedení školy: Mgr. Miloslava Poppová, ředitelka Mgr. Marcela Valentová, zástupkyně ředitelky Bc. Dana Stočesová, vedoucí učitelka pracoviště MŠ, Břeclav, nábř. Komenského 10 Mgr. Eliška Zugárková, vedoucí učitelka pracoviště ZŠ a MŠ při Nemocnici Břeclav Web školy: školy: Školská rada: ing. Pavel Moravčík, předseda Mgr. Jana Petrjanošová, jednatelka Bc. Soňa Bejčková, členka Mgr. Leona Helešicová, členka p. Lubomír Zvonek, zástupce zřizovatele b/ Přehled oborů vzdělání Zařízení ke integruje tyto součásti: - mateřskou školu speciální 3 třídy - mateřskou školu při zdravotnickém zařízení 1 třídu - základní školu praktickou 6 tříd - základní školu při zdravotnickém zařízení 2 třídy - pomocnou školu 3 třídy - přípravný stupeň základní školy speciální 1 třídu - školní družinu 3 oddělení - školní klub 5 zájmových kroužků - školní výdejnu jídel 77 strávníků Škola má právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Sídlem zařízení je budova ředitelství na Herbenově ulici č.4 ve Staré Břeclavi. Do školy dojíždějí žáci z břeclavského regionu zahrnujícího jak město Břeclav, tak spádové obce - Lanžhot, Ladná, M.N.Ves, Hrušky, Podivín, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Lednici, Valtice, Prušánky, Bořetice, Týnec, Rakvice. 2

3 Přehled výukových programů, podle nichž škola vzdělávala Speciální mateřská škola Výchova a vzdělávání dětí jsou uskutečňovány podle vlastního programu předškolního vzdělávání s názvem Mějme svět rádi. Program byl využíván letos již čtvrtým rokem a je stále doplňován a vylepšován. Byl letos také výchozím programem pro předškolní vzdělávání dětí s postižením autistického spektra, pro něž vznikla při škole speciální třída. MŠ při nemocnici pracuje podle vlastního programu s názvem Cesty a cestičky Náprava nedostatků rozumového, smyslového, motorického a řečového vývoje dětí se realizuje též prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů, jimž byla letos opět věnována pozornost, zejména v možnostech propojení třídních a individuálních vzdělávacích programů. Tvorbou a odpovědností za plnění třídních a individuálních vzdělávacích plánů byla pověřena v každé třídě jedna z učitelek. Pomocná škola Vzdělávání je organizováno ve čtyřech na sebe navazujících stupních s celkovou 10 letou školní docházkou žáků. Samostatně organizovaný je přípravný stupeň. Vychází se z obsahu " Vzdělávacího programu pomocné školy", který byl schválen MŠMT ČR pod č.j /97-22, s platností od 1. září Ve dvou třídách pomocné školy pracovali dva pedagogové současně učitelka a asistentka. Ve třídě dětí s kombinovanými vadami pracovala učitelka a pečovatelky partnerské organizace Remedia Plus, o.p.s. Základní škola praktická Vzdělávání bylo organizováno v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Herbenka. Program byl letos v těchto ročnících ověřován a jeho obsah byl v průběhu roku upravován. V ostatních ročnících bylo postupováno podle Vzdělávacího programu zvláštní školy schváleného MŠMT ČR pod č.j /97 - dne V těchto třídách vypomáhali učitelům i dva asistenti. Jejich přínos zejména ve vyučování tělesné a pracovní výchově, ve třídách s více odděleními, v mimoškolní činnosti a v naplňování dozorů nad žáky je dnes již nedílnou součástí práce školy. Základní škola při nemocnici Vzdělávání bylo organizováno ve dvou třídách prvního až devátého ročníku, jedna z těchto tříd pracovala jako třída kmenová, jedna třída žáků byla vyučována na pokojích. Vzdělávací program vycházel z programu pro základní vzdělávání upraveného na potřeby žáků vyučovaných podle varianty B a C pod názvem Cesty a cestičky. c/ Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracovalo celkem 36 pracovníků, v přepočtených úvazcích to bylo celkem 35,729. Z nich bylo 8,83 pedagogických pracovníků v MŠ, 17,69 v ZŠ, 2,46 úvazků ve ŠD a 0,48 v IC. 3

4 Provozních pracovníků bylo ve škole celkem 6,26 přepočtených úvazků. V kurzech integračního centra pro dospělé absolventy školy byli zapojeni 3 pracovníci s celkovým úvazkem 0,48. Tito byli hrazeni z dotace udržovaného projektu Žijeme s vámi, kterou škola získala od Města Břeclav. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 18 učitelů má VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - magisterského stupně 3 učitelky mají VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - bakalářský stupeň 2 učitelky mají SPgŠ vzdělání se spec. pedagogikou - doplňkové studium 1 učitel má SOŠ+6 sem.studium pro výuku odborných předmětů na SOU 2 asistentky učitele mají VŠ bakalářské studium spec. pedagogiky 1 vychovatelka má ÚSO vzdělání doplněné spec. pedagogikou 1 romský asistent má ÚSO vzdělání doplněné 2 semestrální pedagog.-psychologickou přípravou, současně studuje sociální pedagogiku MU v Brně 1 romská asistentka má SO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu romských asistentů. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků dosahuje v MŠ 100,00 %, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v ZŠ 92,39 % Aprobovanost učitelů je na 92,39 %. Bez požadované aprobovanosti bylo vyučováno celkem 33 hodin týdně tj. 7,61 % Důvodem zaměstnávání pracovníků bez kvalifikace je na jedné straně jejich kvalitní práce, na druhé straně jejich věk, vysoký pro doplňování vzdělání a také fakt, že škola nemá učitele cizích jazyků s požadovanou kvalifikací. Výuku německého jazyka zajišťujeme vyučující, která absolvovala kurz v rámci celoživotního vzdělávání. Materiální zabezpečení práce školy Břeclav, Herbenova č. 4 je budova, kterou má škola v právu užívání. Majitelem budovy je Krajský úřad JMK. Budova je stará 29 let, montovaná stavba v poměrně dobrém technickém stavu. Kapacita budovy je celkem 9 kmenových učeben + 6 odborných učeben - cvičebna, kovodílna, učebna arteterapie, cvičná kuchyně, počítačová učebna, školní družina. Svou velikostí budova přestává stačit současnému počtu žáků a potřebám výuky. Schází zejména odborné učebny pro výtvarnou výchovu, pro pracovní výchovu dívek, klidové prostory pro individuální práci s těžce mentálně postiženými žáky rehabilitačních tříd, úložné prostory. Elokované pracoviště základní školy praktické ve Velkých Bílovicích je v pronájmu v budově základní školy, která je majetkem města. Podmínky k výuce jsou zde velmi dobré, třída může využívat všech prostor poměrně nové školní budovy. S pracovníky zdejší školy má vyučující vytvořeny dobré vztahy, zúčastňuje se s dětmi i zajímavých akcí pořádaných místní školou. Má přístup do tělocvičny, počítačové učebny, cvičné kuchyně, dílen. Je zde umístěna pouze jedna třída pro mladší žáky z Velkých Bílovic a nejbližšího okolí, kteří tak nemusejí dojíždět do Břeclavi. Městský úřad vytváří i finančně výhodné podmínky pro činnost této třídy, takže zde zatím k rušení nedochází, pracoviště bude v činnosti i v dalším školním roce. 4

5 Elokované pracoviště mateřské školy je umístěno v budově Břeclav, Nábřeží Komenského 10, kterou má škola v právu užívání. Jejím majitelem je Krajský úřad JMK. Jde o budovu zrekonstruované rodinné vilky s přilehlou zahradou, v níž může být předškolní vzdělávání dětí ve dvou speciálních třídách zabezpečováno v požadovaných podmínkách. Dalšímu rozvoji tohoto pracoviště však brání bariéry v přístupu tělesně postiženým dětem, které je problematické změnit. Budova by také zasluhovala modernizaci vzhledu, novou střechu a lepší vybavení zahrady. Elokované pracoviště při Nemocnici Břeclav je umístěno v pronajatých prostorách dětského oddělení Nemocnice Břeclav. Prostředí a vybavení školy je na esteticky velmi dobré úrovni. Působí moderně a příjemně, trpí však stísněnými prostorami. Není zde místnost pro rehabilitační tělocvik hospitalizovaných dětí, školní družina je umístěna v provizorním prostředí. Jako nevhodné se jeví také umístění třídy pro děti s více vadami. Třída nemá samostatný vchod, uzpůsobené sociální zařízení, prostor pro kočárky. Ve své době to bylo zařízení, které vzniklo z potřeb regionu alespoň v těchto provizorních podmínkách, v současné době však již nevyhovuje potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž jsou nároky na prostor a vybavení daleko vyšší, než možnosti tohoto zařízení. d/ Údaje o přijímacím řízení a přijetí žáků ke školní docházce: Stav na začátku školního roku: Počet žáků celkem 137, z toho: speciální mateřská škola 32 dětí přípravný stupeň Pom.Š 6 žáků pomocná škola 20 žáků základní škola praktická 50 žáků školní družina + klub žáků Nemocnice 32 celkem, z toho: mateřská škola 12 dětí základní škola 17 žáků školní družina 17 dětí Stav na konci školního roku: 143 celkem, z toho: speciální mateřská škola přípr. stupeň základní školy speciální pomocná škola základní škola praktická školní družina + klub základní škola při nemocnici mateřská škola při nemocnici školní družina při nemocnici 37 dětí 5 žáků 20 žáků 53 žáků žáků 17 žáků 11 žáků 17 žáků e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, kteří úspěšně ukončili ročník: ZŠ praktická 53 ZŠ speciální 10 rehabilitační tř. 10 z toho s vyznamenáním neprospěli bez možnosti opravné zkoušky neprospěli, opravná zkouška byla povolena bylo prodlouženo klas. období do komisionálně přezkoušeni na žádost rodičů

6 Vycházející žáci a jejich rozmístění: Školní docházku letos ukončilo v 9. ročníku v ZŠ Prakt. i ZŠ Spec. 10 žáků - do OU je zařazeno 6 - do SOU 2 - do praktické školy 0 - nezařazeni 2 - do invalid. důchodu 0 v 8. ročníku ze ZŠP vychází celkem žáků 1 - do OU zařazeno 0 - prodloužení školní docházky 1 - nezařazeni 0 f/ Prevence sociálně patologických jevů ve škole Škola má zpracovaný minimální program prevence sociálně patologických jevů. V jeho rámci byly organizovány aktivity v pěti kroužcích zájmového vzdělávání. Starší žáci prošli dvoufázovou aktivitou organizovanou OS Podané ruce, besedovali se státním zástupcem a soudcem. Škola připravila rovněž několik malých projektů účelného využívání volného času pálení keramiky v přírodě s přespáním ve škole Bez maminky, akce ŠD s přespáním ve škole víkend ve škole Začíná advent velikonoční víkend Hledání ztraceného zajička Trojúhelník týdenní pobyt v přírodě Velikonoční Praha zájezd dětí, rodičů a pedagogů Bratislava a Děvín - návštěva družební školy na Slovensku se společným výletem Netradiční Vánoce s maminkou a tatínkem adventní dílny dětí a rodičů v MŠ Cenné byly zejména poslední čtyři aktivity, do nichž se nám podařilo zapojit i rodiče Škola plnila po celý rok aktivity projektu Naše zdraví ve škole s dotací Jihomoravského kraje, jímž jsme se zapojili do skupiny škol usilujících o titul Zdravá škola. Poslední školní rok proběhl klidně bez nutnosti řešit projevy šikany, zastihli jsme však jeden případ prodeje marihuany mezi žáky. I když vyvíjíme hodně úsilí na prevenci nežádoucích protispolečenských jevů, nedokážeme zabránit tomu, aby se ojediněle projevovaly. g/ Účast pracovníků na dalším vzdělávání zvyšování kompetencí pracovníků: Typ kurzu/školení Vzdělávání autistických dětí - základy Seminář VP - Nadané dítě ve škole Seminář VP - Žák z odlišného sociokulturního prostředí Seminář drogových preventistů Počet zúčastněných 18 pracovníků 6

7 Seminář k ochraně osobních údajů Seminář ke vzdělávání s asistencí žáků Magisterské studium speciální pedagogiky, Bakalářské studium speciální pedagogiky Bakalářské studium sociální pedagogiky Středoškolské studium - stravování Seminář od Martina po Matěje Seminář rozvoj grafomotorických dovedností Návštěva speciálně pedagogického zařízení v Jihlavě Účast na oslavách 60-tin družební školy v Malackách Facilitace - kurz Návštěva speciálně pedagogického zařízení ve Vídni Autismus I - kurz Autismus II - kurz Vývojová dysfázie z hlediska psychologa - seminář Řečová výchova v MŠ - seminář Možné přístupy současného vzdělávání dětí předškol. Věku - seminář Výchovné problémy u dětí s PAS - seminář Výtvarné techniky, Vánoce v ekoateliéru - seminář Vedení a motivace zaměstnanců - seminář ICT -Fórum, INVEX - trendy v ICT - seminář Práce s IT tabulí - seminář Ochrana osobních údajů - seminář Specializační studium Koordinátor ŠVP Metodická konference k šikaně Školení ekonomů - seminář Celkem 1 pracovník 2 pracovnice 4 pracovníci 5 pracovnic 2 pracovnice 2 pracovnice 2 pracovnice 2 pracovnice 3 pracovnice 2 pracovnice 62 pracovníků h/ Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Mimoškolní výchově byla v letošním roce opět věnována stálá pozornost. Školní rok zahájila školní družina s počtem 13 dětí v základní škole praktické, 8 dětí v ZŠ speciální a 17 dětí v ZŠ při nemocnici. Pracovala ve čtyřech odděleních po celý školní rok. Zájmu žáků se těšilo pět zájmových kroužků, které pracovaly v rámci činnosti školního klubu. Byly to: kopaná, 2 kroužky internetu, kroužek vaření, keramika. V průběhu celého týdne byly po odpoledních jeden až dva kroužky, které navštěvovaly děti všech ročníků. Internetový kroužek se scházel dvakrát týdně, zájem o něj oproti loňskému roku výrazně poklesl.. V rámci výuky tělesné výchovy byl pro žáky základní školy v lednu organizován pro 10 žáků týdenní lyžařský kurz s pobytem v Orlických horách. V rámci tělesné výchovy prošly všechny ročníky 2. stupně školy výukou bruslení. V dubnu proběhl kurz plavání pro 12 žáků 3. a 4. ročníků v deseti výcvikových lekcích plavecké školy Delfín v krytém bazénu. Mateřská škola zajišťovala předplaveckou přípravu celkem 15 dětí. V květnu prošli žáci 5. a 6. ročníků kurzem dopravní výchovy připraveném ve spolupráci s Policií ČR. Průkaz cyklisty získalo 12 žáků. V říjnu a dubnu proběhlo ve školách cvičení žáků v přírodě, které mělo branný a sportovní charakter. Akce byly spojeny s oslavou Dne Země - čištěním lesa od odpadků. 7

8 Dvakrát v průběhu roku bylo nacvičováno chování žáků a pracovníků v případě krizové situace spojené s rychlou evakuací školních budov. V rámci podpory společenského chování navštěvovali žáci filmová a divadelní představení a pantomimické vystoupení. Jelikož jsou představení pro žáky stále dražší a spousta žáků si je nemůže z finančních důvodů dovolit, pomáhá škole v tomto úkolu i naše SRPŠ, které část nákladů na vstupné snižuje svým příspěvkem. Setkáváme se totiž stále častěji s tím, že spousta dětí navštíví filmové nebo divadelní představení se školou poprvé ve svém životě. Škola má v této situaci stále důležitější pozici při formování společenských návyků svých žáků. Bez ní by se kultura ze života dětí zřejmě postupně zcela vytratila a žáci by dospěli takovýmito prožitky zcela nedotčeni. Mimo tyto akce jsme se zúčastnili se sponzorskou firmou OTIS Mikulášské besídky, kam jsme byli pozváni, děti dostaly dárky a škola obdržela šek na sponzorský dar 20 tisíc korun. V říjnu jsme byli pozváni na sportovní utkání středních škol, jehož se zúčastnila i mistryně světa v hodu oštěpem, Barbora Špotáková. Škole v poslední době významnou měrou pomáhají sponzorské firmy. Jejich prostředky využívá tam, kde by na ně jako organizace neměla. Jejich zásluhou bylo v květnu u příležitosti oslavy 6O let trvání naší školy otevřeno hřiště s hracími prvky pro mladší děti v celkové hodnotě 180 tisíc korun. Všechny naše sponzory jsme při této příležitosti pozvali, abychom jim spolu s dětmi za přítomnosti novinářů poděkovali. Shrnuto závěrem i letošní školní rok jsme se podíleli na organizaci nebo jsme přijali pozvání k účasti na spoustě akcí, které obohatily žáky i pracovníky novými prožitky. Výuka v denním centru pokračovala i po ukončení projektu Žijeme s vámi. Žákům s těžkým kombinovaným postižením se věnovala jedna učitelka a tři pečovatelky partnerské organizace Remedia o.p.s. Speciálně pedagogické postupy byly uplatňovány i v průběhu odpoledne, kdy ve stacionáři pracovala vychovatelka a speciální pedagožka. Kraniální masáže, canisterapii, hipoježdění, pomoc klientům v oblasti hygieny a sebeobsluhy, dramaterapii, dovozy a odvozy ze zařízení zabezpečovala nadále společnost Remedia Plus o.p.s. Systém práce denního centra je v současné době hodnocen rodiči klientů i vedením školy jako dobře fungující při součinnosti obou partnerů projektu. Integrační centrum pro dospělé pokračovalo v pondělí a úterý výukou v kurzech - informačních technologií, keramiky, vaření a výrobě dárkových předmětů. Klientům je za absolvování kurzu vystaveno osvědčení s uvedením dovedností, které získali. V ostatních dnech je činnost dospělých klientů zaměřena na sociální dovednosti, které zabezpečuje partnerská organizace Remedia. Týden před Vánocemi se centrum prezentovalo svými výrobky na Vánočních městských trzích. Výdělek z prodeje činil cca 9.000,- Kč a bude použit na další činnost centra. 8

9 Prezentace práce školy na veřejnosti Škola se letos prezentovala na veřejnosti opět v mnoha akcích. Působila jako partner v projektu denního centra postižených dětí a dospělých, který byl dotován Evropským sociálním fondem a nyní je udržován dotacemi Města Břeclav. Zahájila realizaci nového projektu dotovaného ESF Autitřídy v Břeclavi, stala se partnerem v dalším projektu, který realizuje Speciálně pedagogické centrum při ZŠ, Brno, Štolcova 16. Z větších akcí, v nichž jsme se veřejnosti představili, je možno uvést alespoň ve výčtu následující aktivity zajišťované nad rámec běžné školní výuky: Prezentace školy v médiích měsíc téma tisk září Infromace o škole letáky na veřejná místa říjen Divadelní představení v nemocnici Nový život říjen Bára Špotáková učí děti házet oštěpem Deník. Nový život prosinec Divadelní představení ve škole Deník. Nový Život leden Autistické děti mají svou třídu Moravský Jih leden Zápis dětí do 1. ročníků letáky na veřejná místa leden Zápis dětí do 1. ročníků Radnice únor Děti z Herbenky úspěšnými výtvarníky Radnice únor Zápis dětí do předškolního vzdělávání letáky na veřejná místa duben Peníze pomohou břeclavským autistům Deník. Nový život duben Jaro na Herbence Moravský Jih květen Nové hřiště pro autistické děti Deník. Nový život květen Malí autisté mají nové hřiště Břeclavsko květen Autistickým dětem slouží nové hřiště Moravský jih květen Ojedinělý projekt - hřiště pro autisty červen Den dětí - poděkování za dárky dětem v nemocnici Radnice Prezentace školy v soutěžích Bulletin Lidice 2008 Místa a prostory - Unilever ČR Mladí tvůrci pro Dunaj Vánoční přáníčka pro sponzory Otis a Hero Účast v celonárodní soutěži Česko hledá Ježíška Voda bez hranic - Ministerstvo zemědělství Prodej výrobků klientů na Vánočních trzích města Veřejné předání sponzorského daru OTIS a.s. škole Návštěva našich žáků na ZŠ Vel. Bílovice Kouzelná školka -výtvarně zpracovaný děj - ČT Máme rádi přírodu -hnutí Brontosaurus Kniha a Já Bylinky naší zahrádky - ČZS Zvíře není věc - Hankův dům, Dvůr Králové 9

10 Trutnovský drak - MŠ a ZŠ spec. Trutnov Moje nejoblíbenější kniha Lidice 2009 Malujeme po síti - Český rozhlas Můj mazlíček - EVC Sněženka, Smržovka Příroda Orlických hor - CHKO Orlické hory Znojemský hrozen - Městský úřad Znojmo O pohár včelky Máji - Včelí stráž Praha Účast dětí na Drakiádě ve Vel. Bílovicích Okresní kolo v kopané - 1. místo Okresní kolo v přehazované - 3. místo Okresní kolo v SHM - 4. místo Okresní kolo branného závodu Bušmen - 4. místo Okresní kolo ve vybíjené - 3. místo. Exkurze žáků Vodárna Břeclav SOU Brno, Lomená SOU Mikulov Bratislava, Děvín Špeciálna ZŠ Malacky Lichtenštejnský dům Česká pošta Česká spořitelna Veterinární klinika Zverimex Psí salon Setkání s uměním Plavba po Dyji Výstava vláčků ZOO Hodonín Nákupní centrum Tesco Praha historická 9. ročník ZŠp 9. ročník ZŠp 9. ročník ZŠp ZŠp ZŠp ZŠp 6.+8.ročník ZŠ spec. ZŠ spec. ZŠ spec. + autitřída ZŠ spec. + autitřída ZŠ spec. + autitřída ZŠ 1.-3.ročník ZŠ spec. autitřída ZŠ spec. autitřída MŠ spec. + ZŠ spec. ZŠ praktická ZŠ praktická Spolupráce s rodiči Netradiční vánoce s maminkou a tatínkem Projekt "Trojúhelník" týden v přírodě, děti s rodiči Vánoční a velikonoční dílny Advent ve škole Návštěva Bratislavy a Malacek Pálení keramiky v přírodě MŠ Komenského MŠ a ZŠ Nemocnice Integrační centrum 10

11 Besedy se žáky s Policií ČR o dopravních předpisech vč. Nácviku se soudcem o trestech za porušování zákonů se státním zástupcem o zákonech a trestech s pracovníky sdružení "Podané ruce" o drogách ZŠ Nemocnice Další aktivity Divadelní představení "Pohádky z lesa a ze statku" Filmové představení "Madagascar I" Filmové představení "Madagascar II" Výchovný koncert ZUŠ Představení skupiny historického šermu Koncert skupiny Marbo Bruslařský výcvik Lyžařský výcvik Plavecký a předplavecký výcvik Vánoční dílny dětí z Břeclavi a Vel. Bílovic ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická ZŠ praktická + MŠ speciální ZŠ praktická i/ Kontrola práce školy Českou školní inspekcí a státními orgány Na škole nebyla v letošním školním roce prováděna kontrola České školní inspekce. Úřad práce provedl kontrolu zaměstnanosti a využívání dotace na asistenku pedagoga. Česká správa sociálního zabezpečení provedla letos kontrolu organizací odváděného pojistného. Závady shledány nebyly. Protokoly o kontrolách jsou součástí příloh této výroční zprávy. j/ Základní údaje o hospodaření školy Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, roku 2008: fyzické osoby - počet celkem: 36 z toho: žen - 33 osob se ZPS - 2 na další MD - 0 Průměrné platové třídy: všichni pracovníci: 9,68 pedagogičtí pracovníci: 10,54 ostatní pracovníci: 5,02 Průměrný platový stupeň: pedagogičtí pracovníci: 9,20 11

12 Průměrné mzdy za sledované období: učitelé MŠ bez.ved. prac ,-- Kč učitelé ZŠ bez ved. prac ,-- Kč vychovatelé ,-- Kč asistenti ,-- Kč nepedagogičtí pracovníci ,-- Kč Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Celkové příjmy 2008 Plán 2008 Skutečnost Skutečnost % plnění Dotace MŠMT Dotace zřizovatele Dotace JMK Naše zdraví ve škole Dotace MŠMT asistenti Dotace MŠMT Trojúhelník Dotace MŠMT Zvýšení nenárok.složek PP Dotace na kompenzační pomůcky vrác Dotace ÚP asistent žáka ,31 Dotace ICT Dotace Město Břeclav Úroky bank. účtů ,53 Příspěvek na SHM Jiné výnosy+energieremedia Nájem Remedia Úplata za předškol.,záj.vzděl ,14 Čerpání FRIM +RF ,58 ESF Projekt Žijeme s Vámi Celkem ,26 Plnění rozpočtu organizace bylo vyrovnané, pouze použití úplaty za předškolní vzdělávání bylo vyššípořízen nový počítač pro žáky ZŠ a MŠ nemocnice a regály a stůl k zařízení MŠ Komenského. Rovněž byla úplata použita k nákupu drobných učebních pomůcek a materiálu pro práci s dětmi

13 2. Přehled o výdajích školy za kalendářní rok 2008 Plán 2008 Skutečnost Skutečnost % plnění plán/skut materiál pro provoz učebnice + bezpl.up ,3 učební pomůcky ,4 školní materiál SHM všeobec.předm tisk, časopisy prac. oděvy, OP čisticí, mycí prostř pořízení DDHM ,3 spotřeba el.energie ,8 spotřeba top.plynu ,2 vodné, stočné ,8 opravy, udržování ,4 Revize Cestovné ,2 vzdělávání ped. prac ,9 ostat.školení výuka plavání výuka bruslení Pronájem tělocv.kopaná služby pošt ,2 telefon. poplatky nájem V.Bílovice služby zprac.dat ,4 počítač. programy ostatní služby ,9 Příspěvek na strav ,5 poradenské služby služby bank ,2 pojištění majetku ostat. Soc. pojištění odpisy DHM daň ze zisku nem penále /nemocnice dotace Města Břeclav ONIV celkem ,6 Úhrady nákladů organizace byly prováděny v souladu s plánem čerpání rozpočtu, pouze náklady na učební pomůcky byly vyšší než rozpočtované. Toto čerpání se uskutečnilo z účelových darů škole zaúčtovaných v Rezervním fondu a z úplaty za předškolní vzdělávání. 13

14 k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Rozvoj školy a získávání nových kompetencí pracovníků je již léta podporován prostředky získanými z projektových dotací. Pro období roku byla zpracována úspěšná žádost o podporu rovných příležitostí vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. S realizací projektu s názvem Autitřídy v Břeclavi se započalo 1. dubnem Škola navázala partnerskou spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s poruchami autistického spektra při ZŠ Brno, Štolcova 16, které bude odborně zajišťovat jeho realizaci. Současně figurujeme jako partner v projektu Učení nás baví, jehož realizátorem je naopak SPC Štolcova. Do tohoto projektu budeme přispívat získanými zkušenostmi a podílet se na jejich zobecnění. Oba projekty budou získávat dotace z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost hrazeného Evropským sociálním fondem. l/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení Ve škole vzniklo v rámci projektu dotovaného Evropským sociálním fondem již v roce 2005 Integrační centrum. Jeho činnost byla zaměřena na vzdělávání a sociální integraci dospělých absolventů školy, kteří se nemohou umístit na pracovním trhu. Centrum bylo do konce září 2007 dotováno Evropským sociálním fondem v programu OP RLZ 3.1. Od října 2007 je udržováno z dotací Města Břeclav. Zajišťovalo vzdělávání v kurzech ICT, keramika, příprava pokrmů, výroba dárkových předmětů. Výsledkem dvouleté práce při realizaci projektu jsou pilotní vzdělávací programy pro všechny zařazené kurzy. 14 z 25 klientů, kteří centrem v průběhu dvou let prošli, do centra dochází i nadále, zúčastňují se krátkodobých pracovních činností na úklidu města, navštěvují kulturní a sportovní akce, vyrábějí dárkové předměty, které prodávají na vánočních trzích, rozšiřují své schopnosti v kurzech. Centrum u nás již pevně zakotvilo a je místem, kde své společenské potřeby naplňují naši absolventi, kteří by jinak trávili život v izolaci nebo společensky odsuzovanými činnostmi. m/ Projekty realizované školou s financováním z cizích zdrojů Rozvojové programy vyhlášené krajem jsme obeslali dvěma projekty. Jeden z nich získal finanční dotaci. Jde o Program pro Školy podporující zdraví žádostí s názvem " Naše zdraví ve škole" s dotací ,- Kč. Projekt podporuje sociální a tělesné aktivity žáků vedoucí k osvojení zdravého životního stylu a společensky podporovaného chování. Na jejich základě byly organizovány dva víkendové pobyty dětí ve škole. Adventní víkend byl zaměřen na prožívání vánočních tradic. Hledání ztraceného zajíčka přibližovalo tradice velikonoc. Ostatní rozvojové programy, jejichž přispěním jsme získali dotace, se jako přispěvatele 14

15 týkaly především Města Břeclav, od něhož jsme získali na udržení projektu Žijeme s vámi " ze sociálního programu na rok celkem 134 tisíc korun a na realizaci projektu Velikonoční Praha jsme navíc obdrželi dalších 10 tisíc korun. Další školní aktivity: Vnitřní život školy byl i letos orientován na rozvoj demokracie a spolupráce žáků i pedagogů. Volba nového školního žákovského parlamentu a jeho pravidelná měsíční zasedání letos pokračovaly v tradičním pojetí. I letos se konala páteční setkání se žáky, na nichž bylo hodnoceno uplynulé období, byl vyhodnocen jeden ze žáků jako "Borec měsíce" za příkladné chování a jubilantům bylo veřejně předáno blahopřání k narozeninám. Vztah ke škole upevňujeme také schránkami důvěry, do nichž děti vhazují své výtky a přání. Ve srovnání s předchozím rokem jich bylo zřetelně menší množství a týkaly se vesměs osobních neshod mezi dětmi, které jsme pak pomáhali řešit. Změny v materiálním zabezpečení školy: Vybudování nového venkovního hřiště s herními prvky pro malé děti Dokončení výměny oken Zateplení učeben mezi pavilony plastovými okny a dveřmi Rekonstrukce cvičné kuchyně Oprava topného systému Vytvoření materiálního zázemí autistických tříd MŠ Komenského 15

16 n/ Spolupráce školy s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Patrně nejvýznamnějšími spolupracovníky školy jsou partneři ve společných projektech, Remedia Plus, o.p.s. a SPC při ZŠ, Brno, Štolcova 16. Cenná je naše spolupráce s Městem Břeclav a Úřadem práce Břeclav, kteří pomáhají naše projekty udržovat. Úzce spolupracujeme rovněž s Policií ČR, Orgánem sociálně právní ochrany dětí, s odbornými pracovišti speciálně pedagogických center pro děti s mentální retardací, se zrakovými, sluchovými, tělesnými a řečovými poruchami v Hodoníně, Brně a Kyjově. Zkušenosti ze vzdělávání si škola vyměňuje i se zahraničními partnery speciálními školami v Matzenu/Rakousko/ a Malackách /Slovenská republika/. Každoročně navštěvujeme obdobná zařízení u nás i za hranicemi. Letos jsme získávali zkušenosti ve Vídni, Malackách, Jihlavě. Škola se rovněž neobejde bez spolupráce se sponzory. Našimi pravidelnými dárci, kterých si moc vážíme, a bez jejichž pomoci bychom spoustu akcí nemohli uskutečnit, jsou firmy Otis a.s., Provident Financial a.s., Hero a.s. Pomáhají nám však také společnosti Passvilan Lanžhot, Kucín Břeclav, Osička Vel. Bílovice Fosfa Poštorná, Kytka Aquamont. Přispívají škole finančně nebo v podobě hraček, pomůcek pro žáky, vyřazenými PC, stavebním materiálem, úhradou vstupného a podobně. 16

17 Zaměření práce školy ve školním roce 2009 / / ve výchovně vzdělávací oblasti práce školy - ověřit školní vzdělávací program základní školy ve 3. a 8. ročnících ZŠ praktické - rozšířit vzdělávací služby školy o specializaci vzdělávání dětí s poruchami autist.spektra - připravit pro tuto odbornost pedagogické pracovníky - pracovat na vzdělávacím programu základní školy speciální - zapracovat do programů předškol. vzdělávání náměty rodičů získané při evaluaci MŠ - rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy ve škole, zveřejňovat zásluhy žáků - o dobrých výsledcích školy informovat veřejnost prostřednictvím tisku 2/ v oblasti materiálního zabezpečení školy - zajistit velkou údržbu budovy na Nábřeží Komenského 10 - rekonstruovat další sociální vybavení budovy Herbenova 3/ v oblasti řízení školy - do práce metodických sdružení zapojit i pracovnice ze zařízení při nemocnici, v tomto zařízení zajistit rovněž efektivní spolupráci s kmenovými základními školami žáků - mateřskou školu při nemocnici orientovat na odbornou práci s tělesně postiženými dětmi, a metodiku práce s těmito dětmi řešit spolu s odbornými pracovišti - rozvíjet spolupráci se sponzory, kteří jsou pro školu svým přínosem významní - práci vyučujících na svém rozvoji oceňovat a jejich nově nabytých schopností využívat k rozvoji celého zařízení - pokračovat v realizaci projektu Autitřídy v Břeclavi, zajistit metodickou přípravu pedagogů k problematice vzdělávání dětí s PAS, shromažďovat získané zkušenosti pro kompletní zpracování výstupů z projektu - zapojit do tvorby projektů i ostatní pracoviště školy - dále pracovat na vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, které bude nabízet postiženým spoluobčanům rovné podmínky ve vzdělání jako mají zdraví lidé - vytvářet image školy efektivními prezentačními nástroji informacemi vyvěšenými na www. herbenka.breclav.cz, informacemi v mediích, akcemi s dětmi a jejich rodiči - v práci mateřských škol uplatnit podněty rodičů získané v hodnotících dotaznících: - organizovat plaveckou přípravu - pobyty dětí ve školce v přírodě - připravovat výlety a aktivity v přírodě - besedy a návštěvy u hasičů, policistů, záchranářů - zapojovat do dění ve škole i rodiče, zvát je na společné akce - spolupracovat s rodiči na tvorbě a vyhodnocování individuálních plánů dětí 17

18 Výroční zpráva byla schválena poradou pracovníků školy dne :... Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Poppová... Výroční zprávu projednala Rada školy dne:... Předseda RŠ: ing. Pavel Moravčík.. 18

19 19

20 Výsledky evaluace MŠ, Břeclav, Komenského Anketa spokojenosti rodičů: - Vysoká spokojenost: odborná práce s dětmi vztahy s personálem MŠ úprava a čistota prostředí - Náměty k obohacení činnosti: společné akce dětí a rodičů ( táborák) zajišťovat společné fotografování dětí větší počet akcí v přírodě, výletů organizovat společné akce s policisty, hasiči, záchranáři více spolupracovat s rodiči, společně vyhodnocovat individuální plány dětí Dotazník k hodnocení vlastní práce zaměstnanců: - Vysoká osobní spokojenost: respektování potřeb dětí, jejich aktivity, odpočinku, spánku vytváření přátelských vztahů mezi dětmi pěstování tolerance, důvěry, ohleduplnosti respektování tělesných potřeb dětí, pitného režimu, jídla vstřícnost a ochota ve vztahu k rodičům ochrana soukromých dat dětí a informací o rodinách odborný růst a sebevzdělávání - Sebekritika pracovníků: rezervy v dodržování zdravého životního stylu rezervy ve spolupráci s rodiči Dotazník k hodnocení způsobu vedení školy: - Vysoká spokojenost: čistota a pořádek ve třídách styl práce s dětmi vybavení školy pomůckami, hračkami způsob tvorby vzdělávacích programů důvěra a tolerance v kolektivu, týmová práce - Výhrady pracovníků: prostorové uspořádání ve třídách potřeba lepšího vybavení zahrady větší volnost v práci větší respekt k vlastnímu názoru lepší spolupráce s odbornými institucemi 20

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012 / 2013

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012 / 2013 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala: Mgr. Ludmila Falcová Mateřská škola, Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ivančice 30. září 2014 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 14. 10. 2014 1 2 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více