LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lucie Nagyová Autor: Veronika Veselá obor fyzioterapie Brno, duben 2010

2 Jméno a příjmení autora: Veronika Veselá Název bakalářské práce: Léčebně rehabilitační plán a postup u vertebrogenního algického syndromu degenerativní etiologie. Title of bachelor s thesis: Medical rehabilitation plan and process in treatment of vertebrogenic disease of degenerative origin. Pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lucie Nagyová Rok obhajoby bakalářské práce: 2010 Souhrn: Bakalářská práce se zabývá problematikou vertebrogenního algického syndromu degenerativní etiologie. Práce obsahuje část obecnou, speciální a kazuistiku. Obecná část definuje onemocnění, popisuje etiologii, incidenci, patogenezi onemocnění a moţnosti léčby. Speciální část se zabývá komplexní léčebnou rehabilitací. Kazuistika zahrnuje vyšetření pacienta a aplikaci léčebných postupů. Summary: The bachelor thesis deals with the problem of vertebrogenic disease of degenerative origin. The work consists of a general section, a special section and a casuisty. The general section describes the definition of disease, etiology, incidence, pathogenesis of disease and possibilities of treatment. The special section is focused on the comprehensive medical rehabilitation. The last section, casuisty, contains examination of a patient and his rehabilitation. Klíčová slova: degenerativní proces, páteř, bolest zad, meziobratlová destička Keywords: degenerative process, spine, back pain, intervertebral disc Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Lucie Nagyové a uvedla jsem v seznamu literatury všechny pouţité literární a odborné zdroje. V Brně dne 20. dubna podpis autora Děkuji vedoucí své bakalářské práce Mgr. Lucii Nagyové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

4 Lékařská věda dosáhla takového pokroku, že nikdo na světě už není zdravý. A. Huxley

5 Použité symboly a zkratky ADL běţné denní činnosti (activities of daily living) AGR antigravitační terapie a. artérie (z lat. arteria, ae, f.) BMI klasifikace míry obezity (body mass index) C1-C7 první aţ sedmý krční obratel CMP cévní mozková příhoda CNS centrální nervová soustava Cp krční páteř CP frekvenčně modulovaný proud CP-ISO isodynamický proud CT výpočetní tomografie DF dvoucestně usměrněný proud DK (DKK, LDK, PDK) dolní končetina (končetiny, levá a pravá dolní končetina) LDK vst (L vst ) levá dolní končetina vstupní údaje LDK výst (L výst ) levá dolní končetina výstupní údaje DMO dětská mozková obrna DD diadynamik EMG elektromyografie FBSS failed back surgery syndrom FT fyzikální terapie GIT gastrointestinální trakt HK (HKK) horní končetina (končetiny) HSSP hluboký stabilizační systém páteře IRA infračervené záření KFDR Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace L1-L5 první aţ pátý lumbální obratel

6 lig. (ligg.) vaz (vazy; z lat. ligamentum, i, n.) Lp bederní páteř LP frekvenčně a amplitudově modulovaný proud LR léčebná rehabilitace LTV léčebná tělesná výchova m. (mm.) sval (svaly; z lat. musculus, i, m.) MRI magnetická rezonance NMR nukleární magnetická rezonance NCHK Neurochirurgická klinika NSA nesteroidní antirevmatika PC počítač (personal computer) PIR postizometrická relaxace PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace RTG rentgen S sagitální rovina S1 první sakrální obratel SDT správné drţení těla SI sakroiliakální skloubení Th1 první hrudní obratel TENS transkutánní elektroneurostimulace TF tepová frekvence TK krevní tlak Thp hrudní páteř UZ ultrazvuk VAS vertebrogenní algický syndrom Poznámka: V seznamu nejsou uvedeny zkratky obecně známé.

7 Obsah 1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ Obecná část Definice Incidence Etiologie onemocnění Anatomie páteře Funkce páteře Stavba páteře Spoje na páteři Funkční anatomie Hluboký stabilizační systém páteře Patologická anatomie a fyziologie Klinické projevy a průběh onemocnění Spondylóza (spondylosis deformans) Spondylartróza Spondylolistéza Stenóza páteřního kanálu Kořenové syndromy Facetový syndrom Failed Back Surgery syndrom (FBSS) Diagnostické postupy Anamnéza Objektivní vyšetření Kinesiologický rozbor Pomocné vyšetřovací metody Prognóza onemocnění Terapeutické postupy... 33

8 Farmakoterapie Operační léčba Speciální část Komplexní léčebná rehabilitace Kinezioterapie (léčebná tělesná výchova) Měkké a mobilizační techniky Postizometrická svalová relaxace (PIR) Fyzikální léčba Elektroterapie Magnetoterapie Termoterapie Fototerapie Ultrazvuk Mechanoterapie Lázeňská léčba Ergoterapie Psychologická a sociální problematika onemocnění Návrh plánu ucelené rehabilitace KAZUISTIKA Údaje základní Osobní údaje Hospitalizace pacienta Popis vyšetření autorem Anamnéza Lékařské vyšetření a léčba nemocného Diagnóza při přijetí a ordinovaná rehabilitační léčba Zapojení autora do procesu léčebné rehabilitace Vstupní kineziologický rozbor Krátkodobý rehabilitační plán... 61

9 2.3.3 Realizace léčebně rehabilitačních postupů autorem v průběhu pobytu na klinice Výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení pacienta při ukončení léčebné rehabilitace Dlouhodobý rehabilitační plán dle předpokládaného vývoje onemocnění Závěr zhodnocení praktických rehabilitačních postupů pro další specializaci autora v oboru fyzioterapie LITERATURA PŘÍLOHY... 78

10 1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ 1.1 Obecná část Definice Vertebrogenní algické syndromy (VAS) jsou bolestivé stavy, které mají svůj původ v páteři a přilehlých strukturách. VAS degenerativní etiologie označuje skupinu onemocnění, která se projevuje strukturálnímiireverzibilními změnami obratlů, meziobratlového disku či jiné tkáně s moţnou kompresí nervových struktur. Jde o změny, které jsou projevem stárnutí, přirozeného opotřebování, ale také přetěţování a z něj vyplývajících mikrotraumat. Vertebrogenní algický syndrom je nejčastěji diagnostikován v bederní oblasti, následované krční a hrudní oblastí. Postiţeny bývají nejpohyblivější segmenty páteře, tedy ty, které jsou nejvíce vystavovány mechanickému zatíţení. Bolesti spojené s VAS se dostavují při běţných denních činnostech a člověka často omezují. Proto bývají lidé s vertebrogenními obtíţemi častými návštěvníky lékařů [4] Incidence Vertebrogenní onemocnění jsou nejčastější choroby po nemocech z nachlazení. Jsou vedoucí příčinou omezení aktivity u lidí do 45 roků věku a jde o 5. nejčastější příčinu hospitalizace. Představují tedy nejen závaţný zdravotní problémem, ale i problém ekonomický [25, 15]. Ataku klinicky významných bolestí v zádech zaţije během ţivota % populace. Bolesti zad postihují především věkovou kategorii mezi 30 a 55 10

11 lety, přičemţ dolní hranice se rok od roku stále sniţuje. Souvisí to se vzrůstajícím počtem negativních vlivů působících na celkový hybný systém člověka [2]. Dle jedné nejmenované americké studie má zkušenost s vertebrogenními bolestmi aţ 75 % dětí [21] Etiologie onemocnění Určení přesné etiologie vertebrogenních syndromů je obtíţné a u některých typů postiţení aţ nemoţné. Odhaduje se, ţe přesná etiologická diagnóza odhalující patologicko-anatomickou příčinu obtíţí není moţná aţ u 85 % nemocných s vertebrogenními obtíţemi. Porucha funkce obvykle předchází strukturální změny a dlouhodobá či trvalá porucha funkce podmiňuje/urychluje vznik a rozvoj degenerativních změn. Přítomnost těchto změn však v některých případech můţe disponovat ke vzniku poruchy funkce páteře [2]. Degenerativní změny na páteři vznikají přetěţováním páteře samotné, ale i svalů a vazů a vedou k mechanickým změnám, které se projevují v rozmezí 13. a 19. roku a vrcholí kolem 40. roku. Typická je bolestivost paravertebrálních svalů nacházejících se často ve spazmu. Hlavní příčinu vertebrogenních obtíţí je třeba hledat v nekoordinovaných pohybech a špatném pohybovém stereotypu [13]. Rizikové faktory Mezi rizikové faktory, které se podílejí na vzniku onemocnění, patří na prvním místě usedlý způsob ţivota nedostatek tělesné aktivity (hypokinetický syndrom) a obezita vedou k nadměrnému přetěţování páteře a meziobratlových disků a k inflexibilitě svalů. Velmi významným faktorem jsou i psychické poruchy provázené emoční tenzí. Tyto poruchy prostřednictvím limbického systému zvyšují svalové napětí [9]. 11

12 Dalšími rizikovými faktory jsou profese s jednostranným zatíţením, ergonomicky špatně řešené pracovní podmínky; nárazové namáhavé aktivity, nadměrné fyzické zatíţení (i vrcholový sport), dlouhodobá expozice vibracím s frekvencí kolem 5 Hz a kouření. Pozitivní však je, ţe toto jsou faktory ovlivnitelné změnou ţivotního stylu či zaměstnání. Je třeba zváţit, zda mezi rizikové faktory řadit i rodinnou zátěţ, pohlaví, věk a antropometrické parametry či je brát jen jako moţné predispozice pro vznik vertebrogenních onemocnění. V kaţdém případě se jedná o faktory, které ovlivnit nelze [13]. Prevence Primární měli bychom volit jen přiměřené zatíţení páteře, tzn. vyhýbat se nevhodné dlouhodobé fyzické zátěţi, dlouhodobé imobilizaci páteře aj. Při zařazování do povolání či činností spojených s přetěţováním páteře, včetně závodního sportu, je doporučováno provést RTG páteře. Sekundární doporučuje se úprava pracovního a ţivotního reţimu s cílem minimalizovat přetěţování a poranění páteře a upravit tělesnou hmotnost [2] Anatomie páteře Funkce páteře Funkce páteře představují neobyčejně komplikovaný děj zajišťovaný řadou regulačních mechanismů řízených centrálním nervovým systémem [25]. Pro správnou funkci páteře je třeba, aby se na pohybu podílely všechny její struktury tedy nejen svaly, ale i vazy, obratlová těla, meziobratlové klouby a ploténky [25]. Páteř se podílí na udrţení rovnováhy, má podpůrnou funkci, tvoří pohybovou osu těla a chrání nervové struktury. Proto degenerativní změny na páteři zhoršují jak její pohybové funkce, tak i ochranné, coţ můţe vyvolat dráţdění nervových struktur a provokovat tak klinické příznaky. Vzájemné 12

13 propojení a ovlivňování všech struktur páteře platí nejen pro správnou funkci páteře, ale i pro její poruchy. Porucha jedné funkce můţe ovlivnit i funkce ostatní. Jak se porucha projeví, závisí nejen na vyvolávající příčině, ale také na kompenzačních schopnostech celého hybného systému a celého organismu [25] Stavba páteře Délka celé páteře u dospělého člověka činí zhruba 35 % jeho tělesné výšky, z toho asi 1/4 páteře připadá na meziobratlové ploténky (disci intervertebrales). Základní funkční článek páteře tvoří Junghansův pohybový segment, který se skládá ze 2 sousedních obratlů s oblouky a kloubními výběţky a z meziobratlové ploténky. Celý segment je doplněn systémem svalů, vazů, kloubních pouzder, nervovým a cévním zásobením [21]. V rovině sagitální se páteř obloukovitě vyklenuje dopředu (lordosa) v oblasti krčního a bederního úseku páteře a dozadu (kyfosa) v oblasti hrudní a kostrče. Ve frontální rovině je fyziologické pouze minimální zakřivení ve smyslu skoliosy, větší zakřivení znamená patologii [3]. Páteř je spojena s pánví sakroiliakálním skloubením, s lebkou atlantoocipitálním skloubením [27]. Obratle (vertebrae) Páteř člověka se skládá ze 7 krčních obratlů (vertebae cervicales), 12 hrudních (vertebrae thoracicae), 5 bederních (vertebrae lumbales), 5 kříţových obratlů (vertebrae sacrales), které splývají v kost kříţovou (os sacralis), a 4 5 obratlů kostrčních (vertebrae coccygeae) splývajících v kostrč (os coccygis). Kaţdý obratel (vertebra) se skládá z obratlového těla (corpus vertebrae), oblouku (arcus vertebrae) a 7 výběţků (processi vertebrales) 4 kloubních 13

14 (processi articulares superiores/inferiores dextri/sinistri), 2 příčných (processi transversi dextri/sinistri) a 1 trnového výběţku (processus spinosus) [27] Spoje na páteři Jednotlivé obratle jsou navzájem spojeny různými typy spojů kloubní spojení, chrupavčité spojení, vazivové spojení a spojení prostřednictvím kostní tkáně. Stavba meziobratlového kloubu Meziobratlový kloub (articulationis intervertebralis) je tvořen kloubními výběţky dvou sousedních obratlů. Kloubního spojení se účastní kloubní plošky (facies articulares) sousedních obratlů. Kloubní pouzdro (capsula articularis) je tvořeno ze zevní fibrózní vrstvy (stratum fibrosum), která má funkci zpevňovací, a z vnitřní vrstvy (stratum synoviale), která má za úkol tvorbu kloubního mazu synovie. Synovie je vazká tekutina, která vyţivuje bezcévnou chrupavku, sniţuje tření styčných plošek a zvyšuje jejich přilnavost [27]. Chrupavčité spojení Meziobratlová ploténka (discus intervertebralis) spojuje vţdy dvě sousední obratlová těla vrstvou hyalinní chrupavky. Ačkoli se páteř skládá z obratlů, plotének je pouze 23. První se nachází mezi obratli C2/C3 a poslední mezi obratli L5/S1. Tloušťka plotének se směrem kraniokaudálním zvětšuje. Ploténka se skládá z vazivového prstence (anulus fibrosus) a centrálně uloţeného jádra (nucleus pulposus), které je tvořeno nestlačitelnou tekutinou a je uloţeno blíţe dorsálnímu okraji disku [27]. 14

15 Vazy na páteři (ligamenta columnae vertebralis) Dlouhé vazy páteře Přední podélný vaz (lig. longitudinale anterius) probíhá po přední a částečně i boční straně obratlových těl od spodní plochy týlní kosti a předního oblouku atlasu aţ na kříţovou kost. Pevně srůstá s okraji meziobratlových destiček a periostem těl obratlů. Omezuje záklon páteře. Zadní podélný vaz (lig. longitudinale posterius) probíhá po zadní ploše obratlových těl v páteřním kanálu od velkého týlního otvoru aţ po začátek kříţového kanálu. Pevně srůstá s meziobratlovými destičkami [27]. Krátké vazy páteře Ţluté vazy (ligg. flava) vyplňují mezery mezi obratlovými oblouky od C2 aţ po kříţovou kost. Svými předními okraji ohraničují zezadu meziobratlový otvor (foramen intervertebrale) kromě C1 a C2, kde je napnuta vazivová blána (membrana atlantoaxialis). Ţluté vazy se skládají z elastických vláken, která se při záklonu zkracují, usnadňují drţení trupu v záklonu a sniţují tak tonus svalů. Naopak při předklonu se prodluţují a tím zmenšují napětí vzpřimovače trupu. Ligamenta interspinalia tenké ploténky, které vyplňují mezery mezi trnovými výběţky dvou sousedních obratlů. Nejmohutnější jsou v oblasti bederní páteře. Ligamentum supraspinale táhne se po povrchu trnových výběţků obratlů v bederní i hrudní části. Směrem dolů se vytrácí na trnech kříţové kosti, směrem nahoru ve výši C7 přechází v rudimentální šíjní vaz lig. nuchae. Ligamentum nuchae je tenká vazivová ploténka. Táhne se od trnu C7 nad trny krčních obratlů směrem vzhůru aţ k zevnímu týlnímu hrbolu (protuberantia occipitalis externa). 15

16 Ligamenta intertransversaria jsou to párové vazy, které spojují vrcholy příčných výběţků sousedních obratlů [27] Funkční anatomie Horní krční páteř Krční páteř (Cp) je ze všech částí páteře nejpohyblivějším úsekem. Kloubní plošky mají sklon ventrokraniální a dorzokaudální a určují tak směr pohybu v Cp. Kraniovertebrální spoje tvoří spojení occiput-atlas-axis. Postavení okciputu a obratlů C1 a C2 můţe ovlivňovat i krevní zásobení z a. vertebralis. Atlantookcipitální kloub (articulatio atlantooccipitalis) je tvořen horními kloubními ploškami atlasu a okcipitálními kondyly. Umoţňuje předklon (anteflexi) a záklon (retroflexi) v rozsahu zhruba 15 na kaţdou stranu. Při anteflexi se okcipitální kondyly posouvají vzad a při retroflexi se naopak vzad klopí atlas. Rotace se pohybuje v rozsahu 25 na kaţdou stranu a úklon (lateroflexe) kolem 8. Atlantoaxiální kloub (articulatio atlantoaxialis) se skládá ze dvou částí skloubení laterálního a mediálního. Laterálního skloubení se účastní spodní kloubní plošky atlasu spolu s horními kloubními ploškami axisu. Mediální skloubení tvoří zadní plocha předního oblouku atlasu a zub čepovce. V sagitální rovině má kloub rozsah okolo 15 jak do anteflexe, tak do retroflexe. Lateroflexe je téměř nepatrná a rotace se pohybuje v rozpětí na obě strany [13]. Dolní krční páteř Dolní krční páteří se označuje oblast od C2 po C7. Je charakteristická kombinovaným pohybem v sagitální rovině. Nejpohyblivějším a tudíţ nejvíce namáhaným místem dolní C páteře jsou segmenty C4/C5 (cervikocervikální 16

17 přechod) a C5/C6. Z RTG nálezů vyplývá, ţe ploténka C4/C5 degeneruje dříve neţ ostatní. V průběhu anteflexe dochází k ventrálnímu posunutí horního obratle proti dolnímu, při němţ se kloubní plochy dolních kloubních výběţků horního obratle posunují a klouţou nahoru a dopředu přes kloubní plochy horních kloubních výběţků dolního obratle. Retroflexe probíhá obráceně ve smyslu dorzálního posunu. Oba pohyby, jak anteflexe tak retroflexe, mají společný rozsah 100 pro kaţdý pohyb. Co se týče lateroflexe, v dolní C páteři je omezena kostěnými strukturami a pohybuje se v rozsahu 45 na kaţdou stranu. Rotace není stejná v kaţdém segmentu, jelikoţ je limitována zvyšující se frontální orientací kloubních ploch v kaudálních segmentech [13]. Hrudní páteř Jedná se o nejméně pohyblivý úsek páteře, ve kterém jsou kloubní plošky orientovány frontálně. Z funkčního hlediska se tu rozdělují dvě přechodové, tzv. klíčové oblasti. Jsou to místa, kde se nejčastěji vyskytují funkční poruchy. Tou první oblastí je cervikothorakální přechod, ve kterém přechází nejpohyblivější část páteře do nejméně pohyblivé, druhou oblastí je přechod thorakolumbální. Lateroflexe a anteflexe jsou omezovány hrudní kostí, ţebry a také napětím ligament. Anteflexe je v rozsahu asi 45. Při lateroflexi se na straně úklonu objem hrudníku zmenšuje a meziţeberní prostory jsou uţší, zatím co na druhé straně je tomu naopak. Při retroflexi se objem hrudníku zvětšuje. Děje se tak v rozsahu asi 25. Rotace je největší v přechodových oblastech (Th/L přechod), ve středním úseku je minimální, a to zhruba 30 na obě strany [13]. Bederní páteř Bederní páteř (Lp) je nejvíce zatěţovaným úsekem na páteři, a proto je svým tvarem a průběhem přizpůsobena jak pohybové, tak i nosné funkci. 17

18 Lumbosakrální spojení má vliv na statiku, tvoří bazi páteře a působí jako tlumič tím, ţe přenáší pohyby dolních končetin na páteř. Mechanizmus pohybu závisí na tvaru a orientaci kloubních plošek, které jsou v Lp uloţeny horizontálně. Za rozsah pohybu odpovídá velikost meziobratlových plotének, která narůstá kaudálním směrem. Maximální pohyblivost je tedy v segmentu L4/5 a L5/S1. Rozsah anteflexe se pohybuje v rozmezí 40 60, dochází při ní k oddálení kloubních a trnových výběţků, ligamenta a kloubní pouzdra se napínají a limitují rozsah pohybu. K dalšímu sníţení rozsahu anteflexe dochází při svalových spazmech a ve stáří. Retroflexe se pohybuje v rozmezí 30 35, horní obratel se při tom naklání dozadu oproti spodnímu. Trnové výběţky se přibliţují a omezují pohyb. Při lateroflexi se horní obratel sklání ke straně úklonu. Rotace je moţná v rozsahu asi 10 na kaţdou stranu [13] Hluboký stabilizační systém páteře Na udrţení stabilizace zpevnění páteře při jakémkoliv denním pohybu se podílí hluboký stabilizační systém páteře (HSSP). Představuje svalovou souhru, která není ovlivnitelná naší vůlí, jelikoţ zapojení svalů do stabilizace je automatické a to jiţ při anticipaci pohybu. To vychází ze zásad kineziologie posturální ontogeneze, kdy na konci 4. měsíce uzrává stabilizační souhra svalů, která umoţňuje postavení páteře odpovídající jejímu optimálnímu statickému zatíţení [15]. Tento centrální program formuje budoucí lordoticko-kyfotické zakřivení a umoţňuje tak rovnoměrné zatíţení páteřních segmentů. Pro toto postavení je důleţitá společná aktivita svalů s antagonistickou funkcí, tzv. kokontrakce. HSSP je jedním z nejdůleţitějších funkčních etiopatogenetických faktorů způsobujících bolesti zad včetně kořenových syndromů. 18

19 Mezi svaly HSSP patří mm. multifidi, bránice, pánevní dno, břišní svaly (m. transversus abdominis, mm. obliqui abdomini), hluboké krční flexory a šíjové extenzory. Vyjmenované svaly patří mezi lokální stabilizátory segmentů páteře nepostradatelné v procesu kloubní centrace. U pacientů s VAS je velmi častým nálezem porucha v zapojování HSSP. Při nedostatečné stabilizační funkci páteře tak dochází k jejímu chronickému přetěţování, k nedostatečné ochraně segmentů páteře během pohybu, při statické zátěţi a při působení vnějších sil a k poruše svalové kompenzace. Významným faktorem jsou také poruchy relaxace. Zatěţování páteře jednostranným pohybem vede k přetěţování kloubů a ligament páteře. HSSP se snaţí tuto nedostatečnost kompenzovat a jednotlivé segmenty páteře tak chránit. Při terapii VAS je proto důleţité cíleně ovlivňovat HSSP a naučit pacienta správného zapojování stabilizačních svalů, protoţe pacienti s VAS při cíleném pohybu vyuţívají nadměrné svalové síly a větší počet svalů, neţ je třeba. [15] Patologická anatomie a fyziologie Opakovanou zvýšenou zátěţí a rotačním namáháním páteře spolu s přirozeným procesem stárnutí se v pohybovém segmentu urychlují degenerativní procesy [4]. Dle Kirkaldy a Wilise se rozlišují 3 stádia degenerativního procesu: Stádium první dochází k poruše funkce podpůrného ligamentózního aparátu a kloubů páteře. Dále dochází k rozvoji synovialitidy v kloubech, ke vzniku drobných trhlin v ligamentózním aparátu a k abnormálnímu směru a velikosti pohybu v segmentu. Stádium druhé dochází k rozvoji instability v segmentu, nucleus pulposus ztrácí svoji tlumící a pohybovou funkci a disk dovoluje 19

20 abnormální rozsah pohyblivosti. Vazy ztrácí svoji pevnost a kloubní chrupavka přetíţením degeneruje a dovoluje atypický rozsah pohybu. Stádium třetí dále dochází ke ztrátám výšky disku, artróza dál progreduje a okrajové osteofyty zuţují páteřní kanál [4]. Degenerativní změny ploténky začínají poměrně brzy. Uţ kolem 18. roku dochází ke sníţené výţivě destičky krví. Jedním z prvních projevů degenerace bývají cirkulární trhlinky v anulus fibrosus, které se postupně zvětšují a přibliţují se k nucleus pulposus. Tyto anulární trhliny mohou být periferní, koncentrické nebo radiální. Existuje několik názorů na to, které trhliny se objevují jako první a jakým mechanizmem vznikly. Předpokládá se, ţe periferní trhliny vznikají spíše jako následek traumatu neţ biochemických pochodů. Naopak vznik koncentrických a radiálních trhlin je spojován s dalšími změnami degenerativního charakteru. [13]. Degenerativní změny ploténky jsou charakteristické ztrátou gelatinózní struktury nucleus pulposus a fibrózou ploténky. Velkou úlohu hrají biochemické změny, při nichţ dochází ke sníţení proteoglykanů v ploténce a ke změnám v jejich molekulární struktuře. Protoţe obsah vody v ploténce je vázán na přítomnosti proteoglykanů, změnou jeho koncentrace v ploténce se mění i celková hydratace ploténky. To se negativně odrazí na vlastnostech meziobratlové destičky sníţí se schopnost odolávat kompresivní zátěţi páteře a nárazům [13, 25]. V důsledku strukturálních změn ploténky a oslabení anulus fibrosus dochází k výhřezu ploténky. Nejčastější je zevní vyklenování ploténky (protruze disku) za hranice obratlového těla. Dále můţe docházet k vnitřnímu vyklenutí nucleus pulposus (herniace či prolaps) do fisur v anulus fibrosus. Vyhřeznutí můţe být mediální a paramediální a komprimovat tak páteřní kanál či laterární, které můţe utlačovat příslušné míšní kořeny. Pokud se 20

21 jedná o masivnější výhřezy, ty mohou vyprovokovat projevy ve dvou sousedních kořenech (typické u L5, S1) [18, 20]. Dalším patologickým nálezem degenerace ploténky je extruze disku, kdy část nucleus pulposus proniká defektem v anulus fibrosus a část zůstává ve spojení se zbývající hmotou jádra. Posledním moţným nálezem je epidurální výhřez, při němţ dochází k prostupu nucleus pulposus skrz lig. longitudinale posterior a k jeho migraci v epidurálním prostoru kraniokaudálním směrem nebo do kořenového kanálu [13] Klinické projevy a průběh onemocnění Degenerativní poruchy jsou klinicky významné, aţ pokud působí poruchu funkce (omezení pohybu) či bolest. Bolest je hlavním projevem vertebrogenních obtíţí. Je obvykle vyprovokována určitou polohou, postojem či zatíţením při práci. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, ţe obecným rysem degenerativních změn je fakt, ţe jejich přítomnost a rozsah většinou nekoreluje s tíţí aktuálního bolestivého stavu. Tím se liší od poruch funkčních. Bolesti tedy nejsou vţdy nutnou podmínkou klinických projevů při vetrebrogenním onemocnění degenerativní etiologie. VAS se můţe projevovat i samotným omezením pohybu. Nejčastěji se však jedná o kombinaci obou symptomů [13]. Bolest Je charakterizována jako nepříjemný počitek, který negativně ovlivňuje činnost hybného systému. Na druhé straně má i pozitivní charakter, jelikoţ signalizuje moţná poškození pohybového systému [25]. Bolestivý počitek zachycují periferní receptory zvané nociceptory. Jsou to volná nervová zakončení, jejichţ terminální konce jsou bez myelinové pochvy. Nociceptory se chovají jako chemoreceptory a jsou aktivovány chemickými působky neboli mediátory bolesti (histamin, serotonin, kyselé ph 21

22 aj.). Bolestivá informace je pak vedena aferentními drahami spinobulbaris, bulbothalamicus a thalamocorticalis aţ do parietálního laloku projekční oblasti mozkové kůry. Za následné emocionální zpracování bolesti jsou zodpovědné spoje s limbickým systémem. Proces vnímání bolesti má dvě sloţky, a to sloţku algognostickou, která představuje percepci bolesti, analýzu jejího charakteru a lokalizaci bolesti a sloţku algotymickou, která přestavuje emocionální reakci na bolest. Poslední zmiňovaná sloţka je výraznější u introvertních osob, u kterých je sníţen práh vnímání bolesti [3]. Bolest pohybového systému má především, jak jiţ bylo zmíněno, signální funkci. Jelikoţ však vůle člověka můţe tyto varovné signály potlačit, je pohybový systém nadále přetěţován a důsledkem pak bývá vznik typických onemocnění hybného systému [25]. Příčinu bolesti zad však nelze hledat vţdy v páteři samotné. Někdy se můţe jednat o bolest přenesenou z nemocného orgánu, jindy mohou být příčinou bolesti svaly či nervová soustava. Je třeba mít na vědomí i vliv reflexních změn vyvolaných místním podráţděním. Tyto změny se pak mohou projevit jak v příslušném segmentu kůţe jako tzv. hyperalgetické zóny, tak i ve svalech jako svalový spazmus, na periostu jako bolestivé okosticové body, na páteři omezením pohybu a nakonec na vnitřních orgánech jako orgánová porucha funkce [19]. Dělení bolesti podle začátku a trvání: bolest akutní má okamţitý začátek, netrvá déle neţ 3 měsíce a signalizuje onemocnění nebo ohroţení tkáně, bolest subakutní projevuje se postupným začátkem a také netrvá déle neţ 3 měsíce, chronickou bolest trvá více neţ 3 měsíce, negativně ovlivňuje spánek, psychiku člověka, GIT a reakci CNS, 22

23 bolest recidivující vracející se bolest, po asymptomatickém období se znovu objeví [13]. Dělení bolesti podle lokalizace a šíření: lokální bolest nemá radiaci do okolí. Často je označována termíny cervikalgie (bolest krční oblasti páteře) a lumbalgie (bolest bederní oblasti páteře). Za příčinu bolesti se povaţuje lokální postiţení struktur páteře, a to ligament, svalů, meziobratlové ploténky a intervertebrálních kloubů. pseudoradikulární bolest má místo vzniku v periferní somatické tkání. Prostřednictvím periferních nervů a míšních kořenů je bolest převedena do odpovídajících segmentů, ve kterých nacházíme funkční poruchy, reflexní změny a vegetativní poruchy trofiky. Známky objektivní kořenové symptomatologie nejsou přítomny. radikulární bolest vzniká dráţděním příslušného nervového kořene. Projevuje se bolestí s iradiací podél dermatomu (odpovídající část kůţe, která je inervovaná z určitého páteřního segmentu), který je inervován z poškozeného míšního kořene. Často doprovází degenerativní změny na páteři [13] Spondylóza (spondylosis deformans) Jedná se o proces, který postihuje intervertebrální prostory. Obvykle postihuje více segmentů páteře, ale v případě poúrazových stavů můţe postihnout i jednotlivý segment. Dochází při něm k tvorbě osteofytů na ventrálních či dorzálních částech obratlových těl. Důsledkem je sníţená flexibilita páteře a bolesti dostavující se během a po námaze. Objevuje se také ranní ztuhlost. V případě dorsolaterální lokalizace můţe přítomnost osteofytu vést ke kompresi nervového kořene. Na RTG snímku je prokazatelné sníţení intervertebrálních prostorů a tvorba osteofytů [11, 13]. 23

24 Spondylartróza Je degenerativní onemocnění postihující intervertebrální klouby. Projevuje se postupným opotřebením meziobratlových chrupavek spojených s tvorbou osteofytů, dochází k zániku kloubní štěrbiny a zuţování páteřního kanálu. Následkem toho mívá pacient bolesti v zádech a méně ohebnou páteř. Na RTG snímku je pak patrné postiţení intervertebrálních kloubů [11, 13] Spondylolistéza Jde o stav, kdy se horní obratel posune ventrálně vůči spodnímu obratli. Příčinou mohou být jak kongenitální formy onemocnění, tak důsledky traumatizace. Ovšem nejčastějším důvodem vzniku jsou defekty v isthmu obratle a degenerativní změny v meziobratlových kloubech. Ty se projevují vznikem osteofytů a degenerací vazů a kloubních pouzder. Při tomto posunu nedochází k útlaku páteřního kanálu. Malé skluzy mohou být často asymptomatické, větší se pak projevují bolestí v zádech při námaze aţ kořenovými příznaky z napětí míšních kořenů. Jedním ze symptomů můţe být i tzv. obraz prkna, který se projevuje kontrakturou paravertebrálních svalů. Nemocný při něm leţí na zádech a při pasivním zvedání DKK nedojde k reflexní flexi v kyčlích, ale ke zvednutí celé pánve od podloţky. Posuny obratlů proti sobě jsou patrné na bočných projekcích RTG snímků. Nejčastěji je postiţen segment L5/S1 [11] Stenóza páteřního kanálu Fyziologické rozmezí šíře kanálu se pohybuje mezi mm. Zúţení (stenóza) prostoru v páteřním kanálu vede k útlaku nervové tkáně. Vzniká následkem pokročilého stádia spondylartrózy nebo spondylózy, tedy v důsledku degenerativních změn. Můţe se však také objevit v kongenitální formě. Při stenóze páteřního kanálu dochází k jeho zúţení a utlačení vnitřních struktur. Manifestuje se zejm. v oblasti bederní a krční páteře. 24

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Epidemiologie bolestí páteře

Epidemiologie bolestí páteře Epidemiologie bolestí páteře Roční prevalence 15-45% Celoživotní prevalence 60-90% 2. nejčastější důvod návštěvy lékaře 5. nejčastější důvod hospitalizace 1/3 všech pracovních neschopností Chronické bolesti

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 6. Přílohy Příloha č. 1: Vyjádření etické komise Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3: Fotodokumentace terapie cvičení na Redcordu cvik č. 1 Příloha č. 4: Fotodokumentace terapie

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky 6 PŘÍLOHY Č. 1 Souhlas etické komise Č. 2 Vzor informovaného souhlasu Č. 3 Seznam tabulek Č. 4 Seznam zkratek Č. 5 Obrázky Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS Vážená paní, vážený

Více

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové

Více

Obsah. Předm luva Ú v o d... 13

Obsah. Předm luva Ú v o d... 13 Obsah Předm luva... 11 Ú v o d... 13 Základní anatomie a fyziologie páteře... 14 Základní tvar obratlů... 15 Spojení obratlů... 16 Pohybový segment... 18 Páteř jako c e le k... 20 Pohyblivost páteře jako

Více

Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie)

Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie) Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie) Autor: Lukáš Krška, Školitel: doc. MUDr. Lumír Hrabálek Spondylogenní cervikální myelopatii bychom mohli volně přeložit, jako útlak krční míchy páteřními

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Rozdělení vertebrogenních bolestivých syndromů (VAS) 1. VAS = projev organického

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK Mgr. Ivana Sahánková Kompenzační cvičení HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM často nazývaný jako,,core svalová souhra zajišťující stabilizaci páteře při statickém zatížení a doprovází

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Vertebrogenní poruchy. Páteř. Páteř. Meziobratlová ploténka. Meziobratlová ploténka 3/29/2013

Vertebrogenní poruchy. Páteř. Páteř. Meziobratlová ploténka. Meziobratlová ploténka 3/29/2013 Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV - vedoucí příčinou omezení aktivity lidí do 45 let - 5. nejčastější příčina hospitalizace u nás - téměř každý se setká s atakou bolestí

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Svalový tonus Reflexně

Více

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi Mgr. Lucie Slámová, Hana Jakšová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Nakládalová, M. 1, Bartoušek, J. 2 Pešáková, L. 3, Nakládal, Z. 3 1 Klinika pracovního lékařství a 2 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc 3

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 2. Muž 42 let, manažer, stěžuje si na bolest kříže vystřelující do kyčelního kloubu a občas levé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Únorová akce upozornila: nesprávné provádění každodenních činností má za následek bolesti zad ZAČÍNÁ EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD? Bolesti zad velmi

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0475 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Periferní parézy a možnosti fyzioterapie. MUDr. Martina Hoskovcová

Periferní parézy a možnosti fyzioterapie. MUDr. Martina Hoskovcová Periferní parézy a možnosti fyzioterapie MUDr. Martina Hoskovcová Úvod Periferní nerv je smíšený postižení motorické, senzitivní i autonomní složky Poškození nervu-klasifikace podle Seddona 1. Neurapraxie

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA 131 17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA Pavel Barsa Jako ilustrativní příklad operačního řešení istmické spondylolistézy předkládáme kazuistiku

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech.

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech. VAS - VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM Téměř každý z nás má v průběhu života zkušenosti s bolestí v zádech. Tyto obtíže často člověka omezují v běžných denních činnostech, vedou často k pracovní neschopnosti.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Kraniocervikální přechod

Kraniocervikální přechod Kraniocervikální přechod anatomie zobrazení Bušková J., Šprláková-Puková A., Keřkovský M. Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA obsah anatomie kraniocervikálního

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 1. Fraktury v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru - anatomie v oblasti pletence

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Poruchy mentální a gnostické (paměť, orientace, intelekt) Poruchy komunikace (afázie, dysartrie)

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Základy Vojtovy metody 3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Vojtovy metody Zounková,

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích Požadavek na aktualizaci seznamu nzp a zařazení onemocnění páteře i u nás Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Dosavadnípracovnínávrh

Více

Vojtova metoda. Diagnostika a terapie

Vojtova metoda. Diagnostika a terapie Vojtova metoda Diagnostika a terapie Reflexní lokomoce terapeutický Prof. Václav Vojta 50. a 60. léta se spolupracovníky a žáky v Čechách (p. Klémová) Rozvoj 60. a 70. léta v Mnichově (Kinderzentrum München)

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010

Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010 Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010 A. anamnéza (bolest, farmakologická tp., ) B. funkční parametry transportního systému (TK, SF, f B ), m, výška, BMI C. stereotyp chůze,

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost KOSTRA A KOSTI Pohybový systém 1. Kosti 2. Klouby 3. Svaly 4. Vazy Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. 1. Kosti fce. - pevnost a pružnost - chrání orgány - umožňuje pohyb (úpony svalů) 2. Klouby - část organická

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Hynek Lachmann, Neurologická klinika FN Motol, Centrum pohybové medicíny Praha VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM

Hynek Lachmann, Neurologická klinika FN Motol, Centrum pohybové medicíny Praha VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM Hynek Lachmann, Neurologická klinika FN Motol, Centrum pohybové medicíny Praha VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM Výskyt VAS - 1 500/100 000 S radikulární symptomatikou 150-200 / 100 000 Data Během života prodělá

Více

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO OPERACI MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga Vallová Autor: Marie

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

ZÁZNAM O DIAGNOSTICE A TERAPII PACIENTA

ZÁZNAM O DIAGNOSTICE A TERAPII PACIENTA I. Základní údaje A. Fyzioterapeut:... B. Datum terapie: od... do... C. Iniciály, pohlaví a věk pacienta:... D. Aktuální řešený problém (diagnóza): II. Anamnéza: A. Subjektivní potíže: B. Osobní anamnéza

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta Klíčová slova: pánevní dno, inkontinence, typy inkontinence, svalové napětí, fyzioterapie V České republice trpí inkontinencí moči

Více