LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lucie Nagyová Autor: Veronika Veselá obor fyzioterapie Brno, duben 2010

2 Jméno a příjmení autora: Veronika Veselá Název bakalářské práce: Léčebně rehabilitační plán a postup u vertebrogenního algického syndromu degenerativní etiologie. Title of bachelor s thesis: Medical rehabilitation plan and process in treatment of vertebrogenic disease of degenerative origin. Pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lucie Nagyová Rok obhajoby bakalářské práce: 2010 Souhrn: Bakalářská práce se zabývá problematikou vertebrogenního algického syndromu degenerativní etiologie. Práce obsahuje část obecnou, speciální a kazuistiku. Obecná část definuje onemocnění, popisuje etiologii, incidenci, patogenezi onemocnění a moţnosti léčby. Speciální část se zabývá komplexní léčebnou rehabilitací. Kazuistika zahrnuje vyšetření pacienta a aplikaci léčebných postupů. Summary: The bachelor thesis deals with the problem of vertebrogenic disease of degenerative origin. The work consists of a general section, a special section and a casuisty. The general section describes the definition of disease, etiology, incidence, pathogenesis of disease and possibilities of treatment. The special section is focused on the comprehensive medical rehabilitation. The last section, casuisty, contains examination of a patient and his rehabilitation. Klíčová slova: degenerativní proces, páteř, bolest zad, meziobratlová destička Keywords: degenerative process, spine, back pain, intervertebral disc Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Lucie Nagyové a uvedla jsem v seznamu literatury všechny pouţité literární a odborné zdroje. V Brně dne 20. dubna podpis autora Děkuji vedoucí své bakalářské práce Mgr. Lucii Nagyové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

4 Lékařská věda dosáhla takového pokroku, že nikdo na světě už není zdravý. A. Huxley

5 Použité symboly a zkratky ADL běţné denní činnosti (activities of daily living) AGR antigravitační terapie a. artérie (z lat. arteria, ae, f.) BMI klasifikace míry obezity (body mass index) C1-C7 první aţ sedmý krční obratel CMP cévní mozková příhoda CNS centrální nervová soustava Cp krční páteř CP frekvenčně modulovaný proud CP-ISO isodynamický proud CT výpočetní tomografie DF dvoucestně usměrněný proud DK (DKK, LDK, PDK) dolní končetina (končetiny, levá a pravá dolní končetina) LDK vst (L vst ) levá dolní končetina vstupní údaje LDK výst (L výst ) levá dolní končetina výstupní údaje DMO dětská mozková obrna DD diadynamik EMG elektromyografie FBSS failed back surgery syndrom FT fyzikální terapie GIT gastrointestinální trakt HK (HKK) horní končetina (končetiny) HSSP hluboký stabilizační systém páteře IRA infračervené záření KFDR Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace L1-L5 první aţ pátý lumbální obratel

6 lig. (ligg.) vaz (vazy; z lat. ligamentum, i, n.) Lp bederní páteř LP frekvenčně a amplitudově modulovaný proud LR léčebná rehabilitace LTV léčebná tělesná výchova m. (mm.) sval (svaly; z lat. musculus, i, m.) MRI magnetická rezonance NMR nukleární magnetická rezonance NCHK Neurochirurgická klinika NSA nesteroidní antirevmatika PC počítač (personal computer) PIR postizometrická relaxace PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace RTG rentgen S sagitální rovina S1 první sakrální obratel SDT správné drţení těla SI sakroiliakální skloubení Th1 první hrudní obratel TENS transkutánní elektroneurostimulace TF tepová frekvence TK krevní tlak Thp hrudní páteř UZ ultrazvuk VAS vertebrogenní algický syndrom Poznámka: V seznamu nejsou uvedeny zkratky obecně známé.

7 Obsah 1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ Obecná část Definice Incidence Etiologie onemocnění Anatomie páteře Funkce páteře Stavba páteře Spoje na páteři Funkční anatomie Hluboký stabilizační systém páteře Patologická anatomie a fyziologie Klinické projevy a průběh onemocnění Spondylóza (spondylosis deformans) Spondylartróza Spondylolistéza Stenóza páteřního kanálu Kořenové syndromy Facetový syndrom Failed Back Surgery syndrom (FBSS) Diagnostické postupy Anamnéza Objektivní vyšetření Kinesiologický rozbor Pomocné vyšetřovací metody Prognóza onemocnění Terapeutické postupy... 33

8 Farmakoterapie Operační léčba Speciální část Komplexní léčebná rehabilitace Kinezioterapie (léčebná tělesná výchova) Měkké a mobilizační techniky Postizometrická svalová relaxace (PIR) Fyzikální léčba Elektroterapie Magnetoterapie Termoterapie Fototerapie Ultrazvuk Mechanoterapie Lázeňská léčba Ergoterapie Psychologická a sociální problematika onemocnění Návrh plánu ucelené rehabilitace KAZUISTIKA Údaje základní Osobní údaje Hospitalizace pacienta Popis vyšetření autorem Anamnéza Lékařské vyšetření a léčba nemocného Diagnóza při přijetí a ordinovaná rehabilitační léčba Zapojení autora do procesu léčebné rehabilitace Vstupní kineziologický rozbor Krátkodobý rehabilitační plán... 61

9 2.3.3 Realizace léčebně rehabilitačních postupů autorem v průběhu pobytu na klinice Výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení pacienta při ukončení léčebné rehabilitace Dlouhodobý rehabilitační plán dle předpokládaného vývoje onemocnění Závěr zhodnocení praktických rehabilitačních postupů pro další specializaci autora v oboru fyzioterapie LITERATURA PŘÍLOHY... 78

10 1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ 1.1 Obecná část Definice Vertebrogenní algické syndromy (VAS) jsou bolestivé stavy, které mají svůj původ v páteři a přilehlých strukturách. VAS degenerativní etiologie označuje skupinu onemocnění, která se projevuje strukturálnímiireverzibilními změnami obratlů, meziobratlového disku či jiné tkáně s moţnou kompresí nervových struktur. Jde o změny, které jsou projevem stárnutí, přirozeného opotřebování, ale také přetěţování a z něj vyplývajících mikrotraumat. Vertebrogenní algický syndrom je nejčastěji diagnostikován v bederní oblasti, následované krční a hrudní oblastí. Postiţeny bývají nejpohyblivější segmenty páteře, tedy ty, které jsou nejvíce vystavovány mechanickému zatíţení. Bolesti spojené s VAS se dostavují při běţných denních činnostech a člověka často omezují. Proto bývají lidé s vertebrogenními obtíţemi častými návštěvníky lékařů [4] Incidence Vertebrogenní onemocnění jsou nejčastější choroby po nemocech z nachlazení. Jsou vedoucí příčinou omezení aktivity u lidí do 45 roků věku a jde o 5. nejčastější příčinu hospitalizace. Představují tedy nejen závaţný zdravotní problémem, ale i problém ekonomický [25, 15]. Ataku klinicky významných bolestí v zádech zaţije během ţivota % populace. Bolesti zad postihují především věkovou kategorii mezi 30 a 55 10

11 lety, přičemţ dolní hranice se rok od roku stále sniţuje. Souvisí to se vzrůstajícím počtem negativních vlivů působících na celkový hybný systém člověka [2]. Dle jedné nejmenované americké studie má zkušenost s vertebrogenními bolestmi aţ 75 % dětí [21] Etiologie onemocnění Určení přesné etiologie vertebrogenních syndromů je obtíţné a u některých typů postiţení aţ nemoţné. Odhaduje se, ţe přesná etiologická diagnóza odhalující patologicko-anatomickou příčinu obtíţí není moţná aţ u 85 % nemocných s vertebrogenními obtíţemi. Porucha funkce obvykle předchází strukturální změny a dlouhodobá či trvalá porucha funkce podmiňuje/urychluje vznik a rozvoj degenerativních změn. Přítomnost těchto změn však v některých případech můţe disponovat ke vzniku poruchy funkce páteře [2]. Degenerativní změny na páteři vznikají přetěţováním páteře samotné, ale i svalů a vazů a vedou k mechanickým změnám, které se projevují v rozmezí 13. a 19. roku a vrcholí kolem 40. roku. Typická je bolestivost paravertebrálních svalů nacházejících se často ve spazmu. Hlavní příčinu vertebrogenních obtíţí je třeba hledat v nekoordinovaných pohybech a špatném pohybovém stereotypu [13]. Rizikové faktory Mezi rizikové faktory, které se podílejí na vzniku onemocnění, patří na prvním místě usedlý způsob ţivota nedostatek tělesné aktivity (hypokinetický syndrom) a obezita vedou k nadměrnému přetěţování páteře a meziobratlových disků a k inflexibilitě svalů. Velmi významným faktorem jsou i psychické poruchy provázené emoční tenzí. Tyto poruchy prostřednictvím limbického systému zvyšují svalové napětí [9]. 11

12 Dalšími rizikovými faktory jsou profese s jednostranným zatíţením, ergonomicky špatně řešené pracovní podmínky; nárazové namáhavé aktivity, nadměrné fyzické zatíţení (i vrcholový sport), dlouhodobá expozice vibracím s frekvencí kolem 5 Hz a kouření. Pozitivní však je, ţe toto jsou faktory ovlivnitelné změnou ţivotního stylu či zaměstnání. Je třeba zváţit, zda mezi rizikové faktory řadit i rodinnou zátěţ, pohlaví, věk a antropometrické parametry či je brát jen jako moţné predispozice pro vznik vertebrogenních onemocnění. V kaţdém případě se jedná o faktory, které ovlivnit nelze [13]. Prevence Primární měli bychom volit jen přiměřené zatíţení páteře, tzn. vyhýbat se nevhodné dlouhodobé fyzické zátěţi, dlouhodobé imobilizaci páteře aj. Při zařazování do povolání či činností spojených s přetěţováním páteře, včetně závodního sportu, je doporučováno provést RTG páteře. Sekundární doporučuje se úprava pracovního a ţivotního reţimu s cílem minimalizovat přetěţování a poranění páteře a upravit tělesnou hmotnost [2] Anatomie páteře Funkce páteře Funkce páteře představují neobyčejně komplikovaný děj zajišťovaný řadou regulačních mechanismů řízených centrálním nervovým systémem [25]. Pro správnou funkci páteře je třeba, aby se na pohybu podílely všechny její struktury tedy nejen svaly, ale i vazy, obratlová těla, meziobratlové klouby a ploténky [25]. Páteř se podílí na udrţení rovnováhy, má podpůrnou funkci, tvoří pohybovou osu těla a chrání nervové struktury. Proto degenerativní změny na páteři zhoršují jak její pohybové funkce, tak i ochranné, coţ můţe vyvolat dráţdění nervových struktur a provokovat tak klinické příznaky. Vzájemné 12

13 propojení a ovlivňování všech struktur páteře platí nejen pro správnou funkci páteře, ale i pro její poruchy. Porucha jedné funkce můţe ovlivnit i funkce ostatní. Jak se porucha projeví, závisí nejen na vyvolávající příčině, ale také na kompenzačních schopnostech celého hybného systému a celého organismu [25] Stavba páteře Délka celé páteře u dospělého člověka činí zhruba 35 % jeho tělesné výšky, z toho asi 1/4 páteře připadá na meziobratlové ploténky (disci intervertebrales). Základní funkční článek páteře tvoří Junghansův pohybový segment, který se skládá ze 2 sousedních obratlů s oblouky a kloubními výběţky a z meziobratlové ploténky. Celý segment je doplněn systémem svalů, vazů, kloubních pouzder, nervovým a cévním zásobením [21]. V rovině sagitální se páteř obloukovitě vyklenuje dopředu (lordosa) v oblasti krčního a bederního úseku páteře a dozadu (kyfosa) v oblasti hrudní a kostrče. Ve frontální rovině je fyziologické pouze minimální zakřivení ve smyslu skoliosy, větší zakřivení znamená patologii [3]. Páteř je spojena s pánví sakroiliakálním skloubením, s lebkou atlantoocipitálním skloubením [27]. Obratle (vertebrae) Páteř člověka se skládá ze 7 krčních obratlů (vertebae cervicales), 12 hrudních (vertebrae thoracicae), 5 bederních (vertebrae lumbales), 5 kříţových obratlů (vertebrae sacrales), které splývají v kost kříţovou (os sacralis), a 4 5 obratlů kostrčních (vertebrae coccygeae) splývajících v kostrč (os coccygis). Kaţdý obratel (vertebra) se skládá z obratlového těla (corpus vertebrae), oblouku (arcus vertebrae) a 7 výběţků (processi vertebrales) 4 kloubních 13

14 (processi articulares superiores/inferiores dextri/sinistri), 2 příčných (processi transversi dextri/sinistri) a 1 trnového výběţku (processus spinosus) [27] Spoje na páteři Jednotlivé obratle jsou navzájem spojeny různými typy spojů kloubní spojení, chrupavčité spojení, vazivové spojení a spojení prostřednictvím kostní tkáně. Stavba meziobratlového kloubu Meziobratlový kloub (articulationis intervertebralis) je tvořen kloubními výběţky dvou sousedních obratlů. Kloubního spojení se účastní kloubní plošky (facies articulares) sousedních obratlů. Kloubní pouzdro (capsula articularis) je tvořeno ze zevní fibrózní vrstvy (stratum fibrosum), která má funkci zpevňovací, a z vnitřní vrstvy (stratum synoviale), která má za úkol tvorbu kloubního mazu synovie. Synovie je vazká tekutina, která vyţivuje bezcévnou chrupavku, sniţuje tření styčných plošek a zvyšuje jejich přilnavost [27]. Chrupavčité spojení Meziobratlová ploténka (discus intervertebralis) spojuje vţdy dvě sousední obratlová těla vrstvou hyalinní chrupavky. Ačkoli se páteř skládá z obratlů, plotének je pouze 23. První se nachází mezi obratli C2/C3 a poslední mezi obratli L5/S1. Tloušťka plotének se směrem kraniokaudálním zvětšuje. Ploténka se skládá z vazivového prstence (anulus fibrosus) a centrálně uloţeného jádra (nucleus pulposus), které je tvořeno nestlačitelnou tekutinou a je uloţeno blíţe dorsálnímu okraji disku [27]. 14

15 Vazy na páteři (ligamenta columnae vertebralis) Dlouhé vazy páteře Přední podélný vaz (lig. longitudinale anterius) probíhá po přední a částečně i boční straně obratlových těl od spodní plochy týlní kosti a předního oblouku atlasu aţ na kříţovou kost. Pevně srůstá s okraji meziobratlových destiček a periostem těl obratlů. Omezuje záklon páteře. Zadní podélný vaz (lig. longitudinale posterius) probíhá po zadní ploše obratlových těl v páteřním kanálu od velkého týlního otvoru aţ po začátek kříţového kanálu. Pevně srůstá s meziobratlovými destičkami [27]. Krátké vazy páteře Ţluté vazy (ligg. flava) vyplňují mezery mezi obratlovými oblouky od C2 aţ po kříţovou kost. Svými předními okraji ohraničují zezadu meziobratlový otvor (foramen intervertebrale) kromě C1 a C2, kde je napnuta vazivová blána (membrana atlantoaxialis). Ţluté vazy se skládají z elastických vláken, která se při záklonu zkracují, usnadňují drţení trupu v záklonu a sniţují tak tonus svalů. Naopak při předklonu se prodluţují a tím zmenšují napětí vzpřimovače trupu. Ligamenta interspinalia tenké ploténky, které vyplňují mezery mezi trnovými výběţky dvou sousedních obratlů. Nejmohutnější jsou v oblasti bederní páteře. Ligamentum supraspinale táhne se po povrchu trnových výběţků obratlů v bederní i hrudní části. Směrem dolů se vytrácí na trnech kříţové kosti, směrem nahoru ve výši C7 přechází v rudimentální šíjní vaz lig. nuchae. Ligamentum nuchae je tenká vazivová ploténka. Táhne se od trnu C7 nad trny krčních obratlů směrem vzhůru aţ k zevnímu týlnímu hrbolu (protuberantia occipitalis externa). 15

16 Ligamenta intertransversaria jsou to párové vazy, které spojují vrcholy příčných výběţků sousedních obratlů [27] Funkční anatomie Horní krční páteř Krční páteř (Cp) je ze všech částí páteře nejpohyblivějším úsekem. Kloubní plošky mají sklon ventrokraniální a dorzokaudální a určují tak směr pohybu v Cp. Kraniovertebrální spoje tvoří spojení occiput-atlas-axis. Postavení okciputu a obratlů C1 a C2 můţe ovlivňovat i krevní zásobení z a. vertebralis. Atlantookcipitální kloub (articulatio atlantooccipitalis) je tvořen horními kloubními ploškami atlasu a okcipitálními kondyly. Umoţňuje předklon (anteflexi) a záklon (retroflexi) v rozsahu zhruba 15 na kaţdou stranu. Při anteflexi se okcipitální kondyly posouvají vzad a při retroflexi se naopak vzad klopí atlas. Rotace se pohybuje v rozsahu 25 na kaţdou stranu a úklon (lateroflexe) kolem 8. Atlantoaxiální kloub (articulatio atlantoaxialis) se skládá ze dvou částí skloubení laterálního a mediálního. Laterálního skloubení se účastní spodní kloubní plošky atlasu spolu s horními kloubními ploškami axisu. Mediální skloubení tvoří zadní plocha předního oblouku atlasu a zub čepovce. V sagitální rovině má kloub rozsah okolo 15 jak do anteflexe, tak do retroflexe. Lateroflexe je téměř nepatrná a rotace se pohybuje v rozpětí na obě strany [13]. Dolní krční páteř Dolní krční páteří se označuje oblast od C2 po C7. Je charakteristická kombinovaným pohybem v sagitální rovině. Nejpohyblivějším a tudíţ nejvíce namáhaným místem dolní C páteře jsou segmenty C4/C5 (cervikocervikální 16

17 přechod) a C5/C6. Z RTG nálezů vyplývá, ţe ploténka C4/C5 degeneruje dříve neţ ostatní. V průběhu anteflexe dochází k ventrálnímu posunutí horního obratle proti dolnímu, při němţ se kloubní plochy dolních kloubních výběţků horního obratle posunují a klouţou nahoru a dopředu přes kloubní plochy horních kloubních výběţků dolního obratle. Retroflexe probíhá obráceně ve smyslu dorzálního posunu. Oba pohyby, jak anteflexe tak retroflexe, mají společný rozsah 100 pro kaţdý pohyb. Co se týče lateroflexe, v dolní C páteři je omezena kostěnými strukturami a pohybuje se v rozsahu 45 na kaţdou stranu. Rotace není stejná v kaţdém segmentu, jelikoţ je limitována zvyšující se frontální orientací kloubních ploch v kaudálních segmentech [13]. Hrudní páteř Jedná se o nejméně pohyblivý úsek páteře, ve kterém jsou kloubní plošky orientovány frontálně. Z funkčního hlediska se tu rozdělují dvě přechodové, tzv. klíčové oblasti. Jsou to místa, kde se nejčastěji vyskytují funkční poruchy. Tou první oblastí je cervikothorakální přechod, ve kterém přechází nejpohyblivější část páteře do nejméně pohyblivé, druhou oblastí je přechod thorakolumbální. Lateroflexe a anteflexe jsou omezovány hrudní kostí, ţebry a také napětím ligament. Anteflexe je v rozsahu asi 45. Při lateroflexi se na straně úklonu objem hrudníku zmenšuje a meziţeberní prostory jsou uţší, zatím co na druhé straně je tomu naopak. Při retroflexi se objem hrudníku zvětšuje. Děje se tak v rozsahu asi 25. Rotace je největší v přechodových oblastech (Th/L přechod), ve středním úseku je minimální, a to zhruba 30 na obě strany [13]. Bederní páteř Bederní páteř (Lp) je nejvíce zatěţovaným úsekem na páteři, a proto je svým tvarem a průběhem přizpůsobena jak pohybové, tak i nosné funkci. 17

18 Lumbosakrální spojení má vliv na statiku, tvoří bazi páteře a působí jako tlumič tím, ţe přenáší pohyby dolních končetin na páteř. Mechanizmus pohybu závisí na tvaru a orientaci kloubních plošek, které jsou v Lp uloţeny horizontálně. Za rozsah pohybu odpovídá velikost meziobratlových plotének, která narůstá kaudálním směrem. Maximální pohyblivost je tedy v segmentu L4/5 a L5/S1. Rozsah anteflexe se pohybuje v rozmezí 40 60, dochází při ní k oddálení kloubních a trnových výběţků, ligamenta a kloubní pouzdra se napínají a limitují rozsah pohybu. K dalšímu sníţení rozsahu anteflexe dochází při svalových spazmech a ve stáří. Retroflexe se pohybuje v rozmezí 30 35, horní obratel se při tom naklání dozadu oproti spodnímu. Trnové výběţky se přibliţují a omezují pohyb. Při lateroflexi se horní obratel sklání ke straně úklonu. Rotace je moţná v rozsahu asi 10 na kaţdou stranu [13] Hluboký stabilizační systém páteře Na udrţení stabilizace zpevnění páteře při jakémkoliv denním pohybu se podílí hluboký stabilizační systém páteře (HSSP). Představuje svalovou souhru, která není ovlivnitelná naší vůlí, jelikoţ zapojení svalů do stabilizace je automatické a to jiţ při anticipaci pohybu. To vychází ze zásad kineziologie posturální ontogeneze, kdy na konci 4. měsíce uzrává stabilizační souhra svalů, která umoţňuje postavení páteře odpovídající jejímu optimálnímu statickému zatíţení [15]. Tento centrální program formuje budoucí lordoticko-kyfotické zakřivení a umoţňuje tak rovnoměrné zatíţení páteřních segmentů. Pro toto postavení je důleţitá společná aktivita svalů s antagonistickou funkcí, tzv. kokontrakce. HSSP je jedním z nejdůleţitějších funkčních etiopatogenetických faktorů způsobujících bolesti zad včetně kořenových syndromů. 18

19 Mezi svaly HSSP patří mm. multifidi, bránice, pánevní dno, břišní svaly (m. transversus abdominis, mm. obliqui abdomini), hluboké krční flexory a šíjové extenzory. Vyjmenované svaly patří mezi lokální stabilizátory segmentů páteře nepostradatelné v procesu kloubní centrace. U pacientů s VAS je velmi častým nálezem porucha v zapojování HSSP. Při nedostatečné stabilizační funkci páteře tak dochází k jejímu chronickému přetěţování, k nedostatečné ochraně segmentů páteře během pohybu, při statické zátěţi a při působení vnějších sil a k poruše svalové kompenzace. Významným faktorem jsou také poruchy relaxace. Zatěţování páteře jednostranným pohybem vede k přetěţování kloubů a ligament páteře. HSSP se snaţí tuto nedostatečnost kompenzovat a jednotlivé segmenty páteře tak chránit. Při terapii VAS je proto důleţité cíleně ovlivňovat HSSP a naučit pacienta správného zapojování stabilizačních svalů, protoţe pacienti s VAS při cíleném pohybu vyuţívají nadměrné svalové síly a větší počet svalů, neţ je třeba. [15] Patologická anatomie a fyziologie Opakovanou zvýšenou zátěţí a rotačním namáháním páteře spolu s přirozeným procesem stárnutí se v pohybovém segmentu urychlují degenerativní procesy [4]. Dle Kirkaldy a Wilise se rozlišují 3 stádia degenerativního procesu: Stádium první dochází k poruše funkce podpůrného ligamentózního aparátu a kloubů páteře. Dále dochází k rozvoji synovialitidy v kloubech, ke vzniku drobných trhlin v ligamentózním aparátu a k abnormálnímu směru a velikosti pohybu v segmentu. Stádium druhé dochází k rozvoji instability v segmentu, nucleus pulposus ztrácí svoji tlumící a pohybovou funkci a disk dovoluje 19

20 abnormální rozsah pohyblivosti. Vazy ztrácí svoji pevnost a kloubní chrupavka přetíţením degeneruje a dovoluje atypický rozsah pohybu. Stádium třetí dále dochází ke ztrátám výšky disku, artróza dál progreduje a okrajové osteofyty zuţují páteřní kanál [4]. Degenerativní změny ploténky začínají poměrně brzy. Uţ kolem 18. roku dochází ke sníţené výţivě destičky krví. Jedním z prvních projevů degenerace bývají cirkulární trhlinky v anulus fibrosus, které se postupně zvětšují a přibliţují se k nucleus pulposus. Tyto anulární trhliny mohou být periferní, koncentrické nebo radiální. Existuje několik názorů na to, které trhliny se objevují jako první a jakým mechanizmem vznikly. Předpokládá se, ţe periferní trhliny vznikají spíše jako následek traumatu neţ biochemických pochodů. Naopak vznik koncentrických a radiálních trhlin je spojován s dalšími změnami degenerativního charakteru. [13]. Degenerativní změny ploténky jsou charakteristické ztrátou gelatinózní struktury nucleus pulposus a fibrózou ploténky. Velkou úlohu hrají biochemické změny, při nichţ dochází ke sníţení proteoglykanů v ploténce a ke změnám v jejich molekulární struktuře. Protoţe obsah vody v ploténce je vázán na přítomnosti proteoglykanů, změnou jeho koncentrace v ploténce se mění i celková hydratace ploténky. To se negativně odrazí na vlastnostech meziobratlové destičky sníţí se schopnost odolávat kompresivní zátěţi páteře a nárazům [13, 25]. V důsledku strukturálních změn ploténky a oslabení anulus fibrosus dochází k výhřezu ploténky. Nejčastější je zevní vyklenování ploténky (protruze disku) za hranice obratlového těla. Dále můţe docházet k vnitřnímu vyklenutí nucleus pulposus (herniace či prolaps) do fisur v anulus fibrosus. Vyhřeznutí můţe být mediální a paramediální a komprimovat tak páteřní kanál či laterární, které můţe utlačovat příslušné míšní kořeny. Pokud se 20

21 jedná o masivnější výhřezy, ty mohou vyprovokovat projevy ve dvou sousedních kořenech (typické u L5, S1) [18, 20]. Dalším patologickým nálezem degenerace ploténky je extruze disku, kdy část nucleus pulposus proniká defektem v anulus fibrosus a část zůstává ve spojení se zbývající hmotou jádra. Posledním moţným nálezem je epidurální výhřez, při němţ dochází k prostupu nucleus pulposus skrz lig. longitudinale posterior a k jeho migraci v epidurálním prostoru kraniokaudálním směrem nebo do kořenového kanálu [13] Klinické projevy a průběh onemocnění Degenerativní poruchy jsou klinicky významné, aţ pokud působí poruchu funkce (omezení pohybu) či bolest. Bolest je hlavním projevem vertebrogenních obtíţí. Je obvykle vyprovokována určitou polohou, postojem či zatíţením při práci. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, ţe obecným rysem degenerativních změn je fakt, ţe jejich přítomnost a rozsah většinou nekoreluje s tíţí aktuálního bolestivého stavu. Tím se liší od poruch funkčních. Bolesti tedy nejsou vţdy nutnou podmínkou klinických projevů při vetrebrogenním onemocnění degenerativní etiologie. VAS se můţe projevovat i samotným omezením pohybu. Nejčastěji se však jedná o kombinaci obou symptomů [13]. Bolest Je charakterizována jako nepříjemný počitek, který negativně ovlivňuje činnost hybného systému. Na druhé straně má i pozitivní charakter, jelikoţ signalizuje moţná poškození pohybového systému [25]. Bolestivý počitek zachycují periferní receptory zvané nociceptory. Jsou to volná nervová zakončení, jejichţ terminální konce jsou bez myelinové pochvy. Nociceptory se chovají jako chemoreceptory a jsou aktivovány chemickými působky neboli mediátory bolesti (histamin, serotonin, kyselé ph 21

22 aj.). Bolestivá informace je pak vedena aferentními drahami spinobulbaris, bulbothalamicus a thalamocorticalis aţ do parietálního laloku projekční oblasti mozkové kůry. Za následné emocionální zpracování bolesti jsou zodpovědné spoje s limbickým systémem. Proces vnímání bolesti má dvě sloţky, a to sloţku algognostickou, která představuje percepci bolesti, analýzu jejího charakteru a lokalizaci bolesti a sloţku algotymickou, která přestavuje emocionální reakci na bolest. Poslední zmiňovaná sloţka je výraznější u introvertních osob, u kterých je sníţen práh vnímání bolesti [3]. Bolest pohybového systému má především, jak jiţ bylo zmíněno, signální funkci. Jelikoţ však vůle člověka můţe tyto varovné signály potlačit, je pohybový systém nadále přetěţován a důsledkem pak bývá vznik typických onemocnění hybného systému [25]. Příčinu bolesti zad však nelze hledat vţdy v páteři samotné. Někdy se můţe jednat o bolest přenesenou z nemocného orgánu, jindy mohou být příčinou bolesti svaly či nervová soustava. Je třeba mít na vědomí i vliv reflexních změn vyvolaných místním podráţděním. Tyto změny se pak mohou projevit jak v příslušném segmentu kůţe jako tzv. hyperalgetické zóny, tak i ve svalech jako svalový spazmus, na periostu jako bolestivé okosticové body, na páteři omezením pohybu a nakonec na vnitřních orgánech jako orgánová porucha funkce [19]. Dělení bolesti podle začátku a trvání: bolest akutní má okamţitý začátek, netrvá déle neţ 3 měsíce a signalizuje onemocnění nebo ohroţení tkáně, bolest subakutní projevuje se postupným začátkem a také netrvá déle neţ 3 měsíce, chronickou bolest trvá více neţ 3 měsíce, negativně ovlivňuje spánek, psychiku člověka, GIT a reakci CNS, 22

23 bolest recidivující vracející se bolest, po asymptomatickém období se znovu objeví [13]. Dělení bolesti podle lokalizace a šíření: lokální bolest nemá radiaci do okolí. Často je označována termíny cervikalgie (bolest krční oblasti páteře) a lumbalgie (bolest bederní oblasti páteře). Za příčinu bolesti se povaţuje lokální postiţení struktur páteře, a to ligament, svalů, meziobratlové ploténky a intervertebrálních kloubů. pseudoradikulární bolest má místo vzniku v periferní somatické tkání. Prostřednictvím periferních nervů a míšních kořenů je bolest převedena do odpovídajících segmentů, ve kterých nacházíme funkční poruchy, reflexní změny a vegetativní poruchy trofiky. Známky objektivní kořenové symptomatologie nejsou přítomny. radikulární bolest vzniká dráţděním příslušného nervového kořene. Projevuje se bolestí s iradiací podél dermatomu (odpovídající část kůţe, která je inervovaná z určitého páteřního segmentu), který je inervován z poškozeného míšního kořene. Často doprovází degenerativní změny na páteři [13] Spondylóza (spondylosis deformans) Jedná se o proces, který postihuje intervertebrální prostory. Obvykle postihuje více segmentů páteře, ale v případě poúrazových stavů můţe postihnout i jednotlivý segment. Dochází při něm k tvorbě osteofytů na ventrálních či dorzálních částech obratlových těl. Důsledkem je sníţená flexibilita páteře a bolesti dostavující se během a po námaze. Objevuje se také ranní ztuhlost. V případě dorsolaterální lokalizace můţe přítomnost osteofytu vést ke kompresi nervového kořene. Na RTG snímku je prokazatelné sníţení intervertebrálních prostorů a tvorba osteofytů [11, 13]. 23

24 Spondylartróza Je degenerativní onemocnění postihující intervertebrální klouby. Projevuje se postupným opotřebením meziobratlových chrupavek spojených s tvorbou osteofytů, dochází k zániku kloubní štěrbiny a zuţování páteřního kanálu. Následkem toho mívá pacient bolesti v zádech a méně ohebnou páteř. Na RTG snímku je pak patrné postiţení intervertebrálních kloubů [11, 13] Spondylolistéza Jde o stav, kdy se horní obratel posune ventrálně vůči spodnímu obratli. Příčinou mohou být jak kongenitální formy onemocnění, tak důsledky traumatizace. Ovšem nejčastějším důvodem vzniku jsou defekty v isthmu obratle a degenerativní změny v meziobratlových kloubech. Ty se projevují vznikem osteofytů a degenerací vazů a kloubních pouzder. Při tomto posunu nedochází k útlaku páteřního kanálu. Malé skluzy mohou být často asymptomatické, větší se pak projevují bolestí v zádech při námaze aţ kořenovými příznaky z napětí míšních kořenů. Jedním ze symptomů můţe být i tzv. obraz prkna, který se projevuje kontrakturou paravertebrálních svalů. Nemocný při něm leţí na zádech a při pasivním zvedání DKK nedojde k reflexní flexi v kyčlích, ale ke zvednutí celé pánve od podloţky. Posuny obratlů proti sobě jsou patrné na bočných projekcích RTG snímků. Nejčastěji je postiţen segment L5/S1 [11] Stenóza páteřního kanálu Fyziologické rozmezí šíře kanálu se pohybuje mezi mm. Zúţení (stenóza) prostoru v páteřním kanálu vede k útlaku nervové tkáně. Vzniká následkem pokročilého stádia spondylartrózy nebo spondylózy, tedy v důsledku degenerativních změn. Můţe se však také objevit v kongenitální formě. Při stenóze páteřního kanálu dochází k jeho zúţení a utlačení vnitřních struktur. Manifestuje se zejm. v oblasti bederní a krční páteře. 24

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FAKULTA OŠETROVATEĜSTVA A ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÝCH ŠTUDIÍ Študijný program: FYZIOTERAPIA Študijný odbor: 7.4.7 Fyzioterapia ŢIVOTNÍ STYL A VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ING. JANA MAŠKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ing. Jana Mašková

Více

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Kos Vypracovala: Barbora Koukalová

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Petra Pelánová Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine Bakalářská

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Jelínková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program:specializace ve zdravotnictví B5345 Markéta Jelínková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů

Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů Autor práce: Libor Škabroud Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor (kombinace): Geografie tělesná

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Michaela Norková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Michaela Norková

Více

ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU

ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Bc. Veronika Fizková Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Bakalářská práce

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Onemocnění páteře u jezevčíků Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Mach,

Více

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím bakalářská práce

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Rehabilitace po traumatech mozku

Rehabilitace po traumatech mozku Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitace po traumatech mozku Bakalářská práce Autor: Sylva Fojtů Olomouc 2011 Vedoucí práce: Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes Jméno a příjmení

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB Bakalářská práce Autorka: Blanka Formánková Studijní

Více

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ

Více

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Kopřivová Vypracovala: Jana Břoušková

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NOVÉ TRENDY V POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ Plzeň 2012 Bc. Vendula Šťastná Vedoucí práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. Prohlašuji, že jsem

Více

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu Mezioborové přehledy 331 Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu MUDr. Silvie Šidáková Ordinace rehabilitace a lymfologie, Trutnov Státní léčebné lázně,

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více