LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lucie Nagyová Autor: Veronika Veselá obor fyzioterapie Brno, duben 2010

2 Jméno a příjmení autora: Veronika Veselá Název bakalářské práce: Léčebně rehabilitační plán a postup u vertebrogenního algického syndromu degenerativní etiologie. Title of bachelor s thesis: Medical rehabilitation plan and process in treatment of vertebrogenic disease of degenerative origin. Pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lucie Nagyová Rok obhajoby bakalářské práce: 2010 Souhrn: Bakalářská práce se zabývá problematikou vertebrogenního algického syndromu degenerativní etiologie. Práce obsahuje část obecnou, speciální a kazuistiku. Obecná část definuje onemocnění, popisuje etiologii, incidenci, patogenezi onemocnění a moţnosti léčby. Speciální část se zabývá komplexní léčebnou rehabilitací. Kazuistika zahrnuje vyšetření pacienta a aplikaci léčebných postupů. Summary: The bachelor thesis deals with the problem of vertebrogenic disease of degenerative origin. The work consists of a general section, a special section and a casuisty. The general section describes the definition of disease, etiology, incidence, pathogenesis of disease and possibilities of treatment. The special section is focused on the comprehensive medical rehabilitation. The last section, casuisty, contains examination of a patient and his rehabilitation. Klíčová slova: degenerativní proces, páteř, bolest zad, meziobratlová destička Keywords: degenerative process, spine, back pain, intervertebral disc Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Lucie Nagyové a uvedla jsem v seznamu literatury všechny pouţité literární a odborné zdroje. V Brně dne 20. dubna podpis autora Děkuji vedoucí své bakalářské práce Mgr. Lucii Nagyové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

4 Lékařská věda dosáhla takového pokroku, že nikdo na světě už není zdravý. A. Huxley

5 Použité symboly a zkratky ADL běţné denní činnosti (activities of daily living) AGR antigravitační terapie a. artérie (z lat. arteria, ae, f.) BMI klasifikace míry obezity (body mass index) C1-C7 první aţ sedmý krční obratel CMP cévní mozková příhoda CNS centrální nervová soustava Cp krční páteř CP frekvenčně modulovaný proud CP-ISO isodynamický proud CT výpočetní tomografie DF dvoucestně usměrněný proud DK (DKK, LDK, PDK) dolní končetina (končetiny, levá a pravá dolní končetina) LDK vst (L vst ) levá dolní končetina vstupní údaje LDK výst (L výst ) levá dolní končetina výstupní údaje DMO dětská mozková obrna DD diadynamik EMG elektromyografie FBSS failed back surgery syndrom FT fyzikální terapie GIT gastrointestinální trakt HK (HKK) horní končetina (končetiny) HSSP hluboký stabilizační systém páteře IRA infračervené záření KFDR Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace L1-L5 první aţ pátý lumbální obratel

6 lig. (ligg.) vaz (vazy; z lat. ligamentum, i, n.) Lp bederní páteř LP frekvenčně a amplitudově modulovaný proud LR léčebná rehabilitace LTV léčebná tělesná výchova m. (mm.) sval (svaly; z lat. musculus, i, m.) MRI magnetická rezonance NMR nukleární magnetická rezonance NCHK Neurochirurgická klinika NSA nesteroidní antirevmatika PC počítač (personal computer) PIR postizometrická relaxace PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace RTG rentgen S sagitální rovina S1 první sakrální obratel SDT správné drţení těla SI sakroiliakální skloubení Th1 první hrudní obratel TENS transkutánní elektroneurostimulace TF tepová frekvence TK krevní tlak Thp hrudní páteř UZ ultrazvuk VAS vertebrogenní algický syndrom Poznámka: V seznamu nejsou uvedeny zkratky obecně známé.

7 Obsah 1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ Obecná část Definice Incidence Etiologie onemocnění Anatomie páteře Funkce páteře Stavba páteře Spoje na páteři Funkční anatomie Hluboký stabilizační systém páteře Patologická anatomie a fyziologie Klinické projevy a průběh onemocnění Spondylóza (spondylosis deformans) Spondylartróza Spondylolistéza Stenóza páteřního kanálu Kořenové syndromy Facetový syndrom Failed Back Surgery syndrom (FBSS) Diagnostické postupy Anamnéza Objektivní vyšetření Kinesiologický rozbor Pomocné vyšetřovací metody Prognóza onemocnění Terapeutické postupy... 33

8 Farmakoterapie Operační léčba Speciální část Komplexní léčebná rehabilitace Kinezioterapie (léčebná tělesná výchova) Měkké a mobilizační techniky Postizometrická svalová relaxace (PIR) Fyzikální léčba Elektroterapie Magnetoterapie Termoterapie Fototerapie Ultrazvuk Mechanoterapie Lázeňská léčba Ergoterapie Psychologická a sociální problematika onemocnění Návrh plánu ucelené rehabilitace KAZUISTIKA Údaje základní Osobní údaje Hospitalizace pacienta Popis vyšetření autorem Anamnéza Lékařské vyšetření a léčba nemocného Diagnóza při přijetí a ordinovaná rehabilitační léčba Zapojení autora do procesu léčebné rehabilitace Vstupní kineziologický rozbor Krátkodobý rehabilitační plán... 61

9 2.3.3 Realizace léčebně rehabilitačních postupů autorem v průběhu pobytu na klinice Výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení pacienta při ukončení léčebné rehabilitace Dlouhodobý rehabilitační plán dle předpokládaného vývoje onemocnění Závěr zhodnocení praktických rehabilitačních postupů pro další specializaci autora v oboru fyzioterapie LITERATURA PŘÍLOHY... 78

10 1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ 1.1 Obecná část Definice Vertebrogenní algické syndromy (VAS) jsou bolestivé stavy, které mají svůj původ v páteři a přilehlých strukturách. VAS degenerativní etiologie označuje skupinu onemocnění, která se projevuje strukturálnímiireverzibilními změnami obratlů, meziobratlového disku či jiné tkáně s moţnou kompresí nervových struktur. Jde o změny, které jsou projevem stárnutí, přirozeného opotřebování, ale také přetěţování a z něj vyplývajících mikrotraumat. Vertebrogenní algický syndrom je nejčastěji diagnostikován v bederní oblasti, následované krční a hrudní oblastí. Postiţeny bývají nejpohyblivější segmenty páteře, tedy ty, které jsou nejvíce vystavovány mechanickému zatíţení. Bolesti spojené s VAS se dostavují při běţných denních činnostech a člověka často omezují. Proto bývají lidé s vertebrogenními obtíţemi častými návštěvníky lékařů [4] Incidence Vertebrogenní onemocnění jsou nejčastější choroby po nemocech z nachlazení. Jsou vedoucí příčinou omezení aktivity u lidí do 45 roků věku a jde o 5. nejčastější příčinu hospitalizace. Představují tedy nejen závaţný zdravotní problémem, ale i problém ekonomický [25, 15]. Ataku klinicky významných bolestí v zádech zaţije během ţivota % populace. Bolesti zad postihují především věkovou kategorii mezi 30 a 55 10

11 lety, přičemţ dolní hranice se rok od roku stále sniţuje. Souvisí to se vzrůstajícím počtem negativních vlivů působících na celkový hybný systém člověka [2]. Dle jedné nejmenované americké studie má zkušenost s vertebrogenními bolestmi aţ 75 % dětí [21] Etiologie onemocnění Určení přesné etiologie vertebrogenních syndromů je obtíţné a u některých typů postiţení aţ nemoţné. Odhaduje se, ţe přesná etiologická diagnóza odhalující patologicko-anatomickou příčinu obtíţí není moţná aţ u 85 % nemocných s vertebrogenními obtíţemi. Porucha funkce obvykle předchází strukturální změny a dlouhodobá či trvalá porucha funkce podmiňuje/urychluje vznik a rozvoj degenerativních změn. Přítomnost těchto změn však v některých případech můţe disponovat ke vzniku poruchy funkce páteře [2]. Degenerativní změny na páteři vznikají přetěţováním páteře samotné, ale i svalů a vazů a vedou k mechanickým změnám, které se projevují v rozmezí 13. a 19. roku a vrcholí kolem 40. roku. Typická je bolestivost paravertebrálních svalů nacházejících se často ve spazmu. Hlavní příčinu vertebrogenních obtíţí je třeba hledat v nekoordinovaných pohybech a špatném pohybovém stereotypu [13]. Rizikové faktory Mezi rizikové faktory, které se podílejí na vzniku onemocnění, patří na prvním místě usedlý způsob ţivota nedostatek tělesné aktivity (hypokinetický syndrom) a obezita vedou k nadměrnému přetěţování páteře a meziobratlových disků a k inflexibilitě svalů. Velmi významným faktorem jsou i psychické poruchy provázené emoční tenzí. Tyto poruchy prostřednictvím limbického systému zvyšují svalové napětí [9]. 11

12 Dalšími rizikovými faktory jsou profese s jednostranným zatíţením, ergonomicky špatně řešené pracovní podmínky; nárazové namáhavé aktivity, nadměrné fyzické zatíţení (i vrcholový sport), dlouhodobá expozice vibracím s frekvencí kolem 5 Hz a kouření. Pozitivní však je, ţe toto jsou faktory ovlivnitelné změnou ţivotního stylu či zaměstnání. Je třeba zváţit, zda mezi rizikové faktory řadit i rodinnou zátěţ, pohlaví, věk a antropometrické parametry či je brát jen jako moţné predispozice pro vznik vertebrogenních onemocnění. V kaţdém případě se jedná o faktory, které ovlivnit nelze [13]. Prevence Primární měli bychom volit jen přiměřené zatíţení páteře, tzn. vyhýbat se nevhodné dlouhodobé fyzické zátěţi, dlouhodobé imobilizaci páteře aj. Při zařazování do povolání či činností spojených s přetěţováním páteře, včetně závodního sportu, je doporučováno provést RTG páteře. Sekundární doporučuje se úprava pracovního a ţivotního reţimu s cílem minimalizovat přetěţování a poranění páteře a upravit tělesnou hmotnost [2] Anatomie páteře Funkce páteře Funkce páteře představují neobyčejně komplikovaný děj zajišťovaný řadou regulačních mechanismů řízených centrálním nervovým systémem [25]. Pro správnou funkci páteře je třeba, aby se na pohybu podílely všechny její struktury tedy nejen svaly, ale i vazy, obratlová těla, meziobratlové klouby a ploténky [25]. Páteř se podílí na udrţení rovnováhy, má podpůrnou funkci, tvoří pohybovou osu těla a chrání nervové struktury. Proto degenerativní změny na páteři zhoršují jak její pohybové funkce, tak i ochranné, coţ můţe vyvolat dráţdění nervových struktur a provokovat tak klinické příznaky. Vzájemné 12

13 propojení a ovlivňování všech struktur páteře platí nejen pro správnou funkci páteře, ale i pro její poruchy. Porucha jedné funkce můţe ovlivnit i funkce ostatní. Jak se porucha projeví, závisí nejen na vyvolávající příčině, ale také na kompenzačních schopnostech celého hybného systému a celého organismu [25] Stavba páteře Délka celé páteře u dospělého člověka činí zhruba 35 % jeho tělesné výšky, z toho asi 1/4 páteře připadá na meziobratlové ploténky (disci intervertebrales). Základní funkční článek páteře tvoří Junghansův pohybový segment, který se skládá ze 2 sousedních obratlů s oblouky a kloubními výběţky a z meziobratlové ploténky. Celý segment je doplněn systémem svalů, vazů, kloubních pouzder, nervovým a cévním zásobením [21]. V rovině sagitální se páteř obloukovitě vyklenuje dopředu (lordosa) v oblasti krčního a bederního úseku páteře a dozadu (kyfosa) v oblasti hrudní a kostrče. Ve frontální rovině je fyziologické pouze minimální zakřivení ve smyslu skoliosy, větší zakřivení znamená patologii [3]. Páteř je spojena s pánví sakroiliakálním skloubením, s lebkou atlantoocipitálním skloubením [27]. Obratle (vertebrae) Páteř člověka se skládá ze 7 krčních obratlů (vertebae cervicales), 12 hrudních (vertebrae thoracicae), 5 bederních (vertebrae lumbales), 5 kříţových obratlů (vertebrae sacrales), které splývají v kost kříţovou (os sacralis), a 4 5 obratlů kostrčních (vertebrae coccygeae) splývajících v kostrč (os coccygis). Kaţdý obratel (vertebra) se skládá z obratlového těla (corpus vertebrae), oblouku (arcus vertebrae) a 7 výběţků (processi vertebrales) 4 kloubních 13

14 (processi articulares superiores/inferiores dextri/sinistri), 2 příčných (processi transversi dextri/sinistri) a 1 trnového výběţku (processus spinosus) [27] Spoje na páteři Jednotlivé obratle jsou navzájem spojeny různými typy spojů kloubní spojení, chrupavčité spojení, vazivové spojení a spojení prostřednictvím kostní tkáně. Stavba meziobratlového kloubu Meziobratlový kloub (articulationis intervertebralis) je tvořen kloubními výběţky dvou sousedních obratlů. Kloubního spojení se účastní kloubní plošky (facies articulares) sousedních obratlů. Kloubní pouzdro (capsula articularis) je tvořeno ze zevní fibrózní vrstvy (stratum fibrosum), která má funkci zpevňovací, a z vnitřní vrstvy (stratum synoviale), která má za úkol tvorbu kloubního mazu synovie. Synovie je vazká tekutina, která vyţivuje bezcévnou chrupavku, sniţuje tření styčných plošek a zvyšuje jejich přilnavost [27]. Chrupavčité spojení Meziobratlová ploténka (discus intervertebralis) spojuje vţdy dvě sousední obratlová těla vrstvou hyalinní chrupavky. Ačkoli se páteř skládá z obratlů, plotének je pouze 23. První se nachází mezi obratli C2/C3 a poslední mezi obratli L5/S1. Tloušťka plotének se směrem kraniokaudálním zvětšuje. Ploténka se skládá z vazivového prstence (anulus fibrosus) a centrálně uloţeného jádra (nucleus pulposus), které je tvořeno nestlačitelnou tekutinou a je uloţeno blíţe dorsálnímu okraji disku [27]. 14

15 Vazy na páteři (ligamenta columnae vertebralis) Dlouhé vazy páteře Přední podélný vaz (lig. longitudinale anterius) probíhá po přední a částečně i boční straně obratlových těl od spodní plochy týlní kosti a předního oblouku atlasu aţ na kříţovou kost. Pevně srůstá s okraji meziobratlových destiček a periostem těl obratlů. Omezuje záklon páteře. Zadní podélný vaz (lig. longitudinale posterius) probíhá po zadní ploše obratlových těl v páteřním kanálu od velkého týlního otvoru aţ po začátek kříţového kanálu. Pevně srůstá s meziobratlovými destičkami [27]. Krátké vazy páteře Ţluté vazy (ligg. flava) vyplňují mezery mezi obratlovými oblouky od C2 aţ po kříţovou kost. Svými předními okraji ohraničují zezadu meziobratlový otvor (foramen intervertebrale) kromě C1 a C2, kde je napnuta vazivová blána (membrana atlantoaxialis). Ţluté vazy se skládají z elastických vláken, která se při záklonu zkracují, usnadňují drţení trupu v záklonu a sniţují tak tonus svalů. Naopak při předklonu se prodluţují a tím zmenšují napětí vzpřimovače trupu. Ligamenta interspinalia tenké ploténky, které vyplňují mezery mezi trnovými výběţky dvou sousedních obratlů. Nejmohutnější jsou v oblasti bederní páteře. Ligamentum supraspinale táhne se po povrchu trnových výběţků obratlů v bederní i hrudní části. Směrem dolů se vytrácí na trnech kříţové kosti, směrem nahoru ve výši C7 přechází v rudimentální šíjní vaz lig. nuchae. Ligamentum nuchae je tenká vazivová ploténka. Táhne se od trnu C7 nad trny krčních obratlů směrem vzhůru aţ k zevnímu týlnímu hrbolu (protuberantia occipitalis externa). 15

16 Ligamenta intertransversaria jsou to párové vazy, které spojují vrcholy příčných výběţků sousedních obratlů [27] Funkční anatomie Horní krční páteř Krční páteř (Cp) je ze všech částí páteře nejpohyblivějším úsekem. Kloubní plošky mají sklon ventrokraniální a dorzokaudální a určují tak směr pohybu v Cp. Kraniovertebrální spoje tvoří spojení occiput-atlas-axis. Postavení okciputu a obratlů C1 a C2 můţe ovlivňovat i krevní zásobení z a. vertebralis. Atlantookcipitální kloub (articulatio atlantooccipitalis) je tvořen horními kloubními ploškami atlasu a okcipitálními kondyly. Umoţňuje předklon (anteflexi) a záklon (retroflexi) v rozsahu zhruba 15 na kaţdou stranu. Při anteflexi se okcipitální kondyly posouvají vzad a při retroflexi se naopak vzad klopí atlas. Rotace se pohybuje v rozsahu 25 na kaţdou stranu a úklon (lateroflexe) kolem 8. Atlantoaxiální kloub (articulatio atlantoaxialis) se skládá ze dvou částí skloubení laterálního a mediálního. Laterálního skloubení se účastní spodní kloubní plošky atlasu spolu s horními kloubními ploškami axisu. Mediální skloubení tvoří zadní plocha předního oblouku atlasu a zub čepovce. V sagitální rovině má kloub rozsah okolo 15 jak do anteflexe, tak do retroflexe. Lateroflexe je téměř nepatrná a rotace se pohybuje v rozpětí na obě strany [13]. Dolní krční páteř Dolní krční páteří se označuje oblast od C2 po C7. Je charakteristická kombinovaným pohybem v sagitální rovině. Nejpohyblivějším a tudíţ nejvíce namáhaným místem dolní C páteře jsou segmenty C4/C5 (cervikocervikální 16

17 přechod) a C5/C6. Z RTG nálezů vyplývá, ţe ploténka C4/C5 degeneruje dříve neţ ostatní. V průběhu anteflexe dochází k ventrálnímu posunutí horního obratle proti dolnímu, při němţ se kloubní plochy dolních kloubních výběţků horního obratle posunují a klouţou nahoru a dopředu přes kloubní plochy horních kloubních výběţků dolního obratle. Retroflexe probíhá obráceně ve smyslu dorzálního posunu. Oba pohyby, jak anteflexe tak retroflexe, mají společný rozsah 100 pro kaţdý pohyb. Co se týče lateroflexe, v dolní C páteři je omezena kostěnými strukturami a pohybuje se v rozsahu 45 na kaţdou stranu. Rotace není stejná v kaţdém segmentu, jelikoţ je limitována zvyšující se frontální orientací kloubních ploch v kaudálních segmentech [13]. Hrudní páteř Jedná se o nejméně pohyblivý úsek páteře, ve kterém jsou kloubní plošky orientovány frontálně. Z funkčního hlediska se tu rozdělují dvě přechodové, tzv. klíčové oblasti. Jsou to místa, kde se nejčastěji vyskytují funkční poruchy. Tou první oblastí je cervikothorakální přechod, ve kterém přechází nejpohyblivější část páteře do nejméně pohyblivé, druhou oblastí je přechod thorakolumbální. Lateroflexe a anteflexe jsou omezovány hrudní kostí, ţebry a také napětím ligament. Anteflexe je v rozsahu asi 45. Při lateroflexi se na straně úklonu objem hrudníku zmenšuje a meziţeberní prostory jsou uţší, zatím co na druhé straně je tomu naopak. Při retroflexi se objem hrudníku zvětšuje. Děje se tak v rozsahu asi 25. Rotace je největší v přechodových oblastech (Th/L přechod), ve středním úseku je minimální, a to zhruba 30 na obě strany [13]. Bederní páteř Bederní páteř (Lp) je nejvíce zatěţovaným úsekem na páteři, a proto je svým tvarem a průběhem přizpůsobena jak pohybové, tak i nosné funkci. 17

18 Lumbosakrální spojení má vliv na statiku, tvoří bazi páteře a působí jako tlumič tím, ţe přenáší pohyby dolních končetin na páteř. Mechanizmus pohybu závisí na tvaru a orientaci kloubních plošek, které jsou v Lp uloţeny horizontálně. Za rozsah pohybu odpovídá velikost meziobratlových plotének, která narůstá kaudálním směrem. Maximální pohyblivost je tedy v segmentu L4/5 a L5/S1. Rozsah anteflexe se pohybuje v rozmezí 40 60, dochází při ní k oddálení kloubních a trnových výběţků, ligamenta a kloubní pouzdra se napínají a limitují rozsah pohybu. K dalšímu sníţení rozsahu anteflexe dochází při svalových spazmech a ve stáří. Retroflexe se pohybuje v rozmezí 30 35, horní obratel se při tom naklání dozadu oproti spodnímu. Trnové výběţky se přibliţují a omezují pohyb. Při lateroflexi se horní obratel sklání ke straně úklonu. Rotace je moţná v rozsahu asi 10 na kaţdou stranu [13] Hluboký stabilizační systém páteře Na udrţení stabilizace zpevnění páteře při jakémkoliv denním pohybu se podílí hluboký stabilizační systém páteře (HSSP). Představuje svalovou souhru, která není ovlivnitelná naší vůlí, jelikoţ zapojení svalů do stabilizace je automatické a to jiţ při anticipaci pohybu. To vychází ze zásad kineziologie posturální ontogeneze, kdy na konci 4. měsíce uzrává stabilizační souhra svalů, která umoţňuje postavení páteře odpovídající jejímu optimálnímu statickému zatíţení [15]. Tento centrální program formuje budoucí lordoticko-kyfotické zakřivení a umoţňuje tak rovnoměrné zatíţení páteřních segmentů. Pro toto postavení je důleţitá společná aktivita svalů s antagonistickou funkcí, tzv. kokontrakce. HSSP je jedním z nejdůleţitějších funkčních etiopatogenetických faktorů způsobujících bolesti zad včetně kořenových syndromů. 18

19 Mezi svaly HSSP patří mm. multifidi, bránice, pánevní dno, břišní svaly (m. transversus abdominis, mm. obliqui abdomini), hluboké krční flexory a šíjové extenzory. Vyjmenované svaly patří mezi lokální stabilizátory segmentů páteře nepostradatelné v procesu kloubní centrace. U pacientů s VAS je velmi častým nálezem porucha v zapojování HSSP. Při nedostatečné stabilizační funkci páteře tak dochází k jejímu chronickému přetěţování, k nedostatečné ochraně segmentů páteře během pohybu, při statické zátěţi a při působení vnějších sil a k poruše svalové kompenzace. Významným faktorem jsou také poruchy relaxace. Zatěţování páteře jednostranným pohybem vede k přetěţování kloubů a ligament páteře. HSSP se snaţí tuto nedostatečnost kompenzovat a jednotlivé segmenty páteře tak chránit. Při terapii VAS je proto důleţité cíleně ovlivňovat HSSP a naučit pacienta správného zapojování stabilizačních svalů, protoţe pacienti s VAS při cíleném pohybu vyuţívají nadměrné svalové síly a větší počet svalů, neţ je třeba. [15] Patologická anatomie a fyziologie Opakovanou zvýšenou zátěţí a rotačním namáháním páteře spolu s přirozeným procesem stárnutí se v pohybovém segmentu urychlují degenerativní procesy [4]. Dle Kirkaldy a Wilise se rozlišují 3 stádia degenerativního procesu: Stádium první dochází k poruše funkce podpůrného ligamentózního aparátu a kloubů páteře. Dále dochází k rozvoji synovialitidy v kloubech, ke vzniku drobných trhlin v ligamentózním aparátu a k abnormálnímu směru a velikosti pohybu v segmentu. Stádium druhé dochází k rozvoji instability v segmentu, nucleus pulposus ztrácí svoji tlumící a pohybovou funkci a disk dovoluje 19

20 abnormální rozsah pohyblivosti. Vazy ztrácí svoji pevnost a kloubní chrupavka přetíţením degeneruje a dovoluje atypický rozsah pohybu. Stádium třetí dále dochází ke ztrátám výšky disku, artróza dál progreduje a okrajové osteofyty zuţují páteřní kanál [4]. Degenerativní změny ploténky začínají poměrně brzy. Uţ kolem 18. roku dochází ke sníţené výţivě destičky krví. Jedním z prvních projevů degenerace bývají cirkulární trhlinky v anulus fibrosus, které se postupně zvětšují a přibliţují se k nucleus pulposus. Tyto anulární trhliny mohou být periferní, koncentrické nebo radiální. Existuje několik názorů na to, které trhliny se objevují jako první a jakým mechanizmem vznikly. Předpokládá se, ţe periferní trhliny vznikají spíše jako následek traumatu neţ biochemických pochodů. Naopak vznik koncentrických a radiálních trhlin je spojován s dalšími změnami degenerativního charakteru. [13]. Degenerativní změny ploténky jsou charakteristické ztrátou gelatinózní struktury nucleus pulposus a fibrózou ploténky. Velkou úlohu hrají biochemické změny, při nichţ dochází ke sníţení proteoglykanů v ploténce a ke změnám v jejich molekulární struktuře. Protoţe obsah vody v ploténce je vázán na přítomnosti proteoglykanů, změnou jeho koncentrace v ploténce se mění i celková hydratace ploténky. To se negativně odrazí na vlastnostech meziobratlové destičky sníţí se schopnost odolávat kompresivní zátěţi páteře a nárazům [13, 25]. V důsledku strukturálních změn ploténky a oslabení anulus fibrosus dochází k výhřezu ploténky. Nejčastější je zevní vyklenování ploténky (protruze disku) za hranice obratlového těla. Dále můţe docházet k vnitřnímu vyklenutí nucleus pulposus (herniace či prolaps) do fisur v anulus fibrosus. Vyhřeznutí můţe být mediální a paramediální a komprimovat tak páteřní kanál či laterární, které můţe utlačovat příslušné míšní kořeny. Pokud se 20

21 jedná o masivnější výhřezy, ty mohou vyprovokovat projevy ve dvou sousedních kořenech (typické u L5, S1) [18, 20]. Dalším patologickým nálezem degenerace ploténky je extruze disku, kdy část nucleus pulposus proniká defektem v anulus fibrosus a část zůstává ve spojení se zbývající hmotou jádra. Posledním moţným nálezem je epidurální výhřez, při němţ dochází k prostupu nucleus pulposus skrz lig. longitudinale posterior a k jeho migraci v epidurálním prostoru kraniokaudálním směrem nebo do kořenového kanálu [13] Klinické projevy a průběh onemocnění Degenerativní poruchy jsou klinicky významné, aţ pokud působí poruchu funkce (omezení pohybu) či bolest. Bolest je hlavním projevem vertebrogenních obtíţí. Je obvykle vyprovokována určitou polohou, postojem či zatíţením při práci. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, ţe obecným rysem degenerativních změn je fakt, ţe jejich přítomnost a rozsah většinou nekoreluje s tíţí aktuálního bolestivého stavu. Tím se liší od poruch funkčních. Bolesti tedy nejsou vţdy nutnou podmínkou klinických projevů při vetrebrogenním onemocnění degenerativní etiologie. VAS se můţe projevovat i samotným omezením pohybu. Nejčastěji se však jedná o kombinaci obou symptomů [13]. Bolest Je charakterizována jako nepříjemný počitek, který negativně ovlivňuje činnost hybného systému. Na druhé straně má i pozitivní charakter, jelikoţ signalizuje moţná poškození pohybového systému [25]. Bolestivý počitek zachycují periferní receptory zvané nociceptory. Jsou to volná nervová zakončení, jejichţ terminální konce jsou bez myelinové pochvy. Nociceptory se chovají jako chemoreceptory a jsou aktivovány chemickými působky neboli mediátory bolesti (histamin, serotonin, kyselé ph 21

22 aj.). Bolestivá informace je pak vedena aferentními drahami spinobulbaris, bulbothalamicus a thalamocorticalis aţ do parietálního laloku projekční oblasti mozkové kůry. Za následné emocionální zpracování bolesti jsou zodpovědné spoje s limbickým systémem. Proces vnímání bolesti má dvě sloţky, a to sloţku algognostickou, která představuje percepci bolesti, analýzu jejího charakteru a lokalizaci bolesti a sloţku algotymickou, která přestavuje emocionální reakci na bolest. Poslední zmiňovaná sloţka je výraznější u introvertních osob, u kterých je sníţen práh vnímání bolesti [3]. Bolest pohybového systému má především, jak jiţ bylo zmíněno, signální funkci. Jelikoţ však vůle člověka můţe tyto varovné signály potlačit, je pohybový systém nadále přetěţován a důsledkem pak bývá vznik typických onemocnění hybného systému [25]. Příčinu bolesti zad však nelze hledat vţdy v páteři samotné. Někdy se můţe jednat o bolest přenesenou z nemocného orgánu, jindy mohou být příčinou bolesti svaly či nervová soustava. Je třeba mít na vědomí i vliv reflexních změn vyvolaných místním podráţděním. Tyto změny se pak mohou projevit jak v příslušném segmentu kůţe jako tzv. hyperalgetické zóny, tak i ve svalech jako svalový spazmus, na periostu jako bolestivé okosticové body, na páteři omezením pohybu a nakonec na vnitřních orgánech jako orgánová porucha funkce [19]. Dělení bolesti podle začátku a trvání: bolest akutní má okamţitý začátek, netrvá déle neţ 3 měsíce a signalizuje onemocnění nebo ohroţení tkáně, bolest subakutní projevuje se postupným začátkem a také netrvá déle neţ 3 měsíce, chronickou bolest trvá více neţ 3 měsíce, negativně ovlivňuje spánek, psychiku člověka, GIT a reakci CNS, 22

23 bolest recidivující vracející se bolest, po asymptomatickém období se znovu objeví [13]. Dělení bolesti podle lokalizace a šíření: lokální bolest nemá radiaci do okolí. Často je označována termíny cervikalgie (bolest krční oblasti páteře) a lumbalgie (bolest bederní oblasti páteře). Za příčinu bolesti se povaţuje lokální postiţení struktur páteře, a to ligament, svalů, meziobratlové ploténky a intervertebrálních kloubů. pseudoradikulární bolest má místo vzniku v periferní somatické tkání. Prostřednictvím periferních nervů a míšních kořenů je bolest převedena do odpovídajících segmentů, ve kterých nacházíme funkční poruchy, reflexní změny a vegetativní poruchy trofiky. Známky objektivní kořenové symptomatologie nejsou přítomny. radikulární bolest vzniká dráţděním příslušného nervového kořene. Projevuje se bolestí s iradiací podél dermatomu (odpovídající část kůţe, která je inervovaná z určitého páteřního segmentu), který je inervován z poškozeného míšního kořene. Často doprovází degenerativní změny na páteři [13] Spondylóza (spondylosis deformans) Jedná se o proces, který postihuje intervertebrální prostory. Obvykle postihuje více segmentů páteře, ale v případě poúrazových stavů můţe postihnout i jednotlivý segment. Dochází při něm k tvorbě osteofytů na ventrálních či dorzálních částech obratlových těl. Důsledkem je sníţená flexibilita páteře a bolesti dostavující se během a po námaze. Objevuje se také ranní ztuhlost. V případě dorsolaterální lokalizace můţe přítomnost osteofytu vést ke kompresi nervového kořene. Na RTG snímku je prokazatelné sníţení intervertebrálních prostorů a tvorba osteofytů [11, 13]. 23

24 Spondylartróza Je degenerativní onemocnění postihující intervertebrální klouby. Projevuje se postupným opotřebením meziobratlových chrupavek spojených s tvorbou osteofytů, dochází k zániku kloubní štěrbiny a zuţování páteřního kanálu. Následkem toho mívá pacient bolesti v zádech a méně ohebnou páteř. Na RTG snímku je pak patrné postiţení intervertebrálních kloubů [11, 13] Spondylolistéza Jde o stav, kdy se horní obratel posune ventrálně vůči spodnímu obratli. Příčinou mohou být jak kongenitální formy onemocnění, tak důsledky traumatizace. Ovšem nejčastějším důvodem vzniku jsou defekty v isthmu obratle a degenerativní změny v meziobratlových kloubech. Ty se projevují vznikem osteofytů a degenerací vazů a kloubních pouzder. Při tomto posunu nedochází k útlaku páteřního kanálu. Malé skluzy mohou být často asymptomatické, větší se pak projevují bolestí v zádech při námaze aţ kořenovými příznaky z napětí míšních kořenů. Jedním ze symptomů můţe být i tzv. obraz prkna, který se projevuje kontrakturou paravertebrálních svalů. Nemocný při něm leţí na zádech a při pasivním zvedání DKK nedojde k reflexní flexi v kyčlích, ale ke zvednutí celé pánve od podloţky. Posuny obratlů proti sobě jsou patrné na bočných projekcích RTG snímků. Nejčastěji je postiţen segment L5/S1 [11] Stenóza páteřního kanálu Fyziologické rozmezí šíře kanálu se pohybuje mezi mm. Zúţení (stenóza) prostoru v páteřním kanálu vede k útlaku nervové tkáně. Vzniká následkem pokročilého stádia spondylartrózy nebo spondylózy, tedy v důsledku degenerativních změn. Můţe se však také objevit v kongenitální formě. Při stenóze páteřního kanálu dochází k jeho zúţení a utlačení vnitřních struktur. Manifestuje se zejm. v oblasti bederní a krční páteře. 24

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové

Více

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Rozdělení vertebrogenních bolestivých syndromů (VAS) 1. VAS = projev organického

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Vertebrogenní poruchy. Páteř. Páteř. Meziobratlová ploténka. Meziobratlová ploténka 3/29/2013

Vertebrogenní poruchy. Páteř. Páteř. Meziobratlová ploténka. Meziobratlová ploténka 3/29/2013 Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV - vedoucí příčinou omezení aktivity lidí do 45 let - 5. nejčastější příčina hospitalizace u nás - téměř každý se setká s atakou bolestí

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Únorová akce upozornila: nesprávné provádění každodenních činností má za následek bolesti zad ZAČÍNÁ EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD? Bolesti zad velmi

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech.

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech. VAS - VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM Téměř každý z nás má v průběhu života zkušenosti s bolestí v zádech. Tyto obtíže často člověka omezují v běžných denních činnostech, vedou často k pracovní neschopnosti.

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích Požadavek na aktualizaci seznamu nzp a zařazení onemocnění páteře i u nás Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Dosavadnípracovnínávrh

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U ALGICKÉHO VERTEBROGENNÍHO SYNDROMU DEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Akutní vertebrogenní onemocnění

Akutní vertebrogenní onemocnění Akutní vertebrogenní onemocnění dělení, symptomatologie, kauzální terapie MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc Akutní vertebrogenní onemocnění 10 20 % pacientů neurologické amb.. OUP Převažují těžší nálezy

Více

Vertebrogenní onemocnění. As.MUDr. Martina Hoskovcová As.MUDr. Jiří Bohm

Vertebrogenní onemocnění. As.MUDr. Martina Hoskovcová As.MUDr. Jiří Bohm Vertebrogenní onemocnění As.MUDr. Martina Hoskovcová As.MUDr. Jiří Bohm Rozdělení vertebrogenních syndromů 1. Vertebrogenní syndrom při organickém specifickém onemocnění páteře i jiných systémů (nádory,

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Lumbální spinální stenóza. S. Voháňka

Lumbální spinální stenóza. S. Voháňka Lumbální spinální stenóza S. Voháňka Několik historických poznámek 1803: Portal si všiml spinální stenózy při autopsii nemocného s křivicí 1911: Dejerine odlišil neurogennní a vaskulární klaudikace 1954:

Více

HLAVNÍ TÉMA. MUDr. Kurt Kaltofen Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové

HLAVNÍ TÉMA. MUDr. Kurt Kaltofen Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE A MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ LÉČBY MUDr. Kurt Kaltofen Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové Degenerativní onemocnění krční páteře patří v současnosti mezi významné

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Neurologické příznaky stenózy páteřního kanálu. MUDr. Denisa Šímová Neurologické oddělení Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Neurologické příznaky stenózy páteřního kanálu. MUDr. Denisa Šímová Neurologické oddělení Krajská nemocnice Liberec, a.s. Neurologické příznaky stenózy páteřního kanálu MUDr. Denisa Šímová Neurologické oddělení Krajská nemocnice Liberec, a.s. Definice : Zúžení páteřního kanálu na základě postižení kostí, měkkých tkání či

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Centrum pro zdravější záda Pyramida Lázeňský hotel Pyramida, Františkovy Lázně

Centrum pro zdravější záda Pyramida Lázeňský hotel Pyramida, Františkovy Lázně MTT - Medicínská Tréninková Terapie dle Dr. med. F.M.Alfena Zdravější záda svobodnější duch OBSAH: Medicínská tréninková terapie (MTT) 4 ID-test a průběh terapie krok za krokem 6 Výhody & argumenty 9

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

(a určitě ne naposledy )

(a určitě ne naposledy ) podruhé (a určitě ne naposledy ) BOLESTI ZAD Není těžké uvěřit, že si na bolesti v zádech během svého života postěžuje až 80 % obyvatel vyspělého světa. Během posledního desetiletí se tento problém rozrostl

Více

Katalog výrobků Ortopedické protetiky

Katalog výrobků Ortopedické protetiky Katalog výrobků Ortopedické protetiky Trupové ortézy Končetinové ortézy Vertikalizační stojan Ortopedické vložky Protézy horních a dolních končetin Úpravy a opravy ortéz a protéz Protetické úpravy a opravy

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

rehabilitační centrum

rehabilitační centrum rehabilitační centrum CEník CEník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ masáže KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) 230 Kč Klasická

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Upozornění. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Upozornění. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU

ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU MUDr. Miloš Matouš, PaedDr. Miluše Matoušová, prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrCs. ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Korden se může používat v domácím prostředí i v léčebně- preventivních zařízeních, je možné jej také vzít s sebou na cesty.

Korden se může používat v domácím prostředí i v léčebně- preventivních zařízeních, je možné jej také vzít s sebou na cesty. Korden je určený pro úpravu páteře, odstranění bolesti kloubů a svalů, relaxaci hlubokých paravertebrálních svalů, uzdravení a korekci funkčního stavu páteře. Mechanismus umožňuje selektivně působit na

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Viscerální vzorec v PS Vzniká na podkladě změny aferentace ( nocicepce) z vnitřních

Více