Význam intercepce v hydrologickém cyklu povodí pramenných oblastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam intercepce v hydrologickém cyklu povodí pramenných oblastí"

Transkript

1 110 stavební obzor 5 6/2014 Význam intercepce v hydrologickém cyklu povodí pramenných oblastí Tomáš ČERNÝ Ing. Michal DOHNAL, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Ing. Miroslav TESAŘ, CSc. AV ČR Ústav pro hydrodynamiku Nezanedbatelná část dešťových srážek je během jejich trvání zachycena na povrchu vegetace a budov. Tato část srážek, jejíž velikost je dána intercepční kapacitou zasaženého povrchu, je následně odpařena zpět do atmosféry. Používané prostorově distribuované hydrologické modely vyžadují znalost všech složek hydrologického cyklu včetně intercepce a hlavních parametrů, které ovlivňují její velikost a rychlost odpařování vody zpět do atmosféry. V článku je studována intercepce smrkového lesa v experimentálním povodí na Šumavě. The importance of interception in the hydrological cycle of the headwater catchments An appreciable part of precipitation is intercepted on the surface of vegetation and buildings during rainfall event. This part of rainfall, which is usually called interception capacity of the surface, is subsequently evaporated back to the atmosphere. Currently available distributed hydrological models require detailed knowledge of all components of the hydrological cycle, including interception and key parameters affecting amount of interception and rate of evaporation back to the atmosphere. In this paper the interception of the spruce forest canopy at an experimental catchment in the Sumava Mts. is studied. Úvod Proces, během něhož je významná část dešťových srážek zachycena na povrchu vegetace a budov, se v hydrologii označuje jako intercepce. Část srážek, která byla zachycena, se neúčastní odtoku a je následně odpařena zpět do atmosféry. V urbanizovaných povodích může mít vliv na tepelný režim budov, návrh stokových sítí a životnost některých stavebních konstrukcí. V přirozených povodích ovlivňuje transpiraci rostlin, formování odtoku nebo transport tepla a vodní páry v přízemních vrstvách atmosféry. Pominutí procesu intercepce nebo jeho přílišné zjednodušení může podstatným způsobem znejistit jednotlivé složky hydrologické bilance nebo předpovědi komplexních hydrologických modelů. Lepší pochopení procesu intercepce umožní spolehlivě odhadnout jeho vliv a navrhnout efektivní intercepční model pro zkoumanou lokalitu. V takovém případě je nezbytná znalost hlavních parametrů, které ovlivňují její velikost a rychlost odpařování vody zpět do atmosféry. Pro hydrologickou bilanci přirozených povodí se zpravidla uvádí DS = H P (H Q + H ET ), (1) kde S je zásoba vody v povodí, H P je srážková výška na volné ploše, H Q je odtoková výška v závěrovém profilu, H ET je velikost evapotranspirace na povodí. Z hlediska bilance na úrovni povodí je intercepční ztráta zahrnuta v evapotranspiračním členu rovnice (1). Proto se někdy intercepční ztráta označuje jako intercepční výpar. Nicméně její velikost se obvykle vyjadřuje jako část srážkové výšky (v procentech). Důvodem je skutečnost, že se intercepční ztráta nejčastěji určuje výpočtem z bilance vegetačního krytu (tj. nezávisle na určení evapotranspirace na povodí). Detaily výpočtu evapotranspirace v podmínkách malých horských povodí se zabývali autoři [1] a [2]. Členitost půdního povrchu, typ vegetačního krytu a místní klimatické podmínky určují množství srážek, které dopadá na půdní povrch. Srážková voda se v důsledku přítomnosti vegetačního krytu rozděluje na část, která: zůstává na vegetaci a vypaří se během srážkové události nebo po jejím skončení (intercepce); steče po stoncích, větvích či kmenech rostlin na zemský povrch (stok po kmeni); po kontaktu s vegetací, anebo bez kontaktu propadne na zemský povrch (podkorunová srážka). Pro vegetační kryt je tedy možné psát H P = H SF +H TF +H I, (2) kde H SF je velikost stoku po kmeni, H TF je podkorunová srážková výška, H I je intercepční ztráta. Součet stoku po kmeni a podkorunové srážky se někdy označuje jako čistá srážka (v lesnické terminologii porostní či efektivní srážka), srážka na volné ploše H P zase jako celková. Pokud jsou srážka na volné ploše, stok po kmeni a podkorunová srážka spolehlivě měřeny, je možné velikost intercepční ztráty z bilance přímo vypočítat. Tímto způsobem určují intercepční ztrátu např. [3] nebo [4]. Cílem článku je ve dvou vegetačních sezónách určit velikost intercepce porostu smrků ztepilých na experimentální ploše v šumavském povodí a tyto hodnoty porovnat s hodnotami publikovanými pro lesní společenstva podobné druhové skladby. Zároveň stanovit průměrnou hodnotu indexu listové plochy na experimentální ploše a na základě regresní analýzy srážkových událostí vybrat další parametry, které ovlivňují velikost intercepce a rychlost odpařování vody zpět do atmosféry. Experimentální plocha a přístrojové vybavení V Šumavském podhůří je dlouhodobě monitorován hydrologický a klimatický režim malého horského povodí Liz (6,5 km severozápadně od Vimperka). Experimentální po-

2 stavební obzor 5 6/ vodí Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR je součástí povodí Volyňky a disponuje bezmála čtyřicetiletou řadou měření. Plocha povodí je 0,99 km 2, průměrná nadmořská výška 941 m n. m., průměrný roční srážkový úhrn 863 mm, průměrná odtoková výška 345 mm, průměrná roční teplota 6,6 C (za hydrologické roky ). Hydropedologická a meteorologická pozorování jsou soustředěna v blízkosti meteorologické stanice na horské louce v dolní části povodí a na experimentální ploše ve svažité zalesněné reprezentativní části povodí. V této studii jsou použita kontinuální měření srážek prováděná v letech 2012 a 2013 pomocí váhových srážkoměrů MRW500 (fy Meteoservis) se záchytnou plochou 500 cm 2 (obr. 1). Vrchní hrana srážkoměru je ve výšce 1 m nad terénem. Výrobcem deklarovaná přesnost měření je ±0,1 mm a není závislá na intenzitě srážek. Vzdušná vzdálenost mezi srážkoměry je přibližně 400 m. Lesní porost je tvořen výhradně jedinci smrku ztepilého (Picea Abies (L.) Karst.) ve stáří mezi osmdesáti a devadesáti lety. Keřové patro není přítomno, zastoupení hrabanky a nesouvislého porostu trav bylinného patra je přibližně rovnocenné. Stok po kmeni je u vybraných jedinců na výzkumné ploše zaznamenáván překlopným průtokoměrem s rozlišením 0,1 mm. 3,54 a maximální 3,75 m 2 m -2. Rozdělení asimilačních orgánů u jehličnatých stromů není náhodné [5]. Měřené hodnoty byly vynásobeny opravným koeficientem pro smrky, který navrhli Gower a Norman [6]. Opravené hodnoty indexu listové plochy jsou potom 5,66-6,00 m 2 m -2. Obdobné hodnoty indexu listové plochy smrkových monokultur byly zjištěny v pracích [7], [8]. Intercepční ztráta a stok po kmeni V obou zkoumaných vegetačních sezónách byl měřený stok po kmeni velmi malý a hodnoty se pohybovaly na úrovni chyby měření. Navíc v žádné sezóně nepřesáhl celkový měřený objem stoku po kmeni 1 % úhrnu srážek na volné ploše. Z těchto důvodů byl stok po kmeni v této studii zanedbán. Pozornost byla rovněž věnována depozici vody z větrem hnané mlhy a nízké oblačnosti na lesní porost (tzv. usazené srážce), která v dané oblasti může zjištěné hodnoty intercepční ztráty ovlivnit. Pro vyhodnocovaná období bylo možné vzhledem k malé četnosti a trvání mlh vyšší intenzity tento vliv zanedbat. Porovnáním srážkových úhrnů naměřených na volné ploše a podkorunových srážek na experimentální ploše byla stanovena celková intercepční ztráta ve vegetačních sezónách 2012 a V roce 2012 její velikost činila 48 % srážek, v roce 2013 potom 35 %. Délka sezóny v roce 2012 byla zkrácena pro zachování homogenity datové řady, za stejně dlouhé období a ve vzájemně si odpovídajících částech roku je zjištěná intercepční ztráta v letech 2012 a 2013, a to 36 %, resp. 33 %. Rozdílnost zjištěných ztrát je diskutována v souvislosti s regresní analýzou jednotlivých srážkových epizod. Obr. 1. Měření podkorunových srážek Index listové plochy Nejrozšířenější charakteristikou porostů rostlinných společenstev je index listové plochy (leaf area index, LAI). U jehličnatých stromů je definován jako celková plocha všech jehlic nad jednotkovou plochou půdy [m 2 m -2 ]. Hodnota indexu byla zjišťována nedestruktivní nepřímou metodou, která k měření využívá sluneční záření dopadající na širokoúhlý optický senzor. Na experimentální ploše v rámci povodí Liz byla během jednorázové kampaně v srpnu 2012 použita dvojice přístrojů LAI 2000 (fy LI-COR Biosciences). Provedeno bylo dvanáct měření, minimální zjištěná hodnota byla Obr. 2. Intercepční ztráta dřevin v závislosti na bazální ploše kmene [9], [10], [11] Hodnoty intercepční ztráty je možné s různou úspěšností korelovat se stářím porostu, hodnotou indexu listové plochy, zapojením jedinců do porostu na zkoumané lokalitě nebo se součtem plochy všech kmenů ve výčetní výšce vyjádřeným na jednotku plochy stanoviště (tzv. bazální plochou kmene). Zapojení smrků ztepilých, vyjádřené bazální plochou kmenů, bylo 55,7 m 2 ha -1. Velikost intercepční ztráty jehličnatých stromů v závislosti na jejich zapojení do porostu vyjádřeném prostřednictvím bazální plochy kmene je na obr. 2.

3 112 stavební obzor 5 6/2014 Regresní analýza srážkových epizod Detailní analýzou srážkových událostí ve zkoumaném období byla určována nasycená intercepční kapacita jehlic a hodnota volného propadu smrkovým porostem na lokalitě. Za období od července roku 2012 do října 2013 bylo podrobně analyzováno 39 srážkových epizod (tab. 1, tab. 2). Ve zkoumaném období se podařilo změřit širokou škálu epizod s dobou trvání v řádu hodin až dnů a srážkovými úhrny 2,4-72,7 mm. Maximální zaznamenaná okamžitá srážková intenzita byla 50 mm h 1. K určení nasycené intercepční kapacity i velikosti volného propadu byla využita regresní analýza jednotlivých srážkových epizod ve formě kumulativních srážkových intenzit z volné plochy a pod korunami stromů. Na základě této analýzy je možné volný propad ztotožnit se sklonem přímky, která vyhovuje vzájemným kumulativním srážkovým intenzitám na volné ploše a pod korunami stromů před vyčerpáním intercepční kapacity. Nasycená intercepční kapacita se zobrazí jako průsečík regresní přímky (proložené body kumulativních srážkových intenzit po vyčerpání intercepční kapacity) s osou x, tj. osou srážek na volné ploše (obr. 3). Obr. 3. Regresní analýza srážkové epizody z srpna 2012 Výrazná inflexe, umožňující oddělit fáze srážky před nasycením a po nasycení intercepční kapacity porostu proložené přímky A a B, je patrná z obr. 3. Přímka A se používá k určení volného propadu, přímka B k odhadu nasycené intercepční kapacity. Sklon přímky A (obr. 3) proložené měřeními před nasycením intercepční kapacity v případě epizody z 25. na 26. srpna, tj. velikost volného propadu, byla 11,8 %. Nasycená intercepční kapacita (průsečík regresní přímky B s osou x) činila 4,8 mm. Po nasycení intercepční kapacity se obvykle sklon proložené přímky blíží jedné (dochází téměř ke 100% propadu). V případě vybrané srážkové epizody je sklon proložené přímky ve druhé fázi epizody menší v porovnání s přímkou x = y, důvodem je pravděpodobně odpaření části zachycené vody během srážky. Tab. 1. Nasycená intercepční kapacita a volný propad porostu smrků ztepilých v roce 2012 * Identifikátor epizody Měsíc Úhrn ** Doba trvání [min] Volný propad [%] Nasycená kapacita I 6 2, ,9 II 7 7, ,5 3,0 III 7 17, ,5 IV 7 4, ,8 0,7 V 8 15, ,6 VI 8 7, ,5 VII 8 19, ,7 4,8 VIII 9 4, ,5 0,5 IX 9 4, ,7 1,4 X 9 19, ,7 4,5 XI 10 7, ,9 3,4 XII 10 13, ,1 1,8 XIII 7 5, ,5 1,6 XIV 8 36, ,4 XV 9 2, ,4 1,4 XVII 10 4, ,5 1,6 * chybějící hodnoty nebylo možné spolehlivě určit; ** srážkový úhrn měřen na volné ploše Tab. 2. Nasycená intercepční kapacita a volný propad porostu smrků ztepilých * v roce 2013 * Identifikátor epizody Měsíc Úhrn** Doba trvání [min] Volný propad [%] Nasycená kapacita I 4 5, ,9 1,6 II 5 14, ,7 III 5 15, ,4 1,7 IV 5 6, ,0 0,7 V 5 7, ,3 VII 5 8, ,4 1,8 VIII 5 9, ,2 0,5 IX 6 72, ,2 5,5 X 6 4, ,2 0,8 XI 6 9, ,8 3,0 XIII 6 5, ,6 1,2 XIV 7 8, ,7 XV 8 19, ,1 XVI 8 11, ,4 3,5 XVII 8 19, ,7 XVIII 8 9, ,4 0,8 XX 6 31, ,0 2,5 XXI 6 2, ,6 0,7 XXII 4 4, ,3 XXIII 4 22, ,4 2,7 XXIV 6 5, ,9 1,7 XXV 9 9, ,2 XXVI 9 13, ,8 5,4 * chybějící hodnoty nebylo možné spolehlivě určit; ** srážkový úhrn měřen na volné ploše

4 stavební obzor 5 6/ Průměrná hodnota nasycené intercepční kapacity smrku ztepilého v roce 2012 byla 2,1 mm. V následujícím roce potom 2 mm. Odhadované množství volného propadu (tj. množství srážek, které propadne na půdní povrch bez kontaktu se stromovým patrem) v letech 2012 a 2013 bylo 18,7 %, resp. 20,5 %. Nejvyšší vyhodnocená nasycená intercepční kapacita byla zjištěna pro srážkovou událost z 1. června na 3. června Tato srážka zároveň trvala nejdéle ze všech analyzovaných událostí, což napovídá, že zjištěná intercepční kapacita je silně ovlivněna výparem. Všechny zjištěné hodnoty volného propadu se pohybovaly mezi 7-45 %. Téměř ve třetině případů nebylo možné ve zkoumaném období velikost volného propadu zjistit. Šlo vesměs o krátké intenzivní bouřky, v rámci nichž jsou očekávány (vzhledem k vysoké kinetické energii vodních kapek a silnému větru) nejvyšší hodnoty volného propadu. Jedním z důvodů je vzájemná vzdálenost lokalit měření podkorunových srážek a srážek na volné ploše. Pro získání relevantních dat z rychle postupujících bouřkových buněk, přinášejících nejintenzivnější srážky, je vzdálenost srážkoměrů příliš velká. Závislost veličin na charakteru srážky V další části studie byla analyzována závislost celkové intercepční ztráty, nasycené intercepční kapacity a velikosti volného propadu na době trvání, intenzitě a velikosti srážky a velikosti předcházejících srážek (za dobu 72 h před začátkem události). Závislost mezi intercepční kapacitou a velikostí předcházejících srážek ani mezi celkovou intercepční ztrátou a velikostí předcházejících srážek nebyla prokázána. To znamená, že vypařování vody zachycené na jehlicích smrků bylo v letech 2012 a 2013 poměrně rychlé a u většiny analyzovaných epizod neovlivňuje zachycená voda z předchozí srážky intercepční kapacitu srážky následující. Naopak zřetelná závislost byla zjištěna mezi určenou intercepční ztrátou a srážkovým úhrnem jednotlivých epizod (obr. 4a). Koeficient determinace R 2 je roven 0,3886. To znamená, že navržený model mocninné funkce popisuje bezmála 40 % změřených epizod. Volný propad v závislosti na srážkové intenzitě jednotlivých událostí je patrný z obr. 4b. Vyšší hodnoty naměřené při intenzivnějších srážkách jsou s pravděpodobně způsobeny vyšší kinetickou energií vodních kapek. Neprůkazná závislost je důsledkem nemožnosti vyhodnotit nejintenzivnější srážky ve sledovaném období. Závěr V článku je studována intercepce smrkového lesa v rámci experimentálního povodí na Šumavě. V letech 2012 a 2013 byla ze srážkových úhrnů pod korunami stromů a na volné ploše určena celková intercepční ztráta porostu. V hodnoceném období od června do října 2012 dosahovala 36 %, zatímco v roce 2013 to bylo za porovnatelné období 33 %. Zjištěné hodnoty intercepční ztráty byly konfrontovány s publikovanými hodnotami intercepční ztráty jehličnatých stromů různého zapojení. Porovnáním bylo zjištěno, že na experimentální lokalitě je mírně vyšší než u jiných neopadavých jehličnanů shodného zapojení do porostu. Ve vegetační sezóně 2012 byla současně změřen index listové plochy smrků ztepilých, na výzkumné lokalitě na povodí Liz dosahoval 5,66-6,00 m 2 m -2. Rozborem jednotlivých srážkových událostí byla zjištěna průměrná nasycená intercepční kapacita 2,04 mm a průměrný volný propad 19,8 %. Byla studována závislost nasycené intercepční kapacity a velikosti volného propadu na době trvání, intenzitě a velikosti srážky, nebo na velikosti předcházejících srážek. Získané výsledky naznačují, že (spolu s indexem listové plochy) jsou nejdůležitějšími parametry ovlivňujícími intercepci velikost a intenzita srážky. Článek vznikl za přispění Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MŠMT a projektu TA Technologické agentury ČR. Obr. 4. Závislost intercepční ztráty na velikosti srážky (a) a velikosti volného propadu na průměrné intenzitě srážkové události (b) Literatura [1] Punčochář, P. Křeček, J.: Potenciální evapotranspirace v horském povodí. Stavební obzor, 20, 2011, č. 3, s ISSN (Print) [2] Dohnal, M. Vogel, T.: Výpočet evapotranspirace s využitím znalosti radiačních poměrů horského povodí. Stavební obzor, 20, 2011, č. 3, s ISSN (Print) [3] Brutsaert, W.: Hydrology: An introduction. Cambridge, Cambridge University Press [4] Gerrits, A. M. J.: The role of interception in the hydrological cycle. [PhD Thesis], Delft, Delft University of Technology, [5] Norman, J. M. Jarvis, P. G.: Photosynthesis in Sitka spruce, V. Radiation penetration theory and a test case. Journal of Applied Ecology, 12, 1975, pp

5 114 stavební obzor 5 6/2014 [6] Gower, S. T. Norman, J. M.: Rapid estimation of leaf area index in forests using the LI-COR LAI Ecology, 72, 1990, pp [7] Homolová, L. Malenovský, Z. Hanuš, J. Tomášková, I. Dvořáková, M. Pokorný, R.: Comparison of different ground techniques to map leaf area index of Norway spruce forest canopy. ISPMSRS 2007, Davos, [8] Kantor, P. Šach, F. Černohous, V.: Development of foliage biomass of young spruce and beech stands in the mountain water balance research area. Journal of Forest Science, 55, 2009, pp [9] Crockford, R. H. Richardson, D. P.: Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow and interception: effect of forest type, ground cover and chmate. Hydrological Processes, 14, 2000, pp [10] Barbier, S. Balandier, P. Gosselin, F.: Influence of several tree traits on rainfall partitioning in temperate and boreal forests: A review. Annals of Forest Science Journal, 66, 2009, p [11] Grelle, A. Lundberg, A. Lindroth, A. Morén, A.-S. Cienciala, E.: Evaporation components of a boreal forest: variations during the growing season. Journal of Hydrology, 197, 1997, pp

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

Průběžná zpráva č. 2 Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP v roce 2005

Průběžná zpráva č. 2 Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP v roce 2005 Průběžná zpráva č. 2 Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP v roce 2005 Program Geosféra - SB evidenční označení programu: VaV/1D/1/29/04 název projektu: Biogeochemické cykly ekologicky významných

Více

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Starosta 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Bod pořadu jednání: 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML č. 1/2011 O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství

Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra pěstování lesů, Katedra staveb, Katedra vodního hospodářství Katedra biotechnických úprav krajiny v koedici s Výzkumným ústavem

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska

Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska Soil and Water, 2/2003: 167-180, Scientific Studies RISWC Praha, ISSN 1213-8673 Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska Tomáš Litschmann Ivan Oukropec Miroslav Pražák Úvod Ve spolupráci

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: 27.1.2014 EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: Koloběh vody v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

TRANSPIRACE A EVAPOTRANSPIRACE V EKOFYZIOLOGII LESNÍCH DŘEVIN

TRANSPIRACE A EVAPOTRANSPIRACE V EKOFYZIOLOGII LESNÍCH DŘEVIN TRANSPIRACE A EVAPOTRANSPIRACE V EKOFYZIOLOGII LESNÍCH DŘEVIN Radek Pokorný, Zdeňka Klimánková, Otmar Urban, Lenka Krupicová, Zuzana Zvěřinová Summary The aim of this contribution is evaluation as well

Více

Key words Solar radiation; spatial insolation; stereoinsolation sensor; phytoclimate; microclimate of plant stands

Key words Solar radiation; spatial insolation; stereoinsolation sensor; phytoclimate; microclimate of plant stands NOVÁ METODA MĚŘENÍ STEREOINSOLACE POMOCÍ SPECIÁLNÍHO TERMOELEKTRICKÉHO SNÍMAČE NEW METHOD OF SPATIAL INSOLATION MEASUREMENT BY MEANS OF SPECIAL THERMOELECTRIC SENSOR Klabzuba Jiří, Kožnarová Věra Česká

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU VLTAVA RIVER CASCADE DURING THE FLOOD IN JUNE 2013 Tomáš Kendík, Karel Březina Abstrakt: Povodňová situace, kterou bylo zasaženo území povodí Vltavy na

Více

Zhodnocení napadení individuálního stromu a v okolí stromu navnazeného feromonem

Zhodnocení napadení individuálního stromu a v okolí stromu navnazeného feromonem Zhodnocení napadení individuálního stromu a v okolí stromu navnazeného feromonem Metodika hodnocení regionální početnosti kůrovců je zacílena k jednoduchému zjištění aktuálního ohrožení lesních porostů.

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1 Charakteristika přívalových srážek ve vybraných lokalitách na jižní Moravě v období 2003-2013 The characteristic of downpours in selected locations within South Moravia Region in the period 2003-2013 Gražyna

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Tomáš Vojtek

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Tomáš Vojtek UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Tomáš Vojtek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Deformace rámu testovacího zařízení železničních kol při realizaci

Více

VLÁHOVÁ BILANCE SMRKOVÉ MONOKULTURY VYŠŠÍCH POLOH DRAHANSKÉ VRCHOVINY

VLÁHOVÁ BILANCE SMRKOVÉ MONOKULTURY VYŠŠÍCH POLOH DRAHANSKÉ VRCHOVINY VLÁHOVÁ BILANCE SMRKOVÉ MONOKULTURY VYŠŠÍCH POLOH DRAHANSKÉ VRCHOVINY Pavel Hadaš Summary: Water balance of Norway spruce monoculture at higher altitudes of the Drahanská vysočina Upland The most vulnerable

Více

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer Růžena Petrová Abstrakt: Článek se zabývá možnostmi výzkumu a použití modelu termokinetiky povrchové půdní vrstvy, jež úzce souvisí

Více

Distribuce sluneční energie. Jak navracet vodu do krajinynové vodní paradigma

Distribuce sluneční energie. Jak navracet vodu do krajinynové vodní paradigma Distribuce sluneční energie Jak navracet vodu do krajinynové vodní paradigma Jan Pokorný, David Pithart ENKI, o.p.s., Ústav systémové biologie a ekologie AVČR Třeboň Les Kulturní krajina s dostatkem vody

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN Zdeněk Žalud 1, Miroslav Trnka 1, Daniela Semerádová 1, Martin Dubrovský 1,2 1 Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

KLIMATICKÁ ÚČINNOST POROSTŮ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN V KRAJINĚ CLIMATIC EFFICIENCY OF SHORT ROTATION COPPICES IN THE LANDSCAPE

KLIMATICKÁ ÚČINNOST POROSTŮ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN V KRAJINĚ CLIMATIC EFFICIENCY OF SHORT ROTATION COPPICES IN THE LANDSCAPE Acta Pruhoniciana 92: 45 49, Průhonice, 2009 KLIMATICKÁ ÚČINNOST POROSTŮ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN V KRAJINĚ CLIMATIC EFFICIENCY OF SHORT ROTATION COPPICES IN THE LANDSCAPE Miloslav Šír 1, Jan Weger 2,

Více

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny Měření kvality ovzduší v Orlických horách a zhodnocení naměřených koncentrací s ohledem na možné poškozující efekty na lesní ekosystémy v Orlických horách pro jednotlivé sloučeniny a jejich vzájemné působení

Více

VLIV VYSYCHÁNÍ BĚHEM MANIPULACE NA RŮST SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO A JEDLE BĚLOKORÉ. Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová

VLIV VYSYCHÁNÍ BĚHEM MANIPULACE NA RŮST SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO A JEDLE BĚLOKORÉ. Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová VLIV VYSYCHÁNÍ BĚHEM MANIPULACE NA RŮST SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO A JEDLE BĚLOKORÉ. Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová Abstrakt Pro upřesnění vlivu vysychání během manipulace na fyziologický

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

KVANTIFIKACE OBSAHU ŽIVIN V MLADÝCH POROSTECH BŘÍZY KARPATSKÉ A DISTRIBUCE BIOMASY V JEDNOTLIVÝCH STROMOVÝCH ČÁSTECH

KVANTIFIKACE OBSAHU ŽIVIN V MLADÝCH POROSTECH BŘÍZY KARPATSKÉ A DISTRIBUCE BIOMASY V JEDNOTLIVÝCH STROMOVÝCH ČÁSTECH KVANTIFIKACE OBSAHU ŽIVIN V MLADÝCH POROSTECH BŘÍZY KARPATSKÉ A DISTRIBUCE BIOMASY V JEDNOTLIVÝCH STROMOVÝCH ČÁSTECH QVANTIFICATION OF A NUTRIENT CONTENT IN YOUNG CARPATHIAN BIRCH STANDS AND THE DISTRIBUTION

Více

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2 1 W&ET Team, Box 27, 370 11 České Budějovice 2

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

Městský tepelný ostrov..

Městský tepelný ostrov.. Městský tepelný ostrov.. Jaký je rozdíl mezi vertikálními profily během jasného dne a jasné noci a za přítomnosti oblačnosti? výška Vertikální profil přízemní teploty vzduchu Během dne Teploměr v meteorologické

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation INFILTRAČNÍ SCHOPNOST PŮDY V POROSTECH RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation Mašíček T., Toman F., Vičanová M. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

TĚŽBY NAHODILÉ, NEZDARY KULTUR A EXTRÉMY POČASÍ NA VYBRANÝCH LESNÍCH SPRÁVÁCH LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH VLIV NA SMRK

TĚŽBY NAHODILÉ, NEZDARY KULTUR A EXTRÉMY POČASÍ NA VYBRANÝCH LESNÍCH SPRÁVÁCH LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH VLIV NA SMRK Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 2004, ISBN 80-86690-12-1 TĚŽBY NAHODILÉ, NEZDARY KULTUR A EXTRÉMY POČASÍ NA VYBRANÝCH LESNÍCH SPRÁVÁCH LESŮ ČESKÉ

Více

Vliv doprovodné zeleně na hlukovou situaci podél PK

Vliv doprovodné zeleně na hlukovou situaci podél PK Vliv doprovodné zeleně na hlukovou situaci podél PK D. Polič ČVUT v Praze, fakulta stavební RESUME: Impact of the accompanying greenery on the noise reduction alongside the roads and streets This article

Více

Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách

Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách 100 stavební obzor 5 6/2014 Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách Ing. Lukáš FIALA, Ph.D. Ing. Jan FOŘT Ing. Václav KOČÍ, Ph.D. doc. Ing. Zbyšek PAVLÍK,

Více

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI

Více

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK Metodika terénního měření a zpracování dat Copyright ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň prosinec

Více

Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows

Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows Příspěvek Bratislava 1999 Soukup, Kulhavý, Doležal Strana 1 (5) Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows Mojmír

Více

EKOLOGIE LESA 27.1.2014. Primární produkce lesních ekosystémů funkce abiotických faktorů

EKOLOGIE LESA 27.1.2014. Primární produkce lesních ekosystémů funkce abiotických faktorů EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 4: Primární produkce lesních ekosystémů funkce abiotických faktorů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu Hana Škopková, Miroslav Havránek Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí Konference Tvoříme klima pro budoucnost Liberec,

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I. Soubor map: Mapa struktury porostu na TVP 1 v oblasti Modravy v Národním

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů Frodlová Miroslava Elektrotechnika 09.08.2010 Práce je zaměřena na problematiku využití

Více

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman Podmínky a zdroje Michal Hejcman Úplná energetická bilance porostu Q N =I k +I d -I e -λ*e-h-p-f+r Q N je čistý příjem energie do porostu I k - iradiace(ozářenost) ve viditelném a UV spektru, v noci je

Více

Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy

Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 84 88 Srní 4. 7. října 2004 Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy Influence of vegetation cover on water and thermal regime

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Význam sněhu a laboratorní zjištění jeho vybraných parametrů v místním regionu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV Jiří Nožička, Jan Novotný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 207.1, Technická 4, 166 07, Praha 6, ČR 1. Základní princip PIV Particle image velocity PIV je měřící technologie, která

Více

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem Water and energy in airconditioning of planet Earth Jan Pokorný, ENKI,.p.s. Česká republika Česká zemědělská univerzita Praha Voda pre ozdravenie klímy

Více

Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie)

Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie) Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie) Téma: Hydrologické a klimatické poměry vybraného povodí DOUBRAVA Vladimír Stehno ERG 26 řeka Doubrava 1. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Pramení 1 km jihozápadně

Více

Klimatická anomálie 1992 1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991

Klimatická anomálie 1992 1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991 AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 74 78 Srní 4. 7. října 2004 Klimatická anomálie 1992 1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991 Climatic anomaly 1992 1996 in the

Více

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION 143 ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION ZDEŇKA PERUTKOVÁ - JAN MAREČEK Abstract This study presents

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass Kompostování réví vinného s travní hmotou Composting of vine cane with grass Oldřich Mužík, Vladimír Scheufler, Petr Plíva, Amitava Roy Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract The paper deals

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Martin Neruda 3), Jana

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Datum konání: 1. 9. 2008 2008/06/I ověřovatele zápisu: paní Jitku Ramírezovou a Ing. Petra Rachlického 2008/06/II program zasedání: 1. Informace, diskuse s občany

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí

Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 56 62 Srní 4. 7. října 2004 Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí Runoff formation in a small mountaineous watershed Tomáš Bayer 1, Miroslav Tesař 2 & Miloslav

Více

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Kristýna Bartůňková

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

Metody stanovení evapotranspirace a její hodnoty v České republice

Metody stanovení evapotranspirace a její hodnoty v České republice JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Katedra krajinného managementu Metody stanovení evapotranspirace a její hodnoty v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracoval: Tomáš Houdek

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.10.Bi.Nahosemenne_ rostliny Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření:

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky f. RIVA spol. s. r.o. upravují vztah objednatele a zhotovitele při dodávce montážních prací a dodávek podlahových

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Les definice. přes 950 definic na http://home.comcast.net/~gyde/defpaper.htm

Les definice. přes 950 definic na http://home.comcast.net/~gyde/defpaper.htm Lesnictví Les definice Jako les chápeme obvykle ekosystém v němž se ve vysoké hustotě (v zápoji) vyskytují stromy. (ve smyslu ekosystému nebo land cover) Původně (a i dnes) se jedná i o právní vymezení

Více

POUŽITÍ METAKRYLÁTOVÝCH GELŮ PŘI SANACI NOVODOBÝCH OBJEKTŮ

POUŽITÍ METAKRYLÁTOVÝCH GELŮ PŘI SANACI NOVODOBÝCH OBJEKTŮ Ing. Oldřich Tomíček, ESOX s.r.o., Libušina tř. 23, Brno, tel.: 532 196 423, email.: tomicek@esoxbrno.cz, Ing. Michal Grossmann, Minova Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, Ostrava, tel.: 596 232 801, email.:

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT

Více

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha Úvod V České republice bylo odvodněno zhruba 26 % výměry zemědělské půdy. Vzhledem

Více

Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno. Zpráva o povodni ve Sloupu na Blanensku a jeho okolí. 26. května 2003

Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno. Zpráva o povodni ve Sloupu na Blanensku a jeho okolí. 26. května 2003 Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno Zpráva o povodni ve u na Blanensku a jeho okolí 26. května 2003 Zpráva o povodni ve u na Blanensku a jeho okolí 26. května 2003 Zpracovali: Ing. Ivo Dostál,

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Transfer inovácií 5/009 009 PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Katedra technologie obrábění, FST, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 4, Plzeň, ČR e-mail: jandecka@kto.zcu.cz

Více

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů Strana 164 Sbírka zákonů č.22 / 2011 22 VYHLÁŠKA ze dne 27. ledna 2011 o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Český telekomunikační

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011

půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011 Sledování průběhu infiltrační schopnosti půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011 Tomáš Mašíček, František Toman, Martina Vičanová Mendelova

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

Význam meteorologických měření v systému integrovaného pěstování ovoce

Význam meteorologických měření v systému integrovaného pěstování ovoce Význam meteorologických měření v systému integrovaného pěstování ovoce Tomáš Litschmann Dne 29. března 2005 nabylo účinnosti nařízení vlády č.119/2005 Sb., které ve svém 14a ukládá pěstitelům žádajícím

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 743 (části týkající se náhrady mzdy)

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 743 (části týkající se náhrady mzdy) Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 743 (části týkající se náhrady mzdy) Části osmá až patnáctá znějí: ČÁST OSMÁ Změna zákoníku práce Čl. X Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

Sucho, součást našeho podnebí. Jaroslav Rožnovský e-mail: roznovsky@chmi.cz roznov@mendelu.cz

Sucho, součást našeho podnebí. Jaroslav Rožnovský e-mail: roznovsky@chmi.cz roznov@mendelu.cz Sucho, součást našeho podnebí Jaroslav Rožnovský e-mail: roznovsky@chmi.cz roznov@mendelu.cz Okruhy přednášky Výskyty extrémů počasí v posledních letech Sucho Predikce podnebí Závěry Ostrava_090215 Extrémy

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více