SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: kancelář starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty"

Transkript

1 Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : až STIS Stránka 1 z 7

2 K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17966). ěc: Prodej pozemku z majetku města ( RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 437/1 o výměře 53 m2, označenou dle GP jako p. p. č. 437/10 v k. ú. Nové Město nad Metují za cenu 130 Kč/m2 pozemku. RM 280 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17967). ěc: Prodej pozemku z majetku města pod BD ( RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pod bytovým domem č. p. 852 pozemek označený st. p. č o výměře 447 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v ulici Malecí za cenu 300 Kč/m2. K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17968). ěc: Prodej pozemků z majetku města pod BD ( RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pod bytovými domy č. p. 307 a č. p. 308 pozemky označené st. p. č. 617 o výměře 178 m2 a st. p. č. 339 o výměře 178 m2 vše v k. ú. Krčín v ulici Nahořanská za cenu 300 Kč/m2. K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17969). ěc: Prodej pozemků z majetku města pod BD ( RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pod bytovými domy č. p. 309 a č. p. 310 pozemky označené st. p. č. 499 o výměře 194 m2 a st. p. č. 500 o výměře 194 m2 vše v k. ú. Krčín v ulici Nahořanská za cenu 300 Kč/m2. K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17970). ěc: Pronájem pozemku pod bytovým domem ( Int: 1009/2013/OMP). RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st. p. č. 104 o výměře 170 m2 v k. ú. Spy, který je pod bytovým domem č. p. 33, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců a za nájemné v minimální výši 30 Kč/m2/rok. Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato. K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17971). ěc: Kácení dřevin rostoucích mimo les ( RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na p. p. č. 671/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 280 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17972). ěc: Změna PRKUK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje) - Nové Město nad Metují - Spy ( RM doporučuje ZM souhlasit s navrženou změnou Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje pro město Nové město nad Metují místní část Spy - nahrazení lokální čistírny odpadních vod čerpací stanicí a čerpáním odpadních vod na městskou čistírnu odpadních vod Nové Město nad Metují. K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17973). ěc: Opakování výzvy a zadávacího řízení na akci "Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října" s omezením předmětu zakázky (přesun z RM 279-3/3) ( RM doporučuje ZM souhlasit s realizací akce "Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října" v omezeném rozsahu dle varianty č. 2 a uložit OMM zaslat žádost na SFDI o převod nevyčerpaného příspěvku do roku 2014, dále uložit OMM zahájit ihned nové výběrové řízení na dodavatele této akce. STIS Stránka 2 z 7

3 K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17974). ěc: "Úspory energií Nové Město nad Metují, 2. etapa DDM č. p. 588" - vyvolaná investice ( RM schvaluje provedení víceprací - výměnu 22 ks radiátorů v souvislosti s realizací akce "Úspory energií Nové Město nad Metují, 2. etapa DDM č. p. 588" a ukládá OMM předložit v tomto smyslu ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17975). ěc: Monitoring skal u Zázvorky ( RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM informace z této schůzky a návrh dalšího postupu. RM 280 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17976). ěc: Doplnění vánoční výzdoby - svítících věnců na O ( RM uděluje výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje objednání 4 ks vánočních věnců u firmy ATELIÉR MAUR s. r. o., Libušínská 575 /82, Plzeň, za nabídkovou celkovou cenu Kč vč. DPH. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato. K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17977). ěc: Aktuální stav projektů ( RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni ve znění přílohy č. RM 276-3/6. K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17978). ěc: Inundační most (propustek) v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují ( RM bere na vědomí výsledky předložené z Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., která zpracovala Hydrotechnický výpočet/posudek lokality Krčín - Nové Město nad Metují a ukládá OMM zařadit obnovení inundačního mostu v ul. Husitská do zásobníku investičních akcí města. RM ukládá OMM informovat se na Povodí Labe o možnostech, jak by mělo město postupovat, aby byla v budoucnu zrealizována protipovodňová opatření v Krčíně. RM 280 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Smlouva o výpůjčce a o darování movité věci - kompostéru ( RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 280-3/8 Smlouvu o výpůjčce a o darování movité věci - kompostéru mezi městem Nové Město nad Metují (půjčitel) a žadatelem o kompostér (výpůjčitel - vlastník nemovitosti č. p.). Předmětem je bezplatná výpůjčka kompostéru o min. objemu 700 l po dobu 10 let od podpisu smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. RM 280 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17979). ěc: Dotované investiční akce pro rok 2014 ( RM předkládá ZM na vědomí seznam investičních akcí, které by se mohly realizovat v roce 2014 za pomoci dotací. STIS Stránka 3 z 7

4 K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17980). ěc: Zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují ( RM, na základě informací pořizovatele aktualizace Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují, doporučuje ZM projednat a schválit tuto aktualizaci jako Změnu č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace. RM 280 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: ORR, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Zápis bytové komise ( Int: OSN/135). RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu bytové komise č. 96 ze dne včetně jeho příloh ve znění přílohy č. RM 280-4/1. RM 280 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17981). ěc: Dodatek ke Smlouvám o nájmu bytu ( Int: OSN/136). RM schvaluje vzorový dodatek a Přílohu č. 1 tohoto dodatku, podle kterého město s nájemci městských bytů uzavře dodatky ke všem platným Smlouvám o nájmu bytu v bytovém fondu Města Nové Město nad Metují, a který upravuje práva a povinnosti v oblasti provádění běžné údržby a drobných oprav v bytě, ve znění přílohy č. RM 280-4/2. RM 280 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17982). ěc: Smlouva o nájmu bytu - právní narovnání ( Int: OSN/137). RM schvaluje vzorovou Smlouvu o nájmu bytu, včetně přílohy č. 1 smlouvy - ve znění přílohy č. RM 280-4/3, podle které budou uzavřeny nájemní smlouvy s nájemci bytů ve vlastnictví města, kteří nájemní smlouvu dosud uzavřenou nemají a nájemní vztah vznikl na základě jiných dokumentů. RM současně ukládá OSN tuto vzorovou smlouvu používat při sepisování nových nájemních smluv uzavíraných s platností ode dne RM 280 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Hodnocení školního roku 2012/2013 ve školních jídelnách ( RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2012/2013 ve školních jídelnách při základních školách přednesená vedoucími těchto školských zařízení a děkuje jim za jejich dosavadní práci. RM 280 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Odměny ředitelům MMUZ, MKN ( RM schvaluje odměny ředitelům Městského muzea Nové Město nad Metují a Městské knihovny Nové Město nad Metují ve znění zdrojového dokumentu č. RM 280-5/2. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato. K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17983). ěc: yřazení majetku ( RM schvaluje způsob vyřazení majetku v Technických službách města Nové Město nad Metují a Základní škole Školní 1000 ve znění přílohy č. RM 280-6/1. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17984). ěc: Bezúplatný převod stolku z majetku Kina 70 ( RM schvaluje bezúplatný převod 1 ks vyřazeného stolku (šasi) z majetku Kina 70 v Novém Městě nad Metují obci České Meziříčí. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: STIS Stránka 4 z 7

5 K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17985). ěc: Smlouva o spolupráci EXPRESNET.CZ Plzeň ( RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se společností EXPRESNET.CZ, Zahradní ulice 2, Plzeň, ve znění přílohy č. RM 280-6/4, na základě které bude zajištěna prezentace města na webových stránkách a pověřuje ST jejím podpisem. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17986). ěc: Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2014 ( RM schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2014 s firmou ARRIA ÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, Chrudim, ve znění přílohy č. RM 280-6/5 s tím, že spoj č. 3 bude veden na náměstí Republiky. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17987). ěc: Změna čerpání rozpočtu Požární ochrana - RO (přesun z RM 279-6/1) ( RM schvaluje RO - nákup automobilu pro jednotku JSDH včetně vybavení ve výši 92 tis. Kč. Bude pokryto přesunem v rámci protipožární ochrana (automobilový žebřík). RM schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a společností Hasiči s. r. o., na jejímž základě město Nové Město nad Metují od této společnosti za částku Kč koupí osobní automobil olkswagen transportér - ve znění upravené přílohy č. RM 280-6/6. RM 280 Schvaluje RU. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17988). ěc: ZM 94 (27) program ( RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 94 (27): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17989). ěc: Koordinační výbor Setkání Nových Měst ve městě Neustadt an der Dosse ( RM souhlasí s účastí paní místostarostky Mgr. Bronislavy Malijovské a pana Mgr. áclava Böhma (náhradník: pí ěra Prokýšková) na zasedání koordinačního výboru ve městě Neustadt an der Dosse v termínu Částka bude hrazena z partnerská spolupráce. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí cestovních náhrad s panem Mgr. áclavem Böhmem, ve znění přílohy č. RM č /2. RM 280 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Klub Mandl - licenční smlouva s OSA o veřejném provozování ( RM bere na vědomí a schvaluje ve znění přílohy č. RM 280-7/3 licenční smlouvu s OSA o veřejném provozování pro Nízkoprahové zařízení Klub Mandl Nové Město nad Metují a pověřuje starostu jejím podpisem. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17990). ěc: Zakázka malého rozsahu - nákup PC ( RM na základě protokolu z hodnocení nabídek, předloženého komisí pro hodnocení nabídek, ve smyslu přílohy č. RM 280-7/4, rozhodla o zadání veřejné zakázky " Nákup 14 PC" takto: vítězem zakázky je firma AutoCont CZ, a. s., IČ , Hornopolní 3322/34, Ostrava s částkou Kč vč. DPH. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy, a to dle přílohy č. RM 280-7/4. RM 280 Rozhodla. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: STIS Stránka 5 z 7

6 K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: eřejná zakázka malého rozsahu na mobilního operátora - jmenování komise ( RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na zakázku "Poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora", jejíž hodnocení bude prostřednictvím e- aukce ve složení: Mgr. Z. Továrek, Bc. Petr Tyč, paní R. Konvalinová, náhradník: Ing. J. Kunte. RM 280 Jmenuje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Schválení smlouvy o společném postupu k veřejné zakázce na "Poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora" ( RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 280-7/6 uzavření Smlouvy o společném postupu mezi městem a příspěvkovými organizacemi na "Poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora" a pověřuje starostu jejím podpisem. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17991). ěc: eřejná zakázka malého rozsahu - "Nákup osobního vozidla MP" ( RM na základě protokolu z hodnocení nabídek, předloženého komisí pro hodnocení nabídek, ve smyslu přílohy č. RM 280-7/7, rozhodla o zadání veřejné zakázky na Nákup osobního vozidla MP takto: vítězná nabídka firma Havex auto s. r. o., IČ: , sídlo uchazeče - Na Bělidle 503, rchlabí, nabídková cena: Kč vč. DPH. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy v rozsahu dle přílohy č. RM 280-7/7. RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu na nákup vozidla ( 6171) o částku 22 tis. Kč. Navýšení bude pokryto v rámci 6171 přesunem z položky yužití suterénu v č. p. 6 - PD, která nebude čerpána. RM 280 Schvaluje RU. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17992). ěc: eřejná zakázka malého rozsahu - "Nákup vozidla pro potřeby TS" ( RM ruší veřejnou zakázku na nákup vozidla pro potřeby TS. Obě podané nabídky byly vyřazeny pro nesplnění zadávacích podmínek. RM 280 Ruší. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Plán zimní údržby ( RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 280-7/8. RM ukládá OSÚ zajistit zveřejnění plánu zimní údržby na úřední desce města Nové Město nad Metují a trvale, po dobu jeho platnosti, na internetových stránkách města Nové Město nad Metují. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Zapojení města Nové Město nad Metují do projektu Svazu měst a obcí - konečné rozhodnutí ( RM nesouhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství města Nového Města nad Metují a SMO v projektu meziobecní spolupráce. RM 280 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Stížnost na Občanské sdružení Bokouš - informace o výsledku prošetření stížnosti ( RM se seznámila se stížností p. M.. a se zprávou o výsledku jejího prošetření, které zpracoval ObŽÚ, ve znění přílohy č. RM 280-7/11. RM 280 Bere na vědomí. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: STIS Stránka 6 z 7

7 K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Zápis č. 11 Osadního výboru Spy ze dne ( RM bere na vědomí zápis O Spy ze dne a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo O Spy. RM 280 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13 ěc: Nabídka města Náchod ohledně zajištění Skibusů do Deštného v Orlických horách ( RM nesouhlasí s nabídkou města Náchod ve věci participace města na zajištění dopravy lyžařů prostřednictvím Skibusů do Deštného v Orlických horách. RM 280 Nesouhlasí. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17993). ěc: Nákup vozidla pro potřeby TS - žádost o výjimku ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu ( RM schvaluje výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání, a to ve věci pořízení vozidla pro potřeby TS. RM, na základě provedeného průzkumu trhu, souhlasí s nákupem vozidla Dacia Logan 1.5 dci z autobazaru AAA Pardubice za prodejní cenu Kč vč. DPH. RM schvaluje kupní smlouvu ve znění přílohy č. RM 280 7/14 a pověřuje ST jejím podpisem. RM 280 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: K Čl USNESENÍ č. RM /13, (uložen úkol číslo 17994). ěc: Připomínka občana dotaz Ing. Hovorky ( RM ukládá OMM prověřit reálnost a vhodnost instalace ochranného zábradlí podél chodníku u komunikace č. I/14, který vede v ulici T.G.M od přechodu pro chodce, který vede k učilišti v areálu bývalých kasáren, směrem k Malecí. RM 280 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: Mgr. Bronislava Malijovská místostarostka Město... Petr Hable starosta Město Čas ukončení jednání RM 280: 16:35 Příští porada bude: RM 281, , 13:00:00 Rozdělovník souhrnu usnesení - listinná forma: PŘEHLED USNESENÍ: 25x:Zastupitelé, Úřední deska, 3x vývěsky ve městě, MSSS, Osadní výbor SPY Rozdělovník souhrnu usnesení - elektronická forma (.rtf): PŘEHLED USNESENÍ: Zastupitelé, edení města, MSSS, Osadní výbor SPY STIS Stránka 7 z 7

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 240 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 16.4.2012 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 240 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 16.4.2012 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 240 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 16.4.2012 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 10161 až 10221 STIS Stránka 1 z 11 K Čl. 2.

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 422-13 464 STIS Stránka

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 109 (ve volebním období 7. zasedání) ze dne: 10.9.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují

Více

ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 309 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 8.12.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin

ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 309 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 8.12.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Pro schválení zápisu V ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 309 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 8.12.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 309 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 285 (ve volebním období 81. zasedání) ze dne: 20.1.2014 kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 285 (ve volebním období 81. zasedání) ze dne: 20.1.2014 kancelář starosty Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 285 (ve volebním období 81. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 285 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 95 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 12.12.2013 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 294 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 12.5.2014 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 294 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 12.5.2014 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 294 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 12.5.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 12465 až 12488 STIS Stránka

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 290 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: 17.3.2014 kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 290 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: 17.3.2014 kancelář starosty Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 290 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 290 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 353 (ve volebním období 47. zasedání) ze dne: 15.8.2016 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 15

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 289 (ve volebním období 85. zasedání) ze dne: 3.3.2014 kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 289 (ve volebním období 85. zasedání) ze dne: 3.3.2014 kancelář starosty Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 289 (ve volebním období 85. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 289 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 77 (ve volebním období 10. zasedání) ze dne: 10.11.2011 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 105 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 29.1.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 62 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 28.1.2010 jídelna školy SOŠ a SOU v areálu bývalých kasáren od 16:00 Pořadová čísla usnesení z této porady : 6379 až

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod Účast. města) vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku 15:40 16:00 Částečná

Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod Účast. města) vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku 15:40 16:00 Částečná Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 304 (ve volebním období 100. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 304 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 39. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.12.2005 Usnesení č. 1134/05-1183/05 1134/05 Schválení programu 1135/05 Kontrola usnesení 1136/05 Bytové otázky 1137/05 Prodej bytové jednotky

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

13:00 17:07 Plná vedoucí odboru (Odbor finanční) vedoucí oddělení OMP (Oddělení majetkoprávní) 13:00 13:01 14:00 17:07 Plná

13:00 17:07 Plná vedoucí odboru (Odbor finanční) vedoucí oddělení OMP (Oddělení majetkoprávní) 13:00 13:01 14:00 17:07 Plná Pro schválení zápisu ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: 3.2.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 286 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: 3.2.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 12127 až 12167 STIS Stránka

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.2011 1. Zahájení Jednání rady města zahájil a řídil starosta pan PhDr. Ladislav Langr. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli jmenováni Mgr.Uhlíř a

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 305 (ve volebním období 101. zasedání) ze dne: kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 305 (ve volebním období 101. zasedání) ze dne: kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 305 (ve volebním období 101. zasedání) ze dne: 13.10.2014 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 12910 až 12945 STIS

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 315 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: 16.2.2015 kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 315 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: 16.2.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V ZÁPIS řádné zasedání rady města RM 315 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: kancelář starosty od 13:00 hodin Účast na jednání RM 315 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 17.06.2013

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 17.06.2013 MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 17. jednání datum konání: 17.06.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.06.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0297/RM17/2013 oiop - VŘ na stavební

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 347 (ve volebním období 41. zasedání) ze dne: 9.5.2016 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 14

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 Usnení č. 272 /08 325 /08 272/08 Schválení programu 273/08 Kontrola usnení 274/08 Žádost o umístění reklamní tabule 275/08 Prodej

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Město Pohořelice Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

U s n e s e n í. z 26. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 19. 11. 2014 od 15:00 hodin v kanceláři starostky Města Nové Sedlo

U s n e s e n í. z 26. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 19. 11. 2014 od 15:00 hodin v kanceláři starostky Města Nové Sedlo U s n e s e n í z 26. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 19. 11. 2014 od 15:00 hodin v kanceláři starostky Města Nové Sedlo 517/2014 RM schvaluje Plán práce Rady města Nové Sedlo na I. pololetí 2015.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více