encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 VALBURGA VAVŘINOVÁ M A L Á encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 LIBRI Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Poděkování autorky a nakladatelství patří M uzeu hlavního m ěsta Prahy, O kresním u m uzeu v Jindřichově Hradci a Západom oravském u m uzeu v Třebíči za poskytnutí barevných ilustrací a souhlas s jejich publikováním. M gr. V a lb u rg a V a v řin o v á, , , 2002 I llu s tr a tio n s M u z e u m h l. m ě s ta P ra h y, O k re s n í m u z e u m v J in d ř ic h o v ě H ra d c i, Z á p a d o m o ra v s k é m u z e u m v T ře b íč i, a r c h iv a u to rk y, a r c h iv TaL, , , 2002 O d b o rn í r e c e n z e n ti: p r o f. P h D r. M a rie B lá h o v á, CSc., P h D r. K a te ř in a K lá p šťo v á, P h D r. J a r o s la v S om eš LIB RI , , ISB N (v á z.) ISB N (b ro ž.)

4 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S O b s a h Slovo ú v o d e m P o d ě k o v á n í Seznam zkratek k n ih Starého a N ového zákona C írkevní rok Křesťanské V án o c e S v á tk y A dvent aneb doba přípravná, p ře d v á n o č n í...22 A d v e n t A dventní k a le n d á ř A dventní kvatem br A dventní svíce A dventní věnec Mikuláš - viz Svátek sv. M ik u láše...29 M ikuláška Mikulášské c a ro v á n í Mikulášské h r y Mikulášské pusinky (hubinky) Mikulášské stromečky Půst Roráty Ruprecht Svátky adventního času Svátek sv. M artina (11. listo p ad ) Svátek sv. K ateřiny (25. listopad) Svátek sv. Ondřeje (30. listopad) Svátek sv. Barbory (4. prosinec) Svátek sv. Mikuláše (6. prosinec)...41 Svátek sv. Lucie (13. prosinec)...44 Štědrý den (24. prosinec)...46 Vánoce aneb čas vánoční Anděl Badnjak Betlém Betlemářské h r y Betlémská hvězda... 54

5 Blahopřání - vánoční pohlednice Boží hod vánoční - viz Svátek Narození P á n ě D á r k y Epifaneia G a b rie l G lo ria Herodes Hrom nice - viz Svátek Uvedení Páně do chrám u H ry C h lé v Christbaum (Kristův strom) Jesličky Jesličky v Cechách J e ž íš e k Kadidlo K(C) + M + B K o le d a K ris tu s M in u c í Mše M yrha Nový rok - viz kapitola Silvestr a Nový rok Oheň P astorely P a s tý ř Pastýřská m š e Pastýřské hry Poleno Povídky R y b a Strom eček Strom eček v C e c h á c h Svatá r o d in a J e ž íš J o s e f M a r ie Svátky v á n o č n í Svátek Narození Páně / Boží hod vánoční / (25. prosinec) Svátek sv. Štěpána (26. prosinec) Svátek sv. Jana Evangelisty (27. prosinec,) Svátek M ládátek (28. prosinec) Svátek sv. Silvestra (31. prosinec) - viz kapitola Silvestr a Nový r o k Nový rok (1. leden) - viz kapitola Silvestr a Nový rok U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

6 Svátek Obřezání Páně (1. le d e n ) Svátek Zjevení Páně (6. leden) - viz Epifaneia, Theofaneia a Tři k r á lo v é Svátek K řtu Páně (neděle po 6. le d n u ) Svátek Uvedení Páně do chrám u (2. ú n o r ) Svátek b lá z n ů Štědrý v e č e r Štědrovečerní večeře Theofaneia (Svátek Zjevení P á n ě ) T r h y Tři králové Baltazar Kašpar M e lic h a r Tříkrálová h r a Tříkrálová křída Tříkrálová v o d a Vánoce ve staré P r a z e V á n o č k a Zakázané Vánoce Z la to Zlaté p ra s á tk o Z v o n y Silvestr a Nový rok Svátek sv. Silvestra (31. prosinec) Silvestrovská večeře Svátek O březání Páně (1. leden) - viz kapitola Vánoce aneb čas vánoční Nový rok (1. leden) Novoroční p ř á n í P. F K ristova družina - světci předvánočního a vánočního č a s u Svatá Barbora Svatý J a n Svatá K ateřina Svatá L u c ie Svatý M artin Svatý M ik u lá š Svatý Ondřej Svatý Štěpán Předchůdci křesťanských Vánoc - svátky, tradice, zvyky a obyčeje, z nichž se zrodily křesťanské oslavy V á n o c Kalendy Keltské Vánoce U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

7 L a re n tá lie S a tu rn á lie Zimní slunovrat P utování za vánoční hvězdou aneb Ja k se slaví Vánoce A u strálie B razílie B u lh a rsk o Česká republika D á n s k o Finsko F ra n c ie C h o rv atsk o Jugoslávie viz Chorvatsko a S rb sk o I tá lie M e x ik o Německo Nizozemsko N o rs k o P e r u Polsko Polynésie R a k o u s k o R u m u n s k o R u s k o Ř e c k o S lo v en sk o S lo v in sk o Srbsko Š p an ělsk o Švédsko Š v ý carsk o U S A Velká B ritá n ie Vánoční č a r o v á n í Čarování za štědrovečerním sto le m Věštba b u d o u c n o sti Kouzelná p e c Magie světel a stínů Tajemství vodní h la d in y Co si povídají zvířata Černá v ě štb a Lodičky Lití olova Věštba lásky U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

8 Kouzelná o tá z k a Magické zrcadlo Kouzelný s la n e č e k Dívčí poctivost Magie lásky Věštba o úrodě Aby bylo co dát na s t ů l Kouzelný ubrus Domácí skot a b r a v Jaká nás čeká úroda? Věštba černého k o h o u ta Suché měsíce Aby všeho bylo hojnost Aby se chm el urodil a pivo bylo s i l n é Vánoční květiny a r o s tlin y Barborky Broskvoň B říz a Chmel Jabloň Jm elí M u š k á t Růže z Jericha Trnka bílá g lasto n b u rsk á Vlašský o ř e c h Zlatice Vánoční s t ů l Vánoční p o k rm y H u b n ík J a h e ln ík Kapr na černo Kapr na m o d r o Kuba M u z ik a Peciválky Povidlová o m á čk a P u čálk a V á n o č k a Vánoční c u k r o v í Domácí p ř í t e l K a ra m e ly Kutelky M edáky M edové c e rtle Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Mikulášské pusinky viz kapitola Advent aneb doba přípravná, předvánoční Mikulášské stromečky viz kapitola Advent aneb doba přípravná, předvánoční Škvarkové c u k ro v í Švestkový sa lá m Zavařeninové cu k ro v í Zázvorky Vánoční cukroví d n e s Linecké koláčky Medvědí tlapičky Vanilkové ro h líč k y Čokoládové lodičky Kokosové kuličky Plněné ořechy Sněhové pusinky (hubinky) D o slo v Slovníček Seznam lite ra tu ry U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

10 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S SLOVO ÚVODEM Knížka, kterou držíte v ruce, zachycuje atm osféru Vánoc a dalších svátků od adventu po Tři krále, ale také různých zvyků a pokrm ů s nim i spojených. A to především v podobě, která se už ztrácí (či úplně zmizela) anebo je více či m éně odlišná od té, kterou znám e z vlastní zkušenosti. Trochu netradiční je však knížka také svým uspořádáním. Domnívali jsm e se totiž, že klasická abecedně řazená encyklopedie není v tom to případě na místě, protože mim o jiné vytrhává ze souvislostí - ať už časových nebo věcných - pojmy, které na sebe navazují. Na druhé straně jsm e se snažili dodržet zásadu, že si čtenář m ůže rychle vyhledat požadovanou informaci. Výsledkem je tedy text členěný do několika oddílů a v jejich rám ci čtivá, abecedně řazená a inform acem i nabitá hesla. Nezapomněli jsm e ani na výkladový slovníček pojmů, které kdysi patřily k obecné slovní zásobě (nešpory, roráty atd.), ale jež desetiletí totality postupně vymazala z kulturního povědom í většiny národa. Snad mi dovolíte, abych Vám doporučil prohlédnout si nejprve obsah, který je připraven jako rejstřík hesel, a pak knížku otevřít třeba uprostřed, u stati, jejíž název Vás nejvíc zaujal. M ůže to být třeba vyprávění o Jesličkách v Cechách, o Strom ečku či Štědrovečerní večeři, nebo také hesla Anděl, M ikulášské čarování či Tři králové. Jste-li zvědaví, ja k vlastně slaví Vánoce jinde - třeba u protinožců v Austrálii, anebo si chcete vyzkoušet, jak chutná pravý anglický vánoční puding - pak začněte v oddíle Putování za vánoční hvězdou. Nakonec, a o tom jsem přesvědčen, přečtete knížku celou, jako jsem to udělal i v horkém létě já. A přeji Vám u jejích stránek nejen m noho hezkých chvil, ale i inspiraci třeba na nové vánoční ozdoby, cukroví či k obnovení některých tradičních zvyků, které Vám a Vašim blízkým zpříjem ní vánoční čas více než televize. Velice nás potěšil zájem, se kterým čtenáři přijali 1. vydání. Druhé vydání je nejen opravené, ale vychází i ve dvou verzích, jednak brožované, jednak - pro ty, kteří ho chtějí zakoupit jako dárek - i vázané. Věříme, že kniha potěší tisíce dalších čtenářů. Z a nakladatelství LIBRI František Honzák 11

11 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S PODĚKOVÁNÍ Tato kniha by nikdy nevznikla bez pomoci a trpělivosti m noha a m noha lidí. Obzvlášť bych chtěla poděkovat pracovníkům Národní knihovny České republiky, Ú střední M ěstské knihovny v Praze, Centrální katolické knihovny a knihoven Ústavu dějin um ění a Historického ústavu AV ČR, kteří m i vždy vycházeli vstříc při získávání potřebných písem ných m ateriálů, pom áhali ze všech sil a v m nohém mě inspirovali. Ráda bych poděkovala za pomoc a porozum ění zam ěstnancům M uzea hlavního m ěsta Prahy, O kresního m uzea v Jindřichově Hradci, Západom oravského m uzea v Třebíči, M uzea jihovýchodní M oravy ve Zlíně, Jihočeské Alšovy galerie v Hluboké nad Vltavou, zám ku Vizovice a Pam átkového ústavu středních Čech. Cenné poznatky o vánočních oslavách a zvycích v jednotlivých zemích jsem získala díky vstřícnosti pracovníků řady zastupitelských úřadů. Můj velký dík patří též pracovníkům tiskového střediska České biskupské konference, kteří přispěli radou a pom áhali ze všech sil při získávání aktuálních informací. Pan PhDr. Jaroslav Someš laskavě přečetl rukopis knihy, opravil chyby a poskytl cenné připom ínky k práci nad textem, za což jsem m u velmi vděčná. Radou a povzbuzujícím slovem přispěla také paní PhDr. Dana Picková, CSc. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat své rodině, přátelům a blízkým za jejich podporu, důvěru a pochopení, které m i nezištně a s láskou poskytli. Všem patří můj srdečný dík. Mgr. Valburga Vavřinová 12

12 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Seznam zkratek knih Starého a Nového zákona (podle ekumenického překladu) Abk Abakuk 1Mak 1. Makabejská Abd Abdijáš 2Mak 2. Makabejská Ag Ageus Mal Malachiáš Am Ámos Mk Marek (Evangelium podle Ba Báruk Marka) Da Daniel Mt Matouš (Evangelium podle Dt Deuteronomium (5. Mojžíšova) Matouše) Ef Efezským (list) Mi Micheáš Est Ester Mdr Moudrosti (kniha) Ex Exodus (2. Mojžíšova) Na Nahum Ezd Ezdráš Ne Nehemjáš Ez Ezechiel Nu Numeri (4. Mojžíšova) Fm Filemonovi (list) Oz Ozeáš F(P) Ga FiliPským (list) Galatským (list) 1Pa 2Pa 1. Paralipomenon (1. Letopisů) 2. Paralipomenon (2. Letopisů) Gn Genesis (1. Mojžíšova) 1P(t) 1. Petrův (list) Iz Izajáš 2P(t) 2. Petrův (list) Jk Jakubův (list) Pís Píseň písní J Jan (Evangelium podle Jana) Pl Pláč 1J 1. Janův (list) Př Přísloví 2J 2. Janův (list) Rt Rút 3J 3. Janův (list) R Římanům (list) Jr Jeremjáš 1S 1. Samuelova Jon Jonáš 2S 2. Samuelova Joz Jozue Sír Sírach(ovec) (Ecclesiasticus) Jb Jób Sk Skutky apoštolské Jl Joél Sf Sofonjáš Ju Judův (list) Sd Soudců Jud Júdit 1Te 1. Tesalonickým (list) Kaz Kazatel (Ecclesiastes; Kohelet) 2Te 2. Tesalonickým (list) Ko Koloským 1Tm 1. Timoteovi (list) 1K 1. Korintským (list) 2Tm 2. Timoteovi (list) 2K 2. Korintským (list) Tt Titovi (list) 1K 1. Královská Tób Tóbijáš 2Kr 2. Královská Za Zacharjáš Lv Leviticus (3. Mojžíšova) Zj Zjevení Janovo (Apokalypsa) L Lukáš (Evangelium podle ž Žalmy Lukáše) Žd Židům (List) Ja k číst odkazy n a biblický text (příklady) Zj - odkazuje na Zjevení Janovo (Apokalypsa) Gn (3, 1) - odkazuje na knihu Genesis (1. Mojžíšova), kapitolu 3, verset 1 Iz (7, 4-8) - odkazuje na Izajáše, kapitolu 7, verset 4 až 8 Mt (1, 18-21; 2, 7 nn) - odkazuje na Matouše (Evangelium podle Matouši kapitolu 1, verset 18 až 21 a dále na kapitolu 2 téhož evangelia, verset 7 a následující versety) 13

13 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S C í r k e v n í r o k V první polovině 6. století křesťanský duchovní Dionýsius Exiguus vypracoval nový letopočet. Křesťanské počítání času vychází od té doby z události Kristova narození. Ke všem událostem došlo buď před, nebo po narození Ježíše Krista. Do té doby se křesťané při odpočítávání času řídili zvyklostmi země, ve které žili. Náplň církevního (liturgického) roku se form ovala v křesťanské církvi v průběhu několika století. Liturgický, církevní rok je souhrn svátků, které se stále opakují v nepřetržitém ročním cyklu. V prů běhu roku slaví křesťané svátky Ježíše Krista a svatých. Liturgický rok je tak jakoby rozdělen do dvou bloků, které se rozlišují jako tem porál a sanktorál. Ještě než se vytvořily jednotlivé okruhy církevního roku, slavili křesťané neděli, o níž se udály všechny význam né události spojované se životem Ježíše Krista, jako prvotní a sváteční den (primordialis dies festus). Později se neděle stala základní jed notkou liturgického roku. Prvním údobím liturgického roku jsou od 2. století Velikonoce. Ve 4. století se součástí církevního roku stala oslava počátku Kristovy události. Na Východě se zformovala jako Epifanie, svátek Zjevení Páně. Západní křesťané ji přijali jako svátek Narození Páně. Velikonoční a vánoční okruhy se časem rozšířily o období přípravy - dobu postní a dobu adventní. Dobu mezi Velikonocemi a Vánocemi pak vyplnil třetí okruh liturgického roku - liturgické mezidobí. Ve struktuře liturgického roku se tedy postupně zform ovaly tyto 3 okruhy: 1) Velikonoce, 2) Vánoce, 3) liturgické mezidobí. Církví jsou liturgická údobí uváděna ne v chronologickém pořadí, ale podle jejich význam u: období třídenní velikonoční, doba velikonoční, doba postní, doba vánoční, doba adventní, liturgické mezidobí.

14 Popis tem porálu liturgického roku v chronologickém pořadí by vypadal takto: 1) doba adventní (viz A dvent), 2) doba vánoční (viz Křesťanské Vánoce, Štědrý den, Boží hod v á noční...), 3) liturgické mezidobí I. (trvá od pondělí po svátku K řtu Páně do úterý před Popeleční středou), 4) doba postní (trvá od Popeleční středy do odpoledne Zeleného čtvrtku), 5) velikonoční třídenní (trvá od večerní mše na pam átku Večeře Páně, ve čtvrtek, do nešpor neděle Zm rtvýchvstání Páně), 6) doba velikonoční (trvá od slavnosti Veliké noci do nešpor neděle Seslání D ucha svatého - tzv. svatodušní neděle), 7) liturgické mezidobí II. (trvá od pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého do soboty před první nedělí adventní). V prů b ěh u liturgického roku církev neslaví pouze celé Kristovo ta jemství, ale připom íná si i výroční dny svatých natalitia Sanctorum, tzv. sanktorál. Neděle a liturgické doby však mají přednostní postavení ve slavnostech liturgického roku. Svatí jsou uctíváni především tam, kde žili nebo zemřeli. Pouze světci univerzálního význam u požívají celocírkevní úcty (viz Svátek sv. Ondřeje, sv. Kateřiny, sv. M ikuláše...). Církevní rok, řídící se novozákonním příběhem o Ježíši Kristu, se tak ve svém pojetí zásadně odlišuje od roku občanského. Počátek církevního, liturgického roku nepřipadá na 1. leden, ale na první neděli adventu. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S K ř e s ť a n s k é V á n o c e Doba vánoční trvá v křesťanských církvích od prvních nešpor svátku Narození Páně do svátku Křtu Páně. Vánoce jsou pom ěrně mladým křesťanským svátkem. Původně se v raně křesťanské církvi nesvětil po první tři století žádný svátek krom ě oslavy velikonočního tajemství každou neděli a jeho výroční oslavy o Velikonocích. Město Řím slavilo Kristovo narození poprvé podle dochovaných pram enů 25. prosince roku 336. Vyplývá to ze zápisu v řím ském chronografu (kalendářní soupis úm rtních dnů řím ských biskupů a řím ských m učedníků) z roku 354. Oslavy Kristova narození rozvíjely obsah velikonočního tajem ství (zmrtvýchvstání) a spolu s ním představovaly věřícím během církevního roku události spásy v Kristu v jejich posloupném historickém k o n textu. Obsahem církevního roku se stalo připom ínání průběhu celého života Spasitele. Předm ětem vánoční úcty se stal počátek Kristovy u d á losti, jeho vtělení a narození. Svátek N arození Páně se v západokřesťanském světě slavil 25. p ro since. Na tento den zim ního slunovratu připadala podle nařízení císaře A ureliána z roku 274 v Západořímské říši oslava zrození nepřem ožitelného Slunce (dies natalis Solis invicti) na počest syrského boha slunce z Emesy. M ithrův sluneční kult měl m noho příznivců, kteří s nadšením oslavovali životodárné slunce. Aby potlačili konkurující pohanské n á boženství, rozhodli se křesťané 25. prosinec zasvětit oslavě příchodu pravého světla, slunce spravedlnosti", pravého Mesiáše a Vykupitele, Syna Božího Ježíše Krista. Křesťanští myslitelé přitom poukazovali na skutečnost, že ve Starém zákoně se očekávaný Vykupitel označuje ja ko slunce spravedlnosti" (Mal 3, 20), v Novém zákoně se sám Kristus nazývá světlem světa" a podle Janova prologu přišel Kristus na svět jako pravé světlo, které osvěcuje každého člověka" (1, 9). Z počátku se nový křesťanský svátek dodržoval jen v Římě, kde úspěšně čelil Mithrovým slavnostem. Podle jiného názoru byl 25. prosinec vybrán jako den Kristova narození podle složitého výpočtu. Křesťanští teologové se ve 3. století pokoušeli vypočítat přesné datum Kristova narození, o něm ž se žádné z evangelií nezm iňuje. Značná pozornost se díky sym bolice Krista-Slunce věnovala dnům rovnodennosti a slunovratům. Podle jedné z hypotéz byl Kristův předchůdce, Jan Křtitel, počat o podzim ní rovnodennosti a narodil se o letním slunovratu. Podle Lukášova

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ 1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. (Am 8,11) Hlad po Božím slově skutečně

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce Lekce 1 Boží cesty a Boží slova Starý zákon byl první částí Bible, jež měla být sepsána. Na jeho stránkách se setkáváme s osudy mnoha různých lidí, kteří žili před více než dvěma tisíci lety. Často však

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary)

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) 1. Co je to konfirmace? Co znamená slovo konfirmace? Konfirmace je slavnostní přijetí pokřtěných mladých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

encyklopedie NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2001 V ÁNOC V ALBURGA VAV INOVÁ

encyklopedie NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2001 V ÁNOC V ALBURGA VAV INOVÁ V ALBURGA VAV INOVÁ M A L Á encyklopedie V ÁNOC NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2001 Podûkování autorky a nakladatelství patfií Muzeu hlavního mûsta Prahy, Okresnímu muzeu v Jindfiichovû Hradci a Západomoravskému

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých...

Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých... Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých.... Maxima: Jsou-li závěry předepsány, je studium vyloučené. Názor:

Více

Základní informace. Zvyky a tradice vycházející z církevního kalendáře jsou hluboce zakořeněny v mentalitě ukrajinského národa.

Základní informace. Zvyky a tradice vycházející z církevního kalendáře jsou hluboce zakořeněny v mentalitě ukrajinského národa. Základní informace Zvyky a tradice vycházející z církevního kalendáře jsou hluboce zakořeněny v mentalitě ukrajinského národa. Obecně lze říci, že na Ukrajině je církevním svátkům přikládán daleko větší

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2009 3. ročník /11. číslo... jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

váš informační měsíčník na měsíc

váš informační měsíčník na měsíc váš informační měsíčník na měsíc PROSINEC 2009 6. ročník, č. 12 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely Milí přátelé, stojíme na prahu prosince, snad nejkrásnějšího měsíce

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě V Krásné Lípě na Křinickém náměstí ve výlohách jste měli možnost v adventní době vidět unikátní projekt Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě. Toto téma výtvarně ztvárnila

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bible. Gerlinde Baumann. Bible

Bible. Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného.

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. MATOUŠ ČÍSLO 70 Advent a Vánoce 2010 Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. Drazí přátelé, začalo nám krásné období v roce a to doba adventní. V adventní době církev používá paramenta (ornáty

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Projekt My tři králové

Projekt My tři králové Projekt My tři králové 1. třída Motýlkové školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Motýlkové 1. třída Školní rok: 2010/2011

Více

Nadační fond Nové Bible kralické Výroční zpráva za rok 2004 1 Obsah Preambule 3 Cíle Nadačního fondu 3 Dědictví a budoucnost 3 Proč Nová Bible kralická 4 Lidé v Nadačním fondu 5 Správní rada 5 Výkonný

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více