encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 VALBURGA VAVŘINOVÁ M A L Á encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 LIBRI Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Poděkování autorky a nakladatelství patří M uzeu hlavního m ěsta Prahy, O kresním u m uzeu v Jindřichově Hradci a Západom oravském u m uzeu v Třebíči za poskytnutí barevných ilustrací a souhlas s jejich publikováním. M gr. V a lb u rg a V a v řin o v á, , , 2002 I llu s tr a tio n s M u z e u m h l. m ě s ta P ra h y, O k re s n í m u z e u m v J in d ř ic h o v ě H ra d c i, Z á p a d o m o ra v s k é m u z e u m v T ře b íč i, a r c h iv a u to rk y, a r c h iv TaL, , , 2002 O d b o rn í r e c e n z e n ti: p r o f. P h D r. M a rie B lá h o v á, CSc., P h D r. K a te ř in a K lá p šťo v á, P h D r. J a r o s la v S om eš LIB RI , , ISB N (v á z.) ISB N (b ro ž.)

4 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S O b s a h Slovo ú v o d e m P o d ě k o v á n í Seznam zkratek k n ih Starého a N ového zákona C írkevní rok Křesťanské V án o c e S v á tk y A dvent aneb doba přípravná, p ře d v á n o č n í...22 A d v e n t A dventní k a le n d á ř A dventní kvatem br A dventní svíce A dventní věnec Mikuláš - viz Svátek sv. M ik u láše...29 M ikuláška Mikulášské c a ro v á n í Mikulášské h r y Mikulášské pusinky (hubinky) Mikulášské stromečky Půst Roráty Ruprecht Svátky adventního času Svátek sv. M artina (11. listo p ad ) Svátek sv. K ateřiny (25. listopad) Svátek sv. Ondřeje (30. listopad) Svátek sv. Barbory (4. prosinec) Svátek sv. Mikuláše (6. prosinec)...41 Svátek sv. Lucie (13. prosinec)...44 Štědrý den (24. prosinec)...46 Vánoce aneb čas vánoční Anděl Badnjak Betlém Betlemářské h r y Betlémská hvězda... 54

5 Blahopřání - vánoční pohlednice Boží hod vánoční - viz Svátek Narození P á n ě D á r k y Epifaneia G a b rie l G lo ria Herodes Hrom nice - viz Svátek Uvedení Páně do chrám u H ry C h lé v Christbaum (Kristův strom) Jesličky Jesličky v Cechách J e ž íš e k Kadidlo K(C) + M + B K o le d a K ris tu s M in u c í Mše M yrha Nový rok - viz kapitola Silvestr a Nový rok Oheň P astorely P a s tý ř Pastýřská m š e Pastýřské hry Poleno Povídky R y b a Strom eček Strom eček v C e c h á c h Svatá r o d in a J e ž íš J o s e f M a r ie Svátky v á n o č n í Svátek Narození Páně / Boží hod vánoční / (25. prosinec) Svátek sv. Štěpána (26. prosinec) Svátek sv. Jana Evangelisty (27. prosinec,) Svátek M ládátek (28. prosinec) Svátek sv. Silvestra (31. prosinec) - viz kapitola Silvestr a Nový r o k Nový rok (1. leden) - viz kapitola Silvestr a Nový rok U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

6 Svátek Obřezání Páně (1. le d e n ) Svátek Zjevení Páně (6. leden) - viz Epifaneia, Theofaneia a Tři k r á lo v é Svátek K řtu Páně (neděle po 6. le d n u ) Svátek Uvedení Páně do chrám u (2. ú n o r ) Svátek b lá z n ů Štědrý v e č e r Štědrovečerní večeře Theofaneia (Svátek Zjevení P á n ě ) T r h y Tři králové Baltazar Kašpar M e lic h a r Tříkrálová h r a Tříkrálová křída Tříkrálová v o d a Vánoce ve staré P r a z e V á n o č k a Zakázané Vánoce Z la to Zlaté p ra s á tk o Z v o n y Silvestr a Nový rok Svátek sv. Silvestra (31. prosinec) Silvestrovská večeře Svátek O březání Páně (1. leden) - viz kapitola Vánoce aneb čas vánoční Nový rok (1. leden) Novoroční p ř á n í P. F K ristova družina - světci předvánočního a vánočního č a s u Svatá Barbora Svatý J a n Svatá K ateřina Svatá L u c ie Svatý M artin Svatý M ik u lá š Svatý Ondřej Svatý Štěpán Předchůdci křesťanských Vánoc - svátky, tradice, zvyky a obyčeje, z nichž se zrodily křesťanské oslavy V á n o c Kalendy Keltské Vánoce U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

7 L a re n tá lie S a tu rn á lie Zimní slunovrat P utování za vánoční hvězdou aneb Ja k se slaví Vánoce A u strálie B razílie B u lh a rsk o Česká republika D á n s k o Finsko F ra n c ie C h o rv atsk o Jugoslávie viz Chorvatsko a S rb sk o I tá lie M e x ik o Německo Nizozemsko N o rs k o P e r u Polsko Polynésie R a k o u s k o R u m u n s k o R u s k o Ř e c k o S lo v en sk o S lo v in sk o Srbsko Š p an ělsk o Švédsko Š v ý carsk o U S A Velká B ritá n ie Vánoční č a r o v á n í Čarování za štědrovečerním sto le m Věštba b u d o u c n o sti Kouzelná p e c Magie světel a stínů Tajemství vodní h la d in y Co si povídají zvířata Černá v ě štb a Lodičky Lití olova Věštba lásky U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

8 Kouzelná o tá z k a Magické zrcadlo Kouzelný s la n e č e k Dívčí poctivost Magie lásky Věštba o úrodě Aby bylo co dát na s t ů l Kouzelný ubrus Domácí skot a b r a v Jaká nás čeká úroda? Věštba černého k o h o u ta Suché měsíce Aby všeho bylo hojnost Aby se chm el urodil a pivo bylo s i l n é Vánoční květiny a r o s tlin y Barborky Broskvoň B říz a Chmel Jabloň Jm elí M u š k á t Růže z Jericha Trnka bílá g lasto n b u rsk á Vlašský o ř e c h Zlatice Vánoční s t ů l Vánoční p o k rm y H u b n ík J a h e ln ík Kapr na černo Kapr na m o d r o Kuba M u z ik a Peciválky Povidlová o m á čk a P u čálk a V á n o č k a Vánoční c u k r o v í Domácí p ř í t e l K a ra m e ly Kutelky M edáky M edové c e rtle Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Mikulášské pusinky viz kapitola Advent aneb doba přípravná, předvánoční Mikulášské stromečky viz kapitola Advent aneb doba přípravná, předvánoční Škvarkové c u k ro v í Švestkový sa lá m Zavařeninové cu k ro v í Zázvorky Vánoční cukroví d n e s Linecké koláčky Medvědí tlapičky Vanilkové ro h líč k y Čokoládové lodičky Kokosové kuličky Plněné ořechy Sněhové pusinky (hubinky) D o slo v Slovníček Seznam lite ra tu ry U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

10 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S SLOVO ÚVODEM Knížka, kterou držíte v ruce, zachycuje atm osféru Vánoc a dalších svátků od adventu po Tři krále, ale také různých zvyků a pokrm ů s nim i spojených. A to především v podobě, která se už ztrácí (či úplně zmizela) anebo je více či m éně odlišná od té, kterou znám e z vlastní zkušenosti. Trochu netradiční je však knížka také svým uspořádáním. Domnívali jsm e se totiž, že klasická abecedně řazená encyklopedie není v tom to případě na místě, protože mim o jiné vytrhává ze souvislostí - ať už časových nebo věcných - pojmy, které na sebe navazují. Na druhé straně jsm e se snažili dodržet zásadu, že si čtenář m ůže rychle vyhledat požadovanou informaci. Výsledkem je tedy text členěný do několika oddílů a v jejich rám ci čtivá, abecedně řazená a inform acem i nabitá hesla. Nezapomněli jsm e ani na výkladový slovníček pojmů, které kdysi patřily k obecné slovní zásobě (nešpory, roráty atd.), ale jež desetiletí totality postupně vymazala z kulturního povědom í většiny národa. Snad mi dovolíte, abych Vám doporučil prohlédnout si nejprve obsah, který je připraven jako rejstřík hesel, a pak knížku otevřít třeba uprostřed, u stati, jejíž název Vás nejvíc zaujal. M ůže to být třeba vyprávění o Jesličkách v Cechách, o Strom ečku či Štědrovečerní večeři, nebo také hesla Anděl, M ikulášské čarování či Tři králové. Jste-li zvědaví, ja k vlastně slaví Vánoce jinde - třeba u protinožců v Austrálii, anebo si chcete vyzkoušet, jak chutná pravý anglický vánoční puding - pak začněte v oddíle Putování za vánoční hvězdou. Nakonec, a o tom jsem přesvědčen, přečtete knížku celou, jako jsem to udělal i v horkém létě já. A přeji Vám u jejích stránek nejen m noho hezkých chvil, ale i inspiraci třeba na nové vánoční ozdoby, cukroví či k obnovení některých tradičních zvyků, které Vám a Vašim blízkým zpříjem ní vánoční čas více než televize. Velice nás potěšil zájem, se kterým čtenáři přijali 1. vydání. Druhé vydání je nejen opravené, ale vychází i ve dvou verzích, jednak brožované, jednak - pro ty, kteří ho chtějí zakoupit jako dárek - i vázané. Věříme, že kniha potěší tisíce dalších čtenářů. Z a nakladatelství LIBRI František Honzák 11

11 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S PODĚKOVÁNÍ Tato kniha by nikdy nevznikla bez pomoci a trpělivosti m noha a m noha lidí. Obzvlášť bych chtěla poděkovat pracovníkům Národní knihovny České republiky, Ú střední M ěstské knihovny v Praze, Centrální katolické knihovny a knihoven Ústavu dějin um ění a Historického ústavu AV ČR, kteří m i vždy vycházeli vstříc při získávání potřebných písem ných m ateriálů, pom áhali ze všech sil a v m nohém mě inspirovali. Ráda bych poděkovala za pomoc a porozum ění zam ěstnancům M uzea hlavního m ěsta Prahy, O kresního m uzea v Jindřichově Hradci, Západom oravského m uzea v Třebíči, M uzea jihovýchodní M oravy ve Zlíně, Jihočeské Alšovy galerie v Hluboké nad Vltavou, zám ku Vizovice a Pam átkového ústavu středních Čech. Cenné poznatky o vánočních oslavách a zvycích v jednotlivých zemích jsem získala díky vstřícnosti pracovníků řady zastupitelských úřadů. Můj velký dík patří též pracovníkům tiskového střediska České biskupské konference, kteří přispěli radou a pom áhali ze všech sil při získávání aktuálních informací. Pan PhDr. Jaroslav Someš laskavě přečetl rukopis knihy, opravil chyby a poskytl cenné připom ínky k práci nad textem, za což jsem m u velmi vděčná. Radou a povzbuzujícím slovem přispěla také paní PhDr. Dana Picková, CSc. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat své rodině, přátelům a blízkým za jejich podporu, důvěru a pochopení, které m i nezištně a s láskou poskytli. Všem patří můj srdečný dík. Mgr. Valburga Vavřinová 12

12 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Seznam zkratek knih Starého a Nového zákona (podle ekumenického překladu) Abk Abakuk 1Mak 1. Makabejská Abd Abdijáš 2Mak 2. Makabejská Ag Ageus Mal Malachiáš Am Ámos Mk Marek (Evangelium podle Ba Báruk Marka) Da Daniel Mt Matouš (Evangelium podle Dt Deuteronomium (5. Mojžíšova) Matouše) Ef Efezským (list) Mi Micheáš Est Ester Mdr Moudrosti (kniha) Ex Exodus (2. Mojžíšova) Na Nahum Ezd Ezdráš Ne Nehemjáš Ez Ezechiel Nu Numeri (4. Mojžíšova) Fm Filemonovi (list) Oz Ozeáš F(P) Ga FiliPským (list) Galatským (list) 1Pa 2Pa 1. Paralipomenon (1. Letopisů) 2. Paralipomenon (2. Letopisů) Gn Genesis (1. Mojžíšova) 1P(t) 1. Petrův (list) Iz Izajáš 2P(t) 2. Petrův (list) Jk Jakubův (list) Pís Píseň písní J Jan (Evangelium podle Jana) Pl Pláč 1J 1. Janův (list) Př Přísloví 2J 2. Janův (list) Rt Rút 3J 3. Janův (list) R Římanům (list) Jr Jeremjáš 1S 1. Samuelova Jon Jonáš 2S 2. Samuelova Joz Jozue Sír Sírach(ovec) (Ecclesiasticus) Jb Jób Sk Skutky apoštolské Jl Joél Sf Sofonjáš Ju Judův (list) Sd Soudců Jud Júdit 1Te 1. Tesalonickým (list) Kaz Kazatel (Ecclesiastes; Kohelet) 2Te 2. Tesalonickým (list) Ko Koloským 1Tm 1. Timoteovi (list) 1K 1. Korintským (list) 2Tm 2. Timoteovi (list) 2K 2. Korintským (list) Tt Titovi (list) 1K 1. Královská Tób Tóbijáš 2Kr 2. Královská Za Zacharjáš Lv Leviticus (3. Mojžíšova) Zj Zjevení Janovo (Apokalypsa) L Lukáš (Evangelium podle ž Žalmy Lukáše) Žd Židům (List) Ja k číst odkazy n a biblický text (příklady) Zj - odkazuje na Zjevení Janovo (Apokalypsa) Gn (3, 1) - odkazuje na knihu Genesis (1. Mojžíšova), kapitolu 3, verset 1 Iz (7, 4-8) - odkazuje na Izajáše, kapitolu 7, verset 4 až 8 Mt (1, 18-21; 2, 7 nn) - odkazuje na Matouše (Evangelium podle Matouši kapitolu 1, verset 18 až 21 a dále na kapitolu 2 téhož evangelia, verset 7 a následující versety) 13

13 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S C í r k e v n í r o k V první polovině 6. století křesťanský duchovní Dionýsius Exiguus vypracoval nový letopočet. Křesťanské počítání času vychází od té doby z události Kristova narození. Ke všem událostem došlo buď před, nebo po narození Ježíše Krista. Do té doby se křesťané při odpočítávání času řídili zvyklostmi země, ve které žili. Náplň církevního (liturgického) roku se form ovala v křesťanské církvi v průběhu několika století. Liturgický, církevní rok je souhrn svátků, které se stále opakují v nepřetržitém ročním cyklu. V prů běhu roku slaví křesťané svátky Ježíše Krista a svatých. Liturgický rok je tak jakoby rozdělen do dvou bloků, které se rozlišují jako tem porál a sanktorál. Ještě než se vytvořily jednotlivé okruhy církevního roku, slavili křesťané neděli, o níž se udály všechny význam né události spojované se životem Ježíše Krista, jako prvotní a sváteční den (primordialis dies festus). Později se neděle stala základní jed notkou liturgického roku. Prvním údobím liturgického roku jsou od 2. století Velikonoce. Ve 4. století se součástí církevního roku stala oslava počátku Kristovy události. Na Východě se zformovala jako Epifanie, svátek Zjevení Páně. Západní křesťané ji přijali jako svátek Narození Páně. Velikonoční a vánoční okruhy se časem rozšířily o období přípravy - dobu postní a dobu adventní. Dobu mezi Velikonocemi a Vánocemi pak vyplnil třetí okruh liturgického roku - liturgické mezidobí. Ve struktuře liturgického roku se tedy postupně zform ovaly tyto 3 okruhy: 1) Velikonoce, 2) Vánoce, 3) liturgické mezidobí. Církví jsou liturgická údobí uváděna ne v chronologickém pořadí, ale podle jejich význam u: období třídenní velikonoční, doba velikonoční, doba postní, doba vánoční, doba adventní, liturgické mezidobí.

14 Popis tem porálu liturgického roku v chronologickém pořadí by vypadal takto: 1) doba adventní (viz A dvent), 2) doba vánoční (viz Křesťanské Vánoce, Štědrý den, Boží hod v á noční...), 3) liturgické mezidobí I. (trvá od pondělí po svátku K řtu Páně do úterý před Popeleční středou), 4) doba postní (trvá od Popeleční středy do odpoledne Zeleného čtvrtku), 5) velikonoční třídenní (trvá od večerní mše na pam átku Večeře Páně, ve čtvrtek, do nešpor neděle Zm rtvýchvstání Páně), 6) doba velikonoční (trvá od slavnosti Veliké noci do nešpor neděle Seslání D ucha svatého - tzv. svatodušní neděle), 7) liturgické mezidobí II. (trvá od pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého do soboty před první nedělí adventní). V prů b ěh u liturgického roku církev neslaví pouze celé Kristovo ta jemství, ale připom íná si i výroční dny svatých natalitia Sanctorum, tzv. sanktorál. Neděle a liturgické doby však mají přednostní postavení ve slavnostech liturgického roku. Svatí jsou uctíváni především tam, kde žili nebo zemřeli. Pouze světci univerzálního význam u požívají celocírkevní úcty (viz Svátek sv. Ondřeje, sv. Kateřiny, sv. M ikuláše...). Církevní rok, řídící se novozákonním příběhem o Ježíši Kristu, se tak ve svém pojetí zásadně odlišuje od roku občanského. Počátek církevního, liturgického roku nepřipadá na 1. leden, ale na první neděli adventu. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S K ř e s ť a n s k é V á n o c e Doba vánoční trvá v křesťanských církvích od prvních nešpor svátku Narození Páně do svátku Křtu Páně. Vánoce jsou pom ěrně mladým křesťanským svátkem. Původně se v raně křesťanské církvi nesvětil po první tři století žádný svátek krom ě oslavy velikonočního tajemství každou neděli a jeho výroční oslavy o Velikonocích. Město Řím slavilo Kristovo narození poprvé podle dochovaných pram enů 25. prosince roku 336. Vyplývá to ze zápisu v řím ském chronografu (kalendářní soupis úm rtních dnů řím ských biskupů a řím ských m učedníků) z roku 354. Oslavy Kristova narození rozvíjely obsah velikonočního tajem ství (zmrtvýchvstání) a spolu s ním představovaly věřícím během církevního roku události spásy v Kristu v jejich posloupném historickém k o n textu. Obsahem církevního roku se stalo připom ínání průběhu celého života Spasitele. Předm ětem vánoční úcty se stal počátek Kristovy u d á losti, jeho vtělení a narození. Svátek N arození Páně se v západokřesťanském světě slavil 25. p ro since. Na tento den zim ního slunovratu připadala podle nařízení císaře A ureliána z roku 274 v Západořímské říši oslava zrození nepřem ožitelného Slunce (dies natalis Solis invicti) na počest syrského boha slunce z Emesy. M ithrův sluneční kult měl m noho příznivců, kteří s nadšením oslavovali životodárné slunce. Aby potlačili konkurující pohanské n á boženství, rozhodli se křesťané 25. prosinec zasvětit oslavě příchodu pravého světla, slunce spravedlnosti", pravého Mesiáše a Vykupitele, Syna Božího Ježíše Krista. Křesťanští myslitelé přitom poukazovali na skutečnost, že ve Starém zákoně se očekávaný Vykupitel označuje ja ko slunce spravedlnosti" (Mal 3, 20), v Novém zákoně se sám Kristus nazývá světlem světa" a podle Janova prologu přišel Kristus na svět jako pravé světlo, které osvěcuje každého člověka" (1, 9). Z počátku se nový křesťanský svátek dodržoval jen v Římě, kde úspěšně čelil Mithrovým slavnostem. Podle jiného názoru byl 25. prosinec vybrán jako den Kristova narození podle složitého výpočtu. Křesťanští teologové se ve 3. století pokoušeli vypočítat přesné datum Kristova narození, o něm ž se žádné z evangelií nezm iňuje. Značná pozornost se díky sym bolice Krista-Slunce věnovala dnům rovnodennosti a slunovratům. Podle jedné z hypotéz byl Kristův předchůdce, Jan Křtitel, počat o podzim ní rovnodennosti a narodil se o letním slunovratu. Podle Lukášova

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Vánoce 2014 a Nový rok 2015

Vánoce 2014 a Nový rok 2015 Vánoce 2014 a Nový rok 2015 v kostele sv. Tomáše v Brně 4 Příleˇzitost ke svátosti smíření bude v našem kostele: 17. 12. 19. 12. (od středy do pátku) vˇzdy od 15.30 do 18 hodin a 22. 12. 23. 12. (v pondělí

Více

Dějiny vzniku novozákonního kánonu

Dějiny vzniku novozákonního kánonu Dějiny vzniku novozákonního kánonu 1. Úvod Pod pojmem novozákonní kánon rozumíme sbírku 27 novozákonních spisů, které pro všechny křesťany tvoří Nový zákon, součást Písma svatého Starého a Nového zákona,

Více

Víme, kde vlastně byla Golgota?

Víme, kde vlastně byla Golgota? M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - D U B E N 2011 - Č Í S L O 93 Víme, kde vlastně byla Golgota? Z OBSAHU ANKETA CO SE MI LÍBÍ KDE BYLA GOLGOTA? PASTÝŘSKÝ LIST PO STOPÁCH

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického.

0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického. 1 1. Koerner Jan Nep, O bohosloví s ohledem zvláštním na částku jeho biblickou. ČKD. 1828, 13. 2. Borový Kl., Dr., Co se u nás činí pro vědu, zvláště

Více

Biblické postavičky - jejich vznik, výroba a využití při praktické práci s Biblí

Biblické postavičky - jejich vznik, výroba a využití při praktické práci s Biblí 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Mgr. Marie Klašková Biblické postavičky - jejich vznik, výroba a využití při praktické práci s Biblí Rigorózní

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně.

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Čas Od nepaměti se lidé snažili změřit a zaznamenat běh času. Zprvu šlo hlavně o počítání dnů, měsíců a ročních období. Začaly tak vznikat první kalendáře.

Více

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE LÉTO SENIOR Na internetu najdeme všechno. Tedy přesněji téměř všechno. Například definici babího léta: Co to je, a že se liší od léta indiánského;

Více

č. 6 Školní rok 2006/07 únor

č. 6 Školní rok 2006/07 únor NAJÍT ZPŮSOB, JAK ÚČINNĚ PŘEDÁVAT VÍRU malé zastavení s plzeňským biskupem Františkem Radkovským Mohl byste se podělit o nějakou vzpomínku z hodin náboženství? Při svém kněžském působení ve Františkových

Více