Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR"

Transkript

1 Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR Burden of incapacity for work in asthma patients EVA SIXTOVÁ Oddělení metodiky a kontroly posuzování ZS, Česká správa sociálního zabezpečení SOUHRN Připravili jsme na podkladě stejnojmenné prezentace v rámci Světového dne astmatu 2015, který se konal v Praze dne 5. května Článek, který obsahuje jak statistická data o posouzeních zdravotního stavu pro účely nároku na dávky a benefity ze systému sociálního zabezpečení, tak náhled do platných právních předpisů, podle kterých se zdravotní podmínka pro uvedený nárok vlastně posuzuje. Statistická data z oblasti nemocenského pojištění byla čerpána z odborného měsíčníku ČSSZ Národní pojištění, č. 5/2015. Klíčová slova: astma, sociální zabezpečení, funkční dopady, pracovní schopnost, schopnost mobility, schopnost péče o vlastní osobu SUMMARY Overview of the data expressing problems in social security of asthmatics in Czech republic is presented. Analysis of the incapacity for work, disability degree, number of permanent disamblement asthmatic people and inability benefits are disussed. Key words: severe asthma, social care, disability of asthmatics Úvod V roce 2009 došlo ke dvěma významným legislativním změnám v oblasti sociálního zabezpečení: 1. lednem nabyl účinnosti zákon o nemocenském pojištění, 31. prosincem skončila platnost zákona o důchodovém pojištění ve znění, které nabylo účinnosti v lednu 1996, a byla nahrazena prováděcí vyhláška k tomuto zákonu upravující posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely invalidity. Jak dočasná pracovní neschopnost, tak invalidita jsou sociální události zakládající zčásti nárok na dávku z pojistného systému sociálního zabezpečení (druhou část nároku tvoří účast na pojištění po předepsanou dobu). Asthma bronchiale jako: A. příčina vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tzv. krátkodobé dávky) B. rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (funkční dopady bronchiálního astmatu a jejich promítnutí do dávek a služeb sociálního zabezpečení ČR v pojistném i v nepojistných systémech za období let ) Ad A. Posuzování dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN) je specifická medicínská činnost, která nezbytně vyžaduje součinnost ošetřujícího lékaře a lékaře orgánu sociálního zabezpečení (= posudkového), neboť se jedná o provázanost medicínského posouzení zdravotního stavu a jeho dopadu na pracovní schopnost nemocného, promítnutí do jeho konkrétního pracovního zařazení (předchozí pojištěnou činnost) a do legislativního rámce, který zajišťuje institut dočasné pracovní neschopnosti. Zákon o nemocenském pojištění (dále ZNP) je obecně závazným právním předpisem, vztahujícím se z lékařského hlediska ke kontrole posuzování DPN a potřeby ošetřování, ke zhodnocení zdravotního stavu a průběhu DPN pojištěnců a k dalším úkolům a činnostem lékařů v oblasti nemocenského pojištění u poskytovatelů zdravotních služeb i na odděleních lékařské posudkové služby na okresních správách sociálního zabezpečení (dále LPS OSSZ). Nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. (který po 50 letech účinnosti zákona č. 54/1956 Sb. tento zákon nahradil) přenesl některé zásadní kompetence, které do té doby náležely posudkovým lékařům, na ošetřující lékaře, kteří uznávají občana dočasně práceneschopným a jako takového jej evidují. Například ošetřující lékař může sám povolit pobyt občanovi DPN na dobu delší tří dnů na jiné adrese, než je uvedena v Rozhodnutí o DPN (dříve k tomu potřeboval souhlas posudkového lékaře). Alergie 3/

2 Kromě toho se zásadně změnil charakter tzv. neschopenky. Na rozdíl od předchozí právní úpravy není tato již Potvrzením, ale Rozhodnutím o DPN, což znamená, že má zcela jinou právní váhu jak pro pojištěnce, tak pro ošetřujícího lékaře, který ho vystavil (možnost odvolání, trest za zneužití a další). Rozhodnutí o DPN má 3 funkce: medicínskou lékař uzná nemocného práceneschopným, pracovněprávní nemocný je omluven ze zaměstnání, dávkovou je mu vyplácena dávka (po dobu prvních 14 dnů náhrada mzdy zaměstnavatelem, na ni navazuje výplata nemocenského). Ošetřující lékař rozhodne o vzniku DPN pojištěnce při onemocnění bronchiálním astmatem v případě, že: vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě (jde-li o vznik DPN v ochranné lhůtě, ta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, jen u žen, u nichž zaniklo pojištění v průběhu těhotenství, činí 180 dnů) že není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání (a to i v případě, že není evidován krajskou pobočkou ÚP); byl přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo mu byla na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská léčebně preventivní péče; byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého s bronchiálním astmatem k poskytnutí lůžkové péče (s výjimkou poživatele peněžité pomoci v mateřství). Ošetřující lékař může v odůvodněných případech rozhodnout o vzniku DPN za období do tří dnů zpětně ode dne, kdy tuto skutečnost vyšetřením zjistil, za dobu delší k tomu potřebuje souhlas příslušného orgánu nemocenského pojištění (zastoupeného posudkovým lékařem). Ošetřující lékař rozhodne o ukončení DPN pojištěnce, jestliže uplynulo alespoň 180 dnů trvání DPN a vyšetřením zjistí, že jeho zdravotní stav je stabilizovaný. Za stabilizovaný se považuje ve smyslu zákona o nemocenském pojištění takový zdravotní stav, který se ustálil na určité úrovni zdraví a pracovní schopnosti, jenž umožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní nebo jinou pojištěnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu a který další léčení již podstatně nemůže ovlivnit, udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno zavedením určité léčby nebo pracovních omezení. O zdravotní způsobilosti dočasně práceneschopného pojištěnce vykonávat dosavadní zaměstnání je ve smyslu tohoto zákona povinen vydat vyjádření ve lhůtě do 7 dnů a v případě nutnosti došetření zdravotního stavu do 15 dnů poskytovatel pracovnělékařských služeb, a to na základě zprávy ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu dočasně práceneschopného pojištěnce, a odeslat je ošetřujícímu lékaři, který si toto vyjádření vyžádal. Tolik zákon. Každý ošetřující lékař by měl mít nejpozději po = 195 dnech trvání DPN jasno, jestli se u jím uznaného DPN občana může nebo nemůže po vyčerpání podpůrčí doby jednat o invaliditu. A podle toho jednat, ve spolupráci s posudkovým lékařem. V souvislosti s nabytím účinnosti ZNP (od ) byl souběžně (v souladu s evropským právem) zrušen v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 94 (institut přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity = invalidizace z moci úřední ). ZNP povinnost vzájemné spolupráce při déletrvající pracovní neschopnosti přímo ukládá. V praxi se spolupráce řeší buď osobním jednáním v ordinaci ošetřujícího lékaře, po předchozí domluvě s posudkovým lékařem, nebo je možnost i telefonické konzultace, nejlépe po předchozím předložení kompletní zdravotnické dokumentace lékaři OLPS OSSZ. Nejpozději do 30 dnů před uplynutím podpůrčí doby zhodnotí ošetřující lékař spolu s lékařem orgánu nemocenského pojištění zdravotní stav a dosavadní průběh DPN pojištěnce za účelem zjištění, zda: a) lze očekávat, že pojištěnec před uplynutím podpůrčí doby nabude pracovní schopnost, b) existují zdravotní důvody pro předpoklad, že pojištěnec nabude pracovní schopnost v krátké době po uplynutí podpůrčí doby, nebo c) je zdravotní stav pojištěnce dlouhodobě nepříznivý podle zákona o důchodovém pojištění. V oblasti nemocenského pojištění v roce 2014 ve srovnání s rokem předchozím dle statistických výstupů ČSSZ výrazně vzrostly počty případů výplaty nemocenského. Zatímco v roce 2013 ČSSZ provedla výplat nemocenského, v roce 2014 stoupl jejich počet o Navýšení bylo způsobeno především ukončením přechodného období (od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013), v němž zaměstnavatelé vypláceli náhradu mzdy první tři týdny trvání DPN. Příjmy z pojistného činily v roce 2014 zhruba 26 mld. Kč, výdaje na veškeré dávky (včetně peněžité pomoci v mateřství) činily 22,1 mld. Kč. Nejvíce připadlo na dávky nemocenského 13,9 mld. Kč, do systému přispívalo zaměstnanců. Pro OSVČ (v počtu celkem v roce 2014) je účast na nemocenském pojištění dobrovolná (a mnozí se k ní nepřihlašují). Podíl astmatu na celkové DPN v roce 2014 ukazuje tabulka 1. Ad B. Funkční dopady bronchiálního astmatu a jejich promítnutí do dávek a služeb sociálního zabezpečení ČR Při hodnocení funkčního dopadu se u dlouhodobých dávek jak v systému pojistném (invalidní důchody), tak nepojistném (u astmatiků by připadaly v úvahu příspěvek na péči, průkazy osob zdravotně postižených) 176 Alergie 3/2015

3 Tab. 1 shodně vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF, ICF). Funkčně je třeba rozlišit rozsah postižení, zda je funkční postižení minimální, lehké, středně těžké či těžké. Zásadní podmínkou pro uznání splnění zdravotní podmínky pro nárok na tyto dávky je konstatování, že se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož dopad je v právních předpisech naformulován různě (podle toho, o jakou agendu se jedná). Všechny definice však mají společný základ: Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti posuzovaného, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. Z dlouhodobých dávek stojí v popředí zájmu invalidita. Ta se posuzuje podle přílohy k prováděcí vyhlášce k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, která je označena č. 359/2009 Sb. a nebyla po zatím novelizována. Postižení dýchací soustavy je věnována kapitola X, rozčleněná na oddíl A (Horní cesty dýchací) a oddíl B (Dolní cesty dýchací). Obecné posudkové zásady jsou v její preambuli formulovány následovně: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace, rozsahu a tíže postižení, četnosti recidiv, resp. chronicity, účinnosti léčby, komplikací (zejména záněty, septické stavy), případné komorbidity (kardiovaskulární), stupně omezení plicních funkcí dle spirometrie, příp. tělové pletysmografie, vyšetření saturace hemoglobinu kyslíkem (SaO 2 ), event. krevních plynů, alterace celkového stavu a dopadu zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti by sledované období rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti mělo trvat zpravidla jeden rok, v případě chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu zpravidla dva roky. Asthma bronchiale je uvedeno v položce 3 oddílu B. Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit úroveň kontroly nad astmatem (zvládání), přičemž se kontrola týká denních příznaků, omezení denních aktivit, nočních příznaků, plicních funkcí (PEF, FEV 1 ), exacerbací, event. hospitalizací. Přitom je třeba přihlédnout i ke komplikujícím faktorům, vedlejším účinkům léčby, syndromu spánkové apnoe, respiračním infekcím, depresím. Spirometrie je nutná pro posouzení příznakového i bezpříznakového období astmatu; přitom se bere v úvahu i současná léčba. Spirometrii je třeba provést v průběhu jednoho roku nejméně 2 u astmatu pod kontrolou; v případě částečné nebo nedostatečné kontroly 1 za tři měsíce. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad stavu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. 3a Astma pod kontrolou: žádné omezení denních aktivit, funkce PEF, FEV 1 normální, denní příznaky nejvýše 2 týdně, zpravidla žádné noční příznaky, potřeba úlevových léků nejvýše 2 týdně, zpravidla žádné exacerbace, příp. jedna až dvě za rok, pokles pracovní schopnosti 5 10 %. 3b Astma pod částečnou kontrolou, omezení denních aktivit jen při výskytu příznaků a exacerbací, PEF, FEV 1 < 80 % náležitých hodnot nebo osobních nejlepších hodnot, denní příznaky více než 2 týdně, noční příznaky, potřeba úlevových léků více než 2 Alergie 3/

4 týdně, tři nebo více exacerbací za rok, pokles pracovní schopnosti %. 3c Astma pod nedostatečnou kontrolou, tři nebo více znaků částečné kontroly v týdnu, jedna exacerbace v kterémkoliv týdnu, FEV 1 zpravidla v rozmezí % náležitých hodnot, pokles pracovní schopnosti %. 3d obtížně léčitelné astma (OLA), přítomna tři hlavní a alespoň dvě vedlejší diagnostická kritéria, FEV 1 < 50 % náležitých hodnot, nutnost ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, pokles pracovní schopnosti %. Tyto zásady byly vypracovány MPSV na podkladě vyjádření odborných lékařských společností, sdružených v ČLS JEP. V současné době se uvažuje o novele, která by byla navržena opět na podkladě vyjádření odborníků, v daném případě plicních specialistů. Citovaná vyhláška stanoví stupně invalidity, které lze uznat při konkrétní míře poklesu pracovní schopnost, následovně: V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 % se stanoví, zda je pojištěnec schopen vykonávat po vzniku invalidity prvního nebo druhého stupně výdělečnou činnost jen: 1. s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, 2. s podstatně menšími nároky na kvalifikaci, 3. v podstatně menším rozsahu a intenzitě; za podstatně menší nároky, rozsah nebo intenzitu se přitom v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 49 % (invalidita prvního stupně) považuje snížení alespoň o třetinu a v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50 % a nejvíce o 69 % (invalidita druhého stupně) snížení alespoň o polovinu, rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti, pokud není schopen využít dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti nebo pokračovat v předchozí výdělečné činnosti. Při stanovené míře poklesu pracovní schopnosti 70 a více procent se jedná o invaliditu třetího stupně. Invalidní důchody Počty vyplácených invalidních důchodů a jejich průměrná výše v roce 2014 jsou patrné z tabulky 2, invalidním důchodcům, u nichž je převažující příčinou astma, bylo v roce 2014 vyplaceno téměř 11 mld. Kč. Další dlouhodobé výhody a dávky jsou poskytovány/vypláceny z nepojistných systémů sociálních dávek, o kterých rozhoduje krajská pobočka úřadu práce, a to na podkladě posudku lékaře OLPS OSSZ. Z nich nejfrekventovanější jsou průkazy OZP podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a příspěvky na péči podle zákona o sociálních službách. Novelou prvního ze jmenovaných, která nabyla účinnosti od (zákon č. 313/2013 Sb.), došlo ke změnám podmínek, za nichž se přiznává průkaz osoby se zdravotním postižením. Nárok na průkaz OZP má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru DNZS, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace. Prováděcí právní předpis (příloha č. 4 k vyhl. č. 388/2011 Sb.) stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace. Z tohoto pohledu samotnou diagnóu nemoci, úrazu nebo vady nelze považovat za posudkově rozhodnou skutečnost pro účely přiznání průkazu OZP. Vždy je třeba objektivizovat dopad zdravotního postižení na schopnost pohyblivosti a orientace a příslušným funkčním vyšetřením ho prokázat. Nárok na průkaz TP má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, u pohyblivosti se jím rozumí stav, kdy osoba je při DNZS schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti lze považovat při bronchiálním astmatu v rámci interních postižení omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení. Nárok na průkaz ZTP má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, u pohyblivosti se jím rozumí stav, kdy osoba je při DNZS schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Tab Alergie 3/2015

5 Graf 1 Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti lze považovat při bronchiálním astmatu v rámci interních postižení těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení. Nárok na průkaz ZTP/P má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při DNZS schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení pohyblivosti lze považovat multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztrátu imunity, spojené se zvlášť těžkým postižením pohyblivosti. Asthma bronchiale jako samostatné zdravotní postižení takto těžký funkční dopad nemívá (jak ukazuje graf 1 a tabulka 3), jedná se o polymorbiditu. V tabulce 4 uvádíme přehled výsledků posouzení pro průkazy OZP za léta 2011 až 2014 (v letech 2012 a 2013 se posuzovalo podle jiné právní úpravy, průkazy OZP byly též vydávány ve vazbě na jednotlivé stupně závislosti a nezvládání základní životní potřeby dále ZŽP a samostatně nezvládání ZŽP mobility či orientace podle zákona o sociálních službách). Posuzování stupně závislosti Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Stát se jím podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání ZŽP těchto osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Zdravotním postižením se podle citovaného zákona míní tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Schopnost osoby zvládat ZŽP se hodnotí podle aktivit vymezených v příloze č. 1 k prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb., v platném znění). Schopnost osoby zvládat ZŽP pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí. Za neschopnost zvládání ZŽP se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout ZŽP v přijatelném standardu. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto ZŽP: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Závislost na pomoci jiné osoby při zvládání ZŽP a stupeň závislosti lze stanovit až v době, kdy zdravotní stav Alergie 3/

6 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 a funkční schopnosti jsou ustálené, proběhla (bazální) rehabilitace a je zřejmé, že podle poznatků lékařské vědy nelze očekávat, že dalšími léčebnými a rehabilitačními opatřeními dojde ke zlepšení nebo obnovení funkčních schopností. Závislost na péči jiné fyzické osoby u astmatu nebývá uznávána často, spíše u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí ve stadiu chronického respiračního selhání, závislých na oxygenátorech. Tyto osoby obvykle samostatně nezvládají ZŽP tělesné hygieny, v kombinaci s jinými funkčními deficity péče o zdraví (schopnost zvládat tuto ZŽP se hodnotí vždy ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stanovenému ošetřujícím lékařem; v rámci stanoveného režimu se zohledňují i preventivní opatření nařízená lékařem), osobních aktivit a péče o domácnost (což odpovídá závislosti prvního stupně). K neschopnosti mobility mohou z interních onemocnění vést těžká (terminální) stadia onemocnění, při kterých fyzická osoba pozbývá schopnosti samostatného života, např. globální srdeční nebo dechová nedostatečnost. Posouzení stupně závislosti u všech osob s astmatem v letech ukazuje tabulka 5. Posouzení stupně závislosti u osob do 18 let věku s astmatem v letech ukazuje tabulka 6. V roce 2011 se ještě stupně závislosti posuzovaly podle jiné právní úpravy, hodnotilo se celkem 36 úkonů, z toho 18 úkonů péče o vlastní osobu a 18 úkonů soběstačnosti, tyto byly od shrnuty do 10 ZŽP. Závěrem je třeba konstatovat, že v rámci poskytování zdravotních služeb lze diagnostickou spolehlivost odstupňovat do tří stupňů: jistá, pravděpodobná a možná; lékař OLPS OSSZ však může pracovat pouze s první z nich. Jeho posudek je podkladem pro správní rozhodnutí, kterým správní orgán rozhoduje o dávce. Nedostatečná znalost průběhu nemoci z hlediska klinického, objektivních metod a subjektivních potíží je příčinou mnoha nejasností a odlišných interpretací, ty může upřesnit kvalitativně kvantitativní dynamika nemoci, která obsahuje dynamiku potíží i objektivních nálezů, včetně reakcí na zátěže. Díky specializované péči o pacienty s bronchiálním astmatem všech věkových kategorií se daří onemocnění ve většině případů držet pod kontrolou. Plicní specialisté a alergologové mohou pro své pacienty astmatiky vedle diagnostiky a terapie učinit směrem k sociálnímu zabezpečení to, že budou ve svých odborných nálezech poskytovat lékařům OLPS OSSZ výše uvedená potřebná data, z nichž bude vyplývat funkční dopad tohoto onemocnění na pracovní schopnost, schopnost mobility a zvládání ZŽP. Článek byl zpracován na podkladě stejnojmenné prezentace v rámci Světového dne astmatu 2015, který se konal v Praze dne 5. května Statistická data z oblasti nemocenského pojištění byla čerpána z odborného měsíčníku ČSSZ Národní pojištění, č. 5/2015. MUDr. Eva Sixtová úsek lékařské posudkové služby ČSSZ, dne Křížová Praha Alergie 3/2015

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011)

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) V návaznosti na článek o ukončování pracovní neschopnosti v rubrice dotazy a odpovědi zveřejňujeme, k oživení a doplnění

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn K části první Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 4b (1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY Účast na důchodovém a nemocenském pojištění, nárok na dávky, práva a povinnosti důchodové pojištění rodičovství OSVČ sirotčí důchod práce v zahraničí ukončení

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 158/2012-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 130/2009-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Seminář PSP ČR 17. dubna 2015 MUDr. Dušan Gajdoštík ředitel odboru posudkové služby MPSV Témata

Více

pokračování -2-18Ad 45/2013

pokračování -2-18Ad 45/2013 18Ad 45/2013-77 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce R. O., zastoupeného opatrovníkem Městem Orlová, právně

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA V MĚSTĚ BRUNTÁL PUBLIC SERVICE IN THE TOWN BRUNTÁL Bakalářská diplomová práce Milada Doleželová Vedoucí

Více

Exekuce na dávky sociálního zabezpečení právní zhodnocení

Exekuce na dávky sociálního zabezpečení právní zhodnocení Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Marie Šimůnková Exekuce na dávky sociálního zabezpečení právní zhodnocení Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Katedra

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 129/2012-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 6/2010-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013:

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: ~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: Tento video seminář o Zákonu o nemocenském pojištění má postupně objasnit celý systém nemocenského pojištění, tak, aby se účastník semináře vyznal v poměrně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 95/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 70/2012-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek C ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS).

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Česká správa sociálního zabezpečení Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také

Více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1. ledna 2010 O změnách NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobkyně H. D., bytem X, zast. Mgr. Martinem Horákem, advokátem,

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Název projektu: Šance pro samostatnost Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00089 Rozpočet: 45 472 600,- Kč Doba realizace: 01.05.2011-30.04.2014

Více

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Obecné informace o projektu Účastníci Výběr tématu proč? Cíle projektu Cílové

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 3. 2014 2. 4. 2014) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

Modelový příklad odškodnění pracovního úrazu

Modelový příklad odškodnění pracovního úrazu Materiál k úrazovému pojištění Modelový příklad odškodnění pracovního úrazu Úkol: Vypracovat popis zadání modelového příkladu odškodnění pracovního úrazu, aby bylo možno porovnat postavení zaměstnance

Více

Reforma nemocenského pojištění a její vliv na podnikový sektor

Reforma nemocenského pojištění a její vliv na podnikový sektor Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Reforma nemocenského pojištění a její vliv na podnikový sektor Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra Ondráčková Klára Slováčková Brno 2010 Poděkování

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Metodika NS k náhradě nemajetkové újmy na zdraví I. Nadstavbový kurs 1. LF UK a SMP Praha 9. 11. prosince 2015

Metodika NS k náhradě nemajetkové újmy na zdraví I. Nadstavbový kurs 1. LF UK a SMP Praha 9. 11. prosince 2015 Metodika NS k náhradě nemajetkové újmy na zdraví I. Nadstavbový kurs 1. LF UK a SMP Praha 9. 11. prosince 2015 1 Nemajetková újma na zdraví 2958 o. z. Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 25/2011-128 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 102 o minimálních standardech sociálního zabezpečení

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 102 o minimálních standardech sociálního zabezpečení Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 102 o minimálních standardech sociálního zabezpečení Generální konference Mezinárodní organisace práce, jež byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do

Více

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU Starobní důchod patří mezi důchody přímé, tj. důchody, které se vyměřují v závislosti na získané době důchodového pojištění a na výši dosažených výdělků v rozhodném období (výpočtového

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 181/2011-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013 Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013 Dnem 31. března 2013 skončilo přechodné období, v němž mohli po dobu jednoho

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Informace a inspirace z Jarošky

Informace a inspirace z Jarošky Celsuz-in Informace a inspirace z Jarošky 4 úvodník Milé čtenářky a milí čtenáři, V novém roce nás potkalo mnoho změn kvůli Sociální reformě, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Více

Zaměstnáváni osob se zdravotním postižením - zkušenosti zaměstnavatelů z Libereckého kraje

Zaměstnáváni osob se zdravotním postižením - zkušenosti zaměstnavatelů z Libereckého kraje Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra sociálni práce Zaměstnáváni osob se zdravotním postižením - zkušenosti zaměstnavatelů z Libereckého kraje ' m - Diplomová práce Autor: Barbora Kosová Školní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 76/2006-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra správního práva

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra správního práva Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení Plzeň, únor 2012 Kristýna Krejsová Ing. Antonín

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 201, ze dne 29.11.2004. Projednávání v PSP ČR: sněmovní tisk 682 585 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Parlament

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Barbora Kostíková. Invalidní důchod

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Barbora Kostíková. Invalidní důchod Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Barbora Kostíková Invalidní důchod Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Invalidní důchod vypracovala samostatně a

Více

Informace pro lékafiské praxe ãíslo 4/2011 1

Informace pro lékafiské praxe ãíslo 4/2011 1 O b s a h Informace pro lékafiské praxe ãíslo 4/2011 roãník XI Vydavatel: Švejnohová a přátelé, s. r. o. IČO 271 38 933 DIČ CZ27138933 svejnohova@infolekar.cz Adresa redakce: Konstantinova 1481/20, 149

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 2 Hmotná nouze (1) Pro účely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 65/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

Vládní návrh. Zákon. Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969. kterým se mění a doplňuje zákoník práce. Čl. I. I v. o.

Vládní návrh. Zákon. Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969. kterým se mění a doplňuje zákoník práce. Čl. I. I v. o. Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969 I v. o. 16 Vládní návrh Zákon ze dne 1969, kterým se mění a doplňuje zákoník práce Federální shromážděni Československé socialistické republiky

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Při přechodu na verzi 2.60 se provádí rozsáhlý update, který může na větším objemu dat trvat dosti dlouho. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! Zálohy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 36/2013-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 38Ad 11/2012-55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce nezl. T. P., zastoupeného zákonným zástupcem Ing. P. P.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 20/2013-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 18/2006-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2016, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Věra Pavlíková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Jabok, ETF 2010 Michael Martinek 2 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Počet důchodců 2 688 078 2 727 240 2 759 803 2 797 939 2 823 583 2 871 453 celkem Počet starobních 1 997 503 2 034 881 2 071 269 2 225

Více

SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ

SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ P. b. b. Místo zveřejnění Vídeň, Poštovní úřad nakladatelství 1030 Vídeň SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ PRO REPUBLIKU RAKOUSKO 1819 Ročník 1990 Vydána dne 21. března 1990 65. částka 155. Spolkový zákon: Zákon

Více

Profesionální alergická onemocnění v ČR

Profesionální alergická onemocnění v ČR Profesionální alergická onemocnění v ČR Occupational allergic diseases in the Czech Republic BEATRICA DLOUHÁ, DANA HAVLOVÁ, ZDEŇKA FENCLOVÁ, JAROMÍR ŠAMÁNEK, LUDMILA BEČVÁŘOVÁ, LENKA RYCHLÁ, MICHAELA ČERSTVÁ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 24/2012-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb vedoucí oddělení zdravotnictví: Ing. Lenka Zdražilová tel.: 495 817 506 mailto:lzdrazilova@kr-kralovehradecky.cz zástupkyně vedoucí oddělení: Marie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 103/2010-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 114/2011-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 2 0 1 4 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 Zpracováno Státním úøadem inspekce práce Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) Ministerstvo

Více

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007 PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období 1. července 2006 až 30. června 2007 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

česká správa sociálního zabezpečení

česká správa sociálního zabezpečení česká správa sociálního zabezpečení Úvodem prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ Úvodní slovo ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení Výroční zpráva dává příležitost ohlédnout

Více