Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303"

Transkript

1 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO , tel./fax: , web: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY Školní rok : 2005/2006 V Městci Králové dne Zpracovala : Mgr. Dobromila Kazdová, ředitelka školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 adresa: Městec Králové, Nám. Republiky 303 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO : IZO ředitelství školy: Kontakty: číslo telefonu/faxu : ová adresa : www stránky : jméno ředitele školy: Mgr. Dobromila Kazdová, telef. č , mobil zástupkyně ředitelky školy : Mgr. Romana Tůmová, telef. č seznam členů školské rady: Milan Pavlík (zástupce zřizovatele) Alena Fidrmucová (zástupce rodičů a nezletilých žáků) Mgr. Romana Tůmová (zástupce pedagogických pracovníků) Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení : - Změna zřizovací listiny Dodatek č. 1 ze dne změna názvu školy na Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303, s účinností od 1. září Rozhodnutí ze dne , že Zvláštní škola Městec Králové, okres Nymburk, se zapisuje do školského rejstříku název právnické osoby : Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303, obor vzdělávání : základní, s účinností od Rozhodnutí ze dne , že s účinností od se zapisuje Základní škola praktická do školského rejstříku takto: označení druhu školy: Základní škola

3 2. Charakteristika školy Škola je speciálně pedagogické zařízení. Poskytuje základní vzdělání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, které jim znemožňují vzdělávání na běžných základních školách. Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303, je svým uspořádáním malotřídní škola s l.-9. ročníkem. Škola sídlí v komplexu budov, které jsou součástí radnice. Jedná se o budovu s mnohaletou historickou tradicí, která byla postavena na sklonku 19. století. Budova školy je majetkem Města Městec Králové a prostory pro činnost škole město pronajímá. Jedna třída je umístěna v budově Základní školy Městec Králové, okres Nymburk, která třídu naší škole rovněž pronajímá. Budova školy je situována na náměstí. Vedle školy jsou autobusové zastávky, a proto je velmi dobře dostupná žákům, kteří sem dojíždějí z okolních obcí (cca 83 % žáků). Škola je spádovou školou pro 40 okolních obcí. Je kapacitně plně vytížena. Ve školním roce 2005/2006 jsou zde vyučováni také 4 integrovaní žáci (1.,2.,4. a 9. roč.) podle Vzdělávacího programu pomocné školy, doporučeného MŠMT ČR,č.j.13205/95-24 ze dne K tomu účelu byla zřízena malá pomocná třída na individuální práci těchto žáků s asistentkou pedagoga. Materiálně technické podmínky pro výuku Prostorové vybavení školy : Počet učeben : 5 Školní pozemek (skleník, nářaďovna, Školní družina : 1 pracovna, pařeniště ): 1 Počet dílen : 2 Tělocvična, herna, hřiště: 1 Cvičná kuchyň : 1 (pronájem od ZŠ a Sport. klubu) Ředitelna : 1 Pomocná třída: 1 Sborovna : 1 Žáci ročníku jsou rozděleni do pěti tříd. Počet učeben odpovídá počtu tříd. Jedna ze tříd je umístěna ve staré budově Základní školy Městec Králové, Bezručova 723. Jedna třída byla vybavena moderní vyučovací technikou, včetně PC s dataprojektorem, a slouží k výuce informatiky. V sousedství 1. třídy se nachází pomocná učebna pro integrované žáky. Škola má také k dispozici cvičnou kuchyň, školní pozemek a školní dílny. Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště, k výuce tělesné výchovy si pronajímá zařízení Sportovního klubu Městec Králové a Základní školy Městec Králové. Ke škole patří dvě oddělení školní družiny, z nichž 1. oddělení ŠD má pro svou práci samostatnou místnost, 2. oddělení pracuje v I. třídě po skončeném vyučování. Provoz školní družiny se zahajuje pro přespolní žáky před vyučováním v 6:40 hod. a končí v 16,30 hod. Žáci se stravují ve Školní jídelně při Základní škole Městec Králové, Bezručova 723, kam denně dochází. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány novými druhy podle aktuální nabídky. Pro další studium pedagogů je k dispozici dobře vybavená učitelská knihovna, která je součástí sborovny, a pravidelně je také doplňován knižní fond žákovské knihovny a dětských časopisů. Postupně probíhá obnova žákovského nábytku a školních tabulí v učebnách, do jedné ze tříd byla zabudována skříň s úložnými prostory. Novým nábytkem s mobilní tabulí byla nově vybavena učebna pro integrované žáky s kombinovanými vadami. V této třídě byl zřízen relaxační a odpočinkový koutek se žebřinami, kobercem a pohovkou. Žáci značně využívají k pohybovým aktivitám stůl na stolní tenis, ribstoly, žíněnky a gymnastický koberec, které se při relaxaci žáků velmi osvědčily.

4 Pracovní vyučování má na škole dlouhodobou tradici a je jednou z nejvýznamnějších činností. Je proto zajištěn dostatečný přísun pracovního materiálu od sponzorů, a to hlavně pro výuku dílenských prací a prací v domácnosti. Škola má vybavenou učebnu dílen, pro výuku domácích prací je dostatek šicích strojů a dostatečné je i vybavení cvičné kuchyně. Materiální vybavení ve cvičné kuchyni je průběžně doplňováno moderními přístroji a kuchyňskými potřebami. V hudební výchově žáci i vyučující využívají různé hudební nástroje klavír, kytary, flétny, Orffovy hudební nástroje. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází vybavenost školy touto technikou. Ve škole je počítačová pracovna, která je využívána nejen pro výuku informatiky, ale především v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů. Pro práci žáků je další počítač ve školní družině a v učebně pro integrované žáky. Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák má pro přístup do sítě své přístupové heslo a svou ovou schránku s adresou. Důležitou pomůckou při nápravě logopedických vad se stalo logopedické pracoviště s programovým vybavením pro logopedii, které je instalováno také v počítačové učebně. Ve sborovně a v ředitelně jsou umístěna kvalitní kopírovací zařízení s multifunkčními tiskárnami a faxem. Dvě třídy a školní družina jsou vybaveny barevnými televizory s videopřehrávači. Škola je zabezpečena elektronickou ostrahou. Pro odpočinek žáků je k dispozici školní družina, která poskytuje nejen širokou nabídku volnočasových a odpočinkových aktivit, ale je nezbytnou nutností pro přespolní žáky. Škola je vybavena novými jednomístnými žákovskými stolky, probíhá pravidelná obnova žákovského nábytku. Školní šatna je vybavena novými botníky. Pro hygienické zázemí je důležitá existence sprchového koutu v přízemí, který je nejvíce využíván žáky se zdravotním postižením. Prostory školy jsou od městské knihovny a od veřejných prostor odděleny uzamykatelným zádveřím. Je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků i pedagogických pracovníků. Byla vyhodnocena rizika školního prostředí a vypracován plán bezpečnostních a ozdravných opatření a pro pracovníky školy byl vydán seznam ochranných prostředků. Rovněž je zpracován plán opatření při vzniku mimořádných událostí a při vyhlášení krizového stavu. Celkové organizační zajištění režimu školy bere ohled na psychické a fyzické zdraví žáků a jejich individuální možnosti. Vzdělávací program školy: Žáci jsou vyučováni podle dvou vzdělávacích programů 1. Zvláštní škola č.j / Pomocná škola č.j /97-22 Pedagogická rada schválila změnu v počtu hodin pracovního vyučování, českého jazyka a přírodopisu v 9. ročníku. Počet týdenních vyučovacích hodin pracovního vyučování byl snížen z 8 hodin na 6 hodin a zvýšen počet týdenních vyučovacích hodin českého jazyka ze 4 na 5 hodin a počet vyučovacích hodin přírodopisu zvýšen na 2 hodiny. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v 9. ročníku se touto úpravou nezměnil. Dále byla zavedena disponibilní hodina v 7. ročníku seminář z dějepisu. Od 4. ročníku se výuka pracovního vyučování dělí podle pohlaví. Tvoří se skupiny, které se naplňují z různých ročníků od 6 do 10 žáků. Od 7. ročníku je oddělená výuka tělesné výchovy chlapců a dívek. Rovněž na tělesnou výchovu se spojují různé ročníky do skupin, které se naplňují od 6 do 12 žáků. Zavedly se tyto nepovinné předměty : Logopedická péče - 2 hod. ( r.), německý jazyk - 1 hod. (5.-9.r.), Sborový

5 zpěv - 1 hod. (1.-9.r.), Anglický jazyk - 1 hod. (5.-9.r.), Základy práce s PC 1 hod. (5.-9.r.). Logopedická péče se vyučuje individuálně a do výuky jsou zařazeni žáci s vadnou výslovností. V 5. ročníku byl proveden kurs dopravní výchovy (16 hodin) a v nižších ročnících se uskutečnil plavecký výcvik a výcvik na dětském dopravním hřišti. Pro romské žáky byl zřízen nepovinný předmět romský jazyk, který vede asistentka pedagoga pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a napomáhá jim i při řešení specifických problémů. Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky v rámci činnosti 11 kroužků s hudebním, pracovním a jazykovým zaměřením. Kroužky jsou organizovány vždy v pololetním cyklu a jsou na základě ankety mezi žáky obměňovány podle momentálního zájmu žáků. Výuku a speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog. Jednotlivé činnosti jsou střídány s odpočinkem v souladu s možnostmi žáků, délka vyučovacích hodin je uzpůsobena jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. Vyučování je organizováno skupinovou i individuální formou v kmenové třídě. Výuka integrovaných žáků je ve škole organizována tak, že jsou vzděláváni v předmětech výchovného zaměření společně s ostatními žáky a v předmětech teoretického charakteru jsou vyučováni ve skupince. Na základě doporučení PPP v Nymburce bylo k těmto žákům zřízeno pracovní místo asistent pedagoga, jehož činnost je zde nepostradatelná, neboť se jedná o žáky s omezenou pohyblivostí a s vážnými zdravotními problémy, kteří vyžadují neustálý dohled. Individuálně integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů (dále IVP), vycházejících z jejich vzdělávacích potřeb a upravujících rozsah, obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. IVP se stanovuje na základě diagnostiky integrovaného žáka, zpracované SPC nebo pedagogicko-psychologickou poradnou. Musí mít patřičné náležitosti, vychází ze Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se spec. vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j / ze dne Zpracovává se na příslušný školní rok. Svůj souhlas s programem potvrdí i rodiče žáka a obdrží jeho kopii. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Škola poskytuje základní vzdělání. Neprovozuje doplňkovou činnost. Studium je denní. Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků se sníženými rozumovými schopnostmi, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého žáci přicházejí. Výchovně vzdělávací činnost školy se orientuje směrem k žákovi, k jeho potřebám, možnostem a zájmům. Základním cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit žáky pro praktický život. Dále zajišťujeme: - úzkou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickým centrem, pediatrem, psychiatrem, - u žáků uplatňujeme individuální přístup, respektujeme individuální pracovní tempo, - vytváříme individuální vzdělávací plány, - je menší počet žáků ve třídě než v běžných základních školách, - spolupracujeme s rodiči, - nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy přiměřené mentální úrovni žáků.

6 Při práci učitelé uplatňují tyto metody: - individuální přístup ke každému žákovi, zohledňují jeho úroveň a míru znevýhodnění a v souladu s tím žáka hodnotí, - zařazují diferencované činnosti odpovídající výkonnosti žáků, - nabízejí dostatek informačních zdrojů a učí žáky je využívat - knihovna, Internet, počítače, periodika, exkurse - védou žáky k samostatnému vyhledávání a orientaci v informačních zdrojích a propojí je se skutečným životem - používají odlišné postupy a metody práce ( soutěže, hry, názorné demonstrace, skupinová práce, projekty, dialog atd.) - ovlivňují žáka vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu - motivují žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony s vlastními pokroky - pro některé žáky připravují individuální vzdělávací plány, průběžně je doplňují - zadávají žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života - v praktických činnostech umožňují žákům ověřovat si získané poznatky a dovednosti - umožňují žákům prezentaci výsledků vlastní práce (podílejí se na výzdobě školy, výstavky, veřejná prezentace apod.) - na praktických příkladech seznamují žáky s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život a motivují je k následnému odbornému vzdělání - umožňují dětem srovnání svých vědomostí, dovedností a schopností s ostatními vrstevníky formou soutěží, prezentací vlastních prací, vystoupeními, sportovními aktivitami.

7 3. Součásti školy Škola sdružuje: Základní škola praktická IZO: kapacita: 60 žáků Školní družina IZO: kapacita: 22 žáci I. Základní škola praktická Nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet žáků (dětí) Skutečný počet žáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků Průměrný počet žáků (dětí) na přep. počet ped. prac. ZŠ praktická ,1 6,9 ZŠ speciální integrovaní 4 4 žáci Pozn.: Integrovaní žáci jsou zařazeni ve třídě základní školy praktické a jsou vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů. Základní škola praktická poskytuje základní vzdělání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, mnohdy ještě v kombinaci s kombinovanými vadami, logopedickými nedostatky, LMD, hyperaktivitou a tělesným postižením. Komplexně se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z posledních let máme zkušenosti s integrací žáků s těžkým mentálním postižením, psychickými zvláštnostmi, poruchami koncentrace či kombinovanými vadami. Při vzdělávání žáků uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy, respektujeme individuality a specifické možnosti a schopnosti každého žáka. Na škole se vzdělávají také žáci se spec. vzdělávacími potřebami, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, tj. sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného. Zde zohledňujme: - možnou jazykovou bariéru, - využíváme pomoci asistentky pedagoga, - nabízíme smysluplné využívání volného času, - ve shodě se školským zákonem respektujeme jejich kulturní zvyklosti a tradice, - snažíme se o pravidelnou spolupráci s rodinou. Procházka školou

8

9 II. Školní družina Nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Nejvyšší Školské zařízení IZO povolený počet žáků Počet žáků Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Školní družina ,5 Školní družina Školní družina je základním a nepostradatelným článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Pomáhá žákům uspokojovat jejich potřeby kulturní i sportovní a hlavně zajišťuje vhodné střídání práce a odpočinku, což přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD i funkce sociální, neboť zajišťuje dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování a žáci zde účelně tráví svůj volný čas až do odjezdu autobusů. Provoz školní družiny se zahajuje před vyučováním v 6:40 hod. a končí v 16,30 hod. Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny. Pohled do školní družiny

10 4. Souhrnné údaje o žácích I. Součásti školy třídy a žáci podle vzdělání (k ) Typ školy/šz Žáci Počet tříd (u ŠD počet oddělení) Průměr počet žáků na třídu (oddělení) ZŠ praktická (1.-9. roč.) ZŠ speciální (1.,2.,4.,9.roč.) 4 0 * 0 Školní družina Pozn.: Třídy ZŠ praktické jsou složeny ze žáků různých ročníků. *Jedná se o integrované žáky, kteří jsou zařazeni ve třídách základní školy praktické a pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. Všichni žáci školy mají bydliště ve Středočeském kraji. II. Žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení ZŠ ZŠ speciální Mentální postižení z toho těžké mentální postižení z toho hluboké mentální postižení 0 0 Sluchové postižení z toho neslyšící 0 0 Zrakové postižení z toho nevidomí 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 10 1 Souběžné postižení více vadami 4 * 2 * - z toho hluchoslepí 0 0 Vývojové poruchy učení 0 0 Vývojové poruchy chování 0 0 Autismus 0 0 Bez zdravotního postižení 0 0 * Pozn.: Uvedeni jsou žáci s mentálním postižením v kombinaci s psychickými zvláštnostmi, poruchami koncentrace či kombinovanými vadami a žáci s omezenou pohyblivostí, s vážnými zdravotními problémy, např. trpí epilepsií, závažným onemocněním srdce, jsou po operaci nádorového onemocnění mozku a po chemoterapii a p.

11 5. Údaje o přijímání žáků do školy Vřazování žáků Žáci jsou přijímáni na žádost rodičů a na základě dvou doporučení, a to školského poradenského zařízení a pediatra či jiného specialisty. Většina žáků je zařazována na tzv. diagnostický pobyt v délce trvání 2 5 měsíců. V tomto období jsou důsledně sledovány a zaznamenávány žákovy výkony, dovednosti, rozumové schopnosti a projevy chování. Výsledkem tohoto zjišťování, na němž spolupracují učitelé, vedení školy, výchovný poradce a speciální pedagog, je určení vhodnosti zařazení žáka do školy. Na základě celkových výsledků diagnostického pobytu pak ředitelka školy vydá souhlasné rozhodnutí o vřazení žáka, případně může být žák přeřazen zpět do kmenové školy. Žáci s předem jasně stanovenou diagnózou odpovídající zařazení do daného typu školy bývají přijímáni bez diagnostického pobytu. V některých případech jsou pro konkrétní žáky ve spolupráci s PPP nebo SPC vypracovávány individuální vzdělávací plány. Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče souhlasí s vřazením žáka do školy a oceňují jiný přístup k dítěti. I. Přijímání dětí do přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2005/2006 k : škola nemá zřízen přípravný stupeň. II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2005/2006, počet udělených odkladů PŠD (k ) Počet odkladů PŠD Počet nově Počet dětí Typ školy přijatých dětí u zápisu navržený skutečný do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální

12 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání Zvýšená pozornost byla věnována hlavně nově přijatým žákům, aby se úspěšně začlenili do práce, a žákům zaostávajícím. Zlepšení se dosáhlo tam, kde rodina spolupracovala. Mnohé rodiče však třídní učitelé museli ke spolupráci se školou nutit. I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Základní škola praktická Žáci celkem 47 Prospěli s vyznamenáním 9 Prospěli 33 Neprospěli 3 - z toho opakující ročník 1 Nehodnoceni 2 Průměrný prospěch žáků 1,93 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 68,5/1,38 Základní škola speciální Žáci celkem 5 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 3 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch žáků 0 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 149,6/20,8 Počet žáků hodnocených slovně - ZŠ praktická pouze ve vybraných předmětech : 2 - ZŠ speciální pouze ve vybraných předmětech: 2 Opravné zkoušky Opravné zkoušky žáků Počet žáků Ročník Prospěl Neprospěl Základní škola praktická Žáci celkem 2 x 1 1 Český jazyk Matematika Neprospěli, opakují ročník celkem 1 1. x x 1 žák nekonal opravnou zkoušku, neboť již 1. ročník opakoval a opět selhával v několika předmětech, a to hlavně z důvodu nízkého nadání a vysoké absence, která je způsobena závažnými zdravotními problémy. Byl proto zařazen na základě doporučení SPC do výuky podle vzdělávacího programu Pomocná škola do 2. ročníku. Opravné zkoušky se konaly dne

13 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ZŠ speciální Snížený stupeň z chování byl žákům udělen za opakované porušování školního řádu, a to především za nekázeň, neplnění školních povinností, za agresivitu vůči spolužákům a za neomluvené hodiny. Docházka žáků je třídními učiteli pravidelně sledována a je důsledně vyžadována omluva zameškaného vyučování. Neomluvená absence byla řešena s rodiči a s oddělením soc. právní ochrany dětí. 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Typ školy Počet absolventů Přijati do PrŠ Přijati do OU Přijati na jinou SŠ Nepodali přihlášku ZŠ praktická ZŠ speciální Všichni žáci ZŠ praktické povinnou školní docházku ukončili v 9. roč., tj. 9 žáků získalo základní vzdělání. 1 žák ukončil povinnou školní docházku v 10. roč. ZŠ speciální a získal základy vzdělání. Nejvíce žáků (celkem 6 žáků) zvolilo učební obor na Odborném učilišti Městec Králové, a to obor kuchařské práce (3), cukrářka (1), opravářské práce (2). Do OU Hořice v Podkrkonoší byla přijata 1 žákyně a 2 žáci ZŠ praktické nepodali přihlášku do OU. Přihlášku do praktické školy ani do odborného učiliště nepodal 1 absolvent ZŠ speciální. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Na škole není zřízena součást praktická škola. Žáci, kteří po ukončení PŠD zvolí obor této školy k dalšímu vzdělávání, odcházejí do jiných škol.

14 10. Jazykové vzdělávaní na škole Na základní škole praktické (dříve zvláštní škole) nebyl cizí jazyk jako povinný předmět zaveden. Byl pouze žákům nabízen jako nepovinný předmět. Ve školním roce 2005/2006 se vyučovali přihlášení žáci ročníku německý jazyk a anglický jazyk. Výuka byla zaměřena především na vytváření slovní zásoby a konverzaci. I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Německý jazyk 7 1 Anglický jazyk 8 1 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná i odborná Německý jazyk 1 1 Anglický jazyk 1 1 žádná Rodilí mluvčí Znalost obou jazyků - dosažená úroveň: maturitní zkouška. Kvalifikaci AJ si jedna učitelka doplňuje jazykovým kurzem pro pokročilé.

15 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole je 12, z toho 11 pedagogických pracovníků je proškolených na úrovni Z základní uživatelské znalosti, 5 pedagogických pracovníků dosáhlo úrovně P vzdělávání poučených uživatelů - 1. modul, 3 pedag. pracovníci absolvovali kurs počítačové grafiky a digitální fotografie a 1 je proškolen jako ICT koordinátor- správce sítě(v rámci projektu Indoš typ A) Učebna pro výuku ICT má celkem 8 počítačů, z toho 2 počítače se využívají jako logopedické pracoviště. 3 počítače jsou umístěny v běžných třídách. Počítače jsou během vyučování využívány na podporu výuky, k výuce informatiky, po vyučování na zájmovou činnost žáků a pro přípravu pedagogů na vyučování, ke vzdělávání, na tvorbu projektů, pomůcek, pracovních listů, testů apod. Kromě toho pedagogům slouží dva počítače ve sborovně a jeden v ředitelně na zpracování administrativy.do místní sítě je připojeno 11 pracovních stanic, které mají přístup na internet, a 3 tiskárny. Škola používá jeden dataprojektor, digitální fotoaparát a kameru. Kabeláž počítačové sítě je vedena v liště. Rychlost a způsob připojení školy do internetu: přes linku ISDN, ADSL technologie, rychlost připojení 512 kb/s) Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními. Plán další modernizace a rozšíření PC sítě: 1. V závislosti na finančních podmínkách zakoupit výkonnější počítač do sborovny k přípravě učitelů na vyučování a na tvorbu ŠVP. Výhledově pořídit interaktivní dotykovou tabuli k dataprojektoru. 2. Vybavit stávající počítače dalšími vhodnými speciálními multimediálními výukovými a diagnostickými počítačovými programy. 3. Počet PC v učebně zvýšit na deset a vybavit je potřebnými speciálními výukovými a diagnostickými programy. 4. Připojit všechny pracovní stanice k internetu pomocí vysokorychlostní technologie ADSL. 5. Rozšířit počet vyškolených pedagogických pracovníků v oblasti ICT (školení P modulů, vzdělávání ICT koordinátorů a S specifické vzdělávání). 6. Rozšířit služby tak, aby měli do sítě přístup pedagogičtí pracovníci i z domova.

16 12. Údaje o pracovnících školy Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, 5 učitelů, 2 vychovatelky a 2 asistentky. Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru převyšuje 76 %. Je s většinovou převahou žen (92 %) a věkově pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou mimo jiné zastoupeni pedagogové s kvalifikací na psychopedii, etopedii, logopedii a dyslektickou péči o žáky. Na škole působí výchovná poradkyně s kvalifikací sociální patologie a prevence, která je také metodikem prevence sociálně patologických jevů. Ve školní družině pracuje vychovatelka, která splňuje požadavky odborné a pedagogické způsobilosti, studuje vysokou školu. Má také kurs první pomoci, je držitelkou průkazu ČČK. Asistence integrovaných žáků je zajištěna asistentkou pedagoga, která splňuje odbornou a pedagogickou způsobilost a má také kurs první pomoci. Činnost asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením v souvislosti s jejich individuálními vzdělávacími potřebami, je při zabezpečení jejich výuky nezbytná, neboť se jedná o žáky s vážnými zdravotními problémy - epilepsie, omezená hybnost, srdeční vada, zraková vada, mentální postižení. V práci se osvědčila. Na škole působí také asistentka pedagoga s úplným středoškolským vzděláním, která se věnuje žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Absolvovala rekvalifikační vzdělávací kurs lektor volného času, čímž získala kvalifikaci pro výkon této pozice. Asistentka pedagoga pomáhá žákům při překonávání adaptačních a komunikačních obtíží a dalších výchovně vzdělávacích problémů. Věnuje se jim i po vyučování vede romský kroužek. I její činnost je na škole nezbytná. I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 13/11,759 1/1,125 12/10, ,6 Ve škole nejsou zaměstnáni osobní asistenti. Ke čtyřem integrovaným žákům, vyučovaných podle vzdělávacího programu pomocná škola, byla přijata asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením (2. pedagog), pracovní úvazek 1,00. Krajským úřadem byla zafinancována část pracovního úvazku, a to 0,65. Po mateřské dovolené nastoupila opět do práce na celý pracovní úvazek asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Prostředky na platy byly KÚ poskytnuty ve výši 0,5 pracovního úvazku. Zbývající část platů obou asistentek byla uhrazena z rozpočtu školy na platy zaměstnanců. Potřebám školy odpovídá současný počet asistentů pedagoga s celým pracovním úvazkem. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,8 z toho žen ,3

17 III. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně roč. ZŠ - všechny předměty roč. ZŠ český jazyk občanská výchova dějepis zeměpis matematika přírodopis fyzika chemie hudební výchova výtvarná výchova rýsování pracovní vyučování tělesná výchova seminář z dějepisu doplňovací hodina 3 3 Celkem Personální změny ve školním roce: Na počátku školního roku byly přijaty 2 učitelky důchodkyně s odbornou pedagogickou způsobilostí, celkový prac. úvazek 1,45. Od odešla na mateřskou dovolenou učitelka pro 1. st. ZŠ, její pracovní úvazek byl rozdělen mezi ostatní pracovníky. 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Prioritou školy je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je kladen důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci mají snahu o zvyšování odbornosti nejen studiem na vysoké škole, ale jejich další vzdělávání je dlouhodobě a systematicky orientováno na inovační procesy ve školství a osobní růst. Prioritními oblastmi DVPP jsou speciální pedagogika, psychologie a pedagogika, didaktika, osobnostní a sociální výchova a práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech 100% pedagogů prošlo úrovní Z ve školení na počítači v projektu PI SIPVZ a přibližně 45 % absolvovalo další volitelné moduly Školení poučených uživatelů: Powerpoint, Počítačová grafika a digitální fotografie, ředitelka je proškolena jako ICT koordinátor- správce sítě. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - 1 učitelka 2. stupně studuje 2. ročník PF Hradec Králové, obor speciální pedagogika. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Funkční studium I. ukončení dne , osvědčení - Dvoudenní seminář pro absolventy FS I SSŠ Kladno, Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy, semináře, školení, samostudium, studium cizích jazyků Učitelé se zúčastňují akcí pořádaných SSŠ a okresními metodiky (např. vych. ŠD, uč. Vv, Hv, dopr. vých., vých. poradkyně, FS I. zást. řed., řed. školy) Financování DVPP k celkem : ,- Kč

18 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmové kroužky ve škol. roce 2005/2006: výtvarný, ručních prací, přírodopisný, hra pěvecký a recitační, zábavný internet, obsluha počítače a j.- jejich vedení není součástí pracovního úvazku pedag. pracovníků a není vykazováno k proplacení. Je pouze zohledňováno v nenárokových složkách platu. Zájmová činnost pravidelná POČET ŽÁKŮ PŮSOBNOST MĚSÍC Kroužek pěvecký 9 školní 1hod/týdně Kroužek ručních prací 6 školní 1hod/týdně Kroužek přírodopisný 7 školní 1hod/týdně Hra na hudební nástroje 4 školní 1hod/týdně flétna, kytara, pianino, klávesy Romský jazyk 7 školní 1hod/týdně Stolní tenis 12 školní 1hod/týdně Zábavný internet a práce s PC 8 školní 1hod/týdně Zájmová činnost příležitostná recitační a dramat. kroužek 9 školní prosinec,leden zpívání koled 9 školní prosinec malování kraslic 12 školní březen, duben velikonoční aranžování 21 školní duben kurs dopravní výchovy 9 školní březen maškarní karnevaly, besídky 21 školní únor soutěže, hry 30 školní červen hra na elektrof. klávesy 3 školní nepravidelně vánoční aranžování 19 školní prosinec velikonoční aranžování 8 školní březen,duben výtvarný kroužek 14 školní duben-květen čtenářský kroužek 7 školní list.-březen Výchovně vzdělávací akce školy a soutěže: Žáci naší školy ve školním roce 2005/2006 se zúčastnili nebo jsme pro ně organizovali tyto soutěže a prezentace: a) Kopidlenské poupě: 1. kategorie účast: 1. místo (z 11 družstev) přírodopisná soutěž (družstvo: B. Fidrmucová, D. Kroková, K. Kroková, J. Telváková) b) Regionální turnaj ve stolním tenisu - organizátor ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303, pozváno 7 škol - 32 žáci (B. Fidrmucová, J. Telváková, M. Buchar postoupili do národního kola) c) 24. a MČR ve stolním tenisu - turnaj žáků v Hradci Králové účast 3 žáci (umístění : Telváková 6. místo, Fidrmucová 10. místo, Buchar 13. místo) d) : soutěž mladých automechaniků v SOU Hlušice účast 2 žáci (Brzák, M. Hejna) e) vystoupení žáků na pěší zóně v Městci Králové se zpěvem koled (viz foto) f) prezentace školy:vystoupení žáků s recitačním pásmem pro rodiče na schůzích rodičů, výroba vánočních dárků, drobných suvenýrů a novoročních přání sponzorům a spolupracujícím institucím, vánoční aranžování g) exkurze: do SOU v Městci Králové, IPS V Nymburce, SOU Hlušice h) výstavy: SOU Městec Králové ch) besídky: Mikulášská s nadílkou, vánoční s programem pro rodiče i) kino: 4krát, např. Valiant, Polární expres, Brouk Pytlík j) Zajištění praxe 2 studentů z PF Hradec Králové a z Romské střední školy sociální v Kolíně k) přednáška a beseda s policistou téma: Zákony, práva a povinnosti, trestní

19 odpovědnost dětí a mládeže, prevence soc.patologických jevů, linka bezpečí l) Propagace XX. zimních OH v Turíně temat. výstavka v ŠD m) Zahájen kurs dopravní výchovy v 5.-6.ročníku (20 hodin) n) Maškarní karneval s tombolou akce ŠD (15 dětí) o) exkurze v knihovně při příležitosti akce Březen - měsíc knihy a internetu r) Turnaj ve stolním tenisu okresní kolo, organizátor ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303, pozváno 7 škol - 32 žáci, David Hejna se umístil na 3. místě ř) Tradiční Velikonoce výstavka žáků naší školy pořádaná u příležitosti velikonočních svátků s) Velikonoční výstava v OU Městec Králové návštěva výstavy v doprovodu třídních učitelů š) Rozesílání a roznášení velikonočních pozorností, dárků a přání spolupracujícím institucím t) Soutěž Malý kutil soutěž pro chlapce roč.(účast M. Hejna, D. Hejna, R. Dunka, M. Godla) ť) Exkurse žáků 8. ročníku na Chlumecký zámek u) Oblastní kolo dopravní soutěže žáků ročníků základních škol praktických v Nymburce výuku a doprovod žáků zajistila R. Tůmová, O. Štěpánová. Žáci školy získali v obou věkových kategoriích 1. místo (ze sedmi škol) 1. kategorie: 5.-6.roč. - Buchar, Bartková, Kohoutek, V. Pokorný 2. kategorie: 7.-8.roč. R. Dunka, J. Telváková, Daniela a Denisa Truhlářovy v) Účast žáků na sportovních hrách mládeže základních škol praktických v atletickém čtyřboji v Nymburce. Žáci celkem získali sedm 1. míst, devět 2. míst a čtyři 3. místa. Do krajského kola postoupili Daniela a Denisa Truhlářovy a Marcel Godla. w) Účast tří žáků v KK SH v atletickém čtyřboji - základních škol praktických v Kladně. Daniela a Denisa Truhlářovy obsadily celkovým počtem bodů 1. a 2. místo a byly nominovány do republikového finále jako členky družstva za Středočeský kraj do Jablonce nad Nisou x) se uskutečnila Škola v přírodě ve Starých Splavech pro žáky ročníků. Doprovod žáků zajistily E. Mužíková, R. Tůmová, O. Štěpánová y) Účast žáků na turnaji ve vybíjené v Nymburce družstvo ve složení: Daniela a Kateřina Krokovy, David a Michal Hejnovi, Daniel a Denisa Truhlářovy, Antonín a Patrik Šormovi, M. Bartko, T. Římalová, M. Šandor, M. Buchar, M. Kohoutek, obsadilo 1. místo a získalo putovní pohár z) Republikové finále SHM základních škol praktických v Jablonci nad Nisou, účast 2 žákyně (Daniela Truhlářová obsadila 4. místo v běhu na 800 m) ž) Hrou proti AIDS vědomostní soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol praktických, která se konala na Střední zdravotnické škole v Nymburce účast žáků 9. ročníku Aa) Přírodovědná exkurse žáků I. třídy naučnou stezkou Dymokury Činěves Ab) se konal turistický den pro žáky ročníku na trase Městec Králové - Poušť. N.stezka - poznávání rostlin, orientace v terénu, 1.pomoc, ochrana živ. prostředí. Ac) Turnaj žáků základních škol praktických Středočeského kraje v malé kopané v Poděbradech okresní kolo. Žáci M. Godla, G. Balog, R. Dunka, J. Pokorný, M. Hejna, D. Hejna, M. Bartko, J. Latta, R. Kaleja, M. Kohoutek získali 1. místo Ad) Uskutečnil se školní výlet žáků I. třídy do Poděbrad. Navštívili chovatelské zařízení SOŠ a školní statek, absolvovali cestu vyhlídkovým vláčkem Ae) Okresní turnaj žáků základních škol praktických Hradeckého kraje v malé kopané 1. místo a žákyní ve vybíjené 1. místo.

20 Programy a projekty: Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. V tomto školním roce se uskutečnily 2 projekty, a to v rámci výuky Pv Tradiční Vánoce, Barevné Velikonoce, zaměřené na uchování lidových tradic, výrobu přáníček, drobných dárků pro sponzory a k prezentaci výstavka na pěší zóně. Z prostředků EU byl financován projekt Hodina, který byl zahájen a ukončen Na tento projekt bylo poskytnuto na platy, odvody a FKSP celkem ,- Kč. Prostředky byly použity na výuku informatiky a semináře z dějepisu v 7. ročníku. V závěru školního roku se pí. Mgr. Romana Tůmová, Eva Mužíková a Olga Štěpánová zabývaly tvorbou vzdělávacího programu dopravní výchova na základní škole praktické v ročníku a tvořením osnov nepovinného předmětu Dopravní kurs pro roč. ZŠ praktické. Mgr. Romana Tůmová absolvovala národní projekt Koordinátor a zapojila všechny pracovníky do tvorby školního vzdělávacího programu, jehož tvorba ještě není ukončena. Jsme spolupracující partnerskou školou Základní školy a Mateřské školy Kolín, podílíme se na ověřování projektu Genetická metoda čtení. Spolupráce školy Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Pedagogičtí pracovníci se snaží rodiče motivovat k větší spolupráci se školou a podněcovat je, aby se také podíleli na některých školních aktivitách. Škola s rodiči spolupracuje: Rodiče průběžně dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, hodnocení žáka v 1. čtvrtletí a ve 3. čtvrtletí, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Rodiče mají možnost navštívit své děti jednak v běžné výuce, jednak se účastnit spolu s nimi různých volnočasových aktivit, které škola pro žáky organizuje. Pro rodiče škola pořádá Den otevřených dveří s vystoupením žáků a prezentací prací. Škola svolává schůzky rodičů integrovaných žáků, kdy jsou seznámeni s individuálním vzdělávacím programem dítěte a dojde k dohodě pravidel spolupráce rodiče žák - škola Rodiče jsou o činnosti školy informováni také prostřednictvím webových stránek. Správním orgánem je Školská rada, která byla na škole zřízena Při škole pracuje také Sdružení rodičů a přátel školy, které zaštiťuje ve spolupráci se školou několik tradičních akcí: Školu v přírodě, školní výlet, mikulášskou nadílku pro žáky 1. stupně, různé soutěže a kulturní představení. Škola velmi úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Nymburce a Speciálně pedagogickým centrem v Kolíně. S oběma pracovišti je škola v častém kontaktu, neboť pro zařazení každého nového žáka do školy je nezbytně nutné vyjádření dvou odborných pracovišť, obzvlášť v případě integrovaných žáků je komunikace pro školu velmi přínosná. Úzce spolupracujeme s okolními základními školami v obvodu při zařazování žáků do naší školy. Ostatním základním školám také metodicky i materiálně pomáháme při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na jejich škole. Spolupracujeme v rámci činnosti kabinetu speciálních škol s ostatními školami v regionu, vyměňujeme si zkušenosti, zúčastňujeme se podle plánu jednotlivých akcí, zejména okresních kol různých soutěží, popřípadě tyto soutěže připravujeme. Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy s MěÚ Městec Králové, s obecními úřady v obvodu školy, odborem soc. věcí i se zřizovatelem. Zřizovatel je o činnosti školy pravidelně informován. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou v Městci Králové a s místním kinem. Na dobré úrovni je i spolupráce s místními podniky, např.s podnikem Fertistav, SVS a truhlářstvím p. Čecha, kteří škole poskytují především materiální zázemí pro výuku pracovního vyučování.

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více