Mesto Mimon. Mírová ,24,' Mimon III, podatelna(a)mestomimon.cz. if , Q USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ"

Transkript

1 Mesto Mimon j Mírová ,24,' Mimon III, podatelna(a)mestomimon.cz. if , Q vyrizuje: , ~ USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 22. ríjna 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, MimoD o' Neprítomni: MUDr. Frýdová, MUDr. Štanko mluveni: Marie Antošová, Radka Pipalová Zapisovatelkou dnešního zasedání je Monika Hlavatá, sekretárka starosty Z09/200 Volba orgánu zasedání Pocet prítomných clenu ZaMe pri zahájení v hod Zastupitelstvo mesta z vol návrhové komise: Predseda návrhové komise: i I o tyto cleny: 1. Ing, Pavel Rácek 2. Bc. Anna Boruvková 3. Mgr. Václav Konopiský 13 Z09/201 Volba orgánu zasedání Zastupitelstvo mesta z vol i 10 tyto cleny: overovatelé zápisu: Petr Vrba, Petr Slavík 13 MUDr. Frýdová a MUDr. Štanko jsou již prítomn'i-celkem prítomno 15 zastupitelu Z09/202 Proiednání a schválení gramu zasedání Zastupitelstvo mesta Mimone s c h val u j e dnešní gram zasedání v tomto znení: 1) Zahájení 2) Volba orgánu zasedání 3) Projednání a schválení gramu

2 4) Zpráva o kontrole plncní usnesení 5) N~ivrh možnj"ch úspor na McÚ 6) Vyrazení majetku - server z Mcstské knihovny 7) Prodeje pozemku J a) pan Hradecký b)manž. Marešovi 8) Zrízení vccných bremen a)dtz Liberec b)cez Distribuce a.s. 9) Zmcny rozpoctu a) navýšení výdaju o 350 tis. Kc na platbu DPH b) navj"šení vozního príspcvku ZŠ a MŠ Ralsko (dotace od KÚLK) c) zimní údržba chodníku 10) Zrizovací listiny príspcvkových organizací a) ZŠ a MŠ Mírová b) ZŠ a MŠ Ralsko c) ZŠ praktická d) ZUŠ V.Snítila e) DDM "Vážka" 11) Cyklomagistrála Ploucnice - úsek na katastru obce Pertoltice pod Ralskem 12) Zápisy z jednání kontrolního a financního výboru (a,b) 13) Posunutí termínu jednání zastupitelstva mcsta Interpelace IS Z Zpráva o kontrole plnení usnesení. Zastupitelstvo mcsta Mimon schvaluje zprávu o kontrole plnení usnesení zastupitelstva mesta, která je prílohou tohoto usnesení. IS Z09/204 Infonnace o úsporných opatreních na Mestském úradu v Mimoni. Zastupitelstvo mesta bere na vedomí informaci tajemnice úradu o realizovaných úspornj'rch opatreních v roce Z09/205 Vyrazení majetku 12 3 Zastupitelstvo Mcsta Mimonc schvaluje vyrazení serveru S006H0004Y 4J a záložního zdroje S006H00030 z majetku mcsta. 2

3 Z09/206 Prodej cásti nemovitosti v k.ú. Mimon parc.c. 3939, J. Hradecký Zastupitelstvo mcsta Mimonc neschvaluje dej cástí pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 3939, parc.c.3940, do vlastnictví J.Hradeckému Z09/207 Prodej pozemku v k.ú. Mimon parc.c manž. Marešovi Zastupitelstvo mcsta Mimonc schvaluje dej cásti pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 2224, ostatní plocha o výmere 154 m2, do vlastnictví manželum J. a J. Marešovým za kupní cenu ve výši ,- Kc, a ukládá starostovi kupní smlouvu podepsat. Kupní cena bude uhrazena v plné výši do 30-ti dnu od uzavrení kupní smlouvy. Kupní cena je snížena z duvodu existence sítí technického vybavení vedoucích pres predmctný pozemek. Z09/208 Zrízení vecného bremene k sítím technického vybavení - DTZ Liberec S.L. Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zrízení vccného bremene spocívající v pr~vu chuze a jízdy pres cásti pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 2180, parc.c. 2610/1, ve spcch spol. DTZ Liberce s.r.o., IC , za úcelem strpcní, opravy a údržby vodovodního, kanalizacního a plynového radu, a ukládá starostovi smlouvu o zrízení vccného bremene podepsat. Vccné bremeno bude zrízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kc za m2 zatížené plochy pozemku vccným bremenem, nejménc však 1 000,- Kc. Z09/209 Zrízení vecného bremene k rozšírení distribucní síte nízkého napetí v Ralské ul. - CEZ Distribuce a.s. Zastupitelstvo mcsta Mimonc schvaluje zrízení vccného bremene spocívající v právu chuze a jízdy pres cást pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 2180, ve spcch spol. CEZ Distribuce a.s., IC , za úcelem strpcní, opravy a údržby rozšírení distribucní sítc nízkého napctí na pozemku, a uklád~i starostovi smlouvu o zrízení vccného bremene podepsat. 3

4 Vccné bremeno bude zrízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kc za m2 zatížené plochy pozemku vccn)'m bremenem, nejménc však 1 000,- Kc. J Z09/210, Zmena rozpoctu c navýšení výdaju o 350 tis. Kc na platby DPH Zastupitelstvo mesta Mimonc schvaluje zmcnu rozpoctu c navýšení výdaju o 350 tis. Kc na platbu DPH za r a snížení výdaju - neposkytnutí daru k dotaci na oplocení, vodu a kanalizaci TJ Jiskra. Z09/211 Zmena rozpoctu c navýšení príjmu a výdaju o Kc - zaslání financních stredku poskytnutých Krajským úradem Libereckého'kraje Základní škole a Materské škole Pod Ralskem 572, Mimon, príspevkové organizaci na úhradu nákladu spojených s realizací jektu pod názvem Florbalový kroužek Zastupitelstvo mcsta Mimonc schvaluje zmcnu rozpoctu c navýšení príjmu a výdaju o 9.000,- Kc - poskytnutí financních stredku Krajským úradem Libereckého kraje Základní škole a Materské škole Pod Ralskem 572, Mimon, príspevkové organizaci na úhradu nákladu spojených s realizací jektu pod názvem Florbalový kroužek. Z09/212 Zmena rozpoctu c zimní údržba chodníku v majetku mesta "Zastupitelstvo mcsta Mimonc schvaluje zmenu rozpoctu c navýšení výdaju ve výši 450 tis. Kc na zimní údržbu chodníku ve vlastnictví mesta Mimone a snížení kapitálových výdaju o 450 tis. Kc - výdaje na nerealizované jektové dokumentace bezbariérové rešení objektu ZŠ Mírová (100 tis. Kc) a rekonstrukce pudních stor a bezbariérové rešení objektu základní umelecké školy (350 tis. Kc). Z09/213 Zrizovací listina Základní školy a Materské školy Mírová 81. Mimon, príspevková organizace Zastupitelstvo mesta Mimone s c h val u j e Zrizovací listinu Základní školy a Materské školy Mírová 81, Mimon, príspcvková organizace v aktualizovaném znení dle prílohy tohoto materiálu

5 l09/214 lrizovací listina lákladní školy a Materské školy Pod Ralskem 572. Mimo,'!. príspevková organizace J Zastupitelstvo mesta Mimonc s c h val 'u j e Zrizovací listinu Z~ikladní školy a Materské školy Pod Ralskem 572, Mimon, príspcvková organizace v aktualizovaném zncní dle prílohy tohoto materiálu. l09/215 lrizovací listina lákladní školy praktické. Mimon. príspevková organizace Zastupitelstvo mcsta Mimonc s c h val u j e Zrizovací listinu Základní školy praktické, Mimon, príspcvková organizace v aktualizovaném znení dle p'fílohy tohoto materiálu. l09/216 lrizovací listina Základní umelecké školy Václava Snítila. Mimon. príspevková organizace Zastupitelstvo mcsta Mimonc s c h val u j e Zrizovací listinu Základní umclecké školy Václava Snítila, Mimon, príspcvková organizace v aktualizovaném zncní dle prílohy tohoto materiálu. l09/217 Zrizovací listina Domu detí a mládeže.,vážka". Mimon, príspevková organizace Zastupitelstvo mesta Mimonc s c h val u j e Zrizovací listinu Domu detí a mládeže "Vážka", Mimon, príspevková organizace v aktualizovaném zncní dle prílohy tohoto materiálu. l09/218 Cyklomagistrála Ploucnice - úsek na katastru obce Pertoltice pod Ralskem Zastupitelstvo mcsta Mimone schvaluje prevzetí zámeru investice "realiz:ace úseku Cyklomagistrály Ploucnice" mcstem Mimon na katastru sousední obce.pertoltice pod Ralskem, vcetnc zajištcní majetkoprávního vyporádání, nezbytné inžen5'rské cinnosti, zpracování žádosti o dotaci, realizace a následné údržby

6 Z09/219 Zápis z 8. zasedání kontrolního výboru dne 14. ríjna 2009 Zastu pitclstvo mcsta M imonc ber e n a v, c d~ ~ í zprávu z 8. zasedání kon tro1ního v)'boru r ze dne Z09/220 Zápis z jednání Financního výboru ze dne Zastupitelstvo mcsta Mimonc bere na vcdomí zápis z jednání Financního výboru ze dne (viz. príloha).,. Z09/221 Posunutí tennínu jednání zastupitelstva mesta Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje posunutí termínu jednání listopadového zastupitelstva mcsta z na Interpelace František Kaiser starosta mesta Ing. ~lm~ Baloun místostarosta mesta 6

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více