Vedoucí odd, 213: Datum vydání : log. V. Polívka c 1971

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedoucí odd, 213: Datum vydání : log. V. Polívka... 20. 4c 1971"

Transkript

1 С. úkolu 1//21V2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet liftfi Liet Clilo TESLA Výakuaný ustav přístrojů Jaderné techniky Přemyšlení, p. Zdiby ZESÍLOVA ODCHYLKY v Řešitel :,.., Číslo zprávy : J. Vávra.v/;^>í\.V;V /2116/61/71 Hlavní řešitel ; ' ">/>,' D ruh zprávy : Ingo Jo Brabenec * dílčí, ^к.,а Vedoucí odd, 213: Datum vydání : log. V. Polívka c 1971 Vedoucí odboru <1. jí Číslo icopte : Ing. Jar. Kula C3c Wk Vedoucí ieeku RVI : Ing. 0. Oilar J Obrásky : 6 í Ьл! A Vypru v i I. Jo Yóvre i..i* \ i > i - * i < i )»r i/ in

2 č. úkol. 213/2116/&/71 Zesilovač odchylky Počet listu ТГ Lt»t еьи Zpráva se zabývá návrhem obvodu vhodného pro realisací pomérné odchylky (U - y 0^Uo p *^ ručním zadávání U. Vstupní signál Li i výstupní odchylka U^ jsou vyjádřeny analogovým napětím. Hodnotu U je možno zadávat na panelu přístroje i dálkově. Při návrhu obvodu je věnována pozornost жеjména dosažení stelých chyb přístroje ve dvou rozsazích (OV» 100 % a 10 %). Jsou uvedeny dosažené parametry pro provedení I ( 24 V) a základní úvahy o provedení II ( 12 V).

3 С. ukulu Zesilovač odchylky Počet listfi 37 Li* řuio 3 0 b s a h list < - Úvod 4 Specifikace požadavku na m^řič odchylky 1.x. Realizace poměrné odchylky 1.2. rozbor chyb ш&мсе odchylky lc3. Požadované parametry přístroje 1.4. Obdobné zahraniční výrobky 2 'iožnosti řešení 2.1. Úvod 2.2c Obvod typu Obvod typu Obvod typu U Realisace měřiče odchylky Provedení 1 Provedení Zajiáténí spolehlivosti 3.4. Dosažené parametry Závěr oe*nam použité literatury 31 32

4 С úkok 21V 2116/61/71 Zesilovač odchylky Pocct tíná yy Li*c СЫо -o э a -a 3 U v 3 < l LU С G. С ti a < _j -U Navrhovaný přístroj je součástí připravované stavebnicové soupravy, určené pro ziéření a řízení výkonu jaderného reaktoru s případnou možností použití i v jiných oblastech řízení a kontroly průmyslových procesu. Základní vlastností reaktoru jako regulované soustavy je jeho nelínearita, zesílení reaktoru je totiž přímo závislé nz výkonu, při němž tento pracuje (viz např.[ij). Tato okolnost je pro re/mlační obvod nežádoucí a pro návrh uspokojivé automatické regulace reaktoru je nutné tuto odvjsinat zesílení na výkonu odstraníte Obměníme tedy běžné schema regulačního obvodu tak, že místo prosté regulační odchylky n-n (n je skutečné a n э o požadovaná hodnota regulované veličiny) budeme vytvářet poměrnou regulační odchylku (n-n )/n - viz obr. 1. Dostaneme potos zesílení otevřené regulační smyčky reaktoru га určitý-h předpokladu nezávislé na výkonu, což nám umožní nšvrb uspokojivé automatické regulace. Použití poměrné regulační odchylky aůže být výhodné i v jiných obl-istech automatické regulace, zejména případech,kdy se regulovaná veličina poaybuje ve velkém rozsařlu, např. v rozmezí jednono i více řádu. soužití poměrné odchylky v tomto případě zajiátuje, že poměrná citlivost i dynamické vlastnosti regulačního systému jsou nezávislé na velikosti regulované veličiny. Účelem této práce je práv л návrh obvodu, který by vytvářel poměrnou odchylku (n-n 0 )/n Q. Vlastní problematika souvisí značné s technikou analogových počítačů, a rotože tento obor je velmi rozvinut, ami obtížné nalézt řadu obvodu realisujícícn požadovaný funkční vztah* V»D' V ia í i

5 Č. úkolu 215/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počer listu ZL Ltit еыо Je protovaapotrebí vybrat vhodný obvod, přičemž hlavním hlediskem výběru jsou zejména vlastnosti přístroje z hlediska celé soupravy a jeho vhodnost pro uvažovaný způsob použití o Dle zadání dkolu je navrhovaný přístroj nazýván Zesilovač odchylky". Pro lepší názornost vzhledem к používání zesilovačů jako součásti vlastního přístroje je v textu používán vhodnějáí název Měřič odchylky". Oba názvy znamenají totéž»

6 г С. úkolu 213/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet lurt Litt tteto 6» -о 3 и 3 I. SPECIFIKACE PCŽAJAVK8 NA MĚftlč ODCHYLKY 3 г, < S1 1.1 Realisace^aqměrné odchvlkv т -3 Vrátíoie se nyní ке scheoiatu regulačního -"bvodu na obre 1^ Neutronový tok je sníaén detektorem neutronu (např* ionlsační Komorou), jehož 3ignál je déle zesilován v proudovém zesilovači o Porovnávací člen vytváří poměrnou regulační odchylku. Tato odchylka ae dále zesílí odchylkovýa zesilovačem a po lalěím zpracování (úprava přenosu regulační зауску а výkonové zesílení) řídí za ропюс! akčního členu (servomotoru)) poloh.i regu- ^Sifii wjv, e '.'a rozdíl od prosté odchylky nelje poměrnou odchylku vytvářet +,ak zcela snadno, takže obvykle nevystavíme s pasivním obvodem 0 Je proto výhodné spojit srovnávací člen a zesilovač poměrné 'úchylky do jednoho :elku, který budeme nadále nazývat ШЛМ^Е odchylky 3 Mořic odchylky за teiy realisovat vztah * / - \ r\ K.de D je výstupní poměrná odchylka v % srovnává o.i veličiny U je V3tupni signal, vyjadřující.nějakým způsobem velikost regulovaná veličiny J 0 ^' e 3 rovnávací nodnota zadaná ručné operatnr "ttíii, 3 ivo uvažovaný způsob použití se předkládá, žo vstupní signál У i výst;pní odcnyika D budou vyjádřeny formou analogového napatí*. r -:učnř zadané veličina U muže být potom vyjádřena dvojíc zpvsobem : Г i^r-

7 С. úkolu 213/2116/61/71 I Ze SII'VH: ^dcir/i^v Počet liaefl List Clilo t г в % v 3 'si < v hodný in т. '^'VodecTi ín-чрг. regulovatelným zdrojem přesného napatí r? Vjtváří analogové napětí, ia-lrné nastavené hodnot* : Měřič odchylky potom realisuje vztah (1.1) podobn^ jako analogový počítač. ručnía nastavením se n^ní рмзю nésterý ;;ara2ietr přístroje. -3 o Ve dru hex případe není raozne ku oří;ar> Docle vztahu vl.l). rozlisovat Jor^viae з: ")Prno;.i "! _'С;,','1- tečy ;-.--re "cnoz ^ и = * ; и Vidíme tedy, že musíme pro uvažovaný případ uvn.it zesílení v parametr ) obvodu nepřímo -jadrně s nastavenou nod юtou У. Odečtení jednotky je snadné. < 7 Vsimn ne si, že pro У =0 ztrácí výraz (1.1) i (lo2, í smysl, hovněž v praxi пешв replace při nulové re^rulované ve~íči r5 vyznaní. Je proto vhodné oínezi t nějakým způsobem г^гзаг J\ JváŽíne-li, že proudový zesiloval dodávající 3 i *^ná 1 J -v s d e л a í i ck у ; г e o í n аше гс з з a ny, - ze el a i o s t a- čuj;ící v^lit У v.úezíc.o 0.1 Joiax až JTVÍX* Ve v-odné mvnéž omezit rozsa:; výstupní odev/i^y li. e j =-100* a naooak ого У = J шах = 10 У + 900%, což nfqifí praktický 7.>.;:., 4 д. Je zcela dostačující, zvolí ле-ii о rozsah ú ~ + ууг až 10O*. Pracuje-li re^rul^ční obvod dobře, je veličina J velmi blízká hodnoté U, takže je naopak vhodné a pro pe^lační obvod výhodné siedovst odchylku D v užším rozsahu, nap* e + 10%.

8 č úkolu 213/2116/61/71 7 Zesilovač odchylky P<K«11*6 3? Ltct Ctek ř Rozbor chvb měřice odchylky Vyjádří:ae-li odchylku -/ ve formě r;a::*t< uv, zubíme 7Z*.?h v 1.1^ Dřepsat пя tvír 4 i < ": : -e к-"ti stan ta a iódřenéai :;a:;étíe k=10v pro ~oz3-4h oichyie* - 100* vrozáah A) а к = 1O0V :r r^z3*an odchylek 10% (го z за:. 3). 'Jv-ižu.leme nyní r»n'il tfový obvod, litery realisuije vztah (1.3) přímo ; tj..--.': rve :: - vede odečtení J-íJ 9 D^to d-^^í tato hodnotu o /vrazesi J. '. : ří solení.\>г stan tou lze. pokud to dovolí l o ' rozkmit výstupního nap»ti operačr.ícn zesilovačů, proválet v prv^a i druhá z, obvodu. Předpokláde.i»ne, že ode citací obvod aá -jrwbu 5&, "i'lící o brv od cybucbb. Lze otol; psát ^D=[k(u-a o )(i )J-^- u*5 b J-.J '^.8 -S.)?r! r -e~ž jvažujeae, <$J-. bude tedy že <$ a <5 b «c) b + á\, :^*-" 6u, T * , (1.5) Je te- : y relativní chyba t.onoto ^éřiče odchylky nezávislá r.i naphíeh U í <J tsdy stejná pro rozsah A i Во vy Ve skutečnosti závisí no-i noty S r i < poněkud na signálech J a U, bude tedy ci у ba п.ч ;itliv*j.sírl rozaahu D poněkud vétáí. Při vyvine;;. být toto zvýšení v«-;lké. 'j:;po Vidění obvodu nemusí v.;ak

9 i k. ot 21V 2116/61/71 Zesiloval odcnylicy Pevet li«cft Л. list řltu. Vztar; (1.2) a-;že.ie preps-.t J J D = < - *J U O o.*sl^u O " kie? U' je r»effe*rná veličina :Í1^V-I.UCÍ jolcnu nastavovao -л rvicu ICV. в Г: к la lhi-пе, že ~>-iti-mt4cí ' bvoi т4 cr.v'pu сг Й> v 3 (J-.. M-} ž еше ; о to :r. о за t» о [. Í ď.. -<5,; -Í 1 elativní chyba Su á-j. = л и ; = ď. Í -.1.3) О Z^vi. яг te Vba "o-.oto -,-::ri ^e ^ic^vi^ - ::-i&i.i.e; i j т> Or.. >U,^ в v ;I;H2J + 1Д-, přenese : ;e teiy c.byb«ic$\. rw vy.;tuj ibli ze3íiená. Rovn4ž pri technické re-ilisoí /eini^k;...:: : :;. chyba, která se г;ч vý-jtupu projeví IOX ^eílené. Ve -skutečnosti závioí í pro tento i.říobř. & ч^. -, si^álecn U а U^, takže skutečné závislosti bj-iou složil :-ií..'nectérw vyjq.-ířijjí tyto z.: ednoďaó ené výpo-ft; /.'" -ikticicy z.h*t*nou s.'.ute*no-?t. i г] с

10 .\ ÍV - los ч * e;, < *. ri 4 V -"í.', ' - -I t-v. ti i i.. -í 'hct.л /ь přístroje by tedy byl^ ^. ;=-/ vítánu (lo5<. AvAíik. : ri *í.i... vtvořeni оо;;д: rrté o1c::yi^y analogovou déli čitou vychází výsledné obvodové *eáení m-mče odchylky dosti složitéjší opratí případu, f -. -»' Vr-. ^»- i' *" Л ^,.,-.» / '» }<* :>"-* Г;Ч i "a..-'i.ou ^ 1í:-t3vu,:e při I ' ovft... tupni ;ip:nál 'J covbu í,? > :e:, :u- h :::.yď t ' : tin I P.* - M t < КЛ i., l l i. V», '.ež v:,-oi-itr:í * U, ' rí Uie Ít-'DU p Г O /<- ize :.v v.-:-;r.n. n*)siu: : ou :osii obesit ' ř-í-o.. : 11 ťi:: i ť-'-.\"í spípe ''-»;»ov4,ij 5'i'.st r-t».-ru 1.4oe. '-i iii-.i^iiií* fit ; Г' t "' 1 e v z t u nu ;' I, L -, Je <. n t V ^ГгП.ти OZ! l.ovi.': ;.4Г*ше ti" i st.ro.'.с Pfi Mžení pr vp. ceiý sys t4;a řízení V)u těly & -,o i pržadqvíy пч j} * to ti.c více, -'ÍIJ.-.--, -j -. ". i oce il^hlivý, iioa- n]. o-.l i vo.:;t.* TiOtlivj'ch príst;/o~ fp jiítií 4ř»,;mé;^i -tro/ú ru.'.гош* toho.".radnic:*,.ř; " r o.-". provozníac nu :':ÍÍ\D,;* otre-;ní přísní :');j r-soiťň Я v > -. bi i o.*)--. >v v oruc:, v / -. ( / >; ;?vano ; :'í rro,;e - / i с '.čelné pou^e ; :*: sní- civ-ijí puhv^';' я./^tár,- Io: < i- ">^. ' ''. ->'. + -'< j' -.-л г.; oie.-.l ivo.'--. t ;,:' ;' у л//,«г.г výkonu J ' ; J..:oovo.-:t v v '>íi-du..p viíl,c г«л '.--» e к?» /v «nyíl r ér.o :-e--iíí ^oet '> - 'poíci П řcov^n ;'!--< iavек, яьу 7ivot^ /ednoho.;? 'í:-'trjje :;-la

11 kul Ш/2116/61/71 Zes i 1: v a č od c:.ylk \ Počet listu 37 list tlilo XX Pro uvažovaný zplsob použití je dostačující poměrně Ткн1& Нгкч pásma přenosu obvodu. Naopak je někdy žádoucí ол*пл 1osanované vysoké *asové konstanty měřiče ichylky,'^tl sčit filtrem pro 50Hz, nebol rušivé vlivy jsou zesilovaný přístroje»až loox a při nenulové výstupní hladině muče lojít к jednostranné limitaci rušivého napětí a tím irastickému zvýšení cnyb přístroje. Je zapotřebí zvolit. ;i-.-'n^ vysoký vstupní odpor, nebot výstupní nap-ti U.л :ov-í'rio zesilovače se používá i к jiným účelům. Totéž.«ti..го výstupní proud, protože za měřičem odchylky mo- '* - \ásledovst výkonová obvody (magnetický zesilovač apod.). Jhrňme si nyní dříve uvedené požadavky, které by ^él v. ^ný roj splňovat: zapotřebí realizovat měřič odchylky, který měří.ku U n n>jp^tí U od jj T T U - -J J o zjjiné nodnotv U. r»d\ v 0 J -. ť*^iito parametry: r-'..',.-^:. vstupní veličiny U -oz-a.. za iáváné veličinylf -O.'.SJ'. iíiéřenych odchylek 'ол.^п výstupního napétí С -'i^-'nost itabi ' i ta "Htjpm ^'vstupní Haje J laje odpor proud Разшо přenosu t-ední doba bezporuchc rovozu 0,1 Jma.v H z Jma. : t; 10\>%. A) i + 10%,3} + 10V pro шах. odchylku lepší jak + 5% (3) a + 1%(A) lepší jak 5% (В) а 1%(A) iloko *10 ma 0 f 100Hz 2* hod

12 č. úkol li РТЛ/2116У61/71.3esiloaač odchylky Počet listu H List Ctilo li 1.4 Obdobné zahraniční výrobky Pro srovnání uva žovanách parametrů s: uvedeme některé obdobné zahraniční výrobky. V dosažitelné literatuře byly nalezeny pouze přístroje pr<" ruční za lávaní. л Vole et pilogate 3MPB 1 [3] Blokové stavebnice francouzského výzkumnéno 3tře- Изка v Jaclay obsahuje kromé řady dalších přístrojů i podsestavu SÍJPB-1 určenou к ruční ши řízení jaderných reaktorů * ^odsestava obsahuje lineární bok 3CRLIR-1, Který po připojení dvou elektronických zesilovačů 8AC-2 pracuje jako proudový zesilovač :^ -. ' xichylky зоисавné. Dále obsahuje blok blokování э mfatního řízení 3VCL 1, který umožňuje :aístní i laikové řízení U a přepínání rozsahů zesilovače aalých proudů. 31ok rovněž z«jjišíuje kontrolní funkce (kontrolu napájecích napětí a kontrolu zda fj D nepřekročilo povolenou hodnotu) pro zajištění spolenlivoftti re/^ulace. Hozsan v я tup nich dřených proudů 10"*^ až 1С"' rozsah oichyiky 10%, i) Reactor Power Error Meter, typ Ub?* (N 592) [Л r Jc*ný přístroj anglické firmy KKGO obsahuj* proudový datektor neutronu, předxesilovč a porovnávací zesilovač, potřebné zdroje ní ;kého n.p. ti, Kontrolní o^vodvo Použití elektronkových :aod u bč.;í h zesilovačů zajiábje vysokou stabilitu ídaje. V stupni měřený ro*eah výkonů je 0,1 až 12, výstupní rozsahy odchylky 100%, 10% a!% stabilita lepší jak 0,1%. Vfpi'hS'.A J# Vávra Vydiii' 1).»,. N.í гиги с

13 Č. iikoli. 213/2116/61/71 Zesiloval odchylky Počet listu 3T Lt*c flslo ТУ 3 э С) uinfit and Deviation Jnar^nel type 8012 [5] v T3 3 < с -С Hi^leni Reactor control Division finny Elliot Brothers nabízí lineární a odchyl-:ový blok ve fori* uceleného ~eiotranzi borového přístroje, který je зозпо ioiiat v rovsdsní lineraníoi nebo lineárním a o-ir.ny'l kov^c o "*^чаи,;е rovněž potřebné zdroje napétí a kor.t.ozsfi; aéřených vstupníc:. proudů je 10" Л až 1С"-'. PH V : yl-.-iylek 100% a i O*. Chyba odchvlk;- + ~,. Ody 3 ni '- '" í o-> 1% na rozsanu odchylky 0 V^ecnny uvedené přístroje ; -^..^i. f ri? -: п..в _.ip".')vité hodnoty na princiou odp-mtá.:; :.-, ".. ;-»: 1.6). Jda je o přeano^.i 9 stabilitě r,- - ; г -.'.;.-»n-i chybí informace, zda j.-ou chyby vzta.oo'. : pii, -i výstupu přístroje. vatu а ~.1 ;aju je v i dot, že ríuro.ie umožňují ai->m t ;>~írao odchylky výkonu (tedy m*oliv jen napatí) a signaiisují automaticky n* které poručný. V uvažované stavebnicové' aoupravé j 8 připravován jak proudový zeailov-č, tak i kontrolní blok jako samostatné rístroje, nebot SP oba ve stavebnici ri-íkoiiíírát opaku,jí. Další podobné ometroje nebyly v dosažitelné literatuře nelezeny.

14 č. úkolu 213/2116/61/71 Zesiloval odchylky Počet h$tů ZL Lut Шо 14 Li, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ eni-ii J vyjádřen^ analogovým napět lni, musí se podle srovnávací veličiny měnit některý parametr přístroje. VSinmeme-li si vztahu (1.6) zjistíme, Že tímto parametrem je zesílení, aieré se musí manit nepřímo unémě s ve i.íistí -J ~3ylo by jist ř ;aožné nalézt гч!и způsobu j!-: :aínít zesílení analogového obvodu (vstup 1 výstup 'e -mal-í^nw). ov em гпч^п- osiezu : íoí skutečností,ie zde noti-rn.' přísný požadavek rv* : řesnost в dtebilitu přístroje Jk-dzuje se, že pro ioíjhž^ní laalých chyb je výnodné měnit zesílení bu5 z^4nou íčlicího oo:néru odporového děliče nebo znanou zesílení zp ' ť~ov izebníhc zaoo /lení operačního zesilovače. 0b možnosti jsoii^o^ti podobné, r.eboí za o dp o ro v VIL d л 1 i í eno nu 3 í г o v n '* ž a. -. s 1? do v a t o p an č ní z ея i 1 o - vač. Véloinéme si rroto z-i^ojení orer-i'v.iho zesiloviče dle obr. Z. toto zapojení lze ř vil : г ztán e. e-. R, -2 i Л* и я ~л Л о и <\" к je п.-*р\! ové zesílení ор'»гч *r;í'io ;e3íl^vqč«л je paralelní ко mb i пес odlvru ггюо епус 1М,ир а-, * J, JL -I '2 R R. Platí-li А ( 71^^» ze predcnozí vzt^r. pi-ер,;;-«t ом tvar O A "4 O O «1 ' h. Vypr*., T 4ť\ti "»-> v4jér I SV T,IMU-

15 č. úkolu 21V2116/61/71 ú es i 1 o v ač o d с h.vl к v Počet li>tfi 5T" List fttio 15 Pou5ijeme-ii &isto odporu R^ proměnný odpor, takže R,=R ^0 {U\ udává o-lohu jezdce proměnného odporu, je to bezrozaérna vel i či ria J > 0,1 nž I s ' a zvr.líme-lí e~ = a U o R 2 - ň - R D lze předchozí vztah přepast na tvar R T' o U ) (2.Я r-oovnánie.li tento vztah se vztahem (1.6), vidíme že pro *- : J i v--tupni napětí J má zápornou polaritu) je výstup- :\1 o"ip -tí в л rovno poměrné odcuvlce U~, poměr R /R = к > ' ' W O p e ^-istanta, kterou lze měnit rozsah měření U p. Lze tedy tento -ovij použít к real!sací poměrné odchylky. '/.rl^něae si ještě nyní, ja/é j;sou kladeny požadavky -о op«;-iční zesilovač. Chceme-ii vztah C?.3) realisovat ;= chybou aenší než 1%, musí být * Ц Л> 100 R. N'a rozsahu 3 (K v h n = Ю) a J = 0,1 bude Д /R, = 100, tedy Я<Я /100. ' к u O x ' 0 ttusí být potom A Q > 10 0ЭД. Vlivem Г< 2 a R. jeátě klesneš, ovšem pří dostatečné velkém R : nemusí být toto zvýšení velké. JROU tedy požadavky klaiené na op rační zesilovač dosti vysoké. Použijeme proto pro naúe účely integrovaný operaci)-' zesilovač typové rady ШЛ f který má navíc i velmi :ая.1у teplotní drift. Rovnéž spolehlivost takovéhoto obvodu bude zřejmá doati vysoká 0 V praxi v.;ak způsobuje ot>bu nejen zjednodušení pro H o< A u Л» ale rovnéž od chýlíc odnoru ve vnější části opera --ního zesilovače od požadovaných hodnot. Pokusme se tedy určit cvikovou chybu výstupního napatí zesilovače. * ; ro '-?kutečnou hodnotu odporu R. lze psát R *< i8 = «i *ДН = H (1 * *-) = R (1 ) 1 ÍL l * (2.4) 'ГР'ч U^ť.. T Vvdlr Sil» Г«f (l C

16 С. úkolu 213/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet H«a 37 Lift «elo Rovněž lze provést následující ipravu A ji -Л = - (i + k) kde к = R - А Л o u Potom lze pro zapojení dle obr. 2 psát А Л- R u o V* (2.5) к o * [ \ a+ó.) c *~ u + tf,)j t\. o e 2 (2.6) a po úpravě Д е о = ~ e 1 R (1+cf Kl+kMU-i, ) _ Q...i ^ 1 & e- R rt íl+ď >íl+k)-(l+č- 0 0 i R. 1>(S 2 (2.7) Výraz lze ještě zjednodušit zanedbáním velmi mál» 4 veličiny druhého řádu <í к a rovněž zanedbáním výrazu ď-, «1 эс?л<< 1 o i. <_ ve jmenovatelích zlomku. Získá :ae tedy výraz o R '1 Г) R, L К V o к - <5. ) - e f o í <5 1? * o R * к - <S- Tento vztah aužeme již použít pro vypočet chyb obvoduc (2o8) Zjistíme tak,že napr. chyba ($, ее přenese na rozsahu В na výstup lox zesílená. Jsou tedy kladeny na nastavovací odpor R, přísné požadavky. Chceme-li nastavovat veličinu U* plynule, musíme použít přesný pot^nciometr Aripot, a to z rozměrových důvodu typ 16o Je ovšem nejvyšší vyráběné hodnota Aripotu 16 20kO, takže by byl při U Q = 0,1 vstupní odpor měřiče odchylky pouze 2k, což je hodnota příliš nízká«v.nr

17 č. úkolu 2X3/21X6/61/71 Zesi1ovač ode bylky Počet litcft ТГ Li«t гыо X? Připojme proto před uvažovaný oovod dal 5 í operační zesilovač, pracující jako impedanční transformátor. Získáme tak zapojení typu 1. o Obvod tygu 1 Celkové zapojení obvode je na obr. 'j. Srovnávací veličinu J* nastavujeme proměnným odporem R^, odoorem R 7 přepínáae rozsahy. % T ap*tí U a odpor R^ slouží к olečítání jednicky. Jako impedanční transformátór^zapojení operačního zesilovače, neboí napětí U je záporné polarity a chceme, aby tiadné odchylce odp-wídalo ladné napětí U.. Odpor R^ nahrbíme v praktickém provedeni kombinací odporu a potenciometru, kterým budene nulovat měřič odchylkyo Zesílení prvního stupně voiíae 1, takže ř <-, R 2 *3 = V Polrusae se nyní určit -hybu tóno to zapojení. Podobným postupem jako v předenozís И stávci bylo nalezeno (odvození zde pro stručnost neuvádíme; pre zapojení dle obr. 3, f * r «5 R n *vr,- 1 ^ ií -8, * á 7* k 2-* 5 J-' J :: ^- ;í 7* '.? "A ^n <$, -<J V ~ mi, < de <5\ až <. x azo 7 jsou chyby příslušných odporu R ]L až R 7,ď n chyb* n^pétí U n, k 1= R 2/A Л k 2 =R 7 /A u. Д je Relativní chyba u* D vztažená na plnou výchylku U~ -10V bude Dmax LOV (2ol0)

18 . úkolu 213/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet ltst& 37 Lt«lo 18 Zaměříme зе na citlivější rozsah 3. Pro tento případ je U n R 7 /R 6 = 100V# MÍ3to R 5 lzft P 3át R 5 =:J o* B p» kde К," 10 k a U^ udává nastavení jezdce odporu 1Ц, je to bezrozměrná veličina. Můžeme tedy položit -JR«/R,-=p.1O0V, kde p=u/u'-lv л nabývá na rozsahu В nodnot p= 0,9 až 1,1 [pro nejhorší případ R,-» o ) Bude potom S^D = 10 [ k 1 - «. ^- ( >< -. + á\ + á\ '2 - io (ď n. j b ) + io (p-i)(k 2 *á 7 ) u.ll) i 1 :- vztahu (2.11) nyní dosadíme velikor i jednotlivých chyb. :\-o použitý zdroj J n a podle údajů [б], [?], a [8] lze psát <S 5 é0,l* (1%) к á 0,34.10' (5\ až ( < 0,1% -? ' ^ T«- 'ia.1 i, ^ ->. ^ irk-5 5^ - Oj ^ 0,1* 5 n *o,i% 0,9 i- 4 t 5.l8^ Výpočtem dostaneme pro nejhorší případ chybu až 7,1% za předpokladu, že 6^^0,1%, tedy že byl-» nastaveno zesílení m^riíe odchylky podle velikosti celkového odporu Aripotu,, Tento zpusob výpočtu je vsak příliš pesimistickýo Zmení-li se totiž nastavení U* o a současně U, zuiění se ve vztahu (2 0 ll) pouze cs^, p a & 2. Pro druhý mezní p;ípad ta* vypočteme $ U^é 5,1%. Protože má tato chyba att.iné znaménko jako chyba vypočtená v předchozím, lze nul ovacím potenclometre* posunout hladinu U^ a tím výslednou chybu snížit. Pro určení teplrtní závislostí použijeme opét vztah (2.11). Pouze pro operační zesilovač nelze použít koeficient k, který vyjadřuje chybu zesílení» Pro výpočet předpokládáme к = 0 a vliv teplotního driftu operačního zesilovače určíme podle vztahu (viz např* [2]) -U rd > -r 2 Д - ih o (2.12)

19 úkolu 21V 2116/61/71 Zesilova 1 - Mohyl^y Po.>r ttare I IM fblo У kde U a 1 je napětovy i proudový irift ria vstupu operačního zesilovače. Pro použitá součástky je : 5 X až S 4 * 50.1(T 6 / O C 5 5 * 150.I0" 6/O / С -6,0, S e a^^o.icr^c s n ^ 10 in~ / r.у-' u. = u ^k -^ 20 /uv/ i =1 у О ^V' /O Výpočtem určíme :лго různá p a ď teplotní závislost 'J n 57 až 54mV/ A. ásti Z předchozích úvah tedy vidíme, že ná celková ^riyba JV tři ^/ - chybu nastavení S». která je způsobena zejména chybou ď, tedv odchylkou skutečná hodnoty odporu Aripotu od noinoty nastavené na stupnici. 3udeme ji určovat i aěřit pro p = 1 (takže U~ = OV) jako nejhorší případ změny 0* D při zmčně nastavení 'J' ; Tuto chybu ize 3nížit použitím přesnčjšíno nastavovacího prvku (např. odporové dekády'. Dá se zcela odstranit vhodnou obsluhou měřiče odchylky po každé zračně U / \ (vynulování* - chybu výchylky dy, vznikající při změno p, zias benou těly nepřesností.;esílení jednotlivých *ástí a^ři.^ odchylky. Jr-^írce ji jako chybu J D při ziuéne p piv, nejhorší naotav:«ní U* a vynulovány príatroj. Chyba зе nedá odstranit obsluhou, Lze ji omezil oouze při výrobě pečlivým nastavením zesílení obvodu. - teplotní drift u* n, způsobený teple tni závislostí jednotlivých součáatek měřiče odchylky, ftodnota se poněkud mění s p a J* r o ' íelzfj bohužel potlačit jednoduchým způsobe*. Za předpokladu nastavení zesílení podle celkového odporu Aripotu nalezneme tedy pro uvažovanou variantu <5M 4?% v ^ *: i% и 37 54MV/ C rd

20 ukul. 215/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet lucfi LIK ешо ^r Obvod_tvgu 2 uvažme nyní použití druiié již zmíněné mocnosti: Odporovv délíč s připojeným ^persčníis zesilovačem. Celkové schema obvodu je na obr. 4. Pro výstuoní napatí obvodu lze U D TT { U nalézt: a * R -с- А,,Я tohoto Kde ru Pr-.tože cnceme mít pro nastavování j lineární -tupnieí, použijeme jako nastavovací prvek oipor R,. Odporem řl přepínáme rozsahy. Aby nezpůsoboval proud tekoucí ргеч R~ chybu v odporovém děliči, ausel*- by být příliš velké, takže by зе značné zvýšil vliv i drift U. Zvolíme raději proto tuto úpravu: R, a tím i R_ na teplotní Je-li R 1 = Ul R D, použijeme R- = 2R L) a R, = 2R D c Dostaneme DO tom X 1 ГС У 1 o T» O j h 'I takže J D = - U- R, ÍL, X R-. - U n R 4 U R,- '(U^T)2R D " Un Í R. (2.16)

21 :. ukok 213/2116/61/71 zesilovač odchylky Počet liatb Li«t Шо ř Stačí tedy odečíst od U' jedničku, čili jednoduše posunout stupnici Aripotu. Vstupní odpor obvodu v tomto zapojení vychází opět příliš malý (2 až 20k0). Použití impedančního transformátoru je možné, obvod má však potom v*tší složitost a tím i větší chyby než zapojení typu A-b Použití Aripotu o vyšší ohmické hodnotě z řady 35 až 36 je nežádoucí měrových důvodu, Sešení ručního zadávání.vnak т~. a *ý. e -iožná, probiémyvváak zdalek; aenáí chyb -u (Ó\, ^2,1%, c? v ^0,7% U n. 50mV/ o, D У "О *7 _.rir-otem i-> Kvl a nedvly vyvezeny :> -пели»; '2bvod_t^gu > Próza ti oi jsme nastavovali ď ve VG tupni:*; obvodu oper.i ního zesilovače. Podusme зе navrhnout zapojení, и něhož se J 0 nastavuje ve zpětnovazebním obvodu, Chceme-eli aít lineární stupnici, nemažeme nastavovat \J\ zp^tnovazebía odporem. Použijeme proto potencíometr zipojený na výstupu operačního zesilovače. Protože зе rn.-ní.',* ;íleru zesilovače spolu з U' o prr- všechny signály p*-ive:lená n.^ vstup, musíme odečíst jedničku až na výstupu tohoto stupni. Připojíme ledy лахн operační zesilovač, k:erý po uží jeme.чпи^п-:' к přepínání r-ozsah^. >Uové zapojení ns obr. 5. J e zapotřebí zvolit R, =2Iú, cnceme-li vysledovat odchylka + i0<"<*,, nobot --zkmit vystup;.iho nip-hí MAA 502 je pouze + 10V\ Musíme zvoiit potenci-.metr R, o aaié hodnotí, aby proud tekoucí přee R? nezp*sob:l velkou с hybu с Je vnodné pří' ojit na vystup prvéh- -;tupně emitorový oledovač, aby орегч TIÍ zesilovač nebyl přetěžován, :*ide ováe* vét-m odb*r z napájecího zdroje» P*íliáné zvyšování H n je nežádoucí vzhledex к tep i tni mu Iri:4u«,

22 im>ť3i.lvk.al <-"'«' " " mtv - ukol.!lv 2116/61/71 Zesilovač odchylk. Počet Utt6 ТГ Lttc čl»lo "2Г Pro :::.vbv onvoiu Не о 1 г. 5 byl odvozen vztah c?u n = LLT 1 rv. f, * t, + z.< - S, * o.ií, + <, ) - 10<S - 10k~ u - l) >3 7 (C,*p - 1) - c$v, (2p - 1) (2ol7) <de ;> U a л. - ; n I Vypoř tem pro no-i not.v uvedené n:* o! přesnosti 1С í<j_ ^0,1'i) /Лзкоте 5 -- Д у '^»_7. П. i i -л í -i-._i, " ^t>:,0* li- 7 rd ^.17 až 4 OmV/ ( l '' '*' t>c ^ г řesn- teplotní ^ďvi^l->řt -. -, i..i-ián,y iír- : j,jní rioínoty -zriá a^8t4v-rií.rfííe.-.'-j:"í. :ÍÍÍ. u A-l z: 1 :):)f»rrj ze :;»еп ;. iu j :;,^ил Cii yd '.odnot TWJI ni ž.ií Ъ:! 1Чп; г; :er\i.c) ent Konstan- -6,0,-. yv.i.- / ^ Г)' n ГШ.Л PO t i i 1.:.' *l:'oiííu , ' '... ftv ' *& VVt--;/jVÓ tyto nič/:!..),::oiy -ipr-ru :. 'U.;. nižší tríle.li IB, VÍK že '>urle<5 N píce vy:sáí,*2. 15%. ^rotože U ^aí iaováno t,epi.o tnf- л. m; епроучпои Zenurovou liodou, /t po Не.^ate^né ;.. :." ': ty 1 n-i^t iv^n R,- a tedv i R,. п о 4 ot.-?bí vno!ri" navrhnout rvi.^véní tónoto пг fí^e odchvl- '" v / ' tu :,»! ÍCP 7,ч['1чп*. VÍ.Oiriýor: p; 'O ru- x ní ZídaVání.< ::.:-)\ \. rwiv -»cí v^lí 'inv "J 1 1 i'.' "7h> níoíno 'rile p'-'kr-i^ovqt^ Lze ** -'Aak опч:1по','ř-vav' :] '. *.' * :*o. toucí.mložitoatí obvodu o-:./ n./; riíi я taveni.

23 úkol. 215/2116/61/71. Zesilovač odchylky Počet llatft УГ Li* a*io 21 Při výpočtu chyb byly uvažovány ještě některé další skutečnosti, kteiv* nejsou pro stručnost v textu uvedenyo Nicméně je potřebné pvažovat tyto výpočty za informativní, pro některé obtíže při určování chyb. Např pro rázné normálová napétí У, při různých Generových diodách se bude odpovíia jícím způsobem měnit příslušný o Ipor pro odečítání jel nicky t tím i hodnota Л a v důsledku toho chyby <5 N a Sу i U n. Přes tyto skutečnosti dávají provedené výpočty dobrou Představu o dosažiteln,ch vlastnostech jednotlivých variant i o vlivu nepřesnosti jednotlivých součástek na celkovou chybu с VýpoHy byly prováděny pro nejhorší případ, takže skutečné indnoty budou zřejmě lepší 0 &Iají-li chyby jednotlivých součástek náhoiný charakter a řídí-li зе 3ausovým rozbolením láaoiných veličin, je vhodnější používat tzv. 3 б'chybu cel* w l ^ O (2.19) která vyhoví ; ro 99,7% případu. N'eřídí«li se však uvažované chyby Gausovým rozdělením nebo jsou nenáhodné (tzv. systematick chyby), uiuže vést použití vztahu (2«19)'< iosti velkým omylům Jyl:-» zjiáténa neplatnost Gausova zákona rozložení chyb u Aripotu i odporu TH 162E/1IO :hyby všech variant lze déle snižovat zejména při zlepšení vl istností přesných odporu. Podle informací [lo] lze do budoucně očekávat velmi dobré vlastnosti u odporů řady TR 160 i WK 681 0

24 č. úkolu 215/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet Itart 37 Lut еыо 24 ь с тз 3 о Э с v III. HBMJSACE MĚŘICE ODCHYIiCY < -i (Л ш u с о ti о 3,1 Provedeními V předchozím textu jsme si popsali tři varianty vhodné pro ruční parametrické zadávání. Při výběru ne jvhod nější z nich byla nejprve vypuštěna varianta -2-, nebol malý vstupní odpor (2k0) byl značně omeoi jícím činitelem při použití přístroje. Volba mezi zbývajícími dvěma varian tami byla provedena až po praktické- ověření jejich vla&- tností. > X 41 <3 3yl realisován vzorek s operačním zesilovačem MAA 501 pro první stupen а BIAA^'pro stupen druhý. Tento vzorek byl po příslušných úpravách použit pro ověření vlastností vaří anty 1 i 3o Použité napájecí napětí 24V bylo upraveno dvojicí Zenerových diod na hodnotu přípustnou pro napájení operačních zesilovačů (16V). Pro zdroj normálového napětí byla po několika pokusech použita Zenerova Dioda KZZ 71, jejíž teplotní koeficient je Kompensován dvojicí diod KA50! U této dvojice bylo dosaženo stability pod 10"v C o 3 J* t. Na výstupu měřiče odchylky byl použit emitorový sledovač (obr. 6 ) navržený tak, aby byl schopen dodávat do zéu že proud až 100mA a scučisně byl chráněn proti zkratu na výstupu. Realisovaný vzorek byl schopen dodávat proud až 135 ma při změně výstupního napětí pod 0,1%, s malými chladiči na tranzistorech T,aT 2 vydržel pul hodinové zkraty proti zemi i napájecímu nap y tí + 24V bez většího ohřevu tranzistoru. Při zkratu jsou však přetěžovány ochranné odpory fí 25 a R 26, nebo? nebyly z rozměrových důvodu použity odpory pro vetší zátěž. Obdobný emitorový eledovač byl u varianty 3 použit i na výstupu prvního Ptupaě, který byl zatížen Aripotem o hodnotě Vfprac< v.»i J. Vávra T Vydlf.l I Ní»1 rnzu e

25 č. úkolu 213/2116/61/71 Zeeilovač odchylky Počr: l.«tc yj Li»c {lilo 23 Pro měření chyb vzorku byl použit číslicový voltmetr Dynamco typ DM 2022S, pro měření UV někdy současně také číslicový voltmetr Metra Ч Ш 50. Jako zdroj pro napětí U byl používán nejprve dosti přeený zdroj vlastní výroby (kompens^vaná Zenerova dioda a operační zesilovač MAA 501 se zpětnovazebl» odpore» tvořeným odporovou dekádou Metra)o Později byl použit DC Standard 740B fy Hewlett Packarde. Byla proměřena řs la parametru u obou varianto Pro srovnání zde uvádíae pouze některé. Chyby byly měřeny pclie definic uvedených v odst С i-. # С. # Varianta Vstupní odpor Chyba nastavení (5Л В) k0 0,8 % k0 2,4 % Chyba výchylky í v (A) 0,4 % 0,4 % (B) 0,4 % 0,6 % Krátkodobá stabilita (8ho Odbor ze zdroje +24V -24V,B) 0,8 % 52mA 22 ma 0,6 % 120mA 120 Ш Naměřené hodnoty v.v**zúji poraírn dobrou shodu ь údaji získanými vypočten, holnoty pro nejhorší případ jsou zhruba dvakrát horší proti skutečnosti. Hodnoty byly naměřeny po provedení některých opatření (nulování operačních zesilovačů, pečlivé nastavení souhlasu atupnice s odpore» Aripotu, nastavení zesílení podle použitého Aripotu u varianty 1.) Pro konečnou realisaci bjte vybrána varianta 1, zejména pro lepáí hodnotu é a menší odběr ze zdroje. *J této varianty byl-з věnována dále pozornost snížení chyb a zejména zvýšení teplotní stability, Měřením byl zjištěn ne právě nejlepší teplotní koeficient U rd =40 mv/ C- V'/prm vil J. V4vT*C» Vvdét.í I Ní ш I -. г» т. i I e

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ # Nejistoty měření Přesnost měření Klasický způsob vyjádření přesnosti měření chyba měření: Absolutní chyba X = X M X(S) Relativní chyba δ X = X(M) X(S) - X(M) je naměřená hodnota

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Zpětná vazba a linearita zesílení

Zpětná vazba a linearita zesílení Zpětná vazba Zpětná vazba přivádí část výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zp. vazba způsobuje nestabilitu, používá se vyjímečně. Záporná zp. vazba (zmenšení vstupního signálu o část výstupního) omezuje

Více

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice Nakreslete schéma vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní senzor. Základní hodnota kapacity senzoru pf se mění maximálně o pf. omu má odpovídat výstupní napěťový rozsah V až V. Pro základní (klidovou) hodnotu

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Projekt - Voltmetr Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň Projekt Voltmetr Princip převodu Obvodové řešení

Více

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED) Ústav elektroenergetiky Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED) LCS01 CVVOZE č. 25094 Dne 20.1.2011 Vypracoval: Ing.Michal Krbal 1 Požadavky na proudový zdroj a jeho

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY . MĚŘENÍ TEPLOTY TEMOČLÁNKY Úkol měření Ověření funkce dvoudrátového převodníku XT pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky) a kompenzace studeného konce polovodičovým přechodem PN.. Ověřte

Více

Chyby a neurčitosti měření

Chyby a neurčitosti měření Radioelektronická měření (MREM) Chyby a neurčitosti měření 10. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Základní pojmy Měření je souhrn činností s cílem určit hodnotu měřené veličiny

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%. Laboratorní úloha Snímač teploty R je zapojený podle schema na Obr. 1. Snímač je termistor typ B57164K [] se jmenovitým odporem pro teplotu 5 C R 5 00 Ω ± 10 %. Závislost odporu termistoru na teplotě je

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností lineárních stabilizátorů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních stabilizátorů

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00 Zadání: Dopočítejte

Více

Stabilizátory napětí a proudu

Stabilizátory napětí a proudu Stabilizátory napětí a proudu Stabilizátory jsou obvody, které automaticky vyrovnávají napěťové nebo proudové změny na zátěži. Používají se tam, kde požadujeme minimální zvlnění nebo požadujeme-li konstantní

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů Datum měření:

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Syntéza obvodu teplotní kompenzace krystalového oscilátoru

Syntéza obvodu teplotní kompenzace krystalového oscilátoru Syntéza obvodu teplotní kompenzace krystalového oscilátoru Josef Šroll Abstrakt: Krystalové oscilátory se používají v mnoha elektronických zařízeních ke generování přesného kmitočtu, který je nezbytný

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II 4.7.1. Kontrola,měření a opravy obvodů I Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

Číslicový Voltmetr s ICL7107

Číslicový Voltmetr s ICL7107 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Analogové předzpracování signálu a jeho digitalizace Číslicový Voltmetr s ICL7107 Ondřej Tomíška Petr Česák Petr Ornst 2002/2003 ZADÁNÍ: 1)

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový Operační zesilovače. Dělení Operačních Zesilovačů (OZ): Sočasný sortiment OZ můžeme třídit podle různých hledisek: podle technologie výroby (a) podle obvodové techniky (b) podle drh signálových vstpů (c)

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: C OSCILÁTO 20-4. Navrhněte C oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: - rozsah frekvencí: f 60 Hz, f 600Hz - operační

Více

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory Regulátory a vlastnosti regulátorů Jak již bylo uvedeno, vlastnosti regulátorů určují kvalitu regulace. Při volbě regulátoru je třeba přihlížet i k přenosovým vlastnostem regulované soustavy. Cílem je,

Více

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů Kombinovaný senzor pro vnitřní použití 12, 17,5 a 25 kv, 1250 A a 3200 A KEVCD Nejvyšší napětí pro zařízení kv 12.25 Jmenovitý trvalý tepelný proud A 1250.3200 Jmenovitý transformační převod proudu, K

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

.100[% ; W, W ; V, A, V, A] Teoretický úvod Stabilizátor napětí je elektronický obvod, který má za úkol - jak vyplývá z jeho názvu - stabilizovat napětí. Uvažujeme situaci, že na vstup stabilizátoru je přiváděno stejnosměrné napětí,

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8 Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky lektronika. Píklady P až P8 Tutor : Dr. ng. Gajdošík Libor Datum : kvten / 5 Student : Hanus Miroslav [HAN76] Forma

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Zapojení motoru

Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Zapojení motoru Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Sestavte model real-time řízení v prostředí Matlab Simulink. 1.1. Zapojení motoru Začněte rozběhem motoru. Jeho otáčky se řídí

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ Třída: A4 Školní rok: 2010/2011 1 Vlastnosti měřících přístrojů - rozdělení měřících přístrojů, stupnice měřících přístrojů, značky na stupnici - uložení otočné

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Tranzistor je elektronická aktivní součástka se třemi elektrodami.podstatou jeho funkce je transformace odporu mezi

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory

Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_B.1.09 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více