Vedoucí odd, 213: Datum vydání : log. V. Polívka c 1971

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedoucí odd, 213: Datum vydání : log. V. Polívka... 20. 4c 1971"

Transkript

1 С. úkolu 1//21V2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet liftfi Liet Clilo TESLA Výakuaný ustav přístrojů Jaderné techniky Přemyšlení, p. Zdiby ZESÍLOVA ODCHYLKY v Řešitel :,.., Číslo zprávy : J. Vávra.v/;^>í\.V;V /2116/61/71 Hlavní řešitel ; ' ">/>,' D ruh zprávy : Ingo Jo Brabenec * dílčí, ^к.,а Vedoucí odd, 213: Datum vydání : log. V. Polívka c 1971 Vedoucí odboru <1. jí Číslo icopte : Ing. Jar. Kula C3c Wk Vedoucí ieeku RVI : Ing. 0. Oilar J Obrásky : 6 í Ьл! A Vypru v i I. Jo Yóvre i..i* \ i > i - * i < i )»r i/ in

2 č. úkol. 213/2116/&/71 Zesilovač odchylky Počet listu ТГ Lt»t еьи Zpráva se zabývá návrhem obvodu vhodného pro realisací pomérné odchylky (U - y 0^Uo p *^ ručním zadávání U. Vstupní signál Li i výstupní odchylka U^ jsou vyjádřeny analogovým napětím. Hodnotu U je možno zadávat na panelu přístroje i dálkově. Při návrhu obvodu je věnována pozornost жеjména dosažení stelých chyb přístroje ve dvou rozsazích (OV» 100 % a 10 %). Jsou uvedeny dosažené parametry pro provedení I ( 24 V) a základní úvahy o provedení II ( 12 V).

3 С. ukulu Zesilovač odchylky Počet listfi 37 Li* řuio 3 0 b s a h list < - Úvod 4 Specifikace požadavku na m^řič odchylky 1.x. Realizace poměrné odchylky 1.2. rozbor chyb ш&мсе odchylky lc3. Požadované parametry přístroje 1.4. Obdobné zahraniční výrobky 2 'iožnosti řešení 2.1. Úvod 2.2c Obvod typu Obvod typu Obvod typu U Realisace měřiče odchylky Provedení 1 Provedení Zajiáténí spolehlivosti 3.4. Dosažené parametry Závěr oe*nam použité literatury 31 32

4 С úkok 21V 2116/61/71 Zesilovač odchylky Pocct tíná yy Li*c СЫо -o э a -a 3 U v 3 < l LU С G. С ti a < _j -U Navrhovaný přístroj je součástí připravované stavebnicové soupravy, určené pro ziéření a řízení výkonu jaderného reaktoru s případnou možností použití i v jiných oblastech řízení a kontroly průmyslových procesu. Základní vlastností reaktoru jako regulované soustavy je jeho nelínearita, zesílení reaktoru je totiž přímo závislé nz výkonu, při němž tento pracuje (viz např.[ij). Tato okolnost je pro re/mlační obvod nežádoucí a pro návrh uspokojivé automatické regulace reaktoru je nutné tuto odvjsinat zesílení na výkonu odstraníte Obměníme tedy běžné schema regulačního obvodu tak, že místo prosté regulační odchylky n-n (n je skutečné a n э o požadovaná hodnota regulované veličiny) budeme vytvářet poměrnou regulační odchylku (n-n )/n - viz obr. 1. Dostaneme potos zesílení otevřené regulační smyčky reaktoru га určitý-h předpokladu nezávislé na výkonu, což nám umožní nšvrb uspokojivé automatické regulace. Použití poměrné regulační odchylky aůže být výhodné i v jiných obl-istech automatické regulace, zejména případech,kdy se regulovaná veličina poaybuje ve velkém rozsařlu, např. v rozmezí jednono i více řádu. soužití poměrné odchylky v tomto případě zajiátuje, že poměrná citlivost i dynamické vlastnosti regulačního systému jsou nezávislé na velikosti regulované veličiny. Účelem této práce je práv л návrh obvodu, který by vytvářel poměrnou odchylku (n-n 0 )/n Q. Vlastní problematika souvisí značné s technikou analogových počítačů, a rotože tento obor je velmi rozvinut, ami obtížné nalézt řadu obvodu realisujícícn požadovaný funkční vztah* V»D' V ia í i

5 Č. úkolu 215/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počer listu ZL Ltit еыо Je protovaapotrebí vybrat vhodný obvod, přičemž hlavním hlediskem výběru jsou zejména vlastnosti přístroje z hlediska celé soupravy a jeho vhodnost pro uvažovaný způsob použití o Dle zadání dkolu je navrhovaný přístroj nazýván Zesilovač odchylky". Pro lepší názornost vzhledem к používání zesilovačů jako součásti vlastního přístroje je v textu používán vhodnějáí název Měřič odchylky". Oba názvy znamenají totéž»

6 г С. úkolu 213/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet lurt Litt tteto 6» -о 3 и 3 I. SPECIFIKACE PCŽAJAVK8 NA MĚftlč ODCHYLKY 3 г, < S1 1.1 Realisace^aqměrné odchvlkv т -3 Vrátíoie se nyní ке scheoiatu regulačního -"bvodu na obre 1^ Neutronový tok je sníaén detektorem neutronu (např* ionlsační Komorou), jehož 3ignál je déle zesilován v proudovém zesilovači o Porovnávací člen vytváří poměrnou regulační odchylku. Tato odchylka ae dále zesílí odchylkovýa zesilovačem a po lalěím zpracování (úprava přenosu regulační зауску а výkonové zesílení) řídí za ропюс! akčního členu (servomotoru)) poloh.i regu- ^Sifii wjv, e '.'a rozdíl od prosté odchylky nelje poměrnou odchylku vytvářet +,ak zcela snadno, takže obvykle nevystavíme s pasivním obvodem 0 Je proto výhodné spojit srovnávací člen a zesilovač poměrné 'úchylky do jednoho :elku, který budeme nadále nazývat ШЛМ^Е odchylky 3 Mořic odchylky за teiy realisovat vztah * / - \ r\ K.de D je výstupní poměrná odchylka v % srovnává o.i veličiny U je V3tupni signal, vyjadřující.nějakým způsobem velikost regulovaná veličiny J 0 ^' e 3 rovnávací nodnota zadaná ručné operatnr "ttíii, 3 ivo uvažovaný způsob použití se předkládá, žo vstupní signál У i výst;pní odcnyika D budou vyjádřeny formou analogového napatí*. r -:učnř zadané veličina U muže být potom vyjádřena dvojíc zpvsobem : Г i^r-

7 С. úkolu 213/2116/61/71 I Ze SII'VH: ^dcir/i^v Počet liaefl List Clilo t г в % v 3 'si < v hodný in т. '^'VodecTi ín-чрг. regulovatelným zdrojem přesného napatí r? Vjtváří analogové napětí, ia-lrné nastavené hodnot* : Měřič odchylky potom realisuje vztah (1.1) podobn^ jako analogový počítač. ručnía nastavením se n^ní рмзю nésterý ;;ara2ietr přístroje. -3 o Ve dru hex případe není raozne ku oří;ar> Docle vztahu vl.l). rozlisovat Jor^viae з: ")Prno;.i "! _'С;,','1- tečy ;-.--re "cnoz ^ и = * ; и Vidíme tedy, že musíme pro uvažovaný případ uvn.it zesílení v parametr ) obvodu nepřímo -jadrně s nastavenou nod юtou У. Odečtení jednotky je snadné. < 7 Vsimn ne si, že pro У =0 ztrácí výraz (1.1) i (lo2, í smysl, hovněž v praxi пешв replace při nulové re^rulované ve~íči r5 vyznaní. Je proto vhodné oínezi t nějakým způsobem г^гзаг J\ JváŽíne-li, že proudový zesiloval dodávající 3 i *^ná 1 J -v s d e л a í i ck у ; г e o í n аше гс з з a ny, - ze el a i o s t a- čuj;ící v^lit У v.úezíc.o 0.1 Joiax až JTVÍX* Ve v-odné mvnéž omezit rozsa:; výstupní odev/i^y li. e j =-100* a naooak ого У = J шах = 10 У + 900%, což nfqifí praktický 7.>.;:., 4 д. Je zcela dostačující, zvolí ле-ii о rozsah ú ~ + ууг až 10O*. Pracuje-li re^rul^ční obvod dobře, je veličina J velmi blízká hodnoté U, takže je naopak vhodné a pro pe^lační obvod výhodné siedovst odchylku D v užším rozsahu, nap* e + 10%.

8 č úkolu 213/2116/61/71 7 Zesilovač odchylky P<K«11*6 3? Ltct Ctek ř Rozbor chvb měřice odchylky Vyjádří:ae-li odchylku -/ ve formě r;a::*t< uv, zubíme 7Z*.?h v 1.1^ Dřepsat пя tvír 4 i < ": : -e к-"ti stan ta a iódřenéai :;a:;étíe k=10v pro ~oz3-4h oichyie* - 100* vrozáah A) а к = 1O0V :r r^z3*an odchylek 10% (го z за:. 3). 'Jv-ižu.leme nyní r»n'il tfový obvod, litery realisuije vztah (1.3) přímo ; tj..--.': rve :: - vede odečtení J-íJ 9 D^to d-^^í tato hodnotu o /vrazesi J. '. : ří solení.\>г stan tou lze. pokud to dovolí l o ' rozkmit výstupního nap»ti operačr.ícn zesilovačů, proválet v prv^a i druhá z, obvodu. Předpokláde.i»ne, že ode citací obvod aá -jrwbu 5&, "i'lící o brv od cybucbb. Lze otol; psát ^D=[k(u-a o )(i )J-^- u*5 b J-.J '^.8 -S.)?r! r -e~ž jvažujeae, <$J-. bude tedy že <$ a <5 b «c) b + á\, :^*-" 6u, T * , (1.5) Je te- : y relativní chyba t.onoto ^éřiče odchylky nezávislá r.i naphíeh U í <J tsdy stejná pro rozsah A i Во vy Ve skutečnosti závisí no-i noty S r i < poněkud na signálech J a U, bude tedy ci у ba п.ч ;itliv*j.sírl rozaahu D poněkud vétáí. Při vyvine;;. být toto zvýšení v«-;lké. 'j:;po Vidění obvodu nemusí v.;ak

9 i k. ot 21V 2116/61/71 Zesiloval odcnylicy Pevet li«cft Л. list řltu. Vztar; (1.2) a-;že.ie preps-.t J J D = < - *J U O o.*sl^u O " kie? U' je r»effe*rná veličina :Í1^V-I.UCÍ jolcnu nastavovao -л rvicu ICV. в Г: к la lhi-пе, že ~>-iti-mt4cí ' bvoi т4 cr.v'pu сг Й> v 3 (J-.. M-} ž еше ; о to :r. о за t» о [. Í ď.. -<5,; -Í 1 elativní chyba Su á-j. = л и ; = ď. Í -.1.3) О Z^vi. яг te Vba "o-.oto -,-::ri ^e ^ic^vi^ - ::-i&i.i.e; i j т> Or.. >U,^ в v ;I;H2J + 1Д-, přenese : ;e teiy c.byb«ic$\. rw vy.;tuj ibli ze3íiená. Rovn4ž pri technické re-ilisoí /eini^k;...:: : :;. chyba, která se г;ч vý-jtupu projeví IOX ^eílené. Ve -skutečnosti závioí í pro tento i.říobř. & ч^. -, si^álecn U а U^, takže skutečné závislosti bj-iou složil :-ií..'nectérw vyjq.-ířijjí tyto z.: ednoďaó ené výpo-ft; /.'" -ikticicy z.h*t*nou s.'.ute*no-?t. i г] с

10 .\ ÍV - los ч * e;, < *. ri 4 V -"í.', ' - -I t-v. ti i i.. -í 'hct.л /ь přístroje by tedy byl^ ^. ;=-/ vítánu (lo5<. AvAíik. : ri *í.i... vtvořeni оо;;д: rrté o1c::yi^y analogovou déli čitou vychází výsledné obvodové *eáení m-mče odchylky dosti složitéjší opratí případu, f -. -»' Vr-. ^»- i' *" Л ^,.,-.» / '» }<* :>"-* Г;Ч i "a..-'i.ou ^ 1í:-t3vu,:e při I ' ovft... tupni ;ip:nál 'J covbu í,? > :e:, :u- h :::.yď t ' : tin I P.* - M t < КЛ i., l l i. V», '.ež v:,-oi-itr:í * U, ' rí Uie Ít-'DU p Г O /<- ize :.v v.-:-;r.n. n*)siu: : ou :osii obesit ' ř-í-o.. : 11 ťi:: i ť-'-.\"í spípe ''-»;»ov4,ij 5'i'.st r-t».-ru 1.4oe. '-i iii-.i^iiií* fit ; Г' t "' 1 e v z t u nu ;' I, L -, Je <. n t V ^ГгП.ти OZ! l.ovi.': ;.4Г*ше ti" i st.ro.'.с Pfi Mžení pr vp. ceiý sys t4;a řízení V)u těly & -,o i pržadqvíy пч j} * to ti.c více, -'ÍIJ.-.--, -j -. ". i oce il^hlivý, iioa- n]. o-.l i vo.:;t.* TiOtlivj'ch príst;/o~ fp jiítií 4ř»,;mé;^i -tro/ú ru.'.гош* toho.".radnic:*,.ř; " r o.-". provozníac nu :':ÍÍ\D,;* otre-;ní přísní :');j r-soiťň Я v > -. bi i o.*)--. >v v oruc:, v / -. ( / >; ;?vano ; :'í rro,;e - / i с '.čelné pou^e ; :*: sní- civ-ijí puhv^';' я./^tár,- Io: < i- ">^. ' ''. ->'. + -'< j' -.-л г.; oie.-.l ivo.'--. t ;,:' ;' у л//,«г.г výkonu J ' ; J..:oovo.-:t v v '>íi-du..p viíl,c г«л '.--» e к?» /v «nyíl r ér.o :-e--iíí ^oet '> - 'poíci П řcov^n ;'!--< iavек, яьу 7ivot^ /ednoho.;? 'í:-'trjje :;-la

11 kul Ш/2116/61/71 Zes i 1: v a č od c:.ylk \ Počet listu 37 list tlilo XX Pro uvažovaný zplsob použití je dostačující poměrně Ткн1& Нгкч pásma přenosu obvodu. Naopak je někdy žádoucí ол*пл 1osanované vysoké *asové konstanty měřiče ichylky,'^tl sčit filtrem pro 50Hz, nebol rušivé vlivy jsou zesilovaný přístroje»až loox a při nenulové výstupní hladině muče lojít к jednostranné limitaci rušivého napětí a tím irastickému zvýšení cnyb přístroje. Je zapotřebí zvolit. ;i-.-'n^ vysoký vstupní odpor, nebot výstupní nap-ti U.л :ov-í'rio zesilovače se používá i к jiným účelům. Totéž.«ti..го výstupní proud, protože za měřičem odchylky mo- '* - \ásledovst výkonová obvody (magnetický zesilovač apod.). Jhrňme si nyní dříve uvedené požadavky, které by ^él v. ^ný roj splňovat: zapotřebí realizovat měřič odchylky, který měří.ku U n n>jp^tí U od jj T T U - -J J o zjjiné nodnotv U. r»d\ v 0 J -. ť*^iito parametry: r-'..',.-^:. vstupní veličiny U -oz-a.. za iáváné veličinylf -O.'.SJ'. iíiéřenych odchylek 'ол.^п výstupního napétí С -'i^-'nost itabi ' i ta "Htjpm ^'vstupní Haje J laje odpor proud Разшо přenosu t-ední doba bezporuchc rovozu 0,1 Jma.v H z Jma. : t; 10\>%. A) i + 10%,3} + 10V pro шах. odchylku lepší jak + 5% (3) a + 1%(A) lepší jak 5% (В) а 1%(A) iloko *10 ma 0 f 100Hz 2* hod

12 č. úkol li РТЛ/2116У61/71.3esiloaač odchylky Počet listu H List Ctilo li 1.4 Obdobné zahraniční výrobky Pro srovnání uva žovanách parametrů s: uvedeme některé obdobné zahraniční výrobky. V dosažitelné literatuře byly nalezeny pouze přístroje pr<" ruční za lávaní. л Vole et pilogate 3MPB 1 [3] Blokové stavebnice francouzského výzkumnéno 3tře- Изка v Jaclay obsahuje kromé řady dalších přístrojů i podsestavu SÍJPB-1 určenou к ruční ши řízení jaderných reaktorů * ^odsestava obsahuje lineární bok 3CRLIR-1, Který po připojení dvou elektronických zesilovačů 8AC-2 pracuje jako proudový zesilovač :^ -. ' xichylky зоисавné. Dále obsahuje blok blokování э mfatního řízení 3VCL 1, který umožňuje :aístní i laikové řízení U a přepínání rozsahů zesilovače aalých proudů. 31ok rovněž z«jjišíuje kontrolní funkce (kontrolu napájecích napětí a kontrolu zda fj D nepřekročilo povolenou hodnotu) pro zajištění spolenlivoftti re/^ulace. Hozsan v я tup nich dřených proudů 10"*^ až 1С"' rozsah oichyiky 10%, i) Reactor Power Error Meter, typ Ub?* (N 592) [Л r Jc*ný přístroj anglické firmy KKGO obsahuj* proudový datektor neutronu, předxesilovč a porovnávací zesilovač, potřebné zdroje ní ;kého n.p. ti, Kontrolní o^vodvo Použití elektronkových :aod u bč.;í h zesilovačů zajiábje vysokou stabilitu ídaje. V stupni měřený ro*eah výkonů je 0,1 až 12, výstupní rozsahy odchylky 100%, 10% a!% stabilita lepší jak 0,1%. Vfpi'hS'.A J# Vávra Vydiii' 1).»,. N.í гиги с

13 Č. iikoli. 213/2116/61/71 Zesiloval odchylky Počet listu 3T Lt*c flslo ТУ 3 э С) uinfit and Deviation Jnar^nel type 8012 [5] v T3 3 < с -С Hi^leni Reactor control Division finny Elliot Brothers nabízí lineární a odchyl-:ový blok ve fori* uceleného ~eiotranzi borového přístroje, který je зозпо ioiiat v rovsdsní lineraníoi nebo lineárním a o-ir.ny'l kov^c o "*^чаи,;е rovněž potřebné zdroje napétí a kor.t.ozsfi; aéřených vstupníc:. proudů je 10" Л až 1С"-'. PH V : yl-.-iylek 100% a i O*. Chyba odchvlk;- + ~,. Ody 3 ni '- '" í o-> 1% na rozsanu odchylky 0 V^ecnny uvedené přístroje ; -^..^i. f ri? -: п..в _.ip".')vité hodnoty na princiou odp-mtá.:; :.-, ".. ;-»: 1.6). Jda je o přeano^.i 9 stabilitě r,- - ; г -.'.;.-»n-i chybí informace, zda j.-ou chyby vzta.oo'. : pii, -i výstupu přístroje. vatu а ~.1 ;aju je v i dot, že ríuro.ie umožňují ai->m t ;>~írao odchylky výkonu (tedy m*oliv jen napatí) a signaiisují automaticky n* které poručný. V uvažované stavebnicové' aoupravé j 8 připravován jak proudový zeailov-č, tak i kontrolní blok jako samostatné rístroje, nebot SP oba ve stavebnici ri-íkoiiíírát opaku,jí. Další podobné ometroje nebyly v dosažitelné literatuře nelezeny.

14 č. úkolu 213/2116/61/71 Zesiloval odchylky Počet h$tů ZL Lut Шо 14 Li, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ eni-ii J vyjádřen^ analogovým napět lni, musí se podle srovnávací veličiny měnit některý parametr přístroje. VSinmeme-li si vztahu (1.6) zjistíme, Že tímto parametrem je zesílení, aieré se musí manit nepřímo unémě s ve i.íistí -J ~3ylo by jist ř ;aožné nalézt гч!и způsobu j!-: :aínít zesílení analogového obvodu (vstup 1 výstup 'e -mal-í^nw). ov em гпч^п- osiezu : íoí skutečností,ie zde noti-rn.' přísný požadavek rv* : řesnost в dtebilitu přístroje Jk-dzuje se, že pro ioíjhž^ní laalých chyb je výnodné měnit zesílení bu5 z^4nou íčlicího oo:néru odporového děliče nebo znanou zesílení zp ' ť~ov izebníhc zaoo /lení operačního zesilovače. 0b možnosti jsoii^o^ti podobné, r.eboí za o dp o ro v VIL d л 1 i í eno nu 3 í г o v n '* ž a. -. s 1? do v a t o p an č ní z ея i 1 o - vač. Véloinéme si rroto z-i^ojení orer-i'v.iho zesiloviče dle obr. Z. toto zapojení lze ř vil : г ztán e. e-. R, -2 i Л* и я ~л Л о и <\" к je п.-*р\! ové zesílení ор'»гч *r;í'io ;e3íl^vqč«л je paralelní ко mb i пес odlvru ггюо епус 1М,ир а-, * J, JL -I '2 R R. Platí-li А ( 71^^» ze predcnozí vzt^r. pi-ер,;;-«t ом tvar O A "4 O O «1 ' h. Vypr*., T 4ť\ti "»-> v4jér I SV T,IMU-

15 č. úkolu 21V2116/61/71 ú es i 1 o v ač o d с h.vl к v Počet li>tfi 5T" List fttio 15 Pou5ijeme-ii &isto odporu R^ proměnný odpor, takže R,=R ^0 {U\ udává o-lohu jezdce proměnného odporu, je to bezrozaérna vel i či ria J > 0,1 nž I s ' a zvr.líme-lí e~ = a U o R 2 - ň - R D lze předchozí vztah přepast na tvar R T' o U ) (2.Я r-oovnánie.li tento vztah se vztahem (1.6), vidíme že pro *- : J i v--tupni napětí J má zápornou polaritu) je výstup- :\1 o"ip -tí в л rovno poměrné odcuvlce U~, poměr R /R = к > ' ' W O p e ^-istanta, kterou lze měnit rozsah měření U p. Lze tedy tento -ovij použít к real!sací poměrné odchylky. '/.rl^něae si ještě nyní, ja/é j;sou kladeny požadavky -о op«;-iční zesilovač. Chceme-ii vztah C?.3) realisovat ;= chybou aenší než 1%, musí být * Ц Л> 100 R. N'a rozsahu 3 (K v h n = Ю) a J = 0,1 bude Д /R, = 100, tedy Я<Я /100. ' к u O x ' 0 ttusí být potom A Q > 10 0ЭД. Vlivem Г< 2 a R. jeátě klesneš, ovšem pří dostatečné velkém R : nemusí být toto zvýšení velké. JROU tedy požadavky klaiené na op rační zesilovač dosti vysoké. Použijeme proto pro naúe účely integrovaný operaci)-' zesilovač typové rady ШЛ f který má navíc i velmi :ая.1у teplotní drift. Rovnéž spolehlivost takovéhoto obvodu bude zřejmá doati vysoká 0 V praxi v.;ak způsobuje ot>bu nejen zjednodušení pro H o< A u Л» ale rovnéž od chýlíc odnoru ve vnější části opera --ního zesilovače od požadovaných hodnot. Pokusme se tedy určit cvikovou chybu výstupního napatí zesilovače. * ; ro '-?kutečnou hodnotu odporu R. lze psát R *< i8 = «i *ДН = H (1 * *-) = R (1 ) 1 ÍL l * (2.4) 'ГР'ч U^ť.. T Vvdlr Sil» Г«f (l C

16 С. úkolu 213/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet H«a 37 Lift «elo Rovněž lze provést následující ipravu A ji -Л = - (i + k) kde к = R - А Л o u Potom lze pro zapojení dle obr. 2 psát А Л- R u o V* (2.5) к o * [ \ a+ó.) c *~ u + tf,)j t\. o e 2 (2.6) a po úpravě Д е о = ~ e 1 R (1+cf Kl+kMU-i, ) _ Q...i ^ 1 & e- R rt íl+ď >íl+k)-(l+č- 0 0 i R. 1>(S 2 (2.7) Výraz lze ještě zjednodušit zanedbáním velmi mál» 4 veličiny druhého řádu <í к a rovněž zanedbáním výrazu ď-, «1 эс?л<< 1 o i. <_ ve jmenovatelích zlomku. Získá :ae tedy výraz o R '1 Г) R, L К V o к - <5. ) - e f o í <5 1? * o R * к - <S- Tento vztah aužeme již použít pro vypočet chyb obvoduc (2o8) Zjistíme tak,že napr. chyba ($, ее přenese na rozsahu В na výstup lox zesílená. Jsou tedy kladeny na nastavovací odpor R, přísné požadavky. Chceme-li nastavovat veličinu U* plynule, musíme použít přesný pot^nciometr Aripot, a to z rozměrových důvodu typ 16o Je ovšem nejvyšší vyráběné hodnota Aripotu 16 20kO, takže by byl při U Q = 0,1 vstupní odpor měřiče odchylky pouze 2k, což je hodnota příliš nízká«v.nr

17 č. úkolu 2X3/21X6/61/71 Zesi1ovač ode bylky Počet litcft ТГ Li«t гыо X? Připojme proto před uvažovaný oovod dal 5 í operační zesilovač, pracující jako impedanční transformátor. Získáme tak zapojení typu 1. o Obvod tygu 1 Celkové zapojení obvode je na obr. 'j. Srovnávací veličinu J* nastavujeme proměnným odporem R^, odoorem R 7 přepínáae rozsahy. % T ap*tí U a odpor R^ slouží к olečítání jednicky. Jako impedanční transformátór^zapojení operačního zesilovače, neboí napětí U je záporné polarity a chceme, aby tiadné odchylce odp-wídalo ladné napětí U.. Odpor R^ nahrbíme v praktickém provedeni kombinací odporu a potenciometru, kterým budene nulovat měřič odchylkyo Zesílení prvního stupně voiíae 1, takže ř <-, R 2 *3 = V Polrusae se nyní určit -hybu tóno to zapojení. Podobným postupem jako v předenozís И stávci bylo nalezeno (odvození zde pro stručnost neuvádíme; pre zapojení dle obr. 3, f * r «5 R n *vr,- 1 ^ ií -8, * á 7* k 2-* 5 J-' J :: ^- ;í 7* '.? "A ^n <$, -<J V ~ mi, < de <5\ až <. x azo 7 jsou chyby příslušných odporu R ]L až R 7,ď n chyb* n^pétí U n, k 1= R 2/A Л k 2 =R 7 /A u. Д je Relativní chyba u* D vztažená na plnou výchylku U~ -10V bude Dmax LOV (2ol0)

18 . úkolu 213/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet ltst& 37 Lt«lo 18 Zaměříme зе na citlivější rozsah 3. Pro tento případ je U n R 7 /R 6 = 100V# MÍ3to R 5 lzft P 3át R 5 =:J o* B p» kde К," 10 k a U^ udává nastavení jezdce odporu 1Ц, je to bezrozměrná veličina. Můžeme tedy položit -JR«/R,-=p.1O0V, kde p=u/u'-lv л nabývá na rozsahu В nodnot p= 0,9 až 1,1 [pro nejhorší případ R,-» o ) Bude potom S^D = 10 [ k 1 - «. ^- ( >< -. + á\ + á\ '2 - io (ď n. j b ) + io (p-i)(k 2 *á 7 ) u.ll) i 1 :- vztahu (2.11) nyní dosadíme velikor i jednotlivých chyb. :\-o použitý zdroj J n a podle údajů [б], [?], a [8] lze psát <S 5 é0,l* (1%) к á 0,34.10' (5\ až ( < 0,1% -? ' ^ T«- 'ia.1 i, ^ ->. ^ irk-5 5^ - Oj ^ 0,1* 5 n *o,i% 0,9 i- 4 t 5.l8^ Výpočtem dostaneme pro nejhorší případ chybu až 7,1% za předpokladu, že 6^^0,1%, tedy že byl-» nastaveno zesílení m^riíe odchylky podle velikosti celkového odporu Aripotu,, Tento zpusob výpočtu je vsak příliš pesimistickýo Zmení-li se totiž nastavení U* o a současně U, zuiění se ve vztahu (2 0 ll) pouze cs^, p a & 2. Pro druhý mezní p;ípad ta* vypočteme $ U^é 5,1%. Protože má tato chyba att.iné znaménko jako chyba vypočtená v předchozím, lze nul ovacím potenclometre* posunout hladinu U^ a tím výslednou chybu snížit. Pro určení teplrtní závislostí použijeme opét vztah (2.11). Pouze pro operační zesilovač nelze použít koeficient k, který vyjadřuje chybu zesílení» Pro výpočet předpokládáme к = 0 a vliv teplotního driftu operačního zesilovače určíme podle vztahu (viz např* [2]) -U rd > -r 2 Д - ih o (2.12)

19 úkolu 21V 2116/61/71 Zesilova 1 - Mohyl^y Po.>r ttare I IM fblo У kde U a 1 je napětovy i proudový irift ria vstupu operačního zesilovače. Pro použitá součástky je : 5 X až S 4 * 50.1(T 6 / O C 5 5 * 150.I0" 6/O / С -6,0, S e a^^o.icr^c s n ^ 10 in~ / r.у-' u. = u ^k -^ 20 /uv/ i =1 у О ^V' /O Výpočtem určíme :лго různá p a ď teplotní závislost 'J n 57 až 54mV/ A. ásti Z předchozích úvah tedy vidíme, že ná celková ^riyba JV tři ^/ - chybu nastavení S». která je způsobena zejména chybou ď, tedv odchylkou skutečná hodnoty odporu Aripotu od noinoty nastavené na stupnici. 3udeme ji určovat i aěřit pro p = 1 (takže U~ = OV) jako nejhorší případ změny 0* D při zmčně nastavení 'J' ; Tuto chybu ize 3nížit použitím přesnčjšíno nastavovacího prvku (např. odporové dekády'. Dá se zcela odstranit vhodnou obsluhou měřiče odchylky po každé zračně U / \ (vynulování* - chybu výchylky dy, vznikající při změno p, zias benou těly nepřesností.;esílení jednotlivých *ástí a^ři.^ odchylky. Jr-^írce ji jako chybu J D při ziuéne p piv, nejhorší naotav:«ní U* a vynulovány príatroj. Chyba зе nedá odstranit obsluhou, Lze ji omezil oouze při výrobě pečlivým nastavením zesílení obvodu. - teplotní drift u* n, způsobený teple tni závislostí jednotlivých součáatek měřiče odchylky, ftodnota se poněkud mění s p a J* r o ' íelzfj bohužel potlačit jednoduchým způsobe*. Za předpokladu nastavení zesílení podle celkového odporu Aripotu nalezneme tedy pro uvažovanou variantu <5M 4?% v ^ *: i% и 37 54MV/ C rd

20 ukul. 215/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet lucfi LIK ешо ^r Obvod_tvgu 2 uvažme nyní použití druiié již zmíněné mocnosti: Odporovv délíč s připojeným ^persčníis zesilovačem. Celkové schema obvodu je na obr. 4. Pro výstuoní napatí obvodu lze U D TT { U nalézt: a * R -с- А,,Я tohoto Kde ru Pr-.tože cnceme mít pro nastavování j lineární -tupnieí, použijeme jako nastavovací prvek oipor R,. Odporem řl přepínáme rozsahy. Aby nezpůsoboval proud tekoucí ргеч R~ chybu v odporovém děliči, ausel*- by být příliš velké, takže by зе značné zvýšil vliv i drift U. Zvolíme raději proto tuto úpravu: R, a tím i R_ na teplotní Je-li R 1 = Ul R D, použijeme R- = 2R L) a R, = 2R D c Dostaneme DO tom X 1 ГС У 1 o T» O j h 'I takže J D = - U- R, ÍL, X R-. - U n R 4 U R,- '(U^T)2R D " Un Í R. (2.16)

21 :. ukok 213/2116/61/71 zesilovač odchylky Počet liatb Li«t Шо ř Stačí tedy odečíst od U' jedničku, čili jednoduše posunout stupnici Aripotu. Vstupní odpor obvodu v tomto zapojení vychází opět příliš malý (2 až 20k0). Použití impedančního transformátoru je možné, obvod má však potom v*tší složitost a tím i větší chyby než zapojení typu A-b Použití Aripotu o vyšší ohmické hodnotě z řady 35 až 36 je nežádoucí měrových důvodu, Sešení ručního zadávání.vnak т~. a *ý. e -iožná, probiémyvváak zdalek; aenáí chyb -u (Ó\, ^2,1%, c? v ^0,7% U n. 50mV/ o, D У "О *7 _.rir-otem i-> Kvl a nedvly vyvezeny :> -пели»; '2bvod_t^gu > Próza ti oi jsme nastavovali ď ve VG tupni:*; obvodu oper.i ního zesilovače. Podusme зе navrhnout zapojení, и něhož se J 0 nastavuje ve zpětnovazebním obvodu, Chceme-eli aít lineární stupnici, nemažeme nastavovat \J\ zp^tnovazebía odporem. Použijeme proto potencíometr zipojený na výstupu operačního zesilovače. Protože зе rn.-ní.',* ;íleru zesilovače spolu з U' o prr- všechny signály p*-ive:lená n.^ vstup, musíme odečíst jedničku až na výstupu tohoto stupni. Připojíme ledy лахн operační zesilovač, k:erý po uží jeme.чпи^п-:' к přepínání r-ozsah^. >Uové zapojení ns obr. 5. J e zapotřebí zvolit R, =2Iú, cnceme-li vysledovat odchylka + i0<"<*,, nobot --zkmit vystup;.iho nip-hí MAA 502 je pouze + 10V\ Musíme zvoiit potenci-.metr R, o aaié hodnotí, aby proud tekoucí přee R? nezp*sob:l velkou с hybu с Je vnodné pří' ojit na vystup prvéh- -;tupně emitorový oledovač, aby орегч TIÍ zesilovač nebyl přetěžován, :*ide ováe* vét-m odb*r z napájecího zdroje» P*íliáné zvyšování H n je nežádoucí vzhledex к tep i tni mu Iri:4u«,

22 im>ť3i.lvk.al <-"'«' " " mtv - ukol.!lv 2116/61/71 Zesilovač odchylk. Počet Utt6 ТГ Lttc čl»lo "2Г Pro :::.vbv onvoiu Не о 1 г. 5 byl odvozen vztah c?u n = LLT 1 rv. f, * t, + z.< - S, * o.ií, + <, ) - 10<S - 10k~ u - l) >3 7 (C,*p - 1) - c$v, (2p - 1) (2ol7) <de ;> U a л. - ; n I Vypoř tem pro no-i not.v uvedené n:* o! přesnosti 1С í<j_ ^0,1'i) /Лзкоте 5 -- Д у '^»_7. П. i i -л í -i-._i, " ^t>:,0* li- 7 rd ^.17 až 4 OmV/ ( l '' '*' t>c ^ г řesn- teplotní ^ďvi^l->řt -. -, i..i-ián,y iír- : j,jní rioínoty -zriá a^8t4v-rií.rfííe.-.'-j:"í. :ÍÍÍ. u A-l z: 1 :):)f»rrj ze :;»еп ;. iu j :;,^ил Cii yd '.odnot TWJI ni ž.ií Ъ:! 1Чп; г; :er\i.c) ent Konstan- -6,0,-. yv.i.- / ^ Г)' n ГШ.Л PO t i i 1.:.' *l:'oiííu , ' '... ftv ' *& VVt--;/jVÓ tyto nič/:!..),::oiy -ipr-ru :. 'U.;. nižší tríle.li IB, VÍK že '>urle<5 N píce vy:sáí,*2. 15%. ^rotože U ^aí iaováno t,epi.o tnf- л. m; епроучпои Zenurovou liodou, /t po Не.^ate^né ;.. :." ': ty 1 n-i^t iv^n R,- a tedv i R,. п о 4 ot.-?bí vno!ri" navrhnout rvi.^véní tónoto пг fí^e odchvl- '" v / ' tu :,»! ÍCP 7,ч['1чп*. VÍ.Oiriýor: p; 'O ru- x ní ZídaVání.< ::.:-)\ \. rwiv -»cí v^lí 'inv "J 1 1 i'.' "7h> níoíno 'rile p'-'kr-i^ovqt^ Lze ** -'Aak опч:1по','ř-vav' :] '. *.' * :*o. toucí.mložitoatí obvodu o-:./ n./; riíi я taveni.

23 úkol. 215/2116/61/71. Zesilovač odchylky Počet llatft УГ Li* a*io 21 Při výpočtu chyb byly uvažovány ještě některé další skutečnosti, kteiv* nejsou pro stručnost v textu uvedenyo Nicméně je potřebné pvažovat tyto výpočty za informativní, pro některé obtíže při určování chyb. Např pro rázné normálová napétí У, při různých Generových diodách se bude odpovíia jícím způsobem měnit příslušný o Ipor pro odečítání jel nicky t tím i hodnota Л a v důsledku toho chyby <5 N a Sу i U n. Přes tyto skutečnosti dávají provedené výpočty dobrou Představu o dosažiteln,ch vlastnostech jednotlivých variant i o vlivu nepřesnosti jednotlivých součástek na celkovou chybu с VýpoHy byly prováděny pro nejhorší případ, takže skutečné indnoty budou zřejmě lepší 0 &Iají-li chyby jednotlivých součástek náhoiný charakter a řídí-li зе 3ausovým rozbolením láaoiných veličin, je vhodnější používat tzv. 3 б'chybu cel* w l ^ O (2.19) která vyhoví ; ro 99,7% případu. N'eřídí«li se však uvažované chyby Gausovým rozdělením nebo jsou nenáhodné (tzv. systematick chyby), uiuže vést použití vztahu (2«19)'< iosti velkým omylům Jyl:-» zjiáténa neplatnost Gausova zákona rozložení chyb u Aripotu i odporu TH 162E/1IO :hyby všech variant lze déle snižovat zejména při zlepšení vl istností přesných odporu. Podle informací [lo] lze do budoucně očekávat velmi dobré vlastnosti u odporů řady TR 160 i WK 681 0

24 č. úkolu 215/2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet Itart 37 Lut еыо 24 ь с тз 3 о Э с v III. HBMJSACE MĚŘICE ODCHYIiCY < -i (Л ш u с о ti о 3,1 Provedeními V předchozím textu jsme si popsali tři varianty vhodné pro ruční parametrické zadávání. Při výběru ne jvhod nější z nich byla nejprve vypuštěna varianta -2-, nebol malý vstupní odpor (2k0) byl značně omeoi jícím činitelem při použití přístroje. Volba mezi zbývajícími dvěma varian tami byla provedena až po praktické- ověření jejich vla&- tností. > X 41 <3 3yl realisován vzorek s operačním zesilovačem MAA 501 pro první stupen а BIAA^'pro stupen druhý. Tento vzorek byl po příslušných úpravách použit pro ověření vlastností vaří anty 1 i 3o Použité napájecí napětí 24V bylo upraveno dvojicí Zenerových diod na hodnotu přípustnou pro napájení operačních zesilovačů (16V). Pro zdroj normálového napětí byla po několika pokusech použita Zenerova Dioda KZZ 71, jejíž teplotní koeficient je Kompensován dvojicí diod KA50! U této dvojice bylo dosaženo stability pod 10"v C o 3 J* t. Na výstupu měřiče odchylky byl použit emitorový sledovač (obr. 6 ) navržený tak, aby byl schopen dodávat do zéu že proud až 100mA a scučisně byl chráněn proti zkratu na výstupu. Realisovaný vzorek byl schopen dodávat proud až 135 ma při změně výstupního napětí pod 0,1%, s malými chladiči na tranzistorech T,aT 2 vydržel pul hodinové zkraty proti zemi i napájecímu nap y tí + 24V bez většího ohřevu tranzistoru. Při zkratu jsou však přetěžovány ochranné odpory fí 25 a R 26, nebo? nebyly z rozměrových důvodu použity odpory pro vetší zátěž. Obdobný emitorový eledovač byl u varianty 3 použit i na výstupu prvního Ptupaě, který byl zatížen Aripotem o hodnotě Vfprac< v.»i J. Vávra T Vydlf.l I Ní»1 rnzu e

25 č. úkolu 213/2116/61/71 Zeeilovač odchylky Počr: l.«tc yj Li»c {lilo 23 Pro měření chyb vzorku byl použit číslicový voltmetr Dynamco typ DM 2022S, pro měření UV někdy současně také číslicový voltmetr Metra Ч Ш 50. Jako zdroj pro napětí U byl používán nejprve dosti přeený zdroj vlastní výroby (kompens^vaná Zenerova dioda a operační zesilovač MAA 501 se zpětnovazebl» odpore» tvořeným odporovou dekádou Metra)o Později byl použit DC Standard 740B fy Hewlett Packarde. Byla proměřena řs la parametru u obou varianto Pro srovnání zde uvádíae pouze některé. Chyby byly měřeny pclie definic uvedených v odst С i-. # С. # Varianta Vstupní odpor Chyba nastavení (5Л В) k0 0,8 % k0 2,4 % Chyba výchylky í v (A) 0,4 % 0,4 % (B) 0,4 % 0,6 % Krátkodobá stabilita (8ho Odbor ze zdroje +24V -24V,B) 0,8 % 52mA 22 ma 0,6 % 120mA 120 Ш Naměřené hodnoty v.v**zúji poraírn dobrou shodu ь údaji získanými vypočten, holnoty pro nejhorší případ jsou zhruba dvakrát horší proti skutečnosti. Hodnoty byly naměřeny po provedení některých opatření (nulování operačních zesilovačů, pečlivé nastavení souhlasu atupnice s odpore» Aripotu, nastavení zesílení podle použitého Aripotu u varianty 1.) Pro konečnou realisaci bjte vybrána varianta 1, zejména pro lepáí hodnotu é a menší odběr ze zdroje. *J této varianty byl-з věnována dále pozornost snížení chyb a zejména zvýšení teplotní stability, Měřením byl zjištěn ne právě nejlepší teplotní koeficient U rd =40 mv/ C- V'/prm vil J. V4vT*C» Vvdét.í I Ní ш I -. г» т. i I e

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Úkolem desky zdroje předpětí je především zajistit stálý pracovní bod elektronky, v našem případě

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení

Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení Problém: Blokování napájení impulzní spotřeba součástek 10 0.. 10 2 ma /ns zpoždění průchodu proudu na DPS > 0,1ns/cm stabilizátor napětí nestíhá reakční doba > 1μs Řešení: blokovací kondenzátor = velmi

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem. X. Hallův jev Michal Krištof Pracovní úkol 1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách

Více

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Datum Měření: 29. 10. 2009 Laboratorní úloha č. 5 MĚŘENÍ VA HARAKTERISTIK IPOLÁRNÍHO TRANZISTORU ZADÁNÍ: I. Změřte výstupní charakteristiky I f(u E ) pro I konst. bipolárního

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7 Příklad 1 a) Autobusy městské hromadné dopravy odjíždějí ze zastávky v pravidelných intervalech 5 minut. Cestující může přijít na zastávku v libovolném okamžiku. Určete střední hodnotu a směrodatnou odchylku

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Parametry a aplikace diod

Parametry a aplikace diod Cvičení 6 Parametry a aplikace diod Teplotní závislost propustného úbytku a závěrného proudu diody (PSpice) Reálná charakteristika diody, model diody v PSpice Extrakce parametrů diody pro PSpice Měření

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Zadání 1. Multimetrem

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Měření teploty a odporu

Měření teploty a odporu AP0015 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Měření teploty a odporu Abstrakt Aplikační poznámka řeší způsoby měření teploty a odporu pomocí analogových vstupů řídicích systémů firmy AMiT. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0015_cz_01.pdf

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

Jiskrová bezpečnost MTL4500

Jiskrová bezpečnost MTL4500 Jiskrová bezpečnost Základní princip IS 1. Omezené napětí 2. Omezený proud 3. Omezená nahromaděná el. energie 2 Ex ia Jiskrově bezpečné se dvěma poruchami Kategorie jiskrové bezpečnosti Ex ib Jiskrově

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60... Teoretický úvod Diody jsou polovodičové jednobrany s jedním přechodem PN. Dioda se vyznačuje tím, že nepropouští téměř žádný proud (je uzavřena) dokud napětí na ní nestoupne na hodnotu prahového napětí

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více