Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Transkript

1 Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

2 Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI aneb přehled lůžkových zdravotnických zařízení center vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR screeningových pracovišť rozmístění vybrané zdravotnické techniky práv pacienta platné legislativy v oblasti zdravotnictví řešení krizových životních situací v oblasti zdravotnictví zdravotních pojišťoven zajímavých odkazů v oblasti zdravotnictví/zdraví Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 1

3 Obsah 1. ÚVOD Práce s publikací vyhledání zdravotnického zařízení Druhy zdravotní péče Vybraná zdravotnická technika SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Lůžková zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji Druhy poskytované péče v Moravskoslezském kraji Přehled center vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR Přehled screeningových pracovišť v Moravskoslezském kraji Přehled vybrané zdravotnické techniky v Moravskoslezském kraji Regiony Region Bruntál Region Frýdek-Místek Region Karviná Region Nový Jičín Region Opava Region Ostrava LÁZNĚ Region Bruntál Region Karviná Region Ostrava HOSPICOVÁ PÉČE Region Ostrava ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A STOMATOLOGICKÁ PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÉ STANICE Region Frýdek-Místek Region Karviná Region Opava Region Ostrava KOJENECKÉ ÚSTAVY, DĚTSKÉ DOMOVY, DĚTSKÉ STACIONÁŘE A DĚTSKÁ CENTRA Region Bruntál Region Frýdek-Místek Region Karviná Region Opava Region Ostrava ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PRÁVA PACIENTA SEZNAM PLATNÉ LEGISLATIVY ŘEŠENÍ VYBRANÝCH SITUACÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ/ZDRAVÍ Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 3

4 Ú V O D Ú V O D Ú V O D Ú V O D Držíte v rukou publikaci s názvem Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji, kterou v roce 2009 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Cílem této publikace je usnadnit orientaci v síti zdravotnických zařízeních v kraji, se zaměřením na lůžkovou péči, specializovaná centra a screeningová pracoviště. Najdete zde nejen přehled všech lůžkových zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji, základní telefonní a ové kontakty, ale také přehled základních zákonů ve zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, návody řešení složitých životních situací v oblasti zdravotnictví, práva pacientů a mnoho dalších užitečných informací. 1 ÚVOD

5 1. Ú V O D S touto publikací se s největší pravděpodobností setkáváte u svého praktického lékaře, na obecním úřadě nebo v informačním centru ve větších městech. Tuto publikaci také můžete nalézt na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Doufáme, že Vám tato publikace bude ku prospěchu a přejeme Vám hodně zdraví. 1.1 Práce s publikací vyhledání zdravotnického zařízení I. Vyhledání zdravotnického zařízení podle názvu v Moravskoslezském kraji V kapitole 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji naleznete v tabulkách abecední seznam lůžkových zdravotnických zařízení a přehled druhů poskytované zdravotní péče s uvedením strany, kde naleznete podrobnější informace o zdravotnickém zařízení. Dále v kapitole 2 naleznete přehled center v Moravskoslezském kraji vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR. II. Vyhledání lůžkových zdravotnických zařízeních, screeningových pracovišť a vybrané zdravotnické techniky podle regionů V kapitole 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji naleznete v tabulkách přehled lůžkových zdravotnických zařízení, screeningových pracovišť a vybrané zdravotnické techniky podle regionů s uvedením strany, kde naleznete podrobnější informace. III. Vyhledání zdravotnického zařízení podle vybrané zdravotnické techniky V kapitole 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji naleznete v tabulce Seznam vybrané zdravotnické techniky s uvedením strany, kde naleznete podrobnější informace o konkrétní vybrané zdravotnické technice. 1.2 Druhy zdravotní péče Základní péče Základní formou zdravotní péče je péče primární, jejímž úkolem je zabezpečení komplexního, dlouhodobého a soustavného sledování vývoje zdravotního stavu pacienta, se zohledněním všech informací o jeho zdravotním stavu. Součástí je také sledování a koordinace návaznosti poskytované primární zdravotní péče na péči sekundární. Cílem primární péče je poskytovat ji co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta, popřípadě zajistit její návaznost na péči sociální. Jedná se o péči ambulantní, jejíž součástí je i návštěvní služba. Primární péče je u nás zachovávána ve čtyřech odbornostech: praktický lékař pro děti a dorost, všeobecný praktický lékař, praktický lékař gynekolog, zubní lékař. Základními obory akutní lůžkové péče, která je poskytována v ústavních zdravotnických zařízeních, jsou: vnitřní lékařství, chirurgie, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví. Specializovaná péče Specializovaná péče je péče, která je poskytována v rozsahu příslušné způsobilosti, včetně lůžkové péče. Je součástí sekundární péče, tj. zdravotní péče poskytovaná zpravidla na vyžádání praktického lékaře, popřípadě jiného ošetřujícího lékaře. Specializovaná ambulantní péče je poskytována pacientům v případech, kdy výkon zdravotní péče nenáleží do způsobilosti praktického lékaře, nebo se nejedná o ošetřovatelskou nebo lékárenskou péči. Specializovaná ambulantní péče je poskytována v ambulancích nemocnic, samostatných ambulantních zařízeních nebo sdružených ambulantních zařízeních, popř. ve specializovaných laboratořích jako konziliární činnost pro lékaře primární péče v oblasti specializovaných oborů, dále jako zdravotní péče diagnostická a léčebná popř. bezprostředně po ukončení hospitalizace, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta. Ke specializovaným oborům zdravotní péče patří například: neurologie, ortopedie, oftalmologie, urologie, ORL (ušní, nosní, krční), dermatovenerologie, anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče, plastická chirurgie, oftalmologie, psychiatrie aj. 1.3 Vybraná zdravotnická technika Zdravotnická technika v obecném pojetí zahrnuje veškerou přístrojovou techniku používanou ve zdravotnictví. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení lze rozdělit do tří skupin. Základní skupinu představuje přístrojové a technické vybavení, které je zdravotnické zařízení povinno mít a užívat tím je podmíněna registrace určitého typu zdravotnického zařízení, tato skupina je taxativně vymezena v příloze dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení. Další skupina zahrnuje přístrojové vybavení, které mohou zdravotnická zařízení libovolně pořizovat. Pořizování přístrojového vybavení z této skupiny je věcí potřeb, finančních možností a koncepce zdravotnických zařízení, s ohledem na zaměření a oborovou specializaci. Poslední, nejsložitější skupina, zahrnuje přístroje z oblasti tzv. vybrané zdravotnické techniky - VZT (později přístrojové zdravotnické prostředky - PZP). Jedná se o skupinu finančně náročnějších přístrojů specifického technického zaměření, jejichž počet by měl být na území státu, popř. kraje, cíleně regulován a rovnoměrně rozmísťován, dle potřeb, nároků a specifik jednotlivých lokalit. Od roku 1999 byla pro tyto účely při Ministerstvu zdravotnictví zřízena Komise pro posuzování rozmístění přístrojů VZT, která se zabývala odborným posuzováním problematiky vybrané přístrojové zdravotnické techniky na celostátní úrovni. Komise projednávala žádosti zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním a provozem (obměnou) přístrojů vybrané zdravotnické techniky na základě Statutu a Jednacího řádu a v souladu s Kritérii a indikacemi pro rozmístění, provoz a obměnu přístrojových zdravotnických prostředků. Ke zrušení činnosti Komise došlo v červnu 2007, na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví. V současnosti je oblast přístrojových zdravotnických prostředků v kompetenci zdravotnických zařízení, případně zřizovatele a zdravotních pojišťoven. Zásadními kritérii pro pořizování tohoto typu techniky jsou především počet, dostupnost a využití přístrojových zdravotnických prostředků ve spádovém území, erudice personálního obsazení daného pracoviště a požadavky na zdroje veřejného zdravotního pojištění. Přístroje vybrané zdravotnické techniky 1. Počítačový tomograf (CT) Metoda vychází z principu kombinace rentgenového přístroje a počítače. Principem je rentgenování probíhající v prstenci ( tunelu ) tomografu současně v mnoha směrech, počítačem je rekonstruován řez kolmo k podélné ose lidského těla nebo jeho části, tedy v rovině, která je pro klasickou rtg diagnostiku zcela nedostupná. Výsledkem je sada obrázků, které (ve vrstvách silných jen několik milimetrů), zřetelně znázorňují orgány, cévy, svaly, tukovou tkáň i eventuálně přítomnost volné tekutiny. 6 Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 7

6 1. Ú V O D 2. Nukleární magnetická rezonance (NMR) Používá magnetických impulsů ke zhotovení vrstvových snímků (řezů) libovolných částí lidského těla. Oproti rentgenovému vyšetření nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením. Diagnostické informace při vyšetření NMR jsou získávány z tělesných tkání a orgánových struktur na základě chování atomů vodíku v silném magnetickém poli. Mnohdy nahrazuje invazivní vyšetřování a používání rizikových kontrastních látek. Výstupem vyšetření jsou snímky, které posléze hodnotí lékař s ohledem na přítomnost normální nebo patologicky utvářené tkáně ve vyšetřované oblasti. Používá se mimo jiné zejména pro vyšetření mozku a nervového systému, kloubů, pánve, břicha, cév a dalších. 3. Angiografické a kardioangiografické přístroje Patří mezi rentgenové zobrazovací přístroje. Angiografická zařízení zahrnují celý rozsah diagnostických a intervenčních neurovaskulárních angiografií diagnóza, plánování chirurgického výkonu, provádění intervenčních procedur, sledování výsledků léčení. Kardioangiografické zařízení se používá pro celý rozsah diagnostických a intervenčních kardiovaskulárních angiografií, včetně koronarografií pro předoperační diagnostiku pro kardiochirurgické výkony, rovněž pro všechny výkony intervenční (invazivní) kardiologie. Pro většinu aplikací stačí jednoprojekční zařízení. Moderní zařízení mohou rychle změnit zobrazovací rovinu. Při neurointervenčních výkonech jsou potřeba současně pohledy ve dvou vzájemně kolmých rovinách bez změny polohy ramen. Umožňuje to dvouprojekční angiografické zařízení, které je rovněž využíváno pro diagnostiku u novorozenců a malých dětí, kdy je nutné provádět vyšetření s minimálními dávkami kontrastní látky. stojících pacientů - se stolem nebo s vertigrafem. Co se týče oblasti použití jedná se o veškerou klasickou radiologii, tj. rentgenologii dutiny hrudní, oblasti břišní a pánevní, neuroradiologie (mozek, páteř, hlava a krk), muskuloskeletární radiologie. Skiagrafické pracoviště bývá základní složkou všech léčebných zdravotnických zařízení, které provádí diagnostiku. Skiaskopicko-skiagrafické konvenční přístroje Snímkování se provádí na standartní filmy v kazetách, následuje zpracování ve vyvolávacím automatu. Skiaskopicko-skiagrafické přístroje s digitalizací I. a II. kategorie Zařízení s nepřímou digitalizací (CR) místo filmového materiálu používá kazety s opakovatelně použitelnou paměťovou folií. Exponovaná kazeta se vloží do čtecího zařízení (reader), které převede latentní obraz na elektrický signál v digitální formě. Expozice stačí nižší, pacient je méně poškozován zářením, odpadá vyvolávací proces, manipulace s chemikáliemi, čekání na vyvolání snímků, odpadají náklady na filmy. Obrazy se přenáší elektronicky po síti a zobrazují na monitorech pracovních stanic. Archivace obrazů je elektronická. Trvalé zálohování se provádí na CD / DVD discích. CR systém umožňuje využít stávající RTG vybavení a pořídit jen paměťové kazety a čtecí zařízení. Podkladem pro rozhodnutí je kalkulace nákladů na filmy. Zařízení s přímou digitalizací (DR) má místo kazety plochý panelový detektor, který přímo vytváří obraz v digitální formě. Přenos obrazů a archivace jsou eletronické jako u CR. Vyšší počáteční náklady (DR detektory, pracovní stanice, elektronický archiv) se vrací v úsporách na filmy. Zařízení DR umožňují nejvyšší prostupnost pacientů. 4. Terapeutický ozařovač Radioterapeutický terapeutický ozařovač (RTO) slouží k léčbě nenádorových i nádorových onemocnění, nejčastěji k léčebnému ozáření degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu u artrotických bolestí kloubů, bolestí při degenerativních postiženích páteře atd. RTO poskytuje velmi dobré výsledky ve smyslu snížení bolesti u pacientů, kteří nemohou ze závažných důvodů podstoupit operační, případně jinou kauzální či symptomatickou léčbu. RTO se dále používá v onkologických indikacích, tedy i protinádorovému ozařování (k ozařování nádorových afekcí). 5. RTG simulátor pro radioterapii K přesnému zaměření nádoru slouží speciální rentgenový nebo CT přístroj, upravený pro potřeby radioterapeutického zaměření, zvaný simulátor. Pomocí tohoto přístroje je zjištěno uložení nádoru (a regionálních uzlin) a jejich vztah k povrchu těla. Poté je lékařem spolu s radiologickým laborantem vypracován ozařovací plán. Ve druhé fázi se na základě ozařovacího plánu na povrch těla nemocného speciální barvou namalují značky, které umožní nastavit nemocného do naprosto stejné polohy a ozářit opravdu jen požadovanou oblast. (Pozn.: U některých nádorů - zejména při léčbě paliativní - může být přípravná fáze jednodušší a k zaměření nádoru může postačovat běžný rentgen). 6. RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje Patří mezi rentgenové zobrazovací přístroje. Tyto přístroje slouží především pro zobrazovací výkony na operačních sálech, trauma jednotkách, pro výkony ortopedické, traumatologické a pro všeobecnou chirurgii. Dle stupně technické úrovně a vyspělosti rozlišujeme: RTG skiaskopicko-skiagrafické mobilní s C - ramenem Použití: kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologie, ortopedie, traumatologie, urologie. Vhodné pro universální angiografie, angiokardiografické, endovaskulární a neurovaskulární intervence (intervenční kardiologie - angioplastiky), zavádění elektrod pro kardiostimulaci a dalších implantátů (stentgrafty). Některé přístroje mohou spolupracovat s navigačními chirurgickými systémy. Uplatňují se na operačních sálech, emergentních jednotkách, jednotkách intenzivní péče, arytmologických a katetrizačních jednotkách. Moderní velká C-ramena se blíží svými parametry stabilním angiografickým zařízením. Lze je používat i pro diagnostické koronarografie, ale nemusí stačit pro celodenní intenzivní provoz. Vzhledem k mobilitě se uplatňují na víceúčelových operační sálech a pro invazivní kardiologii. Následující 2 kategorie popisují stabilní skiagrafická zařízení, tj. zařízení pro snímkování ležících nebo 7. Gamakamera V současné době je nejdokonalejším zařízením pro výkon scintigrafie metody z oblasti nukleární medicíny, což je obor zabývající se diagnostikou a terapií pomocí radioaktivních izotopů. Scintigrafie je zobrazovací metoda, která na principu gama záření umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích a metabolismu. 8. PET kamera, včetně hybridních systémů Pozitronová emisní tomografie (PET) je moderní lékařská zobrazovací metoda, spadající do oboru nukleární medicíny. Jedná se o nejmodernější radionuklidovou diagnostickou metodu, která k zobrazení používá metabolické aktivity pozitronových radiofarmak. Na rozdíl od jiných zobrazovacích metod, které umožňují pouze identifikaci anatomických struktur, PET zhodnotí metabolickou aktivitu buněk a upozorní s vysokou přesností na funkční změny orgánů. Klinický přínos PET metody byl bezpečně ověřen zvláště v nádorové diagnostice, dále v kardiologii při detekci chorob srdečního svalu a v neurologii, především při diagnostice mozkových onemocnění. 9. Lithotryptor (neinvazivní na principu rázové vlny) Neinvazivní lithotryptor na principu rázové vlny (tzv. LERV) je přístroj určený k neinvazivnímu drcení ledvinových (event. žlučníkových) kamenů rázovou vlnou, určený urologům a gastroenterologům. Metoda je založena na principu krátkodobé intenzivní rázové vlny, která vzniká mimo tělo pacienta, prostupuje tkáněmi a je usměrňována rentgenovým naváděním do ohniska, ve kterém se nachází kámen. Účinkem rázové vlny, bez porušení integrity kůže, dochází k fragmentaci kamene, jehož úlomky pak spontánně odcházejí postupným vyplavováním. 10. Hyperbarická komora Hyperbarická oxygenoterapie (hyperbaroxie) je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. Nabídka kyslíku je až 15x vyšší než při dýchání vzduchu za normálních podmínek. Dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, mnohonásobnému zvýšení parciálního tlaku kyslíku a jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě, což je využitelné u řady chorob, např: akutní intoxikace oxidem uhelnatým, popáleniny, dekompresní choroba, poranění s rozdrcením tkáně, nekrotizující bakteriální infekce měkkých tkání, ohrožené kožní transplantáty, intoxikace kyanidy. Ke dvěma základním oblastem, z nichž vyvstávají předmětné indikace, patří především oblast jednotlivých provozů v těžkém - těžebním průmyslu, kde častěji dochází k těžším pracovním postižením - úrazům či otravám (vět- 8 Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 9

7 1. Ú V O D šinou oxidem uhelnatým). Druhou významnou indikační oblastí je sféra potápěčských nehod. 11. Mamografický rtg přístroj Při mamografickém vyšetření jde o zjištění stavu prsní žlázy pomocí rentgenového přístroje, odhalující případné patologické změny v prsní tkáni. Mamograf je přístroj, pomocí něhož lze na rentgenových snímcích odhalit změny (poruchy) popř. anatomická poškození prsní tkáně, a to již ve stadiu, kdy nemá pacientka žádné potíže. Z hlediska zaměření lze mamografii rozlišit na diagnostickou a screeningovou. Screeningová mamografie je určena ženám, které dosud nemají žádné potíže a objektivní nález. Při zjištění karcinomu v počátečním stadiu vývoje se zlepšuje prognóza a je zde vysoká, téměř stoprocentní pravděpodobnost vyléčení. Nádorové změny v tomto stadiu je možno odhalit pouze na dokonalém mamografickém snímku s použitím speciálního negatoskopu. U screeningu jsou vysoké požadavky na kvalitu snímků i na podmínky hodnocení. Naproti tomu u diagnostické mamografie je možno se opřít o klinický nález, další navazující vyšetření jsou častá, včetně biopsie. K diagnostické mamografii se přistupuje, pokud bylo již objeveno hmatné ložisko, popř. žena vykazuje jiné klinické příznaky podezřelé z přítomnosti nádorového onemocnění. 12. Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory Hemodialýza je procedura, která čistí a filtruje krev - zbavuje tělo nebezpečných odpadů a nadbytečných solí a vody, přičemž zároveň kontroluje krevní tlak a pomáhá tělu udržet bezpečnou hladinu chemických látek jako jsou draslík, sodík a chloridy. Při hemodialýze je odstranění zplodin látkové přeměny a škodlivin z krve užívána umělá ledvina, což je zařízení sestávající z dialyzačního lůžka a hemodialyzačního monitoru. Tímto způsobem je možná léčba akutně i chronicky nemocných pacientů s poruchami funkce ledvin. Jedná se o léčbu, která podmiňuje život pacientů a prodlužuje šanci úspěšné transplantace. 13. Plánovací 3D systém pro radioterapii 3D plánování je předpokladem pro konformní radioterapii. Plánování ozařování s pomocí CT přístroje je základem třírozměrného (tzv. 3D) plánování. Plánování umožňuje optimalizovat ozařovací proces tak, aby se docílilo maximální dávky homogenně v celém objemu ozařované části těla pacienta, a zároveň minimálního zatížení okolní tkáně. Plánování radioterapie se provádí pomocí plánovacího systému, do něhož se přenesou CT obrazy pacienta, zakreslí se obrys pacienta i obrysy všech důležitých anatomických struktur a cílový objem, který má být ozářen předepsanou dávkou. Obvykle se připraví více variant ozařovacího plánu, z nichž je pak vybrán optimální plán. 14. Rtg celotělový dvoufotonový kostní denzitometr Standardní metodou stanovení hustoty kostí je kostní denzitometrie. Kostní denzitometry (osteodenzitometry) jsou přístroje, které hodnotí kostní hmotu a umožňují tak odhadnout stupeň jejího úbytku při osteoporóze a riziko budoucích zlomenin. Nejčastěji používané rentgenové osteodenzitometry jsou DXA přístroje (dvouenergiové rentgenové absorpciometry). Jsou považovány za standard pro vyšetření a sledování osteoporózy. Tyto přístroje používají velmi slabé rentgenové záření o dvou energiích. Každá energie záření je jinak absorbována (pohlcena) kostí a jinak tukem a svalovinou. Tento princip zajišťuje přesné odlišení kosti od okolní měkké tkáně a umožňuje měřit prakticky jakoukoliv část skeletu. V praxi se denzita kostního minerálu měří většinou ve dvou místech skeletu. Zpravidla to bývá bederní páteř a horní část stehenní kosti. V situacích, kdy výpověď měření v těchto místech nelze spolehlivě posuzovat, např. při těžkých změnách na páteři (skolióza, zlomeniny, kovové implantáty), je vhodné doplnit ještě celotělové vyšetření, vyšetření předloktí nebo patní kosti. 16. Systémy pro peroperační navigaci Peroperační navigace je počítačová metoda používaná při složitých operacích. Na základě optické informace přenášené sondou. Počítač vytváří přesnou anatomickou rekonstrukci ve třídimenzionálním (3D) zobrazení operované části a samozřejmě i operované léze. Systém pro peroperační navigaci umožňuje okamžitou vysoce přesnou registraci a průběžnou korekci na změny objemu tkáně. Chirurgovi tak dává možnost naplánovat podrobný postup ještě před zahájením operace, v jejímž průběhu pak lze trvale sledovat přístupovou cestu až k operované lézi. 17. Přístroje pro chirurgickou robotiku Robotickou chirurgii lze charakterizovat jako operace s využitím počítačem řízeného robotického systému. Nejedná se o klasického robota v užším slova smyslu, ale principem je operace prováděná chirurgem, který využívá této technologické pomůcky pro znásobení svých chirurgických dovedností. Robot tedy sám o sobě neprovádí zákrok, jen přesně přenáší pohyby ruky chirurga. Robotické operační systémy umožňují provedení chirurgického zákroku v takové kvalitě a s takovou přesností, které člověk-operatér, není schopen dosáhnout. Navíc umožňují provedení chirurgického zákroku v místech, kde by byl klasickou chirurgickou nebo laparoskopickou technikou obtížně proveditelný. Pro pacienta je taková operace vysoce bezpečná. Výhodou robotické techniky je, že nevyžaduje přímý kontakt operatéra s pacientem, výrazně zvyšuje přesnost chirurgického výkonu (eliminuje třes rukou) a díky minimálnímu narušení pacientova těla (miniinvazivní technika) snižuje jeho operační trauma. Lékař má přitom zajištěn dokonalý 3D obraz a operace tak probíhá s maximální efektivitou. Umožňují chirurgovi provádět takové typy minimálně invazivních operací, které nejsou proveditelné s použitím dosud existujících technologií. Robotický systém Da Vinci lze využít při všech typech laparoskopických operací, v širokém portfoliu oborů - uplatňuje se v chirurgii, urologii, gynekologii, cévní chirurgii, kardiochirurgii a výhledově i v neurochirurgii. 18. Mimotělní oběh Komplexní metoda, která přímým spojením krevního oběhu se zevně umístěným technologickým zařízením umožňuje po určitou dobu zcela nahradit činnost srdce a plic v základních funkcích: krevní oběh, výměna krevních plynů, udržování acidobazické rovnováhy vnitřního prostředí, regulace teploty. Metoda mimotělního oběhu byla vyvinuta a slouží především k provádění kardiochirurgických zákroků na srdci a hrudní aortě. Technologii mimotělního oběhu je ale možné využít i v jiných situacích - např. k dlouhodobé podpoře oběhu, mimotělní výměně plynů při selhání plic, resuscitaci hluboce podchlazených nemocných, izolované perfuzi končetin chemoterapeutiky při maligních procesech, transplantaci plic, transplantaci jater, operacích intrakraniálních aneuryzmat v hluboké hypotermii atd. Základní funkcí přístroje pro mimotělní oběh je zabezpečit po dobu srdeční zástavy perfuzi organizmu okysličenou krví a zároveň odvést z tkání produkty tkáňového metabolismu. 15. Operační lasery Operačních laserů existuje více druhů, liší se podle média ve kterém koherentní záření vzniká. Pro ošetření kožních lézí se používají dvě skupiny laserů. V první skupině jsou tzv. vaporizační lasery, které se používají k přímému odstraňování kožních lézí. Dopadem paprsku na tkáň dochází k jejímu odpařování. Lze jej použít k odstranění jakýchkoliv kožních lézí, ale nedoporučuje se odstraňovat tímto způsobem pigmentové útvary. V druhé skupině jsou takzvané selektivní barvivové lasery, které jsou při dopadu na kůži schopny ji nepoškodit a účinkují až s příslušným barvivem pod povrchem kůže. Používají se na odstranění drobných cévních malformací. Speciálním typem laseru je oční laser. Ošetření sítnice laserem je základním léčebným postupem, zejména u cévních afekcí, zvláště pak u diabetické retinopatie. Využívá se však i u jiných typů onemocnění, například glaukomu. 10 Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 11

8 S E Z N A M Z D R A V O T N I C K Ý C H Z A 2 SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

9 2. S E Z N A M Z D R A V O T N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í V M O R A V S K O S L e 2.1 Lůžková zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji 2.2 Druhy poskytované péče v Moravskoslezském kraji Název Město Stránka Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. Čeladná 27 Bílovecká nemocnice, a.s. Bílovec 39 Bohumínská městská nemocnice, a.s. Bohumín 33 CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o. Třinec 27 Dětské centrum Čtyřlístek, p.o. Opava, Havířov 42 Dětské centrum Domeček, p.o. Ostrava 47 Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o. Rýmařov 24 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 46 Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. Frýdek-Místek 27 Karvinská hornická nemocnice, a.s. Karviná 33 MUDr. Otakar Lucák, Klinika plastické chirurgie Ostrava, s.r.o. Ostrava 46 Městská nemocnice Ostrava, p.o. Ostrava 47 Městská nemocnice v Odrách-LDN, p.o. Odry 38 Nemocnice Český Těšín, a.s. Český Těšín 33 Nemocnice Podlesí, a.s. Třinec 28 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Havířov 34 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Karviná 34 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. Nový Jičín 39 Nemocnice Třinec, p.o. Třinec 28 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Frýdek-Místek 28 Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o. Metylovice 28 Podhorská nemocnice, a.s. Rýmařov, Bruntál 24 Psychiatrická léčebna Opava, p.o. Opava 43 Rehabilitační ústav Hrabyně Hrabyně 43 Sanatorium Jablunkov, a.s. Jablunkov 29 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Krnov 24 Silesia Medical, spol. s r.o. Ostrava 47 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 43 THERÁPON 98, a.s. Kopřivnice 39 Vítkovická nemocnice, a.s. Ostrava 47 Druh poskytované péče Zdravotnické zařízení Stránka Bílovecká nemocnice, a.s. 39 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 33 CNS-CENTRUM Třinec, s.r.o. 27 Fakultní nemocnice Ostrava 46 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 33 Městská nemocnice v Odrách-LDN, p.o. 38 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 47 Nemocnice Český Těšín, a.s. 33 Nemocnice Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 28 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 34 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 34 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. 39 Nemocnice Podlesí, a.s. 28 Nemocnice Třinec, p.o. 28 Podhorská nemocnice, a.s. 24 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 24 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 43 Vítkovická nemocnice, a.s. 47 Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Odborné léčebné ústavy (OLÚ) Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. 27 LDN Klokočov při Fakultní nemocnici Ostrava 46 LDN Město Albrechtice při SZZ Krnov, p.o. 24 LDN Nový Jičín-Vítkov, při NsP v Novém Jičíně, p.o. 39 LDN Odry při Městské nemocnici v Odrách, p.o. 38 LDN Opava při Slezské nemocnici v Opavě, p.o. 43 LDN Orlová-Lutyně při NsP Karviná-Ráj, p.o. 34 LDN Ostrava-Radvanice při Městské nemocnici Ostrava, p.o. 47 LDN při Bohumínské městské nemocnici, a.s. 33 LDN při Sanatoriu Jablunkov, a.s. 29 LDN Therápon 98, Kopřivnice 39 OLÚ Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o. 28 Sanatorium Jablunkov, a.s. 29 OLÚ TRN Krnov Ježník, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 24 Psychiatrické léčebny Psychiatrická léčebna Opava 43 Rehabilitační ústavy Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. 27 Rehabilitační ústav Hrabyně 43 Lázně Darkov, a.s. 57 Lázně Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. 57 Univerzální správa majetku, a.s., Klimkovice Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 15

10 2. S E Z N A M Z D R A V O T N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í V M O R A V S K O S L e Druh poskytované péče Zdravotnické zařízení Stránka Dětský alergologický stacionář ve Frýdku-Místku 73 Dětské centrum Čtyřlístek, p.o., Opava 42, 74 Dětské centrum Domeček, p.o., Ostrava 47, 75 Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o. 24, 72 Dětská rehabilitace-stacionář, p.o., Hlučín 74 Dětské domovy, kojenecké ústavy a dětské stacionáře Hospice Zdravotnická záchranná služba Lékařská služba první pomoci Protialkoholní záchytné stanice Ostatní lůžková zařízení Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici v Ostravě, p.o. 74 Denní stacionář Benjamín, Slezská diakonie, Krnov 72 Denní stacionář Eunika, Slezská diakonie, Karviná-Ráj 74 Denní stacionář Salome, Slezská diakonie, Bohumín 73 Denní stacionář Lydie, Slezská diakonie, Český Těšín 73 Rehabilitační stacionář Třinec, p.o. 73 Hospic sv. Lukáše, Církevní nezisková zdravotnická organizace, Ostrava 61 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava 61 Mobilní hospicová jednotka-charita Ostrava 61 Městská záchranná služba Ostrava, p.o. 63 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o. 63 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o. (pracoviště Bruntál) 66 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 66 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 66 Nemocnice Třinec, p.o. 66 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 66 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. 67 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 66 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 66 Městská záchranná služba Ostrava, p.o. 67 Mephacentrum, a.s. 67 Poliklinika Hrabůvka 67 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 69 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 69 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.- územní odbor Karviná a Opava 69 MUDr. Otakar Lucák, Klinika plastické chirurgie Ostrava, s.r.o. 46 Silesia Medical, s.r.o Přehled center vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR Název centra Zdravotnické zařízení Region Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, a.s., Konská 453, Třinec Frýdek-Místek Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o., Nový Jičín K nemocnici 76, Nový Jičín Onkologické Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Léčby popálenin Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Léčby HIV/AIDS peronatologické Léčby roztroušené sklerosy mozkomíšní Perinatologické Transplantační Traumatologické pro dospělé Traumatologické pro děti Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Městská nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční 20, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava 2.4 Přehled screeningových pracovišť v Moravskoslezském kraji Zdravotnické zařízení Poliklinika Místek, s.r.o., 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek Biocytolab, s.r.o., Na Půstkách 74, Frýdek- Místek Druh screeningového vyšetření Mamografické Karcinomu děložního hrdla Region Ostrava Frýdek-Místek Karvinská hornická nemocnice, a.s., Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město Mamografické Karviná TOP GYN CENTER, s.r.o., Dělnická 22, Havířov-Město Soukromá RDG ambulance, Máchova 619/30, Nový Jičín Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 86, Opava Karcinomu děložního hrdla Stránka Mamografické Nový Jičín 40 Mamografické Opava Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 17

11 2. S E Z N A M Z D R A V O T N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í V M O R A V S K O S L e Zdravotnické zařízení Patomorfologická laboratoř, s.r.o., Provaznická 284/2, Opava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba Vítkovická nemocnice, a.s., Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice Silesia Medical, s.r.o., Havanská 6145/4a, Ostrava Poruba MEPHACENTRUM, a.s., Opavská 962/39, Ostrava Poruba CGB laboratoř, a.s., Kořenského 1210/10, Ostrava Vítkovice CYTOGYN, s.r.o., Kutuzovova 7/261, Ostrava-Vítkovice Cytologická a bioptická laboratoř, MUDr. P. Formánek, A. Gavlase 262/14a, Ostrava Odborná cytol. lab., MUDr. V. Benčík, Chittussiho 9/1, Ostrava-Slezská Ostrava Druh screeningového vyšetření Karcinomu děložního hrdla Mamografické Region Stránka Opava 44 Ostrava 48 Mamografické 48 Mamografické 48 Mamografické 48 Karcinomu děložního hrdla Karcinomu děložního hrdla Karcinomu děložního hrdla Karcinomu děložního hrdla 2.5 Přehled vybrané zdravotnické techniky v Moravskoslezském kraji Vybraná zdravotnická technika Angiografické a kardioangiografické přístroje Gamakamera Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory Zdravotnické zařízení Region Stránka Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Bruntál 25 Nemocnice Podlesí, a.s. 30 Frýdek-Místek Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 30 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 35 Karviná Nemocnice s polikliniku Havířov, p.o. 35 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. Nový Jičín 40 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 44 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 49 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 Vítkovická nemocnice, a.s. 49 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 44 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 B. Braun Avitum, s.r.o., Bruntál Bruntál 25 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Frýdek-Místek Vybraná zdravotnická technika Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory Zdravotnické zařízení Region Stránka Nemocnice Třinec, p.o. 30 Frýdek-Místek B. Braun Avitum, s.r.o., Třinec 30 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 35 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Karviná 35 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 35 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. Nový Jičín 40 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 44 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 51 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 51 B. Braun Avitum, s.r.o., Ostrava 51 Hyperbarická komora Městská nemocnice Ostrava, p.o. Ostrava 51 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. Nový Jičín 40 Lithotryptor (neinvazivní Fakultní nemocnice Ostrava 51 na principu rázové vlny) Ostrava Městská nemocnice Ostrava, p.o. 51 Karvinská hornická nemocnice, a.s. Karviná 35 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Magnetická rezonance Městská nemocnice Ostrava, p.o. 52 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 52 Vítkovická nemocnice, a.s. 52 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 25 Bruntál Podhorská nemocnice, a.s. 25 Nemocnice Třinec, p.o. 30 Frýdek-Místek Poliklinika-Místek, s.r.o. 31 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 36 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 36 Karviná Bohumínská městská nemocnice, a.s. 36 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 36 Mamografický rtg přístroj Soukromá RDG ambulance, Nový Jičín 41 MUDr. Zdeněk Mutina Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 52 Fakultní nemocnice Ostrava 52 MEPHACENTRUM, a.s. Ostrava 52 Silesia Medical, s.r.o. 53 Vítkovická nemocnice, a.s. 53 Nemocnice Třinec, p.o. 31 Frýdek-Místek Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 31 Operační lasery Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Karviná 36 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Bílovecká nemocnice, a.s. Nový Jičín 42 Městská nemocnice Ostrava, p.o. Ostrava Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 19

12 2. S E Z N A M Z D R A V O T N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í V M O R A V S K O S L e Vybraná zdravotnická technika Zdravotnické zařízení Region Stránka Fakultní nemocnice Ostrava 53 Operační lasery Vítkovická nemocnice, a.s. Ostrava 53 Laserové léčebné centrum, s.r.o. 53 Podhorská nemocnice, a.s. 26 Bruntál Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 26 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 31 Frýdek-Místek Nemocnice Třinec, p.o. 31 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 36 Počítačový tomograf Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Karviná 37 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 37 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. Nový Jičín 40 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 53 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 54 Vítkovická nemocnice, a.s. 54 Plánovací 3D systém pro Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 radioterapii Radioterapie, a.s. Nový Jičín 41 Přístroje pro mimotělní oběh Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 Mediekos labor, s.r.o., Bruntál Bruntál 26 Poliklinika Místek, s.r.o. 31 Frýdek-Místek Nemocnice Podlesí, a.s. 32 RTG celotělový Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Karviná 37 dvoufotonový kostní denzitometr Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Fakultní nemocnice Ostrava 54 Bormed, s.r.o. Ostrava 54 Mediekos labor, s.r.o., Ostrava 54 RTG simulátor pro radioterapii Radioterapie, a.s. Nový Jičín 41 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 26 Bruntál Podhorská nemocnice, a.s. 26 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 32 Nemocnice Třinec, p.o. 32 RTG skiaskopickoskiagrafický přístroj Poliklinika Místek, s.r.o. Frýdek-Místek 32 Nemocnice Podlesí, a.s. 32 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 37 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 37 Bohumínská městská nemocnice, a.s. Karviná 38 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 38 Nemocnice Český Těšín, a.s. 38 Vybraná zdravotnická technika Zdravotnické zařízení Region Stránka Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. 41 Therápon 98, a.s. 41 Soukromá RDG ambulance, MUDr. Zdeněk Mutina Nový Jičín 42 Bílovecká nemocnice, a.s. 42 Městská nemocnice v Odrách-LDN, p.o. 42 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 45 RTG skiaskopickoskiagrafický přístroj Opava Psychiatrická léčebna Opava, p.o. 46 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 54 Fakultní nemocnice Ostrava 55 Vítkovická nemocnice, a.s. 55 Ostrava Družstvo lékařů Diagnostického centra 55 Ostrava Poliklinika Hrabůvka 55 Dopravní zdravotnictví, a.s. Ostrava 55 Terapeutický ozařovač Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 Radioterapie, a.s. Nový Jičín 41 Systém pro neuronavigaci Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 21

13 R E G I O N Y R E G I O N Y R E G I O N Y 3 Regiony

14 3. R E g i o n y 3.1 Region Bruntál Lůžková zdravotnická zařízení Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o. Adresa: Rýmařovská 34/ Rýmařov-Janovice Tel.: Web: Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o., je zdravotnické zařízení s kapacitou 21 míst pro děti zpravidla do 3 let věku. Pracovníci jsou dětské a všeobecné zdravotní sestry, dětská lékařka ordinuje každý den, takže jsou schopni přijmout i dítě se zdravotními problémy či s mentálním nebo fyzickým postižením. Spolupracují také s místní mateřskou školou, kterou děti starší 3 let navštěvují, takže je zajištěno pedagogické vedení dětí i předškolní příprava. Ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, se snaží umisťovat děti do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounské rodiny) případně, když nelze nalézt vhodnou rodinu, do SOS vesniček. Hlavním předmětem činnosti je poskytování a organizace ústavní/ambulantní základní/specializované diagnostické a léčebné péče včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. LDN Město Albrechtice poskytuje komplexní léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům odesílaným z ambulancí i lůžkových oddělení SZZ Krnov, p.o., z okolních nemocnic, z odborných ambulancí i z ordinací praktických lékařů. K byly organizačně sloučeny v jedno začleněné zařízení léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Žáry, Dvorce a Nové Heřmínovy - Kunov pod LDN Město Albrechtice. OLÚ TRN Krnov-Ježník disponuje kapacitou 80 lůžek následné péče, určených pro komplexní lůžkovou léčebnou ošetřovatelskou rehabilitační a z části diagnostickou péči u všech onemocnění dýchacího ústrojí převážně chronických plicních chorob se zaměřením na dlouhodobou péči pacientům se specifickými plicními chorobami Screeningová pracoviště V okrese Bruntál se screeningová pracoviště nevyskytují Vybraná zdravotnická technika Podhorská nemocnice, a.s. Adresa: Hornoměstská 549/16 Nádražní Rýmařov Bruntál Tel.: , Fax: Web: Podhorská nemocnice, a.s., má dvě pracoviště Rýmařov a Bruntál. Posláním společnosti je poskytovat na obou pracovištích zdravotní péči v lůžkových oborech - interna, chirurgie, gynekologie, ARO a rehabilitace, i v ambulantních oborech - RDG, léčba bolesti, oddělení klinické biochemie a hematologie. Zdravotní péči poskytují pro spádovou oblast Bruntálska, Rýmařovska a Vrbenska - pro cca 65 tisíc obyvatel, v zimních měsících tento počet stoupá o další klienty z Jeseníku. Na pracovišti v Rýmařově se stalo klíčovým oborem pracoviště léčby bolesti, které se zabývá léčbou bolesti se specifickým zaměřením na pohybovou soustavu. Pracoviště Bruntál poskytuje odbornou lékařskou péči v základních oborech (chirurgie, interna a gynekologie). Po začlenění nemocnice do skupiny společnosti AGEL poskytuje nemocnice odbornou a specializovanou péči v holdingových centrech, zejména v oborech gastroenterologie, kardiologie, ortopedie, traumatologie a onkologie. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova Krnov Tel.: Fax: Web: Stavební uspořádání nemocnice: Nemocnice Krnov OLÚ-TRN Krnov Ježník 40 Ježník Krnov Tel.: Tel.: LDN Město Albrechtice Nemocniční Město Albrechtice Tel.: a) Angiografické a kardioangiografické přístroje Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova Krnov Tel.: Fax: Web: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., disponuje digitálním angiokompletem (s DSA). b) Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory B. Braun Avitum, s.r.o., Dialyzační středisko Bruntál Adresa: Nádražní Bruntál Tel.: Fax: Web: c) Mamografický rtg přístroj Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova Krnov Tel.: Fax: Web: Podhorská nemocnice, a.s. Adresa: Hornoměstská 549/16 Nádražní Rýmařov Bruntál Tel.: , Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 25

15 3. R E g i o n y Fax: Web: d) RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr Mediekos labor, s.r.o., centrum Bruntál Adresa: Nádražní 991/ Bruntál Tel.: Web: e) Počítačový tomograf (CT spirální) Podhorská nemocnice, a.s. Adresa: Hornoměstská 549/16 Nádražní Rýmařov Bruntál Tel.: , Fax: Web: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova Krnov Tel.: Fax: Web: 3.2 Region Frýdek-Místek Lůžková zdravotnická zařízení Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. Adresa: Čeladná Tel.: Fax: Web: Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., je typem zařízení, které spojuje odborné možnosti nemocnice s přednostmi lázní. Z nemocniční péče se podařilo podržet vysokou odbornou úroveň, včetně JIP, dobré diagnostické možnosti, laboratoř, RTG, ergometrii, ultrazvukové vyšetření a další. Z lázeňských předností nabízí umístění v lesoparku, výborné klimatické podmínky, Ferdinandův pramen, celý komplex léčebných procedur a především se zde klade důraz na individuální péči o pacienta. V Beskydském rehabilitačním centru jsou poskytovány služby hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Oblasti léčby: 1) nemoci pohybového ústrojí 2) nemoci oběhového ústrojí 3) nemoci nervové Objednání pacientů na ambulantní vyšetření:» rehabilitační (fyziologie, balneologie a léčebná rehabilitace) Tel.: » interní » Polarium (nutno před terapií do Polaria) Info Polarium Tel.: f) RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova Krnov Tel.: Fax: Web: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., disponuje RTG skiaskopicko-skiagrafickým mobilním přístrojem s C-ramenem. Podhorská nemocnice, a.s. Adresa: Hornoměstská 549/16 Nádražní Rýmařov Bruntál Tel.: , , Fax: Web: Podhorská nemocnice, a.s., disponuje RTG skiaskopicko-skiagrafickým přístrojem mobilním s C-ramenem a skiaskopicko-skiagrafickým konvenčním přístrojem. CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o., Psychiatrická a psychosomatická klinika Adresa: Kaštanová Třinec-Dolní Lištná Tel.: Fax: Web: Psychiatrická ambulance Jablunkov Adresa: Školní Jablunkov Tel.: CNS-CENTRUM Třinec, s.r.o., poskytuje ústavní péči v oblasti psychiatrie a klinické psychologie a také poskytuje ambulantní péči v oblasti psychiatrie. Klinika je nestátním zdravotnickým zařízením s kapacitou 50 lůžek. Klinika je tzv. otevřeným psychiatrickým zařízením. Přijímáni jsou nemocní s výjimkou neklidných stavů vyžadujících specializované podmínky léčení. Kliniku, kromě lůžkové části, tvoří 2 psychiatrické ambulance, 1 psychologická ambulance a 1 ambulance v Jablunkově. Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. Adresa: Revoluční Frýdek-Místek Tel.: Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 27 Web:

16 3. R E g i o n y Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o., je lůžkové zdravotnické zařízení. Poskytuje následnou péči dlouhodobě nemocným pacientům. Využívá komplexní léčby režimové, dietické, medikamentózní a rehabilitační důraz je kladen na odbornou ošetřovatelskou péči. Zajištěna je denní ošetřovatelská péče, konzultace neurologa, konzultace logopeda a především rehabilitace v různých formách: fyzioterapie, elektroléčba, léčebná tělesná výchova atd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., poskytuje služby 18-ti lékařských odborností, které zahrnují široké spektrum medicínských výkonů a specializací. Spádová oblast nemocnice je cca obyvatel. V některých oblastech překračuje rámec této rajonizace a ošetřuje pacienty ze spádové oblasti pokrývající obyvatel a v některých odbornostech i z celé České republiky. Nemocnice Podlesí, a.s. Adresa: Konská Třinec Tel.: Fax: Bezplatná linka: Web: Nemocnice Podlesí, a.s., je soukromá nemocnice s vysokou odbornou a společenskou prestiží provádějící efektivní výkony v oblasti miniinvazivní chirurgie, cévní chirurgie, endovaskulární léčby, kardiologie a kardiochirurgie. Jedná se o dynamické a inovativní zdravotnické zařízení, zaměřené na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím erudovaného personálu využívajícího moderních léčebných metod a zdravotní techniky, s dlouholetou tradicí a profesionálním know-how. Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová Třinec Tel.: Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o., poskytuje ústavní i ambulantní základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice poskytuje zdravotní péči obyvatelům z regionu Třinecka, jehož spádová oblast čítá cca obyvatel. Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o. Adresa: Metylovice č. p Metylovice Tel.: Fax: Web: OLÚ Moravskoslezské sanatorium, p.o., poskytuje ústavní i ambulantní léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Přijímá pacienty od 3 let věku, je možná i léčba dětí s doprovodem. Možností je i pobyt doprovodů dětí za úhradu. Léčebný pobyt klade důraz na komplexní a individuální přístup k pacientům. Je založen na posilování přirozené imunity dítěte a využívá řady léčebných a rehabilitačních procesů. Výchovnou péči zajišťuje samostatné oddělení herních terapeutů. Léčebna má možnost kompletního, imunologického, alergologického i ventilačního vyšetření pacientů. Součástí léčebny je pediatrická ambulance se zaměřením pro ambulantní klienty. Oblasti léčby: 1) nemoci nervové soustavy 2) nemoci oběhové soustavy 3) nemoci dýchací soustavy 4) nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně 5) vrozené vady, deformace chromozomální abnormalitou a některé jiné následky vnějších příčin Sanatorium Jablunkov, a.s. Adresa: Alej míru Jablunkov Tel.: Fax: Web: Sanatorium Jablunkov, a.s., poskytuje následnou léčbu všech typů plicních onemocnění radioterapie a chemoterapie karcinomu plic. Zároveň je jediným zdravotnickým zařízením zabývajícím se léčbou TBC plic v rámci celého Moravskoslezského kraje. LDN Sanatoria Jablunkov, a.s., zajišťuje následnou péči u pacientů s širokou škálou různých diagnóz, v převážné míře v kombinaci s dalšími diagnózami. Mezi nejběžnější skupiny diagnóz patří: nemoci oběhové soustavy, poranění a některé jiné následky vnějších příčin, nemoci endokrinní výživy a přeměny látek, zhoubné novotvary různé lokalizace, nemoci svalové a kosterní soustavy Screeningová pracoviště Poliklinika Místek, s.r.o. Adresa: 8. pěšího pluku Frýdek-Místek Tel.: , , Fax: Web: V rámci Polikliniky Místek, s.r.o., je akreditované screeningové pracoviště provádějící mamografické vyšetření prsu. BIOCYTOLAB, s.r.o. Adresa: Na Půstkách Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, které má doporučení k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice. Dále provádí bioptická a cytologická vyšetření, včetně vyšetření gynekologické cytologie. Laboratoř je největší v okrese Frýdek-Místek. 28 Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 29

17 3. R E g i o n y Vybraná zdravotnická technika a) Angiografické a kardioangiografické přístroje Nemocnice Podlesí, a.s. Adresa: Konská Třinec Tel.: Fax: Bezplatná linka: Web: V nemocnici Podlesí, a.s., se nachází jak speciální kardiokomplety tak i digitální angiokomplety. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: V nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., se nachází digitální angiokomplety. b) Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová Třinec Tel.: Fax: Web: B. Braun Avitum, s.r.o., Dialyzační středisko Třinec Adresa: Konská Třinec Tel.: , Fax: Web: c) Mamografický rtg přístroj Fax: Web: Poliklinika Místek, s.r.o. Adresa: 8. pěšího pluku Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: d) Operační lasery Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová Třinec Tel.: Fax: Web: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: e) Počítačový tomograf Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., disponuje počítačovým tomografem konvenčním. Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová Třinec Tel.: Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o., disponuje počítačovým tomografem spirálním. f) RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová Třinec Tel.: Poliklinika Místek, s.r.o. Adresa: 8. pěšího pluku Frýdek-Místek Tel.:

18 3. R E g i o n y Fax: Web: Nemocnice Podlesí, a.s. Adresa: Konská Třinec Tel.: Fax: Bezplatná linka: Web: g) RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., disponuje RTG skiaskopicko-skiagrafickým přístrojem mobilním s C-ramenem, skiaskopicko-skiagrafickým konvenčním a skiaskopicko-skiagrafickým s digitalizací I. a II. kategorie. Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová Třinec Tel.: Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o., disponuje RTG skiaskopicko-skiagrafickým přístrojem mobilním s C-ramenem a skiaskopicko-skiagrafickým konvenčním přístrojem. Nemocnice Podlesí, a.s. Adresa: Konská Třinec Tel.: Fax: Bezplatná linka: Web: Nemocnice Podlesí, a.s., disponuje RTG skiaskopicko-skiagrafickým přístrojem mobilním s C-ramenem. Poliklinika Místek, s.r.o. Adresa: 8. pěšího pluku Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Poliklinika Místek, s.r.o., disponuje skiaskopicko-skiagrafickým konvenčním přístrojem. 3.3 Region Karviná Lůžková zdravotnická zařízení Bohumínská městská nemocnice, a.s. Adresa: Slezská Bohumín Tel.: Fax: , Web: Bohumínská městská nemocnice, a.s., patří spíše k menším zdravotnickým zařízením. Z lůžkových oddělení zde nechybí interna, chirurgie, gynekologie, chronická geriatrie (LDN) a v samostatném pavilonu je umístěno ošetřovatelské oddělení. Z nelůžkových oddělení se zde nachází dobře vybavené rehabilitační oddělení, oddělení anesteziologicko resuscitační, radiologické oddělení a oddělení klinické biochemie a hematologie. Na každém z nich se o pacienty komplexně starají týmy erudovaných a zkušených lékařů profesionálů. Stejně důležitou roli pro úspěšný výsledek léčby hraje práce sestřiček a ošetřovatelek, které pomáhají nejen při zvládnutí všech léčebných či diagnostických úkonů, ale zajišťují i výraznou psychickou podporu hospitalizovaných. Léčebna dlouhodobě nemocných Tel.: , LDN v Bohumínské městské nemocnici, a.s., se zaměřuje na pacienty vyššího věku s chronickými chorobami (metabolickými, kardiovaskulárními) nebo nemocemi pohybového ústrojí. Poskytuje tzv. následnou lůžkovou péči pro široké spektrum pacientů (vesměs jde o pacienty přeložené z akutních oddělení k doléčení). Také poskytuje rehabilitační péči prostřednictvím vlastní rehabilitační pracovnice a spolupracuje s rehabilitačním oddělením nemocnice. Také zajišťuje komplexní péči o seniory-spolupracuje s následnou domácí péči (např. Home Care, SOS apod.). Karvinská hornická nemocnice, a.s. Adresa: Zakladatelská 975/ Karviná-Nové město Tel.: , Fax: Web: Karvinská hornická nemocnice, a.s., je nestátní zdravotnické zařízení. Specializuje se na léčbu nemocí páteře a pohybového aparátu, provozuje primární iktovou jednotku a centrum pracovní medicíny. Dále poskytuje služby v oborech interních, neurologických a rehabilitačních. Komplement zahrnuje oddělení klinické biochemie a radiodiagnostické oddělení s nepřetržitým provozem snímkoven RTG, počítačové tomografie a magnetické rezonance. Kompletnost nemocnice doplňuje celá řada odborných ambulancí a lékárna. Jedná se o akreditované zdravotnické zařízení, které nabízí moderní léčebné postupy. Disponují moderní léčebně diagnostickou technikou a zkušenými týmy špičkových odborníků. Nemocnice Český Těšín, a.s. Adresa: Ostravská Český Těšín Tel.: Fax: Web: 32 Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 33

19 3. R E g i o n y Nemocnice Český Těšín, a.s., je zařízení komunitního typu. Ve spádové oblasti regionu města Český Těšín poskytuje lůžkovou péči v oborech vnitřního lékařství, akutní rehabilitace, dále následnou péči se zaměřením na ošetřovatelství a rehabilitaci. Zároveň disponuje komplementem klinické biochemie a hematologie, rtg a 15 odbornými ambulancemi. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Adresa: Dělnická 1132/ Havířov Tel.: Fax: Web: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., je nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným Moravskoslezským krajem. V Nemocnici je celkem 44 odborných ambulancí, 4 oddělení komplementu (laboratoře a snímkové metody) a 12 lůžkových oddělení o celkové kapacitě 483 lůžek. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/ Karviná-Ráj Tel.: (pracoviště Karviná) (pracoviště Orlová) Fax: (pracoviště Karviná) (pracoviště Orlová) Web: Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, p.o., poskytuje ambulantní a ústavní základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, včetně preventivních opatření ve spádové oblasti, která zahrnuje regiony Karviná, Orlová, Petřvald a obce Dolní Lutyně, Doubrava a Petrovice u Karviné. Zdravotní péče je poskytována v zařízeních v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni. Karviná zajišťuje zdravotní péči na lůžkových odděleních oborů interna, TRN, dětského, očního, gynekologie a porodnictví, chirurgie, následné péče, ORL a ARO. Také poskytuje provoz odborných ambulancí, komplementů, transfuzní stanice a dvou lékáren. V Orlové je péče zajišťována odděleními ortopedie, chirurgie, interna, neurologie, rehabilitace, ARO a LDN. Je zde provozována vlastní ústavní lékárna, odborné ambulance a komplementy. Léčebna dlouhodobě nemocných Orlová-Lutyně Tel.: Disponuje 180 lůžky. Poskytuje rehabilitační léčbu, převážně po zlomeninách krčku stehenní kosti, po cévních mozkových příhodách, ortopedických operacích, u degenerativních onemocněních, kloubní artrózy, poúrazové bolesti, kloubní a svalové. Kromě toho je poskytována základní ošetřovatelská péče, převazy drobných poranění a dekubitů, nácvik chůze a zlepšení soběstačnosti, dále vodoléčba, elektroléčba, masáže a magnetoterapie Screeningová pracoviště Karvinská hornická nemocnice, a.s. Adresa: Zakladatelská 975/ Karviná-Nové město Tel.: , , Fax: Web: Součástí radiodiagnostického oddělení je mamografie-screening. Provoz mamodiagnostického centra byl zahájen v květnu roku Provádí preventivní i diagnostické rtg vyšetření a ultrazvukové vyšetření prsů. Top Gyn Center, s.r.o. (Centrum gynekologické a onkologické prevence) Adresa: Dělnická Havířov Tel.: Web: Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení ambulantní péče, které má doporučení k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR Vybraná zdravotnická technika a) Angiografické a kardioangiografické přístroje Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/ Karviná-Ráj Tel.: Fax: Web: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Adresa: Dělnická 1132/ Havířov Tel.: Fax: Web: b) Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/ Karviná-Ráj Tel.: Fax: Web: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Adresa: Dělnická 1132/ Havířov Tel.: Fax: Web: Karvinská hornická nemocnice, a.s. Adresa: Zakladatelská 975/ Karviná-Nové město Tel.: , Fax: Web: 34 Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 35

20 3. R E g i o n y c) Magnetická rezonance Karvinská hornická nemocnice, a.s. Adresa: Zakladatelská 975/ Karviná-Nové město Tel.: , Fax: Web: d) Mamografický rtg přístroj Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/ Karviná-Ráj Tel.: Fax: Web: Karvinská hornická nemocnice, a.s. Adresa: Zakladatelská 975/ Karviná-Nové město Tel.: , Fax: Web: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Adresa: Dělnická 1132/ Havířov Tel.: Fax: Web: Bohumínská městská nemocnice, a.s. Adresa: Slezská Bohumín Tel.: Fax: , Web: e) Operační lasery Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/ Karviná-Ráj Tel.: Fax: Web: f) Počítačový tomograf (CT spirální) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/ Karviná-Ráj Tel.: Fax: Web: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Adresa: Dělnická 1132/ Havířov Tel.: Fax: Web: Karvinská hornická nemocnice, a.s. Adresa: Zakladatelská 975/ Karviná-Nové město Tel.: , Fax: Web: g) RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Adresa: Dělnická 1132/ Havířov Tel.: Fax: Web: h) RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/ Karviná-Ráj Tel.: Fax: Web: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., disponuje RTG skiaskopicko-skiagrafickým přístrojem mobilním s C-ramenem, konvenčním a s digitalizací I. a II. kategorie. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Adresa: Dělnická 1132/ Havířov 36 Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 37

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO HISTORICKÝ ÚVOD Vojenská nemocnice Brno slouží svému účelu ve stávajícím objektu již od roku 1784. Historie tohoto objektu je však mnohem delší. Nemocnice se totiž nachází v areálu

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU. 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZd č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami. 305 psychiatrie 306 dětská psychiatrie

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více