Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost"

Transkript

1 Standardy kvality pro Aktivity s využitím koní Česká hiporehabilitační společnost

2 1 Obsah Identifikační údaje Definice termínů...3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služby AVK....4 Poslání služby AVK Cíle služby AVK Zásady služby AVK Cílové skupiny pro AVK...5 Kontraindikace pro AVK Základní formy AVK Základní pracovní postupy při AVK STANDARD č. 2 - Ochrana práv osob STANDARD č. 3 - Jednání se zájemcem o službu AVK STANDARD č. 4 - Dohoda o poskytování služby AVK STANDARD č. 5 - Plánování průběhu služby AVK STANDARD č. 6 - Dokumentace o poskytování služby AVK.. 20 STANDARD č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby AVK STANDARD č. 8 - Návaznost služby AVK na další dostupné zdroje PERSONÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 9 - Personální a organizační zajištění služby AVK STANDARD č Profesní rozvoj zaměstnanců PROVOZNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č Informovanost o službě AVK a její místní a časová dostupnost STANDARD č Prostředí a podmínky. 32 STANDARD č Hiporehabilitační kůň STANDARD č Nouzové a havarijní situace STANDARD č Zajištění kvality poskytované služby STANDARD č Ekonomika Přehled doporučených interních dokumentů Zdroje 45

3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Autor: Česká hiporehabilitační společnost Editor: Mgr. Jindra Vladyková, Jana Theinerová Zpracovatelé: Mgr. Petra Křížová, Mgr. Miroslava Poláčková, Mgr. Veronika Piačková, Bc. Lenka Janková, Bc. Denisa Rosová,DiS. Verze provedení: 1. Autorská verze,

4 3 DEFINICE TERMÍNŮ Pro účely těchto standardů jsou definovány tyto termíny: Aktivity s využitím koní jedna z disciplín hiporehabilitace; metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. (dále jen AVK ) Služba AVK provozování AVK za účelem poskytnutí podpory a pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami Poskytovatel služby AVK právnická nebo fyzická osoba, poskytující službu AVK (dále jen poskytovatel ) Pracovník AVK osoba, která vykonává práci v rámci procesu AVK (zaměstnanec, dobrovolník, externí odborník) Zájemce o službu AVK osoba, která projevila zájem o poskytnutí bližších informací o službách, podmínkách jejich poskytování atd. s úmyslem jich využít, tzn. do uzavření dohody (dále jen zájemce ) Uživatel služby AVK osoba využívající služby AVK, tzn. od okamžiku uzavření dohody (dále jen uživatel ) Uživatelská organizace právnická osoba využívající služby AVK (zdravotnická, sociální, pedagogická nebo volnočasová organizace)

5 4 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby AVK POSLÁNÍM SLUŽBY AVK je pomáhat uživatelům v oblasti výchovy, vzdělávání a v rozvoji sociálních schopností a dovedností. CÍLEM SLUŽBY AVK je působit v oblasti pedagogiky a sociálních služeb. Využívá při tom motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířat na člověka. Obecné cíle AVK je možné rozdělit do těchto oblastí: rozvoj sociálních schopností a dovedností - posílení pozitivních osobnostních vlastností - spoluvytváření hodnotového systému - nácvik komunikace - nácvik schopnosti spolupracovat - prožití pocitu sounáležitosti (členství ve skupině) snížení rizika sociálního vyloučení - navázání nových kontaktů - posílení kontaktů v rodině - pomoc při zapojení do běžného života - aktivizace jedince rozvoj psychické kondice - rozvoj kognitivních funkcí - posílení sebevědomí - navození pozitivních změn v psychice - možnost relaxace a odpočinku pozitivní ovlivnění chování - zlepšení schopnosti sebekontroly - zlepšení soběstačnosti zlepšení zdraví a fyzické kondice - normalizace svalového napětí - lepšení pohybové koordinace a rovnováhy - rozvoj fyzické kondice usnadnění edukačních procesů - zážitková pedagogika (AVK lze využít v mnoha edukačních procesech jako motivačního prvku) pozitivní a smysluplné trávení volného času

6 5 ZÁSADY SLUŽBY AVK Poskytovatel služby AVK se při své činnosti řídí těmito základními zásadami: Diskrétnost Nic, co je v rámci služby zjištěno o uživateli, včetně informace o tom, že službu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo službu. Pracovník i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Nestrannost Služba je poskytována všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace a sociálního statusu. Podpora a pomoc jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníka. Nezávislost Poskytovatel a jeho pracovníci přistupují ke všem uživatelům tak, aby nevytvářeli jejich závislost na službě AVK. Individuální přístup Poskytovatel a jeho pracovníci přistupují ke každému uživateli individuálně; respektují jeho osobnost, individuální potřeby a možnosti. Tyto zásady jsou rozpracovány v dokumentu Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci (dále jen Etický kodex ). CÍLOVÉ SKUPINY PRO AVK AVK jsou zaměřeny na široké spektrum cílových skupin, které zahrnují jak osoby se zdravotním znevýhodněním, podle definice Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, tak osoby se specifickými potřebami. Cílové skupiny pro AVK jsou konkretizovány v materiálu Obecná metodika AVK. Obecně se AVK mohou zúčastnit osoby, které splňují tyto podmínky: - osoba vstupuje do procesu služby AVK dobrovolně - osoba je starší 18-ti let; osoba mladší 18-ti let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům se může AVK zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce - její zdravotní a psychický stav nebrání bezpečnému provádění AVK KONTRAINDIKACE PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY AVK: všeobecné kontraindikace platné pro jakékoliv formy služby AVK: - osoba je v akutním stádiu infekčního a horečnatého onemocnění - osoba je v akutním stádiu duševního onemocnění - osoba je pod vlivem alkoholu, drog a dalších omamných látek - osoba vykazuje zjevné známky vlivu léků nadměrně zpomalujících reakce, které negativně ovlivňují spolupráci s terapeutem či koněm - organické poruchy vědomí - těžké fáze demence - nezvládnutá alergie na zvířecí alergeny - záněty v akutní fázi - nezhojené dekubity - nedostatečně kompenzovaná epilepsie - zjevná nezvládnutá agrese vůči zvířatům a lidem - nezvládnutá fobie

7 6 specifické kontraindikace platné pro činnosti provozované na hřbetu koně: neurologické: - neovlivnitelná spasticita a hypotonie - záchvatovitá onemocnění těžkých forem - dekompenzovaný hydrocefalus - akutní protruse meziobratlových disků - roztroušená skleróza v akutní fázi - progredující neuromuskulární postižení - voperované kovové dlahy a hřebové synostosy - záleží na jejich umístění a stabilitě - nekompletní kostní pokrývka hlavy - akutní vertebrogenní algický syndrom - akutní kořenový syndrom ortopedické: - spondylolistéza a spondylolýza nad 1,5 cm posunu těla obratle - rané stavy po operaci - těžké formy systémových onemocnění v akutním stadiu (m. Bechtěrev, juvenilní revmatoidní arthritis) - klinicky aktivní artritidy - aseptické kloubní nekrózy v akutním stadiu (m. Perthes, m. Sheurmann) - luxace kyčelních kloubů vyšších stupňů - relativní kontraindikace - patologické změny dolních končetin bránící sedu pro polohy v sedu - zvýšená lomivost kostí (osteoporóza, Osteogenesis imperfekta) - atlantooccipitální instabilita (častá u m. Down) - relativní kontraindikace - páteřní synostózy - pokud je srůst rozsáhlý a brání přizpůsobení pohybu oblast interního lékařství a gynekologie: - dekompenzace jednotlivých systémů, orgánů - závažná onemocnění kardiovaskulárního systému (dysrytmie, karditidy, hypertenze III. a IV. stupně, aneurysma, riziko embolie) - poruchy krvácivosti a srážlivosti krve - respirační a srdeční insuficience - nestabilní angína pectoris - těhotenství chirurgické: - pooperační stavy v období hojení oftalmologické: - hrozící odchlípení sítnice - těžká myopie dermatologické: - kožní zánětlivé změny - trofické změny nad varixy ZÁKLADNÍ FORMY AVK - individuální AVK uživatel dosahuje svých individuálních cílů pomocí individuálních aktivit - skupinové AVK individuální uživatel je zařazen do skupiny a jeho individuálních cílů je dosahováno pomocí skupinových aktivit - týmové AVK uživatelé jsou součástí týmu, který má stanoven společný cíl

8 7 ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POSTUPY PŘI AVK se liší podle cíle, kterého je prostřednictvím AVK potřeba dosáhnout; podle cílové skupiny, na kterou jsou AVK zaměřeny, a podle formy AVK. Tyto pracovní postupy jsou rozpracovány v materiálu Obecná metodika AVK. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 1.1 Poskytovatel služby AVK poskytuje službu v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami; pracovníci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a řídí se Etickým kodexem. Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci ve znění schváleném Českou hiporehabilitační společností (dále jen ČHS ) vymezuje etiku AVK a je závazný pro pracovníky poskytovatele služby AVK sdružených v ČHS. Poslání, cíle a zásady včetně Etického kodexu chápe poskytovatel jako závazek veřejnosti a má je v písemné podobě. Veřejným závazkem je míněno, že všechny tyto základní formulace jsou zveřejňovány a veřejnost má plné právo od poskytovatele služby AVK očekávat, že se jimi při své činnosti bude řídit. Zmíněná prohlášení o službě se shodují ve všech základních materiálech poskytovatele se zněním schváleným ČHS a jsou v písemné formě volně přístupná veřejnosti. - veřejně přístupné formulace poslání, cílů a zásad včetně Etického kodexu pracovníka v hiporehabilitaci (nástěnka, informační materiály, webové stránky nebo výroční zpráva) - pracovníci se zavazují k mlčenlivosti, která je součástí smluv o pracovněprávních vztazích - ve všech dokumentech zveřejňovaných poskytovatelem (nástěnky, informační materiály, webové stránky, výroční zprávy) jsou definice poslání, cílů a zásad totožné a shodné se zněním schváleným ČHS 1.2 Poskytovatel má definovány konkrétní cílové skupiny podle svých individuálních možností. Obecná definice cílových skupin, podmínky pro účast v AVK a kontraindikace pro poskytnutí služby AVK je uvedena v úvodu tohoto standardu. Cílové skupiny, na které je AVK zaměřeno, jsou rozpracovány v materiálu Obecná metodika AVK. Jednotliví poskytovatelé si podle svých individuálních možností (technické vybavení střediska, vzdělání a zkušenosti pracovníků) vybírají, kterým konkrétním cílovým skupinám se při své činnosti budou věnovat. - definice konkrétních cílových skupin uvedená v Provozním řádu - definované cílové skupiny odpovídají technickému vybavení střediska, vzdělání a zkušenostem pracovníků - Obecná metodika AVK 1.3 Poskytovatel je vázán pravidly Obecné metodiky AVK a v praxi se jimi řídí. Obecný rámec metodiky AVK je popsán v materiálu Obecná metodika AVK, který je závazný pro všechny poskytovatele služby AVK sdružené v ČHS a je veřejně přístupný.

9 8 Obecná metodika AVK zahrnuje zejména popis vedení, řízení a hodnocení služby AVK včetně konkrétních metodických postupů vázaných na jednotlivé cílové skupiny a cíle AVK. - Obecná metodika AVK - průběh práce s uživateli vychází z Obecné metodiky AVK a všichni pracovníci, kteří s uživateli pracují, se jí řídí

10 9 STANDARD č. 2 Ochrana práv osob Poskytovatel ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 2.1 Poskytovatel služby AVK má písemně definovány situace možného porušování základních lidských práv a svobod uživatelů služeb a stanoveny vnitřní mechanismy, které zamezují jejich porušování. Při poskytování služby AVK může docházet k situacím, kdy jsou porušována základní lidská práva a svobody uživatelů. Poskytovatel služby AVK zná tyto situace, má stanovené vnitřní mechanismy, které tomuto porušování zamezují, a v případě potřeby je v praxi využívá. - existují písemná pravidla ochrany práv uživatelů, která obsahují: výčet oblastí, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost návody, jak ve vyjmenovaných situacích postupovat návody, jak postupovat v případě porušení těchto pravidel (návody jsou konkrétní pro daného poskytovatele) - tato vnitřní pravidla jsou součástí vzdělávání pracovníků - pracovníci jsou k dodržování vnitřních pravidel ochrany práv uživatelů zavázáni (pracovní smlouvou nebo čestným prohlášením) 2.2 Poskytovatel služby AVK má definovány situace, kdy by mohlo dojít ke střetům zájmů zařízení nebo pracovníků zařízení se zájemci nebo uživateli; má písemně zpracována vnitřní pravidla, která možným střetům zájmů zamezují a v praxi se jimi řídí. Každý poskytovatel si podle svých konkrétních podmínek definuje situace, kdy ke střetu zájmů dochází a stanoví postupy jejich prevence a řešení. - existuje definice situací týkajících se možných střetů zájmů zařízení nebo pracovníků zařízení se zájmy zájemců a uživatelů a jsou písemně zpracovány konkrétní postupy jejich prevence a řešení (Organizační řád) - pracovníci jsou si vědomi možných střetů zájmů a rozumějí tomuto pojmu 2.3 Rozhodnutí uživatele o řešení vlastní nepříznivé sociální situace prostřednictvím služby AVK je respektováno. - uživatelé služby se účastní rozhodovacího procesu a ve složkách jednotlivých uživatelů jsou o tom doklady - pracovníci jsou si vědomi míry podpory, kterou mají konkrétním uživatelům poskytnout k tomu, aby byli partnery při rozhodování

11 10 - pracovníci ovládají komunikační techniky adekvátní potřebám cílové skupiny - uživatelé jsou přiměřeným způsobem motivováni k aktivnímu hledání vlastních řešení své situace 2.4 Zájemci o službu AVK /uživateli služeb AVK, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, je věnována zvláštní pozornost. V těchto případech hrozí větší riziko manipulace se zájemcem/uživatelem. Při jednání se zájemcem/uživatelem zbaveným způsobilosti k právním úkonům věnují pracovníci provozovatele pozornost tomu, zda zájemce/uživatel všemu rozumí. Pracovníci vědí, jak se zájemcem/uživatelem zbaveným způsobilosti k právním úkonům pracovat a komunikovat. Zákonný zástupce zájemce o službu je přítomen u vstupního jednání se zájemcem, včetně uzavírání Dohody o poskytování služby. V případě podepisování konkrétních dokumentů je podepisuje spolu se zájemcem o službu, pokud je zájemcův podpis možný. Zákonný zástupce poskytuje pracovníkům veškeré dostupné informace o nejvhodnějším způsobu komunikace a spolupráce se zájemcem/uživatelem. Účast zákonného zástupce během vlastní AVK je vítána, nikoliv nutná (pokud přímou asistenci nevyžaduje znevýhodnění uživatele). - existují písemná pravidla pro jednání se zájemci/uživateli, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům

12 11 STANDARD č. 3 Jednání se zájemcem o službu AVK Pracovníci poskytovatele jednají se zájemcem o službu AVK podle zásad služby AVK definovaných ve standardu č. 1 a poskytují mu všechny potřebné informace srozumitelným způsobem. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 3.1 Zájemce o službu je před uzavřením Dohody seznámen s rozsahem a formou služby, podmínkami a způsobem jejího poskytování a její cenou. Cílem pracovníků poskytovatele je zprostředkovat dostatečné množství informací o službě způsobem, který odpovídá komunikačním schopnostem zájemce a případně respektovat právo zájemce službu nevyužít. V průběhu celého jednání se pracovník ujišťuje, zda zájemce (popřípadě jeho zákonný zástupce) - viz Standard č. 2 - všem informacím rozumí. Legitimním výsledkem této fáze může být i konstatování, že z nějakého důvodu ke spolupráci nemůže dojít. Jedná se o tyto situace: - cíle zájemce nejsou řešitelné prostřednictvím AVK - zájemce není schopen nebo ochoten plnit podmínky účasti - kontraindikace pro poskytnutí služby AVK vyjmenované ve Standardu č. 1 - existují písemná pravidla pro postup při jednání se zájemcem - potřebné informace o službě jsou zpracovány v tištěné podobě a veřejně přístupné zájemcům - na místě přístupném zájemcům o službu je viditelně vyvěšen ceník služby AVK - na místě přístupném zájemcům o službu je vyvěšen Provozní řád s uvedením podmínek a způsobu poskytování služby 3.2 Informace o službě jsou zájemcům poskytovány tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji využijí či nikoliv. Informace o službě odpovídají komunikačním schopnostem cílové skupiny zájemců. - poskytovatel má vytvořeny informační materiály odpovídající schopnostem cílových skupin, kterým službu poskytuje 3.3 Poskytovatel má stanovena pravidla, podle kterých může zájemce o službu odmítnout. Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby zájemci: - zájemce nesplňuje kritéria cílové skupiny - poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá - poskytovatel nemá dostatečné personální, technické a věcné vybavení k poskytnutí služby zájemci se specifickými potřebami

13 12 - kontraindikace jmenované ve Standardu č. 1 - poskytovatel má písemně zpracována pravidla pro odmítnutí zájemce a návod, jak při odmítnutí zájemce postupovat - důvody odmítnutí jsou součástí veřejně přístupného materiálu (Provozní řád) - poskytovatel vede registr odmítnutých zájemců

14 13 STANDARD č. 4 Dohoda o poskytování služby AVK Služba AVK je uživateli nebo uživatelské organizaci poskytována na základě písemné Dohody o poskytování služby (dále jen Dohoda ). Dohoda stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně cílů, které má služba naplňovat. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 4.1 Pracovník a uživatel uzavírají Dohodu o poskytování služby, která je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Okamžikem uzavření Dohody se zájemce o službu stává uživatelem služby. Dohoda obsahuje tyto informace: - identifikační data obou stran (název a adresa poskytovatele; jméno, příjmení a adresa uživatele) - cíle, kterých má být v průběhu služby dosaženo - forma poskytované služby - cena poskytované služby - práva a povinnosti poskytovatele a jeho pracovníků - práva a povinnosti uživatele a jeho případného doprovodu - sankce v případě neplnění dohody - informace o ukončení služby a o jejím opětovném využívání - informace o seznámení uživatele s Provozním řádem střediska - informace o seznámení uživatele se Zásadami chování při kontaktu se zvířaty - souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů - datum a místo podpisu Dohody - podpisy obou stran - jako příloha je součástí Dohody dotazník o zdravotní způsobilosti uživatele - poskytovatel má zpracován vzor Dohody s uživatelem - poskytovatel má písemně zpracovány Zásady chování při kontaktu se zvířaty a Provozní řád - poskytovatel má vypracován dotazník o zdravotní způsobilosti uživatele 4.2 Pokud je zájemcem o službu AVK uživatelská organizace, je Dohoda uzavřena s ní. V tomto případě vyplní uživatelská organizace jeden vstupní formulář za všechny jí vyslané uživatele služby AVK, potvrdí jejich zdravotní způsobilost pro účast při AVK a zodpovídá také za průběžné sledování jejich zdravotního stavu. V případě jednorázového využití služby AVK uživatelskou organizací není nutné vyplnit vstupní formulář, uživatelská organizace pouze potvrdí zdravotní způsobilost jí vyslaných uživatelů.

15 14 Tato Dohoda obsahuje: - identifikační data obou stran (název a adresa uživatelské organizace, název a adresa poskytovatele služby) - informace o tom, kdo zodpovídá za uživatele v průběhu využívání služby - cíl služby - forma poskytované služby - cena poskytované služby - práva a povinnosti obou stran - možnosti ukončení služby - sankce v případě neplnění dohody - informace o seznámení uživatelů s Provozním řádem - informace o seznámení uživatelů se Zásadami chování při kontaktu se zvířaty - souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů - datum a místo podpisu Dohody - podpisy obou stran - jako příloha je součástí Dohody potvrzení o zdravotní způsobilosti všech uživatelů vyslaných uživatelskou organizací. - poskytovatel má zpracován vzor Dohody s uživatelskou organizací - poskytovatel má písemně zpracovány Zásady chování při kontaktu se zvířaty a Provozní řád - poskytovatel má vypracován vzor vstupního formuláře a jeho součástí je i potvrzení o zdravotní způsobilosti všech uživatelů vyslaných uživatelskou organizací 4.3 Dohodu uzavírá odpovědný pracovník. - poskytovatel má v Organizačním řádu stanoveno, kdo rozhoduje o poskytnutí služby a podepisuje Dohodu 4.4 Poskytovatel služby AVK dbá na to, aby zájemce o službu/uživatel služby rozuměl obsahu a účelu Dohody. Poskytovatel ví, jak překonat případné komunikační bariéry se zájemci o službu a uživateli. V průběhu celé konzultace se pracovník ujišťuje, zda uživatel všem informacím rozumí a v průběhu rozhovoru ho nabádá, aby se v případě nejasností ptal. Informace jsou zájemci sdělovány formou pro něj srozumitelnou, která vychází z jeho možností a schopností. - poskytovatel má vypracovaný návod, jak sjednat Dohodu s uživateli zbavenými způsobilosti k právním úkonům - poskytovatel má vypracovaná písemná pravidla pro postup při jednání se zájemci/uživateli služby AVK 4.5 Uživatel může Dohodu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Uživatel si je vědom práva na ukončení služby bez udání důvodu. - ustanovení vypovídající o možnosti ukončení služby uživatelem je součástí Dohody - poskytovatel má zpracována písemná pravidla pro postup při ukončení spolupráce s uživatelem

16 Poskytovatel má písemně stanovena pravidla, za jakých může Dohodu vypovědět. Důvody pro vypovězení Dohody: 1. poskytovatel není schopen službu poskytovat (z technických nebo provozních důvodů) 2. objevila se některá z kontraindikací vyjmenovaných ve Standardu č. 1, pro kterou je poskytování služby nebezpečné či nekvalitní 3. uživatel neplní dohodnuté smluvní podmínky - poskytovatel má zpracována písemná pravidla pro postup při ukončení spolupráce s uživatelem - důvody pro vypovězení Dohody jsou její součástí 4.7 Uzavřené Dohody jsou evidovány. - poskytovatel vede evidenci uzavřených Dohod

17 16 STANDARD č. 5 Plánování průběhu služby AVK Poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno především na jeho schopnostech. Průběh služby je přiměřeně plánován. Individuální uživatel má možnost výběru vstoupit do procesu služby AVK jako jednotlivec nebo jako člen skupiny uživatelů. Vhodnou skupinu vybírá instruktor pro AVK. Vstupuje-li do procesu služby AVK skupina uživatelů, vyslaná jinou právnickou osobou, může mít poskytování služby formu skupinovou, kdy je individuální uživatel zařazen do skupiny a jeho individuálních cílů je dosahováno pomocí skupinových aktivit, nebo týmovou, kdy jsou uživatelé součástí týmu, který má stanoven společný cíl. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ Plánování průběhu služby AVK pro individuálního uživatele Individuální uživatel je uživatel služby AVK, jehož cíle jsou řešeny pomocí individuálních aktivit. 5.1 Poskytovatel plánuje společně s uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem průběh služby AVK, který vychází ze schopností a možností uživatele a sleduje dosažení jeho osobních cílů. Pracovníkům jsou známy schopnosti, možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů. - uživatelé nebo jejich zákonní zástupci se podílí na přípravě plánu, jeho případné změny jsou s nimi konzultovány - skutečné poskytování služeb odpovídá naplánovaným postupům 5.2 Výstupem z plánování je individuální písemný plán, který obsahuje tyto základní části: - identifikační data ( jméno a příjmení uživatele, popř. jeho zákonného zástupce) - datum vzniku plánu - popis aktuální situace, v níž se uživatel nachází - cíle uživatele - plán postupu dosažení cílů - forma poskytované služby - jméno a podpis pracovníka, který plán sestavil - písemné hodnocení dosavadního průběhu - četnost hodnocení je závislá na délce poskytované služby - závěrečné písemné hodnocení

18 17 - osobní složka uživatele obsahuje Individuální plán uživatele 5.3 Naplňování osobních cílů uživatele je v průběhu služby vyhodnocováno instruktorem pro AVK. Uživatel má možnost měnit své osobní cíle. Individuální plán uživatele je průběžně vyhodnocován, případně měněn podle jeho individuálních potřeb. Periodicita hodnocení plánu je závislá na délce poskytované služby. Uživatel se účastní závěrečného hodnocení plánu. - hodnocení a změny plánu jsou zaznamenány v Individuálním písemném plánu uživatele 5.4 Poskytovatel vede záznamy o průběhu služby v osobní složce uživatele. - osobní složka uživatele obsahuje stručné záznamy o průběhu služby (domluvené aktivity, jejich průběh, změny uživatelova stavu, problémy a jejich řešení) Plánování průběhu služby AVK pro skupinu individuálních uživatelů Skupina se skládá z jednotlivých individuálních uživatelů, jejichž cíle jsou řešeny v rámci skupiny pomocí skupinových i individuálních aktivit. 5.5 Průběh služby AVK vychází ze schopností a možností uživatelů konkrétní skupiny a směřuje k plnění jejich individuálních cílů. Pracovníkům jsou známy schopnosti, možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů a na jejich základě plánují aktivity skupiny tak, aby docházelo k plnění jejich individuálních cílů. - skutečné poskytování služeb odpovídá naplánovaným postupům 5.6 Výstupem z plánování je Skupinový písemný plán, který by měl obsahovat tyto základní části: - identifikační data (jména a příjmení uživatelů popř. jejich zákonných zástupců nebo název vysílající organizace, a jména a příjmení uživatelů, které organizace vysílá) - datum vzniku plánu - popis aktuální situace - cíle skupiny - plán postupu dosažení cílů - forma poskytované služby - jméno a podpis pracovníka, který plán sestavil - písemné hodnocení dosavadního průběhu služby - závěrečné písemné hodnocení - složka skupiny obsahuje Skupinový písemný plán

19 Naplňování cílů skupiny je v průběhu služby vyhodnocováno a v případě potřeby je plán měněn podle aktuálních potřeb uživatelů. Periodicita hodnocení plánu je závislá na délce poskytované služby. - hodnocení a změny plánu jsou zaznamenány ve Skupinovém písemném plánu 5.8 Průběh služby je poskytovatelem zaznamenáván do složky skupiny. - složka skupiny obsahuje stručné záznamy o průběhu služby Plánování průběhu služby AVK pro tým uživatelů 5.9 Průběh služby AVK vychází ze schopností a možností uživatelů konkrétního týmu a směřuje k plnění jejich společného cíle. Pracovníkům jsou známy schopnosti, možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů v týmu a na jejich základě plánují aktivity týmu tak, aby docházelo k plnění jejich společného cíle. - skutečné poskytování služby odpovídá naplánovaným postupům 5.10 Výstupem z plánování je Písemný plán týmu, který by měl obsahovat tyto základní části: - identifikační data ( název vysílající organizace, jména uživatelů - datum vzniku plánu - popis aktuální situace - cíle týmu - plán postupu dosažení cílů - forma poskytované služby - jméno a podpis pracovníka, který plán sestavil - písemné hodnocení dosavadního průběhu služby - závěrečné písemné hodnocení - složka skupiny obsahuje Písemný plán týmu 5.11 Naplňování cílů týmu je v průběhu služby vyhodnocováno a v případě potřeby je plán měněn podle aktuálních potřeb týmu. Periodicita hodnocení plánu je závislá na délce poskytované služby. - hodnocení a změny plánu jsou zaznamenány v Písemném plánu týmu 5.12 Průběh služby je poskytovatelem zaznamenáván do složky týmu. - složka týmu obsahuje stručné záznamy o průběhu služby 5.13 Poskytovatel uplatňuje systém sdílení potřebných informací mezi jednotlivými pracovníky.

20 19 - složky individuálních uživatelů, skupin uživatelů a týmů uživatelů jsou přístupné všem pracovníkům Instruktorům AVK, kteří s těmito uživateli pracují

21 20 STANDARD č. 6 Dokumentace o poskytování služby AVK Poskytovatel je povinen vést dokumentaci uživatele, skupiny nebo týmu uživatelů (dále jen dokumentace ) služby AVK, umožnit uživatelům nahlédnutí do jejich dokumentace a zajistit, že s těmito informacemi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) Každý, kdo zpracovává nebo hodlá zpracovávat osobní údaje, je podle tohoto zákona povinen oznámit to Úřadu pro ochranu osobních údajů. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 6.1 Poskytovatel vede osobní dokumentaci každého individuálního uživatele služby AVK při individuálním využívání služby AVK, dokumentaci skupiny při skupinovém využívání služby AVK nebo dokumentaci týmu při týmovém využívání služby AVK, a to od počátku služby až po její ukončení. Dokumentace, která je vedena v písemné podobě, je chráněna v uzamykatelné kartotéce a mají k ní přístup pouze oprávnění pracovníci služby AVK. Dokumentace, která je vedena v elektronické podobě, je zajištěna heslem a mají k ní přístup pouze oprávnění pracovníci služby AVK. - poskytovatel má vytvořen systém vedení, ukládání a evidování složek individuálních uživatelů, skupin uživatelů a týmů uživatelů 6.2 Poskytovatel pracuje pouze s těmi osobními údaji uživatelů služeb, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a kvalitní služby a při nakládání s osobními údaji uživatele postupuje v souladu s obecně závaznými normami, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Cílem je vytvoření systému práce s osobními údaji, který umožní, aby služby byly poskytovány odborně a byla ochráněna práva uživatelů. Za osobní údaje uživatelů jsou považovány ty údaje, na základě kterých by byla zjistitelná identita uživatele. Složka individuálního uživatele/skupiny uživatelů/týmu uživatelů obsahuje tyto povinné údaje: - osobní a kontaktní údaje - Dohoda o poskytování služby - vyplněný dotazník o zdravotní způsobilosti - Individuální písemný plán/skupinový písemný plán/písemný plán týmu - složky obsahují povinné údaje

22 21 - poskytovatel má písemná pravidla pro nakládání s osobními údaji uživatelů a tato pravidla zahrnují i práva a povinnosti pracovníků při nakládání s osobními údaji uživatelů - pracovníci jsou seznámeni se základními povinnostmi zpracovatele údajů - v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů je s pracovníky sepsáno ujednání o závazku mlčenlivosti o osobních údajích uživatelů služby i mimo pracovní rámec - poskytovatel má vytvořen systém, jak zachází s osobními údaji v písemné a elektronické komunikaci 6.3 V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů dává uživatel poskytovateli písemný souhlas se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů. Pokud je uživatel nezletilý či zbavený způsobilosti k právním úkonům, podepisuje tento dokument jeho zákonný zástupce. - uživatelem (nebo jeho zákonným zástupcem) podepsaný písemný souhlas se shromažďováním osobních údajů je součástí Dohody 6.4 Poskytovatel služby AVK má zpracována pravidla pro sdělování osobních údajů třetím osobám nebo organizacím. Pro poskytnutí kvalitní služby je někdy nezbytné konzultovat situaci uživatele s dalšími osobami či institucemi. Uživatel podepisuje souhlas se zpracováváním osobních údajů, součástí kterého je i souhlas se sdílením osobních údajů třetím osobám. - souhlas se zpracováním osobních údajů obsahuje souhlas se sdělováním osobních údajů třetím osobám 6.5 Poskytovatel služby AVK má vypracována pravidla pro nakládání s osobními údaji dalších osob, které nejsou uživateli služby AVK, ale s jejichž údaji se v průběhu služby AVK setká. - poskytovatel má vypracována písemná pravidla pro nakládání s osobními údaji dalších osob, které nejsou uživateli AVK, ale s jejichž údaji se v průběhu služby AVK setká 6.6 Poskytovatel informuje uživatele při započetí spolupráce o možnosti nahlédnout do dokumentace, kterou o nich poskytovatel vede, tak jak to ukládá Zákon o ochraně osobních údajů. - existují písemná pravidla pro postup při jednání se zájemcem/uživatelem služby AVK - informace o možnosti nahlédnout do své dokumentace je součástí veřejně přístupného materiálu (Provozní řád) 6.7 Poskytovatel má zpracován systém archivace a skartace dokumentace podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro zpracování, evidenci a archivaci.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Standardy kvality. pro psychoterapii pomocí koně. Česká hiporehabilitační společnost

Standardy kvality. pro psychoterapii pomocí koně. Česká hiporehabilitační společnost Standardy kvality pro psychoterapii pomocí koně Česká hiporehabilitační společnost 20.12. 2013 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 ÚVOD... 3 DEFINICE TERMÍNŮ... 4 STANDARD č. 1... 5 Cíle a postupy v poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kladno, identifikátor: 5699588 POSLÁNÍ SLUŽBY Nízkoprahového zařízení

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel)

PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, spolek; Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 195, e-mail: spi@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA pro poskytování služby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace Směrnice vychází ze zákona č. 101/2000 Sb.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Kdo jsme? Poradna pro cizince a uprchlíky je jednou ze služeb nestátní neziskové organizace

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Terénní sociální práce v Plzeňském kraji,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 26681471, DIČ: CZ26681471 Tel: 775 579 735, 776 004 289, e-mail: infomatysek@seznam.cz, www.centrummatysek.cz jako osoba pověřená podle

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více