Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost"

Transkript

1 Standardy kvality pro Aktivity s využitím koní Česká hiporehabilitační společnost

2 1 Obsah Identifikační údaje Definice termínů...3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služby AVK....4 Poslání služby AVK Cíle služby AVK Zásady služby AVK Cílové skupiny pro AVK...5 Kontraindikace pro AVK Základní formy AVK Základní pracovní postupy při AVK STANDARD č. 2 - Ochrana práv osob STANDARD č. 3 - Jednání se zájemcem o službu AVK STANDARD č. 4 - Dohoda o poskytování služby AVK STANDARD č. 5 - Plánování průběhu služby AVK STANDARD č. 6 - Dokumentace o poskytování služby AVK.. 20 STANDARD č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby AVK STANDARD č. 8 - Návaznost služby AVK na další dostupné zdroje PERSONÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 9 - Personální a organizační zajištění služby AVK STANDARD č Profesní rozvoj zaměstnanců PROVOZNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č Informovanost o službě AVK a její místní a časová dostupnost STANDARD č Prostředí a podmínky. 32 STANDARD č Hiporehabilitační kůň STANDARD č Nouzové a havarijní situace STANDARD č Zajištění kvality poskytované služby STANDARD č Ekonomika Přehled doporučených interních dokumentů Zdroje 45

3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Autor: Česká hiporehabilitační společnost Editor: Mgr. Jindra Vladyková, Jana Theinerová Zpracovatelé: Mgr. Petra Křížová, Mgr. Miroslava Poláčková, Mgr. Veronika Piačková, Bc. Lenka Janková, Bc. Denisa Rosová,DiS. Verze provedení: 1. Autorská verze,

4 3 DEFINICE TERMÍNŮ Pro účely těchto standardů jsou definovány tyto termíny: Aktivity s využitím koní jedna z disciplín hiporehabilitace; metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. (dále jen AVK ) Služba AVK provozování AVK za účelem poskytnutí podpory a pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami Poskytovatel služby AVK právnická nebo fyzická osoba, poskytující službu AVK (dále jen poskytovatel ) Pracovník AVK osoba, která vykonává práci v rámci procesu AVK (zaměstnanec, dobrovolník, externí odborník) Zájemce o službu AVK osoba, která projevila zájem o poskytnutí bližších informací o službách, podmínkách jejich poskytování atd. s úmyslem jich využít, tzn. do uzavření dohody (dále jen zájemce ) Uživatel služby AVK osoba využívající služby AVK, tzn. od okamžiku uzavření dohody (dále jen uživatel ) Uživatelská organizace právnická osoba využívající služby AVK (zdravotnická, sociální, pedagogická nebo volnočasová organizace)

5 4 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby AVK POSLÁNÍM SLUŽBY AVK je pomáhat uživatelům v oblasti výchovy, vzdělávání a v rozvoji sociálních schopností a dovedností. CÍLEM SLUŽBY AVK je působit v oblasti pedagogiky a sociálních služeb. Využívá při tom motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířat na člověka. Obecné cíle AVK je možné rozdělit do těchto oblastí: rozvoj sociálních schopností a dovedností - posílení pozitivních osobnostních vlastností - spoluvytváření hodnotového systému - nácvik komunikace - nácvik schopnosti spolupracovat - prožití pocitu sounáležitosti (členství ve skupině) snížení rizika sociálního vyloučení - navázání nových kontaktů - posílení kontaktů v rodině - pomoc při zapojení do běžného života - aktivizace jedince rozvoj psychické kondice - rozvoj kognitivních funkcí - posílení sebevědomí - navození pozitivních změn v psychice - možnost relaxace a odpočinku pozitivní ovlivnění chování - zlepšení schopnosti sebekontroly - zlepšení soběstačnosti zlepšení zdraví a fyzické kondice - normalizace svalového napětí - lepšení pohybové koordinace a rovnováhy - rozvoj fyzické kondice usnadnění edukačních procesů - zážitková pedagogika (AVK lze využít v mnoha edukačních procesech jako motivačního prvku) pozitivní a smysluplné trávení volného času

6 5 ZÁSADY SLUŽBY AVK Poskytovatel služby AVK se při své činnosti řídí těmito základními zásadami: Diskrétnost Nic, co je v rámci služby zjištěno o uživateli, včetně informace o tom, že službu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo službu. Pracovník i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Nestrannost Služba je poskytována všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace a sociálního statusu. Podpora a pomoc jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníka. Nezávislost Poskytovatel a jeho pracovníci přistupují ke všem uživatelům tak, aby nevytvářeli jejich závislost na službě AVK. Individuální přístup Poskytovatel a jeho pracovníci přistupují ke každému uživateli individuálně; respektují jeho osobnost, individuální potřeby a možnosti. Tyto zásady jsou rozpracovány v dokumentu Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci (dále jen Etický kodex ). CÍLOVÉ SKUPINY PRO AVK AVK jsou zaměřeny na široké spektrum cílových skupin, které zahrnují jak osoby se zdravotním znevýhodněním, podle definice Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, tak osoby se specifickými potřebami. Cílové skupiny pro AVK jsou konkretizovány v materiálu Obecná metodika AVK. Obecně se AVK mohou zúčastnit osoby, které splňují tyto podmínky: - osoba vstupuje do procesu služby AVK dobrovolně - osoba je starší 18-ti let; osoba mladší 18-ti let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům se může AVK zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce - její zdravotní a psychický stav nebrání bezpečnému provádění AVK KONTRAINDIKACE PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY AVK: všeobecné kontraindikace platné pro jakékoliv formy služby AVK: - osoba je v akutním stádiu infekčního a horečnatého onemocnění - osoba je v akutním stádiu duševního onemocnění - osoba je pod vlivem alkoholu, drog a dalších omamných látek - osoba vykazuje zjevné známky vlivu léků nadměrně zpomalujících reakce, které negativně ovlivňují spolupráci s terapeutem či koněm - organické poruchy vědomí - těžké fáze demence - nezvládnutá alergie na zvířecí alergeny - záněty v akutní fázi - nezhojené dekubity - nedostatečně kompenzovaná epilepsie - zjevná nezvládnutá agrese vůči zvířatům a lidem - nezvládnutá fobie

7 6 specifické kontraindikace platné pro činnosti provozované na hřbetu koně: neurologické: - neovlivnitelná spasticita a hypotonie - záchvatovitá onemocnění těžkých forem - dekompenzovaný hydrocefalus - akutní protruse meziobratlových disků - roztroušená skleróza v akutní fázi - progredující neuromuskulární postižení - voperované kovové dlahy a hřebové synostosy - záleží na jejich umístění a stabilitě - nekompletní kostní pokrývka hlavy - akutní vertebrogenní algický syndrom - akutní kořenový syndrom ortopedické: - spondylolistéza a spondylolýza nad 1,5 cm posunu těla obratle - rané stavy po operaci - těžké formy systémových onemocnění v akutním stadiu (m. Bechtěrev, juvenilní revmatoidní arthritis) - klinicky aktivní artritidy - aseptické kloubní nekrózy v akutním stadiu (m. Perthes, m. Sheurmann) - luxace kyčelních kloubů vyšších stupňů - relativní kontraindikace - patologické změny dolních končetin bránící sedu pro polohy v sedu - zvýšená lomivost kostí (osteoporóza, Osteogenesis imperfekta) - atlantooccipitální instabilita (častá u m. Down) - relativní kontraindikace - páteřní synostózy - pokud je srůst rozsáhlý a brání přizpůsobení pohybu oblast interního lékařství a gynekologie: - dekompenzace jednotlivých systémů, orgánů - závažná onemocnění kardiovaskulárního systému (dysrytmie, karditidy, hypertenze III. a IV. stupně, aneurysma, riziko embolie) - poruchy krvácivosti a srážlivosti krve - respirační a srdeční insuficience - nestabilní angína pectoris - těhotenství chirurgické: - pooperační stavy v období hojení oftalmologické: - hrozící odchlípení sítnice - těžká myopie dermatologické: - kožní zánětlivé změny - trofické změny nad varixy ZÁKLADNÍ FORMY AVK - individuální AVK uživatel dosahuje svých individuálních cílů pomocí individuálních aktivit - skupinové AVK individuální uživatel je zařazen do skupiny a jeho individuálních cílů je dosahováno pomocí skupinových aktivit - týmové AVK uživatelé jsou součástí týmu, který má stanoven společný cíl

8 7 ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POSTUPY PŘI AVK se liší podle cíle, kterého je prostřednictvím AVK potřeba dosáhnout; podle cílové skupiny, na kterou jsou AVK zaměřeny, a podle formy AVK. Tyto pracovní postupy jsou rozpracovány v materiálu Obecná metodika AVK. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 1.1 Poskytovatel služby AVK poskytuje službu v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami; pracovníci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a řídí se Etickým kodexem. Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci ve znění schváleném Českou hiporehabilitační společností (dále jen ČHS ) vymezuje etiku AVK a je závazný pro pracovníky poskytovatele služby AVK sdružených v ČHS. Poslání, cíle a zásady včetně Etického kodexu chápe poskytovatel jako závazek veřejnosti a má je v písemné podobě. Veřejným závazkem je míněno, že všechny tyto základní formulace jsou zveřejňovány a veřejnost má plné právo od poskytovatele služby AVK očekávat, že se jimi při své činnosti bude řídit. Zmíněná prohlášení o službě se shodují ve všech základních materiálech poskytovatele se zněním schváleným ČHS a jsou v písemné formě volně přístupná veřejnosti. - veřejně přístupné formulace poslání, cílů a zásad včetně Etického kodexu pracovníka v hiporehabilitaci (nástěnka, informační materiály, webové stránky nebo výroční zpráva) - pracovníci se zavazují k mlčenlivosti, která je součástí smluv o pracovněprávních vztazích - ve všech dokumentech zveřejňovaných poskytovatelem (nástěnky, informační materiály, webové stránky, výroční zprávy) jsou definice poslání, cílů a zásad totožné a shodné se zněním schváleným ČHS 1.2 Poskytovatel má definovány konkrétní cílové skupiny podle svých individuálních možností. Obecná definice cílových skupin, podmínky pro účast v AVK a kontraindikace pro poskytnutí služby AVK je uvedena v úvodu tohoto standardu. Cílové skupiny, na které je AVK zaměřeno, jsou rozpracovány v materiálu Obecná metodika AVK. Jednotliví poskytovatelé si podle svých individuálních možností (technické vybavení střediska, vzdělání a zkušenosti pracovníků) vybírají, kterým konkrétním cílovým skupinám se při své činnosti budou věnovat. - definice konkrétních cílových skupin uvedená v Provozním řádu - definované cílové skupiny odpovídají technickému vybavení střediska, vzdělání a zkušenostem pracovníků - Obecná metodika AVK 1.3 Poskytovatel je vázán pravidly Obecné metodiky AVK a v praxi se jimi řídí. Obecný rámec metodiky AVK je popsán v materiálu Obecná metodika AVK, který je závazný pro všechny poskytovatele služby AVK sdružené v ČHS a je veřejně přístupný.

9 8 Obecná metodika AVK zahrnuje zejména popis vedení, řízení a hodnocení služby AVK včetně konkrétních metodických postupů vázaných na jednotlivé cílové skupiny a cíle AVK. - Obecná metodika AVK - průběh práce s uživateli vychází z Obecné metodiky AVK a všichni pracovníci, kteří s uživateli pracují, se jí řídí

10 9 STANDARD č. 2 Ochrana práv osob Poskytovatel ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 2.1 Poskytovatel služby AVK má písemně definovány situace možného porušování základních lidských práv a svobod uživatelů služeb a stanoveny vnitřní mechanismy, které zamezují jejich porušování. Při poskytování služby AVK může docházet k situacím, kdy jsou porušována základní lidská práva a svobody uživatelů. Poskytovatel služby AVK zná tyto situace, má stanovené vnitřní mechanismy, které tomuto porušování zamezují, a v případě potřeby je v praxi využívá. - existují písemná pravidla ochrany práv uživatelů, která obsahují: výčet oblastí, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost návody, jak ve vyjmenovaných situacích postupovat návody, jak postupovat v případě porušení těchto pravidel (návody jsou konkrétní pro daného poskytovatele) - tato vnitřní pravidla jsou součástí vzdělávání pracovníků - pracovníci jsou k dodržování vnitřních pravidel ochrany práv uživatelů zavázáni (pracovní smlouvou nebo čestným prohlášením) 2.2 Poskytovatel služby AVK má definovány situace, kdy by mohlo dojít ke střetům zájmů zařízení nebo pracovníků zařízení se zájemci nebo uživateli; má písemně zpracována vnitřní pravidla, která možným střetům zájmů zamezují a v praxi se jimi řídí. Každý poskytovatel si podle svých konkrétních podmínek definuje situace, kdy ke střetu zájmů dochází a stanoví postupy jejich prevence a řešení. - existuje definice situací týkajících se možných střetů zájmů zařízení nebo pracovníků zařízení se zájmy zájemců a uživatelů a jsou písemně zpracovány konkrétní postupy jejich prevence a řešení (Organizační řád) - pracovníci jsou si vědomi možných střetů zájmů a rozumějí tomuto pojmu 2.3 Rozhodnutí uživatele o řešení vlastní nepříznivé sociální situace prostřednictvím služby AVK je respektováno. - uživatelé služby se účastní rozhodovacího procesu a ve složkách jednotlivých uživatelů jsou o tom doklady - pracovníci jsou si vědomi míry podpory, kterou mají konkrétním uživatelům poskytnout k tomu, aby byli partnery při rozhodování

11 10 - pracovníci ovládají komunikační techniky adekvátní potřebám cílové skupiny - uživatelé jsou přiměřeným způsobem motivováni k aktivnímu hledání vlastních řešení své situace 2.4 Zájemci o službu AVK /uživateli služeb AVK, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, je věnována zvláštní pozornost. V těchto případech hrozí větší riziko manipulace se zájemcem/uživatelem. Při jednání se zájemcem/uživatelem zbaveným způsobilosti k právním úkonům věnují pracovníci provozovatele pozornost tomu, zda zájemce/uživatel všemu rozumí. Pracovníci vědí, jak se zájemcem/uživatelem zbaveným způsobilosti k právním úkonům pracovat a komunikovat. Zákonný zástupce zájemce o službu je přítomen u vstupního jednání se zájemcem, včetně uzavírání Dohody o poskytování služby. V případě podepisování konkrétních dokumentů je podepisuje spolu se zájemcem o službu, pokud je zájemcův podpis možný. Zákonný zástupce poskytuje pracovníkům veškeré dostupné informace o nejvhodnějším způsobu komunikace a spolupráce se zájemcem/uživatelem. Účast zákonného zástupce během vlastní AVK je vítána, nikoliv nutná (pokud přímou asistenci nevyžaduje znevýhodnění uživatele). - existují písemná pravidla pro jednání se zájemci/uživateli, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům

12 11 STANDARD č. 3 Jednání se zájemcem o službu AVK Pracovníci poskytovatele jednají se zájemcem o službu AVK podle zásad služby AVK definovaných ve standardu č. 1 a poskytují mu všechny potřebné informace srozumitelným způsobem. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 3.1 Zájemce o službu je před uzavřením Dohody seznámen s rozsahem a formou služby, podmínkami a způsobem jejího poskytování a její cenou. Cílem pracovníků poskytovatele je zprostředkovat dostatečné množství informací o službě způsobem, který odpovídá komunikačním schopnostem zájemce a případně respektovat právo zájemce službu nevyužít. V průběhu celého jednání se pracovník ujišťuje, zda zájemce (popřípadě jeho zákonný zástupce) - viz Standard č. 2 - všem informacím rozumí. Legitimním výsledkem této fáze může být i konstatování, že z nějakého důvodu ke spolupráci nemůže dojít. Jedná se o tyto situace: - cíle zájemce nejsou řešitelné prostřednictvím AVK - zájemce není schopen nebo ochoten plnit podmínky účasti - kontraindikace pro poskytnutí služby AVK vyjmenované ve Standardu č. 1 - existují písemná pravidla pro postup při jednání se zájemcem - potřebné informace o službě jsou zpracovány v tištěné podobě a veřejně přístupné zájemcům - na místě přístupném zájemcům o službu je viditelně vyvěšen ceník služby AVK - na místě přístupném zájemcům o službu je vyvěšen Provozní řád s uvedením podmínek a způsobu poskytování služby 3.2 Informace o službě jsou zájemcům poskytovány tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji využijí či nikoliv. Informace o službě odpovídají komunikačním schopnostem cílové skupiny zájemců. - poskytovatel má vytvořeny informační materiály odpovídající schopnostem cílových skupin, kterým službu poskytuje 3.3 Poskytovatel má stanovena pravidla, podle kterých může zájemce o službu odmítnout. Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby zájemci: - zájemce nesplňuje kritéria cílové skupiny - poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá - poskytovatel nemá dostatečné personální, technické a věcné vybavení k poskytnutí služby zájemci se specifickými potřebami

13 12 - kontraindikace jmenované ve Standardu č. 1 - poskytovatel má písemně zpracována pravidla pro odmítnutí zájemce a návod, jak při odmítnutí zájemce postupovat - důvody odmítnutí jsou součástí veřejně přístupného materiálu (Provozní řád) - poskytovatel vede registr odmítnutých zájemců

14 13 STANDARD č. 4 Dohoda o poskytování služby AVK Služba AVK je uživateli nebo uživatelské organizaci poskytována na základě písemné Dohody o poskytování služby (dále jen Dohoda ). Dohoda stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně cílů, které má služba naplňovat. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 4.1 Pracovník a uživatel uzavírají Dohodu o poskytování služby, která je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Okamžikem uzavření Dohody se zájemce o službu stává uživatelem služby. Dohoda obsahuje tyto informace: - identifikační data obou stran (název a adresa poskytovatele; jméno, příjmení a adresa uživatele) - cíle, kterých má být v průběhu služby dosaženo - forma poskytované služby - cena poskytované služby - práva a povinnosti poskytovatele a jeho pracovníků - práva a povinnosti uživatele a jeho případného doprovodu - sankce v případě neplnění dohody - informace o ukončení služby a o jejím opětovném využívání - informace o seznámení uživatele s Provozním řádem střediska - informace o seznámení uživatele se Zásadami chování při kontaktu se zvířaty - souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů - datum a místo podpisu Dohody - podpisy obou stran - jako příloha je součástí Dohody dotazník o zdravotní způsobilosti uživatele - poskytovatel má zpracován vzor Dohody s uživatelem - poskytovatel má písemně zpracovány Zásady chování při kontaktu se zvířaty a Provozní řád - poskytovatel má vypracován dotazník o zdravotní způsobilosti uživatele 4.2 Pokud je zájemcem o službu AVK uživatelská organizace, je Dohoda uzavřena s ní. V tomto případě vyplní uživatelská organizace jeden vstupní formulář za všechny jí vyslané uživatele služby AVK, potvrdí jejich zdravotní způsobilost pro účast při AVK a zodpovídá také za průběžné sledování jejich zdravotního stavu. V případě jednorázového využití služby AVK uživatelskou organizací není nutné vyplnit vstupní formulář, uživatelská organizace pouze potvrdí zdravotní způsobilost jí vyslaných uživatelů.

15 14 Tato Dohoda obsahuje: - identifikační data obou stran (název a adresa uživatelské organizace, název a adresa poskytovatele služby) - informace o tom, kdo zodpovídá za uživatele v průběhu využívání služby - cíl služby - forma poskytované služby - cena poskytované služby - práva a povinnosti obou stran - možnosti ukončení služby - sankce v případě neplnění dohody - informace o seznámení uživatelů s Provozním řádem - informace o seznámení uživatelů se Zásadami chování při kontaktu se zvířaty - souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů - datum a místo podpisu Dohody - podpisy obou stran - jako příloha je součástí Dohody potvrzení o zdravotní způsobilosti všech uživatelů vyslaných uživatelskou organizací. - poskytovatel má zpracován vzor Dohody s uživatelskou organizací - poskytovatel má písemně zpracovány Zásady chování při kontaktu se zvířaty a Provozní řád - poskytovatel má vypracován vzor vstupního formuláře a jeho součástí je i potvrzení o zdravotní způsobilosti všech uživatelů vyslaných uživatelskou organizací 4.3 Dohodu uzavírá odpovědný pracovník. - poskytovatel má v Organizačním řádu stanoveno, kdo rozhoduje o poskytnutí služby a podepisuje Dohodu 4.4 Poskytovatel služby AVK dbá na to, aby zájemce o službu/uživatel služby rozuměl obsahu a účelu Dohody. Poskytovatel ví, jak překonat případné komunikační bariéry se zájemci o službu a uživateli. V průběhu celé konzultace se pracovník ujišťuje, zda uživatel všem informacím rozumí a v průběhu rozhovoru ho nabádá, aby se v případě nejasností ptal. Informace jsou zájemci sdělovány formou pro něj srozumitelnou, která vychází z jeho možností a schopností. - poskytovatel má vypracovaný návod, jak sjednat Dohodu s uživateli zbavenými způsobilosti k právním úkonům - poskytovatel má vypracovaná písemná pravidla pro postup při jednání se zájemci/uživateli služby AVK 4.5 Uživatel může Dohodu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Uživatel si je vědom práva na ukončení služby bez udání důvodu. - ustanovení vypovídající o možnosti ukončení služby uživatelem je součástí Dohody - poskytovatel má zpracována písemná pravidla pro postup při ukončení spolupráce s uživatelem

16 Poskytovatel má písemně stanovena pravidla, za jakých může Dohodu vypovědět. Důvody pro vypovězení Dohody: 1. poskytovatel není schopen službu poskytovat (z technických nebo provozních důvodů) 2. objevila se některá z kontraindikací vyjmenovaných ve Standardu č. 1, pro kterou je poskytování služby nebezpečné či nekvalitní 3. uživatel neplní dohodnuté smluvní podmínky - poskytovatel má zpracována písemná pravidla pro postup při ukončení spolupráce s uživatelem - důvody pro vypovězení Dohody jsou její součástí 4.7 Uzavřené Dohody jsou evidovány. - poskytovatel vede evidenci uzavřených Dohod

17 16 STANDARD č. 5 Plánování průběhu služby AVK Poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno především na jeho schopnostech. Průběh služby je přiměřeně plánován. Individuální uživatel má možnost výběru vstoupit do procesu služby AVK jako jednotlivec nebo jako člen skupiny uživatelů. Vhodnou skupinu vybírá instruktor pro AVK. Vstupuje-li do procesu služby AVK skupina uživatelů, vyslaná jinou právnickou osobou, může mít poskytování služby formu skupinovou, kdy je individuální uživatel zařazen do skupiny a jeho individuálních cílů je dosahováno pomocí skupinových aktivit, nebo týmovou, kdy jsou uživatelé součástí týmu, který má stanoven společný cíl. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ Plánování průběhu služby AVK pro individuálního uživatele Individuální uživatel je uživatel služby AVK, jehož cíle jsou řešeny pomocí individuálních aktivit. 5.1 Poskytovatel plánuje společně s uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem průběh služby AVK, který vychází ze schopností a možností uživatele a sleduje dosažení jeho osobních cílů. Pracovníkům jsou známy schopnosti, možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů. - uživatelé nebo jejich zákonní zástupci se podílí na přípravě plánu, jeho případné změny jsou s nimi konzultovány - skutečné poskytování služeb odpovídá naplánovaným postupům 5.2 Výstupem z plánování je individuální písemný plán, který obsahuje tyto základní části: - identifikační data ( jméno a příjmení uživatele, popř. jeho zákonného zástupce) - datum vzniku plánu - popis aktuální situace, v níž se uživatel nachází - cíle uživatele - plán postupu dosažení cílů - forma poskytované služby - jméno a podpis pracovníka, který plán sestavil - písemné hodnocení dosavadního průběhu - četnost hodnocení je závislá na délce poskytované služby - závěrečné písemné hodnocení

18 17 - osobní složka uživatele obsahuje Individuální plán uživatele 5.3 Naplňování osobních cílů uživatele je v průběhu služby vyhodnocováno instruktorem pro AVK. Uživatel má možnost měnit své osobní cíle. Individuální plán uživatele je průběžně vyhodnocován, případně měněn podle jeho individuálních potřeb. Periodicita hodnocení plánu je závislá na délce poskytované služby. Uživatel se účastní závěrečného hodnocení plánu. - hodnocení a změny plánu jsou zaznamenány v Individuálním písemném plánu uživatele 5.4 Poskytovatel vede záznamy o průběhu služby v osobní složce uživatele. - osobní složka uživatele obsahuje stručné záznamy o průběhu služby (domluvené aktivity, jejich průběh, změny uživatelova stavu, problémy a jejich řešení) Plánování průběhu služby AVK pro skupinu individuálních uživatelů Skupina se skládá z jednotlivých individuálních uživatelů, jejichž cíle jsou řešeny v rámci skupiny pomocí skupinových i individuálních aktivit. 5.5 Průběh služby AVK vychází ze schopností a možností uživatelů konkrétní skupiny a směřuje k plnění jejich individuálních cílů. Pracovníkům jsou známy schopnosti, možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů a na jejich základě plánují aktivity skupiny tak, aby docházelo k plnění jejich individuálních cílů. - skutečné poskytování služeb odpovídá naplánovaným postupům 5.6 Výstupem z plánování je Skupinový písemný plán, který by měl obsahovat tyto základní části: - identifikační data (jména a příjmení uživatelů popř. jejich zákonných zástupců nebo název vysílající organizace, a jména a příjmení uživatelů, které organizace vysílá) - datum vzniku plánu - popis aktuální situace - cíle skupiny - plán postupu dosažení cílů - forma poskytované služby - jméno a podpis pracovníka, který plán sestavil - písemné hodnocení dosavadního průběhu služby - závěrečné písemné hodnocení - složka skupiny obsahuje Skupinový písemný plán

19 Naplňování cílů skupiny je v průběhu služby vyhodnocováno a v případě potřeby je plán měněn podle aktuálních potřeb uživatelů. Periodicita hodnocení plánu je závislá na délce poskytované služby. - hodnocení a změny plánu jsou zaznamenány ve Skupinovém písemném plánu 5.8 Průběh služby je poskytovatelem zaznamenáván do složky skupiny. - složka skupiny obsahuje stručné záznamy o průběhu služby Plánování průběhu služby AVK pro tým uživatelů 5.9 Průběh služby AVK vychází ze schopností a možností uživatelů konkrétního týmu a směřuje k plnění jejich společného cíle. Pracovníkům jsou známy schopnosti, možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů v týmu a na jejich základě plánují aktivity týmu tak, aby docházelo k plnění jejich společného cíle. - skutečné poskytování služby odpovídá naplánovaným postupům 5.10 Výstupem z plánování je Písemný plán týmu, který by měl obsahovat tyto základní části: - identifikační data ( název vysílající organizace, jména uživatelů - datum vzniku plánu - popis aktuální situace - cíle týmu - plán postupu dosažení cílů - forma poskytované služby - jméno a podpis pracovníka, který plán sestavil - písemné hodnocení dosavadního průběhu služby - závěrečné písemné hodnocení - složka skupiny obsahuje Písemný plán týmu 5.11 Naplňování cílů týmu je v průběhu služby vyhodnocováno a v případě potřeby je plán měněn podle aktuálních potřeb týmu. Periodicita hodnocení plánu je závislá na délce poskytované služby. - hodnocení a změny plánu jsou zaznamenány v Písemném plánu týmu 5.12 Průběh služby je poskytovatelem zaznamenáván do složky týmu. - složka týmu obsahuje stručné záznamy o průběhu služby 5.13 Poskytovatel uplatňuje systém sdílení potřebných informací mezi jednotlivými pracovníky.

20 19 - složky individuálních uživatelů, skupin uživatelů a týmů uživatelů jsou přístupné všem pracovníkům Instruktorům AVK, kteří s těmito uživateli pracují

21 20 STANDARD č. 6 Dokumentace o poskytování služby AVK Poskytovatel je povinen vést dokumentaci uživatele, skupiny nebo týmu uživatelů (dále jen dokumentace ) služby AVK, umožnit uživatelům nahlédnutí do jejich dokumentace a zajistit, že s těmito informacemi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) Každý, kdo zpracovává nebo hodlá zpracovávat osobní údaje, je podle tohoto zákona povinen oznámit to Úřadu pro ochranu osobních údajů. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 6.1 Poskytovatel vede osobní dokumentaci každého individuálního uživatele služby AVK při individuálním využívání služby AVK, dokumentaci skupiny při skupinovém využívání služby AVK nebo dokumentaci týmu při týmovém využívání služby AVK, a to od počátku služby až po její ukončení. Dokumentace, která je vedena v písemné podobě, je chráněna v uzamykatelné kartotéce a mají k ní přístup pouze oprávnění pracovníci služby AVK. Dokumentace, která je vedena v elektronické podobě, je zajištěna heslem a mají k ní přístup pouze oprávnění pracovníci služby AVK. - poskytovatel má vytvořen systém vedení, ukládání a evidování složek individuálních uživatelů, skupin uživatelů a týmů uživatelů 6.2 Poskytovatel pracuje pouze s těmi osobními údaji uživatelů služeb, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a kvalitní služby a při nakládání s osobními údaji uživatele postupuje v souladu s obecně závaznými normami, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Cílem je vytvoření systému práce s osobními údaji, který umožní, aby služby byly poskytovány odborně a byla ochráněna práva uživatelů. Za osobní údaje uživatelů jsou považovány ty údaje, na základě kterých by byla zjistitelná identita uživatele. Složka individuálního uživatele/skupiny uživatelů/týmu uživatelů obsahuje tyto povinné údaje: - osobní a kontaktní údaje - Dohoda o poskytování služby - vyplněný dotazník o zdravotní způsobilosti - Individuální písemný plán/skupinový písemný plán/písemný plán týmu - složky obsahují povinné údaje

22 21 - poskytovatel má písemná pravidla pro nakládání s osobními údaji uživatelů a tato pravidla zahrnují i práva a povinnosti pracovníků při nakládání s osobními údaji uživatelů - pracovníci jsou seznámeni se základními povinnostmi zpracovatele údajů - v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů je s pracovníky sepsáno ujednání o závazku mlčenlivosti o osobních údajích uživatelů služby i mimo pracovní rámec - poskytovatel má vytvořen systém, jak zachází s osobními údaji v písemné a elektronické komunikaci 6.3 V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů dává uživatel poskytovateli písemný souhlas se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů. Pokud je uživatel nezletilý či zbavený způsobilosti k právním úkonům, podepisuje tento dokument jeho zákonný zástupce. - uživatelem (nebo jeho zákonným zástupcem) podepsaný písemný souhlas se shromažďováním osobních údajů je součástí Dohody 6.4 Poskytovatel služby AVK má zpracována pravidla pro sdělování osobních údajů třetím osobám nebo organizacím. Pro poskytnutí kvalitní služby je někdy nezbytné konzultovat situaci uživatele s dalšími osobami či institucemi. Uživatel podepisuje souhlas se zpracováváním osobních údajů, součástí kterého je i souhlas se sdílením osobních údajů třetím osobám. - souhlas se zpracováním osobních údajů obsahuje souhlas se sdělováním osobních údajů třetím osobám 6.5 Poskytovatel služby AVK má vypracována pravidla pro nakládání s osobními údaji dalších osob, které nejsou uživateli služby AVK, ale s jejichž údaji se v průběhu služby AVK setká. - poskytovatel má vypracována písemná pravidla pro nakládání s osobními údaji dalších osob, které nejsou uživateli AVK, ale s jejichž údaji se v průběhu služby AVK setká 6.6 Poskytovatel informuje uživatele při započetí spolupráce o možnosti nahlédnout do dokumentace, kterou o nich poskytovatel vede, tak jak to ukládá Zákon o ochraně osobních údajů. - existují písemná pravidla pro postup při jednání se zájemcem/uživatelem služby AVK - informace o možnosti nahlédnout do své dokumentace je součástí veřejně přístupného materiálu (Provozní řád) 6.7 Poskytovatel má zpracován systém archivace a skartace dokumentace podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro zpracování, evidenci a archivaci.

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Obsah 1. Místní a časová dostupnost 1a 1 1b 6 2. Prostředí a podmínky 2a 9 2b 9 2c 10 2d 10 3. Informovanost

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Aktualizace platná od 17.8.2009 Název poskytovatele

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Kritéritum 1 - Místní a časová dostupnost Orgán sociálně-právní ochrany ÚMČ Brno-Bosonohy zajišťuje poskytování sociálněprávní ochrany na celém území správního

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více