Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality. pro Aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost"

Transkript

1 Standardy kvality pro Aktivity s využitím koní Česká hiporehabilitační společnost

2 1 Obsah Identifikační údaje Definice termínů...3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služby AVK....4 Poslání služby AVK Cíle služby AVK Zásady služby AVK Cílové skupiny pro AVK...5 Kontraindikace pro AVK Základní formy AVK Základní pracovní postupy při AVK STANDARD č. 2 - Ochrana práv osob STANDARD č. 3 - Jednání se zájemcem o službu AVK STANDARD č. 4 - Dohoda o poskytování služby AVK STANDARD č. 5 - Plánování průběhu služby AVK STANDARD č. 6 - Dokumentace o poskytování služby AVK.. 20 STANDARD č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby AVK STANDARD č. 8 - Návaznost služby AVK na další dostupné zdroje PERSONÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 9 - Personální a organizační zajištění služby AVK STANDARD č Profesní rozvoj zaměstnanců PROVOZNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č Informovanost o službě AVK a její místní a časová dostupnost STANDARD č Prostředí a podmínky. 32 STANDARD č Hiporehabilitační kůň STANDARD č Nouzové a havarijní situace STANDARD č Zajištění kvality poskytované služby STANDARD č Ekonomika Přehled doporučených interních dokumentů Zdroje 45

3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Autor: Česká hiporehabilitační společnost Editor: Mgr. Jindra Vladyková, Jana Theinerová Zpracovatelé: Mgr. Petra Křížová, Mgr. Miroslava Poláčková, Mgr. Veronika Piačková, Bc. Lenka Janková, Bc. Denisa Rosová,DiS. Verze provedení: 1. Autorská verze,

4 3 DEFINICE TERMÍNŮ Pro účely těchto standardů jsou definovány tyto termíny: Aktivity s využitím koní jedna z disciplín hiporehabilitace; metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. (dále jen AVK ) Služba AVK provozování AVK za účelem poskytnutí podpory a pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami Poskytovatel služby AVK právnická nebo fyzická osoba, poskytující službu AVK (dále jen poskytovatel ) Pracovník AVK osoba, která vykonává práci v rámci procesu AVK (zaměstnanec, dobrovolník, externí odborník) Zájemce o službu AVK osoba, která projevila zájem o poskytnutí bližších informací o službách, podmínkách jejich poskytování atd. s úmyslem jich využít, tzn. do uzavření dohody (dále jen zájemce ) Uživatel služby AVK osoba využívající služby AVK, tzn. od okamžiku uzavření dohody (dále jen uživatel ) Uživatelská organizace právnická osoba využívající služby AVK (zdravotnická, sociální, pedagogická nebo volnočasová organizace)

5 4 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY STANDARD č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby AVK POSLÁNÍM SLUŽBY AVK je pomáhat uživatelům v oblasti výchovy, vzdělávání a v rozvoji sociálních schopností a dovedností. CÍLEM SLUŽBY AVK je působit v oblasti pedagogiky a sociálních služeb. Využívá při tom motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířat na člověka. Obecné cíle AVK je možné rozdělit do těchto oblastí: rozvoj sociálních schopností a dovedností - posílení pozitivních osobnostních vlastností - spoluvytváření hodnotového systému - nácvik komunikace - nácvik schopnosti spolupracovat - prožití pocitu sounáležitosti (členství ve skupině) snížení rizika sociálního vyloučení - navázání nových kontaktů - posílení kontaktů v rodině - pomoc při zapojení do běžného života - aktivizace jedince rozvoj psychické kondice - rozvoj kognitivních funkcí - posílení sebevědomí - navození pozitivních změn v psychice - možnost relaxace a odpočinku pozitivní ovlivnění chování - zlepšení schopnosti sebekontroly - zlepšení soběstačnosti zlepšení zdraví a fyzické kondice - normalizace svalového napětí - lepšení pohybové koordinace a rovnováhy - rozvoj fyzické kondice usnadnění edukačních procesů - zážitková pedagogika (AVK lze využít v mnoha edukačních procesech jako motivačního prvku) pozitivní a smysluplné trávení volného času

6 5 ZÁSADY SLUŽBY AVK Poskytovatel služby AVK se při své činnosti řídí těmito základními zásadami: Diskrétnost Nic, co je v rámci služby zjištěno o uživateli, včetně informace o tom, že službu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo službu. Pracovník i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Nestrannost Služba je poskytována všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace a sociálního statusu. Podpora a pomoc jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníka. Nezávislost Poskytovatel a jeho pracovníci přistupují ke všem uživatelům tak, aby nevytvářeli jejich závislost na službě AVK. Individuální přístup Poskytovatel a jeho pracovníci přistupují ke každému uživateli individuálně; respektují jeho osobnost, individuální potřeby a možnosti. Tyto zásady jsou rozpracovány v dokumentu Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci (dále jen Etický kodex ). CÍLOVÉ SKUPINY PRO AVK AVK jsou zaměřeny na široké spektrum cílových skupin, které zahrnují jak osoby se zdravotním znevýhodněním, podle definice Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, tak osoby se specifickými potřebami. Cílové skupiny pro AVK jsou konkretizovány v materiálu Obecná metodika AVK. Obecně se AVK mohou zúčastnit osoby, které splňují tyto podmínky: - osoba vstupuje do procesu služby AVK dobrovolně - osoba je starší 18-ti let; osoba mladší 18-ti let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům se může AVK zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce - její zdravotní a psychický stav nebrání bezpečnému provádění AVK KONTRAINDIKACE PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY AVK: všeobecné kontraindikace platné pro jakékoliv formy služby AVK: - osoba je v akutním stádiu infekčního a horečnatého onemocnění - osoba je v akutním stádiu duševního onemocnění - osoba je pod vlivem alkoholu, drog a dalších omamných látek - osoba vykazuje zjevné známky vlivu léků nadměrně zpomalujících reakce, které negativně ovlivňují spolupráci s terapeutem či koněm - organické poruchy vědomí - těžké fáze demence - nezvládnutá alergie na zvířecí alergeny - záněty v akutní fázi - nezhojené dekubity - nedostatečně kompenzovaná epilepsie - zjevná nezvládnutá agrese vůči zvířatům a lidem - nezvládnutá fobie

7 6 specifické kontraindikace platné pro činnosti provozované na hřbetu koně: neurologické: - neovlivnitelná spasticita a hypotonie - záchvatovitá onemocnění těžkých forem - dekompenzovaný hydrocefalus - akutní protruse meziobratlových disků - roztroušená skleróza v akutní fázi - progredující neuromuskulární postižení - voperované kovové dlahy a hřebové synostosy - záleží na jejich umístění a stabilitě - nekompletní kostní pokrývka hlavy - akutní vertebrogenní algický syndrom - akutní kořenový syndrom ortopedické: - spondylolistéza a spondylolýza nad 1,5 cm posunu těla obratle - rané stavy po operaci - těžké formy systémových onemocnění v akutním stadiu (m. Bechtěrev, juvenilní revmatoidní arthritis) - klinicky aktivní artritidy - aseptické kloubní nekrózy v akutním stadiu (m. Perthes, m. Sheurmann) - luxace kyčelních kloubů vyšších stupňů - relativní kontraindikace - patologické změny dolních končetin bránící sedu pro polohy v sedu - zvýšená lomivost kostí (osteoporóza, Osteogenesis imperfekta) - atlantooccipitální instabilita (častá u m. Down) - relativní kontraindikace - páteřní synostózy - pokud je srůst rozsáhlý a brání přizpůsobení pohybu oblast interního lékařství a gynekologie: - dekompenzace jednotlivých systémů, orgánů - závažná onemocnění kardiovaskulárního systému (dysrytmie, karditidy, hypertenze III. a IV. stupně, aneurysma, riziko embolie) - poruchy krvácivosti a srážlivosti krve - respirační a srdeční insuficience - nestabilní angína pectoris - těhotenství chirurgické: - pooperační stavy v období hojení oftalmologické: - hrozící odchlípení sítnice - těžká myopie dermatologické: - kožní zánětlivé změny - trofické změny nad varixy ZÁKLADNÍ FORMY AVK - individuální AVK uživatel dosahuje svých individuálních cílů pomocí individuálních aktivit - skupinové AVK individuální uživatel je zařazen do skupiny a jeho individuálních cílů je dosahováno pomocí skupinových aktivit - týmové AVK uživatelé jsou součástí týmu, který má stanoven společný cíl

8 7 ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POSTUPY PŘI AVK se liší podle cíle, kterého je prostřednictvím AVK potřeba dosáhnout; podle cílové skupiny, na kterou jsou AVK zaměřeny, a podle formy AVK. Tyto pracovní postupy jsou rozpracovány v materiálu Obecná metodika AVK. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 1.1 Poskytovatel služby AVK poskytuje službu v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami; pracovníci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a řídí se Etickým kodexem. Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci ve znění schváleném Českou hiporehabilitační společností (dále jen ČHS ) vymezuje etiku AVK a je závazný pro pracovníky poskytovatele služby AVK sdružených v ČHS. Poslání, cíle a zásady včetně Etického kodexu chápe poskytovatel jako závazek veřejnosti a má je v písemné podobě. Veřejným závazkem je míněno, že všechny tyto základní formulace jsou zveřejňovány a veřejnost má plné právo od poskytovatele služby AVK očekávat, že se jimi při své činnosti bude řídit. Zmíněná prohlášení o službě se shodují ve všech základních materiálech poskytovatele se zněním schváleným ČHS a jsou v písemné formě volně přístupná veřejnosti. - veřejně přístupné formulace poslání, cílů a zásad včetně Etického kodexu pracovníka v hiporehabilitaci (nástěnka, informační materiály, webové stránky nebo výroční zpráva) - pracovníci se zavazují k mlčenlivosti, která je součástí smluv o pracovněprávních vztazích - ve všech dokumentech zveřejňovaných poskytovatelem (nástěnky, informační materiály, webové stránky, výroční zprávy) jsou definice poslání, cílů a zásad totožné a shodné se zněním schváleným ČHS 1.2 Poskytovatel má definovány konkrétní cílové skupiny podle svých individuálních možností. Obecná definice cílových skupin, podmínky pro účast v AVK a kontraindikace pro poskytnutí služby AVK je uvedena v úvodu tohoto standardu. Cílové skupiny, na které je AVK zaměřeno, jsou rozpracovány v materiálu Obecná metodika AVK. Jednotliví poskytovatelé si podle svých individuálních možností (technické vybavení střediska, vzdělání a zkušenosti pracovníků) vybírají, kterým konkrétním cílovým skupinám se při své činnosti budou věnovat. - definice konkrétních cílových skupin uvedená v Provozním řádu - definované cílové skupiny odpovídají technickému vybavení střediska, vzdělání a zkušenostem pracovníků - Obecná metodika AVK 1.3 Poskytovatel je vázán pravidly Obecné metodiky AVK a v praxi se jimi řídí. Obecný rámec metodiky AVK je popsán v materiálu Obecná metodika AVK, který je závazný pro všechny poskytovatele služby AVK sdružené v ČHS a je veřejně přístupný.

9 8 Obecná metodika AVK zahrnuje zejména popis vedení, řízení a hodnocení služby AVK včetně konkrétních metodických postupů vázaných na jednotlivé cílové skupiny a cíle AVK. - Obecná metodika AVK - průběh práce s uživateli vychází z Obecné metodiky AVK a všichni pracovníci, kteří s uživateli pracují, se jí řídí

10 9 STANDARD č. 2 Ochrana práv osob Poskytovatel ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 2.1 Poskytovatel služby AVK má písemně definovány situace možného porušování základních lidských práv a svobod uživatelů služeb a stanoveny vnitřní mechanismy, které zamezují jejich porušování. Při poskytování služby AVK může docházet k situacím, kdy jsou porušována základní lidská práva a svobody uživatelů. Poskytovatel služby AVK zná tyto situace, má stanovené vnitřní mechanismy, které tomuto porušování zamezují, a v případě potřeby je v praxi využívá. - existují písemná pravidla ochrany práv uživatelů, která obsahují: výčet oblastí, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost návody, jak ve vyjmenovaných situacích postupovat návody, jak postupovat v případě porušení těchto pravidel (návody jsou konkrétní pro daného poskytovatele) - tato vnitřní pravidla jsou součástí vzdělávání pracovníků - pracovníci jsou k dodržování vnitřních pravidel ochrany práv uživatelů zavázáni (pracovní smlouvou nebo čestným prohlášením) 2.2 Poskytovatel služby AVK má definovány situace, kdy by mohlo dojít ke střetům zájmů zařízení nebo pracovníků zařízení se zájemci nebo uživateli; má písemně zpracována vnitřní pravidla, která možným střetům zájmů zamezují a v praxi se jimi řídí. Každý poskytovatel si podle svých konkrétních podmínek definuje situace, kdy ke střetu zájmů dochází a stanoví postupy jejich prevence a řešení. - existuje definice situací týkajících se možných střetů zájmů zařízení nebo pracovníků zařízení se zájmy zájemců a uživatelů a jsou písemně zpracovány konkrétní postupy jejich prevence a řešení (Organizační řád) - pracovníci jsou si vědomi možných střetů zájmů a rozumějí tomuto pojmu 2.3 Rozhodnutí uživatele o řešení vlastní nepříznivé sociální situace prostřednictvím služby AVK je respektováno. - uživatelé služby se účastní rozhodovacího procesu a ve složkách jednotlivých uživatelů jsou o tom doklady - pracovníci jsou si vědomi míry podpory, kterou mají konkrétním uživatelům poskytnout k tomu, aby byli partnery při rozhodování

11 10 - pracovníci ovládají komunikační techniky adekvátní potřebám cílové skupiny - uživatelé jsou přiměřeným způsobem motivováni k aktivnímu hledání vlastních řešení své situace 2.4 Zájemci o službu AVK /uživateli služeb AVK, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, je věnována zvláštní pozornost. V těchto případech hrozí větší riziko manipulace se zájemcem/uživatelem. Při jednání se zájemcem/uživatelem zbaveným způsobilosti k právním úkonům věnují pracovníci provozovatele pozornost tomu, zda zájemce/uživatel všemu rozumí. Pracovníci vědí, jak se zájemcem/uživatelem zbaveným způsobilosti k právním úkonům pracovat a komunikovat. Zákonný zástupce zájemce o službu je přítomen u vstupního jednání se zájemcem, včetně uzavírání Dohody o poskytování služby. V případě podepisování konkrétních dokumentů je podepisuje spolu se zájemcem o službu, pokud je zájemcův podpis možný. Zákonný zástupce poskytuje pracovníkům veškeré dostupné informace o nejvhodnějším způsobu komunikace a spolupráce se zájemcem/uživatelem. Účast zákonného zástupce během vlastní AVK je vítána, nikoliv nutná (pokud přímou asistenci nevyžaduje znevýhodnění uživatele). - existují písemná pravidla pro jednání se zájemci/uživateli, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům

12 11 STANDARD č. 3 Jednání se zájemcem o službu AVK Pracovníci poskytovatele jednají se zájemcem o službu AVK podle zásad služby AVK definovaných ve standardu č. 1 a poskytují mu všechny potřebné informace srozumitelným způsobem. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 3.1 Zájemce o službu je před uzavřením Dohody seznámen s rozsahem a formou služby, podmínkami a způsobem jejího poskytování a její cenou. Cílem pracovníků poskytovatele je zprostředkovat dostatečné množství informací o službě způsobem, který odpovídá komunikačním schopnostem zájemce a případně respektovat právo zájemce službu nevyužít. V průběhu celého jednání se pracovník ujišťuje, zda zájemce (popřípadě jeho zákonný zástupce) - viz Standard č. 2 - všem informacím rozumí. Legitimním výsledkem této fáze může být i konstatování, že z nějakého důvodu ke spolupráci nemůže dojít. Jedná se o tyto situace: - cíle zájemce nejsou řešitelné prostřednictvím AVK - zájemce není schopen nebo ochoten plnit podmínky účasti - kontraindikace pro poskytnutí služby AVK vyjmenované ve Standardu č. 1 - existují písemná pravidla pro postup při jednání se zájemcem - potřebné informace o službě jsou zpracovány v tištěné podobě a veřejně přístupné zájemcům - na místě přístupném zájemcům o službu je viditelně vyvěšen ceník služby AVK - na místě přístupném zájemcům o službu je vyvěšen Provozní řád s uvedením podmínek a způsobu poskytování služby 3.2 Informace o službě jsou zájemcům poskytovány tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji využijí či nikoliv. Informace o službě odpovídají komunikačním schopnostem cílové skupiny zájemců. - poskytovatel má vytvořeny informační materiály odpovídající schopnostem cílových skupin, kterým službu poskytuje 3.3 Poskytovatel má stanovena pravidla, podle kterých může zájemce o službu odmítnout. Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby zájemci: - zájemce nesplňuje kritéria cílové skupiny - poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá - poskytovatel nemá dostatečné personální, technické a věcné vybavení k poskytnutí služby zájemci se specifickými potřebami

13 12 - kontraindikace jmenované ve Standardu č. 1 - poskytovatel má písemně zpracována pravidla pro odmítnutí zájemce a návod, jak při odmítnutí zájemce postupovat - důvody odmítnutí jsou součástí veřejně přístupného materiálu (Provozní řád) - poskytovatel vede registr odmítnutých zájemců

14 13 STANDARD č. 4 Dohoda o poskytování služby AVK Služba AVK je uživateli nebo uživatelské organizaci poskytována na základě písemné Dohody o poskytování služby (dále jen Dohoda ). Dohoda stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně cílů, které má služba naplňovat. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 4.1 Pracovník a uživatel uzavírají Dohodu o poskytování služby, která je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Okamžikem uzavření Dohody se zájemce o službu stává uživatelem služby. Dohoda obsahuje tyto informace: - identifikační data obou stran (název a adresa poskytovatele; jméno, příjmení a adresa uživatele) - cíle, kterých má být v průběhu služby dosaženo - forma poskytované služby - cena poskytované služby - práva a povinnosti poskytovatele a jeho pracovníků - práva a povinnosti uživatele a jeho případného doprovodu - sankce v případě neplnění dohody - informace o ukončení služby a o jejím opětovném využívání - informace o seznámení uživatele s Provozním řádem střediska - informace o seznámení uživatele se Zásadami chování při kontaktu se zvířaty - souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů - datum a místo podpisu Dohody - podpisy obou stran - jako příloha je součástí Dohody dotazník o zdravotní způsobilosti uživatele - poskytovatel má zpracován vzor Dohody s uživatelem - poskytovatel má písemně zpracovány Zásady chování při kontaktu se zvířaty a Provozní řád - poskytovatel má vypracován dotazník o zdravotní způsobilosti uživatele 4.2 Pokud je zájemcem o službu AVK uživatelská organizace, je Dohoda uzavřena s ní. V tomto případě vyplní uživatelská organizace jeden vstupní formulář za všechny jí vyslané uživatele služby AVK, potvrdí jejich zdravotní způsobilost pro účast při AVK a zodpovídá také za průběžné sledování jejich zdravotního stavu. V případě jednorázového využití služby AVK uživatelskou organizací není nutné vyplnit vstupní formulář, uživatelská organizace pouze potvrdí zdravotní způsobilost jí vyslaných uživatelů.

15 14 Tato Dohoda obsahuje: - identifikační data obou stran (název a adresa uživatelské organizace, název a adresa poskytovatele služby) - informace o tom, kdo zodpovídá za uživatele v průběhu využívání služby - cíl služby - forma poskytované služby - cena poskytované služby - práva a povinnosti obou stran - možnosti ukončení služby - sankce v případě neplnění dohody - informace o seznámení uživatelů s Provozním řádem - informace o seznámení uživatelů se Zásadami chování při kontaktu se zvířaty - souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů - datum a místo podpisu Dohody - podpisy obou stran - jako příloha je součástí Dohody potvrzení o zdravotní způsobilosti všech uživatelů vyslaných uživatelskou organizací. - poskytovatel má zpracován vzor Dohody s uživatelskou organizací - poskytovatel má písemně zpracovány Zásady chování při kontaktu se zvířaty a Provozní řád - poskytovatel má vypracován vzor vstupního formuláře a jeho součástí je i potvrzení o zdravotní způsobilosti všech uživatelů vyslaných uživatelskou organizací 4.3 Dohodu uzavírá odpovědný pracovník. - poskytovatel má v Organizačním řádu stanoveno, kdo rozhoduje o poskytnutí služby a podepisuje Dohodu 4.4 Poskytovatel služby AVK dbá na to, aby zájemce o službu/uživatel služby rozuměl obsahu a účelu Dohody. Poskytovatel ví, jak překonat případné komunikační bariéry se zájemci o službu a uživateli. V průběhu celé konzultace se pracovník ujišťuje, zda uživatel všem informacím rozumí a v průběhu rozhovoru ho nabádá, aby se v případě nejasností ptal. Informace jsou zájemci sdělovány formou pro něj srozumitelnou, která vychází z jeho možností a schopností. - poskytovatel má vypracovaný návod, jak sjednat Dohodu s uživateli zbavenými způsobilosti k právním úkonům - poskytovatel má vypracovaná písemná pravidla pro postup při jednání se zájemci/uživateli služby AVK 4.5 Uživatel může Dohodu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Uživatel si je vědom práva na ukončení služby bez udání důvodu. - ustanovení vypovídající o možnosti ukončení služby uživatelem je součástí Dohody - poskytovatel má zpracována písemná pravidla pro postup při ukončení spolupráce s uživatelem

16 Poskytovatel má písemně stanovena pravidla, za jakých může Dohodu vypovědět. Důvody pro vypovězení Dohody: 1. poskytovatel není schopen službu poskytovat (z technických nebo provozních důvodů) 2. objevila se některá z kontraindikací vyjmenovaných ve Standardu č. 1, pro kterou je poskytování služby nebezpečné či nekvalitní 3. uživatel neplní dohodnuté smluvní podmínky - poskytovatel má zpracována písemná pravidla pro postup při ukončení spolupráce s uživatelem - důvody pro vypovězení Dohody jsou její součástí 4.7 Uzavřené Dohody jsou evidovány. - poskytovatel vede evidenci uzavřených Dohod

17 16 STANDARD č. 5 Plánování průběhu služby AVK Poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno především na jeho schopnostech. Průběh služby je přiměřeně plánován. Individuální uživatel má možnost výběru vstoupit do procesu služby AVK jako jednotlivec nebo jako člen skupiny uživatelů. Vhodnou skupinu vybírá instruktor pro AVK. Vstupuje-li do procesu služby AVK skupina uživatelů, vyslaná jinou právnickou osobou, může mít poskytování služby formu skupinovou, kdy je individuální uživatel zařazen do skupiny a jeho individuálních cílů je dosahováno pomocí skupinových aktivit, nebo týmovou, kdy jsou uživatelé součástí týmu, který má stanoven společný cíl. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ Plánování průběhu služby AVK pro individuálního uživatele Individuální uživatel je uživatel služby AVK, jehož cíle jsou řešeny pomocí individuálních aktivit. 5.1 Poskytovatel plánuje společně s uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem průběh služby AVK, který vychází ze schopností a možností uživatele a sleduje dosažení jeho osobních cílů. Pracovníkům jsou známy schopnosti, možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů. - uživatelé nebo jejich zákonní zástupci se podílí na přípravě plánu, jeho případné změny jsou s nimi konzultovány - skutečné poskytování služeb odpovídá naplánovaným postupům 5.2 Výstupem z plánování je individuální písemný plán, který obsahuje tyto základní části: - identifikační data ( jméno a příjmení uživatele, popř. jeho zákonného zástupce) - datum vzniku plánu - popis aktuální situace, v níž se uživatel nachází - cíle uživatele - plán postupu dosažení cílů - forma poskytované služby - jméno a podpis pracovníka, který plán sestavil - písemné hodnocení dosavadního průběhu - četnost hodnocení je závislá na délce poskytované služby - závěrečné písemné hodnocení

18 17 - osobní složka uživatele obsahuje Individuální plán uživatele 5.3 Naplňování osobních cílů uživatele je v průběhu služby vyhodnocováno instruktorem pro AVK. Uživatel má možnost měnit své osobní cíle. Individuální plán uživatele je průběžně vyhodnocován, případně měněn podle jeho individuálních potřeb. Periodicita hodnocení plánu je závislá na délce poskytované služby. Uživatel se účastní závěrečného hodnocení plánu. - hodnocení a změny plánu jsou zaznamenány v Individuálním písemném plánu uživatele 5.4 Poskytovatel vede záznamy o průběhu služby v osobní složce uživatele. - osobní složka uživatele obsahuje stručné záznamy o průběhu služby (domluvené aktivity, jejich průběh, změny uživatelova stavu, problémy a jejich řešení) Plánování průběhu služby AVK pro skupinu individuálních uživatelů Skupina se skládá z jednotlivých individuálních uživatelů, jejichž cíle jsou řešeny v rámci skupiny pomocí skupinových i individuálních aktivit. 5.5 Průběh služby AVK vychází ze schopností a možností uživatelů konkrétní skupiny a směřuje k plnění jejich individuálních cílů. Pracovníkům jsou známy schopnosti, možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů a na jejich základě plánují aktivity skupiny tak, aby docházelo k plnění jejich individuálních cílů. - skutečné poskytování služeb odpovídá naplánovaným postupům 5.6 Výstupem z plánování je Skupinový písemný plán, který by měl obsahovat tyto základní části: - identifikační data (jména a příjmení uživatelů popř. jejich zákonných zástupců nebo název vysílající organizace, a jména a příjmení uživatelů, které organizace vysílá) - datum vzniku plánu - popis aktuální situace - cíle skupiny - plán postupu dosažení cílů - forma poskytované služby - jméno a podpis pracovníka, který plán sestavil - písemné hodnocení dosavadního průběhu služby - závěrečné písemné hodnocení - složka skupiny obsahuje Skupinový písemný plán

19 Naplňování cílů skupiny je v průběhu služby vyhodnocováno a v případě potřeby je plán měněn podle aktuálních potřeb uživatelů. Periodicita hodnocení plánu je závislá na délce poskytované služby. - hodnocení a změny plánu jsou zaznamenány ve Skupinovém písemném plánu 5.8 Průběh služby je poskytovatelem zaznamenáván do složky skupiny. - složka skupiny obsahuje stručné záznamy o průběhu služby Plánování průběhu služby AVK pro tým uživatelů 5.9 Průběh služby AVK vychází ze schopností a možností uživatelů konkrétního týmu a směřuje k plnění jejich společného cíle. Pracovníkům jsou známy schopnosti, možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů v týmu a na jejich základě plánují aktivity týmu tak, aby docházelo k plnění jejich společného cíle. - skutečné poskytování služby odpovídá naplánovaným postupům 5.10 Výstupem z plánování je Písemný plán týmu, který by měl obsahovat tyto základní části: - identifikační data ( název vysílající organizace, jména uživatelů - datum vzniku plánu - popis aktuální situace - cíle týmu - plán postupu dosažení cílů - forma poskytované služby - jméno a podpis pracovníka, který plán sestavil - písemné hodnocení dosavadního průběhu služby - závěrečné písemné hodnocení - složka skupiny obsahuje Písemný plán týmu 5.11 Naplňování cílů týmu je v průběhu služby vyhodnocováno a v případě potřeby je plán měněn podle aktuálních potřeb týmu. Periodicita hodnocení plánu je závislá na délce poskytované služby. - hodnocení a změny plánu jsou zaznamenány v Písemném plánu týmu 5.12 Průběh služby je poskytovatelem zaznamenáván do složky týmu. - složka týmu obsahuje stručné záznamy o průběhu služby 5.13 Poskytovatel uplatňuje systém sdílení potřebných informací mezi jednotlivými pracovníky.

20 19 - složky individuálních uživatelů, skupin uživatelů a týmů uživatelů jsou přístupné všem pracovníkům Instruktorům AVK, kteří s těmito uživateli pracují

21 20 STANDARD č. 6 Dokumentace o poskytování služby AVK Poskytovatel je povinen vést dokumentaci uživatele, skupiny nebo týmu uživatelů (dále jen dokumentace ) služby AVK, umožnit uživatelům nahlédnutí do jejich dokumentace a zajistit, že s těmito informacemi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) Každý, kdo zpracovává nebo hodlá zpracovávat osobní údaje, je podle tohoto zákona povinen oznámit to Úřadu pro ochranu osobních údajů. KRITÉRIA STANDARDU A JEJICH NAPLŇOVÁNÍ 6.1 Poskytovatel vede osobní dokumentaci každého individuálního uživatele služby AVK při individuálním využívání služby AVK, dokumentaci skupiny při skupinovém využívání služby AVK nebo dokumentaci týmu při týmovém využívání služby AVK, a to od počátku služby až po její ukončení. Dokumentace, která je vedena v písemné podobě, je chráněna v uzamykatelné kartotéce a mají k ní přístup pouze oprávnění pracovníci služby AVK. Dokumentace, která je vedena v elektronické podobě, je zajištěna heslem a mají k ní přístup pouze oprávnění pracovníci služby AVK. - poskytovatel má vytvořen systém vedení, ukládání a evidování složek individuálních uživatelů, skupin uživatelů a týmů uživatelů 6.2 Poskytovatel pracuje pouze s těmi osobními údaji uživatelů služeb, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a kvalitní služby a při nakládání s osobními údaji uživatele postupuje v souladu s obecně závaznými normami, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Cílem je vytvoření systému práce s osobními údaji, který umožní, aby služby byly poskytovány odborně a byla ochráněna práva uživatelů. Za osobní údaje uživatelů jsou považovány ty údaje, na základě kterých by byla zjistitelná identita uživatele. Složka individuálního uživatele/skupiny uživatelů/týmu uživatelů obsahuje tyto povinné údaje: - osobní a kontaktní údaje - Dohoda o poskytování služby - vyplněný dotazník o zdravotní způsobilosti - Individuální písemný plán/skupinový písemný plán/písemný plán týmu - složky obsahují povinné údaje

22 21 - poskytovatel má písemná pravidla pro nakládání s osobními údaji uživatelů a tato pravidla zahrnují i práva a povinnosti pracovníků při nakládání s osobními údaji uživatelů - pracovníci jsou seznámeni se základními povinnostmi zpracovatele údajů - v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů je s pracovníky sepsáno ujednání o závazku mlčenlivosti o osobních údajích uživatelů služby i mimo pracovní rámec - poskytovatel má vytvořen systém, jak zachází s osobními údaji v písemné a elektronické komunikaci 6.3 V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů dává uživatel poskytovateli písemný souhlas se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů. Pokud je uživatel nezletilý či zbavený způsobilosti k právním úkonům, podepisuje tento dokument jeho zákonný zástupce. - uživatelem (nebo jeho zákonným zástupcem) podepsaný písemný souhlas se shromažďováním osobních údajů je součástí Dohody 6.4 Poskytovatel služby AVK má zpracována pravidla pro sdělování osobních údajů třetím osobám nebo organizacím. Pro poskytnutí kvalitní služby je někdy nezbytné konzultovat situaci uživatele s dalšími osobami či institucemi. Uživatel podepisuje souhlas se zpracováváním osobních údajů, součástí kterého je i souhlas se sdílením osobních údajů třetím osobám. - souhlas se zpracováním osobních údajů obsahuje souhlas se sdělováním osobních údajů třetím osobám 6.5 Poskytovatel služby AVK má vypracována pravidla pro nakládání s osobními údaji dalších osob, které nejsou uživateli služby AVK, ale s jejichž údaji se v průběhu služby AVK setká. - poskytovatel má vypracována písemná pravidla pro nakládání s osobními údaji dalších osob, které nejsou uživateli AVK, ale s jejichž údaji se v průběhu služby AVK setká 6.6 Poskytovatel informuje uživatele při započetí spolupráce o možnosti nahlédnout do dokumentace, kterou o nich poskytovatel vede, tak jak to ukládá Zákon o ochraně osobních údajů. - existují písemná pravidla pro postup při jednání se zájemcem/uživatelem služby AVK - informace o možnosti nahlédnout do své dokumentace je součástí veřejně přístupného materiálu (Provozní řád) 6.7 Poskytovatel má zpracován systém archivace a skartace dokumentace podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro zpracování, evidenci a archivaci.

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

III. Provozní standardy kvality sociálních služeb

III. Provozní standardy kvality sociálních služeb III. Provozní standardy kvality sociálních služeb 12. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY Místo a denní doba poskytování služby odpovídají cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny uživatelů. 12.1

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Pečovatelská služba je

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Standardy kvality. pro psychoterapii pomocí koně. Česká hiporehabilitační společnost

Standardy kvality. pro psychoterapii pomocí koně. Česká hiporehabilitační společnost Standardy kvality pro psychoterapii pomocí koně Česká hiporehabilitační společnost 20.12. 2013 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 ÚVOD... 3 DEFINICE TERMÍNŮ... 4 STANDARD č. 1... 5 Cíle a postupy v poskytování

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DENNÍM STACIONÁŘI Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A CÍLE

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Aby jste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU STUDENTI VYPLŇUJÍ VE SMLOUVĚ VŠECHNY POLÍČKA ŠEDÉ BARVY (nejen okomentované políčka) I. Smluvní strany Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více