ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, , KLADNO Tel/fax: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ H/01 OŠETŘOVATEL

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 A. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MÍSTNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŢIVOTA PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU B. POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ C. ORGANIZACE VÝUKY D. ZAČLENĚNÍ PRŦŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝUKY Informační a komunikační technologie Multikulturní výchova E. HODNOCENÍ ŢÁKŦ F. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŦ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŦ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH G. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU H. ZPŦSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ I. REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ J H OŠETŘOVATEL DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ Povinně volitelné předměty Přehled využití týdnů K. OKRUHY PŘEDMĚTŦ JAZYKOVÉ ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK FYZIKA VZDĚLÁVACÍ OKRUHY MATEMATICKÉ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA N. VZDĚLÁVÁNÍ V PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE OBORY ZÁKLADŦ POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PÉČE O STARÉ OBČANY ODBORNÁ PRAXE PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE TECHNIKA ADMINISTRATIVY OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V KLINICKÝCH OBORECH SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ zná množství tekutin, které musí dítě denně vypít (kromě dětí, které mají omezený přívod tekutin) orientuje se v dietách na dětském oddělení MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU UČEBNY PERSONÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

3 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Zřizovatel Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 IČO školy Název ŠVP Ošetřovatel Kód a název oboru vzdělání H/01 Ošetřovatel Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání Platnost ŠVP: Od počínaje 1. ročníkem Schválila RNDr. Daniela Tomsová, ředitelka školy Dne:

4 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Kladně je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem a jedinou školou tohoto zaměření v kladenském regionu. Byla zaloţena jako jedna z prvních poválečných ošetřovatelských škol v České republice. Sídlí v rekonstruované budově, která má výhodnou polohu v blízkosti centra města s dobrou dopravní obsluţností. V současnosti poskytuje na střední škole profesní vzdělávání v oborech Zdravotnický asistent a Sociální činnost, obor Zdravotnické lyceum je určen uchazečŧm, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole. Vyšší odborná škola poskytuje profesní vzdělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Škola je vybavena moderními didaktickými pomŧckami umoţňujícími netradiční výuku. Ţáci mají téměř neomezený přístup na internet prostřednictvím PC umístěných v učebnách výpočetní techniky a na chodbách. V přízemí školy je rozsáhlá knihovna s odbornou literaturou a beletrií. Stravování ţáků je zajištěno v Domově mládeţe vzdáleného cca 15 minut od školní budovy. Ţáci a zaměstnanci školy mohou vyuţít také školní bufet, potravinové a nápojové automaty. Ve škole pracuje výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Školská rada pracuje v souladu s příslušnou legislativou a tvoří ji 3 zástupci učitelŧ, 3 zástupci zřizovatele a 3 zástupci rodičŧ nezletilých a zletilých ţákŧ. Rodiče mohou školu navštívit v době třídních schŧzek a kdykoliv po dohodě s vyučujícím či vedoucími pracovníky školy. O činnosti školy jsou rodiče informováni také na webových stránkách školy. Mají moţnost na nich sledovat prostřednictvím speciálního kódu klasifikaci svého dítěte. 1. Zapojení školy do místního společenského života Aktivity školy pořádané pro veřejnost Ţáci a studenti školy jsou systematicky vedeni a motivováni samostatné činnosti, spočívající mimo jiné v přípravě, organizaci a realizaci projektŧ, kterou v konečné fázi koriguje příslušný učitel. Projekt První pomoc pro všechny realizují ţáci SZŠ sdruţeni v krouţku první pomoci, kteří se pravidelně 1x týdně se scházejí, procvičují poskytování první pomoci a další aktivity, např. dělají Mikuláše na dětském oddělení kladenské nemocnice,v geriatrickém a rehabilitačním centru, domově dŧchodcŧ a pod. Ukázky v poskytování první pomoci na náměstí jsou pořádané pod záštitou Magistrátu Města Kladna, ve spolupráci s hasičským záchranným sborem, záchrannou sluţbou a Městskou polici. Akcí se účastní děti z kladenských i okolních základních škol, středních škol i mateřských školek a laická veřejnost. Kaţdoročně se mnoţí počet ţádostí o realizaci ukázek v naší škole. Projekt Světový den zdraví, jehoţ cílem je výchova ke zdraví a prevenci poruch zdraví připravují ţáci 2. ročníku SZŠ pro 1. ročník formou odborných přednášek, zhotovením nástěnek, letáčkŧ, apod.

5 Studenti VOŠ připravují preventivní program týkající se správných hygienických návykŧ a uskutečňují ho v mateřských školkách pod názvem Jak správně ţít. Studentský projekt Daruj si ţivot je zaměřený na prevenci rakoviny prsní ţlázy, prevenci rakoviny děloţního čípku a prevenci kouření. Cílovou skupinou bývají ţáci 1. ročníku SZŠ a SOŠ v Kladně. Členové dramatického krouţku předvádějí svá vystoupení v Domovech seniorŧ a při dnech otevřených dveří. Kaţdoročně se ţáci naší školy podílejí na organizaci Dnů zdraví v Kladně a Slaném, pomáhají při Dnech diabetikŧ, plnoletí ţáci pomáhají jako zdravotní dozor při rŧzných sportovních akcích. Škola úzce spolupracuje s dobročinnými organizacemi na podporu zdraví a pomoci hendikepovaným spoluobčanŧm. Z uvedeného výčtu aktivit ţákŧ a studentŧ naší školy je zřejmé, ţe jsou motivováni humanitním cítěním a vysokým morálním kreditem. Veškeré akce absolvují bez nároku na finanční či jiné ohodnocení. Spolupráce se zahraničními školami VOŠZ spolupracuje s bavorským sociálně zdravotnickým a školským zařízením SeniVita v Ebermannstadtu. Výměnné stáţe obohacují studenty obou stran o odborné znalosti a pomáhají rozvíjet jazykové dovednosti.

6 Profil absolventa

7 Název a adresa školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Zřizovatel školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP Ošetřovatel Kód a název oboru H/01 Ošetřovatel denní forma studia Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem Platnost od Od počínaje 1.ročníkem Uplatnění absolventa Absolvent oboru ošetřovatel by měl být schopen po ukončení tříletého studia pracovat ve zdravotnických zařízeních nemocničních i ambulantních, v oblasti domácí péče, zejména v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postiţením, v zařízeních pro seniory a v oblasti hospicové a respitní péče. Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje ošetřovatelskou péči stanovenou zákonem 96/2004 Sb., viz kapitola Odborné kompetence. Ve spolupráci se zdravotnickým týmem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační a diagnostické péči v rozsahu své odborné zpŧsobilosti. Kompetence absolventa Student je veden k dosaţení kompetencí, které jsou stěţejní pro obor vzdělávání Ošetřovatel a to vzhledem ke schopnostem a vzdělávacím předpokladŧm studentŧ. Jedná se o tyto klíčové a odborné kompetence: Klíčové kompetence: kompetence k učení efektivně se učit, vyhodnocovat dosaţené výsledky a stanovovat si potřebné cíle dalšího vzdělávání kompetence k řešení problémů schopnost samostatně řešit běţné pracovní i mimopracovní problémy, spolupracovat při řešení problémŧ s jinými lidmi komunikativní kompetence - správně se vyjadřovat v písemné i ústní formě v učebních, ţivotních a pracovních situacích, chápat výhodu znalostí cizího jazyka pro budoucí práci a uplatnění v ţivotě personální a sociální kompetence umět posoudit reálně své schopnosti a dovednosti, odhadovat dŧsledky svého chování a jednání, pečovat o své zdraví a přispívat k utváření mezilidských vztahŧ občanské kompetence a kulturní povědomí uznávat hodnoty a postoje v demokratické společnosti, dodrţovat zákony a respektovat práva a osobnost druhých lidí. Přijímat hodnoty a tradice svého národa a podporovat evropské i světové kultury kompetence k pracovnímu uplatnění schopnost vyuţít svých odborných i osobnostních předpokladŧ pro uplatnění na trhu práce, profesního rozvoje a pochopení nutnosti celoţivotního vzdělávání, zvláště v této profesi matematické kompetence umět vyuţít svých matematických schopností v běţném ţivotě i ve své profesi kompetence vyuţívat prostředky ICT a pracovat s informacemi umět pracovat s počítačem a jeho programovým vybavením, vyuţívat prostředkŧ ICT jako zdroj informací a efektivně s nimi pracovat V rámci odborných kompetencí je ţák veden k tomu, aby: poskytoval zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu při své práci se řídil Etickým kodexem práv pacientŧ a Etickým kodexem zdravotnických

8 pracovníkŧ uměl posoudit zdravotní stav klienta/pacienta a rozpoznat jeho aktuální potřeby usiloval o nejvyšší kvalitu své práce Absolvent je po úspěšném absolvování studia schopen: a) Podílet se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče, tzn. aby absolventi: prováděli hygienickou péči u pacientŧ, včetně základní prevence proleţenin a úpravy lŧţka; pomáhali při podávání stravy pacientŧm, pomáhali při jídle leţícím nebo nepohyblivým pacientŧm a popřípadě je krmili; pečovali o vyprazdňování pacientŧ, včetně případného provedení očistného klyzmatu; měřili tělesnou teplotu, výšku a hmotnost; doprovázeli pacienty na odborná vyšetření a ošetření; pečovali o úpravu prostředí pacientŧ; podíleli se na zajištění herních aktivit dětí; prováděli úpravu těla zemřelého; zajišťovali aplikaci tepla a chladu; prováděli rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z imobility; prováděli nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta; podíleli se na přejímání, kontrole, manipulaci a uloţení zdravotnických prostředkŧ a prádla, na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby; poskytovali zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu. b) Asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky či jiných kompetentních zdravotnických pracovníků, tzn. aby absolventi asistovali převáţně při: převazech podávání léčivých přípravkŧ včetně aplikací injekcí a infúzí odběru biologického materiálu zavádění močového katétru a výplachu močového měchýře sondování a péče o katétry c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníkŧ (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientŧ, zákazníkŧ, návštěvníkŧ) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byli

9 schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik; byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména svého pracoviště; dodrţovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování standardŧ kvality procesŧ, výrobkŧ nebo sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí. e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udrţitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvaţovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí.

10 Charakteristika vzdělávacího programu 2. Pojetí vzdělávání Vzdělávací obsah tvoří dvě základní sloţky - všeobecně vzdělávací a odborná. Obsahové okruhy tvoří předměty jazykové, společenskovědní, přírodovědné, matematické, estetické, informační a komunikační technologie, ekonomika a tělesná výchova. Podstatnou součástí výuky jsou okruhy odborných předmětŧ obory základŧ poskytování ošetřovatelské péče, ošetřovatelství a klinické obory, odborný výcvik, sociální vztahy a dovednosti. Do celkového počtu vyučovacích hodin jsou zařazeny i disponibilní hodiny slouţící k prohloubení učiva. Nabídka povinně volitelných předmětŧ vhodně doplňuje profesní zaměření oboru vzdělávání. 3. Organizace výuky Teoretická a teoreticko-praktická výuka probíhá v moderně vybavených učebnách školy pod vedením zkušených pedagogŧ. Část odborné přípravy je realizována formou cvičení v odborných a ve specializovaných učebnách pod vedením odborných učitelek. Odborný výcvik probíhá na vybraných zdravotnických či sociálních zařízeních. Nedílnou součástí odborné přípravy je souvislá praxe v rozsahu 6 týdnŧ, je zařazena do 2. a 3. ročníku a realizovaná ve spolupráci se zaměstnanci vybraných pracovišť. Její obsahová náplň je dána učební osnovou předmětu odborný výcvik. Veškerá činnost prováděná na těchto pracovištích je právně ošetřena. V rámci mimo vyučovacích aktivit škola realizuje podle zájmu ţákŧ: zahraniční zájezdy zájezdy do praţských divadel pro přihlášené do Klubu mladého diváka krouţek první pomoci dramatický krouţek výtvarný krouţek účast v soutěţích sportovních, jazykových, první pomoci, výtvarných apod. 4. Začlenění průřezových témat do výuky Prŧřezová témata prolínají výukou všemi vyučovacími předměty. V tabulkách jsou uváděny předměty, ve kterých je dané téma zastoupeno nejvíce Občan v demokratické společnosti Prŧřezové téma je realizováno ve výuce společenskovědních a odborných předmětŧ. Jeho cílem je především výchova ţákŧ k zodpovědnosti za své názory, aby uměli uvaţovat o existenčních otázkách, odolávat myšlenkové manipulaci, uměli komunikovat a hledat kompromis, aby se dokázali společensky angaţovat, váţit si materiálních a duchovních hodnot.

11 K realizaci tématu přispívá demokratické klima školy, otevřené k rodičŧm, odborné veřejnosti i laikŧm absolvujícím vzdělávací kurzy. Obsah tématu a jeho realizace: Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí: osobnost a její rozvoj; komunikace, vyjednávání, řešení konfliktŧ; společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboţenství; historický vývoj (především v 19. a 20. století); stát, politický systém, politika, soudobý svět; masová média; morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita; potřebné právní minimum pro soukromý a občanský ţivot. Realizováno v předmětech Občanská nauka Literární a estetická výchova Cizí jazyk Dějepis Psychologie a komunikace Sociální aktivizace klientŧ Teorie ošetřovatelství Všeobecná ošetřovatelská péče Člověk a ţivotní prostředí Odborný výcvik Informační a komunikační technologie Prŧřezové téma Člověk a ţivotní prostředí vychází z komplexního chápání vztahŧ člověka a prostředí. Environmentální problematika je zahrnuta především v oblasti přírodovědné a společenskovědní, částečně i estetické, jazykové a odborné. Dosaţené znalosti napomáhají ţákŧm pochopit zásadní význam přírody a ţivotního prostředí pro člověka, získat povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech pŧsobení člověka na přírodu a ţivotní prostředí. Charakteristika tématu Hlavním cílem prŧřezového tématu Člověk a ţivotní prostředí je vést ţáky k tomu, aby: pochopili souvislosti mezi rŧznými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a ţivot; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udrţitelnému rozvoji; respektovali principy udrţitelného rozvoje; získali přehled o zpŧsobech ochrany přírody, o pouţívání technologických, ekonomických a právních nástrojŧ pro zajištění udrţitelného rozvoje; samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z rŧzných informačních zdrojŧ; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snaţili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémŧ; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého ţivotního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.

12 Obsah tématu a jeho realizace Ve sloţce všeobecného vzdělávání je prŧřezové téma začleněno především do přírodovědného vzdělávání v tématech ekologie a člověk a ţivotní prostředí, dále je začleněno v společenskovědním vzdělávání, estetickém vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. V odborné sloţce je prŧřezové téma diferencovaně začleněno do obsahových okruhŧ podle charakteru vzdělání. Zaměřuje se zejména na materiálové a energetické zdroje, na kvalitu pracovního prostředí, vlivy pracovních činností na prostředí a na zdraví, na technické a technologické procesy a řídicí činnosti. Realizováno v předmětech Biologie Fyzika Chemie Tělesná výchova Cizí jazyk Odborný výcvik Všeobecná ošetřovatelská péče Ekonomika Somatologie Člověk a svět práce Téma je realizováno převáţně v odborných, ale i všeobecně vzdělávacích předmětech tak, aby se absolvent dokázal co nejlépe uplatnit na trhu práce i v ţivotě. Získané znalosti mu mají umoţnit aktivní pracovní ţivot a úspěšnou kariéru tak, aby byl schopen adaptovat se na změněné podmínky, procházet rekvalifikacemi, přizpŧsobit se poţadavkŧm trhu. Součástí realizace tématu je spolupráce s úřadem práce, exkurze a stáţe v zaměstnaneckých organizacích a odborná praxe. Obsah tématu a jeho realizace Obsah tématu tvoří: hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, moţnosti kariéry, společenská prestiţ apod.), jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrŧ vyššího a vysokoškolského vzdělávání trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, poţadavky zaměstnavatelŧ význam a moţnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoţivotního učení, moţnosti vzdělávání v zahraničí; problematika spojená s hledáním zaměstnání, právech a povinnostech zaměstnancŧ; Realizováno v předmětech Občanská nauka Ekonomika Cizí jazyk Literární a estetická výchova Všeobecná ošetřovatelská péče Psychologie a komunikace Odborný výcvik Informační a komunikační technologie Výchova ke zdraví Informační a komunikační technologie Prŧřezové téma je realizováno převáţně v předmětu informační a komunikační technologie. Dosaţené znalosti a dovednosti ţáci vyuţívají ve všech ostatních předmětech. Jsou připravováni tak, aby se jim počítač stal běţným pracovním nástrojem. Jsou schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívat v prŧběhu vzdělávání, při výkonu svého povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou běţnou součástí jejich osobního a občanského ţivota.

13 Obsah tématu a jeho realizace Oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem a rozsahem splňuje poţadavky (základní úrovně) systému ECDL. Stěţejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní techniky. Třída se při výuce dělí na skupiny tak, aby na kaţdé pracovní stanici pracoval jeden ţák. Těţiště výuky informačních a komunikačních technologií je v provádění praktických úkolŧ. Realizováno ve všech vyučovacích předmětech Informační a komunikační technologie Multikulturní výchova Multikulturní výchově je na naší škole věnována velká pozornost. Ţáci si uvědomují odlišnosti národnostních menšin, v hodinách přímé pečovatelské činnosti se učí pečovat o jedince z rŧzných kultur. Respektují jedinečnost kaţdého člověka, právo všech lidí na společné souţití. Vzájemné návštěvy v partnerských školách v zahraničí multikulturalitu podporují. Realizováno v předmětech Cizí jazyk Dějepis Literární a estetická výchova Občanská nauka Výchova ke zdraví Odborný výcvik 5. Hodnocení žáků Hodnocení ve všech předmětech obsahuje následující obecná kritéria: aktivita v hodinách, dovednosti, znalosti, iniciativa ţáka mimo vyučovací hodiny rozvíjející kompetence v daném předmětu. Podklady pro hodnocení vznikají vţdy kombinací rŧzných forem zjišťování, kterými jsou: ústní projev ţákŧ soustavné sledování výkonŧ a připravenosti ţáka na vyučování, analýza výsledkŧ rŧzných činností ţáka (aktivita při výuce, pozornost, zaujetí pro předmět, písemné zpracování seminárních prací, domácích úkolŧ apod. rŧzné druhy zkoušek (ústní, písemné včetně testŧ) podle specifik jednotlivých předmětŧ Hodnocení provádí a zodpovídá za něj příslušný vyučující. Hodnocení jednotlivých předmětů 1 výborný ţák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, dokáţe samostatně činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen samostatně a správně pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje; činí samostatné závěry z prováděných činností; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez chyb; 2 - chvalitebný - ţák je schopen samostatně a s drobnými chybami řešit zadané úkoly; dokáţe samostatně reprodukovat získané vědomosti a je schopen za pomoci učitele činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez podstatných chyb;

14 3 dobrý - ţák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen reprodukovat získané vědomosti; při jeho činnosti je třeba občasné nápovědy učitele; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje, s nápovědou učitele dokáţe vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky; 4 dostatečný - ţák je schopen s nápovědou učitele řešit zadané úkoly; dokáţe pouţívat získané vědomosti v dalším studiu a prohlubovat je; při samostatné práci je schopen určit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen za pomoci učitele pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje; pod vedením učitele dokáţe vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s váţnými nedostatky, nebo po stanoveném termínu bez podstatných chyb; 5 nedostatečný - ţák ani s nápovědou učitele není schopen řešit zadané úkoly; stupeň znalostí, vědomostí a dovedností neumoţňuje pokračovat v novém osvojování učební látky; při samostatné práci není schopen ani naznačit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních se dopouští váţných omylŧ, nedokáţe pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje; nedokáţe ze své činnosti vyvodit závěry; zadané práce neodevzdává ve stanoveném termínu. Hodnocení chování žáka 1 velmi dobré ţák uvědoměle dodrţuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu; méně závaţných přestupkŧ se dopouští ojediněle; ţák je vţdy přístupný výchovnému pŧsobení a snaţí se své chyby napravit; 2 uspokojivé chování ţáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu, tj. dopouští se vŧči nim závaţných přestupkŧ; nebo se opakovaně dopouští méně závaţných přestupkŧ, ohroţuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob; 3 - neuspokojivé chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly školního řádu a slušného chování; dopouští se takových závaţných přestupkŧ, ţe je jimi váţně ohroţena výuka, bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým zpŧsobem narušuje výchovněvzdělávací činnost školy; Celkový prospěch Prospěl s vyznamenáním není-li klasifikace v ţádném povinném předmětu horší neţ stupeň 2 chvalitebný a prŧměrný prospěch z povinných předmětŧ není horší neţ 1,50, chování je hodnoceno jako velmi dobré; Prospěl není-li klasifikace v ţádném z povinných předmětŧ vyjádřena stupněm 5 nedostatečný; Neprospěl je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Metodické přístupy při vzdělávání ţákŧ se specifickými vzdělávacími potřebami řešíme podle platných pokynŧ MŠMT č.j.:13711/ a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţákŧ a studentŧ se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, ţákŧ a studentŧ mimořádně nadaných. Podkladem pro zohlednění uvedených potřeb je vyšetření ţáka a zpráva z pedagogicko-psychologické poradny. Škola vychází vstříc ţákŧm s diagnostikovanou dyslexií a dysgrafií. Výchovná poradkyně shromaţďuje doporučení odborníkŧ a seznamuje s nimi všechny vyučující. Ţáci mají moţnost

15 spolupráce s výchovnou poradkyní a odborníky z PPP. Při zkouškách mají delší čas na přípravu. Vyučující uplatňují individuální přístup k těmto ţákŧm. Mimořádně nadaní ţáci mohou studovat všeobecně vzdělávací předměty podle individuálního studijního plánu, jsou podporováni v účasti na soutěţích, olympiádách, SOČ. Jsou zapojení do předávání vědomostí spoluţákŧm, mají téměř neomezený přístup na internet, mohou se zapojit do mimoškolních aktivit. 7. Podmínky pro přijetí ke studiu Přijetí ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 59,60,84, dále 63,16,20,70 splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení v rozsahu stanoveném ředitelem školy prokázání zdravotní zpŧsobilosti - k posouzení zdravotního stavu ţáka nebo uchazeče o studium je příslušný praktický lékař. 8. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která má tři části: písemnou, praktickou a ústní. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce s výučním listem. 9. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a poţární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování a vychází z poţadavkŧ platných právních předpisŧ zákonŧ, vyhlášek, technických norem i předpisŧ. Prostory, ve kterých probíhá výuka, odpovídají vyhlášce č. 410/2005 Sb (hygienické poţadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání). Se všemi riziky jsou ţáci podrobně seznámeni. Školení BOZP absolvují na začátku kaţdého školního roku zaměstnanci a ţáci školy, v zařízeních kde probíhá praktická výuka, jsou proškoleni zvlášť. S pokyny v provozních řádech odborných učeben a školní tělocvičny jsou ţáci podrobně seznámeni a prokazatelně poučeni při úvodních hodinách jednotlivých předmětŧ při nástupu do školy. Škola má zpracován traumatologický plán a protipoţární směrnici. Veškeré úrazy jsou vţdy bezprostředně po ošetření ţáka zapsány do knihy úrazŧ. Rozvrh vyučování respektuje hygienické normy.

16 Učební plán oboru vzdělávání Ošetřovatel H/01 Okruhy Předměty Celkem Celkem Jazykové Český jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis 1 Společensko vědní Přírodovědné Fyzika Chemie 1 Biologie 1 Matematické Matematika Estetické Literární a estetická výchova Vzdělávání Tělesná výchova pro zdraví Vzdělávání Informační a v inf. a kom. komunikační technologie Ekonomické Základy ekonomiky Obory základŧ Somatologie poskytování Klinická propedeutika 1 1 ošetřovatelské Hygiena a epidemiologie 1 péče První pomoc 2 Ošetřovatelství a klinické obory Odborný výcvik Výchova ke zdraví DH 2 Teorie ošetřovatelství Všeobecná ošetřovatelská péče Souvislá praxe 4 týd(8) 2 týd(8) 6 týdnŧ 240 Sociální Psychologie a vztahy a dovednosti komunikace Aktivizace klientŧ DH 2 2 Celkem Volitelné předměty podmínka přihlášení alespoň 10 ţáků ve skupině Předmět 2. roč. 3. roč. Péče o dítě 2 Sociální zabezpečení 2 Administrativa 2 Konverzace v cizím jazyce 2 Přehled vyuţití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Souvislá praxe Závěrečná zkouška - - 2

17 Časová rezerva (doplňování učiva, výchovněvzdělávací akce, tematické exkurze, apod.) Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu: 1. Cizí jazyk: anglický jazyk/německý jazyk, (dle nabídky školy a volby ţáka). 2. Souvislá praxe v celkovém rozsahu 6 týdnŧ po 8 hod denně je zařazena do 2. a 3. ročníku. Její obsahová náplň je dána učební osnovou, která je součástí předmětu odborný výcvik. 3. Volitelný předmět vychází z nabídky školy, ţák volí jeden předmět ve druhém a třetím ročníku. 4. Předměty závěrečné zkoušky: - písemná zkouška ţáci v prŧběhu 240 minut vypracují písemnou práci týkající se odborně teoretických znalostí oboru ošetřovatelství (volba ze 3 témat) - praktická zkouška zajištění péče u dvou klientŧ na klinickém pracovišti a ústní obhajoba před zkušební komisí - ústní zkouška z odborných předmětŧ 15 min příprava a 15 min zkouška 25 otázek bude obsahovat znalosti z odborných předmětŧ a oblasti sociálních vztahŧ a dovedností témata schvaluje ředitelka školy

18 Učební plán oboru vzdělávání H Ošetřovatel denní forma vzdělávání Název a adresa školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Název ŠVP Ošetřovatel Kód a název oboru H/01 Ošetřovatel Platnost od počínaje 1. ročníkem Týdenní počet vyučovacích Vzdělávací oblast hodin Celkem za RVP/ŠVP Předmět Zkratka a obsahové okruhy 1.roč 2.roč 3.roč 4.roč studium 31 h 33 h 32 h 32 h Jazykové Český jazyk CEJ /5 558 Cizí jazyk CIJ /12 Společenskovědní Dějepis DEJ Občanská nauka OBN /6 Fyzika FYZ 2 68 Přírodovědné Chemie CHE /6 Biologie BIO Matematické Matematika MAT /8 Literární a Estetické estetická LEV /8 259 výchova Literární seminář LIS 1 31 Tělesná výchova TEV Vzdělávání pro Zdravotní zdraví ZTV 3 93 tělesná výchova 355 8/11 Informační a Vzdělávání v IKT komunikační IKT /4 technolgie Ekonomické Ekonomie a finančnictví EKO /3 Sociální politika SPL 2 68 Řízení sociálních Sociální péče SOP /12 sluţeb Právo sociálního PSZ zabezpečení Zdravotní nauka ZDN Pečovatelství PEC Přímá péče Péče o staré a osobní asistence POS 2 64 občany /20 Odborná praxe ODP Organizace volného času OVC Osobnostní OSV výchova Sociálně Speciální 660 výchovná činnost SPP pedagogika 20/20 Hudební výchova HUV Výtvarná výchova VYV

19 Název a adresa školy Název ŠVP Sociální vztahy a dovednosti Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Ošetřovatel Psychologie a komunikace PSK Metodika výchovné péče MVP / = /115 Celkem týdně Povinně volitelný předmět Z toho disponibilní hodiny Povinně volitelné předměty Ročník Zkratka Počet hodin týdně Sociální zabezpečení SOZ 1 Technika administrativy TAD 1 První pomoc PRP 1 Multikulturní výchova MUV 1 Psychologický seminář PSS 1 Klinické obory KLO 1 Veřejné finance VEF 1 Základy adiktologie ZAD 1 Přehled vyuţití týdnů Činnost 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Výuka dle rozpisu učiva počet hod týdně Počet týdnŧ Lyţařský výcvik 1 Adaptační kurz 1 Odborná praxe Sportovně turistický kurz 1 Příprava k maturitní zkoušce a 4 maturitní zkouška Školní výuka + ostatní

20 11. OKRUHY PŘEDMĚTŮ JAZYKOVÉ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno, Havířská 1141 Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK Studijní obor Ošetřovatel H/01 Platnost od počínaje 1. ročníkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hod 1 hod týdně 1 hod týdně 1 hod týdně 3 32 hod 34 hod 30 hod 96 a) Obecný cíl vyučovacího předmětu Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává ţáky ke sdělnému, kultivovanému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního ţivota. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci ţákŧ a naučit je uţívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněţ podílí na rozvoji sociálních kompetencí ţákŧ. K dosaţení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev ţákŧ. Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; vyuţívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z rŧzných zdrojŧ a předávali je vhodným zpŧsobem s ohledem na jejich uţivatele; chápali jazyk jako jev, v němţ se odráţí historický a kulturní vývoj národa. Pojetí vyučovacího předmětu : Cílem jazykové výchovy je vést ţáky k tomu, aby rozuměli rŧzným typŧm textŧ a promluv a přemýšleli o nich. Získávají schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstiţně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných přiměřeně věku. Ţáci se učí pracovat s náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznávají bohatství mateřského jazyka a předmět se stává i prostředkem esteticko-výchovného pŧsobení. Jazykové vzdělávání v českém jazyce se podílí na rozvoji duševního ţivota ţákŧ a také se podílí na rozvoji jejich sociální kompetence. K dosaţení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev ţákŧ. b/ Charakteristika učiva Předmět vychází ze vzdělávací oblasti jazykové vzdělávání a je v úzkém sepětí se vzdělávací oblastí Literární a estetická výchova. Předmět částečně integruje prŧřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce. Hodinová dotace činí 1 hodinu týdně v ročníku. Učební osnova je zpracována rámcově, počty hodin u jednotlivých tematických celkŧ jsou pouze orientační. Ţáci získávají poučení o jazyku, aby byli schopni přiměřené komunikace v rŧzných typech komunikátŧ. To umoţní vybudovat kompetence jak pro tvorbu vlastních stylistických projevŧ

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Ošetřovatel -večerní studium ošetřovatel Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 1/16 2/16 OBSAH Profil absolventa... 5 Identifikační údaje... 5 Uplatnění ţáka:...

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 Cheb Pozemní stavitelství 36-47-M/0 Verze: v. Obsah 2 Profil absolventa... 3 2. Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více