ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, , KLADNO Tel/fax: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ H/01 OŠETŘOVATEL

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 A. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MÍSTNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŢIVOTA PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU B. POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ C. ORGANIZACE VÝUKY D. ZAČLENĚNÍ PRŦŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝUKY Informační a komunikační technologie Multikulturní výchova E. HODNOCENÍ ŢÁKŦ F. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŦ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŦ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH G. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU H. ZPŦSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ I. REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ J H OŠETŘOVATEL DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ Povinně volitelné předměty Přehled využití týdnů K. OKRUHY PŘEDMĚTŦ JAZYKOVÉ ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK FYZIKA VZDĚLÁVACÍ OKRUHY MATEMATICKÉ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA N. VZDĚLÁVÁNÍ V PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE OBORY ZÁKLADŦ POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PÉČE O STARÉ OBČANY ODBORNÁ PRAXE PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE TECHNIKA ADMINISTRATIVY OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V KLINICKÝCH OBORECH SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ zná množství tekutin, které musí dítě denně vypít (kromě dětí, které mají omezený přívod tekutin) orientuje se v dietách na dětském oddělení MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU UČEBNY PERSONÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

3 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Zřizovatel Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 IČO školy Název ŠVP Ošetřovatel Kód a název oboru vzdělání H/01 Ošetřovatel Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání Platnost ŠVP: Od počínaje 1. ročníkem Schválila RNDr. Daniela Tomsová, ředitelka školy Dne:

4 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Kladně je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem a jedinou školou tohoto zaměření v kladenském regionu. Byla zaloţena jako jedna z prvních poválečných ošetřovatelských škol v České republice. Sídlí v rekonstruované budově, která má výhodnou polohu v blízkosti centra města s dobrou dopravní obsluţností. V současnosti poskytuje na střední škole profesní vzdělávání v oborech Zdravotnický asistent a Sociální činnost, obor Zdravotnické lyceum je určen uchazečŧm, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole. Vyšší odborná škola poskytuje profesní vzdělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Škola je vybavena moderními didaktickými pomŧckami umoţňujícími netradiční výuku. Ţáci mají téměř neomezený přístup na internet prostřednictvím PC umístěných v učebnách výpočetní techniky a na chodbách. V přízemí školy je rozsáhlá knihovna s odbornou literaturou a beletrií. Stravování ţáků je zajištěno v Domově mládeţe vzdáleného cca 15 minut od školní budovy. Ţáci a zaměstnanci školy mohou vyuţít také školní bufet, potravinové a nápojové automaty. Ve škole pracuje výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Školská rada pracuje v souladu s příslušnou legislativou a tvoří ji 3 zástupci učitelŧ, 3 zástupci zřizovatele a 3 zástupci rodičŧ nezletilých a zletilých ţákŧ. Rodiče mohou školu navštívit v době třídních schŧzek a kdykoliv po dohodě s vyučujícím či vedoucími pracovníky školy. O činnosti školy jsou rodiče informováni také na webových stránkách školy. Mají moţnost na nich sledovat prostřednictvím speciálního kódu klasifikaci svého dítěte. 1. Zapojení školy do místního společenského života Aktivity školy pořádané pro veřejnost Ţáci a studenti školy jsou systematicky vedeni a motivováni samostatné činnosti, spočívající mimo jiné v přípravě, organizaci a realizaci projektŧ, kterou v konečné fázi koriguje příslušný učitel. Projekt První pomoc pro všechny realizují ţáci SZŠ sdruţeni v krouţku první pomoci, kteří se pravidelně 1x týdně se scházejí, procvičují poskytování první pomoci a další aktivity, např. dělají Mikuláše na dětském oddělení kladenské nemocnice,v geriatrickém a rehabilitačním centru, domově dŧchodcŧ a pod. Ukázky v poskytování první pomoci na náměstí jsou pořádané pod záštitou Magistrátu Města Kladna, ve spolupráci s hasičským záchranným sborem, záchrannou sluţbou a Městskou polici. Akcí se účastní děti z kladenských i okolních základních škol, středních škol i mateřských školek a laická veřejnost. Kaţdoročně se mnoţí počet ţádostí o realizaci ukázek v naší škole. Projekt Světový den zdraví, jehoţ cílem je výchova ke zdraví a prevenci poruch zdraví připravují ţáci 2. ročníku SZŠ pro 1. ročník formou odborných přednášek, zhotovením nástěnek, letáčkŧ, apod.

5 Studenti VOŠ připravují preventivní program týkající se správných hygienických návykŧ a uskutečňují ho v mateřských školkách pod názvem Jak správně ţít. Studentský projekt Daruj si ţivot je zaměřený na prevenci rakoviny prsní ţlázy, prevenci rakoviny děloţního čípku a prevenci kouření. Cílovou skupinou bývají ţáci 1. ročníku SZŠ a SOŠ v Kladně. Členové dramatického krouţku předvádějí svá vystoupení v Domovech seniorŧ a při dnech otevřených dveří. Kaţdoročně se ţáci naší školy podílejí na organizaci Dnů zdraví v Kladně a Slaném, pomáhají při Dnech diabetikŧ, plnoletí ţáci pomáhají jako zdravotní dozor při rŧzných sportovních akcích. Škola úzce spolupracuje s dobročinnými organizacemi na podporu zdraví a pomoci hendikepovaným spoluobčanŧm. Z uvedeného výčtu aktivit ţákŧ a studentŧ naší školy je zřejmé, ţe jsou motivováni humanitním cítěním a vysokým morálním kreditem. Veškeré akce absolvují bez nároku na finanční či jiné ohodnocení. Spolupráce se zahraničními školami VOŠZ spolupracuje s bavorským sociálně zdravotnickým a školským zařízením SeniVita v Ebermannstadtu. Výměnné stáţe obohacují studenty obou stran o odborné znalosti a pomáhají rozvíjet jazykové dovednosti.

6 Profil absolventa

7 Název a adresa školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Zřizovatel školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP Ošetřovatel Kód a název oboru H/01 Ošetřovatel denní forma studia Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem Platnost od Od počínaje 1.ročníkem Uplatnění absolventa Absolvent oboru ošetřovatel by měl být schopen po ukončení tříletého studia pracovat ve zdravotnických zařízeních nemocničních i ambulantních, v oblasti domácí péče, zejména v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postiţením, v zařízeních pro seniory a v oblasti hospicové a respitní péče. Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje ošetřovatelskou péči stanovenou zákonem 96/2004 Sb., viz kapitola Odborné kompetence. Ve spolupráci se zdravotnickým týmem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační a diagnostické péči v rozsahu své odborné zpŧsobilosti. Kompetence absolventa Student je veden k dosaţení kompetencí, které jsou stěţejní pro obor vzdělávání Ošetřovatel a to vzhledem ke schopnostem a vzdělávacím předpokladŧm studentŧ. Jedná se o tyto klíčové a odborné kompetence: Klíčové kompetence: kompetence k učení efektivně se učit, vyhodnocovat dosaţené výsledky a stanovovat si potřebné cíle dalšího vzdělávání kompetence k řešení problémů schopnost samostatně řešit běţné pracovní i mimopracovní problémy, spolupracovat při řešení problémŧ s jinými lidmi komunikativní kompetence - správně se vyjadřovat v písemné i ústní formě v učebních, ţivotních a pracovních situacích, chápat výhodu znalostí cizího jazyka pro budoucí práci a uplatnění v ţivotě personální a sociální kompetence umět posoudit reálně své schopnosti a dovednosti, odhadovat dŧsledky svého chování a jednání, pečovat o své zdraví a přispívat k utváření mezilidských vztahŧ občanské kompetence a kulturní povědomí uznávat hodnoty a postoje v demokratické společnosti, dodrţovat zákony a respektovat práva a osobnost druhých lidí. Přijímat hodnoty a tradice svého národa a podporovat evropské i světové kultury kompetence k pracovnímu uplatnění schopnost vyuţít svých odborných i osobnostních předpokladŧ pro uplatnění na trhu práce, profesního rozvoje a pochopení nutnosti celoţivotního vzdělávání, zvláště v této profesi matematické kompetence umět vyuţít svých matematických schopností v běţném ţivotě i ve své profesi kompetence vyuţívat prostředky ICT a pracovat s informacemi umět pracovat s počítačem a jeho programovým vybavením, vyuţívat prostředkŧ ICT jako zdroj informací a efektivně s nimi pracovat V rámci odborných kompetencí je ţák veden k tomu, aby: poskytoval zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu při své práci se řídil Etickým kodexem práv pacientŧ a Etickým kodexem zdravotnických

8 pracovníkŧ uměl posoudit zdravotní stav klienta/pacienta a rozpoznat jeho aktuální potřeby usiloval o nejvyšší kvalitu své práce Absolvent je po úspěšném absolvování studia schopen: a) Podílet se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče, tzn. aby absolventi: prováděli hygienickou péči u pacientŧ, včetně základní prevence proleţenin a úpravy lŧţka; pomáhali při podávání stravy pacientŧm, pomáhali při jídle leţícím nebo nepohyblivým pacientŧm a popřípadě je krmili; pečovali o vyprazdňování pacientŧ, včetně případného provedení očistného klyzmatu; měřili tělesnou teplotu, výšku a hmotnost; doprovázeli pacienty na odborná vyšetření a ošetření; pečovali o úpravu prostředí pacientŧ; podíleli se na zajištění herních aktivit dětí; prováděli úpravu těla zemřelého; zajišťovali aplikaci tepla a chladu; prováděli rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z imobility; prováděli nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta; podíleli se na přejímání, kontrole, manipulaci a uloţení zdravotnických prostředkŧ a prádla, na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby; poskytovali zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu. b) Asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky či jiných kompetentních zdravotnických pracovníků, tzn. aby absolventi asistovali převáţně při: převazech podávání léčivých přípravkŧ včetně aplikací injekcí a infúzí odběru biologického materiálu zavádění močového katétru a výplachu močového měchýře sondování a péče o katétry c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníkŧ (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientŧ, zákazníkŧ, návštěvníkŧ) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byli

9 schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik; byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména svého pracoviště; dodrţovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování standardŧ kvality procesŧ, výrobkŧ nebo sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí. e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udrţitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvaţovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí.

10 Charakteristika vzdělávacího programu 2. Pojetí vzdělávání Vzdělávací obsah tvoří dvě základní sloţky - všeobecně vzdělávací a odborná. Obsahové okruhy tvoří předměty jazykové, společenskovědní, přírodovědné, matematické, estetické, informační a komunikační technologie, ekonomika a tělesná výchova. Podstatnou součástí výuky jsou okruhy odborných předmětŧ obory základŧ poskytování ošetřovatelské péče, ošetřovatelství a klinické obory, odborný výcvik, sociální vztahy a dovednosti. Do celkového počtu vyučovacích hodin jsou zařazeny i disponibilní hodiny slouţící k prohloubení učiva. Nabídka povinně volitelných předmětŧ vhodně doplňuje profesní zaměření oboru vzdělávání. 3. Organizace výuky Teoretická a teoreticko-praktická výuka probíhá v moderně vybavených učebnách školy pod vedením zkušených pedagogŧ. Část odborné přípravy je realizována formou cvičení v odborných a ve specializovaných učebnách pod vedením odborných učitelek. Odborný výcvik probíhá na vybraných zdravotnických či sociálních zařízeních. Nedílnou součástí odborné přípravy je souvislá praxe v rozsahu 6 týdnŧ, je zařazena do 2. a 3. ročníku a realizovaná ve spolupráci se zaměstnanci vybraných pracovišť. Její obsahová náplň je dána učební osnovou předmětu odborný výcvik. Veškerá činnost prováděná na těchto pracovištích je právně ošetřena. V rámci mimo vyučovacích aktivit škola realizuje podle zájmu ţákŧ: zahraniční zájezdy zájezdy do praţských divadel pro přihlášené do Klubu mladého diváka krouţek první pomoci dramatický krouţek výtvarný krouţek účast v soutěţích sportovních, jazykových, první pomoci, výtvarných apod. 4. Začlenění průřezových témat do výuky Prŧřezová témata prolínají výukou všemi vyučovacími předměty. V tabulkách jsou uváděny předměty, ve kterých je dané téma zastoupeno nejvíce Občan v demokratické společnosti Prŧřezové téma je realizováno ve výuce společenskovědních a odborných předmětŧ. Jeho cílem je především výchova ţákŧ k zodpovědnosti za své názory, aby uměli uvaţovat o existenčních otázkách, odolávat myšlenkové manipulaci, uměli komunikovat a hledat kompromis, aby se dokázali společensky angaţovat, váţit si materiálních a duchovních hodnot.

11 K realizaci tématu přispívá demokratické klima školy, otevřené k rodičŧm, odborné veřejnosti i laikŧm absolvujícím vzdělávací kurzy. Obsah tématu a jeho realizace: Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí: osobnost a její rozvoj; komunikace, vyjednávání, řešení konfliktŧ; společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboţenství; historický vývoj (především v 19. a 20. století); stát, politický systém, politika, soudobý svět; masová média; morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita; potřebné právní minimum pro soukromý a občanský ţivot. Realizováno v předmětech Občanská nauka Literární a estetická výchova Cizí jazyk Dějepis Psychologie a komunikace Sociální aktivizace klientŧ Teorie ošetřovatelství Všeobecná ošetřovatelská péče Člověk a ţivotní prostředí Odborný výcvik Informační a komunikační technologie Prŧřezové téma Člověk a ţivotní prostředí vychází z komplexního chápání vztahŧ člověka a prostředí. Environmentální problematika je zahrnuta především v oblasti přírodovědné a společenskovědní, částečně i estetické, jazykové a odborné. Dosaţené znalosti napomáhají ţákŧm pochopit zásadní význam přírody a ţivotního prostředí pro člověka, získat povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech pŧsobení člověka na přírodu a ţivotní prostředí. Charakteristika tématu Hlavním cílem prŧřezového tématu Člověk a ţivotní prostředí je vést ţáky k tomu, aby: pochopili souvislosti mezi rŧznými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a ţivot; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udrţitelnému rozvoji; respektovali principy udrţitelného rozvoje; získali přehled o zpŧsobech ochrany přírody, o pouţívání technologických, ekonomických a právních nástrojŧ pro zajištění udrţitelného rozvoje; samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z rŧzných informačních zdrojŧ; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snaţili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémŧ; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého ţivotního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.

12 Obsah tématu a jeho realizace Ve sloţce všeobecného vzdělávání je prŧřezové téma začleněno především do přírodovědného vzdělávání v tématech ekologie a člověk a ţivotní prostředí, dále je začleněno v společenskovědním vzdělávání, estetickém vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. V odborné sloţce je prŧřezové téma diferencovaně začleněno do obsahových okruhŧ podle charakteru vzdělání. Zaměřuje se zejména na materiálové a energetické zdroje, na kvalitu pracovního prostředí, vlivy pracovních činností na prostředí a na zdraví, na technické a technologické procesy a řídicí činnosti. Realizováno v předmětech Biologie Fyzika Chemie Tělesná výchova Cizí jazyk Odborný výcvik Všeobecná ošetřovatelská péče Ekonomika Somatologie Člověk a svět práce Téma je realizováno převáţně v odborných, ale i všeobecně vzdělávacích předmětech tak, aby se absolvent dokázal co nejlépe uplatnit na trhu práce i v ţivotě. Získané znalosti mu mají umoţnit aktivní pracovní ţivot a úspěšnou kariéru tak, aby byl schopen adaptovat se na změněné podmínky, procházet rekvalifikacemi, přizpŧsobit se poţadavkŧm trhu. Součástí realizace tématu je spolupráce s úřadem práce, exkurze a stáţe v zaměstnaneckých organizacích a odborná praxe. Obsah tématu a jeho realizace Obsah tématu tvoří: hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, moţnosti kariéry, společenská prestiţ apod.), jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrŧ vyššího a vysokoškolského vzdělávání trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, poţadavky zaměstnavatelŧ význam a moţnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoţivotního učení, moţnosti vzdělávání v zahraničí; problematika spojená s hledáním zaměstnání, právech a povinnostech zaměstnancŧ; Realizováno v předmětech Občanská nauka Ekonomika Cizí jazyk Literární a estetická výchova Všeobecná ošetřovatelská péče Psychologie a komunikace Odborný výcvik Informační a komunikační technologie Výchova ke zdraví Informační a komunikační technologie Prŧřezové téma je realizováno převáţně v předmětu informační a komunikační technologie. Dosaţené znalosti a dovednosti ţáci vyuţívají ve všech ostatních předmětech. Jsou připravováni tak, aby se jim počítač stal běţným pracovním nástrojem. Jsou schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívat v prŧběhu vzdělávání, při výkonu svého povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou běţnou součástí jejich osobního a občanského ţivota.

13 Obsah tématu a jeho realizace Oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem a rozsahem splňuje poţadavky (základní úrovně) systému ECDL. Stěţejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní techniky. Třída se při výuce dělí na skupiny tak, aby na kaţdé pracovní stanici pracoval jeden ţák. Těţiště výuky informačních a komunikačních technologií je v provádění praktických úkolŧ. Realizováno ve všech vyučovacích předmětech Informační a komunikační technologie Multikulturní výchova Multikulturní výchově je na naší škole věnována velká pozornost. Ţáci si uvědomují odlišnosti národnostních menšin, v hodinách přímé pečovatelské činnosti se učí pečovat o jedince z rŧzných kultur. Respektují jedinečnost kaţdého člověka, právo všech lidí na společné souţití. Vzájemné návštěvy v partnerských školách v zahraničí multikulturalitu podporují. Realizováno v předmětech Cizí jazyk Dějepis Literární a estetická výchova Občanská nauka Výchova ke zdraví Odborný výcvik 5. Hodnocení žáků Hodnocení ve všech předmětech obsahuje následující obecná kritéria: aktivita v hodinách, dovednosti, znalosti, iniciativa ţáka mimo vyučovací hodiny rozvíjející kompetence v daném předmětu. Podklady pro hodnocení vznikají vţdy kombinací rŧzných forem zjišťování, kterými jsou: ústní projev ţákŧ soustavné sledování výkonŧ a připravenosti ţáka na vyučování, analýza výsledkŧ rŧzných činností ţáka (aktivita při výuce, pozornost, zaujetí pro předmět, písemné zpracování seminárních prací, domácích úkolŧ apod. rŧzné druhy zkoušek (ústní, písemné včetně testŧ) podle specifik jednotlivých předmětŧ Hodnocení provádí a zodpovídá za něj příslušný vyučující. Hodnocení jednotlivých předmětů 1 výborný ţák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, dokáţe samostatně činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen samostatně a správně pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje; činí samostatné závěry z prováděných činností; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez chyb; 2 - chvalitebný - ţák je schopen samostatně a s drobnými chybami řešit zadané úkoly; dokáţe samostatně reprodukovat získané vědomosti a je schopen za pomoci učitele činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez podstatných chyb;

14 3 dobrý - ţák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen reprodukovat získané vědomosti; při jeho činnosti je třeba občasné nápovědy učitele; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje, s nápovědou učitele dokáţe vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky; 4 dostatečný - ţák je schopen s nápovědou učitele řešit zadané úkoly; dokáţe pouţívat získané vědomosti v dalším studiu a prohlubovat je; při samostatné práci je schopen určit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen za pomoci učitele pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje; pod vedením učitele dokáţe vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s váţnými nedostatky, nebo po stanoveném termínu bez podstatných chyb; 5 nedostatečný - ţák ani s nápovědou učitele není schopen řešit zadané úkoly; stupeň znalostí, vědomostí a dovedností neumoţňuje pokračovat v novém osvojování učební látky; při samostatné práci není schopen ani naznačit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních se dopouští váţných omylŧ, nedokáţe pouţívat pomŧcky, nástroje a přístroje; nedokáţe ze své činnosti vyvodit závěry; zadané práce neodevzdává ve stanoveném termínu. Hodnocení chování žáka 1 velmi dobré ţák uvědoměle dodrţuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu; méně závaţných přestupkŧ se dopouští ojediněle; ţák je vţdy přístupný výchovnému pŧsobení a snaţí se své chyby napravit; 2 uspokojivé chování ţáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu, tj. dopouští se vŧči nim závaţných přestupkŧ; nebo se opakovaně dopouští méně závaţných přestupkŧ, ohroţuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob; 3 - neuspokojivé chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly školního řádu a slušného chování; dopouští se takových závaţných přestupkŧ, ţe je jimi váţně ohroţena výuka, bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým zpŧsobem narušuje výchovněvzdělávací činnost školy; Celkový prospěch Prospěl s vyznamenáním není-li klasifikace v ţádném povinném předmětu horší neţ stupeň 2 chvalitebný a prŧměrný prospěch z povinných předmětŧ není horší neţ 1,50, chování je hodnoceno jako velmi dobré; Prospěl není-li klasifikace v ţádném z povinných předmětŧ vyjádřena stupněm 5 nedostatečný; Neprospěl je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Metodické přístupy při vzdělávání ţákŧ se specifickými vzdělávacími potřebami řešíme podle platných pokynŧ MŠMT č.j.:13711/ a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţákŧ a studentŧ se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, ţákŧ a studentŧ mimořádně nadaných. Podkladem pro zohlednění uvedených potřeb je vyšetření ţáka a zpráva z pedagogicko-psychologické poradny. Škola vychází vstříc ţákŧm s diagnostikovanou dyslexií a dysgrafií. Výchovná poradkyně shromaţďuje doporučení odborníkŧ a seznamuje s nimi všechny vyučující. Ţáci mají moţnost

15 spolupráce s výchovnou poradkyní a odborníky z PPP. Při zkouškách mají delší čas na přípravu. Vyučující uplatňují individuální přístup k těmto ţákŧm. Mimořádně nadaní ţáci mohou studovat všeobecně vzdělávací předměty podle individuálního studijního plánu, jsou podporováni v účasti na soutěţích, olympiádách, SOČ. Jsou zapojení do předávání vědomostí spoluţákŧm, mají téměř neomezený přístup na internet, mohou se zapojit do mimoškolních aktivit. 7. Podmínky pro přijetí ke studiu Přijetí ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 59,60,84, dále 63,16,20,70 splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení v rozsahu stanoveném ředitelem školy prokázání zdravotní zpŧsobilosti - k posouzení zdravotního stavu ţáka nebo uchazeče o studium je příslušný praktický lékař. 8. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která má tři části: písemnou, praktickou a ústní. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce s výučním listem. 9. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a poţární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování a vychází z poţadavkŧ platných právních předpisŧ zákonŧ, vyhlášek, technických norem i předpisŧ. Prostory, ve kterých probíhá výuka, odpovídají vyhlášce č. 410/2005 Sb (hygienické poţadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání). Se všemi riziky jsou ţáci podrobně seznámeni. Školení BOZP absolvují na začátku kaţdého školního roku zaměstnanci a ţáci školy, v zařízeních kde probíhá praktická výuka, jsou proškoleni zvlášť. S pokyny v provozních řádech odborných učeben a školní tělocvičny jsou ţáci podrobně seznámeni a prokazatelně poučeni při úvodních hodinách jednotlivých předmětŧ při nástupu do školy. Škola má zpracován traumatologický plán a protipoţární směrnici. Veškeré úrazy jsou vţdy bezprostředně po ošetření ţáka zapsány do knihy úrazŧ. Rozvrh vyučování respektuje hygienické normy.

16 Učební plán oboru vzdělávání Ošetřovatel H/01 Okruhy Předměty Celkem Celkem Jazykové Český jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis 1 Společensko vědní Přírodovědné Fyzika Chemie 1 Biologie 1 Matematické Matematika Estetické Literární a estetická výchova Vzdělávání Tělesná výchova pro zdraví Vzdělávání Informační a v inf. a kom. komunikační technologie Ekonomické Základy ekonomiky Obory základŧ Somatologie poskytování Klinická propedeutika 1 1 ošetřovatelské Hygiena a epidemiologie 1 péče První pomoc 2 Ošetřovatelství a klinické obory Odborný výcvik Výchova ke zdraví DH 2 Teorie ošetřovatelství Všeobecná ošetřovatelská péče Souvislá praxe 4 týd(8) 2 týd(8) 6 týdnŧ 240 Sociální Psychologie a vztahy a dovednosti komunikace Aktivizace klientŧ DH 2 2 Celkem Volitelné předměty podmínka přihlášení alespoň 10 ţáků ve skupině Předmět 2. roč. 3. roč. Péče o dítě 2 Sociální zabezpečení 2 Administrativa 2 Konverzace v cizím jazyce 2 Přehled vyuţití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Souvislá praxe Závěrečná zkouška - - 2

17 Časová rezerva (doplňování učiva, výchovněvzdělávací akce, tematické exkurze, apod.) Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu: 1. Cizí jazyk: anglický jazyk/německý jazyk, (dle nabídky školy a volby ţáka). 2. Souvislá praxe v celkovém rozsahu 6 týdnŧ po 8 hod denně je zařazena do 2. a 3. ročníku. Její obsahová náplň je dána učební osnovou, která je součástí předmětu odborný výcvik. 3. Volitelný předmět vychází z nabídky školy, ţák volí jeden předmět ve druhém a třetím ročníku. 4. Předměty závěrečné zkoušky: - písemná zkouška ţáci v prŧběhu 240 minut vypracují písemnou práci týkající se odborně teoretických znalostí oboru ošetřovatelství (volba ze 3 témat) - praktická zkouška zajištění péče u dvou klientŧ na klinickém pracovišti a ústní obhajoba před zkušební komisí - ústní zkouška z odborných předmětŧ 15 min příprava a 15 min zkouška 25 otázek bude obsahovat znalosti z odborných předmětŧ a oblasti sociálních vztahŧ a dovedností témata schvaluje ředitelka školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 26 57 H / 01 Autoelektrikář

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 26 57 H / 01 Autoelektrikář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PEDAGOGICKÉ LYCEUM Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Č.j.: SZŠ SY/300/2010, dne 31.8.2010 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 53 41 H/01 Ošetřovatel Platnost od 1. září 2010 1 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor textilnictví Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 31 41 M/01 TEXTILNICTVÍ Vydáno dne: 1. 9. 2009 Platnost: 1.

Více

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky školní vzdělávací program Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Ošetřovatel Datum 8.11.2013 Název 53-41-H/01 Ošetřovatel Verze 1. Dosažené

Více

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 VÝROBCE BIŢUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ - SKLENĚNÁ BIŢUTERIE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... 5 2.1 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA... 5 2.2 KOMPETENCE ABSOLVENTA... 5 2.2.1 Odborné kompetence... 5 2.2.2 Klíčové kompetence... 7 2.2.3 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ 82 51 H / 03 ZLATNÍK A KLENOTNÍK Platnost ŠVP: od 1. září 2008 počínaje 1. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 Kadeřník

Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 Kadeřník Školní vzdělávací program Kadeřník 69-5-H/0 Kadeřník držitelka certifikátu kvality č. Q-09C/08 dle ČSN EN ISO 900 : 00 Strana (celkem 46) Školní vzdělávací program 69-5-H/0 Kadeřník ŠVP KA Schválení pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více