Zápis č. 2. Splněná usnesení: 21/2014n, 106/2015, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 2. Splněná usnesení: 21/2014n, 106/2015, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2016"

Transkript

1 Zápis č. 2 ze zasedání ZM ze dne od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Přítomni dle prezenční listiny (14) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: 51/2015 ZM schvaluje záměr odkoupení pozemku č. PK 136, díl d) o výměře 177 m 2 do vlastnictví města (pozemek pod Střelnicí). 93/2015 ZM trvá na uplatnění sankce Kč ze smlouvy ze dne a z dodatků č. 1 ze dne a č. 2 ze dne směrem k firmě Silnice Čáslav Holding, a.s. za nedodrţení závazku ohledně předání komunikace městu na p. č. 2241/3 a pozemku k /2016 ZM schvaluje bezplatné převzetí do majetku města pozemku 1/12 výměry (16,75m2) p. č. 13/4 v k. ú. Kouřim (část zpevněné plochy před Lonzou) z majetku XXXXX. Splněná usnesení: 21/2014n, 106/2015, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2016 Návrh programu: 1. Sloţení slibu zastupitele pana Miroslava Svobody 2. Kontrola úkolů ze ZM ze dne Kontrola úkolů z RM ze dne , doporučeno k projednání Základní rozvojové dokumenty města Kouřim Naplňování Plánu sociálních a souvisejících služeb města Kouřim na období let v roce 2015, naplňování Plánu rozvoje rodinné politiky města Kouřim na období let v roce Moţnost odkoupení pozemku parcelní číslo 143/3 v k. ú. Kouřim o výměře 389 m 2 do majetku města z majetku České telekomunikační infrastruktury a. s., Olšanská 2681/6, Praha - znalecký posudek o ceně pozemku p. č. 143/3 v k. ú. Kouřim vypracovaný panem Ing. Karlem Fouskem Městský ples ročník 19. března Kouřimská skála Realizace přípojky NN do lokality Skála pro konání jednorázových akcí, propojení s místem čerpací vody pro hasiče včetně osvětlení Finanční podpora činnosti fotbalovému oddílu Kouřim pro rok Ţádost Mateřské školy Kouřim o převedení hospodářského výsledku z roku 2015 do rezervního fondu Mateřské školy Kouřim 5. Rekapitulace nákladů na akci sportovní hala Kouřim - realizace úspor energií, vnitřní úpravy 6. Aktivity společnosti ČEZ distribuce a. s. v k. ú. Kouřim - pokládka kabelů NN do země v období 2016/ Chlorované uhlovodíky Molitorov - výběr právnické firmy 8. Rozpočtová změna č. 2/ Zpráva finančního výboru za únor 10. Různé

2 Odměna zastupitele pana M. Svobody Smlouva o poskytnutí reklamy při akci Běh městem Kouřim , objednatel Toyota Peugeot Citroën, Automobile Czech, s. r. o Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci ţádosti poskytovatele sociálních sluţeb města Kouřim o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok Oprava střechy Mateřské školy Kouřim Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce Podněty a připomínky členů ZM a hostů Usnesení č. 23 ZM schvaluje výše uvedený program. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu pana Josefa Hasila a pana Ing. Libora Borového. Nebyly vzneseny připomínky k minulému zápisu zastupitelstva města ze dne Obsazení uvolněného mandátu zastupitele, slib zastupitele - náhradník z volební strany č. 4 - Sdruţení za moderní a prosperující Kouřim č. 2 pan Miroslav Svoboda, který nastoupil na uvolněný mandát za odstoupivšího člena zastupitelstva Ing. Vladimíra Křišťana dne do zastupitelstva města Kouřim. Pan Miroslav Svoboda sloţil v úvodu zasedání slib zastupitele. "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 2. Kontrola úkolů ze ZM ze dne Kontrola úkolů z RM ze dne , doporučeno k projednání Základní rozvojové dokumenty města Kouřim K dispozici v elektronické podobě na v listinné podobě ve druhém patře radnice. Aktualizace strategického plánu rozvoje města Kouřim na období let Plán sociálních a souvisejících sluţeb města Kouřim na období let Plán rozvoje rodinné politiky města Kouřim na období let Koncepce bytové politiky města Kouřim Územní plán města Kouřim Kouřim - městská památková zóna, Program regenerace - aktualizace 2014

3 3. 2. Naplňování Plánu sociálních a souvisejících služeb města Kouřim na období let v roce 2015, naplňování Plánu rozvoje rodinné politiky města Kouřim na období let v roce 2015 K dispozici v elektronické podobě na v listinné podobě ve druhém patře radnice a dále: v pokladně MěÚ a na sociálním oddělení města v městské knihovně ve vstupních prostorách a na sesterně Domova pro seniory U Praţské brány na nástěnkách v Domě s pečovatelskou sluţbou Barborka a v Domě s chráněnými byty Dobropolská v čekárnách praktických lékařů, zubní lékařky a dětské lékařky na nástěnce v domečku se sociálním zázemím v parku Na Hradbách v klubovně RC Knoflíček ve sportovní hale v ředitelně Základní školy Miloše Šolleho Kouřim Prezentace materiálů. Usnesení č. 24 ZM schvaluje naplňování Plánu sociálních a souvisejících služeb města Kouřim na období let v roce Usnesení č. 25 ZM schvaluje naplňování Plánu rozvoje rodinné politiky města Kouřim na období let v roce Moţnost odkoupení pozemku parcelní číslo 143/3 v k. ú. Kouřim o výměře 389 m 2 do majetku města z majetku České telekomunikační infrastruktury a. s., Olšanská 2681/6, Praha - znalecký posudek o ceně pozemku p. č. 143/3 v k. ú. Kouřim vypracovaný panem Ing. Karlem Fouskem. Česká telekomunikační infrastruktura a. s. vlastní v k. ú. Kouřim pozemek č. 143/3. Pozemek umístěn na valech směrem k areálu Střelnice. Česká telekomunikační infrastruktura a. s. je ochotna tento pozemek prodat na základě znaleckého posudku. Znalecký posudek č. 10/8670/2011 o ceně pozemku pč. 143/3 v k. ú. Kouřim obec Kouřim Středočeský kraj byl vypracován Ing. Karlem Fouskem dne na základě poţadavku prodávajícího. Znalecký posudek určil výslednou cenu po zaokrouhlení ve výši ,- Kč, jedná se o výměru 389m 2 po 112,52 Kč, kategorie stavební pozemek v kompletním funkčním celku. Usnesení č. 26 ZM schvaluje jednání o odkoupení pozemku parcelní číslo 143/3 v k. ú. Kouřim o výměře 389 m 2 do majetku města z majetku České telekomunikační infrastruktury a. s., Olšanská 2681/6, Praha - znalecký posudek o ceně pozemku p. č. 143/3 v k. ú. Kouřim vypracovaný panem Ing. Karlem Fouskem dne na základě poţadavku prodávajícího. Znalecký posudek určil výslednou cenu po zaokrouhlení ve výši ,-

4 Kč, jedná se o výměru 389m 2 po 112,52 Kč, kategorie stavební pozemek v kompletním funkčním celku Městský ples ročník 19. března 2016 Členové ZM obdrţeli pozvánky pro občany města (včetně vstupenek) k pozvání na 23. ročník městského plesu. Zastupitelé města byli poţádáni o věnování dárku do soutěţe o ceny Kouřimská skála 2016 Na základě jednání ZM, které se konalo , byl přizván na zasedání pan Tomáš Waschinger. Byla vedena diskuze o případné podpoře akce Kouřimská skála ze strany města uhrazením pronájmu = technického zázemí (pódium, hudební a světelná aparatura, projekce a agregát) za částku ,- Kč (město Kouřim zajišťuje od nultého ročníku veškeré zázemí akce). Usnesení č. 27 ZM schvaluje podporu akce Kouřimská skála ze strany města uhrazením pronájmu = technického zázemí (pódium, hudební a světelná aparatura, projekce a agregát) za částku ,- Kč. Hlasování: pro 10 proti 0 zdrţel 4 Město Kouřim zajišťuje pro akci 5 let její veškeré zázemí. (Luboš Čepelák Antonín Šindler Ing. Alena Nádeníková Mgr. Jana Havlíčková) Realizace přípojky NN do lokality Skála pro konání jednorázových akcí, propojení s místem čerpací vody pro hasiče včetně osvětlení Usnesení č. 28 ZM schvaluje přípravu akce realizace přípojky NN do lokality Skála pro konání jednorázových akcí. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţel 1 (Antonín Šindler) Finanční podpora činnosti fotbalovému oddílu Kouřim pro rok 2016 ZM ţádá fotbalový oddíl Kouřim o kalkulaci nákladů pro rok 2016 (se zaměřením na přímou činnost s dětmi, mládeţí a dospělými) a celkové vyúčtování příjmů a nákladů fotbalového oddílu Kouřim za rok Vystoupení pana Václava Nádeníka ohledně potřeby finanční podpory pro FO Kouřim. 4. Ţádost Mateřské školy Kouřim o převedení hospodářského výsledku z roku 2015 do rezervního fondu Mateřské školy Kouřim Mateřská škola Kouřim poţádala ZM o převedení zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2015 ve výši ,34,- Kč do rezervního fondu Mateřské školy Kouřim. Usnesení č. 29 ZM schvaluje Mateřské škole Kouřim ţádost o převedení zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2015 ve výši ,34,- Kč do rezervního fondu Mateřské školy Kouřim.

5 5. Rekapitulace nákladů na akci sportovní hala Kouřim - realizace úspor energií a vnitřních úprav sportovní haly Sportovní hala Kouřim Rekapitulace nákladů na akci SH Kouřim - realizace úspor energií Dodavatel: Calipsum s. r. o., Pohořelice Rozsah prací: zateplení obálky budovy včetně výměny oken a dveří (mimo nevytápěnou část) Zahájení prací: říjen 2015 SoD ,19 Kč Celkem dílo , ,80 (nedočerp. částka dle SoD, změn. listu a víceprací) ,39 Veškeré částky jsou uvedeny včetně DPH. Celkové způsobilé výdaje: ,08 Dotace FS: ,50 Dotace SFŢP: ,00 VZ ţad. veřejné: ,58 Akce není ukončena - venkovní úpravy s termínem do (dodatek k SoD) - po stránce dokladové ve spolupráci se SFŢP (moţnost úprav) Rekapitulace nákladů vnitřních úprav SH Kouřim Dodavatel: Marek Jeţík Realizace: leden 2016 Obloţení interiérových stěn OSB deskami: ,- Kč Výroba a montáţ stropních kazet: ,- Kč Celkem SoD: ,- Kč Veškeré částky jsou uvedeny včetně DPH. Usnesení č. 30 ZM schvaluje rekapitulaci nákladů na akci sportovní hala Kouřim - realizace úspor energií a vnitřních úprav sportovní haly.

6 6. Aktivity společnosti ČEZ distribuce a. s. v k. ú. Kouřim - pokládka kabelů NN do země v období 2016/2017 Společnost ČEZ distribuce a. s. má v plánu v lokalitách Podskalí a Ouličky výměnu NN za k NN - CAPEX 17. S touto obměnou sítí bude provedena i rekonstrukce městského rozhlasu a městského veřejného osvětlení. Usnesení č. 31 ZM pověřuje radu města přípravou těchto akcí. Z jednání se vzdálil pan Mgr. Tomáš Neruda. 7. Chlorované uhlovodíky Molitorov Členové ZM se seznámili s výsledky výběrového řízení na advokátní kancelář, která bude řídit výběrové řízení a celý související proces na akci Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim - Molitorov. Zpráva o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, jedná se o zakázku malého rozsahu mimo reţim zákona na akci: Administrace VŘ - Sanace Kouřim Molitorov Předseda a místopředseda komise byli zvoleni před zahájením jednání komise. Před zahájením jednání komise podepsali všichni členové čestná prohlášení o své nepodjatosti (příloha č. 3 zprávy). Jednání komise bylo zahájeno dne v 18:00 hodin. 1) Komise při otevírání obálek a hodnocení nabídek pracovala ve sloţení: předseda: místopředseda: členové: Ing. Štěpán Henzl Mgr. Tomáš Neruda Ing. Josef Klouda Libor Chmel Karel Sobotka 2)Komise konstatovala, ţe výzva byla zaslána níţe uvedeným dodavatelům: Poř. č. uchazeče Obchodní jméno a sídlo uchazeče: 1. Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Tögel advokát, Ostrovského 253/3, Praha 5 - Smíchov 2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/ Brno 3. Veřejné zakázky s.r.o., Revoluční 724/7, Praha 1 4. ORGAMET s.r.o., Karlovarská 814/115, Praha 6 5. Kruták a Partners, advokátní kancelář s.r.o., Revoluční 724/7, Praha 1

7 Komise převzala k hodnocení nabídku od: Poř. č. uchazeče Obchodní jméno a sídlo cena bez DPH 1. Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Tögel advokát, ,--Kč Ostrovského 253/3, Praha 5 - Smíchov 2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/ Brno ,--Kč 3. Veřejné zakázky s.r.o., Revoluční 724/7, Praha ,--Kč 3) Komise přistoupila ke kontrole úplnosti nabídek z hlediska splnění zákonných poţadavků a poţadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky nesplňující poţadavky byly z dalšího posuzování vyřazeny a zadavateli bude doporučeno jejich vyloučení ze zadávacího řízení z dále uvedených důvodů: Pořadové číslo a obchodní jméno vyřazeného uchazeče Důvod vyřazení ne ne.. 4) Komise přistoupila k hodnocení nabídek, které splnily zadávací podmínky dle postupů uvedených v zadávací dokumentaci. Popis postupu hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bylo provedeno dle výše nabídkové ceny. 5) Na základě vyhodnocení nabídek doporučila komise ke schválení ZM toto pořadí: Poř. č. uchazeče Obchodní jméno uchazeče Nabídková cena bez DPH 1. Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Tögel advokát, ,--Kč Ostrovského 253/3, Praha 5 - Smíchov 3. Veřejné zakázky s.r.o., Revoluční 724/7, Praha ,--Kč 2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/ Brno ,--Kč

8 Komise doporučuje uzavřít smlouvu se zájemcem poř.č. 1. Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Tögel advokát, Ostrovského 253/3, Praha 5 Smíchov za cenu Kč bez DPH. Vyhodnocení bylo ukončeno v 19:35 hodin. Přílohy: 1. Nabídky 2. Prezenční listina z hodnocení nabídek 3. Čestná prohlášení členů komise Zpráva byla přečtena a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů. V Kouřimi dne Zapsal: Ing. Štěpán Henzl Podpisy: Předseda komise: Místopředseda komise: Členové komise: Usnesení č. 32 ZM schvaluje na základě výběrového řízení k řízení výběrového řízení a celého výběrového procesu na akci Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim - Molitorov firmu Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Tögel za částku ,- Kč. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţel 0 Na jednání se vrátil Mgr. Tomáš Neruda. 8. Rozpočtová změna č. 2/2016 Usnesení č. 33 ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016. Rozpočtová změna č. 2/2016 tvoří nedílnou součást originálu zápisu. 9. Zpráva finančního výboru - únor ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva finančního výboru za únor 2016 je nedílnou součástí originálu zápisu. 10. Různé Na bod jednání nebyl přítomen pan Mgr. Tomáš Neruda.

9 Odměna zastupitele Usnesení č. 34 ZM stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného zastupitele panu Miroslavu Svobodovi ve výši 576,- Kč. Tato odměna bude poskytována od Hlasování: pro 12 proti 0 zdrţel 1 (Miroslav Svoboda) Na jednání se vrátil pan Mgr. Tomáš Neruda Smlouva o poskytnutí reklamy při akci Běh městem Kouřim , objednatel Toyota Peugeot Citroën, Automobile Czech, s. r. o. Usnesení č. 35 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí reklamy mezi Toyota Peugeot Citroën, Automobile Czech, s. r. o. a městem Kouřim při akci Běh městem Kouřim a pověřuje paní starostku jejím podpisem. Objednavatel se zavazuje zajistit uhrazení částky za reklamu a propagaci ve výši ,- Kč. Za tuto částku budou nakoupena trička pro účastníky Běhu městem Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci ţádosti poskytovatele sociálních sluţeb města Kouřim o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2016 Usnesení č. 36 ZM schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje na částečné krytí nákladů pro pečovatelskou sluţbu Kouřim ve výši ,- Kč Usnesení č. 37 ZM schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje na částečné krytí nákladů pro Domov pro seniory U Praţské brány ve výši ,- Kč Oprava střechy Mateřské školy Kouřim ZM rekapituluje kroky ohledně přípravy na opravu střechy Mateřské školy Kouřim. Ze zasedání zastupitelstva města dne Podání ţádosti o dotaci na akci/projekt - Generální oprava střechy MŠ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu Usnesení č. 8 ZM schvaluje podání ţádosti o dotaci na akci/projekt - Generální oprava střechy MŠ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu Hlasování: pro 10 proti 0 zdrţel 0

10 Ze zasedání zastupitelstva města dne Usnesení č. 106 ZM vyhlašuje výběrové řízení na akci Střecha na budově MŠ v Kouřimi. (Upravené parametry) Hlasování: pro 12 proti 0 zdrţel 0 Na základě domluvy paní ředitelky školy a pana Marka Jeţíka (pokrývač) bylo na podzim roku 2015 domluveno, ţe v případě zatečení do stropu bude okamţitě paní ředitelkou pan Marek Jeţík informován. Pravděpodobně k zatečení od té doby nedošlo, jelikoţ ţádná informace paní ředitelkou školy nebyla podána panu Marku Jeţíkovi ani zástupci města. ZM bere na vědomí rekapitulaci kroků ohledně přípravy na opravu střechy Mateřské školy Kouřim ze dne a z a další opatření ohledně případného zatečení stropem do sociálního zázemí ve vrchním patře. Od listopadu k zatečení nedošlo Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2015 Zpráva bude přednesena na březnovém zasedání zastupitelstva. 11. Podněty a připomínky členů ZM a hostů Auto Členové ZM byli informováni o skutečnosti, ţe Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky oznámilo poskytnutí účelové dotace městu Kouřim ve výši ,- Kč na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Luboš Čepelák - inertní materiál Luboš Čepelák, jehoţ firma zajišťuje provoz vodovodu a kanalizace ve městě Kouřim, upozornil na skutečnost, ţe mnozí majitelé nemovitostí před své domy ukládají sypké materiály, které se při dešti dostávají do kanalizace, a jejich větší mnoţství často způsobuje poruchu čerpadel. Antonín Šindler - jízda po chodníku Antonín Šindler se optal, proč byla demontována dopravní značka Zákaz vjezdu cyklistům z chodníku u mateřské školy. Starostka uvedla, ţe cyklisté mají ze zákona zákaz pouţívat chodníky k jízdě. Původní značku, kterou v této lokalitě město mělo, na základě pokynu DI Kolín město demontovalo.

11 Zasedání řídila: Zapsal: Ověřovatelé zápisu: Zasedání ukončeno: 20:10 Datum sepsání: Mgr. Zuzana Čiháková Ing. Josef Klouda Josef Hasil Ing. Libor Borový.. Miroslav Vendl místostarosta. Mgr. Zuzana Čiháková starostka

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14)

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14) Zápis č. 9 ze zasedání ZM ze dne 30. 9. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 26. 10. 2015 (pondělí) od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v

Více

Zápis č. 1. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná usnesení

Zápis č. 1. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná usnesení Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 22. 1. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: 26. 2. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro. Přítomni dle prezenční listiny (12)

Více

Zápis č. 5. Splněná usnesení: 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131/2016

Zápis č. 5. Splněná usnesení: 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131/2016 Zápis č. 5 ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 29. 6. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni

Více

Zápis č. 8. ze zasedání ZM ze dne 4. 9. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice. Příští zasedání: 23.10. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice

Zápis č. 8. ze zasedání ZM ze dne 4. 9. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice. Příští zasedání: 23.10. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne 4. 9. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 23.10. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení 60/2012

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 27. 2. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Zápis č. 4. Splněná usnesení: 2, 31, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119/2016

Zápis č. 4. Splněná usnesení: 2, 31, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119/2016 Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 25. 5. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni

Více

Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro.

Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne 30. 8. 2017, od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 27. 9. 2017 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Zápis č. 4. Přítomni dle prezenční listiny (13) Nesplněná usnesení :

Zápis č. 4. Přítomni dle prezenční listiny (13) Nesplněná usnesení : Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze dne 28. 5. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: 25.6. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro. Přítomni dle prezenční listiny (13)

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 5 ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 26.6.2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (10) Nesplněná usnesení: 0

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne od hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: bude oznámeno s týdenním předstihem.

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne od hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: bude oznámeno s týdenním předstihem. Zápis č. 5 ze zasedání ZM ze dne 25. 6. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: bude oznámeno s týdenním předstihem. Přítomni dle prezenční listiny (14) Nesplněná usnesení :

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 31.8.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis č. 2 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro.

Zápis č. 2 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Zápis č. 2 ze zasedání ZM ze dne 15. 2. 2017, od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 29. 3. 2017 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis č. 1. Přítomni dle prezenční listiny (10) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 1. Přítomni dle prezenční listiny (10) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 27. 1. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 29. 02. 2016 (pondělí!) od 18.00 hod., Mírové náměstí 145,

Více

Zápis č. 2. Přítomni dle prezenční listiny (10)

Zápis č. 2. Přítomni dle prezenční listiny (10) Zápis č. 2 ze zasedání ZM ze dne 25. 2. 2015 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 3. 2015 od 18.00 hod. ve vstupní hale Střelnice čp. 303. Přítomni dle prezenční

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis č. 7. Přítomni dle prezenční listiny (10) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 7. Přítomni dle prezenční listiny (10) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 7 ze zasedání ZM ze dne 31. 8. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 27. 9. 2016 (úterý) od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro.

Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne , od hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 25. 1. 2017, od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 15. 2. 2017 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis č. 5. Splněná usnesení: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45/2015

Zápis č. 5. Splněná usnesení: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45/2015 Zápis č. 5 ze zasedání ZM ze dne 27. 5. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 24. 6. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni

Více

Zápis č. 8. Přítomni dle prezenční listiny (8-9) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 8. Přítomni dle prezenční listiny (8-9) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne 27. 9. 2016 od 18.00 hod. (z důvodu neusnášeníschopnosti posunut začátek zasedání na 18:23 hod.), Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Zpráva o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek MĚSTO KOUŘIM Zápis č. 7 z mimořádného zasedání ZM ze dne 13. 8. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: 03. 09. 2014 od 18:00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Přítomni dle

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová se omluvila. Zasedání zahájil v 19. 00 hod. a řídil

Více

Zápis č. 9. Omluven: Josef Hasil, Ing. Libor Borový, Mgr. Hana Borová, Roman Kubelka, Mgr. Ing. Tomáš Neruda, MBA

Zápis č. 9. Omluven: Josef Hasil, Ing. Libor Borový, Mgr. Hana Borová, Roman Kubelka, Mgr. Ing. Tomáš Neruda, MBA Zápis č. 9 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2016, zasedání zahájeno v 18:20 hod. po příchodu osmého člena zastupitelstva, Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Obec Břehy Zastupitelstvo obce Břehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva Všichni

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Z Á P I S č. 9. Návrh programu:: 1) Volba starosty obce 2) Organizační záležitosti 3) Různé 4) Diskuse 5) Návrh a přijetí usnesení 6) Závěr

Z Á P I S č. 9. Návrh programu:: 1) Volba starosty obce 2) Organizační záležitosti 3) Různé 4) Diskuse 5) Návrh a přijetí usnesení 6) Závěr Z Á P I S č. 9 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 23. ledna 2008 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 8 / 2 0 1 0 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně Přítomno 7 členů ZO, dle prezenční listiny Omluven: Václav Červíček dovolená, Pavel Karas

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé zápisu: viz prezenční listina

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 15 konané dne 28. 1. 2016 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Filip Kaštánek, Miloslav Kliment, Jan Havelka,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM I. ZM bere na vědomí : 2.2010/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty

Více

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 1/2009 obce Křesetice, které se konalo dne 17.2.2009

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 1/2009 obce Křesetice, které se konalo dne 17.2.2009 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva 1/2009 obce Křesetice, které se konalo dne 17.2.2009 Přítomni: 8 Omluveni: Hladíková, Černý, Neomluven: Ledvina Zahájení Starostka obce přivítala členy zastupitelstva.

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Přítomni: Nepřítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové -, Ing. Arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis č. 15/8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích

Zápis č. 15/8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích Zápis č. 15/8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích Přítomni: T. Vejnar, J. Krpálek, R. Urban, Bc. Jiří Šír,

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice. Zápis a usnesení č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Měchenice ze dne 20.5.2013

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice. Zápis a usnesení č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Měchenice ze dne 20.5.2013 25206 V Měchenicích dne 21.5.2013 Zápis a usnesení č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.5.2013 Starostka obce přivítala přítomné zastupitele a hosty. Zasedání začíná v 19:05 hod. dne 20.5.2013

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 25. 6. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 25. 6. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 25. 6. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:02 hodin přítomni:

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0.

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0. Z Á P I S 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno : 13 (omluvili se: Zdenka Tillová, Jiří Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 / 2015 konané dne 24.11.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/97/2010 Kontrola zápisu z 96. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 03/2015 dne 13. dubna 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 24. 4. 2014 od 19:30 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2014.

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 24. 4. 2014 od 19:30 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2014. Obec Dunajovice Zastupitelstvo obce Dunajovice Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 24. 4. 2014 od 19:30 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2014. Místo konání: Kancelář OÚ

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/16/01/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/16/01/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/16/01/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS a dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka o Dodatek

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Bod č. 1 programu - Zahájení

Bod č. 1 programu - Zahájení 1 Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 4.6.2015 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Antal Igor, Ing. Bezchleba

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1 4 / 2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013 Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 23. 6.

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více