VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Fakultativní výlety po Litomyšli a okolí. bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Fakultativní výlety po Litomyšli a okolí. bakalářská práce"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Fakultativní výlety po Litomyšli a okolí bakalářská práce Autor: Marek Pulkrábek Vedoucí práce: ak. malíř Vladimír Netolička Jihlava 2010

2

3 Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále téţ AZ ). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím uţitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byl/a jsem seznámen/a s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, ţe VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití mé bakalářské práce a prohlašuji, ţe s o u h l a s í m s případným uţitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, ţe uţít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaloţených vysokou školou na vytvoření díla (aţ do jejich skutečné výše), z výdělku dosaţeného v souvislosti s uţitím díla či poskytnutím licence. V Jihlavě dne Podpis

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval mému vedoucímu bakalářské práce ak. mal. Vladimíru Netoličkovi za cenné rady a připomínky při odborném vedení. Rád bych také poděkoval respondentům, kteří mi věnovali čas při vyplnění dotazníků.

5 Abstrakt PULKRÁBEK, Marek: Fakultativní výlety po Litomyšli a okolí. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Katedra cestovního ruchu. Vedoucí práce ak. mal. Vladimír Netolička. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář. Jihlava stran. Fakultativní výlety po Litomyšli a okolí Předmětem této bakalářské práce jsou fakultativní výlety po Litomyšli a okolí pro potřeby místních hotelů, zejména pro hotel Dalibor. Hlavním cílem je vytvoření originálních a zajímavých fakultativních výletů pro určité segmenty hostů hotelu. Druhotným cílem je získat odpovědi a jejich vyhodnocení v dotazníku, který orientačně potvrzuje cíle bakalářské práce a zájem respondentů o cestovní ruch v Litomyšli. V úvodu práce popisuji přírodní, historická, zábavní, sportovní ale také architektonicky vyspělá místa v Litomyšli a jejím okolí, jejichţ nabídku poskytuje informační centrum. V praktické části se soustřeďuji na vytvoření nových moţností fakultativných výletů, které jsem rozdělil do tří kategorií podle nejčastějších hostů hotelu Dalibor. V poslední části je proveden průzkum formou dotazníku a následné grafické a textové vyhodnocení kaţdé otázky. Klíčová slova : Fakultativní výlety. Litomyšl. Litomyšlsko. Návštěva. Okolí. Památky. Precis The aim (subject) of this thesis are optional trips around the city Litomysl and surroundings for the needs of local hotels, especially hotel Dalibor. The main point is to create original and exciting optional trips for certain segments of the hotel guests. A secondary point is to get the answers and their evaluation in the questionnaire, which confirms tentatively purposes of thesis and respondent s interest in tourism in Litomysl. Introduction describes a natural, historically rich, entertaining, but also architecturally sophisticated places in Litomysl and its surroundings, which offer an information center. In practical part I m focusing on creating new opportunities of optional trips, which I divided into three categories according to the most frequent hotel guests Dalibor. The last part was accomplished through a questionnaire survey and consequently graphic and text evaluation of each question. Keywords : Optional trips. Litomysl. Litomysl region. Visit. Surroundings. Sights.

6 Obsah 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Historické objekty Zámek Litomyšl Dům u Rytířů Smetanův dům Portmoneum museum Josefa Váchala Klášterní zahrady Ostatní památky Zábavní a sportovní centra Městský krytý bazén Sauna Litomyšl Koupaliště Litomyšl Fitness club Krytý zimní stadion Billard centrum A-kart aréna SPORT Areál Spinning centrum Stratílek Okolí Litomyšle Toulovcovy Maštale a Budislav Nové Hrady Nedošínský háj Růţový palouček Kozlov a kozlovský kopec Naučné stezky Černá hora a Košíř

7 3 PRAKTICKÁ ČÁST Nabídka infocentra v Litomyšli Nové tipy fakultativních výletů Pro seniory Pro rodiny Mladí lidé Výzkum pomocí dotazníku Výsledky dotazníkového šetření Shrnutí dotazníkového šetření ZÁVĚR Pouţité zdroje Seznam příloh a ilustrací Seznam tabulek a grafů Tabulka 1, Graf 1 : Rozdělení pohlaví Tabulka 2, Graf 2 : Rozdělení věkové kategorie Tabulka 3, Graf 3 : Pocházíte z Litomyšle? Tabulka 4, Graf 4 : Z jakého kraje pocházíte? Tabulka 5, Graf 5 : Navštívil/a jste někdy Litomyšl? Tabulka 6, Graf 6 : Byl/a jste ubytován/a v Tabulka 7, Graf 7 : Jak jste získal/a informace o městě a okolí Tabulka 8, Graf 8 : Jaký typ informací o městě jste hledal/a? Tabulka 9, Graf 9 : Pokud jste informace získal/a v infocentru nebo v hotelu, byl/a jste Tabulka 10, Graf 10 : Pokud jste nebyl/a s poskytnutými informacemi spokojen/a, co byste zlepšil/a Tabulka 11, Graf 11 : Pouţil/a jste při Vašem pobytu sluţeb informačního centra? Tabulka 12, Graf 12 : Co se Vám vybaví, kdyţ se řekne Litomyšl? Tabulka 13, Graf 13 : Jaké pamětihodnosti z Litomyšle znáte? Tabulka 14, Graf 14 : Jaké atraktivity by podle Vás neměly chybět v navštíveném městě? Všechny vytvořené tabulky a grafy jsou prací autora bakalářské práce 7

8 1 Úvod Není pochyb, ţe v dnešní době jsou fakultativní výlety neodmyslitelnou součástí nabídky mnoha hotelů a velmi podstatným faktorem při rozhodování volby hotelu klientem. Dle mého názoru by měl kaţdý hotel upravovat svoji nabídku fakultativních výletů s ohledem na pestrost místních a okolních přírodních, historických, zábavních, ale třeba i architektonicky zajímavých míst, protoţe jsem přesvědčen, ţe všichni hosté mají nárok na efektivně a poučně strávený čas mimo hotel. Své téma jsem si vybral na základě vlastních zkušeností, které spočívaly v jiţ navštívených objektech, jenţ se v Litomyšli a okolí nachází. Jako další důvod bych mohl úvest, ţe pocházím z Litomyšle a k výběru tématu mě inspirovala má semestrální praxe, kterou jsem strávil na recepci největšího místního hotelu Dalibor. Při práci recepčního jsem měl moţnost zjistit, zda-li hotel poskytuje fakultativní výlety svým hostům v nějaké ucelené formě. Po zjištění, ţe hotel o místních památkách podává informace pouze ve slovní podobě na recepci, jsem se rozhodl k realizaci myšlenky o vytvoření originálních a pro návštěvníky Litomyšle zcela určitě zajímavých tras po zdejších památkách a významných místech, o jejichţ návštěvu by jistě neměl být ochuzen ţádný turista. Ačkoliv pocházím z Litomyšle, všechny památky ve městě a okolí jsem do doby, neţ jsem začal psát bakalářskou práci, nenavštívil, a to je poslední příčina, která ovlivnila volbu námětu mé bakalářské práce. Rád bych navštívil další pozoruhodnosti v našem městě a jeho nedalekém okolí a rozšířil si tak své teoretické znalosti a obzory v praxi cestovního ruchu. V teoretické části popisuji podrobnou charakteristiku jednotlivých míst, kterou jsem rozčlenil do tří skupin s ohledem na zájmy účastníků výletu. Rozdělení jsem provedl na principu praktických zkušeností s hosty hotelu, kteří po mně vyţadovali informace nejen o památkách historického charakteru, ale také o kulturních a zábavních střediscích nebo o zajímavých místech nacházejících se mimo Litomyšl. Dále jsem se rozhodl zpracovat výzkum zahrnující hodnocení města a jeho sluţeb v rámci cestovního ruchu. Pomocí dotazníků jsem se pokusil zjistit reakce respondentů na konkrétní otázky spojené s návštěvou či pobytem v Litomyšli, a z toho jsem vyvodil následné závěry a získané poznatky, které jsem zhodnotil v praktické části. Výzkum byl proveden metodou internetového dotazování, převáţně pomocí sociální sítě. Průzkum povaţuji velmi přínosným pro klientelu jakéhokoliv litomyšlského hotelu, protoţe zjišťuje názory a postoje místních i ostatních respondentů k městu Litomyšl, jeho památkám, informacím, spokojenosti hostů a atraktivitám cestovního ruchu. 8

9 2 Teoretická část Nejprve bych rád stručně představil Litomyšl a poskytl obecné informace. Polohu Litomyšle bychom mohli nalézt ve východních Čechách na horním toku řeky Loučné v nadmořské výšce mezi 310 aţ 385 metry. Patří k Pardubickému kraji, pod něhoţ spadá administrativa Litomyšle. Počet obyvatel překročil hranici 10 tisíc. V roce 1965 bylo naše město prohlášeno za městskou památkovou rezervaci, hlavně díky své historické hodnotě si tak získalo velmi důleţité označení. Součástí města jsou take integrované části Pohodlí, Kornice, Nedošín, Suchá, Pazucha a Nová Ves u Litomyšle. Mezi větší města sousedící s Litomyšlí můţeme zařadit Poličku, Vysoké Mýto, Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí a okresní město Svitavy. [Boštík, Hudeček, 2008, s. 8] 2.1 Historické objekty Litomyšl zcela jistě patří k městům s bohatou historií a návštěvníci zde mohou spatřit poměrně velké mnoţství pamětihodností. V této fázi mé bakalářské práce bych rád věnoval pozornost pouze těm nejpodstatnějším objektům, jejichţ návštěvu mohu osobně doporučit a podpořit. Litomyšl, starobylá, historická, architektonicky bohatá a vznosná, jako starý šperk se těší stale pozornosti a obdivu návštěvníků, kteří jsou očarováni městem s památnostmi po bývalé občanské, panské i duchovní vrchnosti [Lašek, 1945, s.9] Zámek Litomyšl Pohraniční hrad Slavníkovců v místě slovanského hradiště, jenţ v 15. století přestavěli Kostkové z Postupic, byl vystavěn v reprezentativní a renesanční zámek v letech za vlády Vratislava z Pernštejna. O výstavbu se zaslouţili stavitelé Jan Baptista Avostalis a Oldřich Avostalis a na výzdobě zámku se podíleli italští mistři, kteří se postarali o psaníčková a figurální sgrafita na fasádách, a také o štíty s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří. Kvůli finanční krizi však Pernštejnové předali litomyšlské panství (zámek s městem) v roce 1649 Trauttmansdorffům, za jejichţ panování se zámek proměnil v barokní stavbu. V roce 1753 byl zámek prodán Valdštejnům-Vartenberkům, kteří provedli poslední větší úpravy. Následně v letech bylo vybudováno zámecké divadlo, jehoţ jedinečný soubor jevištních dekorací provedl vídeňský dvorní malíř divadelních kulis Josef Platzer. Valdštejnský malíř Dominik Dvořák vytvořil, ve většině místností prvního patra zámku, klasicistní geometrické i krajinné nástěnné malby v 90. letech 18. století. 9

10 Posledními majiteli zámku se staly Thurn-Taxisové roku V roce 1962 došlo k vyhlášení zámku za Národní kulturní památku. V roce 1999 byl zámecký areál v Litomyšli zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Tímto zápisem byl potvrzen jeho světově výjimečný význam. V zámecké expozici v prvním patře je vystaven převáţně empírový nábytek v počátku 19. století. V několika sálech visí řada obrazů většinou z 18. století. v audienčním sále například podobizny Marie Terezie a Josefa II., v jídelně můţeme spatřit výjevy z hřebčinců v Kladrubech a Nedošíně, v nároţním pokoji najdeme rozměrná plátna s bitevní tématikou. [1] Při prohlídce zámku můţeme narazit i na další subjekty, které jsou součástí zámku. K nim řadíme například městskou obrazárnu a galerii ve druhém patře, kongresová centra leţící v přízemí a ve druhém patře zámku hojně vyuţíváná ke konání mnoha společenských a kulturních událostí, a v neposlední řadě zámecká restaurace na třetím nádvoří. Počátkem roku 1949 je zde kaţdoročně na počest Bedřicha Smetany pořádán Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, jehoţ prestiţ rok od roku roste. Všem hostům bych samozřejmě doporučil návštěvu vybraného kulturního představení, jenţ se odehrává buď v zahradním amfiteátru nebo na vystavěném pódiu uvnitř zámku, novinkou je zastřešení hlediště při nevhodném počasí, které v minulých letech trápilo nejen učinkující z hlediska niţší návštěvnosti, ale také diváky bez deštníků. Pro potřeby návštěvníků předkládám v příloze cenu vstupného společně s otvírací dobou zámku, v příloze téţ naleznete ostatní ceníky a provozní doby. V zámeckém areálu můţeme ještě spatřit bývalý zámecký pivovar, který nyní slouţí jako konferenční sál s funkcí restauračního zařízení. Právě v těchto prostorách se 2.března 1824 narodil světově proslulý hudební skladatel Bedřich Smetana, mezi jehoţ nejznámější díla patří Má Vlast, Libuše a Prodaná Nevěsta. Z pravé strany obklopuje pivovar barokní budova konírny, kterou postavil F.M.Kaňka asi roku [Randáková, 2009, s.24] Za nezbytnou součást zámeckých zahrad byl v době baroka povaţován letohrádek. V dnešní době se tomuto pavilonu říká salet, nachází se v areálu zahrad napravo od zámku a je posazen do rohové části. [Kříţová, Slavík, 2007, s.16] Dům u Rytířů Nejkrásnější litomyšlský dům byl postaven kolem roku 1546 kameníkem Blaţkem. Jde o výjimečnou ukázku renesanční městské architektury u nás. [Randáková, 2009, s.48] 10

11 Název domu vznikl díky dvěma postavám ozbrojených muţů po stranách prostředního okna a také byl proslaven povídkou Aloise Jiráska U Rytířů. Na fasádě domu můţeme spatřit další figury student, kupec, jednoroţec, lev a mořská panna. V 70. letech 20. století proběhla poměrně rozsáhlá rekonstrukce domu, při které byl odkryt renesanční kazetový strop, který se zachoval společně s reliéfně zdobenými kamennými pilíři. Od roku 1977 slouţí dům jako výstavní síň, kde se uskutečňují různé druhy expozic. [3] Pokud Vás zaujme zevnější podoba stavby, doporučil bych Vám navštívit také interní prostory, protoţe se zde můţete setkat s velkým mnoţstvím fotografií, obrazů a výstav výtvarného umění Smetanův dům Základní kámen Smetanova domu byl poloţen 4.dubna V minulosti na místě budovy Smetanova domu stála restaurace Karlov, která byla následně zbořena a nahrazena monumentální secesní stavbou s moderní restaurací a koncertním a divadelním sálem. Otevření Smetanova domu proběhlo 11.června 1905 a účastnily se ho osobnosti jako třeba Alois Jirásek či F.A.Šubrt, který svého času působil jako ředitel Národního divadla. Prvním představením byl Smetanův Dalibor, jehoţ se účastnili pouze místní ochotníci a profesionál působil jen v hlavní roli. Za první činoherní představení můţeme povaţovat Jiráskovu M.D.Rettigovou s Hanou Kvapilovou v hlavní roli. [Gloser, 2005, s ] V letech proběhla rekonstrukce Smetanova domu završená znovuotevřením restaurace Karlov v přízemí. Dnes se ve Smetanově domě kromě divadelních představení a koncertů konají i veškeré další kulturní a společenské akce - především plesy, taneční kursy, koncerty a podobně. [4] Portmoneum museum Josefa Váchala V ulici Terézy Novákové na Záhradí je v bývalém domě významného milovníka umění a amatérského tiskaře Josefa Portmana museum malíře, grafika, sochaře, spisovatele Josefa Váchala nazvané Portmoneum. Název museum získalo podle původního názvu domu z Váchalova Krvavého románu. Josef Váchal, který ţil v letech , vyzdobil pro svého přítele Portmana dvě místnosti nástěnnými malbami a vybavil je vlastnoručně vyřezaným nábytkem. [Randáková, 2009, s.75 ] 11

12 2.1.5 Klášterní zahrady Klášterní zahrady se nacházejí mezi kostely Povýšení a Nalezení sv. Kříţe. V minulosti tyto prostory slouţily jako hřbitov, v dnešní době jsou místem radosti, relaxace a třeba také k poslechu hudby či vykonávání mší. Po odchodu piaristů z Litomyšle v roce 1948 zcela zpustly a staly se soukromým pozemkem. Klášterní zahrady byly oficiálně otevřeny 2. září 2000 po více neţ roční rekonstrukci, která probíhala od května roku Otevření se zúčastnilo mnoho významných osob, od starostů historických měst po představitelé regionálního cestovního ruchu. V areálu se nachází 5 soch Olbrama Zoubka, které obstupují moderní fontánu s jezírkem, dále zde můţeme odpočívat na kamenných lavičkách či trávníku nebo návštívit restauraci v suterénu bývalé kočárovny. Vstup do zahrad je samozřejmě bezplatný, ovšem platí zde pevná otevírací doba. [5] Ostatní památky V Litomyšli se nachází mnoho dalších historických skvostů, za zmínku ještě stojí Piaristický chrám Nalezení sv. Kříţe, Kostel povýšení sv. Kříţe s probošstvím, hřbitovní Kostel sv. Anny nebo gotický kostel Rozeslání sv. Apoštolů. Většina těchto památek není volně přístupná veřejnosti, proto návštěvníci mohou obdivovat pouze exteriér těchto staveb. Lidový dům Novorenesanční budova byla postavena v letech pro kulturní a tělovýchovné účely katolické církve. [Randáková, 2009, s.60] Dnes slouţí pouze pro kulturní události, přičemţ v dolní části je kulečníková herna s barem a restaurací. Smetanovo náměstí V dolní části náměstí je socha Bedřicha Smetany z roku 1924, kterou postavil sochař Jan Štursa. [Boštík, Hudeček, 2008, s.16] Uprostřed náměstí se nachází budova staré radnice s věţí, která byla postavena roku Východní okno radnice zdobí orloj, jenţ byl zhotoven čáslavským hodinářem Karlem Adamcem. [Randáková, 2009, s.44] Pokud projdete celé náměstí, určitě Vám neunikne velké mnoţství měšťanských domů s velmi bohatou historií. Výstavba některých spadá do poloviny 16.století. Pomník Aloise Jiráska Nedaleko zámeckého areálu se nachází pomník Aloise Jiráska, který byl odhalen roku 1959 a za autora je povaţován Vincenc Makovský [Boštík, Hudeček, 2008, s.16] 12

13 Regionální muzeum Litomyšl Litomyšlské muzeum bylo zaloţeno v roce 1891 a umístěno v prostorách zrušené městské reálky. V roce 1926 se přestěhovalo do rozlehlé barokní budovy bývalého piaristického gymnázia postavené v letech V této budově sídlí muzeum doposud, nachází se zde stálá expozice a prostory pro krátkodobé výstavy. V roce 2004 bylo dosavadní městské muzeum přeměněno na regionální s působností na území bývalého okresu Svitavy a jeho zřizovatelem se stal Pardubický kraj. [6] Červená Věţ Součástí areálu Institutu restaurování a konzervačních technik je další litomyšlská památka z konce 15. století Červená věţ. Můţeme jí označit za jediný pozůstatek tzv. Nového města. Zastřešení v moderním stylu provedl architekt Mikuláš Hulc [7] 2.2 Zábavní a sportovní centra Kaţdý návštěvník Litomyšle a host hotelu se zajisté bude zajímat, jakým způsobem stráví svůj volný čas. Někteří ho vyuţijí k odpočinku a relaxaci v oddechových zařízeních jako například městský krytý bazén, sauna nebo fitness centra, která v dnešní době poskytují nejen sluţby fyzicky namáhavé, ale také různé druhy masáţí, pobyt v solných jeskyních či soláriech. V letních měsících můţe k pasivnímu odpočinku poslouţit litomyšlské koupaliště, které nabízí i velké mnoţství sluţeb aktivně stráveného volného času. Dále můţete navštívit městský stadion Černá hora a shlédnout domácí utkání litomyšlského fotbalového týmu nebo se v zimních měsících přijít podívat na hokejové zápasy do krytého zimního stadionu, kde je moţnost vyuţít volný čas také veřejným bruslením. Pobyt v Litomyšli lze však také strávit aktivně a efektivně z hlediska fyzické náročnosti, a to například návštěvou Billard centra v Lidovém domě, bowlingových a squashových center nebo půjčovnou motokár a minibiků v A-kart aréně Městský krytý bazén Nejaktuálnější novinkou v našem městě je krytý bazén. Zahájení stavby proběhlo v červenci 2009 a bazén, pro potřeby veřejnosti, byl otevřen 5.listopadu Můţeme zde vyuţít plaveckého bazénu s pěti dráhami o délce 25 metrů, dětského bazénu s vodní sopkou a třemi chrliči vody vhodných pro masáţ šíje a zad, dále potom bazén vířivky, tobogán o délce 64 metrů, venkovní výplavový bazén a parní místnost [8] 13

14 2.2.2 Sauna Litomyšl Poskytuje regeneraci jak duševní tak fyzickou, je zde moţnost různých druhů masáţí, ovšem klient by se měl objednat předem. Klienti mají moţnost relaxovat ve velké potírně pro cca. 25 osob, ochlazovacím bazénu, venkovní ochlazovně nebo v útulné relaxační odpočívárně s lehátky, kde sou prováděny výše zmíněné masáţe. K dispozici je také občerstvení ve společenské odpočívárně. [9] Koupaliště Litomyšl Koupaliště se začalo budovat jiţ v roce 1938, ale válka veškeré práce zhatila. Po válce byla stavba dokončena a koupaliště bylo otevřeno 20. srpna 1948 s přístupem pouze do bazénu, přičemţ šatny a další terénní úpravy probíhaly ještě 3 roky. V roce 1995 musela být provedena rekonstrukce, aby mohlo koupaliště splňovat hygienické a estetické poţadavky. Dle kategorizace koupališť získalo litomyšlské koupaliště certifikát se čtyřmi hvězdičkami z pěti moţných. Provozovatelem koupaliště jsou Technické sluţby města Litomyšle. [10] Na koupališti najdete: Padesátimetrový plavecký bazén se skokanskými můstky 1 m a 3 m a deset metrů dlouhou skluzavku. Rozměr tohoto bazénu je 50 x 30 m s hloubkou vody od 0,2 m do 3,5 metru Pětadvacetimetrový plavecký bazén s rozměry 25 x 10 m a s hloubkou 1,2 1,6 metru. Dojezdový bazén pro 92 metrů dlouhý tobogán. Jízda na tobogánu je bezplatná. K pasivnímu odpočinku a opalování lze vyuţít upravené travnaté plochy či dřevěné opalovací paluby. V parkové části se nachází i stinné travnaté plochy. K aktivnímu odpočinku si lze pronajmout hřiště pro pláţový volejbal. Občerstvit se můţete v místní restauraci nebo v rychlém občerstvení [10] Fitness club 233 Fitness centrum nabízí 30 posilovacích strojů, moderní a rychlé turbosolárium, sluţbu Slender life 6 kusů relaxačních masáţních přístrojů, solnou jeskyni a Lymfoven, coţ je sluţba poskytující kvalitní péči o nohy při otocích, bolestech a celulitidě. Všem doporučuji navštívit Fitness club, čeká tu na Vás příjemné prostředí s hudebním podkladem, klimatizací, televizí nebo jsou k zapůjčení také časopisy. [11] Fitness centrum 233 je sportovně - relaxační zařízení, které je určeno široké veřejnosti, muţům a ţenám všech věkových kategorií. [12] 14

15 2.2.5 Krytý zimní stadion Výstavba stadionu proběhla roku 1977, následovalo budování tribuny pro 1600 stojících diváků, které bylo dokončeno v roce Na zastřešení stadionu se pracovalo podle projektu Ing. Aleše Buriana do roku Dalším krokem k modernizaci stadionu bylo opláštění všech čtyř stran, přičemţ na jiţní straně vyrostla nova tribuna pro 160 sedících a 60 stojících diváků. Dokončení revitalizace stadionu provázelo poloţení zcela nové plochy na in-line hokej, instalace nové výsledkové tabule a rekonstrukce celého chlazení plochy. [13] V zimní sezóně je moţné vidět hokejová klání regionálních klubů a jak jsem jiţ zmínil, je zde moţnost veřejného bruslení Billard centrum Kulečníková herna s barem v přízemí Lidového domu nabízí moţnost vyzkoušet si Vaše dovednosti v kulečníku nebo relaxovat v měkkých křeslech za poslechu hudby včetně občerstvení. Dále si můţete zkusit zahrát petanque, šipky, stolní fotbálek nebo si pochutnat na denních menu ve vedlejší restauraci. [14] A-kart aréna Krytá motokárová hala nabízí půjčovnu motokár a minibike, bar s kapacitou cca 70 míst, rozváţku pizzy po Litomyšli zdarma, a je také významným místem pro konání různých sportovních nebo tanečních akcí. Rozsáhlý ceník motoristických sluţeb A-kart arény naleznete v příloze. [15] SPORT Areál Sportovní hala se nachází nedaleko litomyšlského koupaliště a byla otevřena roku Nabízí vyuţití sportovního prostředí a náčiní pro tenis, squash a bowling. Jedná se o sportovní halu s jedním tenisovým dvorcem v pevné hale a dva kryté antukové kurty v nafukovací hale, čtyři venkovní antuková volejbalová hřiště a šest antukových kurtů, dále zde můţeme vyzkoušet tři squashové dvorce a také čtyři bowlingové dráhy. Hala SPORT zajišťuje nezbytné zázemí šaten se sprchovými kouty a občerstvení v horním patře budovy. [16] 15

16 2.2.9 Spinning centrum Stratílek SPINNING je energeticky účinné skupinové cvičení na stacionárních kolech, které spojuje hudbu, motivaci a představivost do jednoho celku s přesně dávkovaným tréninkem. Tento originální cyklistický program nabízí fyzické a psychické prvky sportovního tréninku lidem kaţdého věku a úrovně zdatnosti. [17] Kromě spinningu nabízí i volnočasové a záţitkové aktivity : Tabulka č. 22 Volnočasové a záţitkové aktivity [18] (vyjmuta z přílohy) průvodcovské sluţby vyjíţďky na koních cyklo výlety lanové centrum turistika horolezectví půjčovna kol terénní koloběţky půjčovna elektrokol terénní čtyřkolky půjčovna lyţí paintball test centrum kola a lyţí lyţování in-line snowboarding 2.3 Okolí Litomyšle Mikroregion Litomyšlsko poskytuje návštěvníkům velké mnoţství výletů nejen po Litomyšli, ale také po blízkém okolí, které nabízí široké spektrum velmi zajímavých míst vhodných k návštěvě. Opět jsem se pokusil vybrat jen ty nejzajímavější a nejdůleţitější destinace. Zpočátku bych rád obecně zcharakterizoval litomyšlský mikroregion z hlediska rozlohy, polohy a počtu obyvatel. Území mikroregionu se rozprostírá na ploše ha. Z hlediska územního členění patří k Pardubickému kraji a zasahuje do 3 sousedících bývalých okresů - Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim. Je obklopen těmito významnými regionálními centry: na severu Chocní, na severovýchodě okresním městem Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou, na severozápadě městem Vysoké Mýto, na jihozápadě okresním městem Svitavy, na jihozápadě Hlinskem. Ve členských obcích mikroregionu ţije více neţ obyvatel. Převaţují obce do 500 obyvatel, které tvoří cca 70% celkového počtu obcí mikroregionu. [19] 16

17 Krajinu mikroregionu lze označit za nesmírně cennou vzhledem k mnoţství různých přírodních, historických, kulturních a dalších hodnot území. Kromě historie náš mikroregion nabízí členitou krajinu skalního města Toulovcovy Maštale s přilehlou obcí Budislav, kouzelný areál rokokového zámku v Nových Hradech, přírodní rezervaci Nedošínský háj, památní místo Růţový palouček, vesničku Kozlov a její nejvyšší vrchol Kozlovský kopec nebo naučné stezky Velký Košíř a na Černé hoře. V celém regionu je vyznačena hustá síť cyklotras, u kterých jsou vybudovány rozhledny, útulny, vyhlídky, informační tabule a odpočívadla. [20] Toulovcovy Maštale a Budislav Toulovcovy Maštale Krajina plná pískovcových útvarů leţící mezi Budislaví, Prosečí a Novými Hrady, asi 15km od Litomyšle. Mezi nejatraktivnější pískovcové útvary patří Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna, Dudychova jeskyně a Panský stůl. Oblast má svou pověst o loupeţivém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se ukrýval ve skalních roklích se svoji druţinou a olupoval kolemjdoucí. Od této legendy je odvozen právě název Toulovcovy Maštale. [21] Budislav Vzhledem k blízkosti k Toulouvcovým Maštalím, je Budislav vyhledávavným turistickým střediskem a místem s rekreačními účely. Během letní sezóny se počet obyvatel zvyšuje aţ trojnásobně, takţe mimo místní obyvatelé, kteří sídlí v 254 domech, je zde zvýšený příjezdový cestovní ruch způsobený návštěvou 154 chat, 80 chalup a 3 táborů. Duchovní a kulturní ţivot v obci Budislav je spjat s kostelíkem Boţí lásky v půdorysu srdce, jenţ se stal místem k setkávání věřících. [Boštík, Hudeček, 2008, s.26] Nové Hrady Původně se obec jmenovala Boţí dům, podle kamenného kostelíku z přelomu století. Nejvýraznější památkou je zámek vystavěný v letech hrabětem Harbuval- Chamaré. Později vznikl barokní park a od roku 1997 je zámek v soukromém vlastnictví. V přízemí zámku se nacházejí stale expozice věnované historii nábytku, ve vedlejších budovách je pak zámecká restaurace, cukrárna a místnosti pro pořádání příleţitostných výstav. Za další památky můţeme označit například farní kostel sv. Jakuba z roku 1725 a pískovcovou kříţovou cestu z konce 18. století, jenţ kostel lemuje. [Boštík, Hudeček, 2008, s. 70] 17

18 2.3.3 Nedošínský háj Nedošínský háj je státní přírodní rezervace a leţí asi 3km od Litomyšle. Do roku 1856 byl hlavním místem ke konání studentských majálesů a tím se také stal podkladem pro Filozofskou historii od Aloise Jiráska. Háj je povaţován za důleţitou ornitologickou lokalitu, do které patří i místní rybníky. V současné době v háji zbyla pouze kamenná kaplička sv. Antonína se studánkou. Procházku hájem určuje naučná stezka s 9 zastávkami. [21] Růţový palouček Pamětním místem pro loučení členů česko-bratrské církve, kteří byli donuceni po bitvě na Bílé hoře opustit svou vlast, je Růţový palouček. Nachází se v blízkosti venice Újezdec a proslul díky Starým pověstem českým, které napsal Alois Jirásek. V dnešní době zde můţeme narazit na památník Českých bratří od Aloise Meteláka a jeho okolí dotváří park se vzácnými druhy dřevin. Růţový palouček je nejen dějištěm konání mnoha sportovních a kulturních událostí, ale také vyhledávaným turistickým cílem. [Boštík, Hudeček, 2008, s. 104] Kozlov a kozlovský kopec Víska Kozlov se nachází přibliţně 9km od Litomyšle. Její význam je spojen s dílem známého malíře Maxe Švabinského, který zde pobýval před 1. světovou válkou v chaloupce rodiny Vejrychovy s originálními malbami dvou prosebníků a sv. Václavem v rostlinném ornamentu. Nalezneme zde i mnohé autentické předměty a dokumenty ze ţivota umělce. Na nejvyšším vrcholu, který nese jméno Kozlovský kopec a je v nadmořské výšce 601m, stojí chata M. Švabinského z roku 1933, která v současnosti slouţí jako pension s restaurací. [21] Naučné stezky Černá hora a Košíř Na okraji Litomyšle směrem z Janova se nachází areál na Černé hoře, kde byly zpěvněny cesty o délce zhruba 5km a vyznačena přírodovědná stezka s informačními tabulemi. Povrch stezky je vhodný jak pro chodce a běţce, tak pro cyklisty. V areálu je moţnost letního ubytování v autokempu Primátor. [21] Naučná stezka Velký Košíř vede okolo jednoho z nejstarších východočeských rybníků Velkého Košíře. Rybník a jeho okolí je povaţován za významné ornitologické prostředí. Můţeme zde spatřit aţ 179 druhů ptáků, mnoho druhů obojţivelníků nebo nočních tvorů netopýrů. Po celém areálu jsou rozprostřeny informační tabule a panely, kde jsou výše 18

19 zmíněné druhy ţivočichů charakterizovány a obrazně znázorněny. Na tabulích je popsána fauna i flóra. [21] 3 Praktická část V této části bakalářské práce se zpočátku zabývám nabídkou informačního centra v Litomyšli, dále jsem vytvořil nové výlety do destinací, jejichţ nabídka infocentru schází a pokusil bych se rozdělit dané objekty do skupin pro určité segmenty zákazníků, kteří byli nejčastějšími hosty hotelu Dalibor. Praktickou část bych uzavřel výzkumem za pomocí dotazníků a zhodnocením jednotlivých otázek orientovaných na cestovní ruch a sluţby města Litomyšl. 3.1 Nabídka infocentra v Litomyšli Informační centrum v Litomyšli najdeme na Smetanově náměstí č.p. 72. V letech 2003 a 2006 získalo první místo v kategorii Nejlepší soukromé infocentrum v ČR, kterou vyhlásil odborný časopis cestovního ruchu C.O.T. Business. Po návštěvě infocentra jsem byl překvapen, jaké kvantum sluţeb nabízí. Za samozřejmost můţeme povaţovat poskytování informací o městě a památkách, moţnostech stravování a ubytování, vlakových a autobusových spojích nebo vyuţívání internetu, faxu, telefonu, kopírky či tiskárny. Za další sluţby, které jsou v infocentru k dispozici, můţeme povaţovat předprodej vstupenek hned ze šesti internetových portálů, vyhledávání v telefonním seznamu, zprostředkování průvodcovských sluţeb, prodej mezinárodních autobusových jízdenek Student ageny express, rezervace letenek v systému Královna, zajištění taxi sluţby nebo vyhledávání v databance prodejen, podniků a sluţeb ve městě a okolí. Infocentrum v Litomyšli bohuţel nenabízí nějaké druhy tras po Litomyšli, k dispozici je pouze doporučená prohlídka města, prohlídka zámku a muzeí. Pro poskytování průvodcovských sluţeb byla zřízena sezónní pobočka turistického infocentra v zámeckém areálu Informační centra jsou také místem prodeje různých upomínkových předmětů, map a plánů měst a litomyšlské infocentrum netvoří vyjímku. Návštěvníci zde mohou pořídit zmiňované mapy a plány měst, pohlednice, CD, DVD, knihy, propagační materiály, dálniční známky, turistické známky, telefonní karty a kupony do všech sítí v ČR. [22] 19

20 3.2 Nové tipy fakultativních výletů Rozčlenění fakultativních výletů do tří kategorií zákazníků jsem provedl dle svého uváţení z hlediska nejčastějších skupin hostů hotelu. Mnoho výletů z nabídky je také přijatelných pro ostatní segmenty zákazníků, kteří mohou vyzkoušet vše co uznají za vhodné Pro seniory S ohledem na věk turistů bych doporučoval kratší trasy s menší fyzickou námahou. Velmi vhodné je projít památky na Smetanově náměstí, tedy uskutečnit například doporučenou prohlídku města, kterou nabízí infocentrum. Všem starším lidem bych ovšem doporučil ještě několik následujících míst. Stará plovárna Byla zřízena roku 1890 u rybníka Hluboký. [Skřivánek, 2006, komentář u 106. fotky] V současné době je vyuţívána jako bezplatné rekreační středisko. Rybník se nachází v klidném prostředí asi 400 m od zámku, v letních měsících se zde můţete vykoupat. Jedinou nevýhodou je, ţe se v areálu ani jeho blízkosti nenachází stánky s občerstvením a veřejné záchody. Pomník Jana Amose Komenského Pomník byl odhalen v roce 1921 a za autora je povaţován A. Metelák. [Skřivánek, 2006, komentář u 59. fotky] Nachází se na Komenského náměstí naproti Pedagogické škole. V nedávné době u něj byly vybudovány lavičky a zasazeny okrasné květiny, takţe slouţí jako odpočinkové místo. Dvojhvězda Na rohu Havlíčkovy a Nádraţní ulice stával dům, kde se roku 1914 narodil budoucí astronom světového jména, profesor Harvardské university, Zdeněk Kopal. [Randáková, 2009, s. 102] Při příleţitosti 90. výročí jeho narození uctila Litomyšl jeho památku výstavbou unikátního sochařského skvostu nazvaného Dvojhvězda, který symbolizuje objev těsných dvojhvězd. Plastika je prací Mariána Karla a Federica Diaze, světelný pohyblivý text v červené barvě pak vyznačuje půdorys rodného domu Zdeňka Kopala a poskytuje informace o ţivotě a práci našeho významného rodáka. [Randáková, 2009, s. 102] 20

21 Ulička Josefa Váchala Starší lidé mohou také ocenit Uličku Josefa Váchala, na kterou se dostanou při odbočení ze Smetanova náměstí u knihkupectví, nakladatelství a penzionu zvaném Paseka. Fasádu od roku 1998 zdobí sgrafita na motivy Váchalova Krvavého románu. O realizaci těchto sgrafit se postarali studenti Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, v dnešní době známý pod názvem Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Pod vedením absolventa školy Davida Zemana vytvořili také výzdobu vchodových dveří a znaku nad nimi. [Randáková, 2009, s. 69] Ve sgrafitu na konci uličky se píše : Kdo v sebe alkohol lije, spálí si v mozku ganglie Ulice Boţeny Němcové a Umrlčí ulička Ulice Boţeny Němcové, jedné z nejznámějších českých literátů, spojuje Toulovcovo a Šantovo náměstí. Nalezneme zde vystupující výrazné domy, jejichţ součástí jsou podsíně, které jsou na této ulici velmi vyjímečné. Při procházce uličkou si kaţdý určitě všimne velmi nízko poloţených okenic. [Randáková, 2009, s. 57] Umrlčí uličkou se dostaneme ze Šantova náměstí na náměstí Smetanovo. Název získala díky pohřebním průvodům, které vedly na starý hřbitov u kostela aţ do roku Pomník Zdeňka Nejedlého Pomník byl za hojné účasti veřejnosti odhalen 1. července 1978 a jeho autorem se stal Jan Hána. Výstavbu pomníku provázela expozice v domě U Rytířů, kde si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu s názvem Zdeněk Nejedlý a Litomyšl. Současně také probíhal operní festival Smetanova Litomyšl. Národní divadlo zde uvedlo Prodanou nevěstu, Tajemství, Dvě vdovy a jednoaktovky Josefa Boháče a Ivo Jiráska během kterých došlo právě k odhalení pomníku. Jednomu z nejznámějších litomyšlanů vzdalo hold mnoho významných straníků, umělců a akademiků z celého tehdejšího Československa. [Skřivánek, 2009, s. 499] Zámecké zahrady Zámecký areál je ideální na procházky, po celém prostranství jsou rozmístěné lavičky k odpočinku pro starší generaci. 21

22 3.2.2 Pro rodiny Pokud hotel navštíví rodina s dětmi, bude samozřejmě třeba vyhledat určitý druh zábavy pro děti, ale s ohledem na jejich rodiče. V Litomyšli se kaţdý rok uskutečňuje velké mnoţství akcí, které zde jiţ mají zabudovanou stálou tradici, tudíţ je můţeme povaţovat za místa vhodná k návštěvě. Toulovcovo náměstí Součástí kulturního ţivota města se od roku 1999 staly Toulovcovy prázdninové pátky, které se odbývaly na stejnojmenném náměstí [Skřivánek, 2009, s. 577] Jak jiţ název vypovídá, jedná se o kulturní představení, které se koná kaţdoročně páteční večer v červenci a srpnu. Pro děti je vţdy připraveno divadelní představení, na které posléze navazuje koncert populární skupiny, v němţ si najdou zalíbení například právě rodiče. Vstup na akci je zdarma, ovšem je moţné finančně přispět, výtěţek z programu je věnován na konto Pomozte dětem. Stáj Pucher Janov Vyjíţďka na koni se můţe stát určitě nezapomenutelným záţitkem pro dítě, ale i pro dospělého. Stáj Pucher se nachází v obci Janov vzdálené 6km jihovýchodním směrem od Litomyšle. Stáj nabízí výuku jeţdění na koni pro začátečníky i pro pokročilé, ustájení koní, jejich výcvik a přípravu pro parkurové závody. Z hlediska potřeb turistů můţe poskytnout projíţďky na koních pro děti, dopřát pořádnou porci adrenalinu v podobě horse skijoringu (neboli lyţování za koněm), v letních měsících zde pak probíhají dětské dny s různými druhy her a maškární den s koňmi. Stáj Pucher se podílí na uskutečňování veřejných tréninků, které jsou přístupné v jízdárně - hřebčínu v Suché. [23] Penzion Jízdárna Suchá Nachází se 3km od Litomyšle, zákazníci tedy nemají daleko do města ani k různých výletům po blízkém okolí. Penzion samozřejmě nabízí ubytování ve 2-4 lůţkových pokojích, přičemţ k dispozici je celkem 24 lůţek. Součástí penzionu je také nekuřácká restaurace s výhledem do kryté haly, letní terasa s grilovacím náčiním, úschovna kol a venkovní jízdárna. Lokalita poskytuje velké mnoţství společenských, kulturních a sportovních událostí během celého roku, je vhodná pro rodinné dovolené a oslavy. [24] 22

23 Poříčí u Litomyšle Obec se nachází cca 13km od Litomyšle, proto bych doporučil navštívit půjčovnu kol a výlet pojmout jako sportovní vyjíţďku na kole. Do obce spadají dvě malé vísky Mladočov a Zrnětín. Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje z první poloviny 13. století, na kterém nalezneme prvky románského slohu. V areálu nalezneme pak ještě dvě kapličky, první z poloviny 18. století zasvěcená sv. Janu Nepomuckému a druhá z roku 1892 nacházející se v Zrnětíně a zasvěcená sv. Václavovi. Návštěvníkům bych osobně doporučil posedět v pohostinství na Ranči, které celý rok kromě stravování nabízí i hudební večery s country kapelami nebo turnaje v mariáši. [Boštík, Hudeček, 2008, s ] Majáles Litomyšl Kaţdoročně počátkem května probíhají studentské slavnosti, které jsou věnovány studentům středních škol v Litomyšli. Během čtyř dní se konají různé soutěţe, sportovní zápasy, maškarní průvody s následným vyhodnocením masek, koncertní vystoupení, divadelní představení a v neposlední řadě také vyhlášení miss a missáka Majálesu. Studenti mají zkrácenou výuku a věnují se majálesovým přípravám. Pokud tedy plánujete návštěvu Litomyšle na květen, rozhodně doporučuji nepropásnout atmosféru místního kulturního dění. Trstěnice Projíţďku na kole pro celou rodinu bych také doporučil do vesnice zvané Trstěnice, do které se dostaneme po ujetí asi 15km jiţním směrem od Litomyšle. Obci dominuje původně gotický kostel Nalezení sv. Kříţe, jehoţ existence se datuje rokem Vesnice, na své malé poměry, vyvíjí mnoho kulturních aktivit. Není pochyb, ţe nejvýznamější událostí rozvoje kulturního ţivota se stalo obnovení tradice ochotnického divadla. V roce 1996 došlo k zaloţení divadelního spolku Vojnarka, jehoţ představení se stala velmi populární a divácky přitaţlivá. Díky iniciativě reţiséra Adolfa Hurycha se kaţdoročně konají jiţ tradiční akce Trstěnické divadelní léto a Trstěnické doţínky s průvodem lidí v krojích a následným programem v přírodním areálu za budovou školy. Za zmínku stojí také masopustní hody, s průvodem v tradičních maskách, doprovázené hudbou a tancem v areálu starobylého statku Vojnarka. V nedalekém okolí se nachází statek Haus Urban, který je známý především jako dějiště multikulturního festivalu hudby a divadla s názvem Trstěnický Faun. 23

24 Festival Trstěnický Faun je povaţován za regionální událost, jelikoţ některá představení se hrají i na vzdálenějších místech, jako jsou Litomyšl, Polička nebo hrad Svojanov. [Boštík, Hudeček, 2008, s. 98] Po cestě do Trstěnice můţete narazit na restauraci a penzion U Zběhlíka, která nabízí klasické i staročeské pokrmy a ubytování ve čtyřech apartmánech. Nabídka sluţeb restaurace zahrnuje například přípravu pro konání firemních večírků, soukromých akcí, oslav narozenin, rautů a dokonce i svateb. [25] Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, ţe úroveň poskytovaných sluţeb v tomto podniku je velmi vysoká. Kino Sokol Domnívám se, ţe rodiče i děti by mohlo potěšit shlédnutí nejnovějších celovečerních filmů, k jejichţ promítání dochází právě v litomyšlském kině Sokol. V nabídce kina jsou také filmy věnované pouze dětem, kam patří promítání pro mateřské, základní a střední školy. Kino také nabízí a zajišťuje promítání reklamních diapozitivů pro potřeby soukromých podnikatelských subjektů. Hlavní promítací čas celovečerních snímků je stanoven na 19:30, ale samozřejmě můţe dojít k jistým vyjímkám, které společně s názvy filmů, obsazením a cenami najdete na webové stránce uvedené ve zdrojích. Pokud tedy plánujete zpestřit si večer novinkami v kinematografickém průmyslu, pak Vám doporučuji návštěvu našeho kina. [26] Mladí lidé Častými hosty hotelu byli také mladí lidé, většinou páry nebo jednotlivci. Důleţitým faktorem u mládeţe, při rozhodování kam vyrazit, je bezesporu zábava. Proto bych v této kapitole rád navrhl několik zábavních, kulturních, sportovních středisek, které jsou často vyhledáváným cílem lidí mladší generace. Nakonec poskytnu informace o jednom z nejmystičtějších míst na okraji Litomyšle, při jehoţ návštěvě mívám velmi rozporuplné intenzivní pocity plné strachu, úzkosti a obav, ale také záhadné a dobrodruţné dojmy. Pokud turistu láká historie a tajemná minulost památek, měl by zcela zajisté zaţít prostředí a atmosféru tohoto místa. Music club Kotelna Nejvýznamějším litomyšlským rockovým klubem je bezpochyby Music club Kotelna. Kaţdý týden pořádá koncert velmi významných skupin českých kapel, během týdne a po koncertech probíhají dance a music party, na které se nevybírá vstupné. 24

25 Kotelna také zajišťuje prostory a občerstvení pro soukromé a kulturní akce, mediální prezentace a videoprojekce a hudební večírky. Součástí pronájmu rockového klubu je ozvučení, osvětlení, technické zabezpečení, pořadatelská sluţba, WC a šatna. [27] Pro zábavu je v klubu taneční parket a nalezneme zde také dva stolní fotbálky. Bike park Litomyšl Pro nadšence, ale i laiky freestyle triků na kolech BMX byl v Litomyšli vytvořen park, který splňuje vysoké nároky a vyznačuje se světovými parametry tohoto sportovního oboru. Park se nachází za krytým zimním stadionem v ulici směrem ke SPORT centru. Mnoho mladých lidí se věnuje tomuto koníčku a pokud ne, tak se domnívám, ţe areál parku a schopnosti některých freestylistů stojí za podívanou. [28] Paintball Forest hřiště Hřiště se nachází v areálu bývalého letního tábora v Koutech u Brandýsa n. Orlicí asi 20km od Litomyšle. Je skvělým zázemím pro hráčů paintballu. [29] Pokud návštěvník nevlastní své vybavení do hry, je moţnost si vypůjčit kompletní soupravu aţ pro 20 hráčů. Souprava obsahuje zbraň, zvolený počet nábojů (kuliček) a ochrannou masku. K dispozici nejsou boty a oblečení ke hře. Pronajímatel Vám následně vysvětlí pravidla, která také najdete na webových stránkách klubu Paintball Forest Litomyšl a můţete se pustit do hry se svými přáteli. [30] Cvičební sál Veselka Sál je vhodný pro výuku bojových umění a sportů, pro aerobik, jógu, kondiční a relaxační cvičení a pro jiné účely. Za cílové zákazníky jsou povaţovány zájmové krouţky, bezpečnostní agentury, sportovní kluby a oddíly, školy, rodiče s dětmi i široká veřejnost. Prostory sálu jsou dějištěm pořádání školení, kurzů, seminářů a různých sportovních i jiných druhů soustředění. Součástí sálu je sociální zařízení, tedy šatny pro muţe a pro ţeny, sprchy a záchody. K cvičení slouţí ţíněnka, tři boxovací pytle a odraţeče. Pro potřeby například tanečních skupin je v sálu k dispozici zrcadlo a repro soustava s mikrofonem. Mezi hlavní litomyšlské bojové sporty patří aikido, capoeira a thaibox. Dále je v sálu moţné praktikovat sportovní přípravu pro děti, jógu nebo fitbox. [31] Na webových stránkách samuraiklubu se píše : 25

26 Bojová umění mohou slouţit jako smysluplná a plnohodnotná náplň volného času pro děti, mládeţ a dospělé. Mohou být jedním ze způsobů boje proti kriminalitě a svým posláním působit jako prvek prevence uţívání drog a jiných nebezpečných látek. [32] Čajovna v muzeu Zaloţení Čajovny v muzeu proběhlo a kmotrem se stal spisovatel a milovník čaje Ludvík Kundera. Při té příleţitostí byl uspořádán čínský čajový obřad, jehoţ patronem byl čajový znalec Zdeněk Prachař. Navštívit ji můţeme v budově Regionálního muzea. Čajovna je povaţována za kulturní centrum na velmi slušné úrovni a nabídka čajů je poměrně obsáhlá. Pořádají se zde přednášky, koncerty, divadelní představení nebo výstavy. Novinkou je vystoupení zvané One man show neboli Čaj na stojáka, kde dochází k vystoupení jednoho či více jedinců, jejichţ představení je převáţně zaloţeno na improvizaci. Show je inspirována televizním zábavným pořadem Na stojáka, kde si mohou interpreti zvolit vlastní téma a provedení zábavné scénky. Čajovna Vás nadchne velmi útulným prostředím v budově muzea, šálek čaje si můţete vychutnat například při četbě poezie a jiné literatury, kterou si zde můţete zapůjčit. Při pěkném počasí je otevřena letní terasa a vyzkoušet můţete také vodní dýmku s různými druhy příchutí. [33] Ţidovský hřbitov Leţí v polích 2km severozápadně od Litomyšle při polní cestě do Kornic. Byl zaloţen v 70. letech 19. století, ovšem přesný rok se s jistotou nepodařilo zjistit. Spekulace o jeho zaloţení mluví o roku [Skřivánek, 2006, komentář u 57. fotky] Nejstarší náhrobky pocházejí z let Poslední pohřební mše zde byla uskutečněna někdy okolo roku 1942 a po skončení války zde pohřbívání nebylo obnoveno. Ve hřbitově docházelo k pohřebům lidí z Litomyšle a blízkého okolí. Během okupace byl hřbitov těţce devastován a od té doby zůstal ve zpustlém stavu. Po válce se jednalo o zrušení hřbitova, ale ţidovská obec v Litomyšli to nakonec nepovolila, jelikoţ si kladla mnoho podmínek v souladu s ţidovskými zvyky. S postupem času docházelo ke krádeţím a vandalismu na náhrobcích, v dnešní době zde můţeme napočítat okolo 40 povalených náhrobků. V roce 2003 došlo k rekonstrukci márnice. Postupně také probíhají opravy obvodové zdi a v poslední době i restaurování pomníků v dolní části hřbitova nalevo od márnice. Návštěva hřbitova ve mně vţdy vyvolá velmi silné emoce, tajuplnou náladu a nezapomenutelné záţitky. [34] 26

27 3.3 Výzkum pomocí dotazníku V této kapitole jsem vytvořil dotazník, o jehoţ vyplnění jsem poprosil 102 respondentů. Dotazník zjišťuje postoje respondentů k městu Litomyšl, jeho památkám, zdroji informací o městu, kvalitě informačního centra, moţnostem ubytování a nabídkou atraktivit cestovního ruchu. Za metodu vyšetřování jsem zvolil internetové dotazování, přičemţ jsem prostřednictvím sociální sítě poţádal své přátelé, spoluţáky a rodinu o vyplnění dotazníku. V úvodu dotazníku pokládám respondentům povinné identifikační otázky zjišťující pohlaví a věkovou kategorii dotazovaných. V pořadí třetí otázkou jsem respondenty rozdělil do dvou skupin, na lidi pocházející z Litomyšle, odkud jsem výzkum prováděl, a na jedince z ostatních měst České republiky. Po těchto otázkách bylo poloţeno několik dalších nepovinných otázek. Následovala otázka č. 4, ve které jsem zjistil z jakých krajů dotazovaní pocházejí a poţádal jsem je o stručnou odpověď. Otázkou č. 5 jsem se pokusil zjistit, zda-li dotazovaní jiţ v minulosti navštívili Litomyšl a dal jsem jim na výběr ze tří odpovědí, kam jsem mimo kladnou a zápornou odpoveď zařadil také odpověď Nevím, jelikoţ si návštěvník nemusel být vědom toho, ţe Litomyšlí například projíţdí nebo zde pobýval kratší dobu a nevěděl, kde se nalézá. Následovala otázka šestá, pomocí které jsem zodpověděl, v jakém ubytovacím zařízení strávili potenciální hosté svůj pobyt. Na výběr z odpovědí jsem dotazovaným poskytl, dle mého názoru, nejčastější formy ubytování a dal jsem jim k dispozici také prostor k jiné odpovědi. Otázky 7-11 zjišťují reakce respondentů na získané informace, spokojenost s nimi, moţnosti zlepšení poskytnutých informací a práci informačních center. Všem dotazovaným byla poloţena povinná otázka č. 12 Co se Vám vybaví, kdyţ se řekne Litomyšl? a respondenti měli moţnost se rozepsat do delšího formuláře. Zbytek otázek jsem v dotazníku označil za povinné. Další otázka se zabývá povědomím dotazovaných o litomyšlských pamětihodnostech a je moţné označit všechny odpovědi a připsat i jiné památky. V poslední otázce se respondentů dotazuji na atraktivity cestovního ruchu, které by, dle jejich názorů, neměly chybět v navštíveném městě a dávám jim na výběr ze šesti moţností, které mi připadaly nejpodstatnější z hlediska vyuţití volného času. Nakonec mohou opět připsat atraktivity, dle svého mínění, potřebné a uţitečné k pobytu v určité destinaci. 27

28 3.4 Výsledky dotazníkového šetření Tato kapitola obsahuje výsledky z dotazníkového šetření, které jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém jsem pokládal otázky respondentům. Vyhodnocení jednotlivých otázek je znázorněno pomocí tabulek, grafů a krátkého slovního shrnutí. Tabulka č. 1 Rozdělení podle pohlaví Pohlaví Počet Žena 59 Muž 43 Celkem 102 Graf č. 1 Rozdělení podle pohlaví 42% 58% Žena Muž Otázka č. 1 znázorňuje podíl muţů a ţen v dotazníkovém šetření. Celkem odpovědělo 102 respondentů, z čehoţ bylo ţen 59, coţ činí 58%, muţů se tohoto výzkumu zúčastnilo 43, coţ je vyjádřeno 42%. 28

29 Tabulka č. 2 Rozdělení do věkové kategorie Věk (v letech) Pohlaví Ženy Muži Celkem let let let let let a více let Celkem Graf č. 2 Rozdělení do věkové kategorie Věkové kategorie 4% 1% 3% 9% 83% let let let let let 65 a více let Z šetření vyplývá, ţe nejvíce respondentů bylo ve věku let, coţ tvoří 83% celkového počtu respondentů, z toho odpovědělo 51 ţen a 34 muţů. Pomyslnou druhou příčku věkových kategorií s 9% obsadila skupina lidí ve věku let, kterou tvořilo 6 muţů a 3 ţeny. Následovala kategorie

30 Tabulka č. 3 Pocházíte z Litomyšle? Odpověď Pohlaví Ženy Muži Celkem ano ne Celkem Graf č. 3 Pocházíte z Litomyšle Pocházíte z Litomyšle? 42% 58% ano ne Na otázku č. 4 odpovědělo kladně 58% dotazovaných, coţ činí 36 ţen a 23 muţů, v součtu potom 59 lidí. Zápornou odpověď zastupuje 23 ţen a 20 muţů, celkem tedy 43 osob coţ lze procentuálně vyjádřit 42%. 30

31 Tabulka č. 4 Pokud nejste z Litomyšle, z jakého kraje pocházíte? Odpověď Pohlaví Ženy Muži Celkem Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Praha Olomoucký kraj Liberecký kraj Celkem Graf č. 4 Pokud nejste z Litomyšle, z jakého kraje pocházíte? Pokud nejste z Litomyšle, z jakého kraje pocházíte? 6% 4% 2% 6% 6% 2% 52% Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj 13% Praha Olomoucký kraj 9% Liberecký kraj Největší počet jedinců, kteří vyplnili dotazník pocházelo z Pardubického kraje, jedná se o 14 ţen a 11 muţů, dohromady tvořili 52% všech dotazovaných. Otázku jsem v dotazníku označil za nepovinnou, tudíţ neodpověděli všichni respondenti. Většina z nich pocházela přímo z Litomyšle, která spadá právě pod Pardubický kraj, proto respondenti nemuseli odpovídat. S 13% účastí na výzkumu se podíleli respondenti z Jihomoravského kraje, konkrétně tedy 4 muţi a 2 ţeny. Ostatní kraje, z kterých respondenti pocházejí můţete nalézt v tabulce i grafu. 31

32 Tabulka č. 5 Navštívil/a jste někdy Litomyšl? Odpověď Pohlaví Ženy Muži Celkem ano ne nevím Celkem Graf č. 5 Navštívil/a jste někdy Litomyšl? Navštívil/a jste někdy Litomyšl? 16% 2% ano ne 82% nevím V otázce č. 5 jsem se pokusil zjistit, jaké procento respondentů v minulosti navštívilo Litomyšl. Otázku jsem opět označil za nepovinnou pro obyvatelé Litomyšle, kterých se tato otázka netýká, protoţe zde mají trvalé bydliště. Na otázku odpověděla méně neţ polovina dotazovaných, přičemţ největší podíl patřil kladné odpovědi a činil 82%, z toho odpovědělo 29 ţen a 11 muţů. Litomyšl nenavštívilo 8 respondentů, tedy 2 ţeny a 6 muţů. Jeden z dotazujících překvapivě uvedl, ţe si není vědom své návštěvy Litomyšle. 32

33 Tabulka č. 6 Byl/a jste ubytován/a v Odpověď Pohlaví Ženy Muži Celkem Hotelu Penzionu Kempu Nepřespal jsem Jiné odpovědi Celkem Graf č. 6 Byl/a jste ubytován/a v Byl/a jste ubytován/a v: 52% 9% 5% 2% 32% Hotelu Penzionu Kempu Nepřespal/a jsem Jiné odpovědi V šesté otázce dominovalo nejvíce jiných odpovědí, které respondenti vypisovali na základě svých vlastních zkušeností. Náleţelo jim 52% ze všech dotazovaných a mezi nejčastější odpovědi patřilo, ţe zde respondenti přespali u svých známých, příbuzných a rodičů nebo strávili noc na internátech a privátech. Další často respondenty zvolenou moţností byla odpověď Nepřespal/a jsem, která zahrnovala například jednodenní výlety a její podíl na celkovém hodnocení činil 32%, z čehoţ zde nestrávilo noc 10 ţen a 4 muţi. V hotelu přespalo 9% dotázaných, z toho pouze jedna ţena a 3 muţi. Odpovědi v kempu a v penzionu byly zanedbatelné, dohromady tvořily 7% ze všech moţností a byly zastoupeny celkem třemi muţi, jeden byl ubytován v kempu a dva v penzionu. 33

34 Tabulka č. 7 Jak jste získal/a informace o městě a okolí? Odpověď Pohlaví Ženy Muži Celkem Od přátel/známých Na internetu V infocentru V ubytovacím zařízení (hotelu) Jiné odpovědi Celkem Graf č. 7 Jak jste získal/a informace o městě a okolí? 6% 3% Jak jste získal/a informace o městě a okolí? 6% 11% Od přátel/známých Na internetu 74% V infocentru V ubytovacím zařízení (hotelu) Jiné odpovědi V této otázce byla volena nejčastější odpověď Od přátel/známých, která tvořila 74% z celkového počtu respondentů a tímto způsobem odpovědělo 19 ţen a 7 muţů. Na internetu vyhledalo informace 11% dotazujících, a z toho byly 2 ţeny a stejný počet muţů. Do infocentra se za poskytnutím informací vydaly pouze 2 ţeny, které tímto utvořily 6% skupinu ze všech dotázaných jedinců. Ze všech respondentů pouze jeden muţ odpověděl, ţe načerpal informace přímo z ubytovacího zařízení, jeho procentuální podíl tedy činil 3%. K jiným odpovědím patřilo získání informací ve škole nebo od průvodce a náleţí jim 6% ze všech respondentů. 34

35 Tabulka č. 8 Jaký typ informací o městě jste hledal/a? Odpověď Pohlaví ženy Muži Celkem O zajímavostech ve městě a okolí O kulturním dění ve městě O možnostech výletů po městě a okolí O ubytovacích zařízeních, restauracích, kavárnách Vše výše zmíněné Jiné odpovědi Celkem Graf č. 8 Jaký typ informací o městě jste hledal/a? 25% Jaký typ informací jste o městě hledal/a? 15% 8% 27% 25% O zajímavostech ve městě a okolí O kulturním dění ve městě O možnostech výletů po městě a okolí O ubytovacích zařízeních, restauracích, kavárnách Vše výše zmíněné Jiné odpovědi Nejvyhledávanějšími informacemi z hlediska potřeb turistů byly zajímavosti ve městě a okolí, které vyhledalo 27% dotazovaných, celkem to činilo 11 osob, z toho 7 ţen a 4 muţi. Shodným podílem 25% ze všech respondentů získaly informace o kulturním dění ve městě a o moţnostech výletů po městě a okolí. Kaţdá z těchto odpovědí byla označena 10 jedinci, za kulturou se chtělo vydat 5 ţen a 5 muţů a o plánování výletů po městě a okolí si informace vyhledalo 7 ţen a 3 muţi. Informace o ubytovacích zařízeních, restauracích a kavárnách hledalo 15% respondentů, které zastupovalo v celkovém počtu 6 turistů, z čehoţ byli 2 muţi a 4 ţeny. Všichni dotazovaní měli moţnost vybrat odpověď Vše výše zmíněné, ale tímto způsobem reagovalo pouze 8% dotazovaných. Jiné odpovědi k tomuto dotazu nebyly. 35

36 Tabulka č. 9 - Pokud jste informace získal/a v infocentru nebo v hotelu/penzionu, ohodnoťte úroveň spokojenosti získaných informací Odpověď Pohlaví ženy Muži Celkem Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Celkem Graf č. 9 - Pokud jste informace získal/a v infocentru nebo v hotelu/penzionu, ohodnoťte úroveň spokojenosti získaných informací Úroveň spokojenosti získaných informací 26% 5% 37% 32% Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Prostřednictvím dotazníku jsem respondentům poloţil další nepovinnou otázku, která charakterizovala úroveň spokojenosti získaných informací z infocentra či hotelu(penzionu) a návštěvníci mohli oznámkovat kvalitu poskytnutí daných informací. Nejvíce odpovědí bylo výborných a ve grafu jsou označeny ţlutou barvou, náleţí jim tedy 37%, coţ činilo 7 osob, konkrétně tedy 3 ţeny a 4 muţi. Ostatní ohodnocení spokojenosti získaných informací jsou patrná z tabulky a grafu. Spokojenost s kvalitou poskytnutých informací hotely a infocentrem byla tedy převáţně vynikající, případní turisté se tedy nemusejí obávat nedostatkem informací. 36

37 Tabulka č Pokud jste nebyl/a s poskytnutými informacemi úplně spokojen/a, co byste zlepšil/a Pohlaví Odpověď ženy Muži Celkem Lepší informace o okolí a možnostech výletů Více propagačních materiálů Lepší informovanost o kulturním dění Jiné odpovědi Celkem Graf č Pokud jste nebyl/a s poskytnutými informacemi úplně spokojen/a, co byste zlepšil/a Pokud jste nebyl/a s poskytnutými informacemi úplně spokojen/a, co byste zlepšil/a? 29% 7% 36% Lepší informace o okolí a možnostech výletů Více propagačních materiálů 28% Lepší informovanost o kulturním dění Jiné odpovědi Otázka č. 10 je zaměřena na zlepšení poskytování informací. Největší počet respondentů byl spokojen s informacemi, které mu byly poskynuty, proto na otázku dotazovaní neodpovídali, coţ opět poukazuje na velmi kvalitní místní zdroje informací. Největší procento dotazovaných, tedy 36%, by zlepšilo poskytování informací o okolí a moţnostech výletů, tuto variantu zvolili 3 muţi a 2 ţeny. Lepší informovanost o kulturním dění a více propagačních materiálu by chtělo shodně 29%, celkem tedy 8 dotazovaných. Jeden respondent odpověděl, ţe by vyţadoval větší mnoţství informací o litomyšlských sportovních zařízeních, konkrétně tedy sháněl informace o moţnostech horolezectví a jeho podíl na všech odpovědích je 7%. 37

38 Tabulka č Pouţil/a jste při Vašem pobytu sluţeb informačního centra? Pohlaví Odpověď ženy Muži Celkem Nepotřeboval/a jsem žádné informace, vše jsem vyhledal/a předem sám/sama Ano, informace byly perfektní Ano, ale informace nebyly zcela dostačující Ne, potřebné informace jsem získal/a v ubytovacím zařízení Celkem Graf č Pouţil/a jste při Vašem pobytu sluţeb informačního centra? Použil/a jste při Vašem pobytu služeb infocentra? 13% 7% 51% Nepotřeboval/a jsem žádné informace, vše jsem vyhledal/a předem sám/sama Ano, informace byly perfektní 29% Ano, ale informace nebyly zcela dostačující Ne, potřebné informace jsem získal/a v ubytovacím zařízení V otázce č. 11 jsem se soustředil na kvalitu informačního centra, ovšem největší mnoţství respondentů odpovědělo, ţe si veškeré informace našli předem sami, činilo tak 51% ze všech dotázaných, z toho 15 ţen a 8 muţů. Za kladně ohodnocené sluţby infocentra povaţuje 29% z dotázaných a povaţuje poskytnutí informací za perfektní. Pro 13% respondentů, kteří vyuţili sluţeb informačního centra, nebyly informace zcela dostačující. Zbytek respondentů získal informace přímo v ubytovacím zařízení, jednalo se o 7% skupinu dotázaných, kam patřili 2 ţeny a 1 muţ. 38

39 Tabulka č. 12 Co se Vám vybaví, kdyţ se řekne Litomyšl? Odpověď Pohlaví ženy Muži Celkem Bedřich Smetana, Smetanova Litomyšl Zámek, zámecké zahrady Domov, rodné město Kulturní a historické město Klášterní zahrady Unesco Jiné odpovědi Celkem odpovědí Graf č. 12 Co se Vám vybaví, kdyţ se řekne Litomyšl? Co se Vám vybaví, když se řekne Litomyšl? Bedřich Smetana, Smetanova Litomyšl 6% 7% 24% Zámek, zámecké zahrady 10% Domov, rodné město 14% Kulturní a historické město 10% 29% Klášterní zahrady Unesco Jiné odpovědi U otázky č. 12 bylo moţné napsat vlastní text, který jsem následně rozdělil do nejčetněji zastoupených druhů odpovědí. Respondentům se z vybraných odpovědí vybavilo i více moţností. Nejčastěji si respondenti vybavili zámek a zámecké zahrady, takto učinilo 43 osob, z toho 25 ţen a 18 muţů. Další prvotní myšlenka spojená s Litomyšlí nese název Bedřich Smetana potaţmo operní festival Smetanova Litomyšl, na které si vzpomnělo 35 respondentů. 14% všech odpovědí si pod názvem Litomyšl představilo kulturní a historické město. 39

40 Jelikoţ jsem průzkum prováděl z větší části u obyvatel Litomyšle, přirozeně se jim vybavil Domov, rodné město, který zastoupil 10% všech odpovědí. Stejný procentuální podíl měly také Klášterní zahrady, které se vybavily 12 ţenám a 2 muţům. Ve spojení s Litomyšlí se respondentům také vybavil název kulturního dědictví UNESCO, jenţ zastoupil 6% všech odpovědí. Ostatní vypsané myšlenky spojené s Litomyšlí byly například přátelé, Kotelna, nádherné město, Olbram Zoubek, Portmoneum, Černá hora, Filosofská historie nebo krásné čisté město. Tabulka č. 13 Jaké pamětihodnosti z Litomyšle znáte? Odpověď Pohlaví ženy Muži Celkem Zámek Litomyšl Dům U Rytířů Museum Josefa Váchala Smetanův dům Klášterní zahrady Lidový dům Červená věž Jiné odpovědi Celkem odpovědí Graf č. 13 Jaké pamětihodnosti z Litomyšle znáte? Jaké pamětihodnosti z Litomyšle znáte? 1% 11% 18% Zámek Litomyšl 13% 12% Dům U Rytířů Museum Josefa Váchala 17% 17% 11% Smetanův dům Klášterní zahrady Lidový dům Červená věž Jiné odpovědi 40

41 U otázky č. 13 bylo moţné zvolit více moţností odpovědí. Z důvodu velkého mnoţství respondentů z Litomyšle je zřejmé, ţe zaškrtli všechny památky, proto jsem získal takové mnoţství odpovědí. Nejvíce odpovědí jsem zaznamenal u moţnosti Zámek Litomyšl, která činila 18% ze všech odpovědí, coţ bylo 101 respondentů. Tedy aţ na jednoho respondenta všichni znali litomyšlský zámek. Se 17% shodně respondenti odpověděli, ţe znají Smetanův dům a Klášterní zahrady. Následoval Lidový dům se 13%, který zná 26 ţen a 48 muţů. Opět procentuálně shodně na tom je znalost Červené věţe a Musea Josefa Váchala, přičemţ Červenou věţ zná 64 respondentů a Museum Josefa Váchala 62 dotázaných. O tři jedince více zná v Litomyšli Dům U Rytířů a tvoří tak 12% podíl za všech odpovědích. Další pamětihodnosti (1%), které si respondenti vybavili jsou byt Bedřicha Smetany, Kostel Povýšení sv. Kříţe, Piaristický chrám a Ţidovský hřbitov. Tabulka č. 14 Jaké atraktivity by podle Vás neměly chybět v navštíveném městě? Odpověď Pohlaví ženy Muži Celkem Krytý bazén Koupaliště Sauna Fitness centrum Billiard centrum Sportovní areál Jiné odpovědi Celkem odpovědí Graf č. 14 Jaké atraktivity by podle Vás neměly chybět v navštíveném městě? Jaké atraktivity, by podle Vás, neměly chybět v navštíveném městě? 9% 22% 6% 17% 22% Krytý bazén Koupaliště Sauna Fitness centrum 14% 10% Billiard centrum Sportovní areál Jiné odpovědi 41

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Vlastivědný průzkum obcí České Kanady

Vlastivědný průzkum obcí České Kanady Vlastivědný průzkum obcí České Kanady Kateřina Mírná, Barbora Jindrová, Kateřina Jindrová, Michaela Kubcová, Julie Machoňová, Barbora Němečková, Dominika Volfová odborný konzultant Mária Lazarčíková Soukromé

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Název ubytovacího zařízení Adresa Tel., fax e-mail, www kapacita typ zařízení cena vzd. od Pěnčína Hotel Club Břízky **** Průběžná 22, 466 04

Název ubytovacího zařízení Adresa Tel., fax e-mail, www kapacita typ zařízení cena vzd. od Pěnčína Hotel Club Břízky **** Průběžná 22, 466 04 Název ubytovacího zařízení Adresa Tel., fax e-mail, www kapacita typ zařízení cena vzd. od Pěnčína Hotel Club Břízky **** Průběžná 22, 466 04 Jablonec n/n 483737240 hotel@tscjablonec.cz 51 lůžek HOTEL

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

ČESKY. Když prší a fouká PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ V SOKOLOVĚ A OKOLÍ

ČESKY. Když prší a fouká PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ V SOKOLOVĚ A OKOLÍ ČESKY 13 Když prší a fouká PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ V SOKOLOVĚ A OKOLÍ 1 1 Kultura Nápady na zážitky, když je venku mokro, zima a sychravo. Můžeme Kino Alfa sportovat, v Sokolově relaxovat (Heyrovského

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Umělecký pobyt v srdci Brna

Umělecký pobyt v srdci Brna Umělecký pobyt v srdci Brna Historie Hotel Europa se nalézá v secesní budově pocházející z konce devatenáctého století. Stojí v malebné uličce lemované stromy jen kousek od centra města. Díky své výborné

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

MAPA POLABÍ. nejzajímavějších míst. Infocentra. Zajímavá místa Polabí. Hrady a zámky. Ubytování / Restaurace. Lázně / Sport.

MAPA POLABÍ. nejzajímavějších míst. Infocentra. Zajímavá místa Polabí. Hrady a zámky. Ubytování / Restaurace. Lázně / Sport. i 3 MAPA nejzajímavějších míst 12 13 POLABÍ 10 3 16 i 2 8 6 14 i 5 i 17 3 12 i Infocentra 4 Zajímavá místa Polabí Hrady a zámky 4 14 11 Muzea / Galerie / Expozice 15 16 1 1 i 2 Ubytování / Restaurace 5

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz 260 km zprahy směr Brno Břeclav hlídané venkovní parkoviště ve dvoře hotelu s kapacitou míst celková kapacita

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 www.prostejov.eu MĚSTO PROSTĚJOV Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní části Hornomoravského úvalu, na úpatí

Více

Restaurace. Wellness. Sport. Výlety. Obsah. Ochutnejte speciality našeho šefkuchaře. Dopřejte vašemu tělu zasloužený odpočinek.

Restaurace. Wellness. Sport. Výlety. Obsah. Ochutnejte speciality našeho šefkuchaře. Dopřejte vašemu tělu zasloužený odpočinek. Restaurace Ochutnejte speciality našeho šefkuchaře. Wellness Dopřejte vašemu tělu zasloužený odpočinek. Sport Vydejte se za sportem sami nebo s rodinou. Výlety Pešky, na kole nebo rovnou autem. Obsah 2.

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

Poptáváte prostory v klidové zóně bez zástavby a rušné dopravy? Potřebujete prostory pro velký či malý počet osob? Je součastí Vaší poptávky catering?

Poptáváte prostory v klidové zóně bez zástavby a rušné dopravy? Potřebujete prostory pro velký či malý počet osob? Je součastí Vaší poptávky catering? Poptáváte prostory v klidové zóně bez zástavby a rušné dopravy? Potřebujete prostory pro velký či malý počet osob? Chcete pohodlně a bez stresu zaparkovat? Je součastí Vaší poptávky catering? Přejete si

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU, HŘIŠTĚ, VÝLETIŠTĚ, MUZEA A STEZKY REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU, HŘIŠTĚ, VÝLETIŠTĚ, MUZEA A STEZKY REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU, HŘIŠTĚ, VÝLETIŠTĚ, MUZEA A STEZKY REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA Kaňovice Památník založení obce Paskov Řepiště Šenov Náměstí se sochou sv. Floriána Kostel sv. Michaela Archanděla Kostel

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace S-GUIDE, s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno Tel: 515 917 119 GSM: 775 587 232 E-mail: dana.cernoskova@sguide.cz

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

VILY CHUCHLE REZIDENČ NÍ PROJEKT

VILY CHUCHLE REZIDENČ NÍ PROJEKT 288,0 možnost umístění bazénu PRAČKA SUŠIČKA BUS BUS VILA PARCELA 2B 6+1s typovou 268,50 vilou m 2 4Bpůdorys A.101 2NP, - 1033 A.10.2 m 2 291,450 291,450 291,0 292,0 293,090 290,0 20 terasa 1 ní branka

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE Zadavatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov telefon: 554 697 111 fax: 554 610 418 www.krnov.cz e-mail: epodatelna@mukrnov.cz Zpracovatel: Enterprise

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Prezentace společnosti Výhled fungování střediska Polárka 2.4.2013 Ing. Petr Slunský Motto společnosti Cílem společnosti je spokojený zákazník, který se rád vrací. Motem

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu RAKOUSKO Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci Garantovaný výnos z pronájmu Ski Amadé Wagrain, Rakousko Skvělé lyžování a krásné léto v Alpách Městečko Wagrain se nachází v srdci lyžařského střediska

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více