Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BS281130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543019"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Pozor pi otevírání pístroje. Otevená dvíka se mohou vrátit zpt. Nikdy nesmíte piskípnout pívodní kabel elektrických spotebic do horkých dvíek pístroje. Izolace kabelu se mze roztavit. Nebezpecí zkratu! Ped pouzitím Bezpecnost pi pouzívání je garantována pouze pi odborné instalaci podle návodu k montázi. Za skody vzniklé neodbornou instalací rucí osoba provádjící instalaci. Pístroj smí pipojit pouze autorizovaný odborník. pístroje neuvádjte do provozu. Pi poskození pístroje Oblast pouzití Pístroj je urcen pouze pro pouzití v domácnosti. Pístroj pouzívejte výhradn k píprav potravin. Nepouzívejte pístroj k topení v místnosti, kde je umístn. Nenechávejte dti hrát si s pístrojem. Dosplí a dti nesmí pouzívat pístroj bez dozoru, kdyz toho nejsou fyzicky, smyslov a mentáln schopní, nebo kdyz jim chybí vdomosti a zkusenosti, jak pístroj správn a bezpecn obsluhovat. Kdyz je pístroj vadný, vypnte jistic v pojistkové skíni domácnosti. Zavolejte zákaznický servis. Neodborné opravy jsou nebezpecné. Opravy smí provádt pouze námi skolený technik zákaznického servisu. Bezpecnost pi pecení a vaení v páe Pozor, nebezpecí popálení! Nikdy se nedotýkejte horkých ploch ve vnitním prostoru. Zabrate dtem v pístupu k pístroji. Pozor, nebezpecí pozáru! Nikdy neukládejte holavé pedmty do vnitního prostoru. Pi pouzívání nechte ve vnitním prostoru pouze nutné vnitní díly. Pozor u pokrm, které se pipravují s nápoji s vysokým obsahem alkoholu (nap. rum, koak, víno atd.). Alkohol se pi vysokých teplotách odpauje. Za nepíznivých okolností se mohou alkoholové páry vznítit. Pozor! Bhem provozu mze unikat horká pára. Nedotýkejte se vtracích otvor. Pozor! Pi otevení dvíek vnitního prostoru mze unikat horká pára. Z dvíek mze kapat horká voda. Zabrate dtem v pístupu k pístroji. 4 Uvedení do provozu Odstrate obal pístroje a zlikvidujte ho v souladu s místními pedpisy. Nezapomete, ze se v obalu nachází píslusenství. Zabrate dtem v pístupu k cástem obalu a plastovým fóliím. Po vybalení zkontrolujte, zda nebyl pístroj pi peprav poskozen. Poskozený pístroj se nesmí pipojit. Pístroj smí pipojit pouze autorizovaný odborník. Pi skodách zpsobených nesprávným pipojením zaniká nárok na záruku. Dodrzujte návod k montázi. Pístroj ped prvním pouzitím dkladn vycistte. Tím se odstraní pípadný "zápach novoty" a necistoty. Ped pouzitím zavste pilozený tukový filtr na bocní stnu. K tomu musíte nejprve vyjmout levý vkládací rost: povolte rýhovanou matici vpedu, vkládací rost vytáhnte dopedu. Tento spotebic je oznacen podle evropské smrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zaízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smrnice stanoví rámec pro sbr a recyklaci starých pístroj v celé EU. Prevence poskození vnitního prostoru Jako prevenci vzniku koroze ve vnitním prostoru dodrzujte následující pokyny. Pi nedodrzení zaniká nárok na záruku. Vnitní prostor cistte po vychladnutí. Po vycistní vysuste vnitní prostor funkcí susení. Agresivní cisticí prostedky zvysují riziko koroze. Vnitní prostor cistte pouze roztokem s mycím prostedkem a pouzívejte funkci cistní. V zádném pípad k cistní nepouzívejte cisticí prostedky na trouby nebo leptavé cisticí prostedky ci prostedky obsahující chlór. K pravidelnému osetování vnitního prostoru z uslechtilé oceli je vhodný pedevsím osetovací prostedek na vnitní prostor Gaggenau. Dodrzujte pitom pokyny v kapitole Cistní Soli v parní troub jsou velmi agresivní. Pokud se soli ve vnitním prostoru usadí, mohou vést k bodové korozi. Zbytky vzdy ihned odstrate. Ostré omácky (nap. kecup, hocice) nebo solené potraviny (nap. nalozené pecen) obsahují chloridy a kyseliny. Ty napadají povrch uslechtilé oceli. Po pouzití vycistte vnitní prostor. Ve vnitním prostoru pouzívejte pouze originální píslusenství. Materiál podléhající korozi (nap. servírovací mísy, píbor) mze vést ke korozi ve vnitním prostoru. Pouzívejte pouze originální malé soucástky (nap. rýhované matice). Pokud se malé soucástky ztratí, doobjednejte si je prostednictvím naseho servisu náhradních díl. Prevence skod na pístroji a vestavném nábytku Parní trouba a celní plochy nábytku Nikdy nezakrývejte vtrací strbiny parní trouby. Nesnímejte tsnní dvíek. Je-li tsnní dvíek poskozené, musí se vymnit. Po vyjmutí pipraveného pokrmu nechte dvíka az do vychladnutí trouby zavená. Dvíka vnitního prostoru nesmí být polootevená, sousedící kuchyský nábytek by se mohl poskodit. Chladicí ventilátor jest urcitou dobu bzí a poté se automaticky vypne. Sklo dvíek Pouzívání alobalu ve vnitním prostoru: Alobal (hliníková fólie) nesmí ve vnitním prostoru pijít do kontaktu se sklem dvíek. Mohlo by dojít k trvalému zabarvení na skle dvíek.

3 5 Toto je Vase nová parní trouba Parní trouba Tento návod platí pro rzné verze pístroje. Na obrázcích v návodu k pouzití je BS 274/275. Obsluha je u vsech verzí pístroj identická. U BS 270/271/280/281 jsou displej a tlacítka umístna dole. Tento pístroj je vhodný pedevsím pro instalaci nad troubu. Displej a ovládací prvky U BS 274/275 jsou displej a tlacítka umístna nahoe. Tento pístroj je vhodný pedevsím pro instalaci jako samostatný pístroj. Vtrací strbiny Vtrací klapka Zásuvka pro termosondu Tukový filtr Odtokové sítko Tsnní dvíek 6 Displej a ovládací prvky Displej V horní tetin se zobrazuje zobrazovací lista nebo vyvolané menu. Ve spodní cásti se zobrazují rzné nastavené parametry. Tlacítka Tlacítka vlevo a vpravo vedle displeje se aktivují dotykem. Podle nastavení jsou tlacítka obsazena rznými funkcemi. Aktuální obsazení tlacítka zobrazuje symbol vedle tlacítka. Volic funkce Levým volicem nastavíte rezim, ve kterém chcete pokrm pipravit. Volic mzete otácet doprava nebo doleva. Volic teploty Volic mzete otácet doprava nebo doleva. Teplotní rozsah: C První poloha vpravo: Zapnutí svtla První poloha vlevo: Speciální funkce (funkce cistní, funkce susení, recepty v pamti) Tlacítka Symbol Funkce tlacítka Postup doprava Postup doleva Pevzetí nastavených hodnot / spustní Vymazání Zvýsení hodnot Snízení hodnot Vyvolání menu casovace Vyvolání menu základních nastavení Vyvolání dodatecných informací Aktivace dtské pojistky Zrusení dtsk&eac datum, zvolenou jednotku teploty, a tvrdost vody. Pokyny Menu První nastavení se zobrazí pouze pi prvním zapnutí nebo kdyz byl pístroj nkolik dní bez proudu. V kapitole Základní nastavení se mzete docíst, jak lze tato nastavení kdykoliv znovu zmnit. Volba formátu casu 1 Funkce formát casu se zobrazí v menu. Na displeji se zobrazí dv moznosti AM/PM a 24hodinový formát. Pedvolen je 24hodinový formát. Podle pání je mozné stedním tlacítkem zmnit formát casu. 2 f Nastavení jazyka 1 Tlacítkem menu g zvolte funkci Jazyk. Na displeji se zobrazí mozné jazyky pro zobrazení textu. Pedvolena je nmcina. Chcete-li zvolit jiný jazyk, nastavte tlacítky h nebo i pozadovaný jazyk nebo zvolte moznost zádné zobrazení textu. English Deutsch Francais Italiano 2 Nastavení casu 1 2 Tlacítkem menu Tlacítky g zvolte funkci casu Q. d / e nastavte aktuální cas Abyste mohli po hodinách nastavit minuty, stisknte tlacítko se sipkou g dole vpravo. 10 Nastavení data 1 2 Tlacítkem menu Tlacítky g zvolte funkci data a. d / e zadejte den, msíc a rok Abyste mohli pejít od nastavení dne k nastavení msíce a roku, stisknte tlacítko se sipkou g dole vpravo. Jednotka teploty C nebo F 1 2 Tlacítkem menu g zvolte funkci jednotky teploty l. Pedvolená je jednotka C. Podle pání je mozné stedním tlacítkem zmnit jednotku teploty. f Nastavení tvrdosti vody 1 Pomocí pilozené zkusební sady zkontrolujte tvrdost vody ve Vasí domácnosti: Micí trubicku naplte ke znacce 5 ml vodou z vodovodu. Po kapkách pidávejte indikacní roztok, dokud se nezmní barva z fialové na zlutou. Karbonátová tvrdost: 1 kapka = 1 KH = 1,25 e = 1,8 f Dlezité: Pocítejte kapky a po kazdé kapce opatrn krouzivými pohyby promíchejte obsah micí trubicky. Tlacítky d / e zadejte hodnotu 1 az 18. Navrhovaná hodnota je 12. Pístroj potebuje nastavení tvrdosti vody, aby mohl vypocítat intervaly odvápnní Opustní menu a ulození nastavení Stisknte tlacítko b. Menu se zave. Vsechna nastavení jsou ulozena. Pístroj je nyní v rezimu Stand-by. Zobrazí se displej rezimu Stand-by. 11 Kalibrace Bod varu závisí na tlaku vzduchu. Protoze tlak vzduchu se zvysující se nadmoskou výskou klesá, klesá také bod varu. Kdyz poprvé vaíte s parní troubou, pístroj provede kalibraci. Pi kalibraci se parní trouba pizpsobí tlaku vzduchu v míst umístn&iacusti a symbol zvoleného rezimu. Zárovka vnitního prostoru se rozsvítí Symbol ohívání f svítí, dokud se nedosáhne zvolené teploty. Pi následném ohívání se znovu zobrazí. Je-li zvolená teplota dosazena, zazní signál. Signál mzete vypnout libovolným tlacítkem. Poznámka: Signál ohívání mzete deaktivovat v základních nastaveních. Teplotu a rezim mzete kdykoliv zmnit. Kdyz je pokrm hotový, vypnte parní troubu volicem teploty. Zárovka ve vnitním prostoru zhasne. Zobrazí se displej rezimu Stand-by. 14 Zvuky za provozu Pístroj provede pi kazdém zapnutí opláchnutí. Technicky podmínno se mze v závislosti na nastavené teplot a rezimu vyskytnout hlasitjsí hluk vtráku. Vyssí otácky vtráku slouzí k chlazení elektroniky pístroje. Vtrák mze obcas bzet na vyssí stupe, i pi nezmnné teplot a rezimu. Bhem provozu s párou se vyskytují provozní zvuky: Vstikování, zvuky pi tvorb páry, odcerpání. V závislosti na nastaveném rezimu se vtrací klapka ve vnitním prostoru mze otevírat nebo zavírat. Po vypnutí pístroje vtrák jest urcitou dobu bzí. Na displeji se nezobrazuje teplota Pokud se na displeji vlevo nahoe zobrazí symbol L a místo teploty ti pomlcky: Není k dispozici voda.

4 Zkontrolujte pívod. Kdyz se na displeji zobrazí ti pomlcky místo teploty: Chybná obsluha. Zkontrolujte, zda jsou volic teploty a volic funkce správn nastavené Kontrola aktuální teploty Kdyz stisknete tlacítko Info a, zobrazí se na displeji na nkolik sekund aktuální teplota ve vnitním prostoru. Tlacítkem b se vrátíte ke standardnímu zobrazení. 166 Upozornní: V trvalém provozu po ohátí jsou v závislosti na rezimu nepatrné výkyvy teploty normální. Po kazdém pouzití Vytete vnitní prostor mkkou utrkou nebo pouzijte funkci susení. 15 Zapáení C Pi zapáení se cílen pivede do vnitního prostoru pára. Tak mzete napíklad péci chléb a housky s dostatecnou vlhkostí. Zapáení funguje pouze u horkého vzduchu (0 % vlhkost) a u pípravy v páe s 30 % stupnm vlhkosti. Dokud chcete pivádt páru, tisknte tlacítko C maximáln 8 sekund. Pro opakované zapáení vyckejte minimáln jednu sekundu a znovu stisknte tlacítko C Zchlazení páry D Pi zchlazení páry se do vnitního prostoru pivede studená voda. Tím se ochladí vnitní prostor, pára kondenzuje na stn vnitního prostoru. Po otevení mze z dvíek kapat horká voda. Zchlazení páry funguje pouze pi teplot maximáln 130 C a u stup vlhkosti 100 %, 80 % a 60 % Stisknte na dobu minimáln jedné sekundy tlacítko zchlazení páry D. Proces se zahájí. Na displeji se zobrazí symbol D. Zchlazení páry trvá asi 20 sekund. Bhem této doby je vyhívání vypnuté. Pedcasné zastavení zchlazení páry: Otevete dvíka nebo znovu stisknte tlacítko zchlazení páry D. 16 Termosonda Termosonda umozuje péci pi pesn definované teplot. Termosondou se nechá uvnit pipravované potraviny bhem pecení pesn mit teplota mezi 1 C a 99 C. Zasute hrot zcela do kusu masa na nejsilnjsím míst. Nesmí být v tuku a nesmí se dotýkat cástí nádobí, kostí nebo tucné tkán. U drbeze zasute hrot termosondy ne do stedu (dutina), ale mezi bicho a stehno. Kdyz je termosonda pipojená, objeví se na displeji symbol r. Aktuáln namenou vnitní teplotu mzete odecíst v horní malém poli displeje. Programování vnitní teploty Pro pokrm mzete programovat Vámi pozadovanou vnitní teplotu. Pístroj se pak vypne, kdyz je v pipravovaném pokrmu dosazena naprogramovaná vnitní teplota. 15ºc Parní troubu s pozadovaným nastavením pedehejte. Termosondu zasute do pipravované potraviny. Pipravovaný pokrm zasute. Termosondu pipojte. $ Pozor, nebezpecí popálení ve vnitním prostoru pi zasouvání! Tlacítkem teplotu ºc 60 4 d / e nastavte pozadovanou vnitní Ve velkém poli displeje nahoe se ukáze naprogramovaná teplota, v malém poli displeje aktuáln namená vnitní teplota. Kdyz stisknete tlacítko info a, zobrazí se na displeji na nkolik sekund aktuální teplota ve vnitním prostoru a nad ní práv namená vnitní teplota pokrmu. Tlacítkem b se vrátíte ke standardnímu zobrazení. Je-li naprogramovaná teplota v pipravovaném pokrmu dosazena, zazní signál. Pístroj jiz neohívá. Vypnte volic teploty a otevete dvíka trouby. Nez pipravovaný pokrm vyndáte z trouby, vytáhnte termosondu. $ Pozor, nebezpecí popálení! Pouzijte k tomu rukavici, protoze termosonda je za provozu velmi horká Upozornní Chcete-li proces zrusit, vytáhnte termosondu ze zásuvky. Kdyz soucasn nastavíte programování s termosondou a s casovacem, potom pístroj vypne práv to programování, které díve dosáhne zadanou hodnotu. Pouzívejte pouze dodanou originální termosondu. Termosondu mzete jako náhradní díl doobjednat. Pokud termosondu nepouzíváte, vyjmte ji z vnitního prostoru. Orientacní hodnoty vnitní teploty Hovzí Rostbíf / hovzího filé / Entrecôte velmi krvavé krvavé rzová barva propecené Hovzí pecen Vepové Vepová pecen Vepový hbet rzová barva propecené Sekaná pecen Vepového filé Telecí Telecí filé krvavé rzová barva propecené Telecí pecen propecené Telecí hrudí, plnné Telecí hbet rzová barva propecené Zvina Srncí hbet Srncí kýta Steak z jeleního hbetu Zajecí hbet Drbez Kue Perlicka Husa, krta, kachna Kachní prsa rzová barva propecené Pstrosí steak Jehncí Jehncí kýta rzová barva propecené Jehncí hbet rzová barva propecené Skopové Skopová kýta rzová barva propecené Skopový hbet rzová barva propecené Ryba Filé Celé Terina Ostatní Chléb Pastika Terina Foie gras C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Cistní Otete termosondu pouze vlhkou utrkou. Termosonda se nesmí mýt v mycce C 65 C C C C C C 18 Tabulka pípravy pokrm Dlezité pokyny Uvedené doby vaení jsou orientacní. Skutecná doba vaení je ovlivnna kvalitou a teplotou výchozích surovin, hmotností a tlouskou pipravovaných potravin.

5 Nechte pístroj vzdy pedehát. Tak dosáhnete nejlepsích výsledk vaení. Uvedené doby vaení se vztahují na pedehátý pístroj. Kdyz parní troubu nepedehejete, zvýsí se doby vaení o cca 5 min. Údaje se vztahují na prmrná mnozství pro ctyi osoby. Chcete-li pipravit více, mli byste zapocítat delsí dobu pípravy. Pouzívejte uvedené nádobí. Kdyz pouzijete jiné nádobí, mohou se doby vaení prodlouzit nebo zkrátit. Kdyz máte málo zkuseností s pokrmem, zacnte s nejkratsí dobou pípravy. Potravinu mzete pípadn dále vait. Dbejte na to, abyste dvíka trouby oteveli pouze krátce a do pístroje velmi rychle vlozili pipravovaný pokrm. Pi pouzití nádoby na vaení ji zasute do druhé úrovn zespoda. Pi píprav v páe, rozmrazování, kynutí a regeneraci mzete pouzít az ti úrovn zasunutí (úrove 2, 3 a 4 zespoda). Pitom nedojde k penosu chuti, uvedené doby vaení se ale mohou pi velkých mnozstvích potravin zvýsit. Péci mzete pouze v jedné úrovni, pouzijte 2. úrove zespodu. Pipravované potraviny se nesmí dotýkat vnitního prostoru, tukového filtru a zadního plechu. Dvíka parní trouby musí dobe zavírat. Proto se musí udrzovat tsnicí plochy vzdy cisté. Neumísujte potraviny na rosty a do nádob pílis blízko k sob. Tím bude zajistna optimální cirkulace páry. Nechte tukový filtr pi kazdém pouzití v pístroji. Zelenina Vsechny údaje se vztahují na 1 kg ocistné zeleniny. K píprav zeleniny v páe pouzijte vanu na vaení s otvory, kterou zasunete do druhé úrovn zespoda. Pod ní zasute vanu na vaení bez otvor, tak mzete sávu ze zeleniny, která se hromadí ve van na vaení bez otvor, pouzít jako základ na omácku nebo jako zeleninový vývar. Potraviny Articoky, velké Articoky, malé Kvták, celý Kvták, na rzicky Fazole, zelené Brokolice, na rzicky Fenykl, na kolecka Vana na vaení s otvory s otvory s otvory s otvory s otvory s otvory s otvory Tepl. ( C) Vlhkost (%) Doba vaení (min.) Potraviny Zeleninová terina Mrkev, na kolecka Brambory, oloupané, rozctvrcené Kedlubna, na plátky Pórek, na kolecka Paprika, plnná* Brambory ve slupce (à cca 50 g) Brambory ve slupce (à cca 100 g) Rzicková kapusta Chest, zelený Chest, bílý Oloupání rajcat** Cuketa, plnná* Cukrové lusky Vana na vaení s otvory / rost s otvory s otvory s otvory s otvory bez otvor s otvory s otvory s otvory s otvory s otvory s otvory bez otvor s otvory Tepl. ( C) Vlhkost (%) Doba vaení (min.) *Plnná zelenina: Masovou nápl pedem osmazte. **Oloupání rajcat: Naíznte rajcata, dejte je do páry a poté prudce ochlate ledov studenou vodou. Ryba Pi vaení v páe zstanou zachovány nejen vsechny ziviny obsazené v ryb, ale také její aroma. Ryba by mla mít po vaení (z hygienických dvod) vnitní teplotu minimáln C. Ta je zárove ideální pro pípravu. Rybu osolte teprve po vaení. Tak zstane zachované pirozené aroma a ryba ztratí mén vody. Pi pouzití nádoby na vaení s otvory: Pokud ryba velmi pilne k nádob, mzete nádobu vymazat tukem. U filé s kzí: rybu polozte stranou s kzí nahoru, tak zstanou struktura a aroma lépe zachovány. Potraviny Zlatá makrela, celá, 700 g Rybí knedlícky, à g* Vana na vaení bez otvor bez otvor Tepl. ( C) Vlhkost (%) Doba vaení (min.) *Rybí knedlícky: nádobu na vaení bez otvor vylozte pergamenovým papírem. 20 Potraviny Humr, vaený, zbavený tvrdých cástí, Regenerace Kapr, modrý, celý, 1,5 kg, ve vývaru Lososové filé, à 300 g Losos, celý, 2,5 kg Slávka jedlá, 1,5 kg** Moský losos, celý, 800 g Filé z moského asa, à 300 g, ve sáv Moský as, à 200 g Okoun moský evropský, celý, à 400 g Vana na vaení s otvory Tepl. ( C) Vlhkost (%) 100 Doba vaení (min.) bez otvor s otvory s otvory s otvory s otvory sklenná forma s otvory s otvory **Pokrm ze slávky jedlé je hotový, jakmile se oteve ulita. Ryba - vaení v páe pi nízkých teplotách Pi vaení v páe pi teplotách mezi 70 a 90 C se ryba tak snadno nepevaí a nerozpadne se. To je výhoda pedevsím u citlivých ryb. Údaje pro rzné druhy ryb se vztahují na filé. Podávejte na pedehátém nádobí. Potraviny Ústice, ve vývaru, 10 ks Okoun ícní (= tlamoun), à 150 g Zlatá makrela, à 200 g Rybí terina Pstruh, celý, à 250 g Halibut, à 300 g Hebenetka svatojakubská, 6 ks Treska, à 250 g Red snapper, à 200 g Okouník, à 120 g Vana na vaení bez otvor s otvory s otvory Tepl. ( C) Vlhkost (%) Doba vaení (min.) ve form teriny/rost s otvory s otvory bez otvor bez otvor s otvory bez otvor Potraviny Vana na vaení Tepl.

6 ( C) Vlhkost (%) Doba vaení (min.) Rolka z moského jazyka, plnná à 150 g s otvory Kamenác, à 300 g Okoun moský evropský, à 150 g Candát, à 250 g s otvory s otvory bez otvor Maso Uvedené doby vaení jsou pouze orientacní a velmi závisí na výchozí teplot potravin a délce opecení. K lepsí kontrole pouzijte termosondu. Pokyny a optimální cílové teploty najdete v kapitole Termosonda. Maso vaení pi vysokých teplotách Odlezení masa: Maso nechte po vaení jest minut odlezet v alobalu. Tak se mze maso,,uvolnit". Cirkulace masové sávy se snízí a pi nakrojení dojde k mensím ztrátám sávy. Kdyz chcete pipravit maso krvavé nebo rzové barvy: Otevete 5 C ped dosazením pozadované vnitní teploty dvíka a pockejte, dokud není dosazeno cílové teploty. Tím zabráníte pevaení a dopejete masu nutné odlezení. Pi pouzití vany na vaení s otvory nebo rostu pod n zasute nádobu na vaení bez otvor. Abyste zabránili pipecení, nalijte do vany na vaení bez otvor trochu vody. Dodatecn mzete naplnit zeleninu, víno, koení a bylinky a získáte tak chutný základ na omácku. Potraviny Entrecote, opecené, rzová barva, à 350 g Filé, opecené, rzová barva, v listovém tst, 0,6 kg Telecí hbet, opecený, rzová barva, 1 kg Kaselský kotlet, dovaený, na plátky Pecen s krkou, 1,5 kg, (vepová pecen s tlustou kzí) propecená* Jehncí kýta, opecená, rzová barva, 1,5 kg Srncí hbet, opecený, rzová barva, à 0,5 kg Vana na vaení bez otvor Tepl. ( C) Vlhkost (%) 0-30 Doba vaení (min.) s otvory s papír na pecení bez otvor bez otvor rost, bez otvor ) ) ) bez otvor bez otvor *Pecen s krkou: Krku naíznte ped pípravou kízem. Pouzijte termosondu: V druhém kroku pípravy byste mli dosáhnout vnitní teplotu cca 65 C, abyste ve tetím kroku pipravovali maso pi vnitní teplot az C. 22 Potraviny Hovzí pecen, 1,5 kg, propecená Vana na vaení rost, bez otvor Tepl. ( C) Vlhkost (%) Doba vaení (min.) ) ) ** ostbíf, opecený, rzová barva, 1 kg Vepová pecen, 1,5 kg, (krk nebo plec) propecená Uzenina, uvaená, ohátí (nap. Lyonská, bílá klobása) bez otvor rost, bez otvor 1) ) ** bez otvor **Pi pidání tekutiny do nádoby na vaení bez otvor je dostacující 30% vlhkost. Maso - píprava pi nízkých teplotách Dobe opecené maso zraje delsí dobu pi nízké teplot. Tak bude maso pkn savnatý a mkké. Uvdomte si, ze nemzete dosáhnout vnitní teploty, které jsou vyssí nez je teplota vnitního prostoru. Jako základní pravidlo platí: Nastavená teplota vnitního prostoru by mla být o C vyssí nez je pozadovaná vnitní teplota pokrm. Maso vyjmte hodinu ped pípravou z chladnicky. Maso z hygienických dvod ped pípravou krátce ze vsech stran opecte na pánvi. Tím zárove vznikne aroma typické pro pecení. Podávejte na pedehátém nádobí. Ke konci doby vaení mzete teplotu snízit na 60 C. Tak mzete prodlouzit dobu vaení (nap. kdyz se hosté opozdí). lepsí kontrole pouzijte termosondu. Zasute termosondu ne do stedu (dutina), ale mezi bicho a stehno. v polovin doby vaení otocte. nákyp: nap. krupice, tvaroh nebo pedvaená mlécná rýze. Ostatní Potraviny Vana na vaení Tepl. houby, cuketa, jablka, hrusky na tenké plátky. 60% vlhkost. k tomu rezim,,regenerace". Údaje se vztahují na pokrmy na talíi. nemusí být zakrytá. Pouzijte k tomu rezim,,kynutí". Uvedená doba pípravy je pouze orientacní. C) 38 Doba vaení (min.) Rozmrazování Pouzijte k tomu rezim,,rozmrazování". Uvedené doby rozmrazování jsou pouze orientacní. Doba rozmrazování se ídí velikostí, hmotností a tvarem zmrazených potravin: Potraviny zmrazujte jednotliv a ploché. To zkrátí dobu rozmrazování. Ped rozmrazováním vyjmte potraviny z obalu. Rozmrazujte pouze mnozství, které ihned potebujete. Mjte prosím na pamti: Rozmrazené potraviny jiz nejsou tak trvanlivé a zkazí se rychleji nez cerstvé. Rozmrazené potraviny ihned dále zpracujte a úpln je dovate. Drbez, ryba a maso: Dlezité! Bezpodmínecn zasute pod potraviny vanu na vaení bez otvor. Tekutinu vzniklou rozmrazováním masa a drbeze, která se v nádob nahromadila, vylijte. Dez poté vycistte a vypláchnte velkým mnozstvím vody. Vanu na vaení umyjte teplým roztokem s mycím prostedkem nebo v mycce. Potraviny Bobulové ovoce, 300 g Pecen, 1000 g Rybí filé, à 150 g Zelenina, 400 g Gulás, 600 g Kue, 1000 g Kuecí stehna, à 350 g Vana na vaení s otvory + bez otvor s otvory + bez otvor s otvory + bez otvor s otvory + bez otvor s otvory + bez otvor s otvory + bez otvor s otvory + bez otvor Tepl. ( C) Doba vaení (min.) * 5-10* 8-12* 30-45* 45-60* 30-35* *U tohoto pokrmu byste mli zapocítat jest vyrovnávací dobu: Pístroj po uplynutí doby rozmrazování vypnte a nechte potraviny minut v zaveném pístroji, aby mohly dobe rozmrznout i uvnit.

7 28 Zavaování Potraviny zavate pokud mozno okamzit po zakoupení nebo sklizení. Dlouhé skladování snízí obsah vitamín a snadno vede ke zkazení. Pouzívejte pouze kvalitní ovoce a zeleninu. Zkontrolujte a umyjte zavaovací sklenice a pryzové krouzky, spony a pruziny. Sterilizujte umyté sklenice ped zavaováním v parní troub pi teplot 100 C a 100% vlhkosti po dobu minut. Po uplynutí doby vaení otevete dvíka pístroje. Zavaovací sklenice vyjmte z vnitního prostoru teprve tehdy, kdyz jsou zcela vychladlé. Potraviny Ovoce, zelenina (v uzavených sklenicích na zavaování 0,75 l) Vana na vaení rost / s otvory Tepl. ( C) Vlhkost (%) 100 Doba vaení (min.) Odsavování Dejte ovoce nebo bobule do vany na vaení s otvory a zasute ji do 3. úrovn zespoda. Zasute vanu na vaení bez otvor pro zachycení tekutin o jednu úrove níze. Ovoce nechte v pístroji tak dlouho, dokud nepestane unikat sáva. Ovoce mzete poté vymackat na utrce, abyste zachytili poslední zbytky sávy. Potraviny Bobulové ovoce Vana na vaení s otvory + bez otvor Tepl. ( C) 100 Vlhkost (%) 100 Doba vaení (min.) Píprava jogurtu Pasterizované mléko zahejte na varné desce na teplotu 90 C, abyste zabránili znicení jogurtových kultur. Uperizované mléko (homogenizované mléko) se nemusí ohát. jogurtového fermentu dodrzujte pokyny na obalu. Naplte jogurt do umytých sklenic. dokoncení pípravy jogurtu ho postavte do chladnicky. se displej. Zobrazí se tlacítka Info a casovac q. 13:30 Stisknte tlacítko vedle symbolu casovace. q. Objeví se menu Minutka Funkce minutky je nezávislá na jiných nastavení pístroje. Mzete zadat max. 90 minut. Nastavení minutky 1 2 Vyvolejte menu casovace. Zobrazí se funkce minutka M. Pomocí d nebo teplotu. Tlacítkem e nastavte Vámi vybranou :30 3 b spustíte funkci. Menu casovace se zave. V zobrazovací list se zobrazí M a probíhající doba. Poznámka: Minutka se po nkolika vteinách spustí také bez stisknutí tlacítka b. Po uplynutí doby zazní signál. Pestane znít, kdyz stisknete tlacítko q. 165 Upozornní Pedcasné vypnutí minutky: Vyvolejte menu casovace, zvolte funkci minutky a stisknte tlacítko j. M 31 Stopky Stopky mí od 0 sekund do 90 minut. Mají funkci pestávky. Tak mzete cas vzdy docasn zastavit. Funkce stopek je nezávislá na jiných nastaveních pístroje. Zapnutí stopek 1 2 Vyvolejte menu casovace. Pomocí f nebo g zvolte funkci stopek N. m zapnte stopky Tlacítkem Menu casovace se po nkolika sekundách zave. V zobrazovací list se zobrazí N a probíhající doba. Menu casovace se okamzit zave, kdyz stisknete tlacítko b Zastavení stopek 1 2 Vyvolejte menu casovace. Pomocí f nebo g zvolte funkci stopek N Stisknte tlacítko pestávka l. Cas se zastaví. Tlacítko se pepne opt na start m. Tlacítkem bzí. m znovu zapnte stopky. Cas opt Kdyz je dosazeno 90 minut, vrátí se cas zpátky na 00:00 minut. Symbol N v zobrazovací list zhasne. Operace je ukoncena. Upozornní Vypnutí stopek: Vyvolejte menu casovace, zvolte funkci stopek stisknte tlacítko j. N, 32 Doba pípravy Kdyz nastavíte doby pípravy pro pokrm, pístroj se automaticky po této dob vypne. Tak mzete kuchy opustit i na delsí dobu. Mzete zvolit dobu pípravy od 1 minuty do 23 hodin 59 minut. Nastavte teplotu a rezim a dejte pokrm do trouby. Nastavení doby pípravy 1 2 Vyvolejte menu casovace. Pomocí f nebo g zvolte funkci doby pípravy P. e nastavte Vámi zvolenou dobu 00: : Pomocí d nebo pípravy. Pomocí b spuste program. Menu casovace se zave. Teplota a rezim se objeví na displeji. Po uplynutí doby se pístroj vypne. Zazní signál. Pedcasn pestane znít, kdyz stisknete tlacítko q, otevete dvíka pístroje nebo vypnete volic teploty Upozornní Uvdomte si, ze doby v tabulce pípravy pokrm se vztahují na pedehátou troubu. Zvyste dobu pípravy o cca 5 minut. Vymazání doby pípravy: Vyvolejte menu casovace. Stisknte tlacítko a potvrte pomocí b. Zmna doby pípravy: Vyvolejte menu casovace. Zmte pomocí e a potvrte pomocí b. Zrusení celého procesu: Vypnte volic teploty. j d nebo 33 Cas vypnutí Cas vypnutí mzete posunout na pozdji. Píklad: Je 13:30 hod. Pokrm vyzaduje 40 minut doby pípravy. Má být hotový v 15:30 hod. Zadáte dobu a posunete dobu vypnutí na 15:30 hod. Elektronika vypocítá dobu zahájení pípravy. Pístroj se automaticky zapne ve 14:50 hod. a vypne v 15:30 hod. Nezapomete, ze potraviny, které se rychle kazí, nesmí stát v troub pílis dlouho. Pedpoklad: Nejprve nastavte Vámi zvolenou teplotu, rezim a dobu pípravy. Pouze pak mzete posunout cas vypnutí. Posunutí casu vypnutí 1 00:40 Nastavte Vámi zvolenou dobu pípravy. Tlacítkem menu g zvolte funkci cas vypnutí Zobrazí se cas, kdy je pokrm hotový. Pomocí O. 15: :40 15:30 d posute cas vypnutí na pozdji. b. Menu casovace se zave. Potvrte pomocí Displej se pepne na teplotu a rezim. Objeví se zobrazovací lista. Zapne se ve vypocítaném casovém okamziku a vypne se po uplynutí doby pípravy. Po uplynutí doby se pístroj vypne. Zazní signál. Pedcasn pestane znít, kdyz stisknete tlacítko q, otevete dvíka pístroje nebo vypnete volic teploty Upozornní Zrusení casu vypnutí: Vyvolejte menu casovace.

8 Stisknte tlacítko j a potvrte pomocí b. Cas vypnutí a doba pípravy se vymazou. Zrusení celého procesu: Vypnte volic teploty. Kdyz bliká symbol P: Nenastavili jste dobu pípravy. Nejprve vzdy nastavte dobu pípravy. 34 Dlouhodobý casovac Touto funkcí udrzuje parní trouba s druhem ohevu horký vzduch teplotu 85 C. Mzete po dobu 24 az 74 hodin udrzovat teplotu pokrm, aniz byste museli pístroj vypínat a zapínat. Nezapomete, ze potraviny, které se rychle kazí, nesmí stát ve vnitním prostoru pílis dlouho. Pedpoklad: Tlacítko dlouhodobý casovac V je k dispozici. K tomu musíte v menu základních nastavení jednou aktivovat tlacítko. Viz kapitola Základní nastavení. Takto provedete nastavení 1 13:30 Volic teploty otocte z aretované polohy doprava do polohy svtlo. Stisknte tlacítko vedle symbolu V. Na displeji se zobrazí navrhovaná hodnota 28 h. Pomocí d nebo e nastavte zvolenou dobu. b spustíte funkci. Tlacítkem Rezim a teplota se objeví na displeji. Osvtlení trouby se nezapne. Tlacítka jsou blokována. Osvtlení displeje je vypnuté. Pi stisknutí tlacítek není slyset zádný zvuk. 28 Po uplynutí doby pístroj jiz neohívá. Displej je prázdný. Vypnte volic teploty. Upozornní 0 85 Kdyz nenajdete tlacítko V: Musíte tlacítko nejprve aktivovat. Pectte si k tomu kapitolu Základní nastavení Dlouhodobý casovac. Zrusení procesu: Vypnte volic teploty. 35 Recepty v pamti Pomocí recept v pamti mzete ulozit vsechna nastavení pro pipravovaný pokrm a kdykoliv znovu vyvolat. Máte k dispozici sest pamových míst. Pro kazdý pokrm mzete nastavit az 5 rzných krok nastavení. Jeden krok nastavení musí být dlouhý nejmén 2 minuty. Mzete ale také ulozit nastavení s termosondou. V tomto pípad se ulozí naprogramovaná vnitní teplota, nikoli doba pípravy. Vyvolání menu pamti :10 00:50 00:30 00:20 00:40 Otocte volic teploty z aretované polohy doleva. Pepnte volic funkce o jednu polohu doleva do polohy,,recepty v pamti". 100% 0% 30% 60% 0% Objeví se menu pamti se 6 programovými místy. Obsazená pamová místa jsou oznacena sed. Tlacítky menu f nebo g zvolte pozadované pamové místo. Je-li pamové místo obsazeno, zobrazí se ulozené kroky nastavení. Ulození nastavení Pipravujte pokrm s pozadovaným nastavením. Po dokoncení pípravy vyvolejte menu pamti. Tlacítky menu f nebo pamové místo. Stisknte tlacítko g zvolte pozadované k minimáln na 3 sekundy. Vsechny kroky nastavení naposledy pipravovaného pokrmu jsou nyní ulozeny. Nastavení se zobrazí na displeji. 00:05 00:50 00:30 00:20 100% 60% 0% 60% Upozornní Chcete-li na nkteré pamové místo ulozit nový program: Ulozte nová nastavení. Staré kroky nastavení budou pepsány. 00:10 00:50 00:30 00:20 00:40 Pístroj musí být vypnutý nejmén 5 minut, aby bylo mozné ulozit nový pokrm jako recept v pamti. Na displeji se zobrazí informace >5 : Program, který chcete ulozit, se skládá z více nez 5 jednotlivých krok. Bude ulozeno pouze posledních 5 krok nastavení. 100% 0% 30% >5 60% 0% 36 Spustní recept v pamti :10 00:50 00:30 00:20 00:40 Otocte volic teploty z aretované polohy doleva. Pepnte volic funkce o jednu aretovanou polohu doleva do polohy,,recepty v pamti". Tlacítky menu f nebo g zvolte pamové místo, na kterém je ulozen Vás pokrm. Stisknte tlacítko 3 100% 0% 30% 60% 0% 4 b :10 00:50 00:30 00:20 00:40 Na displeji se objeví jednotlivé kroky nastavení. Rezim vaení se zapne. Práv probíhající krok nastavení je tucn orámován. Kdyz je program dokoncen, vypnte volic teploty a volic funkce. 100% 0% 30% 60% 0% Upozornní Symbol r bliká, kdyz chcete program spustit: Ulozený pokrm se pipravuje s naprogramovanou vnitní teplotou. Ped spustním pamového programu zasute termosondu. 37 Dtská pojistka Vase parní trouba má dtskou pojistku. Parní troubu nelze zapnout neúmysln. Pedpoklad: Dtskou pojistku musíte nejprve v menu základních nastavení nastavit na,,k dispozici". Viz kapitola Základní nastavení. Aktivace dtské pojistky Pedpoklad: Volic teploty je v poloze vyp. 1 Stisknte libovolné tlacítko. Vedle stedního levého tlacítka se objeví symbol o. Tlacítko o drzte minimáln po dobu 6 sekund stisknuté. 13:30 2 Dtská pojistka je aktivní, ovládací panel je blokován. Po 60 sekundách se zobrazí displej rezimu Stand-by. V list zobrazení se objeví pouze symbol o. 13:30 Deaktivace dtské pojistky 1 2 Stisknte libovolné tlacítko. Vedle stedního levého tlacítka se objeví symbol p. Tlacítko p drzte minimáln po dobu 6 sekund stisknuté. 13:30 Dtská pojistka je deaktivována. Pístroj mzete nastavit, jak jste zvyklí. Upozornní Kdyz se symbol o vedle stedního tlacítka neobjeví: Vyvolejte menu základních nastavení, zvolte funkci dtská pojistka. Zmte na,,tlacítko dtské pojistky k dispozici" o. Kdyz jiz tlacítko dtské pojistky nepotebujete: Vyvolejte menu,,základní nastavení" a zvolte tlacítkem menu funkci dtská pojistka. Zmte na,,tlacítko dtské pojistky není k dispozici" p. 38 Bezpecnostní vypnutí Pro Vasi ochranu má pístroj bezpecnostní vypnutí. Kazdý proces ohevu se po 12 hodinách vypne, kdyz v této dob nedojde k obsluze pístroje. Výjimka: Programování s dlouhodobým casovacem. Na displeji se zobrazí ti pomlcky.

9 Vypnte volic teploty. Potom mzete znovu provést nastavení. 13:30 39 Zmna základních nastavení Vás pístroj má rzná základní nastavení. Mzete tato nastavení pizpsobit Vasim zvykm: K tomu otocte volic teploty z aretované polohy doprava do polohy svtlo. Tlacítkem c vyvolejte menu základních nastavení. Horními tlacítky f nebo g listujte v menu. Stedními tlacítky zmte zvolená nastavení. Mzete zmnit více nastavení po sob bez opustní menu. Tlacítkem b opustíte menu. Poté jsou vsechna nastavení ulozena. Upozornní V list menu je vzdy vidt pouze sest funkcí. Stisknte tlacítko menu f nebo g, dokud se na displeji neobjeví Vámi vybraná funkce. Pomocí tlacítek menu mzete listovat sem a tam. Kdyz 60 sekund nestisknete zádné tlacítko, opustíte automaticky menu. Objeví se zobrazení Stand-by. Vsechna nastavení jsou ulozena. Píklad: Zmna zobrazení Stand-by 1 13:30 Vyvolejte menu základních nastavení: K tomu otocte volic teploty z aretované polohy doprava do polohy svtlo. Stisknte tlacítko vedle symbolu c. Objeví se menu. Tlacítkem menu Stand-by M. 2 3 g zvolte funkci zobrazení Stedními tlacítky f nebo g zvolte Vámi zvolené zobrazení. Volba se krátce zobrazí. Nyní mzete zmnit dalsí nastavení nebo opustit menu pomocí b. 40 Mzete zmnit tato základní nastavení Formát casu Cas Formát AM/PM (12 h) nebo 24hodinový formát Hodiny / minuty Zmna hodin na minuty tlacítkem se sipkou vpravo. Datum g dole Den / msíc / rok Zmna ze dne na msíc a rok tlacítkem se sipkou dole vpravo. Hlasitost zvuku tlacítek g Mozná v 8 stupních. Toto nastavení se týká pouze zvuku tlacítek. Zvuk signálu nelze zmnit. Jas displeje Mozný v 8 stupních. Kontrast displeje Mozný v 8 stupních. Kontrast je závislý na úhlu pohledu. Zobrazení Stand-by Gaggenau s casem / cas a datum / cas Volba se vzdy krátce zobrazí. Dlouhodobý casovac Tlacítko dlouhodobého casovace není k dispozici / je k dispozici Resetování vsech hodnot do stavu pi dodání Ne / ano Resetování musíte vzdy okamzit potvrdit tlacítkem b. 41 Demo rezim Nastavení w,,zádný demo rezim" musí být aktivní a nesmí se zmnit. Pístroj v demo rezimu x neohívá. Toto nastavení mzete zmnit pouze bhem 3 minut po pipojení pístroje k rozvodné síti. Jednotka teploty F nebo C Formát data Den.msíc.rok nebo Den/msíc/rok nebo Msíc/den/rok Ohívání se signálem / bez signálu Ohívání se signálem / ohívání bez signálu Signál zazní, kdyz je ohívání ukonceno. Jazyk English Deutsch Francais Italiano Volba jazyka pro zobrazené textové údaje nebo jejich vypnutí Zvuk tlacítek Zvuk 1 (pípnutí) / zvuk 2 (cvaknutí) / zvuk tlacítek vyp. Toto nastavení se týká pouze zvuku tlacítek. Zvuk signálu nelze zmnit. Pedvolba dtské pojistky Tlacítko dtské pojistky není k dispozici / je k dispozici Nastavení tvrdosti vody 12 Namená tvrdost vody 1 az Vodní filtr Filtr k dispozici/ není k dispozici Zvolte,,Filtr k dispozici" pouze tehdy, kdyz je instalován odvápovací systém Brita WF Resetování symbolu odvápnní / indikátoru kapacity filtru. Ne / ano Resetování musíte vzdy okamzit potvrdit tlacítkem b. 43 Osetování a rucní cistní Bezpecnostní pokyny $ Pozor! Troubu necistte vysokotlakým ani parním cisticem. $ Pozor, nebezpecí popálení! Troubu nechte ped cistním vychladnout. Nádoby na vaení Nádoby na vaení cistte teplým roztokem vody s mycím prostedkem nebo v mycce. Pipálené zbytky namocte a odstrate kartácem. Vkládací rosty Vnitní prostor Pozor: Cisticí prostedek nesmíte nastíkat do vtrací klapky v horní cásti vnitního prostoru! Vnitní prostor vytete utrkou namocenou v teplém roztoku vody s mycím prostedkem. Zbytky nenechte pipéci. Po cistní nechte dvíka vnitního prostoru otevená, aby prostor vyschl, nebo pouzijte funkci susení. K pravidelnému osetování vnitního prostoru z uslechtilé oceli je vhodný pedevsím osetovací prostedek na vnitní prostor Gaggenau. Osetovací prostedek na vnitní prostor mzete zakoupit prostednictvím naseho zákaznického servisu nebo u specializovaného prodejce (obj. císlo ). Pi pouzití osetovacího prostedku na vnitní prostor dodrzujte pilozené pokyny. Pipecené zbytky neskrábejte, nýbrz nechte rozmocit pomocí vlhké utrky a mycího prostedku. Pi silnjsím znecistní pouzijte nejlépe funkci cistní. Nepouzívejte nevhodné cisticí prostedky: abrazivní prostedky lesticí prostedky na bázi nitrolátek cisticí prostedky obsahující chlór houby nebo pedmty zpsobující poskrábání Vkládací rosty mzete k cistní vyjmout. K tomu povolte rýhované matice a vkládací rosty vytáhnte dopedu. Umyjte vkládací rosty v mycce. Tukový filtr Tukový filtr mzete k cistní vyjmout smrem nahoru. Tukový filtr umyjte v mycce. Sklo dvíek Sklo vycistte mkkou utrkou a cisticím prostedkem na sklo.

10 Powered by TCPDF ( Pi cistní skla nepouzít pílis mokrou utrku, vlhkost by mohla vniknout za sklo. Nepouzívejte ostré, abrazivní cisticí prostedky ani kovové skrabky. Ty mohou poskrábat povrh a znicit sklo. Na skle mze být viditelný lesk v barvách duhy. Jedná se o povrchovou úpravu odolnou proti horku. Displej cistte jen mkkou utrkou. Displej nikdy necistte vodou, vlhkost by mohla vniknout do prostoru za sklem displeje. Siln znecistný vnitní prostor Pi silném znecistní doporucujeme výhradn gel na cistní trouby (obj. císlo ) naseho zákaznického servisu. Jiné cistice mohou pístroj poskodit. Pi nanásení gelu dbejte na to, aby nedoslo ke kontaktu cistice s zárovkou, tsnním (dvee, zárovka). Nechte gel psobit maximáln 12 hodin a pístroj v této dob nenahívejte. Vnitní prostor dkladn vypláchnte vodou. Nez pístroj znovu pouzijete, odstrate vsechny zbytky cistice, protoze by mohly zpsobit poskození pístroje. Dodrzujte také pokyny výrobce cistice. Tsnní dvíek Tsnní dvíek udrzujte vzdy cisté a bez zbytk. Tsnní dvíek necistte agresivními cisticími prostedky (nap. sprej na trouby). Ty mohou poskodit tsnní dvíek. Tsnní dvíek se nesmí vyjmout. 44 Funkce cistní Odolné znecistní se funkcí cistní narusí a nechá se snadnji odstranit. Funkce cistní trvá cca 34 minut. Ped cistním nechte pístroj úpln vychladnout. Vyjmte píslusenství z vnitního prostoru. Vkládací rosty na stran mzete k cistní vyjmout. K tomu povolte rýhované matice a vkládací rosty vytáhnte dopedu. Takto provedete nastavení 1 Odstrate z vnitního prostoru velká znecistní. Vnitní prostor vytete utrkou namocenou v roztoku vody s mycím prostedkem. Zavete dvíka pístroje Otocte volic funkce o dv polohy doleva. Volic teploty nastavte doleva do polohy Speciální funkce. Objeví se menu cistní. Zobrazí se doba cistní. Tlacítkem 00: : b spustíte funkci. Zahájí se cistní Po uplynutí doby se zobrazí na displeji druhý krok, oplachování. Narusenou spínu ve vnitním prostoru utete savou houbou. Zavete dvíka parní trouby. Tlacítkem b spustíte funkci. Pístroj oplachuje cca 2 minuty. Po cca 2 minutách zazní signál. Cistní je ukonceno. Vypnte volic teploty. 00: :02 Vysuste vnitní prostor funkcí susení. Upozornní Dobu trvání funkce cistní nemzete zmnit. Po dobu trvání funkce cistní zstává svtlo ve vnitním prostoru vypnuto. Kdyz chcete funkci cistní zrusit: Vypnte volic teploty. Kdyz se na displeji zobrazí ti pomlcky: Chybná obsluha. Zkontrolujte, zda jsou volic teploty a volic funkce správn nastavené. 45 Funkce susení Po vycistní mzete vysusit vnitní prostor funkcí susení. Vnitní prostor mzete vysusit funkcí susení také po vaení v páe. Takto provedete nastavení 1 2 Otocte volic funkce o dv polohy doleva. Nastavte volic teploty doleva do polohy Speciální funkce. Objeví se menu cistní. Tlacítkem menu se doba. Tlacítkem 00: g zvolte funkci susení. Zobrazí b spustíte funkci. Na displeji se zobrazí teplota a stupe vlhkosti. Po uplynutí doby uslysíte signál. Susení je ukonceno. Vypnte volic teploty. Nechte parní troubu vychladnout. Poté mzete vnitní prostor a sklo vylestit mkkou utrkou. 00: :20 Upozornní Kdyz se na displeji zobrazí ti pomlcky: Chybná obsluha. Zkontrolujte, zda je volic funkce nastaven na cistní a volic teploty na Speciální funkce Výmna filtracní vlozky Kdyz jste do pívodu vody nainstalovali odvápovací systém Brita WF , musíte v urcitých intervalech vymnit filtracní vlozku. Nastavte v základních nastaveních,,filtr k dispozici". Elektronika pístroje vypocítá kapacitu v závislosti na zadané tvrdosti vody a pouzívaných rezimech. odvápnte, kdyz se zobrazí symbol odvápnní n na displeji Ped odvápnním nechte pístroj úpln vychladnout! Dbejte pi demontázi postranního plechu na to, abyste neposkrábali vnitní prostor. Dbejte na to, aby do odtokového sítka nespadly malé díly. Tip: Polozte na dno vnitního prostoru utrku na nádobí ). Jiné odvápovace mohou pístroj poskodit. rost vytáhnte dopedu. Tukový filtr sejmte smrem nahoru. Pední cep povolte pomocí nástrckového klíce (OK13). V závislosti na verzi pístroje povolte také zadní cep (OK13). Sejmte bocní plech a odvápnte ho. V pípad poteby odstrate zbytky vodního kamene ve vnitním prostoru za pouzití malého mnozství roztoku odvápovace. Vsechny zbytky odvápovace dobe umyjte cistou vodou. Postranní plech znovu nasate. Znovu pipevnte tukový filtr a vkládací rost. Zkontrolujte správné dotazení vsech díl. Resetujte symbol odvápnní v základních nastaveních Poruchy Pi poruchách zkontrolujte nejprve jistic v domácnosti. Pokud pícina není v napájení, informujte prosím Vaseho specializovaného prodejce nebo píslusný zákaznický servis Gaggenau. Kdyz si vyzádáte nás zákaznický servis, udejte císlo E a císlo FD pístroje. Tato císla najdete na typovém stítku pístroje. Aby byla zarucena elektrická bezpecnost, smí opravy provádt pouze autorizovaní odborníci. $ Pozor! Neodbornými opravami Vám mohou vzniknout znacná nebezpecí. Pi údrzb odpojte pístroj na vsech pólech od rozvodné sít (vypnte jistic nebo proudový chránic v pojistkové skíni).

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba 1 siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn....................................

Více

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn....................................

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 5 Obecn....................................

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EKD513502X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22 cs Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu..................... 5 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21 SN SX Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu........................ 4 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Obsah Vaření v páře Všeobecně S. 3 Jak parní trouba vypadá? S. 4 Příslušenství S. 5 Instalace parní trouby Elektrické připojení S. 6 Zástavba S. 7 Okamžité vaření

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS WP13T552BY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS WP13T552BY v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

3DUQt SHþLFt WURXED &6* 56

3DUQt SHþLFt WURXED &6* 56 [cs] Návod k použití do v án ] s c [ k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 5 Obecn.................................... 5 Pára.......................................

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Vaše uživatelský manuál VDO DTCO 1381 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276125

Vaše uživatelský manuál VDO DTCO 1381 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276125 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HBC 86K753

Návod k použití HBC 86K753 Návod k použití HBC 86K753 Q4ACZM0244 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před instalací... 5 Pokyny pro vaši bezpečnost... 5 Pokyny k mikrovlnné troubě... 7 Příčiny poruch... 10 Ovládací pole... 11 Váš nový

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BX281630 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3552280

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BX281630 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3552280 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze SMS 69U42EU

Návod k obsluze SMS 69U42EU Návod k obsluze SMS 69U42EU Q4ACZM2403 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na panelu vašeho spotřebiče

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál FAGOR XPERTA CAT-44 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2736967

Vaše uživatelský manuál FAGOR XPERTA CAT-44 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2736967 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

3HþLFt WURXED +%* %6

3HþLFt WURXED +%* %6 [c] Návod k použití do v án ] s c[ k í t i ž uop Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn.................................... 4 Halogenová žárovka...........................

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více