Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016"

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši Kč a výdaji ve výši Kč, saldo příjmů a výdajů je Kč. Výdaje rozpočtu na rok 2016 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko 168,07 Členský příspěvek DSO Domažlicko 0095 DSO Lazce 11,11 členský příspěvek 0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb 0112 Příspěvky zdrav. a soc. oblast 980,00 Diecézní charita Plzeň(450), dotace-sociální -jednotlivé projekty(80), dotace sociální -celoroční činnost(450) 0113 Příspěvky na sport 7 550,00 Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(500), Reprezentace dospělí (50) Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),sportovní činnost mládeže (4500), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100), reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných počinů sport (200) 0114 Příspěvky na kulturu a ostatní 595,00 věcné dary (10),dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90) Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční činnost(300) den s integrovaným záchranným systémem (15) 0115 Cestovní ruch 730,00 propagační materiály,příspěvek bus Čerchov, Domažlický deník,zak spolupráce s partnerskými městy (150),Zimní sraz turistů (100) 0116 Odbor životního prostředí 68,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 0117 Odbor dopravy 39, Odbor výstavby a ÚP 150, Odbor správní 5, Odbor pro projednávání přestupků 110,00 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP svědečné, překlady znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady 1

2 0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 45,00 zastupování nezletilých,překlady,očkování,recepty 0219 Záležitosti kultury 1 024,91 Univerzum třetího věku,turnaj 4 měst, kulturní akce kronikářský zápis, občanské záležitosti, poplatky OSA, Městská rada seniorů, sborník konference 750.let města 0223 Správa budov 6 688,00 výdaje na činnost úřadu a správu budov 0224 OKS 240,00 členské příspěvky sdružením občerstvení,věcné a peněžní dary 0229 Personální záležitosti ,60 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky 0230 Informační technologie 2 499,00 techn.podpora,pc,tiskárny,materiál,internet,opravy HW 0236 Pohřebnictví 50,00 obstarávání pohřbů dle zákona 0239 Provozní náklady 4 972,61 el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 515,00 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí 0241 Majetek města nájmy, prodej 2 094,25 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby 0242 Odvoz odpadů 20,00 odvoz tříděného odpadu 0243 Nebezpečné odpady 330,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů 0247 Městská doprava 1 755,23 dopravní značení, dopravní obslužnost 0252 Majetek města-prodeje,výkupy 755,00 znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,daň z nabytí nem.věcí 0258 Sociální fond 1 701,56 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování 0260 Zimní stadion 1 500,00 služby v obecném hospodářském zájmu 0263 Fond vodárenské infrastruktury ,00 výdaje FVI nákup služeb, úroky 0266 Opravy památek v MPR 450,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky 0280 ZUŠ opravy dle nájemní sml. 250,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky 0295 Fond Sluníčko 900,00 předfinancování projektu MPSV 0304 Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice 0363 Úroky z úvěrů 117,00 úvěr ČSOB Čistá Berounka 0410 DSO Povodí Berounky 33,87 neinvestiční příspěvek svazku obcí 0413 Úroky z úvěrů 430,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace 0820 Výdaje ostatní ,17 daň z příjmů za město(27.847),fv dotací,bankovní popl, úroky 0821 Daň z přidané hodnoty ,00 DPH placená městem,odpočty DPH 0220 JSDH Domažlice 676,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,phm,údržba aut 2

3 0221 JSDH Havlovice 108,00 ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,phm, údržba vozidla 0222 Městská policie 9 952,02 PHM,platy,odvody,materiál,školení,údržba auta,vybavení 0261 Rozpočtová rezeva Neinvestiční příspěvky příspěvkové org ,00 rozpočtová rezerva ,50 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města Neinvestiční příspěvek- knihovna 1 126,31 dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,01 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0222 Městská policie pol ,00 platy 0222 Městská policie pol ,33 platy hrazené z dotace od úřadu práce 0229 Personální záležitosti-pol ,57 platy zaměstnanců v pracovním poměru 0229 Personální záležitosti pol SPOD 2 940,00 platy zaměstnanců sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) 0229 Personální záležitosti- pol soc.práce 617,43 platy zaměstnanců sociální práce (dotace MPSV) Výdaje na platy celkem , Záležitosti kultury pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody 0220 JSDH Domažlice pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody (zásahy) 0221 JSDH Havlovice pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody (zásahy) 0229 Personální záležitosti-pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody 0229 Personální záležitosti-pol ,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí Ostatní osobní výdaje celkem 443, Personální záležitosti-pol ,80 odměny členům zastupitelstva Odměny členům zastupitelstva 2 272,80 3

4 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5156 Pohonné hmoty 0220 JSDH Domažlice 100,00 pohonné hmoty 0221 JSDH Havlovice 6,00 pohonné hmoty 0222 Městská policie 150,00 pohonné hmoty 0223 Správa budov 250,00 pohonné hmoty Pohonné hmoty celkem 506, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0220 JSDH Domažlice 10,00 telekomunikace 0222 Městská policie 65,00 telekomunikace 0223 Správa budov 350,00 telekomunikace 0230 Informační technologie 110,00 telekomunikace 0239 Provozní náklady 8,00 varovný systém obyvatelstva Služby telekomunikací celkem 543, Služby školení a vzdělávání 0220 JSDH Domažlice 15,00 školení 0221 JSDH Havlovice 6,00 školení 0222 Městská policie 70,00 školení 0229 Personální záležitosti 5,00 školení zastupitelé 0229 Personální záležitosti 520,00 školení zaměstnanci 0230 Informační technologie 20,00 školení Školení a vzdělávání celkem 636,00 4

5 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5173 Cestovné 0220 JSDH Domažlice 10,00 cestovné 0222 Městská policie 10,00 cestovné 0229 Personální záležitosti 60,00 cestovné zastupitelé 0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci Cestovné celkem 330, Věcné dary 0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary 0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž 0222 Městská policie 80,00 věcné dary, program prevence 0224 OKS 35,00 věcné dary Věcné dary celkem 128, Dary obyvatelstvu 0224 OKS 30,00 peněžité dary 5

6 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0200 Mateřská škola 2 760,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola Komenského ,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola Msgre B.Staška 3 208,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola praktická 500,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace ZUŠ Jindřicha Jindřicha 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 7 875,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Městská knihovna B.Němcové Městská knihovna B.Němcové 4 983,00 neinvestičmí příspěvek bez dotace na regionální funkce 1 126,31 neinvestiční příspěvek- dotace PK na regionální funkce 0225 Městské centrum soc.reh.služeb 2 624,36 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna 5 011,14 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace DTS Domažlice ,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino 159,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice 227,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. Neinvestiční příspěvky celkem ,81 vč. dotace na regionální funkce knihovny Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 522x Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 Diecézní charita Plzeň 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 80,00 programová dotace- sociální oblast jednotlivé projekty 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 programová dotace sociální oblast celoroční činnost 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace otevřená sportoviště 0113 Příspěvky na sport 500,00 programová dotace sport dospělí 0113 Příspěvky na sport 50,00 programová dotace reprezentace města dospělí 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace jednorázové akce mládeže do 18. let 0113 Příspěvky na sport 4 500,00 programová dotace podpora činnosti mládeže 6

7 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace reprezentace města mládež do 18ti let 0113 Příspěvky na sport 2 000,00 programová dotace reprezentace města v dlouhodobých soutěžích 0113 Příspěvky na sport 200,00 programová dotace podpora významných počinů sport 0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace vydavatelská činnost místní subjekty 0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace vydavatelská činnost Domažlice 0114 Příspěvky na kulturu 90,00 programová dotace jednotlivé projekty v kultuře 0114 Příspěvky na kulturu 80,00 programová dotace pořadatelské aktivity v kultuře 0114 Příspěvky na kulturu 300,00 programová dotace celoroční činnost v kultuře 0114 Příspěvky ostatní 15,00 den s integrovaným záchranným systémem 0219 Záležitosti kultury 80,00 Gymnázium J.Š.Baara Univerzum třetího věku 0219 Záležitosti kultury 3,11 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže 0219 Záležitosti kultury 20,00 Městská rada seniorů Domažlice 0219 Záležitosti kultury 10,00 Sídliště Šumava 0219 Záležitosti kultury 8,00 Konfederace politických vězňů 0224 OKS 105,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,smopk, Příspěvky 12,51 Svaz bojovníků za svobodu Havlíčkova ul Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice Položka 522x celkem ,92 7

8 Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje pol. 6xxx 0119 Odbor výstavby a ÚP 110,00 nový územní plán Domažlice- doplatek 0223 Správa budov 1 000,00 nákup vozidel 0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení 0252 Majetek města 3 701,00 výkupy staveb a pozemků CELKEM 4 911,00 Investiční rezerva rozpočtu pol Investiční rezerva rozpočtu ,70 financování investičních akcí města KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,70 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM ,71 8

9 PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016 Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx 0116 Odbor životního prostředí 10,00 náklady řízení z uložených pokut 0120 Odbor správní 40,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0121 Odbor obecní živnostenský úřad 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0122 Odbor pro projednávání přestupků 2 560,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0220 Jednotka SDH Domažlice 16,10 příjmy z pronájmu 0222 Městská policie 1 250,76 přijaté pokuty,pojistné plnění 0223 Správa 100,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu 0229 Personální záležitosti 360,00 příjmy za zpracování mezd 0236 Pohřebnictví 550,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby 0239 Provozní náklady majetek 1 062,20 náhrada vodné, stočné areál býv.osp 0240 Majetek města fond bydlení 3 463,88 přijaté sankční platby 0241 Majetek města nájmy ,22 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny 0241 Majetek města - nájmy 3 365,48 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města 0242 Odvoz odpadů 1 400,00 příspěvek od EKO-KOM 0252 Majetek města- prodeje 141,57 prodej parkovacích automatů 0263 Fond vodárenské infrastruktury ,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s Sociální fond 100,50 splátky půjček 0259 Fond rozvoje bydlení 88,00 splátky půjček od občanů 0295 Fond Sluníčko 900,00 vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV 0363 SSZMD-zimní stadion 597,25 vyúčtování platby za služby obecného hospodářského zájmu 0820 Ostatní příjmy Nedaňové příjmy celkem Daňové příjmy rozpočtu 9 690,31 z parkovacích automatů a karet(6 mil.), úroky, fin.vypořádání ,27 pol. 1xxx 0800 Příjmy daně a poplatky ,44 Sdílené daně se SR ( ), daň z příjmů za město (24.847) daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (6360) 0700 Správní poplatky 9 500,00 příjmy ze správních poplatků Daňové příjmy celkem ,44 9

10 Přijaté dotace 0100 Příspěvky od obcí 190,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi 0215 Městská knihovna B.Němcové 1 126,31 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-plzeňský kraj 0222 Městská policie dotace Úřad práce 161,73 dotace Úřad práce - platy a odvody 0810 Přijaté dotace ,60 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy ,60 převod z hospodářské činnosti ,60 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ,36 dotace na výkon sociální práce ,87 doplatek dotace na činnosti v obl.soc.právní ochrany dětí za rok ,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace Neinvestiční dotace a přísp.celkem , ,18 dotace- výzva 22-konsolidace IT a nové služby technologického centra ,00 Dotace Domov se zvláštním režimem Benešova ,00 Dotace bezbariérové město ul. Branská nádraží ČD Investiční dotace celkem 9 863,18 Přijaté dotace celkem Kapitálové příjmy rozpočtu ,25 pol. 4xxx pol. 3xxx 0252 Majetek města-prodeje ,00 příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 9 000,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě Kapitálové příjmy celkem ,00 PŘÍJMY CELKEM ,96 10

11 Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace Návrh rozpočtu Číslo účtu - název 0200 Mateřská škola 550, spotřeba materiálu bez potravin (2000) 1 500, spotřeba energie 300, opravy a udržování 850, ostatní služby 70, mzdové náklady dohody 400, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0207 ZŠ Komenského , spotřeba materiálu bez potravin (5000) 2 300, spotřeba energie 800, opravy a udržování 1 300, ostatní služby 200, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0208 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 300, spotřeba materiálu 1 100, spotřeba energie 400, opravy a udržování 8, cestovné 719, ostatní služby 20, mzdové náklady dohody 6, zákonné soc.pojištění 19, zákonné sociální náklady 450, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0209 ZŠ praktická 75, spotřeba materiálu 80, opravy a udržování 260, ostatní služby 10, zákonné sociální náklady-školení 80, náklady z drobného dlouhodobého majetku 11

12 Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace Návrh rozpočtu Číslo účtu - název 0211 Základní umělecká škola 260, spotřeba materiálu Jindřicha Jindřicha 400, spotřeba energie 120, opravy a udržování 30, cestovné 3, náklady na reprezentaci 676, ostatní služby 37, ostatní sociální pojištění 25, zákonné sociální náklady-školení 190, ostatní sociální náklady 120, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0214 Městské kulturní středisko 350, spotřeba materiálu 770, spotřeba energie 200, prodané zboží 50, opravy a udržování 40, cestovné 7, náklady na reprezentaci 6 100, ostatní služby 4 969, mzdové náklady 1 690, zákonné sociální pojištění 132, zákonné sociální náklady 14, ostatní sociální pojištění 70, náklady z drobného dlouhodobého majetku 12

13 Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace Návrh rozpočtu Číslo účtu - název 0215 Městská knihovna B.Němcové 862, spotřeba materiálu bez regionálních funkcí 200, spotřeba energie bez regionálních funkcí 59, opravy a udržování bez regionálních funkcí 12, cestovné bez regionálních funkcí 5, náklady na reprezentaci 312, ostatní služby bez regionálních funkcí 2 580, mzdové náklady bez regionálních funkcí 877, zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí 6, ostatní sociální pojištění 45, zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí 70, ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí 100, náklady z drobného dlouhodobého majetku regionální funkce knihoven hrazeny z dotace Plzeňského kraje 323, spotřeba materiálu regionální funkce knihoven 19, spotřeba energie regionální funkce knihoven 10, cestovné regionální funkce knihoven 21, ostatní služby regionální služby knihoven 532,84 181, mzdové náklady regonální funkce knihoven 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven 10, ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven 7, zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven 20, náklady z drobného dlouhodobého majetku 13

14 Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace Návrh rozpočtu Číslo účtu - název 0231 Plavecký bazén a ubytovna 200, spotřeba materiálu 2 200, spotřeba energie 250, opravy a udržování 2, cestovné 1, náklady na reprezentaci 590, ostatní služby 3 081, mzdové náklady 1 047, zákonné sociální pojištění 12, ostatní sociální pojištění 54, zákonné sociální náklady - FKSP,stravné 83, ostatní sociální náklady 30, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory 1 500, spotřeba materiálu 690, spotřeba energie 50, opravy a udržování 6, cestovné 3, náklady na reprezentaci 1 000, ostatní služby 4 250, mzdové náklady 1 445, zákonné sociální pojištění 25, ostatní sociální pojištění 100, zákonné sociální náklady 70, náklady z drobného dlouhodobého majetku 14

15 Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace Návrh rozpočtu Číslo účtu - název Městské centrum soc.rehabilitačních služeb 2 800, spotřeba materiálu- domov pro seniory domov pro seniory 1 010, spotřeba energie- domov pro seniory 180, opravy a udržování - domov pro seniory 4, cestovné- domov pro seniory 3, náklady na reprezentaci-domov pro seniory 2 000, ostatní služby - domov pro seniory , mzdové náklady- domov pro seniory 3 665, zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory 53, ostatní sociální pojištění 195, zákonné soc. Náklady- domov pro seniory 400, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0251 DTS Domažlice 4 883, spotřeba materiálu 305, spotřeba energie 35, Prodané zboží 415, opravy a udržování 2, cestovné 3, náklady na reprezentaci 8 200, ostatní služby , mzdové náklady 90, mzdové náklady-náhrady nemoc 4 080, zákonné soc.pojištění 550, zákonné sociální náklady 55, náklady z drobného dlouhodobého majetku 15

16 Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace Návrh rozpočtu Číslo účtu - název 0293 Dům dětí a mládeže Domino 222, spotřeba materiálu 126, spotřeba energie 23, opravy a udržování 518, ostatní služby 75, mzdové náklady (dohody-zápisné) 10, zákonné sociální náklady 17, ostatní sociální náklady 60, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0294 Sluníčko Domažlice 35, spotřeba materiálu 120, spotřeba energie 30, opravy a udržování 50, ostatní služby 1 000, mzdové náklady 340, zákonné sociální pojištění 4, ostatní sociální pojištění 20, zákonné sociální náklady 20, ostatní sociální náklady 40, náklady z drobného dlouhodobého majetku Peněžní fondy města Sociální fond 0258 Příjmy 100,50 splátky půjček Příjmy celkem Výdaje 1 093, , ,56 příděl do sociálního fondu příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky 16

17 Fond rozvoje bydlení 0259 Příjmy 88,00 splátky poskytnutých půjček občanům Fond oprav vodárenské infrastruktury 0263 Příjmy Výdaje Příjmy celkem Výdaje ,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s ,00 vodárenská infrastruktura Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 0240 Příjmy 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 9 000, , ,88 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě přijaté sankční platby 515,00 výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky Fond Sluníčko 0295 Příjmy 900,00 příděl do fondu z rozpočtu města Příjmy celkem 900,00 Výdaje 900,00 předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace ,45 úvěr Česká spořitelna a.s 8124 Splátka jistiny úvěr Čistá Berounka ,80 úvěr ČSOB a.s Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř ,00 splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB 8905 Čerpání kontokorentního úvěru ,00 změna stavu finančních prostředků Financování celkem ,25 PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM FINANCOVÁNÍ CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , , ,25 V Domažlicích dne zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru 17

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Výdaje celkem Kč

Výdaje celkem Kč Rozpočet Města Domažlice na rok 2016 schválen usn. ZM č. 865 dne 30. 3. 2016 Příjmy celkem 328.855.960 Kč Výdaje celkem 317.352.710 Kč Saldo příjmů a výdajů + 11.503.250 Kč Výdaje rozpočtu na rok 2016

Více

Saldo příjmů a výdajů ,00 kryté stavem finančních prostředků přebytek hospodaření za rok 2016

Saldo příjmů a výdajů ,00 kryté stavem finančních prostředků přebytek hospodaření za rok 2016 Rozpočet Města Domažlice na rok 2017 schválen usnesením ZM č. 1310 dne 22. 3. 2017 v tis. Kč Příjmy celkem 426 985,33 Výdaje celkem 491 985,33 Saldo příjmů a výdajů -65 000,00 kryté stavem finančních prostředků

Více

Odbor pro projednávání přestupků

Odbor pro projednávání přestupků Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2014 schválený usn. ZM č. 1256 ze dne 26. 3. 2014 Výdaje rozpočtu na rok 2014 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Rozpočet města Domažlice na rok 2018 schválen usn. ZM č dne v tis. Kč

Rozpočet města Domažlice na rok 2018 schválen usn. ZM č dne v tis. Kč města Domažlice na rok schválen usn. ZM č. 1756 dne 28. 03. v tis. Kč Příjmy celkem 443.686.190 Výdaje celkem 543.686.190 Saldo příjmů a výdajů -100.000.000 Financování 100.000.000 Saldo příjmů a výdajů

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Stránka 1. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE na r

Stránka 1. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE na r STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE na r. 2019 Příjmy v Kč * * 2019* / / A) daňové příjmy. DPFO placená plátci (ze závislé činnosti) 26 256 980 27 784 590 31 749 260 34 000 000 37 000 000 38 000

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

1) Plnění rozpočtu města Domažlice k Příjmy: List1. Skutečnost (Kč) Upravený rozpočet -UR (Kč) Schválený rozpočet SR (Kč) Plnění SR %

1) Plnění rozpočtu města Domažlice k Příjmy: List1. Skutečnost (Kč) Upravený rozpočet -UR (Kč) Schválený rozpočet SR (Kč) Plnění SR % 1) rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2007 Příjmy: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost SR % UR % 1) Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 21 500 000 21 500 000 22 389 722 104,14 104,14 2) Daň

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY Komentář ke 2. změně SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015 Příjmová část V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 439,5 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

1) Plnění rozpočtu města Domažlice k

1) Plnění rozpočtu města Domažlice k 1) rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2005 Příjmy: -UR SR 1) Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 20 464 000 20 464 000 19 939 000 97,43 97,43 2) Daň z příjmu FO ze sam. výděleč. činnosti 10 250 000 10

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3%

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní 10294 9732 94,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola 01 10300 9732 94,5% občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Kapitola 02 - odbor

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. 2212 Silnice rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz.

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

2111 Příjmy z poskytování služeb a výr

2111 Příjmy z poskytování služeb a výr Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 (dle položek) ROZPOČET 2019 schválený r. 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1113

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014 7.260,-Kč Zahrnuje platby za

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více