Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou. Bc.A. Hana Novotná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou. Bc.A. Hana Novotná"

Transkript

1 Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou Bc.A. Hana Novotná Diplomová práce 2011

2

3

4

5 ABSTRAKT V teoretické části diplomové práce se zabývám vývojem skandinávské obuvi od svých prvopočátků aţ po současnost. Snaţím se nastínit proč je skandinávský pohled na design tak specifický. Praktická část práce pojednává o řešení kolekce dámské obuvi ve spolupráci s dánskou firmou ECCO. Kolekce se stává z dámské obuvi na šněrovadlo, baleríny a sandálu ve dvou variantách. Také zde přiblíţím historii a filozofii této firmy. Klíčová slova: Skandinávie, design, balerína, sandál, ECCO, historie, filozofie ABSTRACT The theoretical part deals with the development of Scandinavian shoes from their earliest beginnings to the present. I try to outline why the Scandinavian view on design is so specific. The practical part deals with the solution to women's shoe collection in collaboration with the Danish company ECCO. The collection became the women's shoes on a shoestring, ballerina shoes and sandals in two variants. Also, here taste of history and philosophy of this company. Keywords: Scandinavia, design, ballerina, sandal, ECCO, history, philosophy

6 Můj velký dík patří zaměstnancům firmy ECCO, zejména Haně Wessenberg, které vděčím za to, ţe jsem mohla svou práci realizovat právě v ECCU. CAD konstruktérovi Jensi Peterovi Bradvickovi a Gitte Nelson za ochotu a pomoc s konstrukcí a následnou realizací mé diplomové práce. Mé díky dále patří vedoucí ateliéru designu obuvi paní Janě Buch za pomoc s desénovou částí diplomové práce. Prohlašuji, ţe odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totoţné.

7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE A SOUČASNOST SKANDINÁVSKÉ OBUVI PRAVĚK STAROVĚK Románské období Období stěhování národů Vikingové STŘEDOVĚK Raný a vrcholný středověk Pozdní středověk RENESANCE BAROKO A ROKOKO STOLETÍ STOLETÍ LIDOVÁ A REGIONÁLNÍ OBUV SOUČASNOST SKANDINÁVSKÝ DESIGN II PRAKTICKÁ ČÁST DESIGN DÁMSKÉ OBUVI VE SPOLUPRÁCI S KONKRÉTNÍ FIRMOU FIRMA ECCO Historie firmy Řemeslo Filozofie firmy ZADÁNÍ ÚKOLU Koncept Inspirační zdroj Barevnost Materiály MODELY Design modelů Kolekce Kolekce ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ ZDROJE OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 51

8 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 8 ÚVOD Teoretická část práce je v první řadě zaměřená na historii skandinávské obuvi. Jednotlivé historické mezníky jsou seřazeny chronologicky a v kaţdém období jsou popsány stěţejní typy obuvi. Dále jsem se zaměřila na současné designéry obuvi a přiblíţila jejich práci. Skandinávský design má svou jedinečnou podobu, kterou se také snaţím do své práce zahrnout. Tématem skandinávského designu obuvi a také designu jako takového se bohuţel zabývá velmi málo českých publikací. Informace pro svou práci jsem tedy čerpala především z cizojazyčné literatury a zdrojem informací, především k současnému designu mi byl také internet. Díky tomuto úkolu jsem si rozšířila vědomosti z pohledu historie, ale především mě zaujal výše zmiňovaný skandinávský design jako pojem, který v těchto severských zemích vznikl. Realizace praktické části mi dovolila nahlédnout do prostředí zahraniční firmy, která má velice silné postavení na trhu s obuví. Přestoţe je produkce firmy ECCO zaměřená na obuv komerční, klade současně důraz na kvalitu zpracování a komfort. Příleţitost realizovat modely pro mou diplomovou práci v natolik prestiţní firmě, jíţ ECCO rozhodně je, pro mě byla obrovským přínosem a cennou profesní zkušeností.

9 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 9 I. TEORETICKÁ ČÁST

10 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 10 1 HISTORIE A SOUČASNOST SKANDINÁVSKÉ OBUVI Předmětem mého zkoumání je skandinávská obuv, tedy obuv severských zemí Norska, Švédska, Finska a Dánska. Výše zmiňované téma jsem si vybrala nejen proto, ţe realizaci praktické části diplomové práce jsem prováděla v dánské firmě ECCO, ale také proto, ţe skandinávský design je mi velice blízký. Vypracovala jsem určitou sondu do minulosti, abych zjistila, zda se základní prvky, které dělají skandinávský design svébytným pojmem, objevují jiţ v dávné historii, anebo se jedná o pojem 20. století. Skandinávie má svou výraznou identitu, která se ve vikingské době rozšířila na jih i na východ přes velkou část Evropy, a na západ k Islandu, Grónsku a Severní Americe. Přestoţe jedny závěry tvrdí, ţe obuv severských zemí se v podstatě neliší od zbytku Evropy po všechna období, můţeme zde nalézt značné rozdíly, a to v důsledku klimatických změn, odlehlých osad a řídkostí obyvatelstva, které se vymykaly běţné módě. Objevuje se zde takzvaná lidová obuv, která je uzpůsobená, tak aby v ní nebyl problém na severu přeţít. I přes mnoţství stylů obuvi existují ve Skandinávii v zásadě dva hlavní typy a dále pak jejich kombinace s uţitím současné podešve a jejich variant. Prvním typem je sandál, tato obuv je oblíbená především v teplejších částech světa a jednotlivé typy se od sebe liší umístěním řemínků. Druhým základním typem je uzavřená obuv pro chladnější části světa, zde se předpokládalo, ţe slouţila především lovcům. Teplotní rozdíly, místní podmínky terénu, typu sněhu, vlhkosti, stejně jako vlivy od sousedních více prosperujících národů, nebo těch, kteří ţijí v příjemnějších klimatických podmínkách, jsou důsledkem postupné přeměny klasického sandálu, kdy lidé začali v chladnějších podnebích obouvat do těchto sandálů punčochy a posléze tuto obuv zcela přizpůsobili na obuv zimní vhodnou především na sněhovou pokrývku a drsnější podmínky severu.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Pravěk Pravěk je období dějin lidstva, ze kterého nejsou dochovány ţádné písemné prameny, jedná se o období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury. Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Z hlediska historie obouvání je za nejdůleţitější epochu povaţováno období mladého paleolitu. Obecná periodizace, která se liší pro různé oblasti světa i Evropy, je následující: 1. Doba kamenná ( př. n. l př. n. l. nebo později) o Starší doba kamenná, paleolit ( př. n. l př. n. l.) o Střední doba kamenná, mezolit (8 000 př. n. l. místy př. n. l.) o Mladší doba kamenná, neolit (na Blízkém východě př. n. l., ve střední Evropě př. n. l př. n. l. a déle) o Pozdní doba kamenná, eneolit, chalkolit či doba měděná (4 000 př. n. l. na Blízkém východě př. n. l., ve střední Evropě 2200 př. n. l.) 2. Doba bronzová (2 200 př. n. l. 750 př. n. l.) o Starší doba bronzová (2 200 př. n. l př. n. l.) o Střední doba bronzová (1 600 př. n. l př. n. l.) o Mladší doba bronzová (1 250 př. n. l. 750 př. n. l.) 3. Doba ţelezná (750 př. n. l. 0) o Starší doba ţelezná, doba halštatská (750 př. n. l. 450 př. n. l.) o Mladší doba ţelezná, doba laténská (450 př. n. l. 0) V raném období se bohuţel nenachází mnoho dochovaných pozůstatků obuvi ze severských zemí. Víme o obuvi, která vznikla pouţitím jednoho kusu kůţe, kdy podešev musela být dostatečně pevná, aby vydrţela tvrdé nebo hrubé povrchy, zatímco svršková část byla z pravidla pohodlnější a pruţnější, tedy zhotovena z lehčího materiálu, neţ podešev. Tato obuv byla obvykle vyrobena z jelení kůţe, na nártu se nacházely otvory, které slouţily k protaţení řemínku, který se dále vinul nad kotníkem, kde byl třikrát obtočen. Tento řemínek drţel pohromadě celou obuv, co se týká podešve, je moţné, ţe tato byla vykrojená aţ jako samostatný kus.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 12 Obr. 1. Pánská obuv z jednoho kusu jelení kůže a nártu, Somna, Norsko př. n. l. Existence takovéhoto obutí v Norsku a Švédsku je doloţeno v Altě a Hegře, díky skalním rytinám z mladší doby bronzové. Zde se ve skále nacházejí rytiny obrysů nášlapné části podešve. Obr. 2. Vyryté obtisky dvou párů podešví z mladší doby bronzové Hegra, Severní Trondelag 1.2 Starověk Termín starověk označuje historické období, které je podstatně kratší, neţ období pravěku. Datuje se od vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jiţní a východní Asii, coţ lze časově označit od poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a počátkem středověku v 6. aţ 7. století. Konec starověku spadá do doby rozpadu římské resp. sásánovské říše, jenţ nastal v důsledku stěhování národů a arabské expanze (zánik západořímské říše v roce 476, smrt císaře Justiniána I. v roce 565, smrt proroka Mohameda

13 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 v roce 632). Současní, především němečtí historikové označují období přerodu starověku ve středověk (od konce 3. aţ do počátku 7. století) za samostatnou etapu pozdní antiky. 1 Za této éry došlo k rozvoji zemědělství, hospodářství a písma. Dochovalo se také velké mnoţství artefaktů, umoţňující nám udělat si určitou představu o úrovni koţeluţství a obuvnictví Románské období Toto období vzešlo na základě města Říma, zaloţeného na Apeninském poloostrově, které vzniklo v roce 753 př. n. l. Římská společnost se postupem času vyvinula ve velice okázalou, nebylo neobvyklé, ţe se Římané během hostiny několikrát přezouvali i převlékali. Dokladů o dochované obuvi je z této epochy velice málo, poznatky lze čerpat především z uměleckých artefaktů. Oblíbenými typy byla caliga, calceus, campagnus a nejrozšířenějším modelem byl sandál tzv. sandalium. Obr. 3. Půlpár obuvi z jednoho kusu usně, 3. století Období starověkého Říma je z hlediska Skandinávského obouvání důleţité především kvůli vzniku podešve jako takové. Řešení římské obuvi, a její podešve spočívalo v umístění několika vrstev usňových plátů do spodní části, přičemţ obuv byla i nadále z jednoho kusu. Velký důraz byl kladen na vojenskou obuv, která musela odolávat dlouhým pochodům, a proto byla velice pevná. Tento vzor slouţící vojenským účelům, byl s obměnami pouţíván aţ do poloviny dvacátého století. Obuv z jednoho kusu usně se v románském období vyznačovala úhledným patním švem ve tvaru písmene T. Tato obuv byla nalezna na pevninské části Evropy a také Británie. 1 Wikipedie. [online]. Poslední editace [cit ]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/starov%c4%9bk>.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14 Obr. 4. a 5. Sandál z jednoho kusu usně a dětská obuv s téměř oddělenou podešví Období stěhování národů Období stěhování národů se řadí do 5. st. n. l st. n. l. Po rozpadu Říma vznikla na území dnešní Francie a Nizozemska Francká říše a na Pyrenejském poloostrově to byla říše Visigotská. Vznik těchto nových uskupení zapříčinilo intenzivní stěhováním národů z východu na západ napříč Evropou. Území Skandinávie se dotklo toto masivní stěhování pouze okrajově. Norsko nadále zaznamenávalo rozvoj v oblasti zemědělství, se kterým se začalo v předchozím období, dále pak rozvoj v obchodě a řemesle. Obě tyto činnosti byly často propojeny v jednom místě jako například v Helgö na jezeře Mälaren ve středním Švédsku Poslední etapou doby ţelezné před příchodem Vikingů byla doba Vendelská (7. 8. st. n. l.), která získala svůj název podle místa ve středním Švédsku, na základě četných nálezů z hrobů. Z těchto bohatých nálezů, lze usuzovat, ţe v předcházejících letech době zde pravděpodobně ţil královský rod. Královské rody se ve Skandinávii a především v Dánsku začaly usazovat jiţ v raných fázích doby ţelezné. Důleţitost těchto krajových královských center spočívá v tom, ţe poloţily základ slavných království v době Vikingské, a současně vytvoření Švédského, Norského a Dánského království ve středověku. Doklady o obouvání z tohoto období, můţeme studovat pouze z dochovaných artefaktů. Lze předpokládat, ţe obuv byla inspirována Koptskými sandály, které nám mohou poskytnout určitou představu o barevnosti, zdobení a tvarovém zpracování, které pravděpodobně v Byzantské říši převládaly. Nejuţívanější useň pouţívaná k výrobě této obuvi byla kozina. Charakteristickým znakem byla především barevnost, a to v odstínech červené

15 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15 se zlatým dekorem florálních a geometrických motivů. Je tedy moţné, ţe vzhledem k dostatku kozího dobytka v Norsku a dalších severských zemích, byla tato jemná useň také zde pouţívaná k výrobě obuvi. Obr. 6. Koptské sandály a pantofle, patřící prvním egyptským křesťanům Za cenný zdroj informací, mohou být také povaţovány nálezy z Vendelských hrobů ve Švédsku. Jedním z nich je například bronzová deska zobrazující dva bojovníky v obuvi z teletiny. Je překvapivé, ţe na obuvi se nenachází ţádný náznak dekorativního proplétání, které se objevuje na přilbách bojovníků. Obr. 7. Bojovníci v obuvi z teletiny, Švédsko, 600 n. l. Hřbitov ve Vendelu v Upplandské oblasti se rozkládá na východním břehu řeky Fyris. Byli zde pohřbeni vládcové kmene Sveů, který dal jméno pozdějšímu Švédsku. Nacházejí se zde tři pohřební mohyly, dosahující výšky asi dvanácti metrů, které ukrývají ţárové

16 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 hroby s bohatými pohřebními předměty, jakými jsou zlaté šperky vykládané granátem a další. Tento objekt si udrţel své postavení aţ do doby vikingské jako centrum královské moci a zároveň slouţilo k pohanským náboţenským účelům Vikingové Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří podnikali mnohá válečná a loupeţná taţení do Evropy v století. Pro tyto země představovaly nájezdy obávaných Vikingů velké nebezpečí. Jejich původ sahá aţ k severní větvi Germánů a po celé Evropě měli Vikingové různé názvy. Ve Francii byli nazývání Normany, v Anglii Dány, v Německu Acomany a v Rusku a na území Byzanc to byli Varjagové. Zatímco toto období bylo pravděpodobně nejvíce vzrušující ve skandinávské historii, co se týká dokladů o obouvání Vikingů, zaznamenáváme jen málo dochovaných artefaktů. Snad větší mnoţství obuvi se nalezlo v zemích obléhaných Vikingy, neţ ve Skandinávii samotné. V těchto zemích je ale obtíţné určit, zda se jedná o obuv patřící Vikingům, či obuv původních obyvatel. Za ryze skandinávský typ můţeme povaţovat obuv s nepatrně zakřivenou (asymetrickou) podešví. Jeden z prvních s jistotou určených nálezů je kotníčková obuv, objevená v lýkových nádobách na přídi ztroskotané vikingské lodi v osadě Oseberg v Norsku. Tato obuv je zhotovena z koziny, která je velmi jemná a vhodná pro tvarování. K noze se připevňuje pomocí koţených řemínků, které jsou provlečeny otvory ve svršku Obr. 8. Pár kotníčkové obuvi, nalezené na vikingské lodi, Oseberg, 850 n. l..

17 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Středověk Období středověku se datuje pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku Po zániku západořímské říše se centrum kulturního a politického dění přesouvá do Evropy. Rozkvět zaznamenává především odvětví obchodu a řemesel. Důleţitou úlohu v této době hraje křesťanství v čele s katolickou církví. Středověk je vymezen do tří etap: o Raný středověk (přibliţně od konce 5. století do 11. století) o Vrcholný středověk (od počátku 11. století do počátku 14. století) o Pozdní středověk (14. století - (1493) 15. století) Raný a vrcholný středověk Koncem vikingské éry a vzestupu Novogorodu, zaznamenává Skandinávie poněkud menší vliv na východě. Centrum dění se tedy postupně v průběhu 11. století přesouvá z jihu na západ, spolu s křesťanskou misí Anglie a severního Německa. V Evropě vykonávali obuvníci své řemeslo zpravidla na panských dvorech či v klášterech, obuv svým střihem navazovala na římské vzory. Často to byla holeňová a kotníčková obuv, dále pak střevíce, sandály a nový typ, bohatě zdobená ceremoniální obuv. Tvar špice se postupně prodluţuje a zuţuje, barevnost této obuvi lze vidět i na dochovaných artefaktech, kde ovšem pozbývá svou původní sytost. Jiné zdroje, například tapiserie a obrazy naznačují širokou škálu jasných barev, kde převládá zejména červená, zelená, modrá, a některé zemité odstíny jako hnědé a černá. Pestrobarevná obuv nebyla pouze výsadou šlechty a panovníků, o čemţ svědčí obraz pastýřů ovcí z roku 1190, kteří jsou vyobrazeni v jasně modré nebo karmínové obuvi. Zaznamenáváme i nárůst počtu zachované obuvi, například v oblastech osad Lund, Bergen a Visby. Některá nízká a kotníková obuv mohla mít dodatečně přidán dílec kolem kotníku, pro větší ochranu. Takto upravená obuv se vyskytovala především v oblasti Trondheimu. Široký horní okraj se dostal i do některých švédských lokalit, kde byly tyto lemy zdobené tenkými zářezy, poukazující na to, ţe zastávaly výhradně dekorativní funkci. Těmito zářezy mohly být proplétány tenké řemínky, nebo nitě, u honosnější obuvi dokonce i ze zlata.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 18 Obr. 9. dětská obuv s dlouhým bočním švem a jemnými otvory v horním pásmu pro dekorativní proplétání, Lund, Švédsko, 12 století Jedním z hlavních rysů skandinávské obuvi z tohoto období je falešný šev na středu špice a dva, čtyři nebo dokonce šest řad prošití v různých barvách na horním okraji lemu obuvi. Prošívání se provádělo různými technikami (tunelový steh, kříţkový steh, plochý steh, rybí kost) a materiály (barevná useň, jemná vlákna ). Často se jedná o velmi sloţité ornamenty. Obr. 10. Detail ozdobné výšivky na usni, Bergen, Norsko Pozdní středověk Po slavném vikingském a raném a vrcholném středověkém období, nastává ve Skandinávii méně výrazná éra. Panování Magnuse Magnussona, švédského krále a dědice Norska, vedlo k přípravám cesty pro Kalmarskou unii v roce 1397, kdy bylo Norsko, Švédsko a Dánsko sjednoceno pod vládu dánské královny Margrete. Na pozadí této politické události se odehrávalo děsivé vylidňování způsobené morovou epidemií, která vypukla v letech 1349, kdy snad více neţ polovina populace ţijící na tomto území zemřela. Nevyhnutelným výsledkem byly obrovské sociální změny.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 Na prvním místě je důleţité zmínit, ţe zde bylo velice široké spektrum stylů, přestoţe ve čtrnáctém století došlo k mírnému poklesu. Jasné středověké barvy převládají i nadále, pouze černá je dle protokolu nevhodná pro ţeny a ţlutá barva se stává obzvláště populární v patnáctém století. Nejpouţívanějším materiálem je kozina, které je v severských zemích dostatek. Obecně se dá říct, ţe je obuv bytelnější se silnější díky hovězinové podešvi. V patnáctém století začíná být obuv více extravagantní, objevují se typy s dlouhou protáhlou špicí nazývané soulier á la poulaine, dřevěné chrániče na obuv trippeny, dekorativně prořezávaná obuv a vysoká holeňová obuv pro zimní období. Dekorování svršků severské obuvi prošlo napříč celým obdobím středověku. Skandinávská obuv se od evropské liší tím, ţe přílišné protaţení obuvi není aţ tak extrémní, ale ostré špice se vyskytují v průběhu celého století. Obr. 11. a 12. Soulier á la poulaine s patnochem a pánská a dětská obuv s dekorativními ornamenty, Stockholm, 15. Století 1.4 Renesance Renesancí je označován umělecký sloh a historické období trvající od 14. do 17. století. Typickým rysem této epochy je návrat k antice, zesvětštění, humanismus a individualismus. Počátkem 16. století nastoupil roku 1523 do čela vlády Gustav Vasa, který zrušil Kalmarskou unii a zaloţil silný švédský stát a sním dědičnou monarchii. Nastávající reformace měly v těchto letech velký vliv na Skandinávii. Ve druhé polovině století došlo

20 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 k rozkvětu v oblastech hospodářství, obchodu a kultury, ale bylo to také období četných válečných konfliktů (severská sedmiletá válka v letech ). Na tyto nové tendence navazují také zásadní změny v obouvání. Svršek obuvi se stává těţší díky pouţívání méně ohebné usně, také podešev je mnohem bytelnější. Tyto změny si vyţádaly nový pohled na konstrukci obuvi. Barvy byly rovněţ v tomto období výrazné, nesměla chybět nezbytná černá, dále pak převládala červená a bílá. S příchodem usní ze Španělska, se barevná škála prosvětlila a rozšířila o pastelové tóny ţluté a světle oranţové. Základním materiálem na výrobu obuvi byla hovězina, ovšem v severských zemích převládala jelení a sobí useň. Zcela nový význam se přikládá vyuţití textilií, zejména hedvábného sametu s bohatým zdobením zlatými dracouny či výšivkami. Podešev a stélka byla usňová, stejně jako horní okraj podšívky. V Evropě se staly módou, kromě klasických střevíců, některé extravagantní modely, jakými byly například chopines s extrémně vysokou podešví či tzv. hubaté střevíce. Tato neobyčejná móda je k vidění také ve Skandinávii, a to u vyšší šlechty. Obr. 13. Renesanční střevíc s bohatou stříbrnou výšivkou, Skokloster, Švédsko, 16. stol 1.5 Baroko a rokoko Pojmem baroko či barok je označován umělecký a kulturní směr, který pohltil Evropu mezi roky 1600 a Pochází z Itálie v průběhu 17. a 18. století se rozšířil do celé Evropy. Baroko proniklo do všech uměleckých, filozofických, vědeckých a hospodářských oblastí. Toto období se vyznačovalo okázalostí, nepohodlím a uvolněnými mravy ale také bídou, morovými epidemiemi, válkami a rebeliemi. Baroko bylo posledním univerzálním a jednotným uměleckým stylem celé Evropy. 18. století se nese ve znamení rokoka a s ním rozvoj hospodářství, koloniální expanze, vynálezy a osvícenství.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 21 Základní typy obuvi v tomto období zahrnují holínky, střevíce s vysokým jazykem překrývajícím nárt, pantofle (domácí obuv), chrániče a kanadky. Obuv byla vyráběna převáţně na symetrických kopytech. V barevnosti začaly převaţovat odstíny hnědé nad tradiční černou. Ludvík XIV na svém dvoře zavedl obuv pro dvorní ceremoniály a salóny, která se vyznačovala červeným podpatkem, jakoţto symbolem aristokracie. Oblíbeným materiálem na výrobu především dámských a ceremoniálních střevíců byl hedvábný satén a samet. Obr. 14. a 15. Pánský sametový střevíc s bohatou výšivkou, Stockholm, 1620 a dámský sametový vyšívaný střevíc na přezku, Norsko, 1700 Usňové holínky s koţeným vrstveným podpatkem, který místy dosahovaly 4-6 cm, kvůli zaklesnutí do třmenů se staly nesmírně populární v období 30 leté války. Tento vojenský styl se od poloviny 17. století přizpůsobil dvorskému oděvu. Kornoutovitá manţeta sahající pod kolena, později i výš, slouţila také jako dekorativní prvek, do manţety se připínaly různé krajky a pentle. V extrémních případech dosahovala manţeta aţ 70 cm. Na některé typy holínek se pomocí řemínků a dekorativního dílce ve tvaru motýlích křídel připevňovaly ostruhy. Obr. 16. Holínky Karla X a jejich šablona, manžeta je vyrobena ze tří vrstev usně, Stockholm, 1660

22 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 Kulturní vliv i nadále do Skandinávie přichází z Francie, ovšem s okázalou rokokovou módou později soupeří móda anglická. Rostoucí prosperita vedla k potřebě zlepšit podmínky ve městech, kde na sebe nenechala dlouho čekat první dlaţba v Londýně Další města ji krátce na to následovala, coţ mělo také vliv na typy obuvi, která byla určena pro exteriér. Obdivuhodná, byla dovednost dam, které se naučily na nedokonalých dláţděných cestách bezpečně kráčet na velmi vysokých podpatcích. Podobné dláţděné ulice byly nalezeny ve finském městě Turku. Na pozadí všeobecné prosperity, elegance a pocitu svobody stál úpadek velké říše, kdy se mimo jiné prohlubovaly rozdíly mezi pohlavími, coţ se projevovalo také v obuvi. Očekávalo se, ţe ţena bude mít malé a elegantní nohy, ovšem dochované skandinávské modely jsou nohem širší a pohodlnější, neţ tomu bylo u francouzské obuvi. Vysoký tenký podpatek u dámské obuvi přetrvává i nadále, pánské střevíce zase zdobil menší špalíkový podpatek. Stejně jako tomu bylo v předchozích staletích i obuv toho 18. století je velmi málo praktická pro kaţdodenní nošení, a především není přizpůsobena místním klimatickým podmínkám. Nejpopulárnější barvou v severských zemích po celá staletí je červená, v kombinaci s lososově růţovou a slonovou kostí. Červené podpatky se nosily na mnoha úrovních společnosti aţ do konce rokoka. Dámský podpatek tvořil velmi kontrastní prvek, často potaţen bílou usní. Mezi materiály pouţívané na vršek obuvi patřil samet, brokát a hedvábí často v kombinaci se stříbrnými či sytě ţlutými aplikacemi a výšivkami. Oblíbeným funkčním i estetickým doplňkem byly spony a přezky rozličných tvarů a velikostí. V roce 1737 se v Helsinkách stala velice populární obuv z černého kordovánu s kontrastní bílou špicí. Důleţitou úlohu hrála také vojenská obuv, určená pro armádu. Byly to těţké boty vyrobené z voskované usně a tvarované valchováním. Obvyklým jevem této bytelné obuvi byla třívrstvá koţená podešev. Obr. 17. Uzavřený vzor přezkové obuvi pro Kalmarský regiment, 1726, Kalmar, Švédsko

23 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací století Počátek 19. lze ve Skandinávii povaţovat za výhradně přechodné období, je to doba zmatku a neklidu, napoleonských válek a doznívání Velké francouzské revoluce. Větší část Evropy a Středomoří se přidala do konfliktů, které přinesly nepředstavitelné změny. Tyto zdlouhavé války se staly podnětem pro velké vynálezy a rozvoj. Příchod průmyslové revoluce vyţadoval snadnější dopravu a kvalitnější silnice, zejména ve Švédsku došlo propojení jezer a vzniku četných vodních cest s kanálů. Vzhledem k zmatkům tohoto období a tolik očekávané svobodě, zaznamenáváme obrovskou rozmanitost stylů obuvi, které podléhaly přísné etiketě. Vyskytuje se velká škála barev a dokonce i některé nové materiály, jako je lesklá lakovaná useň. Tvar špice zpočátku navazuje na 18. stol, tedy ostrá špice, ale později se jiţ objevují špice oválné či hranaté. Podpatky u dámské obuvi opouštějí italský nepohodlný trend, vysokých a štíhlých podpatků, a nahrazují je niţší verzí (maximálně 1 1,5 cm), nebo je obuv zcela bez podpatku. Také pánská obuv se objevuje s niţšími podpatky. Podešve začaly být po dvou stech letech opět asymetrické. Podšívka v je severských zemích vyrobena z vlny, nebo bavlny, aby slouţila jako ochrana vůči chladnému podnebí. Obr. 18. Korunovační obuv královny Desiderie, 1829, Stockholm V průběhu tohoto rušného období došlo k přechodu od řemeslné a manufakturní výroby k výrobě tovární, k čemuţ významně přispěly nové vynálezy (šicí stroje, parní pohon). Kolem roku 1815 byl trh zaplaven francouzskou obuví, hromadně vyráběná jednoduchá obuv (nejčastěji balerína) rozšířila vývoz téměř do celého světa, nevyjímaje Evropy, Ruska, Severní a Jiţní Ameriky a Austrálie. Mezi nejpouţívanější barvy patřila zpravidla u muţů černá, u dam pak bílá, bronzová, doplněné o pastelové odstíny růţové, fialové, sma-

24 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 24 ragdové, modré a další. Základními typy obuvi byly střevíce, polobotky, kotníčková obuv, holínky, pérka, gumové přezůvky (galoše), pánové dále se nosili psí dečky, které chránily obuv před vlhkem a chladem a pevnou holeňovou obuv, takzvané wellingtonky, dámy zase nosily slipry, baleríny nebo pantoflíčky. Obr. 19. a 20. Pánská holeňová obuv, zvaná welingtonky, Stockholm, 1853, pánská vyšívaná obuv, Stockohlm, 1850 Kolem roku 1860 prochází dámský podpatek další změnou a podstatně se zvyšuje. Tato móda přichází do severských zemí z Příţe, díky obuvníkovi jménem Francois Pinet. Ten v roce 1867 navrhl podpatek inspirující se Ludvíkovým, krčkovým podpatkem, který je velmi elegantní a dosahuje do výšky 6,5 cm. Obr. 21. Dámská kotníčková obuv, Francois Pinet, 1867

25 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací století V roce 1905 dochází k rozdělení Norska a Švédska. Finsko prochází obdobími útlaku a v prosinci 1917 konečně získává od Ruska svobodu. Zatímco ostatní severské státy si byly během první světové války schopny udrţet určitou neutralitu, Finové byli těţce ovlivněni omezením obchodu, coţ si vyţádalo přídělový systém. Následkem těchto událostí na sebe občanská válka ve Finsku v letech nenechala dlouho čekat. Kolem roku 1920 zavládá pocit optimismu a pomalé oţivení, ovšem aţ do chvíle, neţ na Skandinávii začne doléhat evropsko-americká krize, která trvala aţ do třicátých let. Právě tato chybějící prosperita se vrací vzestupem Hitlerovy moci, kdy nacistické Německo zahájilo druhou světovou válku ( ). Finsko, obsazené německými vojáky vedlo mezi léty válku proti Rusku. Po ukončení druhé světové války se jen velmi pomalu díky válečným reparacím vrací Finsko do původního stavu. Ve Švédsku končí vláda Gustava V. a norský král Haakon si bere za ţenu anglickou manţelku, coţ je důsledkem anglického vlivu jak v módě, tak v obouvání. Hlavní vlna inspirace ovšem bezesporu přichází ze Spojených států amerických. Americká móda se šíří do celého západního světa díky novým filmovým snímkům, které vznikají v Hollywoodu. Také většina strojů pro obuvnický průmysl je dováţena z U.S.A. Na přelomu 19. a 20. století století se v oblibě stále udrţují odstíny hnědé a bronzové. Pro letní měsíce je nejvíce populární bílá barva (silný vliv z U.S.A.). Další barevné kombinace jiţ podléhají aktuálním módním trendům. Nepřetrţitý vývoj v oblasti materiálů obohacuje obuvnický průmysl o syntetické materiály, gumovou podešev a inovativní způsoby v oblasti koţeluţství. Levnější typy obuvi se vyrábějí z textilu, vlny nebo pryţe (galoše). Na podešve a podpatky se nejčastěji pouţívá kov, korek, dřevo nebo pryţ. Novinkou v tomto období je pouţití zdrhovadla k uzavírání obuvi, a to především u zimní obuvi. Velice módní se stává otevřená pásková obuv, určená pro kaţdodenní nošení, ale také pro slavnostní příleţitosti. Také podpatek prochází několika změnami od extrémně vysokého (španělský podpatek) přes klasický krčkový aţ po velice nízký špalíkový podpatek. Svršky dámských lodiček a střevíců často zdobí perforace, proplétání a drobné aplikace.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 26 Obr. 22. Dámské proplétané opánky, Finsko, U pánských polobotek se z hlediska konstrukce zpravidla pouţívá rámového výrobního způsobu. Dochází také k rozlišení obuvi podle aktivit, vyrábí se například obuv tenisová, golfová, lovecká, taneční a další specifické modely. Jedním z oblíbených typů obuvi jsou takzvané balmoralky, název této obuvi je odvozen od venkovského šlechtického sídla anglické královny Viktorie, která podobný typ obuvi na svém zámku Balmoral pouţívala. Také holínky v období 20. století neztrácejí ve Skandinávii na popularitě. Pánská holeňová obuv, nejčastěji sahající aţ ke kolenům, se stává nezbytným doplňkem při rybolovu a jízdě na koni. Obr. 23. Reklama na pryžové galoše, Finsko, 1913

Význam obuvi. Ochranný před zimou, teplem, poraněním.

Význam obuvi. Ochranný před zimou, teplem, poraněním. Obuv obuv Obuv se vyvíjela společně s člověkem podle jeho životních podmínek v kvalitě a provedení. Obuv je výrobek určený k ochraně lidské nohy,musí splňovat i funkci estetickou Bota je název pro pravý

Více

LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010

LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010 LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010 Dámská obuv Baleríny Model.: 1 100 726 Cena: 449 Kč Velikosti: 37-41 Rock n Roll-baleríny v aktuálním černo/bílém károvaném vzoru. Model: 1 100 727 Cena: 449 Kč Rock n Roll-baleríny

Více

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Provedení obuvi pouze v 1. jakostní třídě v sortimentu. Obuv je určena pro běžný výkon služby příslušníků celní správy.

Více

Materiály používané pro výrobu obuvi - QUILLCZ.CZ - sport, outdoor, hry, knihy, GPS

Materiály používané pro výrobu obuvi - QUILLCZ.CZ - sport, outdoor, hry, knihy, GPS Nejčastěji uváděné piktogramy Kůže - ušeň Nejčastěji používaný přírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu obuvi. Používané materiály - hověziny, vepřovice, koziny, koniny, teletiny, reptilie

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci. Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny. Provedení obuvi pouze v 1. jakostní třídě v sortimentu.

Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci. Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny. Provedení obuvi pouze v 1. jakostní třídě v sortimentu. Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci Technický popis (specifikace) všeobecné pokyny Provedení pouze v 1. jakostní třídě v sortimentu. Obuv je určena pro běžný výkon služby příslušníků celní správy. Vnitřní

Více

LEHKÁ OTEVŘENÁ PRACOVNÍ A PŘEZŮVKOVÁ OBUV KATALOG 2017

LEHKÁ OTEVŘENÁ PRACOVNÍ A PŘEZŮVKOVÁ OBUV KATALOG 2017 LEHKÁ OTEVŘENÁ PRACOVNÍ A PŘEZŮVKOVÁ OBUV KATALOG 2017 Vyrobeno v ČR Kvalitní materiály Osvědčení kvality Kovové přezky Vítejte v nabídce lehké otevřené pracovní a přezůvkové obuvi. Zakládáme si na kvalitě

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

OBUV 21 ARDON TREK G3145 SNAKE BLACK

OBUV 21 ARDON TREK G3145 SNAKE BLACK G3144 RACER BLUE designová kotníková treková obuv v kombinaci černé a šedé barvy s doplňky ve sportovní tyrkysové dekorativní potisk svršek z poddajného a lehkého materiálu softshell s nepromokavou úpravou

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Materiál s tradicí. V novém podání.

Materiál s tradicí. V novém podání. Řada LS v mosazi Materiál s tradicí. V novém podání. Mosaz - slitina mědi a zinku známá již od starověku se i dnes cení jako vysoce univerzální materiál. Kov vyzařuje auru zvláštní elegance díky odstínům

Více

Obuv. 54 Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.

Obuv. 54 Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání. Obuv pracovní STONE APATIT Kotníková, zimní, celokožená bez ocelové špice, kožený svršek podšívka Cambrelle zateplená umělým kožíškem,pu-pu Obuv i ve variantě bez kožíšku Obuv pracovní STONE PYRYT Polobotka,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART INTERIÉROVÝ MOBILIÁŘ INTERIOR MOBILIARI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART INTERIÉROVÝ MOBILIÁŘ INTERIOR MOBILIARI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO OF PRODUCT DESIGN INTERIÉROVÝ MOBILIÁŘ INTERIOR MOBILIARI 1

Více

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr.

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr. Úvod do knihařství 1. Historie.isspolygr.cz Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Secese. Období - konec 19. a počátek 20. století

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Secese. Období - konec 19. a počátek 20. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Secese Období - konec 19. a počátek 20. století Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

ODLO - vášeň ke sportu

ODLO - vášeň ke sportu TECHNICKÉ FUNKČNÍ OBLEČENÍ FUNKČNÍ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ VRCHOLNÉ KVALITY PRO VŠECHNY, KTEŘÍ RÁDI SPORTUJÍ. ODLO MÁ TO SPRÁVNÉ OBLEČENÍ PRO KAŽDOU SITUACI. ODLO - vášeň ke sportu ODLO je výrobcem sportovního

Více

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž,

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, Světlá nad Sázavou, leden 2016 Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, 22.1. - 26.1.2016 Po velkém úspěchu na loňském zářijovém veletrhu Maison et Objet se BOMMA opět vrací do

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

G1051 ARDON O1 G1054 ARDON S1 G1055 ARDON S3

G1051 ARDON O1 G1054 ARDON S1 G1055 ARDON S3 G1051 ARDON O1 G1054 ARDON S1 G1055 ARDON S3 klasická celokožená obuv řady ARDON CLASSIC reflexní pásek pro vyšší viditelnost svršek z buvolí usně voděodolná úprava svršku (verze S3) podšívka a doplňky

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 12. 1. 2013 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Designové styly. a jejich kombinace

Designové styly. a jejich kombinace a jejich kombinace Stále častější součástí dnešního životního stylu je snaha zařizovat interiéry inspirované přírodou s ohedem na životní prostředí. Nejde ani tak o konkrétní vzhled, ale o použití zejména

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě.

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. SEVERNÍ EVROPA Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. STÁTY severní Evropa: Island, Norsko, Švédsko, Finsko,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB50 Číslo materiálu 50 Autor Bc. Ivana

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M.

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Máme pro vás další díl naší pravidelné módní rubriky a s ním i výlet za módní inspirací značek OC Forum Liberec. V dnešním díle se naše Pětka z Fóra

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Norsko, Švédsko, Finsko. Státy na severu Evropy

Norsko, Švédsko, Finsko. Státy na severu Evropy Norsko, Švédsko, Finsko Státy na severu Evropy Následující vlajky a znaky jsou symboly Norska, Švédska a Finska. Přiřaďte je k jednotlivým zemím. Švédsko Norsko Finsko Norsko, Švédsko a Finsko patří mezi

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

LUXURY COLLECTION BY ADLER KATALOG Značkový reklamní textil MALFINI

LUXURY COLLECTION BY ADLER KATALOG Značkový reklamní textil MALFINI LUXURY COLLECTION BY ADLER KATALOG 26 Značkový reklamní textil MALFINI LUXURY COLLECTION BY ADLER POLOKOŠILE PÁNSKÁ 258 CONTRAST STRIPE LS O LUXUSNÍ KOLEKCI MALFINI Stylová pánská polokošile s dlouhým

Více

Design tří modelů obuvi, realizovaných třemi výrobními postupy. Martina Skaličková

Design tří modelů obuvi, realizovaných třemi výrobními postupy. Martina Skaličková Design tří modelů obuvi, realizovaných třemi výrobními postupy Martina Skaličková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část se věnuje historii a současnosti firmy Upman, s.r.o., její spolupráci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog. jaro

Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog. jaro Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog jaro 2015 Rozkveťte do krásy Jarní bavlněný top s tropickým květovaným potiskem, různé barvy DÁMSKÁ KOLEKCE 3 JARNÍ KVĚTOVANÉ VZORY V LEHKÝCH CENÁCH! Tuhle svěží

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Specifikace pro část 5 Boty zásahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky

Specifikace pro část 5 Boty zásahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci Specifikace pro část 5 Boty zásahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky Boty zásahové 1. CPV kód - 18813000-1 Obuv se svrškem z usně 2. Specifikace - Boty zásahové

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

PLASTOVÉ A PLASTOVÉ-HLINÍKOVÉ DOMOVNÍ DVERE. Vzhled pro každý dům.

PLASTOVÉ A PLASTOVÉ-HLINÍKOVÉ DOMOVNÍ DVERE. Vzhled pro každý dům. PLASTOVÉ A PLASTOVÉ-HLINÍKOVÉ DOMOVNÍ DVERE Vzhled pro každý dům. Domovní dveře jsou výrazem osobního stylu a individuality a zprostředkují návštěvníkovi první dojem o lidech, kteří za nimi žijí nebo pracují.

Více

06 Pracovní obuv klasická

06 Pracovní obuv klasická 0 Pracovní obuv klasická Nabídka klasické pracovní obuvi obsahuje rozmanité modely pro různé použití, podle standardu UNE ISO 2034:0 jsou zařazeny do kategorie II. Výhody: Větší komfort díky podrážce z

Více

zima 2013 PRACOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OBUV FIRSTY

zima 2013 PRACOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OBUV FIRSTY zima 2013 PRACOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OBUV FIRSTY FIRSTY OBUV Vývoj bezpečnostní a pracovní obuvi FIRSTY v sobě zahrnuje veškeré požadavky na ochranu zdraví při práci, zdravotní nezávadnost a uživatelský komfort.

Více

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1 SEVERNÍ EVROPA Obr. 1 Co mají společného? 1) Přírodní podmínky - přímořské podnebí na rozhraní mírného a subarktického pásu (ovlivněn Golfským proudem) - lesy (smíšené, jehličnaté tajga) = zachovaná příroda

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PERITO BOHATSTVÍ VOLBY ERIKA MARTINA REGINA VERONIKA MARIKA. Neobvykle široká škála nabízených výplní od firmy PERITO dává zákazníkovi skoro

PERITO BOHATSTVÍ VOLBY ERIKA MARTINA REGINA VERONIKA MARIKA. Neobvykle široká škála nabízených výplní od firmy PERITO dává zákazníkovi skoro DVEŘE ERIKA MARTINA REGINA PERITO BOHATSTVÍ VOLBY Neobvykle široká škála nabízených výplní od firmy PERITO dává zákazníkovi skoro neomezené možnosti při volbě dveří. Mezi panely PERITO jsou jak klasické

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

POPISY SYSTÉMŮ. Optimální šíře obuvi je zárukou požadovaného komfortu při nošení.

POPISY SYSTÉMŮ. Optimální šíře obuvi je zárukou požadovaného komfortu při nošení. OUTDOOR B U V Membrána, jako sandwich 3 speciálních paropropustných vrstev a jedné voděodolné vrstvy, spolu s mezipodšívkou a usňovým svrškem obuvi tvoří dokonalé řešení optimálního klima uvnitř obuvi.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Jméno: 1. Červenou pastelkou obtáhni hranice států severní Evropy. Modrou pastelkou doplň názvy moří a oceánů.

Jméno: 1. Červenou pastelkou obtáhni hranice států severní Evropy. Modrou pastelkou doplň názvy moří a oceánů. č. 5 název Státy severní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají severní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

sassa kolekce jaro/léto 2010 fashion

sassa kolekce jaro/léto 2010 fashion sassa kolekce jaro/léto 2010 Art. 34933 košilka Art. 44932 string 599,- Kč 239,- Kč 22,95 8,95 Art. 24932 push-up Art. 34932 panty fashion Série s drobným karo potiskem - mladistvá série z dvoubarevného

Více

Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by

Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by bylo žít na hradě? Nebo si obléknout brnění a vrhnout se do boje na svém věrném oři? Díky této knížce poznáte, jak se žilo ve středověké

Více

KOMPLETY Komplet KLASIK

KOMPLETY Komplet KLASIK KOMPLETY Komplet KLASIK Bunda, triko a kalhoty pas Bunda, triko a kalhoty lacl Cena bez DPH 413,- Kč Cena s DPH 499,73 Kč Cena bez DPH 453,- Kč Cena s DPH 548,13 Kč V pánské i dámské variantě. V modrém

Více

Značka HECKEL. Heckel je dceřinou společností firmy uvex a dodává produkty pro extrémní nasazení pod značkou Heckel.

Značka HECKEL. Heckel je dceřinou společností firmy uvex a dodává produkty pro extrémní nasazení pod značkou Heckel. 1 Značka HECKEL Výrobní závod v LA WALCK - 1946 Joseph Heckel navázal na rodinnou tradici výroby obuvi - Sportovní obuv - 1970 obuv pro průmyslové účely - HECKEL SECURITÉ - -nyní kompletně přestavěno,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Užijte si každý den. 1964: vývoj větruodolné konstrukce deštníku 1967: vývoj větruodolné konstrukce deštníku

Užijte si každý den. 1964: vývoj větruodolné konstrukce deštníku 1967: vývoj větruodolné konstrukce deštníku Užijte si každý den Společnost Fulton je v současné době největší výrobce kvalitních deštníků ve Velké Británii. Jsme opravdoví specialisté na deštníky. Tradice a znalosti se dědí z generace na generaci.

Více

Pracovní a ochranné oděvy

Pracovní a ochranné oděvy Pracovní a ochranné oděvy competence Výrobní a technologická kompetence uvex safety group výrobce a poskytovatel systému pracovní ochrany V našich závodech vzniká více než 80 % z naší celkové produkce.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Dveře WIŚNIOWSKI Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Vyrábíme s nasazením již 25 let. Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího zakladatele a majitele Andrzeje Wiśniowského. Jeho sen o funkčních, na dálku

Více

VAGABOND znamená bohém, nomád nebo cestovatel. Může také znamenat tulák, vyděděnec nebo člověk na scestí. V nás slovo vagabond vyvolává pocit

VAGABOND znamená bohém, nomád nebo cestovatel. Může také znamenat tulák, vyděděnec nebo člověk na scestí. V nás slovo vagabond vyvolává pocit Cesty Vagabond VAGABOND znamená bohém, nomád nebo cestovatel. Může také znamenat tulák, vyděděnec nebo člověk na scestí. V nás slovo vagabond vyvolává pocit zvědavosti, cesty uvnitř každého člověka nikdy

Více

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 Maturitní Skleničky KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 HISTORIE SKLA? Sklářství je staré výrobní odvětví známé již od starověku. O jeho vzniku se

Více

LA H 002 Fialové květované holinky

LA H 002 Fialové květované holinky LA H 001 Červené květované holinky Holinky s nastavitelnou přezkou pro větší pohodlí a jednoduchost použití. Voděodolné. Odolná gumová podrážka s podpatkem. LA H 002 Fialové květované holinky Holinky s

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přirozená chůze a zdravé nohy

Přirozená chůze a zdravé nohy Chůze po mechu Přirozená chůze a zdravé nohy Zda se cítíme dobře či ne, zda jsme zdraví nebo nemocní, zda se pohybujeme správně či nesprávně a konečně zda jsme či nejsme v souladu s přírodou, to vše závisí

Více

ZAPOMEŇTE NA VŠE, CO JSTE KDY VĚDĚLI O PSACÍCH POTŘEBÁCH PARKER ZAHAJUJE REVOLUCI

ZAPOMEŇTE NA VŠE, CO JSTE KDY VĚDĚLI O PSACÍCH POTŘEBÁCH PARKER ZAHAJUJE REVOLUCI ZAPOMEŇTE NA VŠE, CO JSTE KDY VĚDĚLI O PSACÍCH POTŘEBÁCH PARKER ZAHAJUJE REVOLUCI Praha, 17. 7. 2012 - Zcela nový psací systém od značky PARKER byl vytvořen tak, aby revolučním způsobem změnil náš vztah

Více

Klíčová slova: Anotace:

Klíčová slova: Anotace: ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

www.floorforever.cz 16 špičkových dekorů ve 3 vybraných kolekcích TimberTop_katalog_8xA4_print.indd 1

www.floorforever.cz 16 špičkových dekorů ve 3 vybraných kolekcích TimberTop_katalog_8xA4_print.indd 1 www.floorforever.cz 16 špičkových dekorů ve 3 vybraných kolekcích TimberTop_katalog_8xA4_print.indd 1 Obsah TimberTop_katalog_8xA4_print.indd 2 1 pásový vzor (selské prkno) /2 3 pásový parketový vzor /4

Více