Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou. Bc.A. Hana Novotná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou. Bc.A. Hana Novotná"

Transkript

1 Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou Bc.A. Hana Novotná Diplomová práce 2011

2

3

4

5 ABSTRAKT V teoretické části diplomové práce se zabývám vývojem skandinávské obuvi od svých prvopočátků aţ po současnost. Snaţím se nastínit proč je skandinávský pohled na design tak specifický. Praktická část práce pojednává o řešení kolekce dámské obuvi ve spolupráci s dánskou firmou ECCO. Kolekce se stává z dámské obuvi na šněrovadlo, baleríny a sandálu ve dvou variantách. Také zde přiblíţím historii a filozofii této firmy. Klíčová slova: Skandinávie, design, balerína, sandál, ECCO, historie, filozofie ABSTRACT The theoretical part deals with the development of Scandinavian shoes from their earliest beginnings to the present. I try to outline why the Scandinavian view on design is so specific. The practical part deals with the solution to women's shoe collection in collaboration with the Danish company ECCO. The collection became the women's shoes on a shoestring, ballerina shoes and sandals in two variants. Also, here taste of history and philosophy of this company. Keywords: Scandinavia, design, ballerina, sandal, ECCO, history, philosophy

6 Můj velký dík patří zaměstnancům firmy ECCO, zejména Haně Wessenberg, které vděčím za to, ţe jsem mohla svou práci realizovat právě v ECCU. CAD konstruktérovi Jensi Peterovi Bradvickovi a Gitte Nelson za ochotu a pomoc s konstrukcí a následnou realizací mé diplomové práce. Mé díky dále patří vedoucí ateliéru designu obuvi paní Janě Buch za pomoc s desénovou částí diplomové práce. Prohlašuji, ţe odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totoţné.

7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE A SOUČASNOST SKANDINÁVSKÉ OBUVI PRAVĚK STAROVĚK Románské období Období stěhování národů Vikingové STŘEDOVĚK Raný a vrcholný středověk Pozdní středověk RENESANCE BAROKO A ROKOKO STOLETÍ STOLETÍ LIDOVÁ A REGIONÁLNÍ OBUV SOUČASNOST SKANDINÁVSKÝ DESIGN II PRAKTICKÁ ČÁST DESIGN DÁMSKÉ OBUVI VE SPOLUPRÁCI S KONKRÉTNÍ FIRMOU FIRMA ECCO Historie firmy Řemeslo Filozofie firmy ZADÁNÍ ÚKOLU Koncept Inspirační zdroj Barevnost Materiály MODELY Design modelů Kolekce Kolekce ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ ZDROJE OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 51

8 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 8 ÚVOD Teoretická část práce je v první řadě zaměřená na historii skandinávské obuvi. Jednotlivé historické mezníky jsou seřazeny chronologicky a v kaţdém období jsou popsány stěţejní typy obuvi. Dále jsem se zaměřila na současné designéry obuvi a přiblíţila jejich práci. Skandinávský design má svou jedinečnou podobu, kterou se také snaţím do své práce zahrnout. Tématem skandinávského designu obuvi a také designu jako takového se bohuţel zabývá velmi málo českých publikací. Informace pro svou práci jsem tedy čerpala především z cizojazyčné literatury a zdrojem informací, především k současnému designu mi byl také internet. Díky tomuto úkolu jsem si rozšířila vědomosti z pohledu historie, ale především mě zaujal výše zmiňovaný skandinávský design jako pojem, který v těchto severských zemích vznikl. Realizace praktické části mi dovolila nahlédnout do prostředí zahraniční firmy, která má velice silné postavení na trhu s obuví. Přestoţe je produkce firmy ECCO zaměřená na obuv komerční, klade současně důraz na kvalitu zpracování a komfort. Příleţitost realizovat modely pro mou diplomovou práci v natolik prestiţní firmě, jíţ ECCO rozhodně je, pro mě byla obrovským přínosem a cennou profesní zkušeností.

9 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 9 I. TEORETICKÁ ČÁST

10 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 10 1 HISTORIE A SOUČASNOST SKANDINÁVSKÉ OBUVI Předmětem mého zkoumání je skandinávská obuv, tedy obuv severských zemí Norska, Švédska, Finska a Dánska. Výše zmiňované téma jsem si vybrala nejen proto, ţe realizaci praktické části diplomové práce jsem prováděla v dánské firmě ECCO, ale také proto, ţe skandinávský design je mi velice blízký. Vypracovala jsem určitou sondu do minulosti, abych zjistila, zda se základní prvky, které dělají skandinávský design svébytným pojmem, objevují jiţ v dávné historii, anebo se jedná o pojem 20. století. Skandinávie má svou výraznou identitu, která se ve vikingské době rozšířila na jih i na východ přes velkou část Evropy, a na západ k Islandu, Grónsku a Severní Americe. Přestoţe jedny závěry tvrdí, ţe obuv severských zemí se v podstatě neliší od zbytku Evropy po všechna období, můţeme zde nalézt značné rozdíly, a to v důsledku klimatických změn, odlehlých osad a řídkostí obyvatelstva, které se vymykaly běţné módě. Objevuje se zde takzvaná lidová obuv, která je uzpůsobená, tak aby v ní nebyl problém na severu přeţít. I přes mnoţství stylů obuvi existují ve Skandinávii v zásadě dva hlavní typy a dále pak jejich kombinace s uţitím současné podešve a jejich variant. Prvním typem je sandál, tato obuv je oblíbená především v teplejších částech světa a jednotlivé typy se od sebe liší umístěním řemínků. Druhým základním typem je uzavřená obuv pro chladnější části světa, zde se předpokládalo, ţe slouţila především lovcům. Teplotní rozdíly, místní podmínky terénu, typu sněhu, vlhkosti, stejně jako vlivy od sousedních více prosperujících národů, nebo těch, kteří ţijí v příjemnějších klimatických podmínkách, jsou důsledkem postupné přeměny klasického sandálu, kdy lidé začali v chladnějších podnebích obouvat do těchto sandálů punčochy a posléze tuto obuv zcela přizpůsobili na obuv zimní vhodnou především na sněhovou pokrývku a drsnější podmínky severu.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Pravěk Pravěk je období dějin lidstva, ze kterého nejsou dochovány ţádné písemné prameny, jedná se o období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury. Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Z hlediska historie obouvání je za nejdůleţitější epochu povaţováno období mladého paleolitu. Obecná periodizace, která se liší pro různé oblasti světa i Evropy, je následující: 1. Doba kamenná ( př. n. l př. n. l. nebo později) o Starší doba kamenná, paleolit ( př. n. l př. n. l.) o Střední doba kamenná, mezolit (8 000 př. n. l. místy př. n. l.) o Mladší doba kamenná, neolit (na Blízkém východě př. n. l., ve střední Evropě př. n. l př. n. l. a déle) o Pozdní doba kamenná, eneolit, chalkolit či doba měděná (4 000 př. n. l. na Blízkém východě př. n. l., ve střední Evropě 2200 př. n. l.) 2. Doba bronzová (2 200 př. n. l. 750 př. n. l.) o Starší doba bronzová (2 200 př. n. l př. n. l.) o Střední doba bronzová (1 600 př. n. l př. n. l.) o Mladší doba bronzová (1 250 př. n. l. 750 př. n. l.) 3. Doba ţelezná (750 př. n. l. 0) o Starší doba ţelezná, doba halštatská (750 př. n. l. 450 př. n. l.) o Mladší doba ţelezná, doba laténská (450 př. n. l. 0) V raném období se bohuţel nenachází mnoho dochovaných pozůstatků obuvi ze severských zemí. Víme o obuvi, která vznikla pouţitím jednoho kusu kůţe, kdy podešev musela být dostatečně pevná, aby vydrţela tvrdé nebo hrubé povrchy, zatímco svršková část byla z pravidla pohodlnější a pruţnější, tedy zhotovena z lehčího materiálu, neţ podešev. Tato obuv byla obvykle vyrobena z jelení kůţe, na nártu se nacházely otvory, které slouţily k protaţení řemínku, který se dále vinul nad kotníkem, kde byl třikrát obtočen. Tento řemínek drţel pohromadě celou obuv, co se týká podešve, je moţné, ţe tato byla vykrojená aţ jako samostatný kus.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 12 Obr. 1. Pánská obuv z jednoho kusu jelení kůže a nártu, Somna, Norsko př. n. l. Existence takovéhoto obutí v Norsku a Švédsku je doloţeno v Altě a Hegře, díky skalním rytinám z mladší doby bronzové. Zde se ve skále nacházejí rytiny obrysů nášlapné části podešve. Obr. 2. Vyryté obtisky dvou párů podešví z mladší doby bronzové Hegra, Severní Trondelag 1.2 Starověk Termín starověk označuje historické období, které je podstatně kratší, neţ období pravěku. Datuje se od vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jiţní a východní Asii, coţ lze časově označit od poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a počátkem středověku v 6. aţ 7. století. Konec starověku spadá do doby rozpadu římské resp. sásánovské říše, jenţ nastal v důsledku stěhování národů a arabské expanze (zánik západořímské říše v roce 476, smrt císaře Justiniána I. v roce 565, smrt proroka Mohameda

13 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 v roce 632). Současní, především němečtí historikové označují období přerodu starověku ve středověk (od konce 3. aţ do počátku 7. století) za samostatnou etapu pozdní antiky. 1 Za této éry došlo k rozvoji zemědělství, hospodářství a písma. Dochovalo se také velké mnoţství artefaktů, umoţňující nám udělat si určitou představu o úrovni koţeluţství a obuvnictví Románské období Toto období vzešlo na základě města Říma, zaloţeného na Apeninském poloostrově, které vzniklo v roce 753 př. n. l. Římská společnost se postupem času vyvinula ve velice okázalou, nebylo neobvyklé, ţe se Římané během hostiny několikrát přezouvali i převlékali. Dokladů o dochované obuvi je z této epochy velice málo, poznatky lze čerpat především z uměleckých artefaktů. Oblíbenými typy byla caliga, calceus, campagnus a nejrozšířenějším modelem byl sandál tzv. sandalium. Obr. 3. Půlpár obuvi z jednoho kusu usně, 3. století Období starověkého Říma je z hlediska Skandinávského obouvání důleţité především kvůli vzniku podešve jako takové. Řešení římské obuvi, a její podešve spočívalo v umístění několika vrstev usňových plátů do spodní části, přičemţ obuv byla i nadále z jednoho kusu. Velký důraz byl kladen na vojenskou obuv, která musela odolávat dlouhým pochodům, a proto byla velice pevná. Tento vzor slouţící vojenským účelům, byl s obměnami pouţíván aţ do poloviny dvacátého století. Obuv z jednoho kusu usně se v románském období vyznačovala úhledným patním švem ve tvaru písmene T. Tato obuv byla nalezna na pevninské části Evropy a také Británie. 1 Wikipedie. [online]. Poslední editace [cit ]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/starov%c4%9bk>.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14 Obr. 4. a 5. Sandál z jednoho kusu usně a dětská obuv s téměř oddělenou podešví Období stěhování národů Období stěhování národů se řadí do 5. st. n. l st. n. l. Po rozpadu Říma vznikla na území dnešní Francie a Nizozemska Francká říše a na Pyrenejském poloostrově to byla říše Visigotská. Vznik těchto nových uskupení zapříčinilo intenzivní stěhováním národů z východu na západ napříč Evropou. Území Skandinávie se dotklo toto masivní stěhování pouze okrajově. Norsko nadále zaznamenávalo rozvoj v oblasti zemědělství, se kterým se začalo v předchozím období, dále pak rozvoj v obchodě a řemesle. Obě tyto činnosti byly často propojeny v jednom místě jako například v Helgö na jezeře Mälaren ve středním Švédsku Poslední etapou doby ţelezné před příchodem Vikingů byla doba Vendelská (7. 8. st. n. l.), která získala svůj název podle místa ve středním Švédsku, na základě četných nálezů z hrobů. Z těchto bohatých nálezů, lze usuzovat, ţe v předcházejících letech době zde pravděpodobně ţil královský rod. Královské rody se ve Skandinávii a především v Dánsku začaly usazovat jiţ v raných fázích doby ţelezné. Důleţitost těchto krajových královských center spočívá v tom, ţe poloţily základ slavných království v době Vikingské, a současně vytvoření Švédského, Norského a Dánského království ve středověku. Doklady o obouvání z tohoto období, můţeme studovat pouze z dochovaných artefaktů. Lze předpokládat, ţe obuv byla inspirována Koptskými sandály, které nám mohou poskytnout určitou představu o barevnosti, zdobení a tvarovém zpracování, které pravděpodobně v Byzantské říši převládaly. Nejuţívanější useň pouţívaná k výrobě této obuvi byla kozina. Charakteristickým znakem byla především barevnost, a to v odstínech červené

15 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15 se zlatým dekorem florálních a geometrických motivů. Je tedy moţné, ţe vzhledem k dostatku kozího dobytka v Norsku a dalších severských zemích, byla tato jemná useň také zde pouţívaná k výrobě obuvi. Obr. 6. Koptské sandály a pantofle, patřící prvním egyptským křesťanům Za cenný zdroj informací, mohou být také povaţovány nálezy z Vendelských hrobů ve Švédsku. Jedním z nich je například bronzová deska zobrazující dva bojovníky v obuvi z teletiny. Je překvapivé, ţe na obuvi se nenachází ţádný náznak dekorativního proplétání, které se objevuje na přilbách bojovníků. Obr. 7. Bojovníci v obuvi z teletiny, Švédsko, 600 n. l. Hřbitov ve Vendelu v Upplandské oblasti se rozkládá na východním břehu řeky Fyris. Byli zde pohřbeni vládcové kmene Sveů, který dal jméno pozdějšímu Švédsku. Nacházejí se zde tři pohřební mohyly, dosahující výšky asi dvanácti metrů, které ukrývají ţárové

16 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 hroby s bohatými pohřebními předměty, jakými jsou zlaté šperky vykládané granátem a další. Tento objekt si udrţel své postavení aţ do doby vikingské jako centrum královské moci a zároveň slouţilo k pohanským náboţenským účelům Vikingové Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří podnikali mnohá válečná a loupeţná taţení do Evropy v století. Pro tyto země představovaly nájezdy obávaných Vikingů velké nebezpečí. Jejich původ sahá aţ k severní větvi Germánů a po celé Evropě měli Vikingové různé názvy. Ve Francii byli nazývání Normany, v Anglii Dány, v Německu Acomany a v Rusku a na území Byzanc to byli Varjagové. Zatímco toto období bylo pravděpodobně nejvíce vzrušující ve skandinávské historii, co se týká dokladů o obouvání Vikingů, zaznamenáváme jen málo dochovaných artefaktů. Snad větší mnoţství obuvi se nalezlo v zemích obléhaných Vikingy, neţ ve Skandinávii samotné. V těchto zemích je ale obtíţné určit, zda se jedná o obuv patřící Vikingům, či obuv původních obyvatel. Za ryze skandinávský typ můţeme povaţovat obuv s nepatrně zakřivenou (asymetrickou) podešví. Jeden z prvních s jistotou určených nálezů je kotníčková obuv, objevená v lýkových nádobách na přídi ztroskotané vikingské lodi v osadě Oseberg v Norsku. Tato obuv je zhotovena z koziny, která je velmi jemná a vhodná pro tvarování. K noze se připevňuje pomocí koţených řemínků, které jsou provlečeny otvory ve svršku Obr. 8. Pár kotníčkové obuvi, nalezené na vikingské lodi, Oseberg, 850 n. l..

17 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Středověk Období středověku se datuje pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku Po zániku západořímské říše se centrum kulturního a politického dění přesouvá do Evropy. Rozkvět zaznamenává především odvětví obchodu a řemesel. Důleţitou úlohu v této době hraje křesťanství v čele s katolickou církví. Středověk je vymezen do tří etap: o Raný středověk (přibliţně od konce 5. století do 11. století) o Vrcholný středověk (od počátku 11. století do počátku 14. století) o Pozdní středověk (14. století - (1493) 15. století) Raný a vrcholný středověk Koncem vikingské éry a vzestupu Novogorodu, zaznamenává Skandinávie poněkud menší vliv na východě. Centrum dění se tedy postupně v průběhu 11. století přesouvá z jihu na západ, spolu s křesťanskou misí Anglie a severního Německa. V Evropě vykonávali obuvníci své řemeslo zpravidla na panských dvorech či v klášterech, obuv svým střihem navazovala na římské vzory. Často to byla holeňová a kotníčková obuv, dále pak střevíce, sandály a nový typ, bohatě zdobená ceremoniální obuv. Tvar špice se postupně prodluţuje a zuţuje, barevnost této obuvi lze vidět i na dochovaných artefaktech, kde ovšem pozbývá svou původní sytost. Jiné zdroje, například tapiserie a obrazy naznačují širokou škálu jasných barev, kde převládá zejména červená, zelená, modrá, a některé zemité odstíny jako hnědé a černá. Pestrobarevná obuv nebyla pouze výsadou šlechty a panovníků, o čemţ svědčí obraz pastýřů ovcí z roku 1190, kteří jsou vyobrazeni v jasně modré nebo karmínové obuvi. Zaznamenáváme i nárůst počtu zachované obuvi, například v oblastech osad Lund, Bergen a Visby. Některá nízká a kotníková obuv mohla mít dodatečně přidán dílec kolem kotníku, pro větší ochranu. Takto upravená obuv se vyskytovala především v oblasti Trondheimu. Široký horní okraj se dostal i do některých švédských lokalit, kde byly tyto lemy zdobené tenkými zářezy, poukazující na to, ţe zastávaly výhradně dekorativní funkci. Těmito zářezy mohly být proplétány tenké řemínky, nebo nitě, u honosnější obuvi dokonce i ze zlata.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 18 Obr. 9. dětská obuv s dlouhým bočním švem a jemnými otvory v horním pásmu pro dekorativní proplétání, Lund, Švédsko, 12 století Jedním z hlavních rysů skandinávské obuvi z tohoto období je falešný šev na středu špice a dva, čtyři nebo dokonce šest řad prošití v různých barvách na horním okraji lemu obuvi. Prošívání se provádělo různými technikami (tunelový steh, kříţkový steh, plochý steh, rybí kost) a materiály (barevná useň, jemná vlákna ). Často se jedná o velmi sloţité ornamenty. Obr. 10. Detail ozdobné výšivky na usni, Bergen, Norsko Pozdní středověk Po slavném vikingském a raném a vrcholném středověkém období, nastává ve Skandinávii méně výrazná éra. Panování Magnuse Magnussona, švédského krále a dědice Norska, vedlo k přípravám cesty pro Kalmarskou unii v roce 1397, kdy bylo Norsko, Švédsko a Dánsko sjednoceno pod vládu dánské královny Margrete. Na pozadí této politické události se odehrávalo děsivé vylidňování způsobené morovou epidemií, která vypukla v letech 1349, kdy snad více neţ polovina populace ţijící na tomto území zemřela. Nevyhnutelným výsledkem byly obrovské sociální změny.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 Na prvním místě je důleţité zmínit, ţe zde bylo velice široké spektrum stylů, přestoţe ve čtrnáctém století došlo k mírnému poklesu. Jasné středověké barvy převládají i nadále, pouze černá je dle protokolu nevhodná pro ţeny a ţlutá barva se stává obzvláště populární v patnáctém století. Nejpouţívanějším materiálem je kozina, které je v severských zemích dostatek. Obecně se dá říct, ţe je obuv bytelnější se silnější díky hovězinové podešvi. V patnáctém století začíná být obuv více extravagantní, objevují se typy s dlouhou protáhlou špicí nazývané soulier á la poulaine, dřevěné chrániče na obuv trippeny, dekorativně prořezávaná obuv a vysoká holeňová obuv pro zimní období. Dekorování svršků severské obuvi prošlo napříč celým obdobím středověku. Skandinávská obuv se od evropské liší tím, ţe přílišné protaţení obuvi není aţ tak extrémní, ale ostré špice se vyskytují v průběhu celého století. Obr. 11. a 12. Soulier á la poulaine s patnochem a pánská a dětská obuv s dekorativními ornamenty, Stockholm, 15. Století 1.4 Renesance Renesancí je označován umělecký sloh a historické období trvající od 14. do 17. století. Typickým rysem této epochy je návrat k antice, zesvětštění, humanismus a individualismus. Počátkem 16. století nastoupil roku 1523 do čela vlády Gustav Vasa, který zrušil Kalmarskou unii a zaloţil silný švédský stát a sním dědičnou monarchii. Nastávající reformace měly v těchto letech velký vliv na Skandinávii. Ve druhé polovině století došlo

20 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 k rozkvětu v oblastech hospodářství, obchodu a kultury, ale bylo to také období četných válečných konfliktů (severská sedmiletá válka v letech ). Na tyto nové tendence navazují také zásadní změny v obouvání. Svršek obuvi se stává těţší díky pouţívání méně ohebné usně, také podešev je mnohem bytelnější. Tyto změny si vyţádaly nový pohled na konstrukci obuvi. Barvy byly rovněţ v tomto období výrazné, nesměla chybět nezbytná černá, dále pak převládala červená a bílá. S příchodem usní ze Španělska, se barevná škála prosvětlila a rozšířila o pastelové tóny ţluté a světle oranţové. Základním materiálem na výrobu obuvi byla hovězina, ovšem v severských zemích převládala jelení a sobí useň. Zcela nový význam se přikládá vyuţití textilií, zejména hedvábného sametu s bohatým zdobením zlatými dracouny či výšivkami. Podešev a stélka byla usňová, stejně jako horní okraj podšívky. V Evropě se staly módou, kromě klasických střevíců, některé extravagantní modely, jakými byly například chopines s extrémně vysokou podešví či tzv. hubaté střevíce. Tato neobyčejná móda je k vidění také ve Skandinávii, a to u vyšší šlechty. Obr. 13. Renesanční střevíc s bohatou stříbrnou výšivkou, Skokloster, Švédsko, 16. stol 1.5 Baroko a rokoko Pojmem baroko či barok je označován umělecký a kulturní směr, který pohltil Evropu mezi roky 1600 a Pochází z Itálie v průběhu 17. a 18. století se rozšířil do celé Evropy. Baroko proniklo do všech uměleckých, filozofických, vědeckých a hospodářských oblastí. Toto období se vyznačovalo okázalostí, nepohodlím a uvolněnými mravy ale také bídou, morovými epidemiemi, válkami a rebeliemi. Baroko bylo posledním univerzálním a jednotným uměleckým stylem celé Evropy. 18. století se nese ve znamení rokoka a s ním rozvoj hospodářství, koloniální expanze, vynálezy a osvícenství.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 21 Základní typy obuvi v tomto období zahrnují holínky, střevíce s vysokým jazykem překrývajícím nárt, pantofle (domácí obuv), chrániče a kanadky. Obuv byla vyráběna převáţně na symetrických kopytech. V barevnosti začaly převaţovat odstíny hnědé nad tradiční černou. Ludvík XIV na svém dvoře zavedl obuv pro dvorní ceremoniály a salóny, která se vyznačovala červeným podpatkem, jakoţto symbolem aristokracie. Oblíbeným materiálem na výrobu především dámských a ceremoniálních střevíců byl hedvábný satén a samet. Obr. 14. a 15. Pánský sametový střevíc s bohatou výšivkou, Stockholm, 1620 a dámský sametový vyšívaný střevíc na přezku, Norsko, 1700 Usňové holínky s koţeným vrstveným podpatkem, který místy dosahovaly 4-6 cm, kvůli zaklesnutí do třmenů se staly nesmírně populární v období 30 leté války. Tento vojenský styl se od poloviny 17. století přizpůsobil dvorskému oděvu. Kornoutovitá manţeta sahající pod kolena, později i výš, slouţila také jako dekorativní prvek, do manţety se připínaly různé krajky a pentle. V extrémních případech dosahovala manţeta aţ 70 cm. Na některé typy holínek se pomocí řemínků a dekorativního dílce ve tvaru motýlích křídel připevňovaly ostruhy. Obr. 16. Holínky Karla X a jejich šablona, manžeta je vyrobena ze tří vrstev usně, Stockholm, 1660

22 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 Kulturní vliv i nadále do Skandinávie přichází z Francie, ovšem s okázalou rokokovou módou později soupeří móda anglická. Rostoucí prosperita vedla k potřebě zlepšit podmínky ve městech, kde na sebe nenechala dlouho čekat první dlaţba v Londýně Další města ji krátce na to následovala, coţ mělo také vliv na typy obuvi, která byla určena pro exteriér. Obdivuhodná, byla dovednost dam, které se naučily na nedokonalých dláţděných cestách bezpečně kráčet na velmi vysokých podpatcích. Podobné dláţděné ulice byly nalezeny ve finském městě Turku. Na pozadí všeobecné prosperity, elegance a pocitu svobody stál úpadek velké říše, kdy se mimo jiné prohlubovaly rozdíly mezi pohlavími, coţ se projevovalo také v obuvi. Očekávalo se, ţe ţena bude mít malé a elegantní nohy, ovšem dochované skandinávské modely jsou nohem širší a pohodlnější, neţ tomu bylo u francouzské obuvi. Vysoký tenký podpatek u dámské obuvi přetrvává i nadále, pánské střevíce zase zdobil menší špalíkový podpatek. Stejně jako tomu bylo v předchozích staletích i obuv toho 18. století je velmi málo praktická pro kaţdodenní nošení, a především není přizpůsobena místním klimatickým podmínkám. Nejpopulárnější barvou v severských zemích po celá staletí je červená, v kombinaci s lososově růţovou a slonovou kostí. Červené podpatky se nosily na mnoha úrovních společnosti aţ do konce rokoka. Dámský podpatek tvořil velmi kontrastní prvek, často potaţen bílou usní. Mezi materiály pouţívané na vršek obuvi patřil samet, brokát a hedvábí často v kombinaci se stříbrnými či sytě ţlutými aplikacemi a výšivkami. Oblíbeným funkčním i estetickým doplňkem byly spony a přezky rozličných tvarů a velikostí. V roce 1737 se v Helsinkách stala velice populární obuv z černého kordovánu s kontrastní bílou špicí. Důleţitou úlohu hrála také vojenská obuv, určená pro armádu. Byly to těţké boty vyrobené z voskované usně a tvarované valchováním. Obvyklým jevem této bytelné obuvi byla třívrstvá koţená podešev. Obr. 17. Uzavřený vzor přezkové obuvi pro Kalmarský regiment, 1726, Kalmar, Švédsko

23 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací století Počátek 19. lze ve Skandinávii povaţovat za výhradně přechodné období, je to doba zmatku a neklidu, napoleonských válek a doznívání Velké francouzské revoluce. Větší část Evropy a Středomoří se přidala do konfliktů, které přinesly nepředstavitelné změny. Tyto zdlouhavé války se staly podnětem pro velké vynálezy a rozvoj. Příchod průmyslové revoluce vyţadoval snadnější dopravu a kvalitnější silnice, zejména ve Švédsku došlo propojení jezer a vzniku četných vodních cest s kanálů. Vzhledem k zmatkům tohoto období a tolik očekávané svobodě, zaznamenáváme obrovskou rozmanitost stylů obuvi, které podléhaly přísné etiketě. Vyskytuje se velká škála barev a dokonce i některé nové materiály, jako je lesklá lakovaná useň. Tvar špice zpočátku navazuje na 18. stol, tedy ostrá špice, ale později se jiţ objevují špice oválné či hranaté. Podpatky u dámské obuvi opouštějí italský nepohodlný trend, vysokých a štíhlých podpatků, a nahrazují je niţší verzí (maximálně 1 1,5 cm), nebo je obuv zcela bez podpatku. Také pánská obuv se objevuje s niţšími podpatky. Podešve začaly být po dvou stech letech opět asymetrické. Podšívka v je severských zemích vyrobena z vlny, nebo bavlny, aby slouţila jako ochrana vůči chladnému podnebí. Obr. 18. Korunovační obuv královny Desiderie, 1829, Stockholm V průběhu tohoto rušného období došlo k přechodu od řemeslné a manufakturní výroby k výrobě tovární, k čemuţ významně přispěly nové vynálezy (šicí stroje, parní pohon). Kolem roku 1815 byl trh zaplaven francouzskou obuví, hromadně vyráběná jednoduchá obuv (nejčastěji balerína) rozšířila vývoz téměř do celého světa, nevyjímaje Evropy, Ruska, Severní a Jiţní Ameriky a Austrálie. Mezi nejpouţívanější barvy patřila zpravidla u muţů černá, u dam pak bílá, bronzová, doplněné o pastelové odstíny růţové, fialové, sma-

24 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 24 ragdové, modré a další. Základními typy obuvi byly střevíce, polobotky, kotníčková obuv, holínky, pérka, gumové přezůvky (galoše), pánové dále se nosili psí dečky, které chránily obuv před vlhkem a chladem a pevnou holeňovou obuv, takzvané wellingtonky, dámy zase nosily slipry, baleríny nebo pantoflíčky. Obr. 19. a 20. Pánská holeňová obuv, zvaná welingtonky, Stockholm, 1853, pánská vyšívaná obuv, Stockohlm, 1850 Kolem roku 1860 prochází dámský podpatek další změnou a podstatně se zvyšuje. Tato móda přichází do severských zemí z Příţe, díky obuvníkovi jménem Francois Pinet. Ten v roce 1867 navrhl podpatek inspirující se Ludvíkovým, krčkovým podpatkem, který je velmi elegantní a dosahuje do výšky 6,5 cm. Obr. 21. Dámská kotníčková obuv, Francois Pinet, 1867

25 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací století V roce 1905 dochází k rozdělení Norska a Švédska. Finsko prochází obdobími útlaku a v prosinci 1917 konečně získává od Ruska svobodu. Zatímco ostatní severské státy si byly během první světové války schopny udrţet určitou neutralitu, Finové byli těţce ovlivněni omezením obchodu, coţ si vyţádalo přídělový systém. Následkem těchto událostí na sebe občanská válka ve Finsku v letech nenechala dlouho čekat. Kolem roku 1920 zavládá pocit optimismu a pomalé oţivení, ovšem aţ do chvíle, neţ na Skandinávii začne doléhat evropsko-americká krize, která trvala aţ do třicátých let. Právě tato chybějící prosperita se vrací vzestupem Hitlerovy moci, kdy nacistické Německo zahájilo druhou světovou válku ( ). Finsko, obsazené německými vojáky vedlo mezi léty válku proti Rusku. Po ukončení druhé světové války se jen velmi pomalu díky válečným reparacím vrací Finsko do původního stavu. Ve Švédsku končí vláda Gustava V. a norský král Haakon si bere za ţenu anglickou manţelku, coţ je důsledkem anglického vlivu jak v módě, tak v obouvání. Hlavní vlna inspirace ovšem bezesporu přichází ze Spojených států amerických. Americká móda se šíří do celého západního světa díky novým filmovým snímkům, které vznikají v Hollywoodu. Také většina strojů pro obuvnický průmysl je dováţena z U.S.A. Na přelomu 19. a 20. století století se v oblibě stále udrţují odstíny hnědé a bronzové. Pro letní měsíce je nejvíce populární bílá barva (silný vliv z U.S.A.). Další barevné kombinace jiţ podléhají aktuálním módním trendům. Nepřetrţitý vývoj v oblasti materiálů obohacuje obuvnický průmysl o syntetické materiály, gumovou podešev a inovativní způsoby v oblasti koţeluţství. Levnější typy obuvi se vyrábějí z textilu, vlny nebo pryţe (galoše). Na podešve a podpatky se nejčastěji pouţívá kov, korek, dřevo nebo pryţ. Novinkou v tomto období je pouţití zdrhovadla k uzavírání obuvi, a to především u zimní obuvi. Velice módní se stává otevřená pásková obuv, určená pro kaţdodenní nošení, ale také pro slavnostní příleţitosti. Také podpatek prochází několika změnami od extrémně vysokého (španělský podpatek) přes klasický krčkový aţ po velice nízký špalíkový podpatek. Svršky dámských lodiček a střevíců často zdobí perforace, proplétání a drobné aplikace.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 26 Obr. 22. Dámské proplétané opánky, Finsko, U pánských polobotek se z hlediska konstrukce zpravidla pouţívá rámového výrobního způsobu. Dochází také k rozlišení obuvi podle aktivit, vyrábí se například obuv tenisová, golfová, lovecká, taneční a další specifické modely. Jedním z oblíbených typů obuvi jsou takzvané balmoralky, název této obuvi je odvozen od venkovského šlechtického sídla anglické královny Viktorie, která podobný typ obuvi na svém zámku Balmoral pouţívala. Také holínky v období 20. století neztrácejí ve Skandinávii na popularitě. Pánská holeňová obuv, nejčastěji sahající aţ ke kolenům, se stává nezbytným doplňkem při rybolovu a jízdě na koni. Obr. 23. Reklama na pryžové galoše, Finsko, 1913

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

VAGABOND znamená bohém, nomád nebo cestovatel. Může také znamenat tulák, vyděděnec nebo člověk na scestí. V nás slovo vagabond vyvolává pocit

VAGABOND znamená bohém, nomád nebo cestovatel. Může také znamenat tulák, vyděděnec nebo člověk na scestí. V nás slovo vagabond vyvolává pocit Cesty Vagabond VAGABOND znamená bohém, nomád nebo cestovatel. Může také znamenat tulák, vyděděnec nebo člověk na scestí. V nás slovo vagabond vyvolává pocit zvědavosti, cesty uvnitř každého člověka nikdy

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

POPISY SYSTÉMŮ. Optimální šíře obuvi je zárukou požadovaného komfortu při nošení.

POPISY SYSTÉMŮ. Optimální šíře obuvi je zárukou požadovaného komfortu při nošení. OUTDOOR B U V Membrána, jako sandwich 3 speciálních paropropustných vrstev a jedné voděodolné vrstvy, spolu s mezipodšívkou a usňovým svrškem obuvi tvoří dokonalé řešení optimálního klima uvnitř obuvi.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

již 10 let jsme tu pro Vás

již 10 let jsme tu pro Vás již 10 let jsme tu pro Vás 2000 - první zákazníci, prodejna, dílna, kancelář, vše pohromodě a staraly jsme se o Vás dvě 2001 - přibyla nám kolegyně a dílnu jsme přestěhovali do patra 2002 - již jsme ve

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

PERITO BOHATSTVÍ VOLBY ERIKA MARTINA REGINA VERONIKA MARIKA. Neobvykle široká škála nabízených výplní od firmy PERITO dává zákazníkovi skoro

PERITO BOHATSTVÍ VOLBY ERIKA MARTINA REGINA VERONIKA MARIKA. Neobvykle široká škála nabízených výplní od firmy PERITO dává zákazníkovi skoro DVEŘE ERIKA MARTINA REGINA PERITO BOHATSTVÍ VOLBY Neobvykle široká škála nabízených výplní od firmy PERITO dává zákazníkovi skoro neomezené možnosti při volbě dveří. Mezi panely PERITO jsou jak klasické

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Dveře WIŚNIOWSKI Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Vyrábíme s nasazením již 25 let. Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího zakladatele a majitele Andrzeje Wiśniowského. Jeho sen o funkčních, na dálku

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré.

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré. Modely Pixel v nabídce: VACUO H, R P3, O3 POLO BEZ LET ZÁRUKA Povrchy: Vacuo bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge Sklo v ceně: činčila čiré,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ 1 Trvanlivý, spolehlivý materiál s dlouhou životností Měď volíte jednou navždy! Trvanlivost mědi, jako vnějšího obkladu budov je dokázána svým užíváním přes staletí.

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Bolid Handwear System je tvůrcem a producentem špičkových rukavic.

Bolid Handwear System je tvůrcem a producentem špičkových rukavic. Společnost Bolid Handwear System je tvůrcem a producentem špičkových rukavic. Bolid Handwear System vyvíjí sportovní doplňky v úzké spolupráci se svými zákazníky a špičkovými sportovci. Značka BOLID se

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

portréty 012-019-CZ.indd 13 012-019-CZ.indd 13 29.1.2013 13:41:37 29.1.2013 13:41:37

portréty 012-019-CZ.indd 13 012-019-CZ.indd 13 29.1.2013 13:41:37 29.1.2013 13:41:37 portréty Designérská společnost: Turner Duckworth Klient: Levi Strauss & Co. Projekt: Změna loga Na světě je jen několik log, která jsou stejně známá jako logo Levi Strauss. Jasný bílý nápis na červeném

Více

Dámská konopná obuv - jaro - léto

Dámská konopná obuv - jaro - léto Dámská konopná obuv - jaro - léto Lehkost Velikost: 36-40 Cena: 1.470 Kč Elegance Velikost: 36-40, kůže či provedení Cena: 2.450 Kč Ornament Velikost: 36-40, kůže či Cena: 1.270 Kč Dámská konopná obuv

Více

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru.

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. D U B Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. Dub Arkáde, antický vzhled v olejovém vosku, fasetované, silně sukovité, svěží struktura

Více

František Hönig výhradní zastoupení značky Sonor pro Českou Republiku - www.sonorista.cz

František Hönig výhradní zastoupení značky Sonor pro Českou Republiku - www.sonorista.cz František Hönig výhradní zastoupení značky Sonor pro Českou Republiku - www.sonorista.cz ProLite je nová série od firmy SONOR. Je výsledkem 135leté zkušenosti s výrobou bicích nástrojů, spojením nadšení

Více

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4.

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4. Modely Bonalana v nabídce: DÝHA Vložené lišty: 15 15 15 S2, O3 LET ZÁRUKA O1 O2 O3 O4 Povrchy: Dýha buk, bříza, dub AM, dub EV, dub finský, jasan, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech finský,

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

dětský textil kolekce Méďa + fusak Sport Angel

dětský textil kolekce Méďa + fusak Sport Angel dětský textil kolekce Méďa + fusak Sport Angel Značka Little Angel Dětský textil pod značkou Little Angel vyrábí DITA v. d. i. již přes 10 let. Je to jediný výrobce v ČR, který dostal licenci na používání

Více

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Kvalita je krásná a oduševnělá. Radost je inspirace, vytváří hojnost a trvalou

Více

STÁTY SVĚTA bodový kvíz Člověk a příroda Autor: Mgr. Alois Javůrek ZŠ Doctrina Liberec

STÁTY SVĚTA bodový kvíz Člověk a příroda Autor: Mgr. Alois Javůrek ZŠ Doctrina Liberec Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje STÁTY SVĚTA bodový kvíz Člověk a příroda Autor: Mgr. Alois Javůrek ZŠ Doctrina Liberec Víš, o který stát se jedná? Po

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn kompletní dokumentace Party Navigator Tomáš Kuhn D1 Obecný popis aplikace Party navigation Pomocí této aplikace si bude uţivatel moci vyhledat vhodný hudební klub a zobrazit ideální trasu. Aplikace bude

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b č.j. TS-ITC-276/2002/b str.1 / 6 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b Výrobek: Obuv pro děti do 3 let Zpracovatel: Ing. Miroslava Dostálová

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Bezpečné školy Kvalitou obouvání k omezení úrazů ve školách

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Bezpečné školy Kvalitou obouvání k omezení úrazů ve školách ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE Tř. T. Bati 5267, 760 06 Zlín tel.: +420-577 435 411, tel./fax: +420-577 525 230 E-mail: coka@coka.cz, www.coka.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Bezpečné školy Kvalitou obouvání

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům.

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Domovní dveře jsou výrazem osobního stylu a individuality a zprostředkují návštěvníkovi první dojem o lidech, kteří za nimi žijí nebo pracují.

Více

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 94 1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 SVOBODA PŘI PRÁCI. KOLEKCE PRO MALÍŘE ÚŽASNÝ KOMFORT, KTERÝ PERFEKTNĚ PADNE

Více

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie Severní Evropa DÁNSKO rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň měna dánská koruna státní zřízení monarchie Charakteristika poloha: leží na Jutském poloostrově

Více

Český výrobek se světovými parametry

Český výrobek se světovými parametry Český výrobek se světovými parametry Výroba, prodej.. kování je vyráběno a montováno v České republice. Expedováno ze skladů v Praze, Brně, Plzni, Dobrušce, Bratislavě a z mnoha dalších značkových prodejen

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

O FESTIVALU Krása v nás a kolem nás

O FESTIVALU Krása v nás a kolem nás fdfestival.cz O FESTIVALU Krása v nás a kolem nás. Přesně tak zní motto horké novinky ve světě módy a designu. Doposud byly tyto věci výsadou těch, kteří se chtěli aktivně a osobně zúčastňovat módních

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy)

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) TNS Aisa exkluzivně pro CzechTourism _ 30. 10. 2014 Segmentace trhu ve vybraných strategických zemích 2 Pozadí a cíle výzkumu

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

KATALOG PONOŽKOVÉ A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ ČESKÉ VÝROBY

KATALOG PONOŽKOVÉ A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ ČESKÉ VÝROBY GAPO-GALIA, s.r.o. KATALOG PONOŽKOVÉ A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ ČESKÉ VÝROBY GAPO-GALIA, s.r.o. Vážení zákazníci, dostává se vám do rukou nový katalog společnosti GAPO-GALIA, s. r. o., velkoobchodu a maloobchodu

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5.

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5. léta Klobouk dámský, elegantní, v bílé barvě 169,- Tričko dámské, nebo s elastanem, různé druhy a barvy, velikost: S-2XL/38-48 Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,-

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

PhD. Přední výrobce ponožek vyráběných nejnovější technologií od roku 1994

PhD. Přední výrobce ponožek vyráběných nejnovější technologií od roku 1994 PhD Přední výrobce ponožek vyráběných nejnovější technologií od roku 1994 PŘEDSTAVUJEME VÁM Nové ponožky SmartWool PhD Performance s technologií 4Degree Elite Fit a ReliaWool. ZARUČENÉ POHODLÍ A PROKAZATELNÁ

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

tchibo.cz Objevte jedinečný svět Tchibo OBLÍBENÝ PÁR! OBJEVTE SVŮJ FL/VD/CZ 39/15 V týdnu od 21. 9. 2015

tchibo.cz Objevte jedinečný svět Tchibo OBLÍBENÝ PÁR! OBJEVTE SVŮJ FL/VD/CZ 39/15 V týdnu od 21. 9. 2015 V týdnu od 21. 9. 2015 FL/VD/CZ 39/15 OBJEVTE SVŮJ OBLÍBENÝ PÁR! Objevte jedinečný svět Tchibo tchibo.cz OBJEVTE SVŮJ OBLÍBENÝ PÁR! S tečkami, proužky a dalšími motivy ponožky nemusejí být pořád jen černé.

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010 Přehled v českém jazyce Mezinárodní migrace je nadále jedním z nejdůleţitějších politických

Více

Continental Comfort Kontinentální postele

Continental Comfort Kontinentální postele Continental Comfort Kontinentální postele Continental Comfort Original Box Bed by Tropico KRÁLOVSKÝ SPÁNEK Po náročném dni, často plném rychlosti, stresu, fyzické a psychické aktivity, je dobré pečovat

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více