Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou. Bc.A. Hana Novotná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou. Bc.A. Hana Novotná"

Transkript

1 Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou Bc.A. Hana Novotná Diplomová práce 2011

2

3

4

5 ABSTRAKT V teoretické části diplomové práce se zabývám vývojem skandinávské obuvi od svých prvopočátků aţ po současnost. Snaţím se nastínit proč je skandinávský pohled na design tak specifický. Praktická část práce pojednává o řešení kolekce dámské obuvi ve spolupráci s dánskou firmou ECCO. Kolekce se stává z dámské obuvi na šněrovadlo, baleríny a sandálu ve dvou variantách. Také zde přiblíţím historii a filozofii této firmy. Klíčová slova: Skandinávie, design, balerína, sandál, ECCO, historie, filozofie ABSTRACT The theoretical part deals with the development of Scandinavian shoes from their earliest beginnings to the present. I try to outline why the Scandinavian view on design is so specific. The practical part deals with the solution to women's shoe collection in collaboration with the Danish company ECCO. The collection became the women's shoes on a shoestring, ballerina shoes and sandals in two variants. Also, here taste of history and philosophy of this company. Keywords: Scandinavia, design, ballerina, sandal, ECCO, history, philosophy

6 Můj velký dík patří zaměstnancům firmy ECCO, zejména Haně Wessenberg, které vděčím za to, ţe jsem mohla svou práci realizovat právě v ECCU. CAD konstruktérovi Jensi Peterovi Bradvickovi a Gitte Nelson za ochotu a pomoc s konstrukcí a následnou realizací mé diplomové práce. Mé díky dále patří vedoucí ateliéru designu obuvi paní Janě Buch za pomoc s desénovou částí diplomové práce. Prohlašuji, ţe odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totoţné.

7 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE A SOUČASNOST SKANDINÁVSKÉ OBUVI PRAVĚK STAROVĚK Románské období Období stěhování národů Vikingové STŘEDOVĚK Raný a vrcholný středověk Pozdní středověk RENESANCE BAROKO A ROKOKO STOLETÍ STOLETÍ LIDOVÁ A REGIONÁLNÍ OBUV SOUČASNOST SKANDINÁVSKÝ DESIGN II PRAKTICKÁ ČÁST DESIGN DÁMSKÉ OBUVI VE SPOLUPRÁCI S KONKRÉTNÍ FIRMOU FIRMA ECCO Historie firmy Řemeslo Filozofie firmy ZADÁNÍ ÚKOLU Koncept Inspirační zdroj Barevnost Materiály MODELY Design modelů Kolekce Kolekce ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ ZDROJE OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 51

8 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 8 ÚVOD Teoretická část práce je v první řadě zaměřená na historii skandinávské obuvi. Jednotlivé historické mezníky jsou seřazeny chronologicky a v kaţdém období jsou popsány stěţejní typy obuvi. Dále jsem se zaměřila na současné designéry obuvi a přiblíţila jejich práci. Skandinávský design má svou jedinečnou podobu, kterou se také snaţím do své práce zahrnout. Tématem skandinávského designu obuvi a také designu jako takového se bohuţel zabývá velmi málo českých publikací. Informace pro svou práci jsem tedy čerpala především z cizojazyčné literatury a zdrojem informací, především k současnému designu mi byl také internet. Díky tomuto úkolu jsem si rozšířila vědomosti z pohledu historie, ale především mě zaujal výše zmiňovaný skandinávský design jako pojem, který v těchto severských zemích vznikl. Realizace praktické části mi dovolila nahlédnout do prostředí zahraniční firmy, která má velice silné postavení na trhu s obuví. Přestoţe je produkce firmy ECCO zaměřená na obuv komerční, klade současně důraz na kvalitu zpracování a komfort. Příleţitost realizovat modely pro mou diplomovou práci v natolik prestiţní firmě, jíţ ECCO rozhodně je, pro mě byla obrovským přínosem a cennou profesní zkušeností.

9 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 9 I. TEORETICKÁ ČÁST

10 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 10 1 HISTORIE A SOUČASNOST SKANDINÁVSKÉ OBUVI Předmětem mého zkoumání je skandinávská obuv, tedy obuv severských zemí Norska, Švédska, Finska a Dánska. Výše zmiňované téma jsem si vybrala nejen proto, ţe realizaci praktické části diplomové práce jsem prováděla v dánské firmě ECCO, ale také proto, ţe skandinávský design je mi velice blízký. Vypracovala jsem určitou sondu do minulosti, abych zjistila, zda se základní prvky, které dělají skandinávský design svébytným pojmem, objevují jiţ v dávné historii, anebo se jedná o pojem 20. století. Skandinávie má svou výraznou identitu, která se ve vikingské době rozšířila na jih i na východ přes velkou část Evropy, a na západ k Islandu, Grónsku a Severní Americe. Přestoţe jedny závěry tvrdí, ţe obuv severských zemí se v podstatě neliší od zbytku Evropy po všechna období, můţeme zde nalézt značné rozdíly, a to v důsledku klimatických změn, odlehlých osad a řídkostí obyvatelstva, které se vymykaly běţné módě. Objevuje se zde takzvaná lidová obuv, která je uzpůsobená, tak aby v ní nebyl problém na severu přeţít. I přes mnoţství stylů obuvi existují ve Skandinávii v zásadě dva hlavní typy a dále pak jejich kombinace s uţitím současné podešve a jejich variant. Prvním typem je sandál, tato obuv je oblíbená především v teplejších částech světa a jednotlivé typy se od sebe liší umístěním řemínků. Druhým základním typem je uzavřená obuv pro chladnější části světa, zde se předpokládalo, ţe slouţila především lovcům. Teplotní rozdíly, místní podmínky terénu, typu sněhu, vlhkosti, stejně jako vlivy od sousedních více prosperujících národů, nebo těch, kteří ţijí v příjemnějších klimatických podmínkách, jsou důsledkem postupné přeměny klasického sandálu, kdy lidé začali v chladnějších podnebích obouvat do těchto sandálů punčochy a posléze tuto obuv zcela přizpůsobili na obuv zimní vhodnou především na sněhovou pokrývku a drsnější podmínky severu.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Pravěk Pravěk je období dějin lidstva, ze kterého nejsou dochovány ţádné písemné prameny, jedná se o období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury. Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Z hlediska historie obouvání je za nejdůleţitější epochu povaţováno období mladého paleolitu. Obecná periodizace, která se liší pro různé oblasti světa i Evropy, je následující: 1. Doba kamenná ( př. n. l př. n. l. nebo později) o Starší doba kamenná, paleolit ( př. n. l př. n. l.) o Střední doba kamenná, mezolit (8 000 př. n. l. místy př. n. l.) o Mladší doba kamenná, neolit (na Blízkém východě př. n. l., ve střední Evropě př. n. l př. n. l. a déle) o Pozdní doba kamenná, eneolit, chalkolit či doba měděná (4 000 př. n. l. na Blízkém východě př. n. l., ve střední Evropě 2200 př. n. l.) 2. Doba bronzová (2 200 př. n. l. 750 př. n. l.) o Starší doba bronzová (2 200 př. n. l př. n. l.) o Střední doba bronzová (1 600 př. n. l př. n. l.) o Mladší doba bronzová (1 250 př. n. l. 750 př. n. l.) 3. Doba ţelezná (750 př. n. l. 0) o Starší doba ţelezná, doba halštatská (750 př. n. l. 450 př. n. l.) o Mladší doba ţelezná, doba laténská (450 př. n. l. 0) V raném období se bohuţel nenachází mnoho dochovaných pozůstatků obuvi ze severských zemí. Víme o obuvi, která vznikla pouţitím jednoho kusu kůţe, kdy podešev musela být dostatečně pevná, aby vydrţela tvrdé nebo hrubé povrchy, zatímco svršková část byla z pravidla pohodlnější a pruţnější, tedy zhotovena z lehčího materiálu, neţ podešev. Tato obuv byla obvykle vyrobena z jelení kůţe, na nártu se nacházely otvory, které slouţily k protaţení řemínku, který se dále vinul nad kotníkem, kde byl třikrát obtočen. Tento řemínek drţel pohromadě celou obuv, co se týká podešve, je moţné, ţe tato byla vykrojená aţ jako samostatný kus.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 12 Obr. 1. Pánská obuv z jednoho kusu jelení kůže a nártu, Somna, Norsko př. n. l. Existence takovéhoto obutí v Norsku a Švédsku je doloţeno v Altě a Hegře, díky skalním rytinám z mladší doby bronzové. Zde se ve skále nacházejí rytiny obrysů nášlapné části podešve. Obr. 2. Vyryté obtisky dvou párů podešví z mladší doby bronzové Hegra, Severní Trondelag 1.2 Starověk Termín starověk označuje historické období, které je podstatně kratší, neţ období pravěku. Datuje se od vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jiţní a východní Asii, coţ lze časově označit od poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a počátkem středověku v 6. aţ 7. století. Konec starověku spadá do doby rozpadu římské resp. sásánovské říše, jenţ nastal v důsledku stěhování národů a arabské expanze (zánik západořímské říše v roce 476, smrt císaře Justiniána I. v roce 565, smrt proroka Mohameda

13 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 v roce 632). Současní, především němečtí historikové označují období přerodu starověku ve středověk (od konce 3. aţ do počátku 7. století) za samostatnou etapu pozdní antiky. 1 Za této éry došlo k rozvoji zemědělství, hospodářství a písma. Dochovalo se také velké mnoţství artefaktů, umoţňující nám udělat si určitou představu o úrovni koţeluţství a obuvnictví Románské období Toto období vzešlo na základě města Říma, zaloţeného na Apeninském poloostrově, které vzniklo v roce 753 př. n. l. Římská společnost se postupem času vyvinula ve velice okázalou, nebylo neobvyklé, ţe se Římané během hostiny několikrát přezouvali i převlékali. Dokladů o dochované obuvi je z této epochy velice málo, poznatky lze čerpat především z uměleckých artefaktů. Oblíbenými typy byla caliga, calceus, campagnus a nejrozšířenějším modelem byl sandál tzv. sandalium. Obr. 3. Půlpár obuvi z jednoho kusu usně, 3. století Období starověkého Říma je z hlediska Skandinávského obouvání důleţité především kvůli vzniku podešve jako takové. Řešení římské obuvi, a její podešve spočívalo v umístění několika vrstev usňových plátů do spodní části, přičemţ obuv byla i nadále z jednoho kusu. Velký důraz byl kladen na vojenskou obuv, která musela odolávat dlouhým pochodům, a proto byla velice pevná. Tento vzor slouţící vojenským účelům, byl s obměnami pouţíván aţ do poloviny dvacátého století. Obuv z jednoho kusu usně se v románském období vyznačovala úhledným patním švem ve tvaru písmene T. Tato obuv byla nalezna na pevninské části Evropy a také Británie. 1 Wikipedie. [online]. Poslední editace [cit ]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/starov%c4%9bk>.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14 Obr. 4. a 5. Sandál z jednoho kusu usně a dětská obuv s téměř oddělenou podešví Období stěhování národů Období stěhování národů se řadí do 5. st. n. l st. n. l. Po rozpadu Říma vznikla na území dnešní Francie a Nizozemska Francká říše a na Pyrenejském poloostrově to byla říše Visigotská. Vznik těchto nových uskupení zapříčinilo intenzivní stěhováním národů z východu na západ napříč Evropou. Území Skandinávie se dotklo toto masivní stěhování pouze okrajově. Norsko nadále zaznamenávalo rozvoj v oblasti zemědělství, se kterým se začalo v předchozím období, dále pak rozvoj v obchodě a řemesle. Obě tyto činnosti byly často propojeny v jednom místě jako například v Helgö na jezeře Mälaren ve středním Švédsku Poslední etapou doby ţelezné před příchodem Vikingů byla doba Vendelská (7. 8. st. n. l.), která získala svůj název podle místa ve středním Švédsku, na základě četných nálezů z hrobů. Z těchto bohatých nálezů, lze usuzovat, ţe v předcházejících letech době zde pravděpodobně ţil královský rod. Královské rody se ve Skandinávii a především v Dánsku začaly usazovat jiţ v raných fázích doby ţelezné. Důleţitost těchto krajových královských center spočívá v tom, ţe poloţily základ slavných království v době Vikingské, a současně vytvoření Švédského, Norského a Dánského království ve středověku. Doklady o obouvání z tohoto období, můţeme studovat pouze z dochovaných artefaktů. Lze předpokládat, ţe obuv byla inspirována Koptskými sandály, které nám mohou poskytnout určitou představu o barevnosti, zdobení a tvarovém zpracování, které pravděpodobně v Byzantské říši převládaly. Nejuţívanější useň pouţívaná k výrobě této obuvi byla kozina. Charakteristickým znakem byla především barevnost, a to v odstínech červené

15 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15 se zlatým dekorem florálních a geometrických motivů. Je tedy moţné, ţe vzhledem k dostatku kozího dobytka v Norsku a dalších severských zemích, byla tato jemná useň také zde pouţívaná k výrobě obuvi. Obr. 6. Koptské sandály a pantofle, patřící prvním egyptským křesťanům Za cenný zdroj informací, mohou být také povaţovány nálezy z Vendelských hrobů ve Švédsku. Jedním z nich je například bronzová deska zobrazující dva bojovníky v obuvi z teletiny. Je překvapivé, ţe na obuvi se nenachází ţádný náznak dekorativního proplétání, které se objevuje na přilbách bojovníků. Obr. 7. Bojovníci v obuvi z teletiny, Švédsko, 600 n. l. Hřbitov ve Vendelu v Upplandské oblasti se rozkládá na východním břehu řeky Fyris. Byli zde pohřbeni vládcové kmene Sveů, který dal jméno pozdějšímu Švédsku. Nacházejí se zde tři pohřební mohyly, dosahující výšky asi dvanácti metrů, které ukrývají ţárové

16 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 hroby s bohatými pohřebními předměty, jakými jsou zlaté šperky vykládané granátem a další. Tento objekt si udrţel své postavení aţ do doby vikingské jako centrum královské moci a zároveň slouţilo k pohanským náboţenským účelům Vikingové Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří podnikali mnohá válečná a loupeţná taţení do Evropy v století. Pro tyto země představovaly nájezdy obávaných Vikingů velké nebezpečí. Jejich původ sahá aţ k severní větvi Germánů a po celé Evropě měli Vikingové různé názvy. Ve Francii byli nazývání Normany, v Anglii Dány, v Německu Acomany a v Rusku a na území Byzanc to byli Varjagové. Zatímco toto období bylo pravděpodobně nejvíce vzrušující ve skandinávské historii, co se týká dokladů o obouvání Vikingů, zaznamenáváme jen málo dochovaných artefaktů. Snad větší mnoţství obuvi se nalezlo v zemích obléhaných Vikingy, neţ ve Skandinávii samotné. V těchto zemích je ale obtíţné určit, zda se jedná o obuv patřící Vikingům, či obuv původních obyvatel. Za ryze skandinávský typ můţeme povaţovat obuv s nepatrně zakřivenou (asymetrickou) podešví. Jeden z prvních s jistotou určených nálezů je kotníčková obuv, objevená v lýkových nádobách na přídi ztroskotané vikingské lodi v osadě Oseberg v Norsku. Tato obuv je zhotovena z koziny, která je velmi jemná a vhodná pro tvarování. K noze se připevňuje pomocí koţených řemínků, které jsou provlečeny otvory ve svršku Obr. 8. Pár kotníčkové obuvi, nalezené na vikingské lodi, Oseberg, 850 n. l..

17 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Středověk Období středověku se datuje pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku Po zániku západořímské říše se centrum kulturního a politického dění přesouvá do Evropy. Rozkvět zaznamenává především odvětví obchodu a řemesel. Důleţitou úlohu v této době hraje křesťanství v čele s katolickou církví. Středověk je vymezen do tří etap: o Raný středověk (přibliţně od konce 5. století do 11. století) o Vrcholný středověk (od počátku 11. století do počátku 14. století) o Pozdní středověk (14. století - (1493) 15. století) Raný a vrcholný středověk Koncem vikingské éry a vzestupu Novogorodu, zaznamenává Skandinávie poněkud menší vliv na východě. Centrum dění se tedy postupně v průběhu 11. století přesouvá z jihu na západ, spolu s křesťanskou misí Anglie a severního Německa. V Evropě vykonávali obuvníci své řemeslo zpravidla na panských dvorech či v klášterech, obuv svým střihem navazovala na římské vzory. Často to byla holeňová a kotníčková obuv, dále pak střevíce, sandály a nový typ, bohatě zdobená ceremoniální obuv. Tvar špice se postupně prodluţuje a zuţuje, barevnost této obuvi lze vidět i na dochovaných artefaktech, kde ovšem pozbývá svou původní sytost. Jiné zdroje, například tapiserie a obrazy naznačují širokou škálu jasných barev, kde převládá zejména červená, zelená, modrá, a některé zemité odstíny jako hnědé a černá. Pestrobarevná obuv nebyla pouze výsadou šlechty a panovníků, o čemţ svědčí obraz pastýřů ovcí z roku 1190, kteří jsou vyobrazeni v jasně modré nebo karmínové obuvi. Zaznamenáváme i nárůst počtu zachované obuvi, například v oblastech osad Lund, Bergen a Visby. Některá nízká a kotníková obuv mohla mít dodatečně přidán dílec kolem kotníku, pro větší ochranu. Takto upravená obuv se vyskytovala především v oblasti Trondheimu. Široký horní okraj se dostal i do některých švédských lokalit, kde byly tyto lemy zdobené tenkými zářezy, poukazující na to, ţe zastávaly výhradně dekorativní funkci. Těmito zářezy mohly být proplétány tenké řemínky, nebo nitě, u honosnější obuvi dokonce i ze zlata.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 18 Obr. 9. dětská obuv s dlouhým bočním švem a jemnými otvory v horním pásmu pro dekorativní proplétání, Lund, Švédsko, 12 století Jedním z hlavních rysů skandinávské obuvi z tohoto období je falešný šev na středu špice a dva, čtyři nebo dokonce šest řad prošití v různých barvách na horním okraji lemu obuvi. Prošívání se provádělo různými technikami (tunelový steh, kříţkový steh, plochý steh, rybí kost) a materiály (barevná useň, jemná vlákna ). Často se jedná o velmi sloţité ornamenty. Obr. 10. Detail ozdobné výšivky na usni, Bergen, Norsko Pozdní středověk Po slavném vikingském a raném a vrcholném středověkém období, nastává ve Skandinávii méně výrazná éra. Panování Magnuse Magnussona, švédského krále a dědice Norska, vedlo k přípravám cesty pro Kalmarskou unii v roce 1397, kdy bylo Norsko, Švédsko a Dánsko sjednoceno pod vládu dánské královny Margrete. Na pozadí této politické události se odehrávalo děsivé vylidňování způsobené morovou epidemií, která vypukla v letech 1349, kdy snad více neţ polovina populace ţijící na tomto území zemřela. Nevyhnutelným výsledkem byly obrovské sociální změny.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 Na prvním místě je důleţité zmínit, ţe zde bylo velice široké spektrum stylů, přestoţe ve čtrnáctém století došlo k mírnému poklesu. Jasné středověké barvy převládají i nadále, pouze černá je dle protokolu nevhodná pro ţeny a ţlutá barva se stává obzvláště populární v patnáctém století. Nejpouţívanějším materiálem je kozina, které je v severských zemích dostatek. Obecně se dá říct, ţe je obuv bytelnější se silnější díky hovězinové podešvi. V patnáctém století začíná být obuv více extravagantní, objevují se typy s dlouhou protáhlou špicí nazývané soulier á la poulaine, dřevěné chrániče na obuv trippeny, dekorativně prořezávaná obuv a vysoká holeňová obuv pro zimní období. Dekorování svršků severské obuvi prošlo napříč celým obdobím středověku. Skandinávská obuv se od evropské liší tím, ţe přílišné protaţení obuvi není aţ tak extrémní, ale ostré špice se vyskytují v průběhu celého století. Obr. 11. a 12. Soulier á la poulaine s patnochem a pánská a dětská obuv s dekorativními ornamenty, Stockholm, 15. Století 1.4 Renesance Renesancí je označován umělecký sloh a historické období trvající od 14. do 17. století. Typickým rysem této epochy je návrat k antice, zesvětštění, humanismus a individualismus. Počátkem 16. století nastoupil roku 1523 do čela vlády Gustav Vasa, který zrušil Kalmarskou unii a zaloţil silný švédský stát a sním dědičnou monarchii. Nastávající reformace měly v těchto letech velký vliv na Skandinávii. Ve druhé polovině století došlo

20 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 k rozkvětu v oblastech hospodářství, obchodu a kultury, ale bylo to také období četných válečných konfliktů (severská sedmiletá válka v letech ). Na tyto nové tendence navazují také zásadní změny v obouvání. Svršek obuvi se stává těţší díky pouţívání méně ohebné usně, také podešev je mnohem bytelnější. Tyto změny si vyţádaly nový pohled na konstrukci obuvi. Barvy byly rovněţ v tomto období výrazné, nesměla chybět nezbytná černá, dále pak převládala červená a bílá. S příchodem usní ze Španělska, se barevná škála prosvětlila a rozšířila o pastelové tóny ţluté a světle oranţové. Základním materiálem na výrobu obuvi byla hovězina, ovšem v severských zemích převládala jelení a sobí useň. Zcela nový význam se přikládá vyuţití textilií, zejména hedvábného sametu s bohatým zdobením zlatými dracouny či výšivkami. Podešev a stélka byla usňová, stejně jako horní okraj podšívky. V Evropě se staly módou, kromě klasických střevíců, některé extravagantní modely, jakými byly například chopines s extrémně vysokou podešví či tzv. hubaté střevíce. Tato neobyčejná móda je k vidění také ve Skandinávii, a to u vyšší šlechty. Obr. 13. Renesanční střevíc s bohatou stříbrnou výšivkou, Skokloster, Švédsko, 16. stol 1.5 Baroko a rokoko Pojmem baroko či barok je označován umělecký a kulturní směr, který pohltil Evropu mezi roky 1600 a Pochází z Itálie v průběhu 17. a 18. století se rozšířil do celé Evropy. Baroko proniklo do všech uměleckých, filozofických, vědeckých a hospodářských oblastí. Toto období se vyznačovalo okázalostí, nepohodlím a uvolněnými mravy ale také bídou, morovými epidemiemi, válkami a rebeliemi. Baroko bylo posledním univerzálním a jednotným uměleckým stylem celé Evropy. 18. století se nese ve znamení rokoka a s ním rozvoj hospodářství, koloniální expanze, vynálezy a osvícenství.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 21 Základní typy obuvi v tomto období zahrnují holínky, střevíce s vysokým jazykem překrývajícím nárt, pantofle (domácí obuv), chrániče a kanadky. Obuv byla vyráběna převáţně na symetrických kopytech. V barevnosti začaly převaţovat odstíny hnědé nad tradiční černou. Ludvík XIV na svém dvoře zavedl obuv pro dvorní ceremoniály a salóny, která se vyznačovala červeným podpatkem, jakoţto symbolem aristokracie. Oblíbeným materiálem na výrobu především dámských a ceremoniálních střevíců byl hedvábný satén a samet. Obr. 14. a 15. Pánský sametový střevíc s bohatou výšivkou, Stockholm, 1620 a dámský sametový vyšívaný střevíc na přezku, Norsko, 1700 Usňové holínky s koţeným vrstveným podpatkem, který místy dosahovaly 4-6 cm, kvůli zaklesnutí do třmenů se staly nesmírně populární v období 30 leté války. Tento vojenský styl se od poloviny 17. století přizpůsobil dvorskému oděvu. Kornoutovitá manţeta sahající pod kolena, později i výš, slouţila také jako dekorativní prvek, do manţety se připínaly různé krajky a pentle. V extrémních případech dosahovala manţeta aţ 70 cm. Na některé typy holínek se pomocí řemínků a dekorativního dílce ve tvaru motýlích křídel připevňovaly ostruhy. Obr. 16. Holínky Karla X a jejich šablona, manžeta je vyrobena ze tří vrstev usně, Stockholm, 1660

22 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 Kulturní vliv i nadále do Skandinávie přichází z Francie, ovšem s okázalou rokokovou módou později soupeří móda anglická. Rostoucí prosperita vedla k potřebě zlepšit podmínky ve městech, kde na sebe nenechala dlouho čekat první dlaţba v Londýně Další města ji krátce na to následovala, coţ mělo také vliv na typy obuvi, která byla určena pro exteriér. Obdivuhodná, byla dovednost dam, které se naučily na nedokonalých dláţděných cestách bezpečně kráčet na velmi vysokých podpatcích. Podobné dláţděné ulice byly nalezeny ve finském městě Turku. Na pozadí všeobecné prosperity, elegance a pocitu svobody stál úpadek velké říše, kdy se mimo jiné prohlubovaly rozdíly mezi pohlavími, coţ se projevovalo také v obuvi. Očekávalo se, ţe ţena bude mít malé a elegantní nohy, ovšem dochované skandinávské modely jsou nohem širší a pohodlnější, neţ tomu bylo u francouzské obuvi. Vysoký tenký podpatek u dámské obuvi přetrvává i nadále, pánské střevíce zase zdobil menší špalíkový podpatek. Stejně jako tomu bylo v předchozích staletích i obuv toho 18. století je velmi málo praktická pro kaţdodenní nošení, a především není přizpůsobena místním klimatickým podmínkám. Nejpopulárnější barvou v severských zemích po celá staletí je červená, v kombinaci s lososově růţovou a slonovou kostí. Červené podpatky se nosily na mnoha úrovních společnosti aţ do konce rokoka. Dámský podpatek tvořil velmi kontrastní prvek, často potaţen bílou usní. Mezi materiály pouţívané na vršek obuvi patřil samet, brokát a hedvábí často v kombinaci se stříbrnými či sytě ţlutými aplikacemi a výšivkami. Oblíbeným funkčním i estetickým doplňkem byly spony a přezky rozličných tvarů a velikostí. V roce 1737 se v Helsinkách stala velice populární obuv z černého kordovánu s kontrastní bílou špicí. Důleţitou úlohu hrála také vojenská obuv, určená pro armádu. Byly to těţké boty vyrobené z voskované usně a tvarované valchováním. Obvyklým jevem této bytelné obuvi byla třívrstvá koţená podešev. Obr. 17. Uzavřený vzor přezkové obuvi pro Kalmarský regiment, 1726, Kalmar, Švédsko

23 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací století Počátek 19. lze ve Skandinávii povaţovat za výhradně přechodné období, je to doba zmatku a neklidu, napoleonských válek a doznívání Velké francouzské revoluce. Větší část Evropy a Středomoří se přidala do konfliktů, které přinesly nepředstavitelné změny. Tyto zdlouhavé války se staly podnětem pro velké vynálezy a rozvoj. Příchod průmyslové revoluce vyţadoval snadnější dopravu a kvalitnější silnice, zejména ve Švédsku došlo propojení jezer a vzniku četných vodních cest s kanálů. Vzhledem k zmatkům tohoto období a tolik očekávané svobodě, zaznamenáváme obrovskou rozmanitost stylů obuvi, které podléhaly přísné etiketě. Vyskytuje se velká škála barev a dokonce i některé nové materiály, jako je lesklá lakovaná useň. Tvar špice zpočátku navazuje na 18. stol, tedy ostrá špice, ale později se jiţ objevují špice oválné či hranaté. Podpatky u dámské obuvi opouštějí italský nepohodlný trend, vysokých a štíhlých podpatků, a nahrazují je niţší verzí (maximálně 1 1,5 cm), nebo je obuv zcela bez podpatku. Také pánská obuv se objevuje s niţšími podpatky. Podešve začaly být po dvou stech letech opět asymetrické. Podšívka v je severských zemích vyrobena z vlny, nebo bavlny, aby slouţila jako ochrana vůči chladnému podnebí. Obr. 18. Korunovační obuv královny Desiderie, 1829, Stockholm V průběhu tohoto rušného období došlo k přechodu od řemeslné a manufakturní výroby k výrobě tovární, k čemuţ významně přispěly nové vynálezy (šicí stroje, parní pohon). Kolem roku 1815 byl trh zaplaven francouzskou obuví, hromadně vyráběná jednoduchá obuv (nejčastěji balerína) rozšířila vývoz téměř do celého světa, nevyjímaje Evropy, Ruska, Severní a Jiţní Ameriky a Austrálie. Mezi nejpouţívanější barvy patřila zpravidla u muţů černá, u dam pak bílá, bronzová, doplněné o pastelové odstíny růţové, fialové, sma-

24 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 24 ragdové, modré a další. Základními typy obuvi byly střevíce, polobotky, kotníčková obuv, holínky, pérka, gumové přezůvky (galoše), pánové dále se nosili psí dečky, které chránily obuv před vlhkem a chladem a pevnou holeňovou obuv, takzvané wellingtonky, dámy zase nosily slipry, baleríny nebo pantoflíčky. Obr. 19. a 20. Pánská holeňová obuv, zvaná welingtonky, Stockholm, 1853, pánská vyšívaná obuv, Stockohlm, 1850 Kolem roku 1860 prochází dámský podpatek další změnou a podstatně se zvyšuje. Tato móda přichází do severských zemí z Příţe, díky obuvníkovi jménem Francois Pinet. Ten v roce 1867 navrhl podpatek inspirující se Ludvíkovým, krčkovým podpatkem, který je velmi elegantní a dosahuje do výšky 6,5 cm. Obr. 21. Dámská kotníčková obuv, Francois Pinet, 1867

25 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací století V roce 1905 dochází k rozdělení Norska a Švédska. Finsko prochází obdobími útlaku a v prosinci 1917 konečně získává od Ruska svobodu. Zatímco ostatní severské státy si byly během první světové války schopny udrţet určitou neutralitu, Finové byli těţce ovlivněni omezením obchodu, coţ si vyţádalo přídělový systém. Následkem těchto událostí na sebe občanská válka ve Finsku v letech nenechala dlouho čekat. Kolem roku 1920 zavládá pocit optimismu a pomalé oţivení, ovšem aţ do chvíle, neţ na Skandinávii začne doléhat evropsko-americká krize, která trvala aţ do třicátých let. Právě tato chybějící prosperita se vrací vzestupem Hitlerovy moci, kdy nacistické Německo zahájilo druhou světovou válku ( ). Finsko, obsazené německými vojáky vedlo mezi léty válku proti Rusku. Po ukončení druhé světové války se jen velmi pomalu díky válečným reparacím vrací Finsko do původního stavu. Ve Švédsku končí vláda Gustava V. a norský král Haakon si bere za ţenu anglickou manţelku, coţ je důsledkem anglického vlivu jak v módě, tak v obouvání. Hlavní vlna inspirace ovšem bezesporu přichází ze Spojených států amerických. Americká móda se šíří do celého západního světa díky novým filmovým snímkům, které vznikají v Hollywoodu. Také většina strojů pro obuvnický průmysl je dováţena z U.S.A. Na přelomu 19. a 20. století století se v oblibě stále udrţují odstíny hnědé a bronzové. Pro letní měsíce je nejvíce populární bílá barva (silný vliv z U.S.A.). Další barevné kombinace jiţ podléhají aktuálním módním trendům. Nepřetrţitý vývoj v oblasti materiálů obohacuje obuvnický průmysl o syntetické materiály, gumovou podešev a inovativní způsoby v oblasti koţeluţství. Levnější typy obuvi se vyrábějí z textilu, vlny nebo pryţe (galoše). Na podešve a podpatky se nejčastěji pouţívá kov, korek, dřevo nebo pryţ. Novinkou v tomto období je pouţití zdrhovadla k uzavírání obuvi, a to především u zimní obuvi. Velice módní se stává otevřená pásková obuv, určená pro kaţdodenní nošení, ale také pro slavnostní příleţitosti. Také podpatek prochází několika změnami od extrémně vysokého (španělský podpatek) přes klasický krčkový aţ po velice nízký špalíkový podpatek. Svršky dámských lodiček a střevíců často zdobí perforace, proplétání a drobné aplikace.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 26 Obr. 22. Dámské proplétané opánky, Finsko, U pánských polobotek se z hlediska konstrukce zpravidla pouţívá rámového výrobního způsobu. Dochází také k rozlišení obuvi podle aktivit, vyrábí se například obuv tenisová, golfová, lovecká, taneční a další specifické modely. Jedním z oblíbených typů obuvi jsou takzvané balmoralky, název této obuvi je odvozen od venkovského šlechtického sídla anglické královny Viktorie, která podobný typ obuvi na svém zámku Balmoral pouţívala. Také holínky v období 20. století neztrácejí ve Skandinávii na popularitě. Pánská holeňová obuv, nejčastěji sahající aţ ke kolenům, se stává nezbytným doplňkem při rybolovu a jízdě na koni. Obr. 23. Reklama na pryžové galoše, Finsko, 1913

Hračka. Filip Močička

Hračka. Filip Močička Hračka Filip Močička Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou tvorby hračky, přesněji řečeno tvorbou autorské stolní hry s důrazem na strategické uvaţování. Teoretická část

Více

Zpracování přírodních materiálů

Zpracování přírodních materiálů Zpracování přírodních materiálů Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Návaznost na Školní Vzdělávací Plán (ŠVP)... 4 Průřezová témata realizovaná v tomto produktu... 6 Informace pro učitele...

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2010 HANA PLZÁKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

Dekonstrukce v konstrukci. Tereza Mašlaňová

Dekonstrukce v konstrukci. Tereza Mašlaňová Dekonstrukce v konstrukci Tereza Mašlaňová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám pojmy konstrukce a dekonstrukce v oděvu. Teoretickou část jsem logicky rozdělila na dva oddíly.

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Tereza Markusová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Vliv památek UNESCO na cestovní ruch vybraného regionu

Vliv památek UNESCO na cestovní ruch vybraného regionu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Vliv památek UNESCO na cestovní ruch vybraného

Více

Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby. Ondřej Baťa

Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby. Ondřej Baťa Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby Ondřej Baťa Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je charakterizovat konzumní společnost, určit příčiny jejího vzniku a analyzovat její

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Veronika Petrţelová IV.ročník prezenční magisterské studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Více

móda obuv doplňky trendy business retail

móda obuv doplňky trendy business retail móda obuv doplňky trendy business retail ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2014 www.textil-obuv.cz Editorial Svět textilu & obuvi ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, po dvou měsících se Vám opět dostává do rukou další vydání odborného

Více

Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU

Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU Lenka Šenkýřová IX. A Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2010/2011 Prohlášení.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Institut tropů a subtropů. Katedra ekonomického rozvoje

Česká zemědělská univerzita v Praze. Institut tropů a subtropů. Katedra ekonomického rozvoje Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů Katedra ekonomického rozvoje TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ A JEHO INDIKÁTORY NA PŘÍKLADU SPOJENÝCH STÁTŮ MEXICKÝCH Diplomová práce Diplomantka:

Více

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK Michaela Vrbová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ludmila Pleskotová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ludmila Pleskotová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Ludmila Pleskotová Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vliv reklamy na spotřební chování lidí Ludmila Pleskotová Bakalářská práce 2009

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce 2015 Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

Satori. Kamila Kmetíková

Satori. Kamila Kmetíková Satori Kamila Kmetíková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Satori poznání. Slovo, které nese nejen název bakalářské práce, ale především nejlépe vystihuje zvolenou tématiku. Zabývám se problematikou zen-buddhismu

Více

Marketingová strategie mobilních operačních systémů. Filip Ševčík

Marketingová strategie mobilních operačních systémů. Filip Ševčík Marketingová strategie mobilních operačních systémů Filip Ševčík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové strategie nejvýznamnějších mobilních operačních systémů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU diplomová práce Autor: Vedoucí diplomové práce: Bc. Zdeněk Zátopek

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Cesta oděvu Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Adéla Dvořáková Lucie Vinařská Tereza Stachová Lucie Zemanová 1

Více

NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII.

NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII. RUDOLFÍNSKÁ AKADEMIE NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII Závěrečná práce Praha 2011 Autor: Ing. Jan Dalecký OBSAH

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny Bakalářská práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny Bakalářská práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie Scénografie Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny Bakalářská práce Autor práce: Jan Zapletal Vedoucí práce:

Více

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy Vladan Krásný Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy se zabývá problematikou

Více

Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu Dena v Jihlavě

Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu Dena v Jihlavě SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingový výzkum v místním cestovním ruchu na příkladu penzionu

Více

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Diplomová práce 2010 Tomáš Kouba Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více