Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 744/2006 ZM 27 Volba návrhové komise ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení: - předseda: p. Petr Marvan - členové: p. Mgr. Libuše Motanová p. Stanislav Střílka 745/2006 ZM 27 Program zasedání ZM ZM po projednání schválilo program zasedání ZM. 746/2006 ZM Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 2. Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští ze sledování tato svá usnesení: 501/2005-ZM 18, 532/2005-ZM 19, 631/2006-ZM 22, 668/2006-ZM 23, 669/2006-ZM 23, 671/2006-ZM 23, 682/2006-ZM 23, 683/2006-ZM 23, 684/2006-ZM 23, 687/2006-ZM 23, 688/2006-ZM 23, 701/2006-ZM 25, 702/2006-ZM 25, 703/2006-ZM 25, 704/2006-ZM 25, 705/2006-ZM 25, 1

2 706/2006-ZM 25, 707/2006-ZM 25, 708/2006-ZM 25, 709/2006-ZM 25, 710/2006-ZM 25, 711/2006-ZM 25, 712/2006-ZM 25, 713/2006-ZM 25, 715/2006-ZM 25, 716/2006-ZM 25, 717/2006-ZM 25, 718/2006-ZM 25, 719/2006-ZM 25, 721/2006-ZM 25, 722/2006-ZM 25, 723/2006-ZM 25, 724/2006-ZM 25, 725/2006-ZM 25, 727/2006-ZM 25, 731/2006-ZM 25, 732/2006-ZM 25, 734/2006-ZM 25, 735/2006-ZM 25, 736/2006-ZM 25, 737/2006-ZM 25, 738/2006-ZM 25, 739/2006-ZM 26, 740/2006-ZM 26, 741/2006-ZM 26, 742/2006-ZM 26, 743/2006-ZM Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k /2006 ZM 27 Schválení změny č. 1 ÚPD města Lipník n/b 1. ZM bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu. 2. ZM vymezuje závaznou část změny č. 1 územního plánu města Lipník nad Bečvou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 3. ZM po projednání schvaluje: a) Vyhodnocení připomínek a námitek tvořící přílohu č. 2 tohoto usnesení, mimo opatření bodu č. 11 ve vyhodnocení připomínek DOSS a mimo opatření bodu č. 7 ve vyhodnocení ostatních subjektů. b) Návrh změny č.1 územního plánu města Lipník nad Bečvou. c) OZV č. 7/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou č. 3/2005, O závazných částech Územního plánu města Lipník nad Bečvou. 4. ZM ukládá starostovi zajistit vypracování čistopisu návrhu změny č. 1 územního plánu a vyvěšení OZV. T: ihned 748/2006 ZM 27 Změna č. 3 územního plánu města Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) pořízení změny č. 3 územního plánu města Lipník nad Bečvou, b) požadovat po žadateli uhrazení ceny za pořízení změny č. 3 územního plánu města Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi zajistit: a) vypracování Zadání změny č. 3 územního plánu Lipník nad Bečvou, T: b) zpracování změny č.3 územního plánu Lipník nad Bečvou. 2

3 749/2006 ZM 27 Schválení regulačního plánu Zelinka 1. ZM bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu. 2. ZM vymezuje závaznou část regulačního plánu Zelinka, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 3. ZM po projednání schvaluje: a) Vyhodnocení připomínek a námitek tvořící přílohu č. 2 tohoto usnesení. b) Návrh regulačního plánu Zelinka. c) OZV č. 8/2006 o závazných částech regulačního plánu Zelinka. 4. ZM ukládá starostovi zajistit vyvěšení OZV. T: ihned 750/2006 ZM 27 Program regenerace městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou, období ZM po projednání schvaluje Program regenerace městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou na období ZM ukládá starostovi zajistit zaslání Program regenerace městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou na období na Ministerstvo kultury ČR. T: /2006 ZM 27 Pomoc EHP a Norska České republice 1. ZM po projednání schvaluje: a) podání žádosti Města Lipník nad Bečvou do Finančních mechanismů EHP a Norska na Obnovu jižní a západní části okruhu městského opevnění, b) spolufinancování projektu ve výši 15% celkových nákladů akce (tj. cca ,- Kč), včetně jeho financování na počátku a v průběhu realizace, c) Partnerské smlouvy s jednotlivými partnery projektu. 2. ZM pověřuje starostu podpisem žádosti o grant z Finančních prostředků EHP a Norska včetně jednotlivých příloh. T:

4 752/2006 ZM 27 Zásady grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti ZM po projednání schvaluje Zásady grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti, dle přílohy, s účinností od /2006 ZM 27 Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace převzetí zřizovatelské funkce ZM po projednání stáhlo předložený materiál z programu jednání. 754/2006 ZM 27 Příspěvek na stravování - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 1. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace pro Základní školu a Mateřskou školu Sluníčko s. r. o., dle přílohy. 2. ZM ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace. T: /2006 ZM 27 Smlouva o poskytnutí dotace 1. ZM po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na financování provozních výdajů Sociálních služeb, příspěvková organizace, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou v roce ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. T: ZM přijímá dotaci ve výši stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace, tj. ve výši ,- Kč. 4

5 756/2006 ZM 27 Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o., dodatek č. 3 ke zřizovací listině Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o., dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZM po projednání: a) schvaluje, dle přílohy: - Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, b) pověřuje starostu podpisem dodatků ke zřizovacím listinám. T: /2006 ZM 27 Činnost kontrolního výboru 1. ZM po projednání bere na vědomí zápis kontrolního výboru o provedené kontrole dodržování pravidel pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Městem Lipník nad Bečvou. 2. ZM po projednání bere na vědomí zápis kontrolního výboru o provedené kontrole postupu při odstraňování vraků motorových vozidel ve Městě Lipník nad Bečvou. 3. ZM po projednání bere na vědomí zápis kontrolního výboru o provedené kontrole zajištění a evidence výběrových řízení v působnosti odboru regionálního rozvoje a provádění metodiky ostatních výběrových řízení města. 758/2006 ZM 27 Zpráva o činnosti finančního výboru ZM po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za období od do /2006 ZM 27 Rozpočtové opatření č ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,30 Kč v následujícím členění: 5

6 a) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3636, pol. 3121, přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, b) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3612, pol. 2132, příjmy z pronájmu ost. nemovitostí byty, Kč ,00 v 3613, pol. 2132, příjmy z pronájmu ost. nemovitostí nebyt. prostory, - na straně výdajů navýšení v org. 400: Kč ,00 v 3612, pol. 5151, vodné, stočné byty, Kč ,00 v 3612, pol. 5152, teplo byty, Kč ,00 v 3612, pol. 5154, el. energie byty, Kč ,00 v 3612, pol. 5162, služby telekomunikací (telefony ve výtazích) byty, Kč ,00 v 3613, pol. 5151, vodné, stočné nebyt. prostory, Kč ,00 v 3613, pol. 5152, teplo nebyt. prostory, Kč ,00 v 3613, pol. 5153, plyn nebyt. prostory, Kč ,00 v 3613, pol. 5154, el. energie nebyt. prostory, Kč ,00 v 3613, pol. 5166, revize nebyt. prostory, c) - na straně příjmů navýšení: Kč ,80 v pol. 4216, ÚZ , ost. inv. přij. dotace ze SR rekonstr. cest v MPR (MMR), Kč ,19 v pol. 4218, ÚZ , inv. převody z NF rek. cest v MPR (Phare), Kč ,00 v pol. 4222, inv. přijaté dotace od kraje cyklostezka Hájkem, Kč ,31 v 3612, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí byty, - na straně výdajů navýšení: Kč ,80 v org. 415, 2212, pol. 6121, orj. 61, ÚZ , rek. cest v MPR (MMR), Kč ,19 v org. 415, 2212, pol. 6121, orj. 61, ÚZ , rek. cest v MPR (Phare), Kč ,00 v org. 415, 2219, pol. 6121, cyklostezka Hájkem, Kč ,00 v org. 410, 3635, pol. 6130, výkupy pozemků pod skládkou, Kč ,00 v org. 415, 3636, pol. 6319, ost. inv. dot. podnik. subjektům PZ III., Kč ,00 v org. 410, 3635, pol. 6130, výkupy pozemků Souhradní, - na straně výdajů snížení v org. 415: Kč ,69 v 2212, pol. 6121, orj. 61, rekonstrukce cest v MPR (město), d) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3612, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí byty, Kč ,00 v 3613, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí, Kč ,00 v 3635, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, - na straně výdajů navýšení: Kč ,00 v org. 410, 3631, pol. 5154, veřejné osvětlení, Kč ,00 v org. 340, 3313, pol. 5331, neinv. přísp. zř. PO opravy na Hranické, e) - na straně příjmů navýšení, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4216, ost. inv. přij. dotace ze SR MMR infrastruktura PZ III., f) - navýšení na straně výdajů v org. 415, 3636: Kč ,00 v pol. 6121, ÚZ , vybudování infrastuktury v PZ III. MMR, Kč ,00 v pol. 6121, vybudování infrastuktury v PZ III. město. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

7 760/2006 ZM 27 Rozpočtové opatření č ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,44 Kč v následujícím členění: a) - na straně příjmů navýšení, ÚZ : Kč ,87 v pol. 4216, ost. inv. přij. dotace ze SR rekonstr. cest v MPR (MMR), - na straně výdajů navýšení v org. 415, ÚZ : Kč ,87 v 2212, pol. 6121, orj. 61, rekonstrukce cest v MPR (MMR), - na straně příjmů snížení: Kč ,31 v 3612, pol. 3112, příjmy z prodeje bytů, Kč ,00 v 3613, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí, Kč ,00 v 3635, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, - na straně výdajů snížení v org. 415: Kč ,24 v 2212, pol. 6121, orj. 61, rekonstrukce cest v MPR (město), b) - na straně výdajů přesun v org. 362: Kč ,00 z 4312, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO, Kč ,00 na 4312, pol. 6351, investiční dotace zříz. PO. 2. RM ukládá starostovi zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2006 ZM 27 Dodatek č. 2 k Zásadám pro sestavování rozpočtu Města Lipník nad Bečvou ZM po projednání schvaluje dodatek č. 2 k Zásadám pro sestavování rozpočtu Města Lipník nad Bečvou schválených zastupitelstvem města dne usn. č. 304/2004 ZM /2006 ZM 27 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. ZM po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 9/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit vyvěšení obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou. T:

8 763/2006 ZM 27 Obecně závazná vyhláška Města Lipník nad Bečvou č. 10/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Lipník nad Bečvou č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 10/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit vyvěšení obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou. T: /2006 ZM 27 Zpráva o stavu odpadového hospodářství za rok 2005 ZM po projednání bere na vědomí zprávu o stavu odpadového hospodářství za rok /2006 ZM 27 Souhlasné prohlášení 1. ZM po projednání schvaluje vydání souhlasného prohlášení dle ustanovení 36 odst. 5 písm. a) vyhl. č. 190/1996 Sb., ve znění Vyhlášky č. 179/1998 Sb. ve věci vzniku vlastnického práva Města Lipník nad Bečvou k předmětnému pozemku dle ustanovení 1 zák.č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. 2. ZM ukládá starostovi podat Ministerstvu obrany ČR prostřednictvím VUSS Olomouc žádost o vydání souhlasného prohlášení ve věci zániku vlastnického práva České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu ve prospěch Ministerstva obrany, se sídlem v Praze Hradčany, Tychonova 221/1 k pozemku parc.č trvalý travní porost v k.ú. Lipník nad Bečvou. T: ZM pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlášení. T:

9 766/2006 ZM 27 Změna katastrální hranice mezi k.ú. Loučka a k.ú. Lipník nad Bečvou ZM po projednání schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Loučka a katastrálním územím Lipník nad Bečvou dle předloženého situačního plánu. 767/2006 ZM 27 Prodej bytové jednotky č. 27 v domě č.p. 1247, ul. Zahradní v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 27 v domě č.p. 1247, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou situovaném na pozemku parc.č. st.2142 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2142 v k.ú. Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město paní Elvíře Vassilieva,., za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. Kupující bere na vědomí, že přechodem vlastnického práva vstupuje do všech práv a povinností vlastníka bytu, a to zejména podílet se na opravách a údržbě společných částí objektu ve výši svého spoluvlastnického podílu. Předpokládaný podíl nákladů vlastníka této bytové jednotky na zateplení domu a generální opravě výtahu činí dle rozpočtu na opravy cca ,- Kč (předpokládané provedení oprav v průběhu roku 2006 a 2007). Převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši ,- Kč, která byla kupující složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním kupující nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T:

10 768/2006 ZM 27 Prodej objektu k bydlení č.p. 83 situovaného na pozemku parc.č. st.155 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej objektu k bydlení č.p. 83 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc.č. st.155 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Ireně Patkaňové a slečně Lence Patkaňové,. (do id. spoluvlastnictví, každá id. ½ nemovitosti), a to za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši ,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Upozornění: - nemovitost, která je předmětem převodu, se nachází v městské památkové rezervaci, - objekt č.p. 83 je nemovitou kulturní památkou a budoucí vlastník této nemovitosti je povinen při její správě respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, - v objektu se nachází 5 bytových jednotek užívaných nájemci a nebytový prostor užívaný na základě smlouvy o výpůjčce do doby schválení prodeje objektu č.p. 83, ul. Nerudova v Lipníku nad Bečvou. Toto upozornění bude zapracováno do kupní smlouvy. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T:

11 769/2006 ZM 27 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností ŠUM & KON Lipník nad Bečvou, s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Hrnčířská 323 (jako budoucí kupující), jejímž předmětem bude prodej: - části garáže o výměře cca 80 m 2 s částí pozemku parc.č. st.277/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 80 m 2, - jiné stavby č.p s částí pozemku parc.č. st.485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 820 m 2, - jiné stavby s částí pozemku parc.č. st.277/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 700 m 2, (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1, ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců po splnění následujících podmínek: po vyhotovení geometrického plánu, vybudování oplocení, provedení rekonstrukce střešních krytin, výměny oken a dveří a provedení fasád na předmětných nemovitostech, a to na náklady budoucí kupující, - jistota ve výši ,- Kč, která byla budoucí kupující složena na účet města bude považována za zálohu kupní ceny, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupující nedojde k podpisu kupní smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Upozornění: Nebytové prostory v objektu situovaném na pozemku parc.č. st.277/3 jsou v současné době v nájmu. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T:

12 770/2006 ZM 27 Prodej nemovitostí v ul. Jezerská v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej níže uvedených nemovitostí manželům Romanu Hradilovi,. a Jitce Hradilové,., a to prodej: - objektu občanské vybavenosti bez čísla popisného a čísla evidenčního nacházejícího se na pozemku parc.č. st.731 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. st.731 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 242 m 2 za dohodnutou cenu ,- Kč, - části pozemku parc.č. st.730 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 211 m 2 (dle přiloženého geometrického plánu je tato část označena jako díl d ) za dohodnutou cenu 120,- Kč/m 2, tj ,- Kč, - části pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha o výměře 404 m 2 (dle přiloženého geometrického plánu je tato část označena jako díl c ) za dohodnutou cenu 120,- Kč/m 2, tj ,- Kč, - části pozemku parc.č. 3500/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 18 m 2 (dle přiloženého geometrického plánu je tato část označena jako díl a ) za dohodnutou cenu 50,- Kč/m 2, tj. 900,- Kč, - části pozemku parc.č. 3503/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 48 m 2 (dle přiloženého geometrického plánu je tato část označena jako díl b ) za dohodnutou cenu 50,- Kč/m 2, tj ,- Kč (dle geometrického plánu č /2006 jsou díly a, b, c a d nově označeny jako parc.č. 4092/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 681 m 2 ) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, k této ceně bude připočteno ocenění trvalých porostů a venkovních úprav na výše uvedených pozemcích, které činí ,- Kč, dohodnutá kupní cena tedy činí celkem ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - v případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatelé uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši ,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckých posudků, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. 12

13 Upozornění: - na pozemku parc.č. st.730 zastavěná plocha a nádvoří se nachází podzemní zařízení kabel NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8, - na pozemku parc.č. st.732/3 se nachází plynovodní přípojka k objektu situovanému na pozemku parc.č. st.731. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do smlouvy o budoucí kupní smlouvě a do kupní smlouvy. Účelová komunikace na částech pozemků parc.č. 3500/1, parc.č. st.730 a parc.č. st.732/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou (dle geometrického plánu č /2006 nově označených jako parc.č. 4092/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou) zůstane ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou a bude sloužit k zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem, které jsou předmětem převodu. Tato skutečnost bude zapracována do kupní smlouvy. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2006 ZM 27 Prodej pozemků v k.ú. Loučka - Hejnice 1. ZM po projednání schvaluje prodej: - části pozemku ve ZE-PK parc.č. 967/1 o výměře 801 m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl i ) - části pozemku ve ZE-PK parc.č. 1052/1 o výměře m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl g ) - části pozemku ve ZE-PK parc.č. 1052/2 o výměře m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl j ) - části pozemku ve ZE-PK parc.č. 1052/3 o výměře m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl h ) - části pozemku ve ZE-PK parc.č. 1052/7 o výměře 363 m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl k ) - části pozemku ve ZE-PK parc.č. 1052/8 o výměře 128 m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl l ) - části pozemku ve ZE-PK parc.č. 1052/6 o výměře m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl m ) - části pozemku parc.č. 1052/5 lesní pozemek o výměře 217 m 2 (dle přiloženého GP se jedná o pozemek nově označený jako parc.č. 1052/28) - části pozemku parc.č. 966/7 trvalý travní porost o výměře 814 m 2 (dle přiloženého GP je tato část pozemku nově označena jako parc.č. 966/33) vše v k.ú. Loučka akciové společnosti AGROCHOV JEZERNICE, se sídlem Jezernice 42 za dohodnutou cenu ve výši ,- Kč. 13

14 Kupující uhradí: - kupní cenu, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši ,- Kč, která byla kupující složena na účet města bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady za vyhotovení znaleckého posudku do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Na pozemcích se nachází: - nadzemní zařízení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8 - podzemní vedení telekomunikační sítě ve správě Telefónica 02 Czech republic, a.s., se sídlem v Praze, Olšanská 55/5 - hlavní vodovodní řad ve správě VaK Přerov, a.s., se sídlem v Přerově, Šířava 483/21 3. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2006 ZM 27 Částečná revokace usnesení č. 182/2003 ZM 7 ze dne Prodej částí pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání: A) schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 182/2003 ZM 7 ze dne týkající se vyhlášení záměru prodeje: - části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 150 m 2 (viz situační plán 5) v k.ú. Lipník nad Bečvou, - části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 200 m 2 (viz situační plán 6) v k.ú. Lipník nad Bečvou, B) schvaluje prodej: a) části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 383 m 2 (viz situační plán 1) v k.ú. Lipník nad Bečvou, Českému svazu chovatelů poštovních holubů ZO Lipník nad Bečvou 4, se sídlem Lipník nad Bečvou za dohodnutou kupní cenu 22,- Kč/m 2, tj. celkem 8.426,- Kč přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: 14

15 - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Upozornění: V blízkosti předmětných pozemků vede potrubí vodovodního řadu DN 100. b) části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 263 m 2 (viz situační plán 2) v k.ú. Lipník nad Bečvou, manželům Radomíru a Dagmar Terberovým,... za dohodnutou kupní cenu 22,- Kč/m 2, tj. celkem 5.786,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Upozornění: V blízkosti převáděných nemovitostí se nachází energetické zařízení nadzemní zařízení VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a kupující se zavazuje toto zařízení respektovat. C) neschvaluje prodej části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 300 m 2 (viz situační plán 4) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Patriku Přívorovi,.. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupních smluv. T: ZM ukládá starostovi informovat p. Přívoru o neschválení prodeje požadovaných pozemků. T:

16 773/2006 ZM 27 Smlouva o budoucí kupní smlouvě 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Bytovým družstvem Osecká, se sídlem Lipník nad Bečvou I Město, nám. T. G. Masaryka 89, IČ: , zastoupené předsedou představenstva Mgr. Tomášem Maliňákem (jako budoucím prodávajícím) a Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem převodu je: - byt č. 3/1 o velikosti 1+1 s příslušenstvím o celkové ploše 42,94 m 2 I. kategorie v 1. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1492, Osecká ulice, Lipník nad Bečvou. K bytové jednotce patří příslušenství umístěné mimo byt: sklep 3,57 m 2, - byt č. 3/2 o velikosti 2+1 s příslušenstvím o celkové ploše 80,17 m 2 I. kategorie v 1. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1492, Osecká ulice, Lipník nad Bečvou. K bytové jednotce patří příslušenství umístěné mimo byt: sklep 3,28 m 2, - byt č. 3/5 o velikosti 1+1 s příslušenstvím o celkové ploše 51,55 m 2 I. kategorie ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1492, Osecká ulice, Lipník nad Bečvou. K bytové jednotce patří příslušenství umístěné mimo byt: sklep 2,64 m 2, - nebytový prostor garáž č. 1/19 o ploše 22,06 m 2, která se nachází v 1. podzemním podlaží, v domě č.p. 1492, Osecká ulice, Lipník nad Bečvou, - nebytový prostor garáž č. 1/20 o ploše 20,22 m 2, která se nachází v 1. podzemním podlaží, v domě č.p. 1492, Osecká ulice, Lipník nad Bečvou, - nebytový prostor garáž č. 3/12 o ploše 21,74 m 2, která se nachází v 1. podzemním podlaží, v domě č.p. 1492, Osecká ulice, Lipník nad Bečvou - spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p a na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž velikost uvedených podílů bude vypočítána dle platných právních předpisů upravujících převod. Kupní cena za předmět převodu bude stanovena ve výši 1 za 1 m 2 podlahové plochy převáděných bytů a garáží. Prodej bude uskutečněn za podmínek, že: - dům č.p na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří, jakož i pozemek parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, bude ve vlastnictví budoucího prodávajícího, - byty č. 3/1 a 3/2 v 1. nadzemním podlaží a byt č. 3/5 ve 2. nadzemním podlaží a garáže č. 1/19, 1/20 a 3/12 v 1. podzemním podlaží domu č.p v k.ú. Lipník nad Bečvou, budou po právní i faktické stránce způsobilé k převodu kupní smlouvou, tj. zejména budou dle platných právních předpisů účinných v době, kdy bude kupní smlouva uzavírána, vedeny v příslušné evidenci katastrálního úřadu jako jednotky k převodu způsobilé, - budoucím prodávajícím bude zcela uhrazena kupní cena dle kupní smlouvy, kterou budoucí prodávající nabude od Města Lipník nad Bečvou dům č.p a pozemek parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, do svého vlastnictví, - budoucí kupující nebude mít dluh na nájemném a službách spojených s užíváním předmětu převodu a bude mít zcela uhrazeny veškeré splátky anuity. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T:

17 774/2006 ZM 27 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku parc.č. 173/87 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a manžely Zdeňkem a Ivanou Tomečkovými,. (jako budoucími kupujícími), jejímž předmětem bude prodej pozemku parc.č. 173/87 zahrada o výměře 664 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupní cena bude stanovena dle oceňovacího předpisu platného v době uzavření kupní smlouvy s tím, že pozemek bude posuzován jako nezastavěný, - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby rekreačního objektu umístěné na předmětném pozemku (resp. jeho části) budoucími kupujícími budoucímu prodávajícímu mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - jistota ve výši 500,- Kč, která byla budoucími kupujícími složena na účet města bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 3 měsíců ode dne schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemci uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - pokud zájemci od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T:

18 775/2006 ZM 27 Prodej pozemků pod garážemi sídliště Dukla Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej: a) pozemku parc.č. st.1612 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Aloisovi a Věře Němcovým,. za dohodnutou cenu 3.670,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 200,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude bod 1.a) tohoto usnesení platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. b) pozemku parc.č. st.1275/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jindřichovi a Jaroslavě Sojákovým,. za dohodnutou kupní cenu 2.900,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 200,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude bod 1.b) tohoto usnesení platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. c) pozemku parc.č. st.1275/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Zdeňce Pazderové,. za dohodnutou cenu 3.090,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: 18

19 Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 200,- Kč, která byla kupující složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude bod 1.c) tohoto usnesení platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupních smluv. T: /2006 ZM 27 Prodej částí pozemků parc.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha a parc.č. 178/2 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 21 m 2 (díl b ) a části pozemku parc.č. 178/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 134 m 2 (díl a ), dle přiloženého geometrického plánu jsou díly a a b nově označeny jako parc.č. 178/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 155 m 2, v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ing. Aslamovi a MUDr. Jarmile Aseemovým,., za dohodnutou cenu ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 1.000,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Pokud kupující od své žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 19

20 V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: Na předmětných částech pozemků se nachází: - kabely a zařízení společnosti UPC Česká republika, a.s., - teplovod kupující je povinen uzavřít s vlastníkem teplovodu smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude strpění rozvodného zařízení, zachování ochranných pásem, omezení nebo zákaz některých činností v nich provozovaných a zajištění vstupu a vjíždění na pozemek v souvislosti se zřizováním a provozem rozvodných zařízení. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2006 ZM 27 Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. st.1996 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej spoluvlastnického podílu 731/23216 k pozemku parc.č. st.1996 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Josefu a Boženě Kretkovým,. za dohodnutou cenu ve výši 1.342,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T:

21 778/2006 ZM 27 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě a Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků: - parc.č. 925 ostatní plocha silnice o výměře m 2, - parc.č. 924/1 ostatní plocha silnice o výměře 1583 m 2, - parc.č. 89/4 ostatní plocha silnice o výměře 657 m 2, - parc.č. 89/6 ostatní plocha silnice o výměře 32 m 2, - části pozemku parc.č. 944 ostatní plocha silnice o výměře m 2 (dle geometrického plánu č /2005 ze dne označené jako pozemek parc.č. 944/3) - části pozemku parc.č. 974 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 88 m 2 (dle geometrického plánu č /2005 ze dne označené jako pozemek parc.č. 974/2) vše v k.ú. Podhoří na Moravě a pozemků: - parc.č ostatní plocha silnice o výměře 3036 m 2, - parc.č. 2550/1 ostatní plocha silnice o výměře m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, s podmínkou, že současně bude realizován bezúplatný převod pozemků: - parc.č. 101/4 trvalý travní porost o výměře 76 m 2, - parc.č. st.46 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště o výměře 575 m 2, - parc.č. 53 zahrada o výměře 267 m 2 vše v k.ú. Podhoří na Moravě a pozemků: - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 259 o výměře 495 m 2, - parc.č. st.259 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště o výměře 388 m 2, - parc.č. 2604/1 ostatní plocha silnice o výměře m 2, - parc.č. 2604/4 ostatní plocha silnice o výměře 287 m 2, - parc.č. 2604/5 ostatní plocha silnice o výměře 581 m 2, - parc.č. 2604/6 ostatní plocha silnice o výměře 215 m 2, - parc.č. 2604/7 ostatní plocha silnice o výměře 60 m 2, - parc.č. 2604/8 ostatní plocha silnice o výměře 268 m 2, - parc.č. 2604/10 ostatní plocha silnice o výměře 923 m 2, - parc.č. 3995/84 ostatní plocha silnice o výměře 533 m 2, - parc.č. 3995/85 ostatní plocha silnice o výměře 92 m 2, - parc.č. 3995/86 ostatní plocha silnice o výměře 102 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - rozdíl v cenách převáděných nemovitostí nebude požadován žádnou ze smluvních stran, - smluvní strany uhradí rovným dílem náklady za vypracování smluv o bezúplatném převodu, náklady na vklad smluv o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a nabyvatel částí pozemků parc.č. 944 o výměře m 2 a parc.č. 974 o výměře 88 m 2 (pod silnicí III. tř., viz geometrický plán) v k.ú. Podhoří na Moravě uhradí náklady za vypracování geometrického plánu. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. T:

22 779/2006 ZM 27 Změna usnesení č. 435/2005 ZM 16 ze dne ZM po projednání schvaluje změnu usnesení č. 435/2005 ZM 16 ze dne týkajícího se schválení bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 955 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, a to změnu: a) podmínek bezúplatného převodu takto: Město Lipník nad Bečvou se zavazuje o nemovitost parc.č. 2643/3 ostatní plocha v katastrálním území Lipník nad Bečvou uvedenou ve smlouvě o bezúplatném převodu řádně pečovat, užívat ji v souladu s veřejným zájmem a neužívat předmět převodu ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani jej pronajímat, a to vše po dobu nejméně 10 let. Za porušení smluvně uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu. Bude-li takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitosti uvedená ve smlouvě o bezúplatném převodu, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní hodnotě. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Bude-li zjištění smluvní sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady, b) termínu podpisu smlouvy o bezúplatném převodu takto: T: ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. T: /2006 ZM 27 Směna pozemků v ul. Svat. Čecha v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje směnu pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha o výměře 30 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví pana Petra Hrdiny,. za pozemek parc.č. st.2930 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví pana Petra Hrdiny,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí nebude požadován žádnou ze smluvních stran, 22

23 Město Lipník nad Bečvou uhradí: - náklady za vyhotovení znaleckých posudků, - náklady spojené se sepsáním a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí, - daň z převodu nemovitostí. 2. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. T: /2006 ZM 27 Odkoupení pozemků lokalita Sudol v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) odkoupení částí pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o celkové výměře 639 m 2 (dle přiloženého geometrického plánu se jedná o pozemky nově označené jako parc.č. 3398/6 a parc.č. 3398/12) a části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 284 m 2 (dle přiloženého geometrického plánu se jedná o pozemek nově označený jako parc.č. 3398/14) v k.ú. Lipník nad Bečvou od pana Petra Jurečky,. za dohodnutou cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč. Město Lipník nad Bečvou uhradí: - prodávajícímu kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí, - náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí dle platných právních předpisů. Poznámka: U pozemku ZE-PK parc.č je v katastru nemovitostí evidováno věcné břemeno zřizování a provozování vedení telekomunikační sítě a jeho oprav a údržby ve prospěch společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 3 Strašnice, K Červenému dvoru 3269/25a. b) odkoupení částí pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o celkové výměře 331 m 2 (dle přiloženého geometrického plánu se jedná o pozemky nově označené jako parc.č. 3398/7 a parc.č. 3398/11) a části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o celkové výměře 3062 m 2 (dle přiloženého geometrického plánu se jedná o pozemky nově označené jako parc.č. 3398/5 a parc.č. 3398/13) od Ing. Marie Svozilové,., D.Ing. Mojmíra Růžičky,., MVDr. Hany Jančové,., za dohodnutou cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč. 23

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 23.03.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více