Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě"

Transkript

1 PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Identifikační údaje zadavatele Název: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČ : Adresa sídla: Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Michal Šmarda, starosta Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Dostál Telefon: Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci Název / obchodní firma : VIA ALTA a.s. IČ : Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat Kontaktní osoba : Okružní 963, Třebíč Ing. Jakub John Ing. Petr Doležal Telefon/fax: / Rozsah jednání jménem zadavatele Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Název Způsob zadání zakázky Druh veřejné zakázky ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Otevřené řízení Nadlimitní veřejná zakázka na služby 1

2 1. Základní údaje o veřejné zakázce Předběžné oznámení veřejného zadavatele bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne pod ev. číslem VZ Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne pod ev. číslem VZ a uveřejněno Informace o předmětu veřejné zakázky a technických aspektech díla CPV kód Druh služeb MJ Rozsah Zahradnické služby soubor Služby vysazování a údržby zelených ploch soubor Kácení stromů soubor 1 Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní provedení prací v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných ateliérem GREEN-ART - Irena Dundychová, Npor. Jana Lašky 3095, Havlíčkův Brod, v 11/2010, zak.č.9/2010, která je součástí této zadávací dokumentace. Dílo bude provedeno v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Součástí veřejné zakázky je zejména: provedení prací v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací pro všech 11 lokalit, a to včetně započítání nákladů na bezplatné vysazení nové zeleně, u které v průběhu doby realizace do konečného předání dílo dojde k uschnutí či k jiné újmě, a to až do doby konečného předání díla (do doby konečného předání bude vlastníkem díla vybraný dodavatel), dokumentace skutečného provedení ve dvou paré v případě odchýlení od původní projektové dokumentace, provedení propagačních opatření dle metodiky OPŽP, zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, zřízení, odstranění a zajištění zařízení místa realizace včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla, účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob uvedení všech povrchů dotčených pracemi do stavu požadovaného v projektové dokumentaci, popř. do původního stavu, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného, provedení přejímky díla (po jednotlivých lokalitách i konečné při předání díla) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce díla, jejich ošetřování, pojištění apod. zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a prohlášení o shodě při realizaci akce musí být respektovány veškeré požadavky orgánů státní správy a samosprávy obsažené zejména pak v Rozhodnutích o povolení kácení a ve vyjádření o pro lokalitu 1 zn. MUNMNM/357/2011/Kem-ŽP/př./R_ o pro lokalitu 2 zn. MUNMNM/365/2011/Kem-ŽP/př./R_ o pro lokalitu 3 zn. MUNMNM/360/2011/Kem-ŽP/př./R_ o pro lokalitu 4 zn. MUNMNM/383/2011/Kem-ŽP/př./R_ o pro lokalitu 5 zn. MUNMNM/364/2011/Kem-ŽP/př./R_ o pro lokalitu 6 zn. MUNMNM/363/2011/Kem-ŽP/př./R_ o pro lokalitu 7 zn. MUNMNM/362/2011/Kem-ŽP/př._ o pro lokalitu 8 zn. MUNMNM/382/2011/Kem-ŽP/př./R_ o pro lokalitu 9 zn. MUNMNM/361/2011/Kem-ŽP/př./R_

3 o o pro lokalitu 10 zn. MUNMNM/358/2011/Kern-ŽP/př./R_ pro lokalitu 11 zn. MUNMNM/359/2011/Kern-ŽP/př./R_ Předmětem díla je revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě a je rozdělená do 11 lokalit: OBLAST CIHELSKÉHO A KLEČKOVSKÉHO RYBNÍKA ALEJ U GYMNÁZIA A KD V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ KATOLICKÝ HŘBITOV - ROZŠÍŘENÍ OBORA, VČETNĚ ULICE BUDOVATELŮ, HORNICKÉ A LUČNÍ LOKALITA U NEMOCNICE - SÍDLIŠTĚ SÍDLIŠTĚ ULICE MÍROVÁ A FIGURÁKOVA LOKALITA ZA DPS VE SMĚRU NA BETLÉM LOKALITA ZA BĚLISKEM VE SMĚRU KE KOUPALIŠTI LOKALITA KE TŘEM KŘÍŽŮM KATOLICKÝ HŘBITOV EVANGELICKÝ HŘBITOV V rámci realizace díla jsou navrženy následující zásahy: kácení nemocných, suchých nebo konkurenčních stromů odstraňování náletových stromů a keřů zmlazování přestárlých keřů nové výsadby stromů a keřů konzervační ošetření stávajících stromů (zdravotním řezem, zdravotním a odlehčovacím řezem, výchovným řezem. Kosterní větve vícekmenů jsou zabezpečené proti rozlomení vazbou) zakládání nových trávníků Technické řešení pro základní zásahy v rámci realizace díla: 1. Pěstební zásahy Bude se jednat o kácení stávajících druhově a koncepčně nevhodných dřevin včetně jejich odvozu (odvoz do areálu zahradnictví na ulici Horní 330, pozemek p.č. 2036/9 v Novém Městě na Moravě) a odstranění stávajících pařezů, odstraňování náletové a nemocné zeleně apod. Navržené zásahy jsou specifikovány pro jednotlivé lokality v projektové dokumentaci. Z hlediska tzv. zdravotních či odlehčovacích řezů se bude jednat např. o odstraňování suchých větví, ošetření ran, dutin a pahýlů, zvýšení stability korun, vázání korun apod. 2. Výsadba stromů Za odstraněné dřeviny jsou navrženy náhrady ve formě výsadby nových stromů specifikované pro každou jednotlivou lokalitu. V přípravné fázi je nutné vytýčit inženýrské sítě. U stromů dodávaných s dodávaných s balem není třeba bal nijak upravovat, ani odstraňovat před výsadbou drátěné pletivo (černý drát, nikoli pozinkované) a obalový materiál např. jutu. Je třeba dbát na opatrnou manipulaci s živým rostlinným materiálem, k větším poraněním by nemělo docházet, stane-li se tak (např. při transportu), vniknou-li například větší rány, je vhodné zatřít je některým z prostředků na překrývání ran. Redukce kořenového systému bývá většinou prováděna již při vyzvednutí stromu a její realizace před výsadbou tedy není nutná. U kontejnerovaných rostlin se musí spirálovitě stočené, zaškrcené a uzlovité kořeny proříznout 2-3 x podélně zahradnickou žabkou a kořenová plst odstranit. Vytvoříme tak rány, z nichž kořeny snadno a rychle regenerují a které zamezí tvorbě rotujících kořenů v budoucnu. Při výsadbě se musí kořeny dřevin rozprostřít do jejich přirozené polohy. Manipulace se stromem je přípustná pouze za bal s pomocí zvedacích prostředků, ale nikoli za kmen stromu. Kořeny či kořenové baly je nutno ze všech stran prosypat, popř. obsypat zeminou či substrátem, který se pečlivě hutní, opatrně na bal a kořenový krček. Po prosypání kořenů či balů se dřeviny ve výsadbové jámě zalijí dostatečným množstvím vody, v případě sednutí se doplní substrát. Pro stromy se vyhloubí dostatečně velké jámy, které se vyhnojí tabletovým hnojivem (4 kusy hnojiva na 1 strom). Výsadba stromů bude provedena buď v podzimní (cca od září do zamrznutí) nebo jarní (od rozmrznutí do začátku rašení) sezoně. 3

4 Pro statické zajištění vysazovaných stromů se použijí buď dřevěné kůly, nebo jiné spolehlivé kotvení. Po výsadbě alejových stromů budou kmeny ochráněny před přímým účinkem slunečního záření (obalení jutovou tkaninou, která je chrání před přímou radiací, vysokými letními teplotami a vysycháním povrchových buněk). 3. Výsadba keřů Výsadby keřů jsou navrhovány jako souvislé plochy do předem připravených záhonů. V ploše záhonů bude nejprve kvalitně připravena půda spočívající v likvidaci plevelů (dvakrát a chemickou cestu). Půda bude řádně zpracována do hloubky minimálně 35 cm (rytím, frézováním, a dále se půda uhrabe). Keře se následně vysází do připravených jamek, kam budou předtím aplikovány hnojící tablety (2 tablety na keř). Hned po výsadbě bude provedeno mulčování povrchu kořenové mísy, jejího bezprostředního okolí a keřových skupin. Vrstva mulče nesmí být vyšší než cm. Vysazovaný rostlinný materiál musí být svou kvalitou ve shodě s předepsanou normou. Použije se zdravý fytopatologicky nezávadný materiál z ověřených školkařských zdrojů. Sazenice budou převážně v kontejnerech, výjimečně s balem o velikosti alespoň 40 cm (kromě výjimek u druhů, kde to není reálné). Celý záhon se po výsadbě zamulčuje vrstvou borky (drcené kůry jehličnatých stromů) ve vrstvě cm. Výsadby budou do 3 až 5 dnů po zamulčování chemicky ošetřeny proti vzcházení plevelů ze semene. 4. Zakládání trávníků Základem výsadby je dokonalá zahradnická příprava půdy před výsevem osiva, kdy budou odstraněny kameny a jiné nežádoucí předměty a pozemek bude urovnán tak, aby mohla být následně půda řádně prokypřena do hloubky cm příp. vylehčena pískem. Následně bude aplikováno zásobní hnojení fosforem a draslíkem do půdního profilu. V předseťové přípravě budou rovněž zapraveny potřebné živiny (NPK) v dávce 30-50g/m2. Po následném vzejití plevelů bude provedeno mechanické nebo chemické odplevelení pozemků (případně i opakovaně při dalším vzejití). Výsev může proběhnout od jara až do konce října s přihlédnutím k půdním a klimatickým podmínkám. Osivo bude vyséváno secím strojkem nebo ručně - na široko. Po výsevu se osivo lehce zapraví hráběmi do hloubky 2-3 mm, povrch půdy bude utužen a následně zavlažován (po celou dobu) až do vzejití travních rostlin. Specifikace rostlinného materiálu Vysazovaný rostlinný materiál musí být svou kvalitou ve shodě s předepsanou normou (ČSN DIN , FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin). Použije se zdravý fytopatologicky nezávadný materiál z ověřených školkařských zdrojů. Seznam použitých rostlin je uveden v projektové dokumentaci pro každou jednotlivou lokalitu. Zadavatel neposkytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Textová část zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele po zahájení zadávacího řízení Propagační opatření Dodavatel je povinen bezprostředně po zahájení prací nechat vyrobit a umístit v místě prací velkoplošný informační panel o o velikosti min. 5100/2400 mm. Požadavky na informační obsah budou vybranému dodavateli předány zadavatelem v den podpisu smlouvy o dílo. Před předáním díla bude velkoplošný informační panel nahrazen stálou informační tabulí o velikosti min. 300x400 mm (lokalitu pro umístění určí předem zadavatel). Přesný text a grafické znázornění stálé informační tabule bude vybranému dodavateli předán zadavatelem, a to na základě požadavku vybraného dodavatele vůči zadavateli. Instalace stálé informační tabule (tabulí) je předpokladem konečného předání díla. Náklady na výrobu a instalaci velkoplošného informačního panelu a stálé informační tabule není součástí výkazu výměr a vybraný dodavatel je povinen tento náklad uvést v položkách propagace projektu na souhrnném rozpočtovém listu výkazu výměr. 4

5 1.3. Požadavky na plnění veřejné zakázky 1) vybraný dodavatel musí mít sjednáno pojištění podnikatelských rizik ve formě pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností třetím osobě, a to ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. Vybraný dodavatele předloží originál pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu ke dni podepsání smlouvy o dílo. Nedodání smlouvy bude zadavatelem posuzováno jako neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy (podle 82 odst. 4 zákona) 2) vybraný dodavatel je povinen v rámci předání hotového díla v případě odchýlení od původní projektové dokumentace zabezpečit na své náklady vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení odsouhlasené dozorem zadavatele. Vybraný dodavatel předá takovou dokumentaci skutečného provedení ve dvou paré v tištěné podobě a v jednom paré v elektronické podobě ve formátech.pdf a.dwg. 3) vybraný dodavatel je povinen vést v průběhu prací prováděcí deník, do něhož bude zapisovat denně provedené práce, počet zaměstnanců, subdodavatele, počasí a další údaje potřebné pro posouzení podmínek realizace díla 4) vybraný dodavatel je (vzhledem k veřejnému charakteru lokalit, kde k provádění díla dochází) povinen dbát na bezpečnost práce i bezpečnost v okolí provádění díla. Vybraný dodavatel je povinen místo provádění díla každý den uklidit tzn. odklidit vytěžený materiál, odpadní hmotu apod. 5) v rámci provádění díla musí vybraný dodavatel plánovat práce s ohledem na období vegetačního klidu (zejména plánování těžebních a pěstebních zásahů) a s ohledem na vhodné období pro výsadbu či zakládání trávníků 6) vytěžené dřevo bude vybraným dodavatelem denně odvezeno a uloženo do areálu zahradnictví na ul. Horní 330, Nové Město na Moravě Místo plnění veřejné zakázky Místo plnění: kraj Vysočina / ORP Nové Město na Moravě / Nové Město na Moravě Místem realizace předmětu plnění veřejné zakázky je katastrální území města Nové Město na Moravě, dotčené pozemky jsou uvedeny v projektové dokumentaci Doba plnění veřejné zakázky Zahájení realizace díla: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel ve vztahu k dále uvedeným termínům plnění předpokládá uzavření smlouvy o dílo nejpozději do Konečné předání díla: Uchazeč je povinen v nabídce dodržet zadavatelem stanovený termín ukončení plnění veřejné zakázky, v případě nerespektování a nedodržení stanoveného termínu ve zpracované nabídce bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Termín konečného předání díla je stanoven s ohledem na vegetační období a bude dodržen ze strany vybraného dodavatele tzn. že k předání nesmí dojít dříve než ve stanoveném termínu. Dílčí termíny plnění díla: dílčí termín 1) Kácení stromů a nová výsadba stromů - bude dokončeno v termínu nejpozději do Během této doby bude ihned po dokončení kácení stromů zahájena výsadba nových stromů. dílčí termín 2) Výsadba keřů - bude dokončeno v termínu nejpozději do V případě nedodržení dílčích termínů plnění budou ze strany zadavatele uplatněny sankce, které jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou 3 zadávací dokumentace. 5

6 1.6. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Kč bez DPH 2. Údaje o zadávací dokumentaci 2.1. Součásti zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky a její realizaci, kterými se nicméně uchazeči při zpracování nabídky musí také řídit. Zadávací dokumentaci tvoří: 1) Textová část zadávací dokumentace 2) Kvalifikační dokumentace 3) Příloha 1 Projektová dokumentace Textové a výkresové podklady k realizaci díla v členění po jednotlivých lokalitách v elektronické formě je přiložena na CD. 4) Příloha 2 Krycí list nabídky v elektronické formě na CD 5) Příloha 3 Závazný návrh smlouvy o dílo v elektronické formě na CD 6) Příloha 4 Rozhodnutí o povolení kácení v jednotlivých lokalitách v elektronické formě na CD. Pokud zadávací dokumentace nebo nějaká část zadávacích podmínek obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které by vedly ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel umožňuje v těchto případech použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných materiálů nebo výrobků Poskytování zadávací dokumentace Písemnou žádost dodavatele o poskytnutí částí zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, je možno podat kdykoliv v průběhu lhůty pro podání žádostí. Žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (poštou, elektronicky podepsaným em, datovou schránkou) a musí být doručena na adresu: VIA ALTA a.s., Okružní 963, Třebíč Kontaktní osoba: jméno: Ing. Petr Doležal tel/fax: / Na základě žádosti dodavatele bude zadávací dokumentace odeslána či předána uchazeči nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti uchazeče Poskytování dodatečných informací, prohlídka místa plnění a) Písemná žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci (poštou, elektronicky podepsaným em, datovou schránkou) musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám příp. související dokumenty nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele. Zároveň zadavatel uveřejní dodatečné informace vč. přesného znění žádosti na profilu zadavatele. Žádosti o dodatečné informace adresuje na adresu: Ing. Petr Doležal VIA ALTA a.s., Okružní 963, Třebíč tel/fax: / Dodatečné informace k ZD vč. přesného znění žádosti budou současně odeslány všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 6

7 Zadavatel má právo na změnu či doplnění zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. Změnu zadávací dokumentace oznámí obdobně všech uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Zadavatel neorganizuje prohlídky místa plnění. V případě, že by si chtěl některý uchazeč přesto prohlédnout místo (popř. jednotlivé lokality) plnění v Novém Městě na Moravě, může tak učinit individuálně, neboť všechna místa a lokality jsou veřejně přístupné. b) Zjistí-li uchazeč, že některé informace uvedené v zadávací dokumentaci jsou nejasné resp. si odporují, je povinen si tuto nejasnost před podáním nabídky vyjasnit způsobem stanoveným v 49 zákona. Uchazeč je povinen veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti nalezené v zadávací dokumentaci projednávat pouze s kontaktními osobami, dotazy a požadavky na doplnění či opravu podkladů musí být podány v písemné formě (poštou, elektronicky podepsaným em, datovou schránkou) na výše uvedenou adresu. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k včasné a kompletní realizaci díla a zisk uchazeče. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cena na trhu v době určené pro realizaci díla. Nabídková cena bude stanovena jako cena»nejvýše přípustná«. Nabídková cena bude uvedena v CZK v následujícím členění: nabídková cena bez DPH (daně z přidané hodnoty), samostatně DPH (sazba DPH 20 %) a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz. příloha 2 zadávací dokumentace). Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč Postup při stanovení nabídkové ceny Uchazeči jsou při oceňování výkazů výměr respektovat veškeré technické, druhé, materiálové a jiné požadavky na jednotlivé oceňované materiály stanovené v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, v případě nesplnění této povinnosti bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení. Uchazeči stanoví cenu podle výkazu výměr, jež je nedílnou součástí přílohy 1 této zadávací dokumentace, s oceněním měrných jednotek za použití jednotkových cen. Změny v zadaném množství prací a připisování dalších položek uchazečem je nepřípustné. Takto provedené změny v soupisu prací znemožní objektivní vyhodnocení všech nabídek, a proto jsou důvodem pro vyřazení uchazeče ze zadávacího řízení. Uchazečem zpracovaný výkaz výměr bude zpracován tak, aby se mohl stát přílohou smlouvy o dílo. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr Podmínky překročení nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny s výjimkou zákonných změn sazeb DPH. 4. Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 5. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v samostatné části zadávací dokumentace, v Kvalifikační dokumentaci a jsou platné pro všechny žadatele. 6. Požadavky na složení jistoty K zajištění splnění povinností uchazeče je požadována v souladu s 67 zákona o veřejných zakázkách jistota ve výši Kč (slovy dvěstětisící korun českých). Jistotu uchazeč poskytne v souladu s ustanoveními 67 zákona. 7

8 V případě, že si uchazeč zvolí poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele, složí peníze na účet číslo: /0100, variabilním symbolem bude IČ uchazeče. Složení jistoty uchazeč prokáže v nabídce příslušným potvrzením a zároveň uvede v nabídce číslo účtu, na který požaduje peněžní jistotu vrátit Jistota musí být poskytnuta (připsána na účet zadavatele) nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Uchazeč ZAJISTÍ platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty. V případě, že dojde v rámci lhůty pro podání nabídek k jejímu prodlužování z různých důvodů, je uchazeč povinen adekvátně prodloužit, že také platnost listiny (bankovní záruka, formou pojištění záruky), kterou je jistota dokládána!!! V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí být originál bankovní záruky (záruční listiny) přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky (tzn. svázaná v nabídce) bude také dále kopie této záruční listiny, která zůstane součástí nabídky v archivu zadavatele i po navrácení originálu uchazeči po ukončení výběrového řízení. Vrácení bankovní záruky proběhne postupem, který je popsán v 67 zákona. 7. Subdodavatelský systém Výlučnou odpovědnost za poskytování řádného plnění nese vybraný dodavatel. Zadavatel stanovuje, že maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 30% z objemu nákladů akce (ve finančním vyjádření). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. Každý uchazeč uvede seznam všech subdodavatelů potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, jejich identifikační údaje, popis činnosti a podíl výkonů na provedení díla v tisících Kč bez DPH a v % vyjádření na celkovém plnění této veřejné zakázky. Informace o subdodavatelích uvedené uchazečem v nabídce budou přílohou smlouvy o dílo. V seznamu subdodavatelů uvedou uchazeči všechny subdodavatele (ve smyslu 17 písm. i) zákona), a ne pouze ty, prostřednictvím kterých zamýšlí uchazeč prokázat část kvalifikace ve smyslu ustanovení 51 odst. 4 zákona! Pokud uchazeč nebude zadávat žádnou část veřejné zakázky subdodavateli či subdodavatelům, doloží tuto skutečnost v rámci své nabídky písemným čestným prohlášením. Seznam subdodavatelů bude zpracován tak, aby se mohl stát přílohou smlouvy o dílo. V případě, že uchazeč zamýšlí prokázat část kvalifikace ve smyslu ustanovení 51 odst. 4 zákona prostřednictvím subdodavatele, v nabídce bude vždy doložena listina potvrzená dodavatelem i subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky (např. dohoda o budoucí spolupráci, smlouva o smlouvě budoucí apod.). Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná vždy pouze se souhlasem zadavatele. V případě, že jde o změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého uchazeč prokazoval splnění kvalifikace, je změna možná pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje požadovanou část kvalifikace min. ve stejném rozsahu. Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli seznam subdodavatelů v souladu s požadavky ustanovení 147a odst. 4 a 5 zákona. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Nicméně dodavatel, který nepodá nabídku v zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 8. Požadavky na zpracování nabídky a její obsah a) Nabídka bude předložena v 1 originále a v 1 kopii v písemné formě. b) Nabídka a veškeré doklady budou předloženy v českém jazyce. Postup pro dokládání kvalifikace v jiném než českém jazyce je obsažen v Kvalifikační dokumentaci. c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky, všechny listy nabídky včetně příloh doporučuje zadavatel řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou. 8

9 d) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. e) V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. f) Zadavatel uchazečům doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované níže g) Nebude-li nabídka obsahovat všechny požadované údaje, nebo nebude splňovat požadavky zadávací dokumentace, bude vyřazena z dalšího hodnocení. h) Zadavatel nebude vracet nabídky přijaté do soutěže. Doporučené řazení dokumentů v nabídce uchazečů: 1. Krycí list nabídky Podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče a s uvedením celkové nabídkové ceny dle bodu 3 zadávací dokumentace. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu 3 zadávací dokumentace jako vzor. 2. Obsah nabídky Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) dle tohoto obsahu. 3. Návrh smlouvy o dílo Uchazeč použije závazně návrh smlouvy o dílo, který je přílohou 3 zadávací dokumentace. V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze ty části a údaje, které jsou barevně označeny (popř. je u nich uvedeno, že je má uchazeč doplnit). 4. Seznam subdodavatelů podle požadavků uvedených v bodě 7 textové části zadávací dokumentace 5. Doložení dokladů dle 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to a) seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznamu vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 6. Prokázání kvalifikace uchazeče, a to: prokázání základních kvalifikačních předpokladů prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, prokázání technických kvalifikačních předpokladů 7. Doklady k prokázání jistoty podle pokynů bodu 6 textové části zadávací dokumentace 8. Ostatní údaje, které tvoří nabídku 9. Čestné prohlášení o počtu listů nabídky 9. Podání nabídek 9.1. Adresa pro podání nabídky a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky Adresa pro podání nabídky: podatelna Městského úřadu Nové Město na Moravě, 1. NP Vratislavovo nám Nové Město na Moravě tel Otevírací doba: pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hod úterý a čtvrtek od 7:30 do 15:00 hod pátek od 7:30 do 14:00 hod. 9

10 Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovní dny v otevírací době (kromě posledního dne lhůty). Nabídky je možno doručovat osobně, nebo doporučeně poštou (rozhodné je datum fyzického přijetí nabídky na adrese pro prodání nabídky). Doručení v souladu s 69 zákona v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě a nápisem NEOTVÍRAT!. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o výsledku zakázky. Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle záznamu zadavatele Lhůta pro podání nabídek Nabídku doručte nejpozději do: do hodin 10. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek: Datum: Hodina: od hodin Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu Nové Město na Moravě na adrese Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě v souladu s 71 zákona 137/2008 v platném znění. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže před zahájením otevírání obálek průkazem totožnosti, nebo plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. Jednání se mohou účastnit také zástupci společnosti VIA ALTA a.s. popř. zástupci poskytovatele dotace ze SFŽP nebo MŽP. 11. Údaje o hodnotících kritériích Základním kritériem pro přidělení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty. Při hodnocení seřadí hodnotící komise hodnocené nabídky v pořadí podle nabídkové ceny od nenižší nabídkové ceny (tj. nejvhodnější nabídka) po nejvyšší nabídkovou cenu. 12. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) Konec zadávací lhůty: 3 měsíce ode dne skončení lhůty pro podání nabídek Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty stanovený datem se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu. Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty stanovený datem se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle 118 odst. 1; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce. 13. Ostatní podmínky a práva zadavatele Ostatní podmínky veřejné zakázky a) Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci, budou z hodnocení vyřazeny. 10

11 b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. c) Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek d) Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky e) V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v Návrhu smlouvy o dílo f) Vztahy neupravené zadávací dokumentací se v případě nejasností řídí ustanoveními zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: a) před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované v nabídce uchazečem b) změnit, případně zrušit toto zadávací řízení, v souladu s ustanovením zákona c) nevracet podané nabídky d) vyloučit nabídky, jež jsou obsahově nekompletní vzhledem k zadávací dokumentaci, nebo nesplňují požadavky a podmínky podle zadávací dokumentace, nebo zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje e) nesdělovat informace o podaných nabídkách a o subjektech, které je podaly 14. Návrh smlouvy o dílo Uchazeč je povinen v nabídce doložit doplněný a potvrzený Návrh smlouvy o dílo, který je přílohou 3 zadávací dokumentace. Návrh smlouvy o dílo je jednotný a je závazný pro všechny uchazeče. V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze ty části a údaje, které jsou barevně označeny (popř. je u nich uvedeno, že je má uchazeč doplnit). V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče jsou rozhodující doplněné údaje v Návrhu smlouvy o dílo. Podáním nabídky dodavatelé potvrzují, že se seznámili se všemi příslušnými zákony, vyhláškami, nařízeními a předpisy České republiky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo se týkat platnosti nabídky a následné smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Případné výhrady a připomínky k podmínkám smlouvy o dílo může uchazeč uvést v samostatné příloze své nabídky. Uvedené připomínky a výhrady mají pro zadavatele pouze informativní charakter, nevyplývá z nich pro zadavatele žádná povinnost nebo závazek. 11

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název : Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen Závazné pokyny OPŽP) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

Identifikační údaje zadavatele. Technické služby VM s.r.o. Karlov 1398/54, Velké Meziříčí. společnost s ručením omezeným

Identifikační údaje zadavatele. Technické služby VM s.r.o. Karlov 1398/54, Velké Meziříčí. společnost s ručením omezeným PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zametací vůz TS Velké

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam.

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 příspěvková organizace 787 01 Šumperk ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr. Milanem

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

MĚSTYS ROKYTNICE NAD ROKYTNOU. Rokytnice nad Rokytnou 67, Rokytnice nad Rokytnou Právní forma:

MĚSTYS ROKYTNICE NAD ROKYTNOU. Rokytnice nad Rokytnou 67, Rokytnice nad Rokytnou Právní forma: PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Svoz bioodpadu Rokytnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/ Zadavatel: Obec Smilovice Smilovice 13 739 55 Smilovice u Třince Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/ 1 Obsah

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Název veřejné zakázky Energetické úspory Domu Služeb Slavkov Identifikační údaje zadavatele Název Obec Slavkov IČ 00300667 Adresa sídla Osoba oprávněná za zadavatele jednat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Sběr a svoz bioodpadů v obcích SVAZKU STRŽ svozový vůz

Sběr a svoz bioodpadů v obcích SVAZKU STRŽ svozový vůz PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 1.6.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 08-2015 Výzva k podání

Více

Pořízení technologie pro svoz bioodpadu v Jakubově u Moravských Budějovic

Pořízení technologie pro svoz bioodpadu v Jakubově u Moravských Budějovic PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od 6.10.2014) a mimo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014 Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Obec Tlumačov 76362 Tlumačov, Nádražní 440 Ing. Antonín Jonášek, starosta 00284572 všem dodavatelům Ve Zlíně dne 31.3.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více