Aktivity a akce podporující zájem a talent žáků, hodnocení ŠVP. školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivity a akce podporující zájem a talent žáků, hodnocení ŠVP. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, KRÁSNÉHO 24 Aktivity a akce podporující zájem a talent žáků, hodnocení ŠVP školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Mouková

2 Údaje o vzdělávacích výsledcích a) účinnost časových plánů učiva Ve všech ročnících a předmětech bylo učivo zvládnuto časově i obsahově v souladu s ročním plánem. - vyučující s plány stále pracují, v průběhu roku je upřesňují - v pololetí je možnost udělat v plánech úpravy - začínajícím učitelům pomáhají s vypracováním plánů uvádějící učitelé - do časových plánů byly zapracovány změny v ŠVP dle RVP pro ZV b) úspěšnost při přijímacích řízeních Na víceletá gymnázia nebo konzervatoř se hlásilo z 5. ročníků 11 žáků, přijato bylo 5 žáků, ze 7. ročníků byl přijat 1 žák, z 9. ročníků byli přijati 2 žáci na gymnázia,19 žáků na učební obor s maturitou a 4 žáci na odborná učiliště. Příprava probíhala individuálně, žáci měli možnost dohodnout si s vyučujícími konzultace, pro domácí přípravu mohli využívat matematické webové stránky. c) využívání odborných učeben Do výuky byly stejně jako v předcházejícím školním roce pravidelně zařazovány činnosti využívající výukových materiálů vytvořených našimi vyučujícími v rámci projektu Šablony EUpeníze školám a Zahrada jazyků. Většina těchto materiálů byla zaměřena na interaktivní činnosti ve výuce a k využívání ICT techniky, kterou bylo možné díky zapojení do projektů pořídit (interaktivní tabule, dataprojektory, mobilní počítačová učebna). K výuce anglického jazyka vyučující využívali nově vybudovanou jazykohernu pro žáky 1. stupně, která vznikla díky projektu Zahrada jazyků, nově vybudovanou učebnu jazyků pro žáky 2. stupně a počítačovou učebnu. Učebna informatiky je také využívána k výuce matematiky, českého jazyka, prvouky, přírodovědy nebo vlastivědy. Vyučující 2. stupně velmi často využívají možnost výuky v odborné učebně fyziky, chemie a matematiky. Hudební výchova je vyučována ve velmi dobře vybavené hudebně nebo ve třídách s klavírem. Zrcadlový sál naší školy je využíván především pro výuku hudební výchovy (poslech a pohybová výchova) a dramatických činností.. Třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy využívají k výuce výtvarnou a keramickou dílnu. Výtvarná dílna je využívána i ostatními třídami k realizaci svých výtvarných projektů. Výuka tělesné výchovy probíhá dle klimatických podmínek a obsahu probíraného učiva v průběhu školního roku v tělocvičně školy a na školním hřišti, případně v blízkém okolí školy (Bílá hora park, terén). Učebnu v přírodě (zastřešený altán, do kterého se vejdou až 2 třídy) vyučující využívali nejenom v horkých dnech. K výuce v přírodě mohli vyučující využít i komunitní kruh, který byl vybudován díky zapojení do projektu Školní arboretum na školní zahradě. Často je využívána multimediální učebna se školní knihovnou (hodiny čtení - zaměřeno na skupinovou práci a čtení s porozuměním). V případě potřeby mohou vyučující využít i velkou hernu školní družiny s interaktivní tabulí. Při výuce je často využívána audiovizuální technika. V rámci praktických činností byly pěstitelské práce vyučovány v průběžně budované okrasné zahradě školy (nové vyvýšené záhony a naučná stezka).

3 Školní kuchyňka byla kromě kroužku vaření využívána i některými třídami k přípravě jednoduchých pokrmů a výuce stolování v rámci praktických činností. Někteří vyučující využili také interaktivní tabuli v učebně fyziky, učebnu chemie nebo zeměpisno-dějepisnou učebnu K prezentování vytvořených výukových materiálů byl také využívány dataprojektory umístěné v některých třídách. e) spolupráce s vyučujícími a jinými organizacemi Vyučující paralelních tříd pravidelně spolupracovali na řešení vzdělávacích problémů ve svých třídách, konzultovali možné způsoby nápravy (metodika, projekty). V případě potřeby věnovali delší časový úsek na probírání a procvičování učiva, které dělá žákům problémy. Vyučující se setkávají na pravidelných aktivech (řešení problémového chování a výukových obtíží žáků, plnění tematických plánů, plánování a hodnocení akcí, příprava průběhu třídních schůzek). Spolupráce mezi stupni - pravidelná spolupráce vyučujících Aj 1. a 2. stupně, konzultace vyučujících napříč všemi předměty, pravidelná koordinace plánování akcí mezi stupni, spolupráce v oblasti Hv a sborů v hudebních třídách, vyučující 5. a 6.ročníků spolupracují dle aktuální potřeby. Spolupráce s rodiči hodnocena vesměs kladně, dle vyučujících rodiče ve většině případů ochotně spolupracují se školou na řešení výchovných a vzdělávacích problémů, někteří rodiče podporují třídu nebo školu drobnými sponzorskými dary nebo materiálním vybavením, v některých třídách vypomáhají při přípravě a realizaci projektů, doprovodu na třídní akce. Vyučující se s rodiči setkávají na pravidelných třídních schůzkách, dnech otevřených dveří a konzultačních hodinách. Rodiče stále častěji využívají elektronickou korespondenci s vyučujícími. Velmi kladně je hodnocena spolupráce s výchovnou poradkyní A. Hlavatou a její vstřícný přístup k řešení výchovných problémů. Školní metodik prevence L. Koláčková spolupracoval při řešení vztahových problémů ve třídách. Také ŠD se podílela na řešení výchovných problémů s žáky. Úzká spolupráce s PPP při řešení výchovných i vzdělávacích problémů.. Spolupráce s rodiči budoucích prvňáčků a jejich dětmi - Zápis nanečisto, zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ve kterém si děti mohly vyzkoušet, jaké je to být opravdovým školákem, zatančily si, zazpívaly, zacvičily, vyrobily drobný dárek a společně s rodiči si prohlédly prostory školy a jednotlivé učebny. Paní učitelky také ochotně odpovídaly na všechny dotazy rodičů, které se týkaly jak zápisu, tak samotného nástupu jejich dětí do 1. třídy, chodu školy nebo volnočasových aktivit. Pokračuje spolupráce s MŠ Family a Kamenačky návštěvou předškoláků v naší škole. Paní učitelky 1. tříd si pro děti připravily zajímavé úkoly a před odchodem si prohlédly celou školu, aby v září nepřicházely do úplně nového prostředí. - Městská policie Brno - besedy s tematikou dopravní výchovy - Orgán péče o dítě aktuálně ve spolupráci třídní učitel a výchovný poradce - spolupráce s knihovnou J. Mahena výukové programy - OSR Velikonoční a Vánoční dílny, Zahradní slavnost, Mikulášská nadílka, festival Petrklíč, Vánoční koncert, 4. školní ples, Zahradní slavnost,

4 - Parlament školy spolupráce při pořádání školních akcí - patronát žáků devátých tříd nad žáky prvních tříd - Pedagogická fakulta MU praxe studentů, dotazníky studentů - AŠSK ve městě Brně a to v rámci pořádání a organizaci sportovních soutěží a akcí - Radnice MČ Brno Židenice vystoupení pro seniory, setkání se starostou, rozsvěcení vánočního stromu,. - firma ASA - sběr papíru f) akce pedagogů s dětmi AKTIVITY HUDEBNÍKŮ Vánoční koncert všech školních souborů (Prvňáci, Druháci, Třeťáci, Petrklíček, Petrklíč, instrumentální soubor ORRA, TPV - tanečky). Festival Petrklíč vítání jara dětským zpěvem (vystoupení souborů ZŠ Krásného a hostujících souborů z brněnských i mimobrněnských škol). Akce pro radnici MČ Brno Židenice vystoupení pro seniory, setkání se starostou, rozsvěcení vánočního stromu,. Hudební soustředění souboru Petrklíček Roštín (4.B,5.C) Hudební soustředění souboru Petrklíč, instrumentálního souboru ORRA a TPV v Nekoři. Makarské hudební léto-výjezd hudebních těles do Chorvatska. Ohlasy a reakce na vystoupení ze stran účinkujících i diváků byly velmi pozitivní. AKTIVITY VÝTVARNÍKŮ Vernisáž v domě U Tří knížat tradiční akce výtvarné třídy se tentokrát propojila s dalšími třídami prvního stupně, v nádherných sklepních prostorách byla zahájena výstava malým happeningem a hudebním vystoupením malého tělesa pod vedením M. Rastislava Vánoční dílny - tradiční akce prostoupena vánoční náladou Projekt- žáci 2. st. se seznámili s předními umělci 20.st. (A.Mucha, E.Munch) Velikonoční dílny- tradiční akce, která měla rekordní účast, vonělo to velikonočními jidášky, pletli se košíky, malovala vajíčka, děti si mohly pohladit živá kuřátka Výtvarný výjezd žáci 3.B (třída s estetickým zaměřením) a 6.A vyjeli do Veverské Bitýšky, vyzkoušeli si složitější výtvarné techniky, zažili hry na týmovou spolupráci Richard Adam Gallery-využili jsme první nabídku výtvarných programů této zajímavé galerie Projekt-žáci 2.st. pracovali na tématu geometrická kresba (velkoplošné formáty), celý projekt je vystaven na chodbě školy VÝUKOVÉ, VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY V průběhu školního roku třídy navštěvovaly výukové programy, které přiblížily žákům učivo jinou formou: Mikulášská nadílka v prodejně Enapo (2.A) Výstava J. Lady na Špilberku (2.A) Stopujeme zvířátka, ZOO Brno (2.A; 3.B; 4.A) Anthropos, Afrika (2.B) Jak se peče chléb Lipka (2.B) Naše cesta BVV (2.B) Knihovna J. Mahena Brněnské pověsti (3.B,C; 4.A) Mateřídouška Kámen (4.A)

5 Technické muzeum, výukový program Od tamtamů po internet (4.B) Anthropos (5.A,B, 6.A,B) přednáška Dospívání ( 6.A) zeměpisný program Planeta Země - Madagaskar (6.A,B) Řím projekt pobočky CVČ Lužánky Legáto žáci si formou zážitkové pedagogiky přiblížili probíranou látku (např. přecházení Alp s Hanibalem) 6.A Kyberšikana (6.A,B; 7.A; 8.A) Moravské zemské muzeum, Herbář (6.A,B) Planetárium (6.B) Jeden svět- festival dokumentárních filmů- Naše posvícení (6.B; 7.A) Planeta Země Indonésie (7.A,B,C; 8.A,B) Nebezpečí alkoholu (7.A,B,C; 8.A,B) Exkurze na SŠTE v rámci předmětu SP (8.A,B) Technického muzeum (program Stereovize, Ulička řemesel, Technická dílna, výstava německé dálnice) 8.A,B V rámci OV přednáška o pohlavních nemocech a antikoncepci (8.A,B) Beseda se spisovatelem Z. Millerem (8.A,B; 9.A) Výukový program Lipka Krajina a lidé (9.A) Beseda Drogy a závislost MUDR. Presl (9.A) Spolupracujeme převážně s Centrem volného času Lužánky, Mateřídouška, Lipka, Rozmarýnek, Domino a nově také středisko Jezírko, které se specializuje na environmentální vzdělávání. Plavání V letošním školním roce se z důvodu havárie na ZŠ Holzova, se kterou měla naše škola výuku plavání nasmlouvanou, neuskutečnila. Výuka plavání bude pokračovat v příštím školním roce dle ŠVP. Lyžařský výukový kurz Žáci sedmých ročníků mají každý rok možnost zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu konaného stejně jako v předešlých letech na sjezdovce Paprsek ve Starém městě pod Sněžníkem. PROJEKTY, VÝUKOVÉ A VÝCHOVNÉ AKTIVITY Zahrada jazyků Od druhého pololetí loňského školního roku na naší škole realizujeme v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Zahrada jazyků, který je zaměřen na jazykovou propedeutiku a počáteční výuku angličtiny v 1. a 2. ročnících ZŠ. V rámci projektu vznikla moderně vybavená jazykoherna s počítači a interaktivní tabulí, barevným nábytkem, hudebním a výtvarným koutkem a spoustou didaktických pomůcek, hraček, her a učebnic. Cílem projektu je aktivní poznávání a objevování světa cizího jazyka prostřednictvím činností, které jsou dětem blízké / hry, písničky, říkadla, divadlo, keramika, ale také třeba vaření podle anglických receptů /. Součástí projektu jsou rovněž pobyty na školách v přírodě za přítomnosti rodilých mluvčích a vzdělávání vyučujících zapojených do projektu.

6 Na podporu a prezentaci jazykového vzdělávání na 1. stupni se uskutečnila i konference o výuce anglického jazyka pro odbornou i rodičovskou veřejnost. Součástí konference byla prezentace výuky a ukázkové hodiny v jednotlivých ročnících. Oslavy 50. výročí založení školy V letošním školním roce naše škola oslavila 50. výročí svého založení. Půlroční přípravy vyvrcholily celodenním dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost, bývalé učitele i žáky. V učebnách byly vystaveny archiválie vždy za určité desetiletí, na chodbách probíhala vystoupení žáků naší školy. Na závěr celé akce se uskutečnilo setkání bývalých a současných pedagogů školy. Projekt EU - peníze školám Velmi pozitivní vliv na kvalitu výuky a osvojování výstupů ŠVP má zařazování digitálních a interaktivních výukových materiálů vytvořených vyučujícími naší školy v rámci projektu EU peníze školám - Šablony. Cílem tohoto projektu bylo zvýšit motivaci žáků a zlepšit jejich studijní výsledky. Srovnáme-li výuku a výsledky žáků např. v přírodovědných předmětech v minulých letech a letošním školním roce, můžeme říci, že tento cíl se nám podařilo naplnit. Školní arboretum na školní zahradě Tento projekt je financován z Grantu MŽP a spolufinancován z výtěžku za sběr papíru. Díky projektu pokračovaly úpravy na školní zahradě, které navázaly na započaté projekty v rámci projektu Šablony (výsadba okrasných květin a dřevin, nákup zahradnických potřeb). Byla zbudována bylinková spirála, naučná stezka, kruhová miniučebna se 3 lavičkami komunitní kruh, 2 zvýšené záhony a pokračovalo se ve výsadbě dřevin. Na pracích na zahradě se podíleli také žáci z různých tříd. Zápis nanečisto Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ve kterém si děti mohly vyzkoušet, jaké je to být opravdovým školákem, zatančily si, zazpívaly, zacvičily, vyrobily drobný dárek a společně s rodiči si prohlédly prostory školy a jednotlivé učebny. Paní učitelky také ochotně odpovídaly na všechny dotazy rodičů, které se týkaly jak zápisu, tak samotného nástupu jejich dětí do 1. třídy, chodu školy nebo volnočasových aktivit. Ovoce do škol Stejně jako v loňském roce se škola zapojila do projektu Ovoce do škol financovaném z fondů EU a MŠMT. Tento projekt napomáhá vyučujícím vštěpovat žákům základy zdravé výživy, podporuje u žáků konzumaci zdravých potravin, ovoce a zeleniny a přispívá k utváření kompetencí vztahujících se k zdravému životnímu stylu. Vitamínový den Letos jsme uspořádali vitamínový den ve spolupráci s našimi dodavateli Ovoce do škol MK Fruit. Jednalo se o 2 projektové dny, kdy v rámci všech předmětů bylo zařazeno do výuky téma Ovoce a zelenina v našem jídelníčku. Zástupci MK Fruit měli pro děti připraveno několik druhů ovoce a zeleniny, děti si udělali zdravé špízy a namalovali si obrázek. Dověděli se o dalších zajímavostech ze zdravé výživy. Celoškolní projekt Naše posvícení Postavme se hladu

7 Projekt Čteme - byl realizován po celý školní rok, prokazatelně vedl k rozvoji čtenářství žáků a k prohlubování čtenářské gramotnosti. V obou 6. třídách i v 9. třídě byla projektu věnována zhruba 1 hodina literární výchovy měsíčně. Žáci projekt přijímali a realizovali velmi vstřícně a pozitivně. Literární kavárna - Ve třídách 7. A a 8. B probíhal celoroční projekt, zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti. Probíhal jednou za měsíc. Pomoc žáků 9. ročníků prvňáčkům celoroční projekt: při vstupu do školního života, příprava sportovních a soutěžních akcí /zahájení školního roku, naše škola a její okolí, kde koho najdeš, Mikuláš, Vánoce, první vysvědčení, příprava do školy, dětský den, zamykáme školní rok, pravidelné předčítání pohádek/ Slavnostní šerpování žáků 9. ročníků slavnostní rozloučení s letošními absolventy Albatros Prostřednictvím KMČ (Klub mladého čtenáře) nakl. Albatros podporujeme u dětí zájem o čtení knih. 5x do roka mají děti možnost si objednat knihy z katalogů, kde se dozvídají také plno novinek ze světa knížek, mohou se zapojit do soutěží, ať už jako třída či jednotlivci. Žáci také pravidelně navštěvují různé brněnské knihovny, nejčastěji knihovnu Jiřího Mahena, kde pro ně pracovníci připravují tematicky zaměřené programy. Zubní hygiena Děti jako každý rok dostaly pracovní listy pro svou věkovou kategorii s cílem získat znalosti v oblasti zubní hygieny. Byly jim rozdány i slosovatelné kartičky s úkolem, které je měly dovést do zubní ordinace na kontrolu. Letos školu navštívily i studentky stomatologie, které děti zábavnou formou informovaly o zub.hygieně a prakticky je učily čistit si zuby. Víčka pro Patričku Sběr víček od PET lahví žáky 2. ročníku. Z prodeje víček bude hrazen léčebný pobyt malé Patričky, která těžce onemocněla a rodina nemá dostatek prostředků na nákladnou léčbu. Sportování s Buldokem Využili jsme nabídky florbalového klubu Bulldogs, který pro děti zorganizoval sportovní dopoledne ve své nové sportovní hale. Děti byly rozděleny na několik stanovišť, kde si vyzkoušely různé sportovní disciplíny a florbal. Akce byla dobře zorganizovaná a děti moc spokojené. Týden velikonočních vajíček- velikonoční tradice Čertovský den, Mikulášská nadílka navození vánoční atmosféry pro žáky 1. stupně Tři králové, Svatá Lucie - připomenutí lidových zvyků a tradic Vánoční besídky jednotlivých tříd

8 Naše škola je partnerskou školou v projektu Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace ve spolupráci s katedrou geografie Pedagogické fakulty MU Brno V rámci tohoto projektu jsou proškoleni učitelé přírodovědných předmětů, v hodinách zeměpisu jsou ověřovány pracovní listy, škole je poskytnut výukový materiál pro další využití. projekty otevřené školy Vánoční dílny, Velikonoční dílny (ve dvou sobotních dopoledních děti se svými rodiči, přátelé a návštěvníci školy v mnoha dílnách navozovali předvánoční a velikonoční pohodu za pomoci pedagogů a starších žáků) Vánoční jarmark spojený s výtvarnou vernisáží Tradiční Vánoční koncert školy všechny sbory školy a instrumentální soubor Festival Petrklíč vítání jara dětským zpěvem 12. ročník /organizátorem je ZŠ Brno, Krásného 24/ Vánoční a Velikonoční vernisáž, Slavnost světel (ve spolupráci s KVČ) Vystoupení pro rodiče budoucích prvňáčků DPS Prvňáci 2x za rok Den otevřených dveří (rodiče mají možnost zúčastnit se výuky, prohlédnout si školu) a Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče Vystoupení žáků naší školy na setkání se starostou MČ Brno Židenice Rozsvěcení vánočního stromu u radnice MČ Židenice Petrklíček Zahradní slavnost: ročníky, žákovský parlament, zábavné odpoledne pro všechny žáky a jejich rodiče (soutěže, hry, opékání špekáčků, vystoupení školní hudební skupiny Výtvarná vernisáž prací žáků výtvarné třídy v galerii Sklep 4. školní ples Mnoho žáků naší školy navštěvuje kroužky Klubu volného času. Přehled kroužků a žáků, kteří kroužky navštěvují je součástí výroční zprávy KVČ. Dopravní výchova na 1. stupni je kromě témat zařazených do výuky prvouky realizována prostřednictvím besed s policisty Městské policie Brno, výukou dopravní výchovy na počítačích pro žáky tříd a výukou bezpečné jízdy na jízdním kole pro žáky 4. a 5. ročníků. Věnujeme se i ekologické problematice. Kromě témat zařazených do výuky prvouky a přírodovědy byl jeden celý den zaměřený na environmentální vzdělávání v rámci Dne Země. Žáci celý školní rok pod vedením svých třídních učitelů třídili odpad. Zúčastnili jsme se také celostátní soutěže ve sběru papíru. Jednotlivé třídy dostaly za nasbíraný netříděný papír od firmy ASA finanční hotovost, kterou pak následně mohli použít podle svého uvážení. Část finančních prostředků byla použita při úpravě školní zahrady. Některé třídy navštívili v průběhu roku divadelní představení. 2.A,B; 3.B; 4.A divadlo Radost, Mach a Šebestová 2.A,B Janáčkovo divadlo, Sněhurka a sedm trpaslíků 3.A divadlo Polárka, Petr Pan 5.A,B divadlo Radost, Kytice 6.A - Divadlo Polárka, představení Merlin 7.A,B,C; 8.A,B; 9.A - Hrajeme, zpíváme - Ha Divadlo

9 Žáci 1. stupně pravidelně navštěvují různé brněnské knihovny, nejčastěji knihovnu Jiřího Mahena, kde pro ně pracovníci připravují různé tematicky zaměřené programy. Do výuky je zařazováno také mnoho krátkodobých projektů. 1.A výtvarný projekt Zvířata kolem nás, projekt Pohádka 1.A, B - Předávání zlatých klíčů pro nejlepší čtenáře 2.B Mikuláš, Velikonoce, Pálení čarodějnic 3.A - Cirkus jednodenní projektová výuka prolínající se všemi předměty I like téma jídlo a potraviny zahrnující práci v předmětech Aj, Čj a Vv 3.B - Společenstva rostlin a živočichů pole a louka, les, voda 3.C - v předmětech Aj, M, Čj - Animals, Vegetables and Fruits, Vyjmenovaná slova, Dětští ilustrátoři 5.A Přírodo, co tě trápí? (Př) 5.B - Př - Podnebné pásy, Vl - Poznáváme Brno 6.A,B - Integrovaná přírodověda žáci byli zařazeni do projektu Masarykovy univerzity, katedra geografie, absolvovali 3 části Počasí-podnebí, Robinson, Domácnost-svět v malém Orientace v neznámém terénu v rámci hodin zeměpisu si prakticky vyzkoušeli práci s busolou a GPS. 7.B Brazílie, Krajina a lidská obydlí práce v zeměpisu 8.A - Příběhy bezpráví Žáci 6. A, 7. C, 9. A byli podpořeni v rámci projektu Přírodověda pro život e- learning projektu S4L ve spolupráci s katedrou geografie Pedagogické fakulty MU Brno v tématech Krajina a lidská sídla, Prší, hřmí a vítr fouká, Orientace v neznámém terénu VÝLETY, EXKURZE V průběhu školního roku všechny třídy absolvují buď jednodenní poznávací výlet nebo 5denní školu v přírodě. výlety: obora Holedná (1.A) Mariánské údolí (1.B) ZOO Lešná (2.A,B) Kunštát (3.A,B) Cesta historickým Brnem (4.A; 5.A) ZOO Brno (4.B) třídenní výjezd Veverská Bitýška (6.A) třída vyjela se 3.B, děti se formou motivace o vzniku města Veverská Bitýška rozdělily do věkově smíšených týmů osadníků ( např. Benátčané), učily se spolupracovat, řešit danou situaci. Také si vyzkoušely netradiční výtvarné techniky. Na konci pobytu k nim zavítal král Přemysl Otakar I. a udělil jim status města. Březová-výlet s outdoorovým programem (6.B) Bílovice nad Svitavou (7.A,B,C) Předvánoční Vídeň návštěva historického centra a zámku Schönbrunn (žáci 2. stupně) Exkurze Mnichov Legoland historicko jazyková exkurze (žáci 2. stupně) Pálava (8.B)

10 školy v přírodě: ŠvP Studnice s rodilým mluvčím (1. A,B; 2.A,B) výtvarné soustředění Veverská Bítýška (3.B, 6.A) hudební soustředění Roštín (3.C; 5.B) ŠvP Křižanov (4.A,B; 5.A) ŠVP Nekoř hudební soustředění sboru a orchestru c) účast a úspěšnost v soutěžích Recitační soutěž V kategorii prvních tříd postoupil do městského kola Viktor Slezáček z 1.A. Za kategorii 2. a 3. tříd jsme vyslali Jiřího Vlka z 3.B a v kategorii nejstarších žáků prvního stupně postoupil Jakub Doleček z 5.A. Do městského kola recitační soutěže postoupila Linda Khadashová ze 6. B a Lucie Myslíková z 8. A. Matematické soutěže Žáci ročníku se zapojili do soutěže Matematický Klokan (kategorie Klokánek a Cvrček). Soutěže se žáci účastní každý rok. Žáci mají možnost vyzkoušet si svoji úspěšnost při řešení různých typů úloh včetně geometrie. Žáci ročníků se také účastnili matematické soutěže klokan v kategoriích Benjamin a Kadet. Chemická olympiáda Okresní kolo 50. ročníku chemické olympiády 10. místo Kateřina Musilová 9. A Sportovní soutěže Florbal školní kolo Novoměstský pohár ve florbalu 2. místo Šplh na tyči - do městského kola postoupili: Hrachovský Josef (3.r) a Lukáš Ševčík (5.r). V městském kole se oba chlapci umístili na 6. místě. V kategorii jednotlivců se umístili Sabina Polášková na 2., Perenčayová Petra a Lukeš Jan) na 3. a Fuchs Zbyněk dokonce na 1. místě v obvodním kole a společně s celým družstvem mladších i starších žákyň, která skončila na druhém místě v soutěži družstev, postoupili do městského finále. Vybíjená - děvčata získala v obvodním kole 2. místo a postoupila do finále, kde skončila na 4. místě. Smíšená družstva se umístila na místě. Velikonoční laťka - letos se zúčastnily také žáci škol Bednářova, Holzova a Kotlářská Olympiáda v atletickém trojboji žáků tříd, tříd Závody v plavání žáků r. 2 x 3. místo, 2. místo ve štafetě Mc Donald s Cup v minikopané naši žáci obsadili vynikající 3. místo v okrese Brno - město. X. ročník turnaje žáků v minifotbalu O pohár primátora statutárního města Brna. Skvělým výkonem a nasazením dosáhli naši žáci vynikajícího úspěchu. Obsadili v konečném pořadí 2. místo a Dan Klučka byl vyhlášen nejlepším brankařem turnaje. Coca-Cola Školský pohár Jediná prohra v turnaji nás připravila o postup do dalšího kola. ZŠ Krásného obsadila 2. místo.

11 Školní futsalová liga ŠkoFL 9, soutěž v rámci projektu Fotbal ano drogy ne! Naše družstvo obsadilo druhé místo. Jarní fotbalový turnaj Náš tým vyhrál všechna utkání, neinkasoval žádnou branku a Jan Kosík se stal nejlepším střelcem turnaje. Naše družstvo podalo pěkný a disciplinovaný výkon a obdrželo pohár za 1. místo a současně putovní pohár ředitele školy, který půjdeme obhajovat v příštím roce. Městská soutěž ve futsalu ZŠ Naše družstvo umístilo na vynikajícím 4. místě ze 40 brněnských škol a nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen Radim Pěgřím. Pohár rozhlasu - V této vždy skvěle obsazené atletické soutěži obsadily naše dívky 6. místo a chlapci skončili na krásném 5. místě v soutěži družstev. V soutěži jednotlivců vybojoval Jan Kosík 3. místo ve skoku do dálky a 3. místo v běhu na metrů. Kamil Ševčík zvítězil ve vrhu koulí. Atletický čtyřboj - V individuálních soutěžích obsadil Kamil Ševčík 1. místo ve vrhu koulí, Jan Kosík dvě 3. místa a to za běh na metrů a skok do dálky a to v konkurenci žáků sportovních škol vč. se zaměřením na atletický trénink. Turnaj ZŠ Merhautova ve fotbalu V turnaji naše družstvo ve finále porazilo A tým ZŠ Merhautova a vyhrálo tento turnaj bez jediné porážky. Černovická liga ve futsalu - Předešlé dva ročníky naše škola zvítězila v tomto turnaji žáků 8. a 9. ročníků. Letos byl turnaj pořádán pro žáky 7. ročníku a mladší a naše družstvo obhájilo prvenství a získalo znovu putovní pohár pro vítěze. Dominik Pěgřím (brankář našeho týmu) byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Gars am Kamp - Rakousko, akce ÚMČ Brno Židenice a židenických ZŠ Celá akce byla vzorně připravena především ze strany rakouského partnera a učitele ZŠ Kamenáčky, pana Milana Šafáře. Naše družstvo chlapců obsadilo 4. místo ve fotbalovém turnaji a 2. místo ve florbalové soutěži. Naše dívky byly oporou židenického družstva. Vystupování našich dívek a chlapců bylo jak po sportovní, tak kázeňské stránce příkladné a vzorně reprezentovalo ne jen naši školu.

12 Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Škola na cestě School on the road hodnocení za školní rok 2013/ rok realizace Při hodnocení školního vzdělávacího programu jsme se zaměřili na tři oblasti: 1. Míra dosažení očekávaných výstupů 2. Metody a formy práce jak koresponduje praxe se zněním v ŠVP 3. Průřezová témata jejich realizace 1. Míra dosažení očekávaných výstupů V školním vzdělávacím programu došlo k významným úpravám dle změn RVP pro ZV. Tyto úpravy jsou podrobně popsány v dodatku ŠVP a promítly se do časově-tematických plánů jednotlivých ročníků a předmětů. V průběhu školního roku byly rozvíjeny podle plánů jednotlivé klíčové kompetence. Míra dosažených očekávaných výstupů byla ve všech vzdělávacích oblastech dosažena v požadované míře a rozsahu. Vyhodnocení průběhu vzdělávání, míra dosažení kompetencí a zhodnocení očekávaných výstupů v jednotlivých ročnících a vzdělávacích oblastech je součástí závěrečné zprávy jednotlivých předmětových komisí. Účinnost časových plánů učiva Ve všech ročnících a předmětech bylo učivo zvládnuto časově i obsahově v souladu s ročním plánem. - vyučující s plány stále pracují, v průběhu roku je upřesňují - v pololetí je možnost udělat v plánech úpravy - začínajícím učitelům pomáhají s vypracováním plánů uvádějící učitelé 2. Metody a formy práce jak koresponduje praxe se zněním v ŠVP Metody a formy práce uvedené v charakteristice jednotlivých předmětů byly využívány. Podporou bylo vzájemné předávání zkušeností mezi vyučujícími, vzájemné hospitace, další vzdělávání v této oblasti. Velmi pozitivní vliv na kvalitu výuky a osvojování výstupů ŠVP mělo zařazování výukových a interaktivních materiálů vytvořených vyučujícími naší školy v rámci projektu EU peníze školám - Šablony. Vzájemné předávání zkušeností mezi vyučujícími 1. a 2. stupně a mezi vyučujícími jednotlivých předmětů se ukázalo jako velmi účinné ročník (1. období) Využity byly všechny metody a formy uvedené v ŠVP. V rámci metod sdělování nových poznatků vyučující nejčastěji používali vyprávění, rozhovor, projektové vyučování a výukové programy. Zařazeny byly i krátkodobé projekty. K procvičování poznatků byly využity hry, soutěže, hádanky, doplňovačky, pracovní listy a počítačové programy. Učivo si žáci procvičovali a upevňovali také pomocí domácích úkolů. V prvouce byly prováděny dlouhodobější pokusy a pozorování. Žáci pracovali společně, ve skupinách a samostatně. 4. a 5. ročník (2. období)

13 Ve vyučování byly během druhého období ŠVP více zařazovány běžné metody a formy výuky, které se z větší části budou objevovat i ve vyšších ročnících (vysvětlování, výklad, individuální i skupinové procvičování, frontální procvičování, činnostní učení). Ve všech vyučovacích předmětech žáci do jisté míry pracovali s textem (tiché i hlasité čtení, čtení ve skupinkách, čtení neznámého textu, čtení s porozuměním, diskuse o přečteném textu a jeho hlavních myšlenkách). Do výuky byla často zařazována práce s audiovizuálním materiálem, modely a práce s počítačovými výukovými programy a s interaktivní tabulí (zejména v přírodovědě a vlastivědě). Tato metoda se velmi osvědčila, protože vedla k aktivizaci žáků během hodin, k podnícení jejich samostatného zájmu o tyto předměty (následná samostatná tvorba referátů, vyhledávání zajímavostí) a k hlubšímu upevnění jejich poznatků v naukových předmětech. Součástí většiny vyučovacích hodin byly v obou ročnících i nadále didaktické hry. Ve většině vyučovacích hodin převládalo činnostní učení a práce ve skupinách, což vyplývá ze závěrů hospitací jednotlivých vyučujících. 2. stupeň Žáci pracovali individuálně, ve dvojicích i ve skupinách. Ve výuce byly nejčastěji používány metody výkladu, experimentu, vysvětlování, rozhovoru, diskuse, problémového vyučování, didaktické hry, práce s audiovizuálním materiálem, demonstrace, pozorování, brainstormingové aktivity. Žáci pracují s učebnicí a jiným odborným textem, výuka je doplněna výukovými programy na PC a interaktivní tabuli, vyhledáváním informací na internetu, návštěvou výstav, výukových programů, exkurzemi, besedami. Žáci byli vedeni k samostatnému vyhledávání informací, pracovali na projektech, vypracovávali referáty, vztahující se k probíranému učivu, vytvářeli prezentace na různá témata v rámci svých předmětů. Ve výuce byly také zařazeny praktické a činnostní metody spojené s pozorováním. 3. Průřezová témata jejich realizace Průřezová témata byla naplňována v rozsahu požadovaném školním vzdělávacím programem. Byla realizována ve vyučovacích hodinách zařazením ke vhodným tematickým celkům, prací s vhodnými texty, plněna formou referátů, diskusí, projektů, rozborů čtených textů, práce s tiskem, propojením s dalšími předměty prostřednictvím výchovných a vzdělávacích programů, třídních i celoškolních projektech.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Soukromé mateřské školy a základní školy s. r. o., Rozmarýnová 3, 637 00 Brno školní rok 2012/2013 Název: Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Sídlo: Rozmarýnová

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Soukromé mateřské školy a základní školy s. r. o., Rozmarýnová 3, 637 00 Brno školní rok 2013/2014 Název: Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Sídlo: Rozmarýnová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2014/2015

Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2014/2015 Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2014/2015 V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím. V průběhu školního

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více