Aktivity a akce podporující zájem a talent žáků, hodnocení ŠVP. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivity a akce podporující zájem a talent žáků, hodnocení ŠVP. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, KRÁSNÉHO 24 Aktivity a akce podporující zájem a talent žáků, hodnocení ŠVP školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Mouková

2 Údaje o vzdělávacích výsledcích a) účinnost časových plánů učiva Ve všech ročnících a předmětech bylo učivo zvládnuto časově i obsahově v souladu s ročním plánem. - vyučující s plány stále pracují, v průběhu roku je upřesňují - v pololetí je možnost udělat v plánech úpravy - začínajícím učitelům pomáhají s vypracováním plánů uvádějící učitelé - do časových plánů byly zapracovány změny v ŠVP dle RVP pro ZV b) úspěšnost při přijímacích řízeních Na víceletá gymnázia nebo konzervatoř se hlásilo z 5. ročníků 11 žáků, přijato bylo 5 žáků, ze 7. ročníků byl přijat 1 žák, z 9. ročníků byli přijati 2 žáci na gymnázia,19 žáků na učební obor s maturitou a 4 žáci na odborná učiliště. Příprava probíhala individuálně, žáci měli možnost dohodnout si s vyučujícími konzultace, pro domácí přípravu mohli využívat matematické webové stránky. c) využívání odborných učeben Do výuky byly stejně jako v předcházejícím školním roce pravidelně zařazovány činnosti využívající výukových materiálů vytvořených našimi vyučujícími v rámci projektu Šablony EUpeníze školám a Zahrada jazyků. Většina těchto materiálů byla zaměřena na interaktivní činnosti ve výuce a k využívání ICT techniky, kterou bylo možné díky zapojení do projektů pořídit (interaktivní tabule, dataprojektory, mobilní počítačová učebna). K výuce anglického jazyka vyučující využívali nově vybudovanou jazykohernu pro žáky 1. stupně, která vznikla díky projektu Zahrada jazyků, nově vybudovanou učebnu jazyků pro žáky 2. stupně a počítačovou učebnu. Učebna informatiky je také využívána k výuce matematiky, českého jazyka, prvouky, přírodovědy nebo vlastivědy. Vyučující 2. stupně velmi často využívají možnost výuky v odborné učebně fyziky, chemie a matematiky. Hudební výchova je vyučována ve velmi dobře vybavené hudebně nebo ve třídách s klavírem. Zrcadlový sál naší školy je využíván především pro výuku hudební výchovy (poslech a pohybová výchova) a dramatických činností.. Třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy využívají k výuce výtvarnou a keramickou dílnu. Výtvarná dílna je využívána i ostatními třídami k realizaci svých výtvarných projektů. Výuka tělesné výchovy probíhá dle klimatických podmínek a obsahu probíraného učiva v průběhu školního roku v tělocvičně školy a na školním hřišti, případně v blízkém okolí školy (Bílá hora park, terén). Učebnu v přírodě (zastřešený altán, do kterého se vejdou až 2 třídy) vyučující využívali nejenom v horkých dnech. K výuce v přírodě mohli vyučující využít i komunitní kruh, který byl vybudován díky zapojení do projektu Školní arboretum na školní zahradě. Často je využívána multimediální učebna se školní knihovnou (hodiny čtení - zaměřeno na skupinovou práci a čtení s porozuměním). V případě potřeby mohou vyučující využít i velkou hernu školní družiny s interaktivní tabulí. Při výuce je často využívána audiovizuální technika. V rámci praktických činností byly pěstitelské práce vyučovány v průběžně budované okrasné zahradě školy (nové vyvýšené záhony a naučná stezka).

3 Školní kuchyňka byla kromě kroužku vaření využívána i některými třídami k přípravě jednoduchých pokrmů a výuce stolování v rámci praktických činností. Někteří vyučující využili také interaktivní tabuli v učebně fyziky, učebnu chemie nebo zeměpisno-dějepisnou učebnu K prezentování vytvořených výukových materiálů byl také využívány dataprojektory umístěné v některých třídách. e) spolupráce s vyučujícími a jinými organizacemi Vyučující paralelních tříd pravidelně spolupracovali na řešení vzdělávacích problémů ve svých třídách, konzultovali možné způsoby nápravy (metodika, projekty). V případě potřeby věnovali delší časový úsek na probírání a procvičování učiva, které dělá žákům problémy. Vyučující se setkávají na pravidelných aktivech (řešení problémového chování a výukových obtíží žáků, plnění tematických plánů, plánování a hodnocení akcí, příprava průběhu třídních schůzek). Spolupráce mezi stupni - pravidelná spolupráce vyučujících Aj 1. a 2. stupně, konzultace vyučujících napříč všemi předměty, pravidelná koordinace plánování akcí mezi stupni, spolupráce v oblasti Hv a sborů v hudebních třídách, vyučující 5. a 6.ročníků spolupracují dle aktuální potřeby. Spolupráce s rodiči hodnocena vesměs kladně, dle vyučujících rodiče ve většině případů ochotně spolupracují se školou na řešení výchovných a vzdělávacích problémů, někteří rodiče podporují třídu nebo školu drobnými sponzorskými dary nebo materiálním vybavením, v některých třídách vypomáhají při přípravě a realizaci projektů, doprovodu na třídní akce. Vyučující se s rodiči setkávají na pravidelných třídních schůzkách, dnech otevřených dveří a konzultačních hodinách. Rodiče stále častěji využívají elektronickou korespondenci s vyučujícími. Velmi kladně je hodnocena spolupráce s výchovnou poradkyní A. Hlavatou a její vstřícný přístup k řešení výchovných problémů. Školní metodik prevence L. Koláčková spolupracoval při řešení vztahových problémů ve třídách. Také ŠD se podílela na řešení výchovných problémů s žáky. Úzká spolupráce s PPP při řešení výchovných i vzdělávacích problémů.. Spolupráce s rodiči budoucích prvňáčků a jejich dětmi - Zápis nanečisto, zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ve kterém si děti mohly vyzkoušet, jaké je to být opravdovým školákem, zatančily si, zazpívaly, zacvičily, vyrobily drobný dárek a společně s rodiči si prohlédly prostory školy a jednotlivé učebny. Paní učitelky také ochotně odpovídaly na všechny dotazy rodičů, které se týkaly jak zápisu, tak samotného nástupu jejich dětí do 1. třídy, chodu školy nebo volnočasových aktivit. Pokračuje spolupráce s MŠ Family a Kamenačky návštěvou předškoláků v naší škole. Paní učitelky 1. tříd si pro děti připravily zajímavé úkoly a před odchodem si prohlédly celou školu, aby v září nepřicházely do úplně nového prostředí. - Městská policie Brno - besedy s tematikou dopravní výchovy - Orgán péče o dítě aktuálně ve spolupráci třídní učitel a výchovný poradce - spolupráce s knihovnou J. Mahena výukové programy - OSR Velikonoční a Vánoční dílny, Zahradní slavnost, Mikulášská nadílka, festival Petrklíč, Vánoční koncert, 4. školní ples, Zahradní slavnost,

4 - Parlament školy spolupráce při pořádání školních akcí - patronát žáků devátých tříd nad žáky prvních tříd - Pedagogická fakulta MU praxe studentů, dotazníky studentů - AŠSK ve městě Brně a to v rámci pořádání a organizaci sportovních soutěží a akcí - Radnice MČ Brno Židenice vystoupení pro seniory, setkání se starostou, rozsvěcení vánočního stromu,. - firma ASA - sběr papíru f) akce pedagogů s dětmi AKTIVITY HUDEBNÍKŮ Vánoční koncert všech školních souborů (Prvňáci, Druháci, Třeťáci, Petrklíček, Petrklíč, instrumentální soubor ORRA, TPV - tanečky). Festival Petrklíč vítání jara dětským zpěvem (vystoupení souborů ZŠ Krásného a hostujících souborů z brněnských i mimobrněnských škol). Akce pro radnici MČ Brno Židenice vystoupení pro seniory, setkání se starostou, rozsvěcení vánočního stromu,. Hudební soustředění souboru Petrklíček Roštín (4.B,5.C) Hudební soustředění souboru Petrklíč, instrumentálního souboru ORRA a TPV v Nekoři. Makarské hudební léto-výjezd hudebních těles do Chorvatska. Ohlasy a reakce na vystoupení ze stran účinkujících i diváků byly velmi pozitivní. AKTIVITY VÝTVARNÍKŮ Vernisáž v domě U Tří knížat tradiční akce výtvarné třídy se tentokrát propojila s dalšími třídami prvního stupně, v nádherných sklepních prostorách byla zahájena výstava malým happeningem a hudebním vystoupením malého tělesa pod vedením M. Rastislava Vánoční dílny - tradiční akce prostoupena vánoční náladou Projekt- žáci 2. st. se seznámili s předními umělci 20.st. (A.Mucha, E.Munch) Velikonoční dílny- tradiční akce, která měla rekordní účast, vonělo to velikonočními jidášky, pletli se košíky, malovala vajíčka, děti si mohly pohladit živá kuřátka Výtvarný výjezd žáci 3.B (třída s estetickým zaměřením) a 6.A vyjeli do Veverské Bitýšky, vyzkoušeli si složitější výtvarné techniky, zažili hry na týmovou spolupráci Richard Adam Gallery-využili jsme první nabídku výtvarných programů této zajímavé galerie Projekt-žáci 2.st. pracovali na tématu geometrická kresba (velkoplošné formáty), celý projekt je vystaven na chodbě školy VÝUKOVÉ, VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY V průběhu školního roku třídy navštěvovaly výukové programy, které přiblížily žákům učivo jinou formou: Mikulášská nadílka v prodejně Enapo (2.A) Výstava J. Lady na Špilberku (2.A) Stopujeme zvířátka, ZOO Brno (2.A; 3.B; 4.A) Anthropos, Afrika (2.B) Jak se peče chléb Lipka (2.B) Naše cesta BVV (2.B) Knihovna J. Mahena Brněnské pověsti (3.B,C; 4.A) Mateřídouška Kámen (4.A)

5 Technické muzeum, výukový program Od tamtamů po internet (4.B) Anthropos (5.A,B, 6.A,B) přednáška Dospívání ( 6.A) zeměpisný program Planeta Země - Madagaskar (6.A,B) Řím projekt pobočky CVČ Lužánky Legáto žáci si formou zážitkové pedagogiky přiblížili probíranou látku (např. přecházení Alp s Hanibalem) 6.A Kyberšikana (6.A,B; 7.A; 8.A) Moravské zemské muzeum, Herbář (6.A,B) Planetárium (6.B) Jeden svět- festival dokumentárních filmů- Naše posvícení (6.B; 7.A) Planeta Země Indonésie (7.A,B,C; 8.A,B) Nebezpečí alkoholu (7.A,B,C; 8.A,B) Exkurze na SŠTE v rámci předmětu SP (8.A,B) Technického muzeum (program Stereovize, Ulička řemesel, Technická dílna, výstava německé dálnice) 8.A,B V rámci OV přednáška o pohlavních nemocech a antikoncepci (8.A,B) Beseda se spisovatelem Z. Millerem (8.A,B; 9.A) Výukový program Lipka Krajina a lidé (9.A) Beseda Drogy a závislost MUDR. Presl (9.A) Spolupracujeme převážně s Centrem volného času Lužánky, Mateřídouška, Lipka, Rozmarýnek, Domino a nově také středisko Jezírko, které se specializuje na environmentální vzdělávání. Plavání V letošním školním roce se z důvodu havárie na ZŠ Holzova, se kterou měla naše škola výuku plavání nasmlouvanou, neuskutečnila. Výuka plavání bude pokračovat v příštím školním roce dle ŠVP. Lyžařský výukový kurz Žáci sedmých ročníků mají každý rok možnost zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu konaného stejně jako v předešlých letech na sjezdovce Paprsek ve Starém městě pod Sněžníkem. PROJEKTY, VÝUKOVÉ A VÝCHOVNÉ AKTIVITY Zahrada jazyků Od druhého pololetí loňského školního roku na naší škole realizujeme v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Zahrada jazyků, který je zaměřen na jazykovou propedeutiku a počáteční výuku angličtiny v 1. a 2. ročnících ZŠ. V rámci projektu vznikla moderně vybavená jazykoherna s počítači a interaktivní tabulí, barevným nábytkem, hudebním a výtvarným koutkem a spoustou didaktických pomůcek, hraček, her a učebnic. Cílem projektu je aktivní poznávání a objevování světa cizího jazyka prostřednictvím činností, které jsou dětem blízké / hry, písničky, říkadla, divadlo, keramika, ale také třeba vaření podle anglických receptů /. Součástí projektu jsou rovněž pobyty na školách v přírodě za přítomnosti rodilých mluvčích a vzdělávání vyučujících zapojených do projektu.

6 Na podporu a prezentaci jazykového vzdělávání na 1. stupni se uskutečnila i konference o výuce anglického jazyka pro odbornou i rodičovskou veřejnost. Součástí konference byla prezentace výuky a ukázkové hodiny v jednotlivých ročnících. Oslavy 50. výročí založení školy V letošním školním roce naše škola oslavila 50. výročí svého založení. Půlroční přípravy vyvrcholily celodenním dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost, bývalé učitele i žáky. V učebnách byly vystaveny archiválie vždy za určité desetiletí, na chodbách probíhala vystoupení žáků naší školy. Na závěr celé akce se uskutečnilo setkání bývalých a současných pedagogů školy. Projekt EU - peníze školám Velmi pozitivní vliv na kvalitu výuky a osvojování výstupů ŠVP má zařazování digitálních a interaktivních výukových materiálů vytvořených vyučujícími naší školy v rámci projektu EU peníze školám - Šablony. Cílem tohoto projektu bylo zvýšit motivaci žáků a zlepšit jejich studijní výsledky. Srovnáme-li výuku a výsledky žáků např. v přírodovědných předmětech v minulých letech a letošním školním roce, můžeme říci, že tento cíl se nám podařilo naplnit. Školní arboretum na školní zahradě Tento projekt je financován z Grantu MŽP a spolufinancován z výtěžku za sběr papíru. Díky projektu pokračovaly úpravy na školní zahradě, které navázaly na započaté projekty v rámci projektu Šablony (výsadba okrasných květin a dřevin, nákup zahradnických potřeb). Byla zbudována bylinková spirála, naučná stezka, kruhová miniučebna se 3 lavičkami komunitní kruh, 2 zvýšené záhony a pokračovalo se ve výsadbě dřevin. Na pracích na zahradě se podíleli také žáci z různých tříd. Zápis nanečisto Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ve kterém si děti mohly vyzkoušet, jaké je to být opravdovým školákem, zatančily si, zazpívaly, zacvičily, vyrobily drobný dárek a společně s rodiči si prohlédly prostory školy a jednotlivé učebny. Paní učitelky také ochotně odpovídaly na všechny dotazy rodičů, které se týkaly jak zápisu, tak samotného nástupu jejich dětí do 1. třídy, chodu školy nebo volnočasových aktivit. Ovoce do škol Stejně jako v loňském roce se škola zapojila do projektu Ovoce do škol financovaném z fondů EU a MŠMT. Tento projekt napomáhá vyučujícím vštěpovat žákům základy zdravé výživy, podporuje u žáků konzumaci zdravých potravin, ovoce a zeleniny a přispívá k utváření kompetencí vztahujících se k zdravému životnímu stylu. Vitamínový den Letos jsme uspořádali vitamínový den ve spolupráci s našimi dodavateli Ovoce do škol MK Fruit. Jednalo se o 2 projektové dny, kdy v rámci všech předmětů bylo zařazeno do výuky téma Ovoce a zelenina v našem jídelníčku. Zástupci MK Fruit měli pro děti připraveno několik druhů ovoce a zeleniny, děti si udělali zdravé špízy a namalovali si obrázek. Dověděli se o dalších zajímavostech ze zdravé výživy. Celoškolní projekt Naše posvícení Postavme se hladu

7 Projekt Čteme - byl realizován po celý školní rok, prokazatelně vedl k rozvoji čtenářství žáků a k prohlubování čtenářské gramotnosti. V obou 6. třídách i v 9. třídě byla projektu věnována zhruba 1 hodina literární výchovy měsíčně. Žáci projekt přijímali a realizovali velmi vstřícně a pozitivně. Literární kavárna - Ve třídách 7. A a 8. B probíhal celoroční projekt, zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti. Probíhal jednou za měsíc. Pomoc žáků 9. ročníků prvňáčkům celoroční projekt: při vstupu do školního života, příprava sportovních a soutěžních akcí /zahájení školního roku, naše škola a její okolí, kde koho najdeš, Mikuláš, Vánoce, první vysvědčení, příprava do školy, dětský den, zamykáme školní rok, pravidelné předčítání pohádek/ Slavnostní šerpování žáků 9. ročníků slavnostní rozloučení s letošními absolventy Albatros Prostřednictvím KMČ (Klub mladého čtenáře) nakl. Albatros podporujeme u dětí zájem o čtení knih. 5x do roka mají děti možnost si objednat knihy z katalogů, kde se dozvídají také plno novinek ze světa knížek, mohou se zapojit do soutěží, ať už jako třída či jednotlivci. Žáci také pravidelně navštěvují různé brněnské knihovny, nejčastěji knihovnu Jiřího Mahena, kde pro ně pracovníci připravují tematicky zaměřené programy. Zubní hygiena Děti jako každý rok dostaly pracovní listy pro svou věkovou kategorii s cílem získat znalosti v oblasti zubní hygieny. Byly jim rozdány i slosovatelné kartičky s úkolem, které je měly dovést do zubní ordinace na kontrolu. Letos školu navštívily i studentky stomatologie, které děti zábavnou formou informovaly o zub.hygieně a prakticky je učily čistit si zuby. Víčka pro Patričku Sběr víček od PET lahví žáky 2. ročníku. Z prodeje víček bude hrazen léčebný pobyt malé Patričky, která těžce onemocněla a rodina nemá dostatek prostředků na nákladnou léčbu. Sportování s Buldokem Využili jsme nabídky florbalového klubu Bulldogs, který pro děti zorganizoval sportovní dopoledne ve své nové sportovní hale. Děti byly rozděleny na několik stanovišť, kde si vyzkoušely různé sportovní disciplíny a florbal. Akce byla dobře zorganizovaná a děti moc spokojené. Týden velikonočních vajíček- velikonoční tradice Čertovský den, Mikulášská nadílka navození vánoční atmosféry pro žáky 1. stupně Tři králové, Svatá Lucie - připomenutí lidových zvyků a tradic Vánoční besídky jednotlivých tříd

8 Naše škola je partnerskou školou v projektu Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace ve spolupráci s katedrou geografie Pedagogické fakulty MU Brno V rámci tohoto projektu jsou proškoleni učitelé přírodovědných předmětů, v hodinách zeměpisu jsou ověřovány pracovní listy, škole je poskytnut výukový materiál pro další využití. projekty otevřené školy Vánoční dílny, Velikonoční dílny (ve dvou sobotních dopoledních děti se svými rodiči, přátelé a návštěvníci školy v mnoha dílnách navozovali předvánoční a velikonoční pohodu za pomoci pedagogů a starších žáků) Vánoční jarmark spojený s výtvarnou vernisáží Tradiční Vánoční koncert školy všechny sbory školy a instrumentální soubor Festival Petrklíč vítání jara dětským zpěvem 12. ročník /organizátorem je ZŠ Brno, Krásného 24/ Vánoční a Velikonoční vernisáž, Slavnost světel (ve spolupráci s KVČ) Vystoupení pro rodiče budoucích prvňáčků DPS Prvňáci 2x za rok Den otevřených dveří (rodiče mají možnost zúčastnit se výuky, prohlédnout si školu) a Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče Vystoupení žáků naší školy na setkání se starostou MČ Brno Židenice Rozsvěcení vánočního stromu u radnice MČ Židenice Petrklíček Zahradní slavnost: ročníky, žákovský parlament, zábavné odpoledne pro všechny žáky a jejich rodiče (soutěže, hry, opékání špekáčků, vystoupení školní hudební skupiny Výtvarná vernisáž prací žáků výtvarné třídy v galerii Sklep 4. školní ples Mnoho žáků naší školy navštěvuje kroužky Klubu volného času. Přehled kroužků a žáků, kteří kroužky navštěvují je součástí výroční zprávy KVČ. Dopravní výchova na 1. stupni je kromě témat zařazených do výuky prvouky realizována prostřednictvím besed s policisty Městské policie Brno, výukou dopravní výchovy na počítačích pro žáky tříd a výukou bezpečné jízdy na jízdním kole pro žáky 4. a 5. ročníků. Věnujeme se i ekologické problematice. Kromě témat zařazených do výuky prvouky a přírodovědy byl jeden celý den zaměřený na environmentální vzdělávání v rámci Dne Země. Žáci celý školní rok pod vedením svých třídních učitelů třídili odpad. Zúčastnili jsme se také celostátní soutěže ve sběru papíru. Jednotlivé třídy dostaly za nasbíraný netříděný papír od firmy ASA finanční hotovost, kterou pak následně mohli použít podle svého uvážení. Část finančních prostředků byla použita při úpravě školní zahrady. Některé třídy navštívili v průběhu roku divadelní představení. 2.A,B; 3.B; 4.A divadlo Radost, Mach a Šebestová 2.A,B Janáčkovo divadlo, Sněhurka a sedm trpaslíků 3.A divadlo Polárka, Petr Pan 5.A,B divadlo Radost, Kytice 6.A - Divadlo Polárka, představení Merlin 7.A,B,C; 8.A,B; 9.A - Hrajeme, zpíváme - Ha Divadlo

9 Žáci 1. stupně pravidelně navštěvují různé brněnské knihovny, nejčastěji knihovnu Jiřího Mahena, kde pro ně pracovníci připravují různé tematicky zaměřené programy. Do výuky je zařazováno také mnoho krátkodobých projektů. 1.A výtvarný projekt Zvířata kolem nás, projekt Pohádka 1.A, B - Předávání zlatých klíčů pro nejlepší čtenáře 2.B Mikuláš, Velikonoce, Pálení čarodějnic 3.A - Cirkus jednodenní projektová výuka prolínající se všemi předměty I like téma jídlo a potraviny zahrnující práci v předmětech Aj, Čj a Vv 3.B - Společenstva rostlin a živočichů pole a louka, les, voda 3.C - v předmětech Aj, M, Čj - Animals, Vegetables and Fruits, Vyjmenovaná slova, Dětští ilustrátoři 5.A Přírodo, co tě trápí? (Př) 5.B - Př - Podnebné pásy, Vl - Poznáváme Brno 6.A,B - Integrovaná přírodověda žáci byli zařazeni do projektu Masarykovy univerzity, katedra geografie, absolvovali 3 části Počasí-podnebí, Robinson, Domácnost-svět v malém Orientace v neznámém terénu v rámci hodin zeměpisu si prakticky vyzkoušeli práci s busolou a GPS. 7.B Brazílie, Krajina a lidská obydlí práce v zeměpisu 8.A - Příběhy bezpráví Žáci 6. A, 7. C, 9. A byli podpořeni v rámci projektu Přírodověda pro život e- learning projektu S4L ve spolupráci s katedrou geografie Pedagogické fakulty MU Brno v tématech Krajina a lidská sídla, Prší, hřmí a vítr fouká, Orientace v neznámém terénu VÝLETY, EXKURZE V průběhu školního roku všechny třídy absolvují buď jednodenní poznávací výlet nebo 5denní školu v přírodě. výlety: obora Holedná (1.A) Mariánské údolí (1.B) ZOO Lešná (2.A,B) Kunštát (3.A,B) Cesta historickým Brnem (4.A; 5.A) ZOO Brno (4.B) třídenní výjezd Veverská Bitýška (6.A) třída vyjela se 3.B, děti se formou motivace o vzniku města Veverská Bitýška rozdělily do věkově smíšených týmů osadníků ( např. Benátčané), učily se spolupracovat, řešit danou situaci. Také si vyzkoušely netradiční výtvarné techniky. Na konci pobytu k nim zavítal král Přemysl Otakar I. a udělil jim status města. Březová-výlet s outdoorovým programem (6.B) Bílovice nad Svitavou (7.A,B,C) Předvánoční Vídeň návštěva historického centra a zámku Schönbrunn (žáci 2. stupně) Exkurze Mnichov Legoland historicko jazyková exkurze (žáci 2. stupně) Pálava (8.B)

10 školy v přírodě: ŠvP Studnice s rodilým mluvčím (1. A,B; 2.A,B) výtvarné soustředění Veverská Bítýška (3.B, 6.A) hudební soustředění Roštín (3.C; 5.B) ŠvP Křižanov (4.A,B; 5.A) ŠVP Nekoř hudební soustředění sboru a orchestru c) účast a úspěšnost v soutěžích Recitační soutěž V kategorii prvních tříd postoupil do městského kola Viktor Slezáček z 1.A. Za kategorii 2. a 3. tříd jsme vyslali Jiřího Vlka z 3.B a v kategorii nejstarších žáků prvního stupně postoupil Jakub Doleček z 5.A. Do městského kola recitační soutěže postoupila Linda Khadashová ze 6. B a Lucie Myslíková z 8. A. Matematické soutěže Žáci ročníku se zapojili do soutěže Matematický Klokan (kategorie Klokánek a Cvrček). Soutěže se žáci účastní každý rok. Žáci mají možnost vyzkoušet si svoji úspěšnost při řešení různých typů úloh včetně geometrie. Žáci ročníků se také účastnili matematické soutěže klokan v kategoriích Benjamin a Kadet. Chemická olympiáda Okresní kolo 50. ročníku chemické olympiády 10. místo Kateřina Musilová 9. A Sportovní soutěže Florbal školní kolo Novoměstský pohár ve florbalu 2. místo Šplh na tyči - do městského kola postoupili: Hrachovský Josef (3.r) a Lukáš Ševčík (5.r). V městském kole se oba chlapci umístili na 6. místě. V kategorii jednotlivců se umístili Sabina Polášková na 2., Perenčayová Petra a Lukeš Jan) na 3. a Fuchs Zbyněk dokonce na 1. místě v obvodním kole a společně s celým družstvem mladších i starších žákyň, která skončila na druhém místě v soutěži družstev, postoupili do městského finále. Vybíjená - děvčata získala v obvodním kole 2. místo a postoupila do finále, kde skončila na 4. místě. Smíšená družstva se umístila na místě. Velikonoční laťka - letos se zúčastnily také žáci škol Bednářova, Holzova a Kotlářská Olympiáda v atletickém trojboji žáků tříd, tříd Závody v plavání žáků r. 2 x 3. místo, 2. místo ve štafetě Mc Donald s Cup v minikopané naši žáci obsadili vynikající 3. místo v okrese Brno - město. X. ročník turnaje žáků v minifotbalu O pohár primátora statutárního města Brna. Skvělým výkonem a nasazením dosáhli naši žáci vynikajícího úspěchu. Obsadili v konečném pořadí 2. místo a Dan Klučka byl vyhlášen nejlepším brankařem turnaje. Coca-Cola Školský pohár Jediná prohra v turnaji nás připravila o postup do dalšího kola. ZŠ Krásného obsadila 2. místo.

11 Školní futsalová liga ŠkoFL 9, soutěž v rámci projektu Fotbal ano drogy ne! Naše družstvo obsadilo druhé místo. Jarní fotbalový turnaj Náš tým vyhrál všechna utkání, neinkasoval žádnou branku a Jan Kosík se stal nejlepším střelcem turnaje. Naše družstvo podalo pěkný a disciplinovaný výkon a obdrželo pohár za 1. místo a současně putovní pohár ředitele školy, který půjdeme obhajovat v příštím roce. Městská soutěž ve futsalu ZŠ Naše družstvo umístilo na vynikajícím 4. místě ze 40 brněnských škol a nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen Radim Pěgřím. Pohár rozhlasu - V této vždy skvěle obsazené atletické soutěži obsadily naše dívky 6. místo a chlapci skončili na krásném 5. místě v soutěži družstev. V soutěži jednotlivců vybojoval Jan Kosík 3. místo ve skoku do dálky a 3. místo v běhu na metrů. Kamil Ševčík zvítězil ve vrhu koulí. Atletický čtyřboj - V individuálních soutěžích obsadil Kamil Ševčík 1. místo ve vrhu koulí, Jan Kosík dvě 3. místa a to za běh na metrů a skok do dálky a to v konkurenci žáků sportovních škol vč. se zaměřením na atletický trénink. Turnaj ZŠ Merhautova ve fotbalu V turnaji naše družstvo ve finále porazilo A tým ZŠ Merhautova a vyhrálo tento turnaj bez jediné porážky. Černovická liga ve futsalu - Předešlé dva ročníky naše škola zvítězila v tomto turnaji žáků 8. a 9. ročníků. Letos byl turnaj pořádán pro žáky 7. ročníku a mladší a naše družstvo obhájilo prvenství a získalo znovu putovní pohár pro vítěze. Dominik Pěgřím (brankář našeho týmu) byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Gars am Kamp - Rakousko, akce ÚMČ Brno Židenice a židenických ZŠ Celá akce byla vzorně připravena především ze strany rakouského partnera a učitele ZŠ Kamenáčky, pana Milana Šafáře. Naše družstvo chlapců obsadilo 4. místo ve fotbalovém turnaji a 2. místo ve florbalové soutěži. Naše dívky byly oporou židenického družstva. Vystupování našich dívek a chlapců bylo jak po sportovní, tak kázeňské stránce příkladné a vzorně reprezentovalo ne jen naši školu.

12 Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Škola na cestě School on the road hodnocení za školní rok 2013/ rok realizace Při hodnocení školního vzdělávacího programu jsme se zaměřili na tři oblasti: 1. Míra dosažení očekávaných výstupů 2. Metody a formy práce jak koresponduje praxe se zněním v ŠVP 3. Průřezová témata jejich realizace 1. Míra dosažení očekávaných výstupů V školním vzdělávacím programu došlo k významným úpravám dle změn RVP pro ZV. Tyto úpravy jsou podrobně popsány v dodatku ŠVP a promítly se do časově-tematických plánů jednotlivých ročníků a předmětů. V průběhu školního roku byly rozvíjeny podle plánů jednotlivé klíčové kompetence. Míra dosažených očekávaných výstupů byla ve všech vzdělávacích oblastech dosažena v požadované míře a rozsahu. Vyhodnocení průběhu vzdělávání, míra dosažení kompetencí a zhodnocení očekávaných výstupů v jednotlivých ročnících a vzdělávacích oblastech je součástí závěrečné zprávy jednotlivých předmětových komisí. Účinnost časových plánů učiva Ve všech ročnících a předmětech bylo učivo zvládnuto časově i obsahově v souladu s ročním plánem. - vyučující s plány stále pracují, v průběhu roku je upřesňují - v pololetí je možnost udělat v plánech úpravy - začínajícím učitelům pomáhají s vypracováním plánů uvádějící učitelé 2. Metody a formy práce jak koresponduje praxe se zněním v ŠVP Metody a formy práce uvedené v charakteristice jednotlivých předmětů byly využívány. Podporou bylo vzájemné předávání zkušeností mezi vyučujícími, vzájemné hospitace, další vzdělávání v této oblasti. Velmi pozitivní vliv na kvalitu výuky a osvojování výstupů ŠVP mělo zařazování výukových a interaktivních materiálů vytvořených vyučujícími naší školy v rámci projektu EU peníze školám - Šablony. Vzájemné předávání zkušeností mezi vyučujícími 1. a 2. stupně a mezi vyučujícími jednotlivých předmětů se ukázalo jako velmi účinné ročník (1. období) Využity byly všechny metody a formy uvedené v ŠVP. V rámci metod sdělování nových poznatků vyučující nejčastěji používali vyprávění, rozhovor, projektové vyučování a výukové programy. Zařazeny byly i krátkodobé projekty. K procvičování poznatků byly využity hry, soutěže, hádanky, doplňovačky, pracovní listy a počítačové programy. Učivo si žáci procvičovali a upevňovali také pomocí domácích úkolů. V prvouce byly prováděny dlouhodobější pokusy a pozorování. Žáci pracovali společně, ve skupinách a samostatně. 4. a 5. ročník (2. období)

13 Ve vyučování byly během druhého období ŠVP více zařazovány běžné metody a formy výuky, které se z větší části budou objevovat i ve vyšších ročnících (vysvětlování, výklad, individuální i skupinové procvičování, frontální procvičování, činnostní učení). Ve všech vyučovacích předmětech žáci do jisté míry pracovali s textem (tiché i hlasité čtení, čtení ve skupinkách, čtení neznámého textu, čtení s porozuměním, diskuse o přečteném textu a jeho hlavních myšlenkách). Do výuky byla často zařazována práce s audiovizuálním materiálem, modely a práce s počítačovými výukovými programy a s interaktivní tabulí (zejména v přírodovědě a vlastivědě). Tato metoda se velmi osvědčila, protože vedla k aktivizaci žáků během hodin, k podnícení jejich samostatného zájmu o tyto předměty (následná samostatná tvorba referátů, vyhledávání zajímavostí) a k hlubšímu upevnění jejich poznatků v naukových předmětech. Součástí většiny vyučovacích hodin byly v obou ročnících i nadále didaktické hry. Ve většině vyučovacích hodin převládalo činnostní učení a práce ve skupinách, což vyplývá ze závěrů hospitací jednotlivých vyučujících. 2. stupeň Žáci pracovali individuálně, ve dvojicích i ve skupinách. Ve výuce byly nejčastěji používány metody výkladu, experimentu, vysvětlování, rozhovoru, diskuse, problémového vyučování, didaktické hry, práce s audiovizuálním materiálem, demonstrace, pozorování, brainstormingové aktivity. Žáci pracují s učebnicí a jiným odborným textem, výuka je doplněna výukovými programy na PC a interaktivní tabuli, vyhledáváním informací na internetu, návštěvou výstav, výukových programů, exkurzemi, besedami. Žáci byli vedeni k samostatnému vyhledávání informací, pracovali na projektech, vypracovávali referáty, vztahující se k probíranému učivu, vytvářeli prezentace na různá témata v rámci svých předmětů. Ve výuce byly také zařazeny praktické a činnostní metody spojené s pozorováním. 3. Průřezová témata jejich realizace Průřezová témata byla naplňována v rozsahu požadovaném školním vzdělávacím programem. Byla realizována ve vyučovacích hodinách zařazením ke vhodným tematickým celkům, prací s vhodnými texty, plněna formou referátů, diskusí, projektů, rozborů čtených textů, práce s tiskem, propojením s dalšími předměty prostřednictvím výchovných a vzdělávacích programů, třídních i celoškolních projektech.

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více