MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta Katedra teorie kultury - kulturologie DIPLOMOVÁ PRÁCE MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA Anežka Hradilková Vedoucí diplomové práce: PhDr.Vladimír Czumalo,CSc. Praha 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. V Praze dne 30. dubna

3 Děkuji především všem pamětníkům, kteří mi věnovali svůj cenný čas k rozhovorům: paní Polákové, paní Štěpánové, panu Brabcovi a panu Krásovi. Mé poděkování patří také mámě Terezii Hradilkové a vědeckým pracovníkům Janu Jungmannovi a Petru Štoncnerovi za další cenné informace, Jurovi za trpělivou podporu, fotografům Filipu Strnadovi a Ludvíku Hradilkovi za obrazový materiál a vedoucímu diplomové práce Vladimíru Czumalovi za odborné připomínky. 3

4 Obsah ÚVOD:...6 MÍSTO:...9 GENIUS LOCI PRAHA...14 VÝVOJ DĚLNICKÉHO BYDLENÍ V PRAZE:...19 BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÉ VYUŽITÍM DOMOVÉHO FONDU TRADIČNÍ VESNICE...20 DĚLNICKÉ DOMKY Staré Střešovice NÁJEMNÍ DŮM DĚLNICKÉ KOLONIE NOUZOVÉ A CHUDINSKÉ KOLONIE BUĎÁNKA...33 ÚVOD: CESTA ZA POZNÁNÍM LOKALIZACE CHARAKTER NÁZEV: KONTEXT KOŠÍŘE HISTORIE A STAVEBNÍ VÝVOJ BUĎÁNEK: STOLETÍ: STOLETÍ DOMY A JEJICH OBYVATELÉ: Zámečnice, čp č.p č.p č.p

5 č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p. 138, ,141, ŽIVOT BOJ ZA ZÁCHRANU SOUČASNOST BUDOUCNOST ZÁVĚR:...91 SUMMARY...92 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:...93 TEXTOVÁ PŘÍLOHA:...95 LITERATURA:

6 ÚVOD: Příběh Buďánek, který se zde započíná, je především příběhem místa ve městě. Ve své diplomové práci se snažím poodhalit vztah lidského života a místa, ve kterém se odehrává, vyzdvihnout jeho existenciální důležitost, nepostradatelnost míst určitých kvalit v rámci města a doložit to konkrétním případem. Vzhledem k charakteru práce zasazuji toto konkrétní místo do kontextu obecného zamyšlení nad architektonickým a urbanistickým vývojem města, letmo zmiňuji vývoj Prahy, podrobněji se pak zabývám městskou částí, do které historicky patří Košíři. Buďánka se nám zachovala jako ojedinělý doklad jedné z etap vývoje města. Tato dělnická osada z první poloviny 19.století již nemá v Praze obdoby. Ve své době bylo ovšem dělnické bydlení charakteristickým rysem pro většinu jejích předměstí a zásadním hybatelem pro její rozvoj a rozšiřování. Kapitolu tedy věnuji i historii dělnického bydlení. Protože Buďánka bývají často mylně považovány za dělnickou kolonii, popisuji druhy dělnické architektury a vysvětluji několik základních pojmů, které se problematiky dotýkají. Má práce není určena jen akademickému prostředí, ale především širokému okruhu zájemců a nás, pamětníků, kterým se nedostává informací o místě tak málo prozkoumaném. K tématu neexistují v podstatě žádné konkrétní prameny. Množství detailů, které text obsahuje, a které se leckdy mohou nezasvěcenému zdát zbytečné a útržkovité, vyplývá ze skutečnosti, že každý střípek, každá maličká informace nebo v archivu nově nalezená fotografie, jsou pro nás neocenitelným pokladem. Na Buďánkách jsem se narodila a dnes znovu žiji. To také určilo mé zaměření. Vycházím však především z přesvědčení, že toto místo má univerzální kvality, které ho dělají dobrým místem k životu, a že je zásadní taková místa v rámci našeho hlavního města zachovat. Má práce reaguje na skutečnost, že ač z hlediska památkové péče již víme, proč taková 6

7 místa zachovávat (což se v mnoha případech odráží v jejich zařazení mezi památkově chráněné), v současné Praze se tomu tak neděje. Nový územní plán, který v brzké budoucnosti vchází v platnost, opět nenastavuje příznivé podmínky mnoha místům, která veřejnost považuje za důležitá. Celkové zaměření vedení města na stavební projekty především s finančním prospěchem, které vedou k zastavování veřejných prostranství a devastaci volných zelených ploch, rušení zahrádkářských kolonií, dětských hřišť a míst odpočinku, vyvolává vlnu občanské nevole. Málo občanských sdružení ovšem dosáhne svého cíle. Můj příběh je příkladem takového nerovného boje s úřadem, který porušuje zákony o památkové ochraně a zcela záměrně devastuje unikátní památkovou zónu, nehledě na názory jeho voličů (pousmějeme-li se ovšem nad skutečností, že starosta nebyl ani zákonně zvolen), a aniž by k tomu měl oprávnění. Praha je město výjimečných kvalit. Byla zde zachována určitá kontinuita historického vývoje a množství kulturních památek, které ho dokládají. Často bývá ceněno právě proto, že zde na malém prostoru vedle sebe koexistují místa z různých časových období, domy různorodých slohů a povah. Tato pestrost a rozmanitost, která ale nepůsobí zmatek, ale vystupuje jako harmonický celek, tvoří jeho výjimečnou atmosféru. Vidíme přeci, že návštěvníci a turisté, kteří do Prahy přicházejí, nejsou zde kvůli jednotlivým památkám, ale kvůli atmosféře celku. Důležitých míst, která tvořila jedinečnou atmosféru města, zvyšovala kvalitu života jejich obyvatel, a která rychle mizí z mapy Prahy, je ale nebezpečně mnoho. Je až zarážející, že město nemá doposud jednotnou urbanistickou koncepci, která by se zabývala jeho vývojem na základě hodnot, které chceme pro město uchovat, abychom v něm mohli kvalitně žít. Smutná skutečnost, jak málo má veřejné mínění a hlasy občanských iniciativ, vliv na rozhodování svých zastupitelů, vypovídá o chatrném stavu naší občanské společnosti. Otázka zachování Buďánek a to, jestli mají místo v našem městě, je proto otázkou po našich občanských svobodách. Obecná otázka kvality bydlení ve městě a to, jaké aspekty jsou v této souvislosti důležité pro jeho budoucí architektonický a urbanistický 7

8 rozvoj, se rozvinulo v průběhu mé mé práce jako jedno z dílčích témat. Už ze základu svého vzdělání však neaspiruji na odborný rozbor ve smyslu architektury a urbanismu, na téma se snažím spíše pohlédnout z širšího kulturologického kontextu a vyzdvihnout tak důležitost holistického přístupu k tématu, který mi tato věda umožňuje. 8

9 MÍSTO: Způsob lidského bytí na Zemi je určen časem a prostorem. Nelze si představit žádnou činnost, která by se neodehrávala v souvislosti s nějakým místem. Místo pro nás neznamená nějaký neurčitý neohraničený prostor. Mluvíme-li o místu, hovoříme již o konkrétní skutečnosti. Myslíme jím konkrétní vyjádření jinak abstraktního prostoru. Tvoří ho příroda, určité hmotné věci, jejich charakter a uspořádání, ovlivňuje ho historie a lidé, kteří na něm žijí. Prostor ve kterém se pohybujeme a žijeme, nepochybně ovlivňuje náš život. Místa určují charaktery našich domovů, pracujeme v nich, tvoříme a odpočíváme, zde vznikají naše sny a představy, inspirují nás a omezují. Tvoří hranice a rámec naší každodennosti. Jedná se o oboustranný proces, kdy nejen my vytváříme naše prostředí, ale i ono utváří nás. GENIUS LOCI Podle Christiana Norberga-Schulze, norského historika a teoretika architektury, je místo dáno především jakožto určitý charakter či atmosféra. Od starých Římanů přejímá pojem Genius loci, což znamená duch místa. Každé místo, ať už je přírodní, nebo uměle vytvořené, má takového svého ducha. Přírodní národy ho vnímaly a znázorňovaly konkrétně, jako bytost nebo zvíře, které bylo duchem a ochráncem místa. Své ochranné božstvo měl každý význačnější prvek přírody (hory, prameny, řeky, háje, světové strany i směry větrů) a také výtvory lidské (tak se v náboženských textech v Číně, Indii, Mezopotámii, Blízkém východě i jinde, setkáváme s nadpozemskými patrony celých měst i jejich částí, jako jsou brány, cesty, budovy, ulice a podobně ). Dnes chápeme genius loci v poněkud v přeneseném 9 významu, abstraktněji a

10 psychologičtěji. A to především jako soubor unikátních vlastností místa a atmosféry, kterou na nás působí.,, Místo je celostným, kvalitativním jevem, který nelze redukovat na žádnou z jeho vlastností- jako jsou např. prostorové vztahy-, aniž bychom přitom neztráceli ze zřetele jeho konkrétní povahu. 1 Ponechejme teď stranou místa ryze přírodní, ať už to v naší kulturní krajině znamená cokoliv, a zaměřme se na člověkem uměle vytvořená místa- sídla. Co tedy dělá sídlo sídlem konkrétním a jedinečným? Co vytváří Genia loci určitého člověkem vytvořeného místa, ke kterému přicházíme? Prvotně vychází Genius loci z geografické polohy a PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ. Každé sídlo je ovlivněno přírodním prostředím, ve kterém vzniká. Vztah sídla a jeho prostředí je proto zásadní pro pochopení Genia loci určité lokality. Podle Norberga-Schulze se umělá místa vztahují k přírodnímu prostředí trojím způsobem- vizualizací, doplněním nebo symbolizací. V prvním případě chce člověk zpřesnit, to co v přírodě vidí.,, Chce vizualizovat své pochopení přírody a vyjádřit tak onu existenciální oporu, kterou nalezl...tam, kde příroda nabízí ohraničený prostor, staví uzavřené místo..., kde příroda naznačuje směr, tam zřizuje cestu.2 V druhém případě člověk doplňuje to, co přírodě chybí. Na poušti si buduje stín, v chladných oblastech teplé obydlí. Symbolizací člověk vyzdvihuje významy, které v přírodě nachází a převádí je do jiné formy (jako je třeba architektura). Přírodní charakter je např. přeložen do stavby, jejíž vlastnosti nějakým způsobem tento charakter vyjevují. 3 Těmito třemi způsoby přijímá člověk okolní prostředí a soustřeďuje ho do svých staveb. To mu pak umožňuje v nich bydlet. V přírodě člověk hledal svůj prvotní úkryt a od toho se odvíjí jeho další zabydlování se ve světě. BYDLENÍ je slovo, kterým označujeme NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994, str.17 1 tamtéž 2 tamtéž 3 10

11 celkový vztah člověka k místu. Nejde jenom o vztah hospodářský. Podle Martina Heideggera, z kterého Norbert-Schulz vychází, je bydlení existenciální oporou. Bydlíme, pokud se ve svém prostředí můžeme dobře orientovat a zakoušet ho jako významuplné. Způsob bydlení určuje chod života a zároveň je jeho výrazem.,,člověk již na samém počátku dějin poznal, že vytvořit místo znamená vyjádřit podstatu bytí. Prostředí, které člověk vytvořil a v němž žije, není pouhý praktický nástroj či výsledek nahodilých událostí, ale má strukturu a obsahuje významy. V těchto významech a strukturách se odráží způsob, jímž člověk pochopil přírodní prostředí a obecně i svou existenciální situaci. 4 Bydlet v nějakém místě znamená tedy dvě věci identifikaci a orientaci. Opravdu patřit nějakému místu znamená obojí. Moderní společnost se soustřeďuje na praktické funkce a orientace a identifikace je ponechána náhodě, není záměrně pěstována. Výsledkem je pocit odcizení. Osobní identita člověka předpokládá identitu místa. Každé místo má samozřejmě svoji STRUKTURU. Struktura místa a jeho charakter spolu úzce souvisí. Už rozlišujeme nahoře a dole, vnímáme z psychické podstaty člověka, různé stupně rozlehlosti a uzavřenosti, hranice, směry a rytmy. Vnímáme vztah místa k jeho prostředí, dominanty a pozadí. To vše se pak odráží v architektuře, kde přikládáme prostoru významy a podle toho vzniká i struktura.,, V architektuře se geometrie využívá k tomu, aby byl vyjádřen nějaký všezahrnující systém, poukazující např. ke kosmickému řádu. 5 K duchu místa patří neodmyslitelně jeho PŘÍBĚH. Říkáme často o místu, že má svou paměť. Už samotné slovo památka nám ukazuje, že se zabýváme nějakým nositelem paměti a příběhy se k nám dostávají skrze vyprávění pamětníků. Pro člověka je paměť existenciální záležitostí, protože zajišťuje kontinuitu s minulostí a dodává mu tak pocit stálosti a ukotvení ve světě. Je možností návratu k původnímu stavu věcí a řádu. Václav Cílek, který se v mnoha svých NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994, s.50 4 NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994, s

12 pracích zabývá pamětí krajiny a míst, v jednom svém článku napsal: Paměť je definována Slovníkem spisovné češtiny jako způsobilost uchovávat vjemy a vybavovat je. Mohli bychom říct, že paměť je opakovaná možnost. Paměť umožňuje návraty a obnovení původního stavu, což je zvlášť důležité, když minulost vnímáme jako idylu nebo ztracený ráj...paměť se projevuje zejména tím, že lidská sídla jsou opakovaně zakládána na stejných místech, trvá rozdělení krajiny na zemědělskou a lesní, po staletí jsou udržovány základní komunikace mezi sídly. Trvá i jistá sakralita krajiny nápadný kámen se v pohanském pravěku stává místním obětištěm, v křesťanském středověku na sobě nese kříž, v pozitivistických časech je chráněn jako významný krajinný prvek Mezi základní prvky kulturní paměti tedy můžeme zařadit kontinuitu, vědomí historie, uspořádání přírodních a kulturních ploch, archeologické a stavební památky, nějaký druh posvátnosti a tu krásu krajiny, která vzniká jejím dlouhodobým a přitom citlivým využíváním.6 ARCHITEKTURA A URBANISMUS jsou uměním vytvářet místa. Podle Norberga-Schulze by architektura měla být zviditelňováním charakteru místa, má měnit nekonkrétní polohu v místo a odhalovat jeho skryté významy. Architektura je propojováním nového se starým. Jde o proměnu místa, ne o jeho pouhé využití. Nejde o prosazování nápadů, ale o stavění na tom, co je již přítomno, na substanci- a zejména na duchu-již přítomném v místě. Každé místo bylo ovlivněno minulostí minulost a budoucnost musí být v souladu, jinak se nápady místům brutálně vnucují nebo místa bez života kostnatí. Genius loci mají především místa, která vznikala pomalu a přirozeně....vznikala pomalým evolučním procesem, který umožňoval autoorganizaci na principu uplatňování negativních a i pozitivních zpětných vazeb. V takové tvorbě prostředí totiž probíhal přirozený výběr forem, respektujících jak přírodní charakteristiky, tak potřeby každodenního života a zároveň vyjadřujících ideální představy CÍLEK V.. Krajina a paměť. Portál pro architekturu, urbanismus a design [online] [cit ]. 6 Dostupný z WWW: < 12

13 člověka o světě a vlastním poslání. 7 Organický vývoj budoucnosti, aby bez přerušení vyrůstala z minulosti. NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994, s umožňuje

14 PRAHA Architektura města jako celku není výsledkem součtu jejích jednotlivých budov, stejně jako lidé žijící v něm nejsou náhodným davem. Je podmíněno historicky a je výsledkem záměrné kompozice, spočívající ve vzájemných vztazích jeho částí, v jejich uspořádání, vycházejících nejen z účelových a hospodářských potřeb, ale i z estetického cítění jeho tvůrců. V architektuře se tak uplatňují cit pro měřítko, proporce, rytmus, dominanty, kontrasty a gradace. V neposlední řadě je výrazem společenských idejí a výpovědí o kulturním stavu společnosti.,,v tomto smyslu je urbanismus projevem životního stylu. A architektura jeho individuálním vyjádřením. 8 Podle historika architektury Jiřího Hrůzy je město, ať už vzniklé pomalým evolučním procesem, nebo na základě rychlého plánování, odpovědí na základní lidské existenciální otázky PROČ? KDE? KDY? a JAK?:,, to znamená proč si staví svá města, co od nich očekává, z čeho je skládá, kde jakou stavbu umisťuje a kdy ji pro svůj život považuje za nezbytnou V tomto smyslu byla vždy v minulosti a je v současnosti architektura města výpovědí o společnosti, vyjadřující její vnitřní řád, ekonomické uspořádání, duchovní a kulturní vyspělost. 9 V úvaze nad architekturou města se dostáváme opět k PŘÍRODĚ, jako základnímu rámci pro vznik místa. Založení města je důsledkem věkovité zkušenosti lidstva o tom, kde se nejlépe usídlit. V našem mírném podnebném pásmu to znamenalo především vyhnout se nivám s neúrodnými půdami a velkým rizikem záplav a naopak neusazovat se na prudkých svazích, kde hrozí sesuv půdy, pro zdůraznění a obranu významné stavby volit návrší a cesty vést na místa, kde se řeka dá dobře přejít. Tak se naši předkové,, vyhýbali příliš složitému terénu, na němž by se neobešli bez pracovních úprav. Pro přirozené odvodňování využívali plochy na rozvodích. Snažili se nestavět na úrodné půdě za výhodu 8 ŠPAČKOVÁ T. Vývoj kultury bydlení. Diplomová práce na FF UK, vedoucí práce PhDr. Vladimír Czumalo, Praha, 2006, s.5 HRŮZA J. Město:Praha., Praha: Odeon, 1989, s

15 považovali blízkost vody a přímo uctívali háje a prameny. Poznali, že není dobré stavět na severních svazích, kde chybí slunce a dují chladné větry, přinášející deště a sněhy Po věky patřilo stavění s přírodou mezi základní dovednosti lidstva a projevovalo se při vybírání stavenišť pro jednotlivé objekty i celá města, v trasování cest, ve tvarech staveb, jejich půdorysech a použitých stavebních materiálech. 10 Praha vznikla na místě, které shromažďuje vysokou koncentraci takových geografických kvalit, včetně její centralizace v rámci země,množství kvalitních surovin pro stavbu, přítomnost řeky, zdroje vody, potravy, hlíny a možností využití k jejich dopravě. Přítomnost brodu zde dala vzniknout uzlu obchodních cest. Urbanistické uspořádání bylo těsně napojené na členité a rozmanité přírodní prostředí. Podstatně změnil přístup k urbanizaci města v průběhu 19.století. Moderní technika a nové materiály umožnily překonávat přírodní překážky a stavět tam, kde dříve nebylo možné, místo stavění s přírodou začalo se stavět proti přírodě. Vytratila se tak i snaha a schopnost přírodě porozumět, protože to již nebylo potřeba. V současnosti se již probouzíme z takového zaslepení. Nezdary takového počínání se nám ukazují jak v přírodních souvislostech, jako jsou například záplavy nebo nezbytnost začít hospodařit se zdroji, tak v souvislostech sociálních. Vidíme, že města bez kontinuity s minulou zkušeností a zdravého životního prostředí, ztrácejí tak své nejzákladnější kvality, pro život jejich obyvatel nepostradatelné. Další důležitou součástí města je kompozice. Z toho, že velkoměsto vzniká postupně a hlavně na základě ekonomických zájmů, by se mohlo zdát, že záměrné uspořádání, tedy kompozice, bude vznikat na základě provozních a technických požadavků, bez ohledu na estetické a umělecké ambice. Na příkladu Prahy však vidíme, že tyto dva aspekty se v minulosti doplňovaly a skladba města nemusí být založena jen na funkční geometrické pravidelnosti, jako to vidíme ve Washingtonu nebo na příkladu pařížských bulvárů.,, Praha je příkladem kompozice, v níž 10 HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s

16 převládá nepravidelnost, překvapení, kontrasty. Kompozice zdaleka nemusí být dílem jedné epochy a mocného osvíceného stavebníka, který prosadí a uskuteční geniální koncept architekta. Pokud město vzniká postupně, na základě přírodního prostředí a ekonomických i estetických potřeb všech svých obyvatel, kompozice vzniká přirozeně sama. Důležité je, jak ve městě vytváříme a umisťujeme veškeré její hmotné prvky, to znamená jednotlivé veřejné i obytné budovy, celé městské čtvrti, parky i objekty pro výrobu. Jakým způsobem tak učiníme, vytváří pak prostředí pro naše životní procesy, které jsou ve svém souhrnu podstatou Prahy jako společenského jevu. Ve vývoji Prahy přední místa, na náměstích, podél cest a nábřeží, zaujaly nejdříve stavby církevní a feudální, které tak určily první historický půdorys města. I v pozdějším vývoji vidíme, že nejvýznačnější stavby se stavěly na důležitých místech.,, Ve všech dějinných obdobích se v umisťování, stavebních objemech a architektonickém výrazu projevovala společenská úloha jednotlivých staveb kostelů, klášterů, paláců a později správních center, bank, nádraží, výrobních a kulturních budov. Vyčteme z nich mocenské poměry doby, vztahy a konflikty mezi světskou a církevní mocí, mezi panovníky a bohatou šlechtou, mezi šlechtou a nastupující buržoazií, mezi kapitalisty i dělnickou třídou. 11 V Praze nalézáme silnou touhu po integraci nových budov do staré zástavby, zřídka kdy se setkáme s individualitou stavby staticky odtržené od okolního kontextu města. Neméně důležité jsou také komunikace, rozdělující a zároveň slučující jednotlivá místa a prostory mezi budovami, které je zvýrazňují a doplňují. Norberg-Schulz si vybral pro svou knihu o geniu loci tři světová města. Jedním z nich je právě Praha. Autor popisuje své okouzlení Prahou, které pramení především z naléhavého pocitu tajemna. Ten vytváří právě urbanistická struktura města, svými horizontálními i vertikálními projevy. Město je primárně shromážděno kolem řeky.,, Všechny domy tu mají hluboké kořeny ve vrstvách dějin, které jsou vyjádřeny těžkým a masivním přízemím, vstupy.zároveň je nízkým však podloubím architektura HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s a Prahy hluboko zasazenými naplněna pohybem

17 vertikálním, projevujícím se v množství věží a věžiček,štítech starých domů,v barokní sakrální architektuře i celkovou kompozicí horizontálně položeného Nového města a strmým vrchem Pražského hradu.,, Tajemství země tak nachází svůj protějšek v touze po nebi. 12 Kouzlo Prahy spočívá v tom, že se prostorové aspekty projevují na všech úrovních, od celkového charakteru přírodního prostředí až k architektonické artikulaci jednotlivých budov. Přírodní a městská krajina jsou zde sjednoceny od svého počátku, struktura Prahy pak byla upevněna ve středověku výstavbou Nového města, kdy město nalezlo svou formu. Ta dlouho obsahovala tři složky, husté osídlení dole na rovině, dominantní hrad nahoře na kopci a řeku jako rozdělující i spojující faktor.,, Praha se tímto způsobem stala integrovaným celkem, v němž jednotlivé vztahy mezi horizontály a vertikálami působí jako sjednocené síly. 13. Množství křivolakých uliček na Starém městě, se svou tajuplnou atmosférou, plnou objevování a překvapení, doplňují předem naplánovaná přehledná kompozice Nového města, množství výhledů z různých zorných úhlů a rozsáhlé městské parky. V průběhu 19.století se tato kompozice narušila. Zmizely některé významně charakteristické městské části, zejména židovské ghetto,vznikly čtvrti nové, které se již do stávající kompozice nevešly. Hradby byly zrušeny. Doba požadovala rychlé stavění nových domů především pro ekonomický zisk, plány na výstavbu nebyly často plně propracovány a s pozemky se často spekulovalo. Měnily se také významy budov. Přesto jako by město toto období přestálo. Jiří Hrůza vidí důvod právě v silné historické kompozici. Nové ulice navázaly na staré schéma. Přesto se obává toho, že ve století 20. již komerční tlak natolik vzrostl, že je neudržitelné nechávat růstu města takový automatismus. O to více to platí o století našem, kdy, společně s novým politickým režimem, rozšíření volného trhu, umožňuje nepřehledně rychlý růst města. Je třeba dobře rozmýšlet, která místa z Prahy zmizí, jaké moderní stavby jí budou dominovat a jakým způsobem, které prostory je možné zastavět, aby se nenarušily důležité vlastnosti její kompozice, je nutné zvažovat výstavbu 12 HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s

18 nových sídlišť, komunikací a příměstských zón pro bydlení, které na starou zástavbu navazují. Tento rozmysl by měl pramenit z našich poznatků o kvalitách Prahy minulé a současné. Jak přírodní prostředí Prahy zapůsobilo na její urbanistické uspořádání, dopodrobna popisují výše citované knihy. Také o vývoji její architektury a urbanismu bylo napsáno množství odborných publikací. To, co bych chtěla zdůraznit v celkovém obrazu Prahy a jejím duchu, je sociální i kulturní rozmanitost a bohatost tohoto města. Praha je výrazně topologická, to znamená, že obsahuje velké množství různorodých míst s odlišnými možnostmi jednotného celku. interpretace Tradičně bylo a vždy orientace, včleněných sociálním, kulturním do a ekonomickým středem země, a i mezi evropskými městy zaujímalo z tohoto hlediska jedno z předních postavení. Za přispění našich méně či více osvícených panovníků bylo otevřené evropským architektonickým vlivům, které se však v rámci města dařilo přizpůsobovat jednotícímu pražskému charakteru, daného právě přírodním prostředím a kontinuitou historického vývoje. Bylo potřeba, aby zde našlo své místo mnoho národnostních skupin, jako byli Němci, Češi, Židé, Romové atd. Stejně tak působily i vlivy všech sociálních vrstev, lidí různorodých životních stylů a názorů. Za jednu z hlavních kvalit Prahy nicméně považuji právě skutečnost, že se na její architektuře a urbanismu podíleli lidé různorodých životních stylů, zájmů a názorů. Ne vždy se soužití různorodých skupin v rámci města dařilo, což vidíme nejen na příkladech mnohých židovských pogromů. V současnosti, po vstupu státu do Evropské unie a v důsledku celkové globalizace společnosti, však otázka spolužití různorodých kultur a skupin v rámci města, vyvstává s novou naléhavostí. Následující kapitoly jsou věnovány architektonickému a urbanistickému jevu 19.století, kdy se Praha značně pozměnila právě vlivem jedné sociální vrstvy-dělnictva, přicházevšího z venkova za prací. Tyto kapitoly mají ukázat dělnické bydlení jako nedílnou součást pražského vývoje a poukázat na některé jeho aspekty, které Prahu obohatily a můžou jimi inspirovat dodnes. 18

19 VÝVOJ DĚLNICKÉHO BYDLENÍ V PRAZE: Dělnické a sociální bydlení představuje jednu z výrazných kapitol architektury a urbanismu Prahy 19. a začátku 20. století. Ve své době bylo určujícím fenoménem ve všech jejich částech a podílelo se jako výrazný činitel ve formování města, vznikem jeho nových předměstí, z kterých se později staly čtvrti. Za tu dobu vzniklo několik typů dělnického bydlení, které se od sebe liší obdobím a sociálními okolnostmi, ve kterých vznikaly. Jednotlivé typy se mezi sebou však mnohdy prolínají a mají společné charakteristiky. Život zde v největší míře určovala chudoba a množství obyvatel, improvizace v zařizování bytu nebo stavbě přístřeší. Zároveň jde však vždy o bydlení pro lidi, kteří přišli za prací do města z vesnice a jejichž způsob života se tak pohyboval na rozhraní mezi vesnickým a městským. Sousedské vztahy tu zůstávaly živé, život zde byl založen na tradičních zvycích a zkušenostech získaných na vesnici. V rámci města se tak jednalo o nový fenomén, který ho zcela proměnil a za jehož působení i značně vzrostlo. Rozdělení na jednotlivé typy dělnického bydlení přebírám především od etnografů Josefa Vařeky a Vandy Tůmové, kteří věnovali dělnickému bydlení rozsáhlé studie v 60. a 70.letech 20.století. Pro zdůraznění vlivu na chronologický vývoj města je však řadím za sebou nikoliv podle rozsahu, ale podle toho, v jakém období vznikaly. První formy dělnického bydlení, vznikající na běžném venkově, se příliš neliší od obydlí ostatních chudších obyvatel na vesnici. Zvláštnosti ve způsobu bydlení průmyslových dělníků vystupují výrazněji na počátku 19.století v průmyslových oblastech (Sokolovsko, SHR, okolí Plzně, Kladensko, Rosicko-oslovansko, nevolnictví a Ostravsko a další)14. Se zrušením postupem industrializace však nastává v otázce bydlení nová situace hlavně ve městech. Následkem hromadného stěhování vesnického obyvatelstva do měst za prací, vrcholí v průběhu 19.století VAŘEKA J., FROLEC V. Lidová architektura. Praha: GRADA, 2007, s

20 bytová krize. V hlavním městě to vidíme nejvýrazněji. Tehdejší Praha nepostačuje svou kapacitou rychlému přílivu nových obyvatel, i když jsou domy ve starých čtvrtích využívány maximálně. Mnohé měšťanské domy se proměňují na činžovní, zadní trakty domů, kde dříve bývaly konírny nebo obydlí podruhů se přestavují na nájemní byty pro venkovské přistěhovalce.15 Bytová krize vyvolává čilý stavební ruch na pražských předměstích, stavba činžovních domů se stává velmi výnosným uložením kapitálu. Stavby se však často stávají předmětem spekulantů, staví se narychlo kvůli výdělku a bez ohledu na kvalitu staveb i jednotlivých bytů. Byty jsou přeplněné, mnohdy bydlí celá rodina v jednom pokoji nebo se nájemníci dělí o postele či slamníky ve směnách. Stále je nedostatek finančně dostupného bydlení. Vznikají proto nové různorodé způsoby jak bydlet, charakteristické právě pro nejchudší obyvatele Prahy, dělnickou třídu. BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÉ VYUŽITÍM DOMOVÉHO FONDU TRADIČNÍ VESNICE Již podle názvu je zřejmé, že tento typ bydlení není pro velká města příznačný. Z urbanistického vývoje Prahy, který jsem nastínila v předchozích kapitolách, ovšem víme, že město postupně pronikalo do svého zemědělského okolí a byla k němu připojována nová města a vesnice, které se vlivem růstu průmyslu měnily na dělnické periferie. Na těchto vesnicích v blízkosti města a na pražských předměstích, si nově příchozí dělnické rodiny pronajímaly hospodářské a jinak nevyužívané budovy. Život zde se tak částečně přizpůsoboval rytmu tradiční vesnice. Tento způsob bydlení se týká především první vlny stěhování dělnického obyvatelstva do města v průběhu 19.století, v některých částech se s ním však setkáme ještě ve století dvacátém.,, Na Proseku v období první republiky bydlely dělnické rodiny ve statku na návsi nedaleko kostela a šest dělnických rodin ve dvoře velkostatku v budově vedle maštale. Každá rodina měla k dispozici jen jednu obytnou místnost se společným STEFAN O. Mluva pražské architektury. Praha: Pražský ústav pro etnografii, 1961, str

21 příslušenstvím. 16 DĚLNICKÉ DOMKY Dalším typem bydlení, který se s prvním v zásadě protíná, jsou osady dělnických domků. I když bydlení v dělnických domcích není pro Prahu tak typické jako pro menší města nebo vesnice, vzniklo i zde několik ucelených domkařských osad, z nichž se nám dochovala právě Buďánka.. Josef Vařeka ve svém příspěvku do knihy Stará dělnická Praha uvádí, že pražští dělníci často nacházeli své nové domovy v domcích na vesnici v bezprostředním pražském okolí nebo v dělnických sídlištích, které vznikaly z aglomerací domků při bývalých dvorech a velkostatcích. Nacházeli v nich útulek lidé, kteří přicházeli za prací do Prahy a hledali levné ubytování. Mnozí majitelé domků změnili své původní zaměstnání za dělnické, takže se např. z malozemědělských domků staly domky dělnické. Lépe situovaní dělníci si stavěli nové domky hlavně na periferii předměstských obcí, protože toužili bydlet ve vlastním a také chovat drobné domácí zvířectvo i drůbež, jimiž by doplňovali obživu. 17 Tyto dělnické domky měly původně velmi venkovský charakter, se zahrádkami a chlívky. Někde se ale i chlívky později přestavovaly na obytné prostory. Dělníci často stavěli na dluh, proto se snažili co největší část domku pronajímat. V 2. polovině 19. století, kdy byly parcely vyčerpány a poptávka po bydlení stále rostla, řešilo se bydlení různými přestavbami a přístavky.,,dvory byly zastavěny také chlívky a kolničkami, neboť domkaři, ačkoliv nevlastnili žádná pole, chovali kozy, králíky, slepice a husy, někteří také kachny, holuby i prase. 18 Buďánka by se snad nejvíce blížila právě tomuto zařazení, i když se protíná s prvním, výše jmenovaným typem dělnického bydlení. Buďánkami se podrobně zabývám v následujících kapitolách. Na tomto místě bych 16 VAŘEKA J. Způsob bydlení a bytová kultura pražského dělnictva ( ) in Etnografie pražského dělnictva Maketa Sv.III, Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku, 1975, str Kolektiv autorů ÈAV. Stará dělnická Praha. Praha: Academia, 1981, s Kolektiv autorů ÈAV. Stará dělnická Praha. Praha: Academia, 1981, s

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká 9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká Kvalita bytového fondu je ukazatelem, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (fyzická stránka), tak o způsobu či stylu bydlení obyvatelstva (sociální

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLO základní jednotka osídlení každé obydlené místo, včetně příslušných ploch, které jsou jeho obyvatelstvem bezprostředně využívány výsledek spolupůsobení

Více

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ Brno, listopad 2013, David Tichý, technická spolupráce Zuzana Lyčková DAVID TICHÝ 2/21 SMĚŘOVÁNÍ KONCEPCE Omezení osamocení v

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Revitalizace Historického centra v Orlové

Revitalizace Historického centra v Orlové Revitalizace Historického centra v Orlové Úvod Historické centrum Orlové zažívá dlouhodobý, již 60 let trvající, úpadek vedoucí k dnešní paradoxní situaci: historické centrum je středem města bez okolního

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově Jiná krajina Krajina Krajina je velmi široký a mnohovrstevnatý pojem. Pokud se ji nějakým způsobem snažíme redukovat, musíme si být vědomi toho, čeho se zbavujeme a jaké to má nakonec důsledky. strukturovaný

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus.

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Ateliéry na Mazance NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Galerie ARTATAK ve spolupráci se společností

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Vyhláška 10/1993. Obecné informace. Název. Obsah. Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html]

Vyhláška 10/1993. Obecné informace. Název. Obsah. Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html] 1 z 4 29.11.2012 22:24 Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html] Přístup pro zaměstnance [https://vpn.praha-mesto.cz] Hlavní stránka [/jnp/cz/home/index.html]: Magistrát hl. m. Prahy

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

český senior-cohousing v praxi

český senior-cohousing v praxi může být sousedské bydlení atraktivní pro české seniory? aneb český senior-cohousing v praxi diskuse o benefitech, které vytvářejí reálnou přidanou hodnotu v rezidenčním developmentu marketing = cena +

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

1 sídliště 1. ÚVOD 2. HISTORIE VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ ČR

1 sídliště 1. ÚVOD 2. HISTORIE VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ ČR 1 sídliště 1. ÚVOD Sídliště lze definovat mnoha způsoby, lze je charakterizovat např. jako hromadnou a soustředěnou výstavbu bytů formou velkých obytných souborů (Musil 2002:274). V českých městech představují

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Základy společenských věd Ročník: IV. Téma:

Více

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Michaela Růžičková 10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Železných hor extrémně silná sociální

Více

rezidence Palác Na Dubovci

rezidence Palác Na Dubovci rezidence Palác Na Dubovci Historie Historie budovy zvané Palác se pocíná roku 1790, kdy Izak Stein, židovský obchodník, koupil pozemek vedle hradu, v míste zvaném Dubovec a vystavil na nem zprvu pouze

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora LICITA s.r.o., Keřová 7, 30100 Plzeň tel: 777707310, 777618187 LICITA INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora Z pověření společnosti Brátová a Krejčí,

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM k prodeji zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti, se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ: 586 52, IČ: 463 47 071, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP)

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY Z 29.9.2014 DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) Abychom reagovali na zavádějící dezinformace pánů Hudečka a Hniličky, předkládáme jednoznačné důkazy o výkladu

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Rozšiřování těžby a dopady na realitní trh Michal Čejka, MBA Stavební fórum -8. 10. 2013

Rozšiřování těžby a dopady na realitní trh Michal Čejka, MBA Stavební fórum -8. 10. 2013 Rozšiřování těžby a dopady na realitní trh Michal Čejka, MBA Stavební fórum -8. 10. 2013 Kdo je Cepena, a.s., Ostrava? Společnost Cepena, a.s. (Centrum péče o náhradu škod) vznikla v roce 2007 a jedná

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více