MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta Katedra teorie kultury - kulturologie DIPLOMOVÁ PRÁCE MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA Anežka Hradilková Vedoucí diplomové práce: PhDr.Vladimír Czumalo,CSc. Praha 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. V Praze dne 30. dubna

3 Děkuji především všem pamětníkům, kteří mi věnovali svůj cenný čas k rozhovorům: paní Polákové, paní Štěpánové, panu Brabcovi a panu Krásovi. Mé poděkování patří také mámě Terezii Hradilkové a vědeckým pracovníkům Janu Jungmannovi a Petru Štoncnerovi za další cenné informace, Jurovi za trpělivou podporu, fotografům Filipu Strnadovi a Ludvíku Hradilkovi za obrazový materiál a vedoucímu diplomové práce Vladimíru Czumalovi za odborné připomínky. 3

4 Obsah ÚVOD:...6 MÍSTO:...9 GENIUS LOCI PRAHA...14 VÝVOJ DĚLNICKÉHO BYDLENÍ V PRAZE:...19 BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÉ VYUŽITÍM DOMOVÉHO FONDU TRADIČNÍ VESNICE...20 DĚLNICKÉ DOMKY Staré Střešovice NÁJEMNÍ DŮM DĚLNICKÉ KOLONIE NOUZOVÉ A CHUDINSKÉ KOLONIE BUĎÁNKA...33 ÚVOD: CESTA ZA POZNÁNÍM LOKALIZACE CHARAKTER NÁZEV: KONTEXT KOŠÍŘE HISTORIE A STAVEBNÍ VÝVOJ BUĎÁNEK: STOLETÍ: STOLETÍ DOMY A JEJICH OBYVATELÉ: Zámečnice, čp č.p č.p č.p

5 č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p. 138, ,141, ŽIVOT BOJ ZA ZÁCHRANU SOUČASNOST BUDOUCNOST ZÁVĚR:...91 SUMMARY...92 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:...93 TEXTOVÁ PŘÍLOHA:...95 LITERATURA:

6 ÚVOD: Příběh Buďánek, který se zde započíná, je především příběhem místa ve městě. Ve své diplomové práci se snažím poodhalit vztah lidského života a místa, ve kterém se odehrává, vyzdvihnout jeho existenciální důležitost, nepostradatelnost míst určitých kvalit v rámci města a doložit to konkrétním případem. Vzhledem k charakteru práce zasazuji toto konkrétní místo do kontextu obecného zamyšlení nad architektonickým a urbanistickým vývojem města, letmo zmiňuji vývoj Prahy, podrobněji se pak zabývám městskou částí, do které historicky patří Košíři. Buďánka se nám zachovala jako ojedinělý doklad jedné z etap vývoje města. Tato dělnická osada z první poloviny 19.století již nemá v Praze obdoby. Ve své době bylo ovšem dělnické bydlení charakteristickým rysem pro většinu jejích předměstí a zásadním hybatelem pro její rozvoj a rozšiřování. Kapitolu tedy věnuji i historii dělnického bydlení. Protože Buďánka bývají často mylně považovány za dělnickou kolonii, popisuji druhy dělnické architektury a vysvětluji několik základních pojmů, které se problematiky dotýkají. Má práce není určena jen akademickému prostředí, ale především širokému okruhu zájemců a nás, pamětníků, kterým se nedostává informací o místě tak málo prozkoumaném. K tématu neexistují v podstatě žádné konkrétní prameny. Množství detailů, které text obsahuje, a které se leckdy mohou nezasvěcenému zdát zbytečné a útržkovité, vyplývá ze skutečnosti, že každý střípek, každá maličká informace nebo v archivu nově nalezená fotografie, jsou pro nás neocenitelným pokladem. Na Buďánkách jsem se narodila a dnes znovu žiji. To také určilo mé zaměření. Vycházím však především z přesvědčení, že toto místo má univerzální kvality, které ho dělají dobrým místem k životu, a že je zásadní taková místa v rámci našeho hlavního města zachovat. Má práce reaguje na skutečnost, že ač z hlediska památkové péče již víme, proč taková 6

7 místa zachovávat (což se v mnoha případech odráží v jejich zařazení mezi památkově chráněné), v současné Praze se tomu tak neděje. Nový územní plán, který v brzké budoucnosti vchází v platnost, opět nenastavuje příznivé podmínky mnoha místům, která veřejnost považuje za důležitá. Celkové zaměření vedení města na stavební projekty především s finančním prospěchem, které vedou k zastavování veřejných prostranství a devastaci volných zelených ploch, rušení zahrádkářských kolonií, dětských hřišť a míst odpočinku, vyvolává vlnu občanské nevole. Málo občanských sdružení ovšem dosáhne svého cíle. Můj příběh je příkladem takového nerovného boje s úřadem, který porušuje zákony o památkové ochraně a zcela záměrně devastuje unikátní památkovou zónu, nehledě na názory jeho voličů (pousmějeme-li se ovšem nad skutečností, že starosta nebyl ani zákonně zvolen), a aniž by k tomu měl oprávnění. Praha je město výjimečných kvalit. Byla zde zachována určitá kontinuita historického vývoje a množství kulturních památek, které ho dokládají. Často bývá ceněno právě proto, že zde na malém prostoru vedle sebe koexistují místa z různých časových období, domy různorodých slohů a povah. Tato pestrost a rozmanitost, která ale nepůsobí zmatek, ale vystupuje jako harmonický celek, tvoří jeho výjimečnou atmosféru. Vidíme přeci, že návštěvníci a turisté, kteří do Prahy přicházejí, nejsou zde kvůli jednotlivým památkám, ale kvůli atmosféře celku. Důležitých míst, která tvořila jedinečnou atmosféru města, zvyšovala kvalitu života jejich obyvatel, a která rychle mizí z mapy Prahy, je ale nebezpečně mnoho. Je až zarážející, že město nemá doposud jednotnou urbanistickou koncepci, která by se zabývala jeho vývojem na základě hodnot, které chceme pro město uchovat, abychom v něm mohli kvalitně žít. Smutná skutečnost, jak málo má veřejné mínění a hlasy občanských iniciativ, vliv na rozhodování svých zastupitelů, vypovídá o chatrném stavu naší občanské společnosti. Otázka zachování Buďánek a to, jestli mají místo v našem městě, je proto otázkou po našich občanských svobodách. Obecná otázka kvality bydlení ve městě a to, jaké aspekty jsou v této souvislosti důležité pro jeho budoucí architektonický a urbanistický 7

8 rozvoj, se rozvinulo v průběhu mé mé práce jako jedno z dílčích témat. Už ze základu svého vzdělání však neaspiruji na odborný rozbor ve smyslu architektury a urbanismu, na téma se snažím spíše pohlédnout z širšího kulturologického kontextu a vyzdvihnout tak důležitost holistického přístupu k tématu, který mi tato věda umožňuje. 8

9 MÍSTO: Způsob lidského bytí na Zemi je určen časem a prostorem. Nelze si představit žádnou činnost, která by se neodehrávala v souvislosti s nějakým místem. Místo pro nás neznamená nějaký neurčitý neohraničený prostor. Mluvíme-li o místu, hovoříme již o konkrétní skutečnosti. Myslíme jím konkrétní vyjádření jinak abstraktního prostoru. Tvoří ho příroda, určité hmotné věci, jejich charakter a uspořádání, ovlivňuje ho historie a lidé, kteří na něm žijí. Prostor ve kterém se pohybujeme a žijeme, nepochybně ovlivňuje náš život. Místa určují charaktery našich domovů, pracujeme v nich, tvoříme a odpočíváme, zde vznikají naše sny a představy, inspirují nás a omezují. Tvoří hranice a rámec naší každodennosti. Jedná se o oboustranný proces, kdy nejen my vytváříme naše prostředí, ale i ono utváří nás. GENIUS LOCI Podle Christiana Norberga-Schulze, norského historika a teoretika architektury, je místo dáno především jakožto určitý charakter či atmosféra. Od starých Římanů přejímá pojem Genius loci, což znamená duch místa. Každé místo, ať už je přírodní, nebo uměle vytvořené, má takového svého ducha. Přírodní národy ho vnímaly a znázorňovaly konkrétně, jako bytost nebo zvíře, které bylo duchem a ochráncem místa. Své ochranné božstvo měl každý význačnější prvek přírody (hory, prameny, řeky, háje, světové strany i směry větrů) a také výtvory lidské (tak se v náboženských textech v Číně, Indii, Mezopotámii, Blízkém východě i jinde, setkáváme s nadpozemskými patrony celých měst i jejich částí, jako jsou brány, cesty, budovy, ulice a podobně ). Dnes chápeme genius loci v poněkud v přeneseném 9 významu, abstraktněji a

10 psychologičtěji. A to především jako soubor unikátních vlastností místa a atmosféry, kterou na nás působí.,, Místo je celostným, kvalitativním jevem, který nelze redukovat na žádnou z jeho vlastností- jako jsou např. prostorové vztahy-, aniž bychom přitom neztráceli ze zřetele jeho konkrétní povahu. 1 Ponechejme teď stranou místa ryze přírodní, ať už to v naší kulturní krajině znamená cokoliv, a zaměřme se na člověkem uměle vytvořená místa- sídla. Co tedy dělá sídlo sídlem konkrétním a jedinečným? Co vytváří Genia loci určitého člověkem vytvořeného místa, ke kterému přicházíme? Prvotně vychází Genius loci z geografické polohy a PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ. Každé sídlo je ovlivněno přírodním prostředím, ve kterém vzniká. Vztah sídla a jeho prostředí je proto zásadní pro pochopení Genia loci určité lokality. Podle Norberga-Schulze se umělá místa vztahují k přírodnímu prostředí trojím způsobem- vizualizací, doplněním nebo symbolizací. V prvním případě chce člověk zpřesnit, to co v přírodě vidí.,, Chce vizualizovat své pochopení přírody a vyjádřit tak onu existenciální oporu, kterou nalezl...tam, kde příroda nabízí ohraničený prostor, staví uzavřené místo..., kde příroda naznačuje směr, tam zřizuje cestu.2 V druhém případě člověk doplňuje to, co přírodě chybí. Na poušti si buduje stín, v chladných oblastech teplé obydlí. Symbolizací člověk vyzdvihuje významy, které v přírodě nachází a převádí je do jiné formy (jako je třeba architektura). Přírodní charakter je např. přeložen do stavby, jejíž vlastnosti nějakým způsobem tento charakter vyjevují. 3 Těmito třemi způsoby přijímá člověk okolní prostředí a soustřeďuje ho do svých staveb. To mu pak umožňuje v nich bydlet. V přírodě člověk hledal svůj prvotní úkryt a od toho se odvíjí jeho další zabydlování se ve světě. BYDLENÍ je slovo, kterým označujeme NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994, str.17 1 tamtéž 2 tamtéž 3 10

11 celkový vztah člověka k místu. Nejde jenom o vztah hospodářský. Podle Martina Heideggera, z kterého Norbert-Schulz vychází, je bydlení existenciální oporou. Bydlíme, pokud se ve svém prostředí můžeme dobře orientovat a zakoušet ho jako významuplné. Způsob bydlení určuje chod života a zároveň je jeho výrazem.,,člověk již na samém počátku dějin poznal, že vytvořit místo znamená vyjádřit podstatu bytí. Prostředí, které člověk vytvořil a v němž žije, není pouhý praktický nástroj či výsledek nahodilých událostí, ale má strukturu a obsahuje významy. V těchto významech a strukturách se odráží způsob, jímž člověk pochopil přírodní prostředí a obecně i svou existenciální situaci. 4 Bydlet v nějakém místě znamená tedy dvě věci identifikaci a orientaci. Opravdu patřit nějakému místu znamená obojí. Moderní společnost se soustřeďuje na praktické funkce a orientace a identifikace je ponechána náhodě, není záměrně pěstována. Výsledkem je pocit odcizení. Osobní identita člověka předpokládá identitu místa. Každé místo má samozřejmě svoji STRUKTURU. Struktura místa a jeho charakter spolu úzce souvisí. Už rozlišujeme nahoře a dole, vnímáme z psychické podstaty člověka, různé stupně rozlehlosti a uzavřenosti, hranice, směry a rytmy. Vnímáme vztah místa k jeho prostředí, dominanty a pozadí. To vše se pak odráží v architektuře, kde přikládáme prostoru významy a podle toho vzniká i struktura.,, V architektuře se geometrie využívá k tomu, aby byl vyjádřen nějaký všezahrnující systém, poukazující např. ke kosmickému řádu. 5 K duchu místa patří neodmyslitelně jeho PŘÍBĚH. Říkáme často o místu, že má svou paměť. Už samotné slovo památka nám ukazuje, že se zabýváme nějakým nositelem paměti a příběhy se k nám dostávají skrze vyprávění pamětníků. Pro člověka je paměť existenciální záležitostí, protože zajišťuje kontinuitu s minulostí a dodává mu tak pocit stálosti a ukotvení ve světě. Je možností návratu k původnímu stavu věcí a řádu. Václav Cílek, který se v mnoha svých NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994, s.50 4 NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994, s

12 pracích zabývá pamětí krajiny a míst, v jednom svém článku napsal: Paměť je definována Slovníkem spisovné češtiny jako způsobilost uchovávat vjemy a vybavovat je. Mohli bychom říct, že paměť je opakovaná možnost. Paměť umožňuje návraty a obnovení původního stavu, což je zvlášť důležité, když minulost vnímáme jako idylu nebo ztracený ráj...paměť se projevuje zejména tím, že lidská sídla jsou opakovaně zakládána na stejných místech, trvá rozdělení krajiny na zemědělskou a lesní, po staletí jsou udržovány základní komunikace mezi sídly. Trvá i jistá sakralita krajiny nápadný kámen se v pohanském pravěku stává místním obětištěm, v křesťanském středověku na sobě nese kříž, v pozitivistických časech je chráněn jako významný krajinný prvek Mezi základní prvky kulturní paměti tedy můžeme zařadit kontinuitu, vědomí historie, uspořádání přírodních a kulturních ploch, archeologické a stavební památky, nějaký druh posvátnosti a tu krásu krajiny, která vzniká jejím dlouhodobým a přitom citlivým využíváním.6 ARCHITEKTURA A URBANISMUS jsou uměním vytvářet místa. Podle Norberga-Schulze by architektura měla být zviditelňováním charakteru místa, má měnit nekonkrétní polohu v místo a odhalovat jeho skryté významy. Architektura je propojováním nového se starým. Jde o proměnu místa, ne o jeho pouhé využití. Nejde o prosazování nápadů, ale o stavění na tom, co je již přítomno, na substanci- a zejména na duchu-již přítomném v místě. Každé místo bylo ovlivněno minulostí minulost a budoucnost musí být v souladu, jinak se nápady místům brutálně vnucují nebo místa bez života kostnatí. Genius loci mají především místa, která vznikala pomalu a přirozeně....vznikala pomalým evolučním procesem, který umožňoval autoorganizaci na principu uplatňování negativních a i pozitivních zpětných vazeb. V takové tvorbě prostředí totiž probíhal přirozený výběr forem, respektujících jak přírodní charakteristiky, tak potřeby každodenního života a zároveň vyjadřujících ideální představy CÍLEK V.. Krajina a paměť. Portál pro architekturu, urbanismus a design [online] [cit ]. 6 Dostupný z WWW: <www.archinet.cz>. 12

13 člověka o světě a vlastním poslání. 7 Organický vývoj budoucnosti, aby bez přerušení vyrůstala z minulosti. NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994, s umožňuje

14 PRAHA Architektura města jako celku není výsledkem součtu jejích jednotlivých budov, stejně jako lidé žijící v něm nejsou náhodným davem. Je podmíněno historicky a je výsledkem záměrné kompozice, spočívající ve vzájemných vztazích jeho částí, v jejich uspořádání, vycházejících nejen z účelových a hospodářských potřeb, ale i z estetického cítění jeho tvůrců. V architektuře se tak uplatňují cit pro měřítko, proporce, rytmus, dominanty, kontrasty a gradace. V neposlední řadě je výrazem společenských idejí a výpovědí o kulturním stavu společnosti.,,v tomto smyslu je urbanismus projevem životního stylu. A architektura jeho individuálním vyjádřením. 8 Podle historika architektury Jiřího Hrůzy je město, ať už vzniklé pomalým evolučním procesem, nebo na základě rychlého plánování, odpovědí na základní lidské existenciální otázky PROČ? KDE? KDY? a JAK?:,, to znamená proč si staví svá města, co od nich očekává, z čeho je skládá, kde jakou stavbu umisťuje a kdy ji pro svůj život považuje za nezbytnou V tomto smyslu byla vždy v minulosti a je v současnosti architektura města výpovědí o společnosti, vyjadřující její vnitřní řád, ekonomické uspořádání, duchovní a kulturní vyspělost. 9 V úvaze nad architekturou města se dostáváme opět k PŘÍRODĚ, jako základnímu rámci pro vznik místa. Založení města je důsledkem věkovité zkušenosti lidstva o tom, kde se nejlépe usídlit. V našem mírném podnebném pásmu to znamenalo především vyhnout se nivám s neúrodnými půdami a velkým rizikem záplav a naopak neusazovat se na prudkých svazích, kde hrozí sesuv půdy, pro zdůraznění a obranu významné stavby volit návrší a cesty vést na místa, kde se řeka dá dobře přejít. Tak se naši předkové,, vyhýbali příliš složitému terénu, na němž by se neobešli bez pracovních úprav. Pro přirozené odvodňování využívali plochy na rozvodích. Snažili se nestavět na úrodné půdě za výhodu 8 ŠPAČKOVÁ T. Vývoj kultury bydlení. Diplomová práce na FF UK, vedoucí práce PhDr. Vladimír Czumalo, Praha, 2006, s.5 HRŮZA J. Město:Praha., Praha: Odeon, 1989, s

15 považovali blízkost vody a přímo uctívali háje a prameny. Poznali, že není dobré stavět na severních svazích, kde chybí slunce a dují chladné větry, přinášející deště a sněhy Po věky patřilo stavění s přírodou mezi základní dovednosti lidstva a projevovalo se při vybírání stavenišť pro jednotlivé objekty i celá města, v trasování cest, ve tvarech staveb, jejich půdorysech a použitých stavebních materiálech. 10 Praha vznikla na místě, které shromažďuje vysokou koncentraci takových geografických kvalit, včetně její centralizace v rámci země,množství kvalitních surovin pro stavbu, přítomnost řeky, zdroje vody, potravy, hlíny a možností využití k jejich dopravě. Přítomnost brodu zde dala vzniknout uzlu obchodních cest. Urbanistické uspořádání bylo těsně napojené na členité a rozmanité přírodní prostředí. Podstatně změnil přístup k urbanizaci města v průběhu 19.století. Moderní technika a nové materiály umožnily překonávat přírodní překážky a stavět tam, kde dříve nebylo možné, místo stavění s přírodou začalo se stavět proti přírodě. Vytratila se tak i snaha a schopnost přírodě porozumět, protože to již nebylo potřeba. V současnosti se již probouzíme z takového zaslepení. Nezdary takového počínání se nám ukazují jak v přírodních souvislostech, jako jsou například záplavy nebo nezbytnost začít hospodařit se zdroji, tak v souvislostech sociálních. Vidíme, že města bez kontinuity s minulou zkušeností a zdravého životního prostředí, ztrácejí tak své nejzákladnější kvality, pro život jejich obyvatel nepostradatelné. Další důležitou součástí města je kompozice. Z toho, že velkoměsto vzniká postupně a hlavně na základě ekonomických zájmů, by se mohlo zdát, že záměrné uspořádání, tedy kompozice, bude vznikat na základě provozních a technických požadavků, bez ohledu na estetické a umělecké ambice. Na příkladu Prahy však vidíme, že tyto dva aspekty se v minulosti doplňovaly a skladba města nemusí být založena jen na funkční geometrické pravidelnosti, jako to vidíme ve Washingtonu nebo na příkladu pařížských bulvárů.,, Praha je příkladem kompozice, v níž 10 HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s

16 převládá nepravidelnost, překvapení, kontrasty. Kompozice zdaleka nemusí být dílem jedné epochy a mocného osvíceného stavebníka, který prosadí a uskuteční geniální koncept architekta. Pokud město vzniká postupně, na základě přírodního prostředí a ekonomických i estetických potřeb všech svých obyvatel, kompozice vzniká přirozeně sama. Důležité je, jak ve městě vytváříme a umisťujeme veškeré její hmotné prvky, to znamená jednotlivé veřejné i obytné budovy, celé městské čtvrti, parky i objekty pro výrobu. Jakým způsobem tak učiníme, vytváří pak prostředí pro naše životní procesy, které jsou ve svém souhrnu podstatou Prahy jako společenského jevu. Ve vývoji Prahy přední místa, na náměstích, podél cest a nábřeží, zaujaly nejdříve stavby církevní a feudální, které tak určily první historický půdorys města. I v pozdějším vývoji vidíme, že nejvýznačnější stavby se stavěly na důležitých místech.,, Ve všech dějinných obdobích se v umisťování, stavebních objemech a architektonickém výrazu projevovala společenská úloha jednotlivých staveb kostelů, klášterů, paláců a později správních center, bank, nádraží, výrobních a kulturních budov. Vyčteme z nich mocenské poměry doby, vztahy a konflikty mezi světskou a církevní mocí, mezi panovníky a bohatou šlechtou, mezi šlechtou a nastupující buržoazií, mezi kapitalisty i dělnickou třídou. 11 V Praze nalézáme silnou touhu po integraci nových budov do staré zástavby, zřídka kdy se setkáme s individualitou stavby staticky odtržené od okolního kontextu města. Neméně důležité jsou také komunikace, rozdělující a zároveň slučující jednotlivá místa a prostory mezi budovami, které je zvýrazňují a doplňují. Norberg-Schulz si vybral pro svou knihu o geniu loci tři světová města. Jedním z nich je právě Praha. Autor popisuje své okouzlení Prahou, které pramení především z naléhavého pocitu tajemna. Ten vytváří právě urbanistická struktura města, svými horizontálními i vertikálními projevy. Město je primárně shromážděno kolem řeky.,, Všechny domy tu mají hluboké kořeny ve vrstvách dějin, které jsou vyjádřeny těžkým a masivním přízemím, vstupy.zároveň je nízkým však podloubím architektura HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s a Prahy hluboko zasazenými naplněna pohybem

17 vertikálním, projevujícím se v množství věží a věžiček,štítech starých domů,v barokní sakrální architektuře i celkovou kompozicí horizontálně položeného Nového města a strmým vrchem Pražského hradu.,, Tajemství země tak nachází svůj protějšek v touze po nebi. 12 Kouzlo Prahy spočívá v tom, že se prostorové aspekty projevují na všech úrovních, od celkového charakteru přírodního prostředí až k architektonické artikulaci jednotlivých budov. Přírodní a městská krajina jsou zde sjednoceny od svého počátku, struktura Prahy pak byla upevněna ve středověku výstavbou Nového města, kdy město nalezlo svou formu. Ta dlouho obsahovala tři složky, husté osídlení dole na rovině, dominantní hrad nahoře na kopci a řeku jako rozdělující i spojující faktor.,, Praha se tímto způsobem stala integrovaným celkem, v němž jednotlivé vztahy mezi horizontály a vertikálami působí jako sjednocené síly. 13. Množství křivolakých uliček na Starém městě, se svou tajuplnou atmosférou, plnou objevování a překvapení, doplňují předem naplánovaná přehledná kompozice Nového města, množství výhledů z různých zorných úhlů a rozsáhlé městské parky. V průběhu 19.století se tato kompozice narušila. Zmizely některé významně charakteristické městské části, zejména židovské ghetto,vznikly čtvrti nové, které se již do stávající kompozice nevešly. Hradby byly zrušeny. Doba požadovala rychlé stavění nových domů především pro ekonomický zisk, plány na výstavbu nebyly často plně propracovány a s pozemky se často spekulovalo. Měnily se také významy budov. Přesto jako by město toto období přestálo. Jiří Hrůza vidí důvod právě v silné historické kompozici. Nové ulice navázaly na staré schéma. Přesto se obává toho, že ve století 20. již komerční tlak natolik vzrostl, že je neudržitelné nechávat růstu města takový automatismus. O to více to platí o století našem, kdy, společně s novým politickým režimem, rozšíření volného trhu, umožňuje nepřehledně rychlý růst města. Je třeba dobře rozmýšlet, která místa z Prahy zmizí, jaké moderní stavby jí budou dominovat a jakým způsobem, které prostory je možné zastavět, aby se nenarušily důležité vlastnosti její kompozice, je nutné zvažovat výstavbu 12 HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s

18 nových sídlišť, komunikací a příměstských zón pro bydlení, které na starou zástavbu navazují. Tento rozmysl by měl pramenit z našich poznatků o kvalitách Prahy minulé a současné. Jak přírodní prostředí Prahy zapůsobilo na její urbanistické uspořádání, dopodrobna popisují výše citované knihy. Také o vývoji její architektury a urbanismu bylo napsáno množství odborných publikací. To, co bych chtěla zdůraznit v celkovém obrazu Prahy a jejím duchu, je sociální i kulturní rozmanitost a bohatost tohoto města. Praha je výrazně topologická, to znamená, že obsahuje velké množství různorodých míst s odlišnými možnostmi jednotného celku. interpretace Tradičně bylo a vždy orientace, včleněných sociálním, kulturním do a ekonomickým středem země, a i mezi evropskými městy zaujímalo z tohoto hlediska jedno z předních postavení. Za přispění našich méně či více osvícených panovníků bylo otevřené evropským architektonickým vlivům, které se však v rámci města dařilo přizpůsobovat jednotícímu pražskému charakteru, daného právě přírodním prostředím a kontinuitou historického vývoje. Bylo potřeba, aby zde našlo své místo mnoho národnostních skupin, jako byli Němci, Češi, Židé, Romové atd. Stejně tak působily i vlivy všech sociálních vrstev, lidí různorodých životních stylů a názorů. Za jednu z hlavních kvalit Prahy nicméně považuji právě skutečnost, že se na její architektuře a urbanismu podíleli lidé různorodých životních stylů, zájmů a názorů. Ne vždy se soužití různorodých skupin v rámci města dařilo, což vidíme nejen na příkladech mnohých židovských pogromů. V současnosti, po vstupu státu do Evropské unie a v důsledku celkové globalizace společnosti, však otázka spolužití různorodých kultur a skupin v rámci města, vyvstává s novou naléhavostí. Následující kapitoly jsou věnovány architektonickému a urbanistickému jevu 19.století, kdy se Praha značně pozměnila právě vlivem jedné sociální vrstvy-dělnictva, přicházevšího z venkova za prací. Tyto kapitoly mají ukázat dělnické bydlení jako nedílnou součást pražského vývoje a poukázat na některé jeho aspekty, které Prahu obohatily a můžou jimi inspirovat dodnes. 18

19 VÝVOJ DĚLNICKÉHO BYDLENÍ V PRAZE: Dělnické a sociální bydlení představuje jednu z výrazných kapitol architektury a urbanismu Prahy 19. a začátku 20. století. Ve své době bylo určujícím fenoménem ve všech jejich částech a podílelo se jako výrazný činitel ve formování města, vznikem jeho nových předměstí, z kterých se později staly čtvrti. Za tu dobu vzniklo několik typů dělnického bydlení, které se od sebe liší obdobím a sociálními okolnostmi, ve kterých vznikaly. Jednotlivé typy se mezi sebou však mnohdy prolínají a mají společné charakteristiky. Život zde v největší míře určovala chudoba a množství obyvatel, improvizace v zařizování bytu nebo stavbě přístřeší. Zároveň jde však vždy o bydlení pro lidi, kteří přišli za prací do města z vesnice a jejichž způsob života se tak pohyboval na rozhraní mezi vesnickým a městským. Sousedské vztahy tu zůstávaly živé, život zde byl založen na tradičních zvycích a zkušenostech získaných na vesnici. V rámci města se tak jednalo o nový fenomén, který ho zcela proměnil a za jehož působení i značně vzrostlo. Rozdělení na jednotlivé typy dělnického bydlení přebírám především od etnografů Josefa Vařeky a Vandy Tůmové, kteří věnovali dělnickému bydlení rozsáhlé studie v 60. a 70.letech 20.století. Pro zdůraznění vlivu na chronologický vývoj města je však řadím za sebou nikoliv podle rozsahu, ale podle toho, v jakém období vznikaly. První formy dělnického bydlení, vznikající na běžném venkově, se příliš neliší od obydlí ostatních chudších obyvatel na vesnici. Zvláštnosti ve způsobu bydlení průmyslových dělníků vystupují výrazněji na počátku 19.století v průmyslových oblastech (Sokolovsko, SHR, okolí Plzně, Kladensko, Rosicko-oslovansko, nevolnictví a Ostravsko a další)14. Se zrušením postupem industrializace však nastává v otázce bydlení nová situace hlavně ve městech. Následkem hromadného stěhování vesnického obyvatelstva do měst za prací, vrcholí v průběhu 19.století VAŘEKA J., FROLEC V. Lidová architektura. Praha: GRADA, 2007, s

20 bytová krize. V hlavním městě to vidíme nejvýrazněji. Tehdejší Praha nepostačuje svou kapacitou rychlému přílivu nových obyvatel, i když jsou domy ve starých čtvrtích využívány maximálně. Mnohé měšťanské domy se proměňují na činžovní, zadní trakty domů, kde dříve bývaly konírny nebo obydlí podruhů se přestavují na nájemní byty pro venkovské přistěhovalce.15 Bytová krize vyvolává čilý stavební ruch na pražských předměstích, stavba činžovních domů se stává velmi výnosným uložením kapitálu. Stavby se však často stávají předmětem spekulantů, staví se narychlo kvůli výdělku a bez ohledu na kvalitu staveb i jednotlivých bytů. Byty jsou přeplněné, mnohdy bydlí celá rodina v jednom pokoji nebo se nájemníci dělí o postele či slamníky ve směnách. Stále je nedostatek finančně dostupného bydlení. Vznikají proto nové různorodé způsoby jak bydlet, charakteristické právě pro nejchudší obyvatele Prahy, dělnickou třídu. BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÉ VYUŽITÍM DOMOVÉHO FONDU TRADIČNÍ VESNICE Již podle názvu je zřejmé, že tento typ bydlení není pro velká města příznačný. Z urbanistického vývoje Prahy, který jsem nastínila v předchozích kapitolách, ovšem víme, že město postupně pronikalo do svého zemědělského okolí a byla k němu připojována nová města a vesnice, které se vlivem růstu průmyslu měnily na dělnické periferie. Na těchto vesnicích v blízkosti města a na pražských předměstích, si nově příchozí dělnické rodiny pronajímaly hospodářské a jinak nevyužívané budovy. Život zde se tak částečně přizpůsoboval rytmu tradiční vesnice. Tento způsob bydlení se týká především první vlny stěhování dělnického obyvatelstva do města v průběhu 19.století, v některých částech se s ním však setkáme ještě ve století dvacátém.,, Na Proseku v období první republiky bydlely dělnické rodiny ve statku na návsi nedaleko kostela a šest dělnických rodin ve dvoře velkostatku v budově vedle maštale. Každá rodina měla k dispozici jen jednu obytnou místnost se společným STEFAN O. Mluva pražské architektury. Praha: Pražský ústav pro etnografii, 1961, str

21 příslušenstvím. 16 DĚLNICKÉ DOMKY Dalším typem bydlení, který se s prvním v zásadě protíná, jsou osady dělnických domků. I když bydlení v dělnických domcích není pro Prahu tak typické jako pro menší města nebo vesnice, vzniklo i zde několik ucelených domkařských osad, z nichž se nám dochovala právě Buďánka.. Josef Vařeka ve svém příspěvku do knihy Stará dělnická Praha uvádí, že pražští dělníci často nacházeli své nové domovy v domcích na vesnici v bezprostředním pražském okolí nebo v dělnických sídlištích, které vznikaly z aglomerací domků při bývalých dvorech a velkostatcích. Nacházeli v nich útulek lidé, kteří přicházeli za prací do Prahy a hledali levné ubytování. Mnozí majitelé domků změnili své původní zaměstnání za dělnické, takže se např. z malozemědělských domků staly domky dělnické. Lépe situovaní dělníci si stavěli nové domky hlavně na periferii předměstských obcí, protože toužili bydlet ve vlastním a také chovat drobné domácí zvířectvo i drůbež, jimiž by doplňovali obživu. 17 Tyto dělnické domky měly původně velmi venkovský charakter, se zahrádkami a chlívky. Někde se ale i chlívky později přestavovaly na obytné prostory. Dělníci často stavěli na dluh, proto se snažili co největší část domku pronajímat. V 2. polovině 19. století, kdy byly parcely vyčerpány a poptávka po bydlení stále rostla, řešilo se bydlení různými přestavbami a přístavky.,,dvory byly zastavěny také chlívky a kolničkami, neboť domkaři, ačkoliv nevlastnili žádná pole, chovali kozy, králíky, slepice a husy, někteří také kachny, holuby i prase. 18 Buďánka by se snad nejvíce blížila právě tomuto zařazení, i když se protíná s prvním, výše jmenovaným typem dělnického bydlení. Buďánkami se podrobně zabývám v následujících kapitolách. Na tomto místě bych 16 VAŘEKA J. Způsob bydlení a bytová kultura pražského dělnictva ( ) in Etnografie pražského dělnictva Maketa Sv.III, Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku, 1975, str Kolektiv autorů ÈAV. Stará dělnická Praha. Praha: Academia, 1981, s Kolektiv autorů ÈAV. Stará dělnická Praha. Praha: Academia, 1981, s

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Urbanistické styly Architektonické styly, urbanistické utopie a struktura města

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

,,Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. Eleanor Roosevelt

,,Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. Eleanor Roosevelt 1,,Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. Eleanor Roosevelt 1 Buďánka jsou po několik století nedílnou součástí Prahy 5 a svou jedinečností zosobňují historickou paměť městské krajiny. Je proto

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Sídliště jako typ bydlení ve 20. století

Sídliště jako typ bydlení ve 20. století Sídliště jako typ bydlení ve 20. století Esej U3V Fakulta architektury ČVUT 2014/2015 Ing. Ivan Nápravník Průmyslová revoluce přinesla zvrat v požadavcích i v názorech na bydlení. Do této doby se města

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Příbram Vojna 2013: Josef Märc Projektová výuka, současné dějiny a šťastná babička komunistka (50. léta v Československu) Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 4 Umísťování staveb (1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká 9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká Kvalita bytového fondu je ukazatelem, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (fyzická stránka), tak o způsobu či stylu bydlení obyvatelstva (sociální

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je Funkce a formy zahrad jako inspirativní zdroj zahradní a krajinné tvorby Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních útvarů. Otázka výtvarných přístupů

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování

Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu Doporučený obsah textové části územního plánu a způsob vyjádření

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Charakter sídla je dán vztahem zástavby a okolní krajiny, jeho prostorovým členěním, hierarchií, kompozicí a kvalitou veřejných

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení)

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) 5. bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) Skupina osob bydlících mimo byty a zařízení byla složena z typově různých skupin osob, které měly odlišné charakteristiky. Byly to: osoby bydlící v rekreační

Více

Členění území lokality

Členění území lokality Členění území lokality Předkládaný podklad pro členění území vznikl v Kanceláři metropolitního plánu a je prvním uceleným názorem na definování pražských lokalit. Podklad vznikl jako syntéza dvanácti názorů

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS)

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) Ing. Kateřina Hronovská doktorand Ústav urbanismu ČVUT v Praze, Fakulta architektury,

Více

Zadání diplomové práce

Zadání diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání diplomové práce Číslo diplomové práce: FA-DIP0033/2012 Akademický rok: 2012/2013 Ústav: Ústav navrhování VI. Student(ka):

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu projektil.cz adam halíř, ondřej hofmeister, roman brychta zachranmebudanka.cz veronika palečková, martin dvořák buďánka historie a současnost

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

URBANISTICKÁ STRUKTURA

URBANISTICKÁ STRUKTURA URBANISTICKÁ STRUKTURA Urbanistická struktura města nebo území je tvořena A. Funkční a provozní strukturou B. Sociodemografickou strukturou C. Socioekonomickou strukturou D. Krajinně - ekologickou strukturou

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

NÁMITKA č. 194 194-1

NÁMITKA č. 194 194-1 NÁMITKA č. 194 194-1 Námitka č. 194 194-2 194-3 194-4 194-5 194-6 194-7 194-8 194-9 194-10 194-11 194-12 194-13 Námitkou č. 194 podanou společností Callidus trading, spol. s r.o., sídlem Bohumínská 410/135,

Více

Průvodní zpráva. No space ztracená místa uvnitř Brna. architektonicko urbanistická studie. diplomní projekt

Průvodní zpráva. No space ztracená místa uvnitř Brna. architektonicko urbanistická studie. diplomní projekt Průvodní zpráva No space ztracená místa uvnitř Brna architektonicko urbanistická studie diplomní projekt Anotace Diplomní práce se zaměřuje na uvedení do problematiky proluk v soudobém městě. V úvodu práce

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

ZBZ31E Základy krajinné architektury ZS 2015-2016

ZBZ31E Základy krajinné architektury ZS 2015-2016 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK), Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol ZBZ31E Základy krajinné architektury ZS 2015-2016 přednáška

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

3. Zázemí vybraných evropských měst

3. Zázemí vybraných evropských měst 3. Zázemí vybraných evropských měst (Ing. Lenka Přívozníková, Ing. Michaela Tlustá) 3.1 Principy vymezování a funkce zeleně ve městech Rychle se rozrůstající města vytvářejí potřebu koncepčně řešit jejich

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

Atraktivní bydlení. ve starých kulisách? Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

Atraktivní bydlení. ve starých kulisách? Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze Atraktivní bydlení ve starých kulisách? Benjamin Fragner Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze http:vcpd.cvut.cz identita místa se stává komoditou s rostoucí cenou Individualizovaný prostor

Více

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu V kraji bylo sečteno 44 979 domů. V době sčítání bylo sečteno na území kraje 44 979 domů sloužících nebo určených k bydlení, obydlených domů z toho bylo

Více

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Naši předkové Kdo byli moji předkové (babička, prababička )? Jak se jmenovali, co dělali, kde žili? Jací byli jak vypadali, jakou měli povahu? Jsem jim podobný/á?

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Cohousing je koncept blízkého sousedského

Cohousing je koncept blízkého sousedského Cohousing je koncept blízkého sousedského bydlení určený lidem, pro které je důležité cítit se někde doma, cítit sounáležitost k místu i komunitě, která ho obývá. Hlavní princip cohousingu spočívá ve sdružení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Vlčí Pole živá vesnice PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vlčí Pole živá vesnice PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vlčí Pole živá vesnice PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vlčí Pole živá vesnice Vesnice v dnešní době čelí dvěma hlavním výzvám. Jedny se stávají noclehárnou pro lidi pracující ve městech a ty druhé, protože leží na periferiích

Více

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA ÚLY A LODĚ aneb PŘÍBĚH CHATY NAD ÚDOLÍM Úžasný panoramatický výhled do údolí Labe a na hrad Střekov se neomrzí. Přihlédneme-li k faktu, že majitel zahrady má k místu osobní vztah, není divu, že se zde

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

2.2.Urbanistický vývoj

2.2.Urbanistický vývoj 2.2.Urbanistický vývoj Gotické založení města z poloviny 13.století představovalo okolo 100 domů postavených ze dřeva. Sakrální stavby byly již prováděny jako zděné. Do obvodu města byl zapojen městský

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Vojtěch Šaroun. Paralelní urbanismus

Vojtěch Šaroun. Paralelní urbanismus Vojtěch Šaroun semestrální úkol/klauzura zimní semestr 2015/2016 Paralelní urbanismus Migrační krize znovu otevírá témata úzce spjatá s problematikou bydlení. Jak dlouhodobě ubytovat množství lidí, často

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

NÁVŠTĚVA. Dům. v Polabí 106 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA. Dům. v Polabí 106 DŮM & ZAHRADA Dům v Polabí 106 DŮM & ZAHRADA Dům s jezírkem na konci vsi, obklopen vrbami a břízami, vypadá jako by sem patřil odjakživa. Hmotová koncepce a velkorysé prosklení prozrazují, že se jedná o moderní stavbu.

Více