MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta Katedra teorie kultury - kulturologie DIPLOMOVÁ PRÁCE MÍSTO V PRAZE : BUĎÁNKA Anežka Hradilková Vedoucí diplomové práce: PhDr.Vladimír Czumalo,CSc. Praha 2009

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. V Praze dne 30. dubna

3 Děkuji především všem pamětníkům, kteří mi věnovali svůj cenný čas k rozhovorům: paní Polákové, paní Štěpánové, panu Brabcovi a panu Krásovi. Mé poděkování patří také mámě Terezii Hradilkové a vědeckým pracovníkům Janu Jungmannovi a Petru Štoncnerovi za další cenné informace, Jurovi za trpělivou podporu, fotografům Filipu Strnadovi a Ludvíku Hradilkovi za obrazový materiál a vedoucímu diplomové práce Vladimíru Czumalovi za odborné připomínky. 3

4 Obsah ÚVOD:...6 MÍSTO:...9 GENIUS LOCI PRAHA...14 VÝVOJ DĚLNICKÉHO BYDLENÍ V PRAZE:...19 BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÉ VYUŽITÍM DOMOVÉHO FONDU TRADIČNÍ VESNICE...20 DĚLNICKÉ DOMKY Staré Střešovice NÁJEMNÍ DŮM DĚLNICKÉ KOLONIE NOUZOVÉ A CHUDINSKÉ KOLONIE BUĎÁNKA...33 ÚVOD: CESTA ZA POZNÁNÍM LOKALIZACE CHARAKTER NÁZEV: KONTEXT KOŠÍŘE HISTORIE A STAVEBNÍ VÝVOJ BUĎÁNEK: STOLETÍ: STOLETÍ DOMY A JEJICH OBYVATELÉ: Zámečnice, čp č.p č.p č.p

5 č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p č.p. 138, ,141, ŽIVOT BOJ ZA ZÁCHRANU SOUČASNOST BUDOUCNOST ZÁVĚR:...91 SUMMARY...92 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:...93 TEXTOVÁ PŘÍLOHA:...95 LITERATURA:

6 ÚVOD: Příběh Buďánek, který se zde započíná, je především příběhem místa ve městě. Ve své diplomové práci se snažím poodhalit vztah lidského života a místa, ve kterém se odehrává, vyzdvihnout jeho existenciální důležitost, nepostradatelnost míst určitých kvalit v rámci města a doložit to konkrétním případem. Vzhledem k charakteru práce zasazuji toto konkrétní místo do kontextu obecného zamyšlení nad architektonickým a urbanistickým vývojem města, letmo zmiňuji vývoj Prahy, podrobněji se pak zabývám městskou částí, do které historicky patří Košíři. Buďánka se nám zachovala jako ojedinělý doklad jedné z etap vývoje města. Tato dělnická osada z první poloviny 19.století již nemá v Praze obdoby. Ve své době bylo ovšem dělnické bydlení charakteristickým rysem pro většinu jejích předměstí a zásadním hybatelem pro její rozvoj a rozšiřování. Kapitolu tedy věnuji i historii dělnického bydlení. Protože Buďánka bývají často mylně považovány za dělnickou kolonii, popisuji druhy dělnické architektury a vysvětluji několik základních pojmů, které se problematiky dotýkají. Má práce není určena jen akademickému prostředí, ale především širokému okruhu zájemců a nás, pamětníků, kterým se nedostává informací o místě tak málo prozkoumaném. K tématu neexistují v podstatě žádné konkrétní prameny. Množství detailů, které text obsahuje, a které se leckdy mohou nezasvěcenému zdát zbytečné a útržkovité, vyplývá ze skutečnosti, že každý střípek, každá maličká informace nebo v archivu nově nalezená fotografie, jsou pro nás neocenitelným pokladem. Na Buďánkách jsem se narodila a dnes znovu žiji. To také určilo mé zaměření. Vycházím však především z přesvědčení, že toto místo má univerzální kvality, které ho dělají dobrým místem k životu, a že je zásadní taková místa v rámci našeho hlavního města zachovat. Má práce reaguje na skutečnost, že ač z hlediska památkové péče již víme, proč taková 6

7 místa zachovávat (což se v mnoha případech odráží v jejich zařazení mezi památkově chráněné), v současné Praze se tomu tak neděje. Nový územní plán, který v brzké budoucnosti vchází v platnost, opět nenastavuje příznivé podmínky mnoha místům, která veřejnost považuje za důležitá. Celkové zaměření vedení města na stavební projekty především s finančním prospěchem, které vedou k zastavování veřejných prostranství a devastaci volných zelených ploch, rušení zahrádkářských kolonií, dětských hřišť a míst odpočinku, vyvolává vlnu občanské nevole. Málo občanských sdružení ovšem dosáhne svého cíle. Můj příběh je příkladem takového nerovného boje s úřadem, který porušuje zákony o památkové ochraně a zcela záměrně devastuje unikátní památkovou zónu, nehledě na názory jeho voličů (pousmějeme-li se ovšem nad skutečností, že starosta nebyl ani zákonně zvolen), a aniž by k tomu měl oprávnění. Praha je město výjimečných kvalit. Byla zde zachována určitá kontinuita historického vývoje a množství kulturních památek, které ho dokládají. Často bývá ceněno právě proto, že zde na malém prostoru vedle sebe koexistují místa z různých časových období, domy různorodých slohů a povah. Tato pestrost a rozmanitost, která ale nepůsobí zmatek, ale vystupuje jako harmonický celek, tvoří jeho výjimečnou atmosféru. Vidíme přeci, že návštěvníci a turisté, kteří do Prahy přicházejí, nejsou zde kvůli jednotlivým památkám, ale kvůli atmosféře celku. Důležitých míst, která tvořila jedinečnou atmosféru města, zvyšovala kvalitu života jejich obyvatel, a která rychle mizí z mapy Prahy, je ale nebezpečně mnoho. Je až zarážející, že město nemá doposud jednotnou urbanistickou koncepci, která by se zabývala jeho vývojem na základě hodnot, které chceme pro město uchovat, abychom v něm mohli kvalitně žít. Smutná skutečnost, jak málo má veřejné mínění a hlasy občanských iniciativ, vliv na rozhodování svých zastupitelů, vypovídá o chatrném stavu naší občanské společnosti. Otázka zachování Buďánek a to, jestli mají místo v našem městě, je proto otázkou po našich občanských svobodách. Obecná otázka kvality bydlení ve městě a to, jaké aspekty jsou v této souvislosti důležité pro jeho budoucí architektonický a urbanistický 7

8 rozvoj, se rozvinulo v průběhu mé mé práce jako jedno z dílčích témat. Už ze základu svého vzdělání však neaspiruji na odborný rozbor ve smyslu architektury a urbanismu, na téma se snažím spíše pohlédnout z širšího kulturologického kontextu a vyzdvihnout tak důležitost holistického přístupu k tématu, který mi tato věda umožňuje. 8

9 MÍSTO: Způsob lidského bytí na Zemi je určen časem a prostorem. Nelze si představit žádnou činnost, která by se neodehrávala v souvislosti s nějakým místem. Místo pro nás neznamená nějaký neurčitý neohraničený prostor. Mluvíme-li o místu, hovoříme již o konkrétní skutečnosti. Myslíme jím konkrétní vyjádření jinak abstraktního prostoru. Tvoří ho příroda, určité hmotné věci, jejich charakter a uspořádání, ovlivňuje ho historie a lidé, kteří na něm žijí. Prostor ve kterém se pohybujeme a žijeme, nepochybně ovlivňuje náš život. Místa určují charaktery našich domovů, pracujeme v nich, tvoříme a odpočíváme, zde vznikají naše sny a představy, inspirují nás a omezují. Tvoří hranice a rámec naší každodennosti. Jedná se o oboustranný proces, kdy nejen my vytváříme naše prostředí, ale i ono utváří nás. GENIUS LOCI Podle Christiana Norberga-Schulze, norského historika a teoretika architektury, je místo dáno především jakožto určitý charakter či atmosféra. Od starých Římanů přejímá pojem Genius loci, což znamená duch místa. Každé místo, ať už je přírodní, nebo uměle vytvořené, má takového svého ducha. Přírodní národy ho vnímaly a znázorňovaly konkrétně, jako bytost nebo zvíře, které bylo duchem a ochráncem místa. Své ochranné božstvo měl každý význačnější prvek přírody (hory, prameny, řeky, háje, světové strany i směry větrů) a také výtvory lidské (tak se v náboženských textech v Číně, Indii, Mezopotámii, Blízkém východě i jinde, setkáváme s nadpozemskými patrony celých měst i jejich částí, jako jsou brány, cesty, budovy, ulice a podobně ). Dnes chápeme genius loci v poněkud v přeneseném 9 významu, abstraktněji a

10 psychologičtěji. A to především jako soubor unikátních vlastností místa a atmosféry, kterou na nás působí.,, Místo je celostným, kvalitativním jevem, který nelze redukovat na žádnou z jeho vlastností- jako jsou např. prostorové vztahy-, aniž bychom přitom neztráceli ze zřetele jeho konkrétní povahu. 1 Ponechejme teď stranou místa ryze přírodní, ať už to v naší kulturní krajině znamená cokoliv, a zaměřme se na člověkem uměle vytvořená místa- sídla. Co tedy dělá sídlo sídlem konkrétním a jedinečným? Co vytváří Genia loci určitého člověkem vytvořeného místa, ke kterému přicházíme? Prvotně vychází Genius loci z geografické polohy a PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ. Každé sídlo je ovlivněno přírodním prostředím, ve kterém vzniká. Vztah sídla a jeho prostředí je proto zásadní pro pochopení Genia loci určité lokality. Podle Norberga-Schulze se umělá místa vztahují k přírodnímu prostředí trojím způsobem- vizualizací, doplněním nebo symbolizací. V prvním případě chce člověk zpřesnit, to co v přírodě vidí.,, Chce vizualizovat své pochopení přírody a vyjádřit tak onu existenciální oporu, kterou nalezl...tam, kde příroda nabízí ohraničený prostor, staví uzavřené místo..., kde příroda naznačuje směr, tam zřizuje cestu.2 V druhém případě člověk doplňuje to, co přírodě chybí. Na poušti si buduje stín, v chladných oblastech teplé obydlí. Symbolizací člověk vyzdvihuje významy, které v přírodě nachází a převádí je do jiné formy (jako je třeba architektura). Přírodní charakter je např. přeložen do stavby, jejíž vlastnosti nějakým způsobem tento charakter vyjevují. 3 Těmito třemi způsoby přijímá člověk okolní prostředí a soustřeďuje ho do svých staveb. To mu pak umožňuje v nich bydlet. V přírodě člověk hledal svůj prvotní úkryt a od toho se odvíjí jeho další zabydlování se ve světě. BYDLENÍ je slovo, kterým označujeme NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994, str.17 1 tamtéž 2 tamtéž 3 10

11 celkový vztah člověka k místu. Nejde jenom o vztah hospodářský. Podle Martina Heideggera, z kterého Norbert-Schulz vychází, je bydlení existenciální oporou. Bydlíme, pokud se ve svém prostředí můžeme dobře orientovat a zakoušet ho jako významuplné. Způsob bydlení určuje chod života a zároveň je jeho výrazem.,,člověk již na samém počátku dějin poznal, že vytvořit místo znamená vyjádřit podstatu bytí. Prostředí, které člověk vytvořil a v němž žije, není pouhý praktický nástroj či výsledek nahodilých událostí, ale má strukturu a obsahuje významy. V těchto významech a strukturách se odráží způsob, jímž člověk pochopil přírodní prostředí a obecně i svou existenciální situaci. 4 Bydlet v nějakém místě znamená tedy dvě věci identifikaci a orientaci. Opravdu patřit nějakému místu znamená obojí. Moderní společnost se soustřeďuje na praktické funkce a orientace a identifikace je ponechána náhodě, není záměrně pěstována. Výsledkem je pocit odcizení. Osobní identita člověka předpokládá identitu místa. Každé místo má samozřejmě svoji STRUKTURU. Struktura místa a jeho charakter spolu úzce souvisí. Už rozlišujeme nahoře a dole, vnímáme z psychické podstaty člověka, různé stupně rozlehlosti a uzavřenosti, hranice, směry a rytmy. Vnímáme vztah místa k jeho prostředí, dominanty a pozadí. To vše se pak odráží v architektuře, kde přikládáme prostoru významy a podle toho vzniká i struktura.,, V architektuře se geometrie využívá k tomu, aby byl vyjádřen nějaký všezahrnující systém, poukazující např. ke kosmickému řádu. 5 K duchu místa patří neodmyslitelně jeho PŘÍBĚH. Říkáme často o místu, že má svou paměť. Už samotné slovo památka nám ukazuje, že se zabýváme nějakým nositelem paměti a příběhy se k nám dostávají skrze vyprávění pamětníků. Pro člověka je paměť existenciální záležitostí, protože zajišťuje kontinuitu s minulostí a dodává mu tak pocit stálosti a ukotvení ve světě. Je možností návratu k původnímu stavu věcí a řádu. Václav Cílek, který se v mnoha svých NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994, s.50 4 NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994, s

12 pracích zabývá pamětí krajiny a míst, v jednom svém článku napsal: Paměť je definována Slovníkem spisovné češtiny jako způsobilost uchovávat vjemy a vybavovat je. Mohli bychom říct, že paměť je opakovaná možnost. Paměť umožňuje návraty a obnovení původního stavu, což je zvlášť důležité, když minulost vnímáme jako idylu nebo ztracený ráj...paměť se projevuje zejména tím, že lidská sídla jsou opakovaně zakládána na stejných místech, trvá rozdělení krajiny na zemědělskou a lesní, po staletí jsou udržovány základní komunikace mezi sídly. Trvá i jistá sakralita krajiny nápadný kámen se v pohanském pravěku stává místním obětištěm, v křesťanském středověku na sobě nese kříž, v pozitivistických časech je chráněn jako významný krajinný prvek Mezi základní prvky kulturní paměti tedy můžeme zařadit kontinuitu, vědomí historie, uspořádání přírodních a kulturních ploch, archeologické a stavební památky, nějaký druh posvátnosti a tu krásu krajiny, která vzniká jejím dlouhodobým a přitom citlivým využíváním.6 ARCHITEKTURA A URBANISMUS jsou uměním vytvářet místa. Podle Norberga-Schulze by architektura měla být zviditelňováním charakteru místa, má měnit nekonkrétní polohu v místo a odhalovat jeho skryté významy. Architektura je propojováním nového se starým. Jde o proměnu místa, ne o jeho pouhé využití. Nejde o prosazování nápadů, ale o stavění na tom, co je již přítomno, na substanci- a zejména na duchu-již přítomném v místě. Každé místo bylo ovlivněno minulostí minulost a budoucnost musí být v souladu, jinak se nápady místům brutálně vnucují nebo místa bez života kostnatí. Genius loci mají především místa, která vznikala pomalu a přirozeně....vznikala pomalým evolučním procesem, který umožňoval autoorganizaci na principu uplatňování negativních a i pozitivních zpětných vazeb. V takové tvorbě prostředí totiž probíhal přirozený výběr forem, respektujících jak přírodní charakteristiky, tak potřeby každodenního života a zároveň vyjadřujících ideální představy CÍLEK V.. Krajina a paměť. Portál pro architekturu, urbanismus a design [online] [cit ]. 6 Dostupný z WWW: <www.archinet.cz>. 12

13 člověka o světě a vlastním poslání. 7 Organický vývoj budoucnosti, aby bez přerušení vyrůstala z minulosti. NORBERG-SCHULZ Ch. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994, s umožňuje

14 PRAHA Architektura města jako celku není výsledkem součtu jejích jednotlivých budov, stejně jako lidé žijící v něm nejsou náhodným davem. Je podmíněno historicky a je výsledkem záměrné kompozice, spočívající ve vzájemných vztazích jeho částí, v jejich uspořádání, vycházejících nejen z účelových a hospodářských potřeb, ale i z estetického cítění jeho tvůrců. V architektuře se tak uplatňují cit pro měřítko, proporce, rytmus, dominanty, kontrasty a gradace. V neposlední řadě je výrazem společenských idejí a výpovědí o kulturním stavu společnosti.,,v tomto smyslu je urbanismus projevem životního stylu. A architektura jeho individuálním vyjádřením. 8 Podle historika architektury Jiřího Hrůzy je město, ať už vzniklé pomalým evolučním procesem, nebo na základě rychlého plánování, odpovědí na základní lidské existenciální otázky PROČ? KDE? KDY? a JAK?:,, to znamená proč si staví svá města, co od nich očekává, z čeho je skládá, kde jakou stavbu umisťuje a kdy ji pro svůj život považuje za nezbytnou V tomto smyslu byla vždy v minulosti a je v současnosti architektura města výpovědí o společnosti, vyjadřující její vnitřní řád, ekonomické uspořádání, duchovní a kulturní vyspělost. 9 V úvaze nad architekturou města se dostáváme opět k PŘÍRODĚ, jako základnímu rámci pro vznik místa. Založení města je důsledkem věkovité zkušenosti lidstva o tom, kde se nejlépe usídlit. V našem mírném podnebném pásmu to znamenalo především vyhnout se nivám s neúrodnými půdami a velkým rizikem záplav a naopak neusazovat se na prudkých svazích, kde hrozí sesuv půdy, pro zdůraznění a obranu významné stavby volit návrší a cesty vést na místa, kde se řeka dá dobře přejít. Tak se naši předkové,, vyhýbali příliš složitému terénu, na němž by se neobešli bez pracovních úprav. Pro přirozené odvodňování využívali plochy na rozvodích. Snažili se nestavět na úrodné půdě za výhodu 8 ŠPAČKOVÁ T. Vývoj kultury bydlení. Diplomová práce na FF UK, vedoucí práce PhDr. Vladimír Czumalo, Praha, 2006, s.5 HRŮZA J. Město:Praha., Praha: Odeon, 1989, s

15 považovali blízkost vody a přímo uctívali háje a prameny. Poznali, že není dobré stavět na severních svazích, kde chybí slunce a dují chladné větry, přinášející deště a sněhy Po věky patřilo stavění s přírodou mezi základní dovednosti lidstva a projevovalo se při vybírání stavenišť pro jednotlivé objekty i celá města, v trasování cest, ve tvarech staveb, jejich půdorysech a použitých stavebních materiálech. 10 Praha vznikla na místě, které shromažďuje vysokou koncentraci takových geografických kvalit, včetně její centralizace v rámci země,množství kvalitních surovin pro stavbu, přítomnost řeky, zdroje vody, potravy, hlíny a možností využití k jejich dopravě. Přítomnost brodu zde dala vzniknout uzlu obchodních cest. Urbanistické uspořádání bylo těsně napojené na členité a rozmanité přírodní prostředí. Podstatně změnil přístup k urbanizaci města v průběhu 19.století. Moderní technika a nové materiály umožnily překonávat přírodní překážky a stavět tam, kde dříve nebylo možné, místo stavění s přírodou začalo se stavět proti přírodě. Vytratila se tak i snaha a schopnost přírodě porozumět, protože to již nebylo potřeba. V současnosti se již probouzíme z takového zaslepení. Nezdary takového počínání se nám ukazují jak v přírodních souvislostech, jako jsou například záplavy nebo nezbytnost začít hospodařit se zdroji, tak v souvislostech sociálních. Vidíme, že města bez kontinuity s minulou zkušeností a zdravého životního prostředí, ztrácejí tak své nejzákladnější kvality, pro život jejich obyvatel nepostradatelné. Další důležitou součástí města je kompozice. Z toho, že velkoměsto vzniká postupně a hlavně na základě ekonomických zájmů, by se mohlo zdát, že záměrné uspořádání, tedy kompozice, bude vznikat na základě provozních a technických požadavků, bez ohledu na estetické a umělecké ambice. Na příkladu Prahy však vidíme, že tyto dva aspekty se v minulosti doplňovaly a skladba města nemusí být založena jen na funkční geometrické pravidelnosti, jako to vidíme ve Washingtonu nebo na příkladu pařížských bulvárů.,, Praha je příkladem kompozice, v níž 10 HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s

16 převládá nepravidelnost, překvapení, kontrasty. Kompozice zdaleka nemusí být dílem jedné epochy a mocného osvíceného stavebníka, který prosadí a uskuteční geniální koncept architekta. Pokud město vzniká postupně, na základě přírodního prostředí a ekonomických i estetických potřeb všech svých obyvatel, kompozice vzniká přirozeně sama. Důležité je, jak ve městě vytváříme a umisťujeme veškeré její hmotné prvky, to znamená jednotlivé veřejné i obytné budovy, celé městské čtvrti, parky i objekty pro výrobu. Jakým způsobem tak učiníme, vytváří pak prostředí pro naše životní procesy, které jsou ve svém souhrnu podstatou Prahy jako společenského jevu. Ve vývoji Prahy přední místa, na náměstích, podél cest a nábřeží, zaujaly nejdříve stavby církevní a feudální, které tak určily první historický půdorys města. I v pozdějším vývoji vidíme, že nejvýznačnější stavby se stavěly na důležitých místech.,, Ve všech dějinných obdobích se v umisťování, stavebních objemech a architektonickém výrazu projevovala společenská úloha jednotlivých staveb kostelů, klášterů, paláců a později správních center, bank, nádraží, výrobních a kulturních budov. Vyčteme z nich mocenské poměry doby, vztahy a konflikty mezi světskou a církevní mocí, mezi panovníky a bohatou šlechtou, mezi šlechtou a nastupující buržoazií, mezi kapitalisty i dělnickou třídou. 11 V Praze nalézáme silnou touhu po integraci nových budov do staré zástavby, zřídka kdy se setkáme s individualitou stavby staticky odtržené od okolního kontextu města. Neméně důležité jsou také komunikace, rozdělující a zároveň slučující jednotlivá místa a prostory mezi budovami, které je zvýrazňují a doplňují. Norberg-Schulz si vybral pro svou knihu o geniu loci tři světová města. Jedním z nich je právě Praha. Autor popisuje své okouzlení Prahou, které pramení především z naléhavého pocitu tajemna. Ten vytváří právě urbanistická struktura města, svými horizontálními i vertikálními projevy. Město je primárně shromážděno kolem řeky.,, Všechny domy tu mají hluboké kořeny ve vrstvách dějin, které jsou vyjádřeny těžkým a masivním přízemím, vstupy.zároveň je nízkým však podloubím architektura HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s a Prahy hluboko zasazenými naplněna pohybem

17 vertikálním, projevujícím se v množství věží a věžiček,štítech starých domů,v barokní sakrální architektuře i celkovou kompozicí horizontálně položeného Nového města a strmým vrchem Pražského hradu.,, Tajemství země tak nachází svůj protějšek v touze po nebi. 12 Kouzlo Prahy spočívá v tom, že se prostorové aspekty projevují na všech úrovních, od celkového charakteru přírodního prostředí až k architektonické artikulaci jednotlivých budov. Přírodní a městská krajina jsou zde sjednoceny od svého počátku, struktura Prahy pak byla upevněna ve středověku výstavbou Nového města, kdy město nalezlo svou formu. Ta dlouho obsahovala tři složky, husté osídlení dole na rovině, dominantní hrad nahoře na kopci a řeku jako rozdělující i spojující faktor.,, Praha se tímto způsobem stala integrovaným celkem, v němž jednotlivé vztahy mezi horizontály a vertikálami působí jako sjednocené síly. 13. Množství křivolakých uliček na Starém městě, se svou tajuplnou atmosférou, plnou objevování a překvapení, doplňují předem naplánovaná přehledná kompozice Nového města, množství výhledů z různých zorných úhlů a rozsáhlé městské parky. V průběhu 19.století se tato kompozice narušila. Zmizely některé významně charakteristické městské části, zejména židovské ghetto,vznikly čtvrti nové, které se již do stávající kompozice nevešly. Hradby byly zrušeny. Doba požadovala rychlé stavění nových domů především pro ekonomický zisk, plány na výstavbu nebyly často plně propracovány a s pozemky se často spekulovalo. Měnily se také významy budov. Přesto jako by město toto období přestálo. Jiří Hrůza vidí důvod právě v silné historické kompozici. Nové ulice navázaly na staré schéma. Přesto se obává toho, že ve století 20. již komerční tlak natolik vzrostl, že je neudržitelné nechávat růstu města takový automatismus. O to více to platí o století našem, kdy, společně s novým politickým režimem, rozšíření volného trhu, umožňuje nepřehledně rychlý růst města. Je třeba dobře rozmýšlet, která místa z Prahy zmizí, jaké moderní stavby jí budou dominovat a jakým způsobem, které prostory je možné zastavět, aby se nenarušily důležité vlastnosti její kompozice, je nutné zvažovat výstavbu 12 HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s HRŮZA J. Město:Praha. Praha: Odeon, 1989, s

18 nových sídlišť, komunikací a příměstských zón pro bydlení, které na starou zástavbu navazují. Tento rozmysl by měl pramenit z našich poznatků o kvalitách Prahy minulé a současné. Jak přírodní prostředí Prahy zapůsobilo na její urbanistické uspořádání, dopodrobna popisují výše citované knihy. Také o vývoji její architektury a urbanismu bylo napsáno množství odborných publikací. To, co bych chtěla zdůraznit v celkovém obrazu Prahy a jejím duchu, je sociální i kulturní rozmanitost a bohatost tohoto města. Praha je výrazně topologická, to znamená, že obsahuje velké množství různorodých míst s odlišnými možnostmi jednotného celku. interpretace Tradičně bylo a vždy orientace, včleněných sociálním, kulturním do a ekonomickým středem země, a i mezi evropskými městy zaujímalo z tohoto hlediska jedno z předních postavení. Za přispění našich méně či více osvícených panovníků bylo otevřené evropským architektonickým vlivům, které se však v rámci města dařilo přizpůsobovat jednotícímu pražskému charakteru, daného právě přírodním prostředím a kontinuitou historického vývoje. Bylo potřeba, aby zde našlo své místo mnoho národnostních skupin, jako byli Němci, Češi, Židé, Romové atd. Stejně tak působily i vlivy všech sociálních vrstev, lidí různorodých životních stylů a názorů. Za jednu z hlavních kvalit Prahy nicméně považuji právě skutečnost, že se na její architektuře a urbanismu podíleli lidé různorodých životních stylů, zájmů a názorů. Ne vždy se soužití různorodých skupin v rámci města dařilo, což vidíme nejen na příkladech mnohých židovských pogromů. V současnosti, po vstupu státu do Evropské unie a v důsledku celkové globalizace společnosti, však otázka spolužití různorodých kultur a skupin v rámci města, vyvstává s novou naléhavostí. Následující kapitoly jsou věnovány architektonickému a urbanistickému jevu 19.století, kdy se Praha značně pozměnila právě vlivem jedné sociální vrstvy-dělnictva, přicházevšího z venkova za prací. Tyto kapitoly mají ukázat dělnické bydlení jako nedílnou součást pražského vývoje a poukázat na některé jeho aspekty, které Prahu obohatily a můžou jimi inspirovat dodnes. 18

19 VÝVOJ DĚLNICKÉHO BYDLENÍ V PRAZE: Dělnické a sociální bydlení představuje jednu z výrazných kapitol architektury a urbanismu Prahy 19. a začátku 20. století. Ve své době bylo určujícím fenoménem ve všech jejich částech a podílelo se jako výrazný činitel ve formování města, vznikem jeho nových předměstí, z kterých se později staly čtvrti. Za tu dobu vzniklo několik typů dělnického bydlení, které se od sebe liší obdobím a sociálními okolnostmi, ve kterých vznikaly. Jednotlivé typy se mezi sebou však mnohdy prolínají a mají společné charakteristiky. Život zde v největší míře určovala chudoba a množství obyvatel, improvizace v zařizování bytu nebo stavbě přístřeší. Zároveň jde však vždy o bydlení pro lidi, kteří přišli za prací do města z vesnice a jejichž způsob života se tak pohyboval na rozhraní mezi vesnickým a městským. Sousedské vztahy tu zůstávaly živé, život zde byl založen na tradičních zvycích a zkušenostech získaných na vesnici. V rámci města se tak jednalo o nový fenomén, který ho zcela proměnil a za jehož působení i značně vzrostlo. Rozdělení na jednotlivé typy dělnického bydlení přebírám především od etnografů Josefa Vařeky a Vandy Tůmové, kteří věnovali dělnickému bydlení rozsáhlé studie v 60. a 70.letech 20.století. Pro zdůraznění vlivu na chronologický vývoj města je však řadím za sebou nikoliv podle rozsahu, ale podle toho, v jakém období vznikaly. První formy dělnického bydlení, vznikající na běžném venkově, se příliš neliší od obydlí ostatních chudších obyvatel na vesnici. Zvláštnosti ve způsobu bydlení průmyslových dělníků vystupují výrazněji na počátku 19.století v průmyslových oblastech (Sokolovsko, SHR, okolí Plzně, Kladensko, Rosicko-oslovansko, nevolnictví a Ostravsko a další)14. Se zrušením postupem industrializace však nastává v otázce bydlení nová situace hlavně ve městech. Následkem hromadného stěhování vesnického obyvatelstva do měst za prací, vrcholí v průběhu 19.století VAŘEKA J., FROLEC V. Lidová architektura. Praha: GRADA, 2007, s

20 bytová krize. V hlavním městě to vidíme nejvýrazněji. Tehdejší Praha nepostačuje svou kapacitou rychlému přílivu nových obyvatel, i když jsou domy ve starých čtvrtích využívány maximálně. Mnohé měšťanské domy se proměňují na činžovní, zadní trakty domů, kde dříve bývaly konírny nebo obydlí podruhů se přestavují na nájemní byty pro venkovské přistěhovalce.15 Bytová krize vyvolává čilý stavební ruch na pražských předměstích, stavba činžovních domů se stává velmi výnosným uložením kapitálu. Stavby se však často stávají předmětem spekulantů, staví se narychlo kvůli výdělku a bez ohledu na kvalitu staveb i jednotlivých bytů. Byty jsou přeplněné, mnohdy bydlí celá rodina v jednom pokoji nebo se nájemníci dělí o postele či slamníky ve směnách. Stále je nedostatek finančně dostupného bydlení. Vznikají proto nové různorodé způsoby jak bydlet, charakteristické právě pro nejchudší obyvatele Prahy, dělnickou třídu. BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÉ VYUŽITÍM DOMOVÉHO FONDU TRADIČNÍ VESNICE Již podle názvu je zřejmé, že tento typ bydlení není pro velká města příznačný. Z urbanistického vývoje Prahy, který jsem nastínila v předchozích kapitolách, ovšem víme, že město postupně pronikalo do svého zemědělského okolí a byla k němu připojována nová města a vesnice, které se vlivem růstu průmyslu měnily na dělnické periferie. Na těchto vesnicích v blízkosti města a na pražských předměstích, si nově příchozí dělnické rodiny pronajímaly hospodářské a jinak nevyužívané budovy. Život zde se tak částečně přizpůsoboval rytmu tradiční vesnice. Tento způsob bydlení se týká především první vlny stěhování dělnického obyvatelstva do města v průběhu 19.století, v některých částech se s ním však setkáme ještě ve století dvacátém.,, Na Proseku v období první republiky bydlely dělnické rodiny ve statku na návsi nedaleko kostela a šest dělnických rodin ve dvoře velkostatku v budově vedle maštale. Každá rodina měla k dispozici jen jednu obytnou místnost se společným STEFAN O. Mluva pražské architektury. Praha: Pražský ústav pro etnografii, 1961, str

21 příslušenstvím. 16 DĚLNICKÉ DOMKY Dalším typem bydlení, který se s prvním v zásadě protíná, jsou osady dělnických domků. I když bydlení v dělnických domcích není pro Prahu tak typické jako pro menší města nebo vesnice, vzniklo i zde několik ucelených domkařských osad, z nichž se nám dochovala právě Buďánka.. Josef Vařeka ve svém příspěvku do knihy Stará dělnická Praha uvádí, že pražští dělníci často nacházeli své nové domovy v domcích na vesnici v bezprostředním pražském okolí nebo v dělnických sídlištích, které vznikaly z aglomerací domků při bývalých dvorech a velkostatcích. Nacházeli v nich útulek lidé, kteří přicházeli za prací do Prahy a hledali levné ubytování. Mnozí majitelé domků změnili své původní zaměstnání za dělnické, takže se např. z malozemědělských domků staly domky dělnické. Lépe situovaní dělníci si stavěli nové domky hlavně na periferii předměstských obcí, protože toužili bydlet ve vlastním a také chovat drobné domácí zvířectvo i drůbež, jimiž by doplňovali obživu. 17 Tyto dělnické domky měly původně velmi venkovský charakter, se zahrádkami a chlívky. Někde se ale i chlívky později přestavovaly na obytné prostory. Dělníci často stavěli na dluh, proto se snažili co největší část domku pronajímat. V 2. polovině 19. století, kdy byly parcely vyčerpány a poptávka po bydlení stále rostla, řešilo se bydlení různými přestavbami a přístavky.,,dvory byly zastavěny také chlívky a kolničkami, neboť domkaři, ačkoliv nevlastnili žádná pole, chovali kozy, králíky, slepice a husy, někteří také kachny, holuby i prase. 18 Buďánka by se snad nejvíce blížila právě tomuto zařazení, i když se protíná s prvním, výše jmenovaným typem dělnického bydlení. Buďánkami se podrobně zabývám v následujících kapitolách. Na tomto místě bych 16 VAŘEKA J. Způsob bydlení a bytová kultura pražského dělnictva ( ) in Etnografie pražského dělnictva Maketa Sv.III, Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku, 1975, str Kolektiv autorů ÈAV. Stará dělnická Praha. Praha: Academia, 1981, s Kolektiv autorů ÈAV. Stará dělnická Praha. Praha: Academia, 1981, s

Karlov mezi industriální a postindustriální společností. Ladislav Toušek Petra Lupták Burzová Michal Růžička Ilona Dvořáková

Karlov mezi industriální a postindustriální společností. Ladislav Toušek Petra Lupták Burzová Michal Růžička Ilona Dvořáková Karlov mezi industriální a postindustriální společností Ladislav Toušek Petra Lupták Burzová Michal Růžička Ilona Dvořáková Publikace je výstupem projektu Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního

Více

Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova

Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova Miroslav Baše a Václav Cílek V posledních deseti letech prodělává krajina v okolí hlavního města a v okolí většiny dalších měst jednu z historických

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zachování a rozvoj venkovského života Zpracoval: Michal Brožík Konzultant bakalářské práce: PhDr. Jaroslava Kadeřábková

Více

Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ

Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ Sešity pro sociální politiku ROMOVÉ VE MĚSTĚ Socioklub Praha 2002 editor ing.petr Víšek ISBN 80-86484-01-7 Obsah Problémy bydlení etnických menšin a trendy k rezidenční segregaci v České republice str.3

Více

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI). OBSAH Úvod.... 3 Část I. Segregace Sídelní

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST. Zkrácená verze Ph.D. Thesis

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST. Zkrácená verze Ph.D. Thesis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Ing. Arch. Jaromil Přidal REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST (PUBLIC SPACES REGENERATION OF HISTORIC URBAN CORES) Zkrácená verze

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Ústav územního rozvoje 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2011 ISBN 978-80-87318-18-8 Zeleň ve městě město v zeleni Seminář

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: geografie Studijní program: N7503 Učitelství pro základní školy Studijní obor: geografie + historie HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 1

Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 1 Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 1 Ing. Petr Sunega, RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. petr.sunega@soc.cas.cz, tomas.kostelecky@soc.cas.cz

Více

Město, region a velké průmyslové zóny

Město, region a velké průmyslové zóny Město, region a velké průmyslové zóny seminář auúp ostrava 8. 9. října 2009 Foto Magistrát města Ostravy Strategická průmyslová zóna Ostrava Mošnov Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR MINISTERST

Více

Ivan VOREL Jiří KUPKA. krajinný ráz. identifikace a hodnocení

Ivan VOREL Jiří KUPKA. krajinný ráz. identifikace a hodnocení Ivan VOREL Jiří KUPKA krajinný ráz identifikace a hodnocení České vysoké učení technické v Praze Praha 2011 2 krajinný ráz identifikace a hodnocení Recenzovali: prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Kreativní centrum Brno

Kreativní centrum Brno Expertní analýza na téma: Kreativní centrum Brno Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Kreativní centrum Brno Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Eva Doleželová

Více

Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí

Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí Cahiers du CEFRES N 11, Původní a noví vlastníci Anne Olivier (Ed.) Anne OLIVIER Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí Référence électronique / electronic reference : Anne

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Územní plánování Petr Jirásek Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Územní plánování RNDr. Petr Jirásek doc. RNDr.

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

Příčiny a souvislosti stěhování vsetínských Romů z pavlačového domu č.p. 1336 v říjnu 2006. Zpráva z šetření

Příčiny a souvislosti stěhování vsetínských Romů z pavlačového domu č.p. 1336 v říjnu 2006. Zpráva z šetření MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIOLOGIE Sociální antropologie Příčiny a souvislosti stěhování vsetínských Romů z pavlačového domu č.p. 1336 v říjnu 2006. Zpráva z šetření Jakub

Více

Zaměstnanecké kolonie 1900 1938

Zaměstnanecké kolonie 1900 1938 Zaměstnanecká kolonie v Lounech, Jan Kotěra, dobová fotografie, 1919 Zaměstnanecké kolonie 1900 1938 Sociální bydlení v severních Čechách Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Více