MIgration in the Czech Republic in the context of new trends

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIgration in the Czech Republic in the context of new trends"

Transkript

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive MIgration in the Czech Republic in the context of new trends Abramuszkinova Pavlikova, Eva Mendel University, Faculty of Business and Economics January 2011 Online at MPRA Paper No , posted 04. May 2011 / 09:42

2 V r MIGRACE V CESKE REPUBLICS V KONTEXTU NOVYCH TRENDU Migration in the Czech Republic in the Context of New Trends ABSTRAKT: Evropa je vyznamnym cilem migraci ruzneho charakteru, jejichz poeet se rapidne zvysuje. Vetsina imigrantu je ekonomicky aktivnich s hlavni motivaei pobytu v zahranici spojenou se ziskanim prace, popf. sloueeni s rodinou. Nove migracni trendy se objevuji i v Ceske republice, ktera se po roce 1990 pfemenila ze zeme prevazne tranzitni na popularni destinaci pro cizince z ruznych zemi puvodu s odlisnymi duvody pobytu. Pfiblizne ctyfprocentni podil cizincu v ceske populaci se postupne zvysuje. Specifickym soucasnym fenomenem je migrace profesionalu a problematika tzv. odlivu mozku. Ceska republika stoji pfed vyzvou, zda bude atraktivni pro vysoce vzdelane profesionaly, ktefi se mohou podilet na rozvoji spolecnosti a zvyseni konkurenceschopnosti. KHcovd slova: migrace ve svete a v CR - migracni trendy - cizinci v CR ABSTRACT: Europe is an important target for rapidly increasing number of different migration flows. Most migrants are economically active and their main motivation for stay abroad is a job or a family reunion. New migration trends are present also in the Czech Republic which has changed from a transit country before 1990 into the country of destination for foreigners from various countries with different reasons for a stay. Nearly four percentage proportion of foreigners in the Czech society is slowly increasing. A specific nowadays phenomena is the migration of professionals and the brain drain issue. It is a challenge for the Czech Republic if to become an attractive country for highly skilled professionals who could assist with the development of society and increase of competitiveness. Key words: world migration and the CR - migration trends - foreigners in the CR

3 UVOD Z hlediska odhadu o poctech migrujicich osob se uvadi, ze v soucasnosti zije asi lidi mimo svou vlast a z nich je usidleno v zemich s vysokymi pfijmy. Evropa je vyznamnym cilem pracovnich migraci, ale tak6 migraci vyvolanych valkami a pfirodnimi katastrofami. V roce 2010 hostila Evropa nejvice migrantu sveta, konkretne , ztoho tzv. zapadni Evropa , vychodni Evropa , jizni Evropa a severni Evropa OOO.1 Asie byla pfijemcem migrantu, nasleduje severni Amerika s migranty, Afrika s migranty a Latinska Amerika s Karibikem ( migrantu) a Oceanie s migranty [11]. Svetova migracni komunita pfedstavuje pfiblizne 3 procenta eelosvetove populace. V letech mezinarodni migranti tvofili 2,9 procenta, v roce 2005 doslo ke zvyseni na 3 procenta a v roce 2010 je to 3,1 procenta. Procenta pro evropskou migraeni komunitu jsou ovsem vyssi. Vroce 1990 tvofili mezinarodni migranti v EvropS 6,9 procenta z populace, v roce 1995 to bylo 7,5 procenta, o deset let pozdeji 8,8 procenta a v roce 2010 tvofi 9,5 procenta. Udaje z tohoto zdroje uvadi pro Ceskou republiku 4,4 procent pro obdobi od roku 1995 do soucasnosti [21]. Vetsina imigrantu je ekonomicky aktivni, jsou to lide, ktefi do jine zeme pfisli zruznych migracnich pohybu vramci tradicni pravidelne migrace, smluvnich pracovnich pohybu, pohybu vysoce vzdelanyeh pracovniku, v ilegalnich pohybech nebo jako zadatele o azyl/uprchlici. Na pocatku devadesatych let 20. stoleti bylo v zapadni Evrope usidleno celkove 3,5-5,5 milionu ilegalnich imigrantu. Zapadni Evropa je cilovou zemi prumerne asi pro nelegalnich uprchliku za rok [6]. Podle udaju Mezinarodni organizace pro migraci se do roku 2050 zvysi pocet zahranicnich migrantu na Zemi na milionu [5]. Take Ceska republika ma dlouhodobou zkusenost se zahranicni migraci a pravdepodobne i v budoucnosti na ni navaze prostfednictvim novych migracnich trendu. Cilem tohoto pfispevku je poukazat na dulezite charakteristiky migrace vceske republice s ohledem na celosvetove trendy. Duraz je kladen na nove formy mobility, ktere se objevuji v soucasnosti a pro Ceskou republiku jsou urcitou vyzvou. CHARAKTERISTIKA MIGRACE V CESKE REPUBLICE Ceska republika patfi spolecne napf. sfinskem (4,2 procenta), Litvou (4 procenta), Maltou (3,8 procenta) a Mad'arskem (3,7 procenta) kzemim snizsim procentuahiim zastoupenim cizincu v populaci na rozdil od Lucemburska (35 procent), Lichtenstejnska (temef 35 procent) nebo Svycarska (23 procent). Mezi zeme snejnizsimi podily cizincu v populaci patfi Rumunsko (0,6 procenta) a Bosna a Hercegovina (0,7 procenta) [11]. 1 Vychodni Evropa zahrnuje tato staty: Belorusko, Bulharsko, CR, Mad'arsko, Polsko. Moldavii, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajinu. Severni Evropa zahrnuje Normansk ostrovy, Dansko, Estonsko, Farsk^ ostrovy, Finsko, Island, Irsko, ostrov Man, Litvu, Lotyssko, Norsko, Sv6dsko a Spojen kralovstvi VeM Britanie a Severniho Irska. JiM Evropa je tvofena tsmito stdty: Albanie, Andora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gibraltar, Recko, Vatikan, Italie, Malta, Cerna Hora, Portugalsko, Republika San Marino, Srbsko, Slovinsko, Spanelsko, Makedonie. Zapadni Evropu tvofi Rakousko, Belgie, Francie, Nemecko, Lichtenstejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemi a Sv^carsko [11].

4 K bylo v Ceske republice evidovano cizincu, z toho cizineu s trvalym pobytem, cizincu s nekterym z typu dlouhodobych pobytu nad 90 dnu (tj. pfechodne pobyty obcanu EU a jejich rodinnych ph'slusniku, dale viza nad 90 dnu a povoleni k dlouhodobemu pobytu obcanu zemi mimo EU). Nejcasteji byli zastoupeni obcane Ukrajiny ( osob, 30 procent), Slovenska ( osob, 17 procent), Vietnamu ( osob, 14 procent), Ruska ( osob, 7 procent) a Polska ( osob, 5 procent) [16]. Vprubehu roku 2010 bylo zaznamenano v Ceske republice nizsi saldo zahranicnflio stehovani. Aktualni udaj (k ) ze zdrqje Reditelstvi sluzby cizinecke policie uvadi na uzemi nasi republiky cizincu, kteff se podileji ctyfmi procenty na populaci Ceske republiky. Z demografickeho hlediska jsou silne zastoupeni lide v mladsim produktivnim veku (20-39 let), coz logicky souvisi s hlavni raotivaci migrantu - cestou za vydelkem [19]. Na pocatku 90. let 20. stoleti doslo v Evrope k vysokemu rustu migraci vcetne pohybu uprchliku. Jak uvadi Horakova:,,Tradicni migraeni proudy zalozene na geograficke blizkosti a historickych svazcich zemi se rozsifily a diversifikovaly. Stale pocetnejsi migracni proudy smeruji dnes do Evropy z Asie, Afriky, Stredni a Latinske Ameriky. Migrace ze stredni a vychodni Evropy smefuji jak do tradicnich zemi usidleni (Australie, USA a Kanady), tak do evropskych zemi..." [7]. Maskova upozornuje, ze,,...po roce 1990 se stala Ceska republika imigracni zemi a pro mnoho cizincu konecnym cilem imigrace. Je nepochybne, ze Ceska republika je atraktivni pro cizince, nicmene zfejme imigracni praxe pri povolovani trvaleho pobytu zapficinila snizeni poctu pfistehovalych z ciziny ve druhe polovine 90. let" [14]. Ve sve zprave o vyvoji pracovnich migraci vletech Horakova konstatuje, ze se Ceska republika postupne,,transformuje z pfevazne tranzitni zeme na zemi imigracni" [8]. Totez potvrzuje Bartonova, ktera doklada, ze od roku 1991 se Ceska republika stala zemi migracne ziskovou a zmenil se pfistup imigrantu, ktefi pfestali pouzivat uzemi Ceske republiky jako tranzitni a zamenili jej zacil sv^ho pusobeni s rozhodujicim faktorem stehovani pracovni migraci [2]. Ye sve pozdejsi studii Horakova potvrzuje, ze se Ceska republika...postupne stala imigracni zemi, pfestoze se na pocatku devadesatych let minuleho stoleti takto nedeklarovala. Populacni krize pfispela na pfelomu tisicileti k tvorbe cilene vyberove imigracni politiky. Starnuti obyvatel a ocekavane budouci deficity vpopulacnim rustu pfispely k tvorbe politiky smerajici kzabezpeceni budoucich potfeb trhu prace a fungovani duchodovych, zdravotnich i socialnich systemu" [9]. Pfikladem cilene politiky je v roce 2003 zahajeny pilomi projekt,,aktivni vyber kvalifikovanych zahranicnich pracovniku" zalozeny na bodoveni hodnoceni uchazecu o praci rekrutovanych mimo EU-25. Vybranym zajemcum zafazenym do projektu a jejich rodinnym pfislusnikum je nabizen trvaly pobyt v Ceske republice ve zkracene Ihute 2,5 roku [17]. Zahranicni migrace smerajici do Ceske republiky maji vliv take na celkovou skladbu obyvatel. Zmirfiuji ubytek obyvatelstva, pfispivaji kpopulacnimu rustu, kpozitivnim zmenam ve vekove skladbe obyvatelstva a ke zmirneni populacnich problemu. Na pocatku 90. let 20. stoleti byli migranti motivovani poptavkou po levne pracovni sile potfebne pro konkurenceschopnou trzni ekonomiku v globainim prostfedi. Jak doklada Horakova, Ceska republika je atraktivni pro zahranicni migranty zejmena z duvodu ekonomickych aktivit, druhym nejcastejsim duvodem ucelu pobytu cizincu je trvale usidleni spojene se sjednocovanim rodin.,,v obdobi let pfevladaly

5 v Ceske republice zejmena kratkodobe pracovni migrace. Rezim zamestnavani cizincu byl od sameho pocatku uzpusoben tak, aby bylo mozno docasne angazovanou cizi pracovni silu vpfipade potfeby vypovedet. Presto se znacna cast cizincu postupne usadila na delsi dobu, ackoli puvodne pfisli za kratkodobym vydelkem. Za usazene (imigranty) pokladame v souladu s mezinarodnimi definicemi cizince s pobytem delsim nezli jeden rok, kterych bylo v roce 1999 celkem , tj. 29 procent, a na konci roku 2007 celkem , tj. 88 procent z celkoveho poctu cizincu s povolenim k pobytu v Ceske republice. Dalsim stimulem k postupnemu usidlovani cizincu byl vstup Ceske republiky do EU....Podil,,bydlicich" cizincu pobyvajicich v Ceske republice dele nezli jeden rok (s trvalym pobytem, aktualne platnym azylem, pfechodnym a dlouhodobym pobytem) se zvysil. Zatimco v roce 2000 jich byla tfetina, v roce 2004, kdy vstoupila Ceska republika do EU, jich byly jiz dve tfetiny, v letech vice nez 90 procent" [9]. Cizinci nejsou homogenni skupinou z hlediska duvodu pfichodu nebo planu do budoucna. Nejcastejsim ucelem pobytu je zamestnani a slouceni s rodinou. Da se fici, ze zeny casteji pfiehazeji z duvodu slouceni rodiny - aby se pripojily ke svym manzelum. Jak uvadi Bartonova:,,Ve vekovem slozeni cizincu se odrazi skutecnost, ze velka vetsina jich pfichazi do Ceske republiky za praci nebo studiem. Nejcasteji to jsou lide ve veku let, deti do 15 let jsou zastoupeny vomezenem rozsahu. Pokud zde cizinci zakladaji rodiny, jde hlavne o cizince s trvalym pobytem. V roce 2006 se narodilo 1352 dsti sjinym nez ceskym obcanstvim nejvice Vietnamcu (428) a Ukrajincu (255)...Na rozdil od domaci populace je mezi cizinci minimalni podil starsich osob nad 60 let"[2]. Vekova struktura cizincu se vyrazne nezmenila ani v letech , kdy do Ceske republiky pfichazeli cizinci produktivniho veku, coz odpovida ucelu pobytu s cilem pracovniho uplatneni. Bylo patrne vetsi zastoupeni deti nez lidi v duchodovem veku. V letech se v Ceske republice narodilo vice nez cizincu [22]. Cizinci jsou nejvice usidleni v Praze a Stfedoceskem kraji, s urcitym odstupem v kraji Jihomoravskem a Usteckem. Statni obcanstvi hraje roli ve vyberu mista usidleni. Obcane zemi sousedicich scr se usazuji vblizkosti hranic CR, obcane Ukrajiny zejmena v Praze, Stfedoceskem a Jihomoravskem kraji, obcane Vietnamu vceskonemeckem pohranici a obcane Ruska v Praze, Stfedoceskem a Karlovarskem kraji [4]. Mobilita cizincu vporovnani sobcany Ceske republiky je vetsi. Temef 10 procent z celkoveho poctu cizincu se pfemistilo v ramci republiky, zatimco v pfipade obcanu Ceske republiky to byly pouze 2 procenta. To opet potvrzuje fakt, ze duvod pobytu cizincu je pfedevsim ekonomicky motive van a ve vekove struktufe produktivniho veku dochazi v nej vetsi mife k pfesunum v ramci republiky [22]. Na potfebu vytvofeni adekvatnich politik s ohledem na demografickou situaci Evropy reaguje koncept nahradove migrace, ktera pracuje smigraci odpovidajici schopnosti kompenzovat zmeny zpusobene pfirozenym vyvojem. Mnohe studie prokazaly, ze imigrace je malo efektivnim nastrojem feseni problemu demografickeho starnuti. Take autofi Burcin, Drbohlav a Kucera konstatuji, ze starnuti obyvatelstva je nezvratny proces, ktery potfebuje aktivni, odpovednou a systematickou pn'pravu spolecnosti. Jako u vetsiny rozvinutych zemi, take v Ceske republice zahranicni migrace muze pomoci udrzet jen soucasny pocet obyvatel (za soucasnych nebo snimi srovnatelnych podminek), a to i v dlouhodobe perspektive. U ostatnich parametru a jinych ukazatelu toho vsak nelze dosahnout [3].

6 Ve sve nejnovejsi publikaci Horakova zhodnocuje vliv hospodafske recese na vyvoj pracovnich migraci v Ceske republice. I pfes zhorsene ekonomicke podminky se migranti nevraceli, ale vyckavali na oziveni ekonomiky a poptavky po pracovni sile. Do konce roku 2008 na trh prace v Ceske republice pfichazelo stale vice cizincu. Duvodem podle Horakove bylo to, ze,,...rostla poptavka po cizi pracovni sile, ale i proto, ze se fada opatfeni aktivni politiky zamestnanosti mijela ucinkem, pfestoze na ni byly vynakladany znacne prostfedky. Ukazalo se, ze zamestnavatele najimaji na praci cizince mimo jine proto, ze vychove nove generace pracovniku...neni venovana dostatecna pozornost...krize rovnez ukazala, ze cizinci nevyplnuji jen mezery na trhu prace, ale stavaji se jeho integralni casti a budou ji i v budoucnu" [10]. NOVE FORMY MOBILITY Vedle rodinne migrace, zadatelu o azyl a uprchliku a pracovni migrace se rozvijeji i jine formy mezinarodni mobility, ktere ovsem nejsou migraci v pravem slova smyslu. Podle Horakove sem path' napfiklad:,,...pfesuny zamestnancu multinarodnich firem, docasne pohyby kvalifikovanych pracovniku vykonavajicich urcite sluzby, mobilita studentu a penzistu, ktefi se rozhodli zit venku" [7]. Specifickou skupinou migrantu, ktera je vposlednich letech pfedmetem zvyseneho zajmu, je zahranicni migrace vedcu a vyzkumniku. Globalni trh prace pfinasi moznosti pro vysoce kvalifikovane pracovniky a mnoho statu zavadi ruzne typy cilenych politik, ktere motivuji vedce a vyzkumniky pusobici v zahranici k navratu zpet do vlasti. Vetsina studii z oblasti mezinarodni migrace se zabyvala masovou migraci malo vzdelane a chude pracovni sily. V soucasnosti se objevuje vice studii zamefenych na cilovou skupinu vysoce kvalifikovanych jedincu: vedcu, akademiku a inzenyru. Postupne narasta zajem o tyto vzdelane odborniky, ktefi se stavaji klicovym stimulem rozvoje spolecnosti i budouci konkurenceschopnosti jednotlivych zemi [12]. O vzestupu imigrace kvalifikovanych pracovniku informuje i Horakova, ktera uvadi:,,podle nekterych odhadu chybi v USA 850 tisic IT specialistu a v Evrope zhruba 2 miliony...v USA vzrostla rocni kvota pro kvalifikovane pfistehovalce ze 115 tisic na 195 tisic. Nemecko zavedlo zvlastni program docasne imigrace 20 tisic pocitacovych specialistu s tzv. zelenymi kartami. Vetsina zadatelu je ze stfedni a vychodni Ewopy, ackoli puvodne se melo jednat o Indy" [7]. Na problematiku tzv. odlivu mozku (brain drain) jako dusledku mezinarodni migrace upozornuje Balaz. Uvadi, ze prumerne jeden z deseti obcanu rozvojove zeme s vysokoskolskym vzdelanim nezije ve sve zemi puvodu, ale v nektere z rozvinutych zemi. Tento brain drain je pfedmetem pozornosti jiz delsi dobu, jako politicka zalezitost nejen ve vztahu migrace mezi rozvinutymi a rozvojovymi zememi, ale take v Evrope po race 1989, jak autor ukazuje na situaci Slovenska [1]. O dulezitosti migrace profesionalu zejmena pro rozvojove zeme se zminuji take Novosak a Stojanov, i kdyz pfipousteji, ze pro zeme s malym poctem obyvatel mohou byt potencialnim problemem [15]. V jine studii autor Stojanov analyzuje vztah mezi mezinarodni migraci a rozvojem rozvojovych zemi a doklada, ze mezinarodni migrace pomaha rozvojovym zemim bojovat schudobou prostfednictvim financi, zasilanych migranty rodinam v zemi puvodu (tzv. remittances) [20].

7 ZAVER Ceska republika patfi mezi zeme, ktere by mely implementovat takove politiky, ktere by zatraktivnily zemi pro vysoce vzdelane profesionaly. Existuje jiz mnoho pfikladu, jakym zpusobem podporovat vyzkumniky a vedce k navratu do svych zemi puvodu [13]. Jednim zprave probihajieieh projektu je regionalni grantovy program SoMoPro, jehoz cilem je pfilakat zahranicni vedee, ale take reintegrovat ceske vedce do Jihomoravskeho kraje. Jedna se o pilotni program, ktery probiha v letech , je kofinancovany zakci Marie Curie 7. Ramcoveho programu a administrovan Jihomoravskym centrem pro mezinarodni mobilitu. Program SoMoPro podporuje pfirodovedecke a technicke obory, vyber samotneho tematu vedeckeho projektu je ukolem zadatele o grant. Zakladnim konceptem tohoto programu, ktery pfivadi zpet ceske vedce do Ceske republiky, je dalsi skoleni a celozivotni vzdelavani s cilem dlouhodobe integrace [18]. Je dulezite, aby Ceska republika byla zemi, ktera poskytuje atraktivni pracovni moznosti profesionalum. V pfipade ceskych vedcu by mela byt venovana dostatecna pozornost projektum, ktere umozni jejich pusobeni v Ceske republice a zabrani jejich odchodu do zahranici. Pfinosem pro Ceskou republiku jsou take zahranicni vedci, jimz by podobne moznosti mely byt nabizeny take. Pfitomnost eizincu v ceske spolecnosti je a bude realitou, ktera muze byt pfinosem, pokud na ne budeme nahlizet nejen jako na pracovni silu, ale take jako na lidi s sirsimi zivotnimi potfebami vcetne osobnflio a rodinneho zivota. POUZITA LITERATURA AINFORMACNIZDROJE 1. BALAZ, V. (2007): How Much Does Brain Drain Cost? In: Visegrad Moves. On Migration in Central Europe. Praha: Multikulturni centrum. 2. BARTONOVA, D. (2008): Zahranicni migrace a cizinci v Ceske republice. In: Populacni vyvoj Ceske republiky Praha: Pfirodovedecka fakulta UK. 3. BURCIN, B. - DRBOHLAV, D. - KUCERA, T. (2007): Koncept ndhradove migrace ajeho aplikace vpodminkach Ceske republiky. In: Demografie, 2007,49, s Cizinci v Ceske republice (2009) Praha: Cesky statisticky ufad. <http://statistics.ez/csu/2009edicniplan.nsf/p/l > 5. DIVINSKY, B. (2005): Zahranicna migrdcia v Slovenskej republike. Stav, trendy, spolocenske suvislosti. Bratislava.

8 6. DRBOHLAV, D. (2001): Mezinarodni migrace obyvatelstva - pohyb i pobyt (Alenky v kraji divu). In: Siskova, T. (ed.), Mensiny a migrant! v Ceske republice. My a oni v multikulturni spolecnosti 21. stoleti. Praha: Portal. 7. HORAKOVA, M. (2003): Mezinarodni migrace a migrace cizipracovni sily. Praha: VUPSV, s.5,10, HORAKOVA, M. (2007): Zprdva o vyvoji pracovnich migraci Praha: VUPSV, s HORAKOVA, M. (2008): Dlouhodobe trendy ve vyvoji pracovnich migraci v Ceske republice. Praha: VUPSV, s HORAKOVA, M. (2010): Vyvojpracovnich migraci v Ceske republice v obdobi hospoddfske recese. Praha: VUPSV 11. International Migration 2009, United Nations [online], [eit ]. Dostupny z < 12. KOSTELECKA, Y. - BERNARD, J. - KOSTELECKY, T. (2007): Zahranicni migrace vedcu a vyzkumniku a nastroje kjejimu ovlivneni. Sociologieke studie. Praha: Sociologicky ustav AV CR, KOSTELECKA, Y. - BERNARD, J. - PATOCKOVA, V. - KOSTELECKY, T. (2008): How to Turn Brain Drain into Brain Gain. Policie to Support Return of Researchers and Scientists to Their Home Countries. Praha: SOU. 14. MASKOVA, M. (2002): Zahranicni migrace. In: Potucek, M. a kol., Pruvodce krajinoupriorit. Praha: CESES FSV UK, Gutenberg, s NOVOSAK, J. - STOJANOV, R. (2008): Skilled Migration, Brain Drain, Brain Gain and Developing Regions. In: Stojanov, R. - Novosak, J. - Opiniano, J.M. - Temenne, F. - Siwek, T.: Development, Environment and Migration. Analysis of Linkages and Consequences. Olomouc: UP. 16. Pocet cizincu v CR. [online], [cit ]. Dostupny z: <http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz pocet cizincu> 17. Projekt Vyber kvalifikovanych zahranicnichpracovniku. [online], [cit ]. Dostupny z: <http://www.imigracecz.org> 18. Projekt SoMoPro. [online], [cit ]. Dostupny z: <http://www.jcmm.cz/cz/somopro/granty-somopro.html> 19. Skoncilo obdobi vyssiporodnosti. Pohyb obyvatelstva -1. az 3. ctvrtleti 2010, [online], [cit ]. Dostupny z: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf7informace/cobv doc> 20. STOJANOV, R. (2008): Selected relations between international migration and development. In: Novosak, J.(ed.), On some migration and development issues. Collection of papers presented at the conference,,migration and development". Ostrava 4th-5th September Ostrava. 21. Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision. (2009) Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. New York: United Nations Population Division. Dostupny z <http://esa.un.org/migration/p2kodata.asp>, [online], [cit ]. 22. Zivot cizincu v CR. (2009) Praha: Cesky statisticky ufad.

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ŽIVOT CIZINCŮ V ČR 2015 Cizinci Praha, prosinec 2015 Kód publikace: 290026-15 Č. j.: 02449 / 2015-64 Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý Kontaktní

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Mechanický pohyb obyvatelstva

Mechanický pohyb obyvatelstva Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Typologické kritéria mobility obyvatelstva mobilita: prostorová a sociální dimenze nejdůležitější

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Zakoupili jste si auto, které je vybaveno navigačním systémem MEDIA NAV. Blahopřejeme! Nezapomeňte aktualizovat Váš systém pravidelně.

Zakoupili jste si auto, které je vybaveno navigačním systémem MEDIA NAV. Blahopřejeme! Nezapomeňte aktualizovat Váš systém pravidelně. MEDIA NAV PRŮVODCE VÍTEJTE DO SVĚTA MEDIA NAV! Zakoupili jste si auto, které je vybaveno navigačním systémem MEDIA NAV. Blahopřejeme! TIPY + Nezapomeňte si prosím nainstalovat aplikaci Renault MEDIA NAV

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ OBCHOD SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD

Více

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková DLOUHODOBÝ VÝVOJ INDEXU STÁŘÍ A INDEXU EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES Lucie Vítková Abstract Paper turns to longterm

Více

Magda Uxová. Cizinec, azylant, bezdomovec, ekonomické uplatnění cizinců, demografie

Magda Uxová. Cizinec, azylant, bezdomovec, ekonomické uplatnění cizinců, demografie Economic, Social and Legal Problems of Demographic Development Mezinárodněprávní a ekonomické postavení cizinců (v ČR a ve vybraných zemích EU) z hlediska demografického vývoje International legal and

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Přehled Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Overview Trends in International Migration: SOPEMI 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI PRACOVNÍCH MIGRACÍ 1993-2006. Milada Horáková

ZPRÁVA O VÝVOJI PRACOVNÍCH MIGRACÍ 1993-2006. Milada Horáková ZPRÁVA O VÝVOJI PRACOVNÍCH MIGRACÍ 1993-2006 Milada Horáková VÚPSV, v.v.i Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694 Dostala se Vám do rukou publikace, která obsahuje statistická data z Výběrového šetření pracovních sil. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více