Výchovn vzdlávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovn vzdlávací program"

Transkript

1 Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich handicapy -má dležitou roli v prevenci negativních sociálních jev -rozvíjí dležité osobní a sociální kompetence Cíle: - pipravuje jedince pro život a rozvíjí jeho osobnost, aby byl vybaven poznávacími, sociálními zpsobilostmi, mravními hodnotami pro osobní život, výkon povolání, získávání informací a uení v prbhu celého života -získání a uplatování znalostí o životním prostedí a jeho ochran vycházející ze zásad o bezpenosti a ochran zdraví Školní družina musí být: - místo pro zájmové využití dtí - místo pro regeneraci sil dtí po vyuování - místo pro rozvíjení tvoivostí - místo pro posilování sebevdomí - místo pro radost - místo pro komunikaci vychovatelek a rodi Podmínky pro innost: - inspirující, nestresující prostedí - respektování specifika práce školní družiny - úelov vybavené prostory družinek s možností kreativního uzpsobení - hrací chodby s pracovními koutky - možnost využívání prostor školy, tlocviny, poítaové uebny, cviné kuchyky, hišt - dostatené vybavení pomckami

2 Personální podmínky Poslání vychovatelky v procesu zájmového vzdlávání: - iniciátor a prvodce dítte pi innostech, které motivuje, navozuje pímo nebo nepímo, ídí a hodnotí.má probouzet v dtech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikace - vychovatelka bhem celého pedagogického psobení rozvíjí sociální kompetence dležité nejen pro uení, ale i pro další rozvoj žák: zdravé sebevdomí, sebejistota,schopnost být sám sebou, pizpsobit se životu v sociální skupin. - složení sboru vychovatelek zajišuje co nejpestejší skladbu vedení zájmových inností, a vychovatelky se vzájemn doplují ve svých specializacích i osobním zamení. innosti ve školní družin Pravidelná innost dána týdenní skladbou zamstnání a mla by zahrnovat i funkní režimové momenty Píležitostná innost jsou to významnjší akce, které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby inností nap. besídky, výlety Spontánní aktivity klidové innosti po obd, pi pobytu venku po organizované ásti má následovat možnost spontánních her, spontánní innosti ranních a koncových družin. ízené a spontánní innosti na sebe pirozen navazují. Odpoinkové innosti aktivní odpoinek ve smyslu klidových inností Píprava na vyuování didaktické hry, tematické vycházky a další innosti, které upevují i rozšiují poznatky, které žáci získali ve školním vyuování.

3 Kompetence k trávení volného asu: - umí si vybrat zájmové innosti dle vlastních dispozic - rozvíjí své zájmy v organizovaných Skupinových i individuálních innostech - umí íci ne nevhodným nabídkám na využití Volného asu - formuje si správné pracovní návyky Komunikativní kompetence: - vyjaduje vhodn formulovanými vtami myšlenky, sdlení, otázky i odpovdi - komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dosplými - dokáže vyjadovat své pocity eí, gestem dalšími prostedky - komunikace je kultivovaná - rozlišuje formální a neformální rozhovor - naslouchá, vhodn reaguje - vyjaduje dojmy z umleckých dl Sociální a personální kompetence: - toleruje všechny leny družiny - projevuje citlivost, ohleduplnost - rozpozná vhodné a nevhodné chování - vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu - dokáže se prosadit i podídit - je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi Kompetence obanské a innostní: - uí se plánovat, organizovat - odhaduje rizika svých nápad - k úkolm a povinnostem pistupuje odpovdn - chová se odpovdn s ohledem na zdravé a bezpené prostedí

4 Požadavky pro volný as Požadavek pedagogického ovlivování volného asu - vychovatelka navozuje a motivuje innosti Požadavek dobrovolnosti - všechny innosti by mly být pimené vku dtí a jejich momentálnímu stavu, dti by je mly vykonávat dobrovoln na základ zájmu a motivace Požadavek zajímavosti a zájmovosti - využívat jiné postupy a námty než ty, které znají ze školy - pestrá skladba zamstnání Požadavek aktivity - innosti volit tak, aby v nich mohly být pimen úspšné všechny dti - podílení se na píprav inností, realizací i hodnocení Požadavek citlivosti a citovosti - innosti by mly pinášet dtem kladné emoce pochvaly, radost z objevování i pekonávání pekážek Požadavek seberealizace - je-li kladn hodnoceno a prostednictvím innosti v oddlení si vytváí žádoucí sociální kontakty Školní družina navazuje a dále u každého dítte rozvíjí kompetence v programu pedškolního vzdlávání. Kompetence k uení: - íst s porozumním - vyhledává informace z rzných zdroj /knihy, asopisy/ - formuluje správné odpovdi na kladené otázky - umí zhodnotit své výkony a prezentuje výsledky své práce - uí se nejen spontánn, ale také vdom Kompetence k ešení problém: - všímá si problém, eší je - odhalí píiny problém, chápe následky - chápe, že vyhýbání se problém nevede k cíli - rozlišuje správná a chybná ešení

5 Školní družina svými prostedky na základ požadavk pedagogiky volného asu navazuje na základní školu a vdomosti i dovednosti žák dále rozvíjí, prohlubuje a upevuje. Zájmové zamení dtí v dob pobytu ve školní družin: Dtem umožujeme v dob pobytu ve školní družin rozvíjet své zájmy ve specificky zamených kroužcích. Kroužky školní družiny: - anglický jazyk 1.t. Pro pokroilé- 2.-t. - keramika pro 1.t. 6. t. - cviení s gymnastickými míi pro 1.-5.t. - aerobik pro 1.-5.t. - pohybové hry pro t. -výtvarný kroužek 1.-5.t. Mimo tyto kroužky se dti seznamují se všemi oblastmi zájmové innosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladb zamstnání: -pohybové a tlovýchovné aktivity -výtvarné innosti -rukodlné innosti -pírodovdná a vlastivdná innost -literárn dramatická innost -zpv a tanec

6 innost a výchovné psobení vychovatelek v jednotlivých oddleních vychází z požadavk Pedagogiky volného asu /ovlivování volného asu,nabídka alternativních aktivit, nabídka pomcek,her/.podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity,požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a pitažlivosti. Obsah vzdlávacího programu školní družiny je rozdlen do pti vzdlávacích oblastí: 1.Lidé kolem nás- píbuzenské vztahy v rodin - vztahy mezi dtmi - vztahy ke škole - pravidla soužití - chování lidí pravidla slušného chování - základní lidská práva a práva dítte - práva dítte 2.Místo,kde žijeme- vztah ke škole, mstu, státu - vycházky,výlety, poznatky z cest 3.lovk a jeho zdraví výchova k odpovdnosti za svou osobu -výchova k odpovdnosti za své zdraví - výchova ke správným stravovacím návykm, pitný režim - dodržování osobní hygieny - posilování tlesné zdatnosti - rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby 4.Lidé a as regionální povsti a báje - tradice, zvyky - návštva kulturních institucí muzeum, hvzdárna,galerie - orientace v ase 5.Rozmanitost pírody ochrana pírody- praktické poznávání pírody - promny pírody,roní období - innost lovka v pírod /pozitivní,negativní/ - ohleduplné chování k pírod - likvidace odpad tídní odpad

7 Školní družina svými prostedky na základ požadavk pedagogiky volného asu navazuje na základní školu a vdomosti i dovednosti žák dále rozvíjí, prohlubuje a upevuje. Zájmové zamení dtí v dob pobytu ve školní družin: Dtem umožujeme v dob pobytu ve školní družin rozvíjet své zájmy ve specificky zamených kroužcích. Kroužky školní družiny: - anglický jazyk 1.t. Pro pokroilé- 2.-t. - keramika pro 1.t. 6. t. - cviení s gymnastickými míi pro 1.-5.t. - aerobik pro 1.-5.t. - pohybové hry pro t. -výtvarný kroužek 1.-5.t. Mimo tyto kroužky se dti seznamují se všemi oblastmi zájmové innosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladb zamstnání: -pohybové a tlovýchovné aktivity -výtvarné innosti -rukodlné innosti -pírodovdná a vlastivdná innost -literárn dramatická innost -zpv a tanec

8 1. Lidé kolem nás Pravidelné innosti Prbžné innosti Píležitostní innosti Vyprávní, kresba, malba Osvojování a dodržování základ spoleenského chování Zásady stolování doma, ve škole vyprávní, odstraování špatných návyk Výtvarné soutže na téma : Splnné pání, Strašidel se nebojíme, Maminka, Tematické a didaktické hry Navazování kamarádských a pátelských vztah, prevence šikany, demokracie ve skupin - modelové situace, neformální besedy, hry Vánoní besídka pro rodie Výroba dárk pro nové prváky Dárky pro maminky ke Dni matek Pozitivní klima v oddlení úcta, tolerance, radost ze spolupráce podíl dtí na innosti v družince Udržování družiny a okolí v istot a poádku Výzdoba družiny, chodeb, vestibulu školy dtskými pracemi soutže Vánoní výstava pro rodie ertovské veselení hry, soutže Oslava Dne dtí hry, soutže Kulikový král - soutž

9 2. Místo, kde žijeme Pravidelné innosti Prbžné innosti Píležitostné innosti Bezpená cesta do školy, ze školy Využívání pechod, podchod, chodník pro chodce i cyklisty Vyprávní, etba Didaktické hry s dopravními znakami Kresba, malba dopravních znaek Výtvarné zpracování zážitk z výlet Poznatky z výlet družinová soutž Vycházky do okolí školy, orientace v míst školy, bydlišt Brnnské báje a povsti výtvarná soutž o Brn Výstavy v dané mstské ásti Poznáváme historii i souasnost msta Brna /knihy, asopisy, internet / Celodenní výlety do okolí Brna Velikononí jarmark Vánoní výstava Turistický pochod do okolí Brna Vycházka do ulic historického stedu Brna Výroba zvykoslovných pedmt Zvyky a tradice seznámení, vyprávní Jízda zrunosti na kole, kolobžce

10 3. lovk a jeho zdraví Pravidelné innosti Prbžné innosti Píležitostné innosti Tlovýchovné chvilky Pohybová aktivita rekreaní spontánní i organizovaná /míové a pohybové hry/ Pitný režim, zdravá životospráva, životní styl vyprávní, kresba Pée o osobní hygienu Pedcházení úraz, dbaní na bezpenost inností Správné zásady pi stolování odbourávání špatných návyk vyprávní, správný píklad dosplých Tlovýchovné vycházky, hry v parku, na louce, v lese využití švihadel, mí, pekonávání pírodních pekážek, závodivé hry Využívání náiní a náadí v tlocvin soutže, štafety, závodivé hry, honiky Atletické závody /bh,skok,hod/ - závody mezi družinami, píprava na obvodní kolo Soutže a hry na snhu, bobování Pro je zoubek smutný? vyprávní o tom co je škodlivé, prospšné pro ústní hygienu využití výtvarného zpracování Letní tábor- soutže, hry, otužování, pekonávání strachu, posílení psychiky Sportovní soutže Jízda zrunosti na kole, kolobžce Hry s nácvikem telefonického volání na tísové linky modelové situace, hry

11 4. Lidé a as Pravidelné innosti Prbžné innosti Píležitostné innosti Výrobky, malování roní období, uit se Respektovat as jiných, využití videa, rádia, knih, asopis, vycházky pozorování lidí, vdomostní soutže Kalendá as v život Spontánní aktivity, beseda den, týden, msíc,rok,roní období, využití obrázk, as v historii, život lidí, oblékání, postavení, stárnutí lidí, zvíat, vcí bylo, je a bude Návštva muzea, hradu a jiných památek Výrobky hodiny, malování, vycházka sledování asu, hodiny na vži, na kostele Využití píruek, vyprávní, využití volného asu hry v kolektivu, pro jednotlivce- rébusy, kížovky, osmismrky, asopisy, stolní hry,využití her k píprav na vyuování Seznámení, besedy, vyprávní, etba, hry Hodiny Pro se mí as? Co je as? Dochvilnost v život, mení soutží stopkami, hodinami, druhy hodin Pravidelný režim dne a jeho dodržování Rodina,škola,volný as vyprávní, etba, beseda, režim dne doma, v ŠD, dležitost spánku, pocit bezpeí, režimové momenty- pohoda, jak využívat svj volný as, volnoasové aktivity a píprava na vyuování Pokrok v život Využití rádia, mobil, poíta, divadla, auta, apod., emesla díve a nyní Návštva technického muzea

12 5. Rozmanitost pírody Pravidelné innosti Prbžné innosti Píležitostné innosti Výrobky, vyprávní, neformální besedy na téma:chování a innost lidí k pírod /pozitivní, negativní/ Vytváení u dtí vztah k životnímu prostedí poteba uchování zdravého prostedí pro další generace využití asopis, knih vyprávní, neformální besedy, kresba Vycházky a pozorování pírody ve všech roních období využití knih, asopis Sbr lesních plod a využití k výtvarným pracem s pírodninami soutže Lisování rostlin do herbáe léivé i jedovaté rostliny využití atlas rostlin Pírodovdná stezka - plnní úkol Jak poznáváme svt vlastnosti rzných materiál /papír, devo, kámen, písek, voda/ využití knih, asopis rébusy, kvízy Projekt Strom výtvarné, literární zpracování Návštva Planetária výtvarn zpracované zážitky, soutž z poznatk Otvírání studánek pírodovdný výlet do okolí Brna Den Zem soutže, výtvarné zpracování, Adopce zvíete ze ZOO Den strom výlet do pírody Výtvarná soutž : Co vidí sedmikráska vyprávní o život na louce, na zahrádce Jablený den zdravé mlsání

13

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006 Obsah 1. Charakteristika

Více

OBSAH. 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2. 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6. 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10. 4. Formy vzdělávání...

OBSAH. 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2. 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6. 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10. 4. Formy vzdělávání... OBSAH VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY...2 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE...4 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10 4. Formy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 Tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní vzdělávací program pro školní družinu Vypracovala: Kamila Mazálková, vychovatelka školní družiny Školská rada projednala dne: 25. 11. 2008

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více