Školní vzdělávací program přípravné třídy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program přípravné třídy"

Transkript

1 Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy

2 Obsah 1. Charakteristika přípravné třídy Podmínky a organizace vzdělávání v přípravné třídě Materiální podmínky Hygienické podmínky Personální podmínky Psychosociální podmínky Organizace vzdělávání a provoz přípravné třídy Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíle přípravné třídy Vzdělávací obsah ŠVP pro přípravnou třídu Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo (oblast biologická) Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) Dítě a svět (oblast enviromentální) Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Sociální a personální kompetence Činnostní a občanské kompetence Třídní vzdělávací program Obsah třídního vzdělávacího programu Integrované bloky Rok v jeho proměnách Můj nový školní rok Podzim a jeho čarování Zimní pohádka Jaro klepe na dveře Letní hrátky Evaluační systém přípravné třídy...19

3 1. Charakteristika přípravné třídy Školní vzdělávací program Krok za krokem k poznání vychází z RVP PV. Podmínky vzdělávání přípravné třídy se slučují s podmínkami základního vzdělávání a ŠVP základní školy a promyšleně směřují k naplnění klíčových kompetencí dětí. Předškolním vzděláváním vytváříme dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a maximálně podporujeme individuální rozvoje možnosti dětí, dosažení optimální úrovně rozvoje a připravenosti ke vstupu do školního vzdělávání. Naším cílem je děti systematicky připravovat a předcházet tím případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání, a tím i jejich perspektivy v dalším životě. Proto je také velmi důležité vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, aby děti odcházely domů s pocitem uspokojení ze dne prožitého ve škole a těšily se na každý další den. Do přípravné třídy jsou děti přijímány před zahájením školní docházky na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, jímž je tato docházka doporučena. Vzdělávání probíhá v dopoledních hodinách v rozsahu 4 vyučujících hodin s celkovým počtem 20 hodin týdně. Stanovených cílů dosahujeme uplatněním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí. Základem je organizovaná činnost dětí různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Těžiště spočívá v rozumové výchově jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání, dále v rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Velký důraz je kladen také na výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. K dokumentaci se používá třídní výkaz a osobní složka dítěte, ve které jsou uloženy veškeré zprávy z vyšetření PPP, lékaře, logopeda, individuální plán, hodnocení apod. Na konci školního roku dítě stručně zhodnotíme, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo. Děti nedostávají vysvědčení, ale obdrží Pochvalný list. Výchovný a vzdělávací program pro přípravnou třídu je zpracován do okruhů učiva. Učivo v těchto okruzích je rozpracováno v souladu RVP pro předškolní vzdělávání (s možností korekce). Rozhodující jsou vždy individuální možnosti a schopnosti dětí a jejich tempo zvládání požadavků. Organizace i program přípravné třídy je maximálně přizpůsoben vývojovým a jazykovým

4 možnostem dětí a jejich potřebám. Vzdělávací obsah je zpracován v integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jejich rozpracování bude předmětem TVP (třídní vzdělávací program) Současně s tím budou vstupovat do TVP dílčí projekty ŠVP a doplňkové programy. Třídní vzdělávací program vymezuje specifika třídy, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro třídu. Spolupráce s rodiči - návštěvy přípravné třídy - denní pohovory - informační nástěnky - třídní schůzky - výstav dětských prací 2. Podmínky a organizace vzdělávání v přípravné třídě 2.1 Materiální podmínky prostory pro uložení pomůcek odpovídající nábytek a pomůcky pro výuku pracovní a relaxační prostory prostory pro nenáročné pohybové aktivity prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy, pro zájmovou činnost po vyučování vybavené pracovním a odpočinkovým nábytkem prostory pro třídění odpadu 2.2 Hygienické podmínky prostory pro osobní hygienu dětí vybavené dostatečným počtem hygienických zařízené prostory pro odkládání oděvů a bot

5 prostory pro společné stravování k tomuto účelu náležitě vybavené vhodný stravovací a pitný režim zdravé prostředí tříd ( odpovídající světlo, teplo, čistota, větrání, bezhlučnost, velikost sedacího a pracovního nábytku) 2.3 Personální podmínky pedagogičtí pracovníci schopni podílet se i dalších činnostech ve škole usilující o neustálý odborný růst nabídka odborné pomoci žákům a jejich rodičům 2.4 Psychosociální podmínky vzdělávání propojené se skutečným životem (osvojení si toho, co má pro žáky praktický smysl) respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem příznivé sociální klima ochrana dětí před násilím a dalšími patologickými jevy Pracovat se bude podle nového ŠVP pro přípravnou třídu. Třída je věkově homogenní.. Ve vzdělávání bude kladen důraz na rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a bude věnována pozornost prevenci vadné výslovnosti a rizikům specifických poruch učení. Velká péče bude věnována spolupráci s rodiči a jejich informovanosti pomocí informačních nástěnek a schůzek Dále se spolupracuje s ZŠ, MŠ, PPP, SPC a dětskými lékaři. Provoz přípravné třídy bude vždy projednáván s vedením základní školy praktické, zřizovatelem a rodiči 3. Organizace vzdělávání a provoz přípravné třídy Přijímání dětí do předškolní třídy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitele školy, který nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Vnitřní uspořádání- třída je heterogenní, spojená s žáky třídy. Dětem v tomto věku

6 heterogenní skupina vyhovuje. Je to pro děti přirozenější prostředí a často vzniká kamarádství, která mají delší trvání. Kromě toho mohou ve třídě pobývat se svým sourozencem, nebo kamarádem, s kterým by se jinak do třídy nedostaly. Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Děti přichází do školní šatny s rodiči do 7.50 hod.. Následuje společný odchod z šatny za doprovodu pedagogické asistenky do kmenové třídy. Pro předškolní děti končí vzdělávací činnost v hod. Děti, které navštěvují ŠD předává učitelka vychovatelce, ostatní děti odvádí do šatny a předá rodičům. 4. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření naší školy vychází z tradic, z historického kontextu kraje a ze současných požadavků kladených na vzdělávání. Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu je vlastní škole ZŠP Hrádek nad Nisou a je vypracován v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah v přípravné třídě odpovídá konkrétním potřebám a možnostem dětí zařazených do přípravné třídy. Přípravná třída je zřízena nejen pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Děti zařazené do přípravné třídy mají specifické vzdělávací potřeby (jsou přijímány na základě doporučení PPP, SPC ). Děti jsou vzdělávány v rozsahu 20 hodin týdně. Ve třídě je minimální počet dětí 7 a maximální počet 15. Ve třídě učí aprobovaný pedagog. Vzdělávání je přísně individualizované, probíhá na základě individuálních plánů, vyrovnává nedostatky v rozvoji a učení dítěte. Pracuje se s neustálou zpětnou vazbou, průběžně se sledují a vyhodnocují individuální rozvojové a vzdělávací pokroky dětí a zjištění se promítají do konkrétních pedagogických opatření do individuálních vzdělávacích plánů. Vzdělávací program trvá jeden školní rok. Na závěr školního roku vypracovává pedagog zprávu o průběhu předškolní přípravy v daném školním roce, která je součástí dokumentace školy. 5. Cíle přípravné třídy Formy a metody skupinové vyučování činnostní učení možnost účasti rodičů (po dohodě s učiteli) ve vyučovacích hodinách nabídka aktivní účasti rodičů na školních a třídních akcích a zapojení do jejich přípravy

7 Využívání vědomostí v praxi sběr informací potřebné pro život exkurze výlety návštěvy divadla výstavy Zajištění integrace dětí respektování individuality žáků vyhledávání talentů, pomoc dětem ze sociálně slabého nebo méně podnětného prostředí Zaměření se na osobnostní vývoj dětí výchova dětí k sebepoznání, komunikaci a kooperaci uvědomění si podstaty a svobody, kde je ale nutno dodržovat stanovená pravidla péče o kulturní a estetický rozvoj dětí (návštěvy divadelních představen, i koncertů) Rozvoj týmové práce společně řešení pracovních a sociálních problémů osvojení si potřebných dovedností umět odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení, vzájemná komunikace, řešení konfliktů, Propagace zdravého životního stylu pohybové hry, zdravotní tělesná cvičení, nácvik jednoduchých tanečků důraz na estetické a pohodové prostředí vybavitelnosti a výzdoba třídy propagace zásad zdravé výživy prevence patologických jevů péče o životní styl 5. Vzdělávací obsah ŠVP pro přípravnou třídu V souladu se školským zákonem je učivo uspořádáno do ucelených částí integrovaných bloků (tématických celků, projektů). Prostřednictvím těchto bloků je možné přirozeně skloubit základní požadavky na vzdělávání dětí v přípravné třídě. Umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti, které spojuje společné dítěti blízké a srozumitelné téma. Vycházejí z přirozených vzdělávacích potřeb dětí, respektují potřeby dětí osvojovat si poznatky a dovednosti v reálných souvislostech a umožňují jim vidět smysl toho, čemu se učí. Učí děti tomu, co si mohou vyzkoušet a následně pak použít v praxi a v dalším učení. Vzdělávací obsah je vymezen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů.

8 Hlavní cíle vzdělávání vycházejí ze tří rámcových cílů: - Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Cíle vzdělávání dětí v přípravné třídě jsou modifikovány s ohledem na speciální vzdělávací potřeby dětí, zároveň je upraven obsah (nabídka konkrétních témat a činností). Formy a metody práce jsou přizpůsobeny korektivnímu vzdělávacímu působení. K těmto hlavním cílům směřují specifické a dílčí cíle, které jsou zpracovány v třídních vzdělávacích plánech. Všechny stanovené cíle směřují k získávání očekávaných klíčových kompetencí V tématických celcích se prolínají oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně utváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo (oblast biologická) - Cílem vzdělávání v této oblasti je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, dosáhnout fyzické pohody, zlepšovat tělesnou zdatnost, obratnost, manipulační dovednosti, získávat základ sebeobslužných dovedností a zdravých životních návyků a postojů Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) - Záměrem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů, citů i vůle, sebepojetí, sebenahlížení, kreativitu, sebevyjádření, rozvoj poznávání a učení Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) - V této oblasti je podporováno utváření vztahů dítěte k jiným dětem či dospělému, posilování, kultivování a obohacování vzájemné komunikace Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) - V oblasti sociálně kulturní je dítě uvedeno do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění. Dítě si osvojuje potřebné společenské dovednosti, návyky a postoje, morální i estetické hodnoty.

9 Dítě a svět (oblast enviromentální) - Cílem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližším okolím, konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit odpovědný postoj dítěte k přírodě a životnímu prostředí. 6. Klíčové kompetence 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské 6. kompetence pracovní Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni: 6.1. Kompetence k učení dítě ukončující předškolní vzdělávání - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

10 6.2. Kompetence k řešení problémů dítě ukončující předškolní vzdělávání - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost) - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 6.3. Komunikativní kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky,

11 encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 6.5. Sociální a personální kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 6.6. Činnostní a občanské kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

12 - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 7. Třídní vzdělávací program - vychází za ŠVP PV - je pracovní dokument učitelky, lze jej doplňovat, přepracovávat a měnit podle potřeby - je rozdělen do čtyř bloků ročních období - tyto bloky jsou rozděleny na deset měsíčních témat - každé měsíční téma obsahuje týdenní projekty, které na sebe tématicky navazují 7.1. Obsah třídního vzdělávacího programu - název čtvrtletního bloku - téma (název měsíčního tématu) - název projektu (většinou na dobu jednoho týdně) - charakteristiku projektu a jeho cíle - konkrétní cíle a záměry (ty jsou vždy voleny pro jednotlivé dny a k nim směřují všechny denní činnosti dětí) - vlastní týdenní projekty (jsou rozděleny do pěti malých bloků a každý blok se skládá z nabídky spontánních činností, částečně řízených činností a řízených činností všechny činnosti směřují ke konkrétnímu cíli a sledují konkrétní záměry) - zásobník (odkazy na písničky, básničky, jazykové chvilky)

13 plánované akce školy a třídy se mohou dle potřeby obměňovat 7.2. Integrované bloky Rok v jeho proměnách Můj nový školní rok Obsah tohoto bloku je strukturován do třech oblastí: 1.Oblast-seznámení s prostředím, které dítě obklopuje. Jedná se o vše, co dítě obklopuje, s čím se setkává při prvotním vstupu do nového prostředí, s barvami v různých podobách, s novými hračkami a pomůckami. V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých her pohybových, námětových, hudebních a dramatických činností, maňáskové scénky, divadlo a další. Naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne, podpoříme rozvoj hygienických návyků. 2. Oblast-poznání nových kamarádů a všech ostatních, s kterými se děti budou setkávat. Zde bude využito seznamovacích her, námětových her. Podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu. Vytvoříme pravidla společného soužití. 3. Oblast- poznání okolí školy naše zahrada. Budeme si hrát na školním hřišti, na zahradě se zahradním nářadím a ostatními pomůckami. Povedeme děti k vnímání přírody, života v ní. V úrovni kompetencí: 1. kompetence k učení -budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení a prohlubovat jejich poznatkovou zkušenost 2. kompetence k řešení problému -povedeme děti k vnímání problémů jako samozřejmou součást života a učení 3. kompetence komunikativní -povedeme děti k vyjadřování svých pocitů, názorů a myšlenek 4. kompetence sociální a personální -zaměříme se na schopnost adaptovat se na prostředí a jeho běžné proměny -chceme, aby se děti spolupodílely na rozhodnutích -budeme je učit vnímat hodnoty spojené s kultivovanými vztahy mezi lidmi 5. kompetence činnostní a občanské -povedeme děti k respektování pravidel

14 6. kompetence pracovní -využívá získané znalosti a zkušenosti, používá bezpečně a účinně materiály a nástroje Podzim a jeho čarování Již název tohoto tématu přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období, výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu- opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají. Budeme pracovat s přírodninami, vyrábět kalendář ročních období apod. V úrovni kompetencí: 1: kompetence k učení -povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě -maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami 2. kompetence k řešení problémů -budeme učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení -postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své rozhodnutí odpovědnost 3. kompetence komunikativní -povedeme děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím -seznámíme děti s užitím technických informačních prostředků k vlastnímu rozvoji učení 4. kompetence sociální a personální -budeme děti učit adaptovat se na prostředí a jeho běžné změny -povedeme děti k spolupodílení se a ke spolupráci na činnostech i rozhodnutích 5. kompetence činnostní a občanské - budeme učit děti vnímat sounáležitost s přírodním prostředím -respektovat společně vytvořená pravidla, normy a požadavky společnosti -budeme učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím 6. kompetence pracovní -dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na nové pracovní podmínky

15 Zimní pohádka Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní vánoční posezení se spolužáky. Oslavíme masopust, vyrobíme společně masky a pustíme se do karnevalového reje. V úrovni kompetencí: 1. kompetence k učení -budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh -podpoříme jejich fantazii, kreativitu a tvořivost -budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je možno je poškodit -budeme se učit hodnotit svoje pokroky 2. kompetence k řešení problémů -povedeme k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli -budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého -budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů 3. kompetence komunikativní -povedeme děti k vyjádření svých myšlenek -budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, kultivovaný projev dětí -využívat informační a komunikační prostředky 4. kompetence sociální a personální -povedeme děti k sociální soudržnosti, prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině, citlivosti a ohleduplnosti vůči druhým -povedeme je k samostatnému rozhodování o svých činnostech, vyjádřit svůj názor

16 5. kompetence činnostní a občanské -povedeme děti k uvědomění si svých práv a práv druhých -budeme společně vytvářet pravidla společného soužití -podporovat zájem dětí o druhé, o to co se kolem děje, vážit si práce druhých 6. kompetence pracovní -přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých Jaro klepe na dveře Název tématu vypovídá o probuzení přírody. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami. Řada činností bude přenášena ven poslech zvuků v přírodě, hry na ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Barvy, tvary, pojmenování, třídění a orientace, budou pojmy, s kterými se děti při různých činnostech opět setkají. V úrovni kompetencí: 1. kompetence k učení -přiblížíme dětem tradice jarních svátků -osvojíme si další poznatky o svém těle, budeme rozvíjet naše smysly -seznámíme se světem lidí, vytvoříme povědomí o existenci ostatních kultur národností -budeme dále poznávat naše město a jeho okolí -povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti 2. kompetence k řešení problému -vést děti k rozlišování řešení, která jsou funkční a která funkční nejsou -vést děti, aby se nebály chybovat ( pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu) 3. kompetence komunikativní -podporovat děti v komunikaci samostatně vyjadřovat své myšlenky, vést smysluplný dialog,k vyjadřování svých prožitků, pocitů, nálad -budeme průběžně rozšiřovat slovní zásobu -budeme rozvíjet dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

17 -podpoříme slovní aktivitu dětí, porozumění věcem, jevům, dějům, které kolem sebe dítě vidí -osvojíme si schopnost sdělit poznatky formou výtvarnou, pohybovou, hudební 4. kompetence sociální a personální -budeme respektovat jeden druhého, učit se sebeovládání -budeme podporovat vytváření pravidel společenského chování -děti se budou učit pomoci jeden druhému, uvědomit si potřebu spolupráce 5. kompetence činnostní a občanské - povedeme děti k odhadu rizik svých nápadů - budeme učit děti rozpoznávat své slabé a silné stránky 6. kompetence pracovní -budeme rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost - spolupodílet se na estetičnosti prostředí ve kterém žijí Letní hrátky Oslava svátku matek přinese mnoho zážitků a bude podnětem pro téma rodina a vše co souvisí (maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, vzájemné vztahy a tolerance, poznávání vlastní identity a svého místa nejen v rodině). Příroda, počasí, slunce, bouřka, zvířata, rostliny a jejich plody budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností. Děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci atd.), významem spolupráce, tolerance a ohleduplnosti. Činnosti budou přenášeny ven na zahradu školy nebo do přírody. Stromy, zvířata a jejich mláďata, lesní plody budou předmětem pozorování nebo motivem pro činnosti z nich vyplývajících.jedním z podtémat vzdělávací nabídky v předprázdninovém období bude také já a moje tělo, jak se chránit před úrazy, co nám hrozí ve vodě, co budeme dělat s odřeným kolenem a proč nám včela dala žihadlo. Zařadíme hry s dopravní tématikou. V úrovni kompetencí: 1. kompetence k učení -podpoříme získání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody i techniky -podpoříme rozvoj paměti a pozornosti, zájem dítěte o učení, pěvecké dovednosti, procvičíme si časové pojmy, vnímat přírodu a život v ní

18 -budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky a dalších dovedností - budeme učit děti ohodnotit své osobní pokroky 2. kompetence k řešení problémů -budeme děti učit řešit problémy na základě vlastní zkušenosti -povedeme děti k schopnosti rozlišení, která řešení vedou k cíli a která ne, k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli 3. kompetence komunikativní -budeme učit děti domlouvat se gesty i slovy -povedeme děti ke komunikaci bez zábran a ostychu (s vrstevníky i dospělými) -seznamovat s tím, že lidé se domlouvají i jinými jazyky 4. kompetence sociální a personální -povedeme děti k dodržování společných pravidel -budeme je učit uvědomění si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky -posilovat a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci -povedeme děti, aby byly schopné se ve skupině vrstevníků prosadit, ale i podřídit 5. kompetence činnostní a občanské -povedeme děti učit se plánovat a organizovat svoje činnosti a hry, smyslu pro povinnost ve hře i v práci -budeme vytvářet v dětech povědomí o tom, že činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky -budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých, dovednostem, jak se chovat u vody, ve městě, na výletě, v lese 6. kompetence pracovní -vedeme děti k ochraně životního prostředí ( přikrmování zvěře v zimě, sběr druhotných surovin, třídění odpadu, atd.), kulturních a společenských hodnot -podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí

19 8. Evaluační systém přípravné třídy Evaluace probíhá na úrovni školy (Viz ŠVP ZŠP Hrádek nad Nisou viz. Příloha č. 6 autoevaluace školy) a třídy. V přípravné třídě ji průběžně provádí třídní učitelka. Konkrétní kritéria pro vyhodnocování všech oblastí, které jsou předmětem evaluace, jsou odvozena z požadavků na předškolní vzdělávání vyjádřených v RVP PV. Třídní učitelka pravidelně a systematicky sbírá informace o naplňování cílů programu v přípravné třídě, kvalitě podmínek vzdělávání, způsobu realizace a zpracování integrovaných bloků, výsledcích vzdělávání (žákovské portfolio sledují se pokroky u každého dítěte zvlášť, hodnotící archy, srovnávací testy ). Třídní učitelka přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva by měla kromě toho obsahovat i vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené RVP PV. Dále by zpráva měla obsahovat charakteristiku speciálních vzdělávacích potřeb, vyjádření předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte, případně doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším období či další doporučení pro vzdělávání dítěte. Zprávu předá škola na konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte a škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává součástí dokumentace školy.

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO OBSAH: Identifikační údaje o MŠ...3 Obecná charakteristika

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více