AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Biologická laboratoř. Mgr. Michaela Drozdová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Biologická laboratoř. Mgr. Michaela Drozdová"

Transkript

1 AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Biologická laboratoř Mgr. Michaela Drozdová 1

2 Obsah 1 Pozorování buněk živých organismů Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu Úkol č. 2 Pozorování buněk Úkol č. 3 Otázky Závěr a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu Úkol č. 2 Pozorování buněk Úkol č. 3 Otázky Závěr a celkové hodnocení práce Pozorování mitózy Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Pozorování mitózy v buňkách cibule Výsledky pozorování Závěry a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy

3 2.2.1 Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Pozorování mitózy v buňkách cibule Výsledky pozorování Závěr Pozorování prvoků v senném nálevu Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Pozorování prvoků v senném nálevu Úkol č. 2 Sledování reakce prvoků na chemickou změnu prostředí Závěry a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Pozorování prvoků v senném nálevu Sledování reakce prvoků na chemickou změnu prostředí Závěr Pozorování buněk hub Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu - plísně Úkol č. 2 Pozorování plísní Úkol č. 3 Hodnocení pozorování plísní

4 Úkol č. 4 Příprava preparátu kvasnice Úkol č. 5 Hodnocení pozorování jednobuněčných hub Závěr a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu - plísně Úkol č. 2 Pozorování plísní Úkol č. 3 Hodnocení pozorování plísní Úkol č. 4 Příprava preparátu kvasnice Úkol č. 5 Hodnocení pozorování jednobuněčných hub Závěr a celkové hodnocení práce Vitální kapacita plic a dýchací soustava člověka Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Měření vitální kapacity plic a objemu vzduchu při nádechu a výdechu Úkol č. 2 Čtení z grafu Závěry a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Měření vitální kapacity plic a objemu vzduchu při nádechu a výdechu Úkol č. 2 čtení z grafu

5 5.2.3 Závěry a celkové zhodnocení práce ph lidského těla Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Příprava vzorků Úkol č. 2 Měření ph slin Úkol č. 3 Práce s naměřenými daty Úkol č. 4: Neutralizace kyselin antacidy Závěr a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Příprava vzorků Úkol č. 2 Měření ph slin Úkol č. 3 Práce s naměřenými daty Úkol č. 4: Neutralizace kyselin antacidy Závěr a celkové hodnocení práce Buněčné inkluze v rostlinných buňkách Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Pozorování škrobových zrn pšenice Pozorování škrobových zrn ovsa Pozorování škrobových zrn kukuřice

6 Pozorování škrobových zrn lilku bramboru Pozorování krystalů šťavelanu vápenatého v šupinách cibule Závěry a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Pozorování škrobových zrn pšenice Pozorování škrobových zrn ovsa Pozorování škrobových zrn kukuřice Pozorování škrobových zrn lilku bramboru Pozorování krystalů šťavelanu vápenatého v šupinách cibule Závěr Pozorování stavby vlasu a srsti Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Pozorování vlasů a srsti Úkol č. 2 Vyhodnocení pozorování Úkol č. 3 sestrojení vlasového vlhkoměru Závěr Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Pozorování vlasů a srsti Úkol č. 2 Vyhodnocení pozorování Úkol č. 3 Sestrojení vlasového vlhkoměru

7 8.2.3 Závěr Svalstvo končetin a svalová únava Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Měření dynamometrem Úkol č. 2 Práce s grafy a naměřenými daty Úkol č. 3 Shrnutí dat a otázky Závěr Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Měření dynamometrem Úkol č. 2 Práce s grafy a naměřenými daty Úkol č. 3 Shrnutí dat a otázky Závěr Pozorování stavby těla hmyzu Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu a pozorování Úkol č. 3 Hodnocení pozorování Závěr a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Pomůcky

8 Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu a pozorování Úkol č. 3 Hodnocení pozorování Závěr a celkové hodnocení práce

9 Úvod Následující studijní opora vznikla v rámci projektu Komplexní modernizace environmentálního vzdělávání CZ.1.07/1.1.07/ Studijní opora obsahuje 10 úloh z oblasti biologie, které jsou zaměřeny na techniky mikroskopování a měření pomocí čidel firmy Vernier. Každá úloha je dále rozdělena na dvě části metodický pokyn pro vyučujícího a pracovní list pro žáka. Metodické pokyny pro vyučujícího obsahují kromě informací ohledně zařazení úlohy do výuky, definované cíle, typ formy práce, časovou náročnost, rozvíjené klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy a vazby také správné odpovědi a řešení jednotlivých úloh. V této části studijní opory je také obrazový materiál ilustrující jednotlivá měření a pozorování. Tento materiál mají studenti k dispozici až po odevzdání vlastních vyplněných pracovních listů. Pracovní listy obsahují seznam pomůcek, teoretický vstup do problematiky, ve většině případů přesné postupy měření a soubor otázek a úkolů, které se vztahují k dané problematice. 9

10 Přehled klíčových kompetencí Klíčové kompetence jsou v evropském rámci pojímány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu a jsou definovány jako kompetence, které všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro pracovní život. Rámcový vzdělávací program pro SŠ vymezuje 6 klíčových kompetencí: 1. Kompetence k učení. 2. Kompetence k řešení problému. 3. Kompetence komunikativní. 4. Kompetence sociální a personální. 5. Kompetence občanská. 6. Kompetence pracovní. V předložené studijní opore jsou klíčové kompetence pro jednoduchost označeny pouze čísly v souladu s uvedeným seznamem. Např.: Kompetence k učení 1. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 1.1 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozorovat různé biologické objekty, procesy probíhající v tělech živých organismů a měřit různé vlastnosti sledovaných objektů, výsledky svých pozorování a měření zpracovat, vyhodnocovat a dále využívat pro své vlastní učení 1.2 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádět experimenty, které buď ověřují, potvrzují vyslovované hypotézy, nebo slouží jako základ pro odhalování zákonitostí probíhajících v živých organismech, z nichž mohou žáci vycházet v dalších svých poznávacích aktivitách 1.3 vyslovovat v diskusích hypotézy o biologické podstatě studovaných jevů či jejich průběhu, ověřovat různými prostředky jejich pravdivost a využívat získané poznatky k rozšiřování vlastního poznávacího potenciálu 1.4 vyhledávat v různých pramenech (biologické atlasy, určovací klíče, v odborné literatuře) potřebné informace týkající se problematiky biologického poznávání a využívat je efektivně ve svém dalším studiu 1.5 poznávat souvislosti zkoumání biologických jevů s ostatními, v první řadě přírodovědně zaměřenými, oblastmi zkoumání. Jak toho dosáhneme? 1. vytváříme prostředí podnětné pro experiment, podporujeme činnostní učení žáků (pozorování, pokusy, laboratorní práce), naměřené hodnoty zapisují do tabulek, uvažují o správnosti a možnostech prováděných pokusů, porovnávají své výsledky se spolužáky, hodnotí své výsledky a závěry a dál je používají pro své učení 2. vedeme žáky k práci s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, knižních, mediálních, včetně internetu (informace vyhledá, třídí a vhodným způsobem používá, dává do souvislosti) 3. umožňujeme žákům vlastním způsobem vysvětlovat pozorované jevy, navzájem si klást otázky, hledat na ně odpovědi

11 Např.: 2. Kompetence k řešení problémů 2. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 2.1 rozpoznávat problémy v průběhu jejich biologického vzdělávání při využití všech metod a prostředků, jež mají v daném okamžiku k dispozici (dostupné metody pozorování, měření, experimentování, matematické prostředky, grafické prostředky apod.) 2.2 vyjádřit či formulovat (jednoznačně) problém, na který narazí při vlastním vzdělávání 2.3 hledat, navrhovat či používat různé další metody, informace nebo nástroje, které by mohly přispět k řešení daného problému, jestliže dosavadní metody, informace a prostředky nevedly k cíli 2.4 posuzovat řešení daného biologického problému z hlediska jeho správnosti, jednoznačnosti či efektivnosti a z těchto hledisek porovnávat i případná různá řešení daného problému 2.5 korigovat chybná řešení problému 2.6 používat osvojené metody řešení problémů při experimentech i v jiných oblastech jejich vzdělávání, pokud jsou dané metody v těchto oblastech aplikovatelné 2.7 ověřuje prakticky správnost řešení problému a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situacích. Jak toho dosáhneme? 1. vedeme výuku tak, aby žáci řešili problémové situace, rozpoznali a pochopili daný problém a nalezli vlastní řešení (necháme žáky samostatně měřit hodnoty jednotlivých veličin, připravit si různé materiály a jednoduché pomůcky k přírodovědným pokusům) 2. dáváme žákům prostor pro vhodné pojmenování problému, na který při učení narazil, necháme žáky obhajovat své závěry a svá rozhodnutí 3. vedeme žáky k diskuzi k danému tématu 4. ve slovních úlohách žáci nacházejí případné varianty řešení a vyhodnocují je, provádějí odhady výsledků, ověřují výsledky řešení vzhledem k daným podmínkám Např.: Kompetence komunikativní 3. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 3.1 logicky a přesně se vyjadřovat k problému 3.2 obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň se učí naslouchat názorům jiným 3.3 vhodně formulovat otázky k danému problému 3.4 porozumět různým typům textů a záznamů včetně grafickým. Jak toho dosáhneme? 1. vedeme žáky k vyjadřování ve správných biologických pojmech 2. vyžadujeme na žácích pojmenování problémů, nebo vyjádření vlastních názorů na konkrétní témata, žáci uvádějí skutečnosti, ze kterých vyvozují své úsudky, vytvářejí si

12 vlastní názory, využívají dostupné informační a komunikační prostředky 3. vedeme žáky k porovnávání svých výsledků se závěry spolužáků, k argumentaci a k obhajobě 4. vedeme žáky k popisu situace při experimentování, dotazování se na vzniklé nejasnosti, k diskusi se spolužáky Např.: 4. Kompetence sociální a personální 4. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 4.1 spolupracovat ve skupině při řešení úloh, problémů a experimentů 4.2 pracovat ve skupině a přijímat různé role ve skupině 4.3 vzájemnou pomoc při učení. Jak toho dosáhneme? 1. vedeme žáky ke spolupráci při skupinové práci, k odpovědnému přístupu ke své práci i k práci druhých, k zodpovědnosti za výsledky své činnosti, k přijímání názorů druhých 2. vedeme žáky k zapojení a odpovědnosti se do určitých rolí při skupinové práci (např. jeden žák připraví materiál, druhý sestavuje pokus, třetí vede záznam o měření nebo pozorování apod.) Např.: 5. Kompetence občanské 5. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 5.1 přirozeně respektovat práva a povinnosti (svá i ostatních) 5.2 přejímat zodpovědnost za svou práci 5.3 pozitivní vztah a úctu ke kulturním hodnotám předchozích generací i k současnosti 5.4 dodržovat jasná pravidla slušného a bezpečného chování 5.5 orientovat činnost k ochraně životního prostředí, k chápání environmentálních problémů 5.6 zapojovat do aktivit směřujícím k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí 5.7 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a chová se zodpovědně v krizových situacích. Jak toho dosáhneme? 1. u žáků utváříme dovednost vhodně se chovat pří kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí 2. vyžadujeme dodržování jasných pravidel, respektování práv a povinností svých i druhých, přejímání zodpovědnosti za svou práci 3. podporujeme tvořivé nápady žáků 12

13 Např.: 6. Kompetence pracovní 6. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 6.1 seznamovat se a prakticky pracovat s různými laboratorními pomůckami, které mohou využívat v praxi 6.2 objektivní sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci 6.3 organizovat vlastní práci, nést zodpovědnost za odvedenou práci pro skupinu i společnost 6.4 bezpečnou manipulaci s pomůckami, nástroji, přístroji a materiály při jejich používání ve výuce 6.5 získané poznatky aplikovat do praxe. Jak toho dosáhneme? 1. vedeme žáky ke konstrukci různých typů grafů 2. učíme žáky správnému zacházení se svěřenými pomůckami, přístroji apod. 3. učíme žáky správně zapojit měřicí přístroje a další techniku 4. necháme žáky některé pomůcky sami vytvořit (v rámci vyučování, doma) 5. necháme žáky navrhnout další provedení pokusů a měření 13

14 1 Pozorování buněk živých organismů V této kapitole se dozvíte: - zásady práce s mikroskopem a digitální kamerou - postup přípravy mikroskopického preparátu - jak vypadá buňka - z kterých částí se skládá rostlinná a živočišná buňka - z kterých částí se skládá prokaryotická a eukaryotická buňka - jaké jsou rekordní velikosti buněk živých organismů Po jejím prostudování byste měli být schopni: - provádět mikroskopovací techniky včetně využití počítače - popsat části rostlinné a živočišné buňky - definovat rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, definovat rozdíly mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou - vysvětlit pojmy: buňka, buněčné organely, cytologie 1.1 Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Botanika Název tematického celku: Cytologie Název úlohy: Pozorování buněk živých organismů Cíle: Pomocí mikroskopu pozorovat buňky různých živých organismů Forma práce: Skupinová práce v laboratoři Rozvíjené kompetence: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, informatika, anglický jazyk Časové rozvržení realizace úlohy: minut 14

15 1.1.1 Teoretický základ úlohy - Popiš stavbu rostlinné a živočišné buňky - Definuj rozdíly mezi jednotlivými typy buněk prokaryotická a eukaryotická buňka rostlinná a živočišná buňka Pomocí internetu vyhledej: na stránkách prostuduj stavbu buňky na stejných internetových stránkách pracuj s modelem rozlišujícím různé velikosti buněk How big is a...? a model popiš: Obrázek č. 1: interaktivní model (zdroj: vyhledej další internetové zdroje s interaktivními modely buněk: na stránkách youtube.com najdi nejlepší model (popis, animaci apod.) rostlinné nebo živočišné buňky (do vyhledávače zadávej pojmy v angličtině!!!!) výborné /bez zvuku/ živočišná buňka 15

16 do předložených schémat dopiš části buněk: Obrázek č. 2 a 3: Schéma rostlinné a živočišné buňky (zdroj: v následujícím schématu zaznač rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou (vysvětli přítomnost a význam vakuol v živočišné buňce) Obrázek č. 4: Srovnání rostlinné a živočišné buňky (zdroj obrázku: 16

17 Vyrobte si po skupinkách model buňky: - inspirace např. https://www.msu.edu/~macart13/class/stuwork/cellmodels/cellmodels.htm (zdroj obrázku: Souhrn základních pojmů eukaryotická buňka, prokaryotická buňka, rostlinná buňka, živočišná buňka, buněčné jádro, jadérko, chromozomy, mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum, cytoplazma, vakuola, chloroplasty, plastidy, buněčná stěna, cytoplazmatická membrána Pomůcky mikroskop, podložní sklíčko, krycí sklíčko, voda, žiletka, pinzeta, kapátko, cibule případně další přírodniny Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu 1. Na podložní sklíčko kápni trochu vody. 2. Na vnitřní stěně plodu cibule vyřízni čtverec o rozměrem 0,5x0,5 cm a stáhni z něj tenkou blanku a vlož ji na podložní sklíčko. 17

18 3. Připravený preparát přiklop krycím sklíčkem ze strany tak, aby pod sklíčkem nevznikly vzduchové bubliny. 4. Okolí preparátu vysuš filtračním papírem dbej na udržování čistoty práce Úkol č. 2 Pozorování buněk 1. Preparát vlož do mikroskopu a postupně od nejmenšího zvětšení pozoruj buňky cibule. 2. Nejlepší buňky pomocí kamery vyfotografuj a obrázek ulož. 3. Do protokolu zakresli pozorované buňky a vlož nejlepší fotografii z vlastního pozorování. Fotografie č. 1: Parenchym cibule (foto vlastní). 18

19 Fotografie č. 2: Parenchym ploníku ztenčeného (Polytrichum formosum) s velkým množstvím chloroplastů. (foto vlastní) Fotografie č. 3 a 4: Papily okvětního lístku Lobelia a sklereidy šípku (Rosa canina). 19

20 Úkol č. 3 Otázky Odpověz na následující otázky: - které rostlinné pletivo bylo pozorováno u cibule? parenchym - jaká je funkce tohoto typu pletiva? jedná se o vyplňovací pletivo - charakterizuj tento typ pletiva: parenchym je pletivo vyznačující se neztloustlými buněčnými stěnami, přítomností intercelulár (modifikace tohoto typu pletiva jsou prosenchym a aerenchym) - vyjmenuj další typy rostlinných pletiv? aerenchym, kolenchym, sklerenchym, prosenchym - co to jsou interceluláry? mezibuněčné prostory - byly interceluláry u cibule pozorovány? parenchym má velmi malé mezibuněčné prostory, v mikroskopu byly pozorovány jen velmi málo Závěr a celkové hodnocení práce 20

21 Pracovní list pro žáka Název úlohy: Pozorování buněk živých organismů Cíle: Pomocí mikroskopu pozorovat buňky různých živých organismů Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: 1.2 Teoretický základ úlohy - Popiš stavbu rostlinné a živočišné buňky - Definuj rozdíly mezi jednotlivými typy buněk prokaryotická a eukaryotická buňka rostlinná a živočišná buňka Pomocí internetu vyhledej: na stránkách prostuduj stavbu buňky na stejných internetových stránkách pracuj s modelem rozlišujícím různé velikosti buněk How big is a...? a model popiš: vyhledej další internetové zdroje s interaktivními modely buněk: na stránkách youtube.com najdi nejlepší model (popis, animaci apod.) rostlinné nebo živočišné buňky (do vyhledávače zadávej pojmy v angličtině!!!!) 21

22 do předložených schémat dopiš části buněk (zdroje obrázků: v následujícím schématu zaznač rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou (vysvětli přítomnost a význam vakuol v živočišné buňce) (zdroj obrázku: 22

23 Vyrobte si po skupinkách model buňky: - inspirace např. https://www.msu.edu/~macart13/class/stuwork/cellmodels/cellmodels.htm Pomůcky mikroskop, podložní sklíčko, krycí sklíčko, voda, žiletka, pinzeta, kapátko, cibule případně další přírodniny Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu 1. Na podložní sklíčko kápni trochu vody. 2. Na vnitřní stěně plodu cibule vyřízni čtverec o rozměrem 0,5x0,5 cm a stáhni z něj tenkou blanku a vlož ji na podložní sklíčko. 3. Připravený preparát přiklop krycím sklíčkem ze strany tak, aby pod sklíčkem nevznikly vzduchové bubliny. 4. Okolí preparátu vysuš filtračním papírem dbej na udržování čistoty práce Úkol č. 2 Pozorování buněk Preparát vlož do mikroskopu a postupně od nejmenšího zvětšení pozoruj buňky cibule. 2. Nejlepší buňky pomocí kamery vyfotografuj a obrázek ulož. 3. Do protokolu zakresli pozorované buňky a vlož nejlepší fotografii z vlastního pozorování.

24 Úkol č. 3 Otázky Odpověz na následující otázky: - které rostlinné pletivo bylo pozorováno u cibule? - jaká je funkce tohoto typu pletiva? - charakterizuj tento typ pletiva: - vyjmenuj další typy rostlinných pletiv? - co to jsou interceluláry? - byly interceluláry u cibule pozorovány? Závěr a celkové hodnocení práce 24

25 Vlastní nákres buněk: Fotografie z mikroskopu: 25

26 2 Pozorování mitózy 2 Pozorování mitózy V této kapitole se dozvíte: - Jaké jsou principy buněčného dělení - Jak probíhá dělení buňky - Co je pro dělení buňky nezbytné Po jejím prostudování byste měli být schopni: - princip buněčného dělení - charakterizovat jednotlivé fáze buněčného dělení - vysvětlit pojmy: chromozómy, mitotické vřeténko, profáze, anafáze, metafáze, telofáze. 2.1 Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Botanika nebo 2. ročník - Genetika Název tematického celku: Fyziologie rostlin, Cytologie, Základy dědičnosti Název úlohy: Pozorování mitózy v buňkách meristému vzrostného vrcholu kořene Cíle: Pomocí mikroskopu pozorovat mitózu v buňkách cibule Forma práce: Skupinová práce v laboratoři Rozvíjené kompetence: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, anglický jazyk Časové rozvržení realizace úlohy: minut 26

27 2 Pozorování mitózy Teoretický základ úlohy - Vysvětli princip buněčného dělení. - Jaké znáš typy buněčného dělení. - Co je pro dělení buňky nezbytné. - Co jsou chromozómy - Co je dědičnost Pomocí internetu vyhledej: Co to je genom - genom je veškerá genetická informace uložená v DNA konkrétního organismu. Na co se dají využít testy DNA např. určování otcovství, příbuznosti, diagnostika dědičné choroby, predispozice k chorobě. Vyhledej, jaký má počet chromozomů: Člověk (46) Šimpanz (48) moucha Drosophila (8) Jaká je procentuální podobnost genetické informace člověka a primátů?98,4% - Na internetu si prohlédni interaktivní model mitotického dělení a doplň úkoly uvedené níže: Seřaďte následující obrázky podle pořadí, v jakém probíhá buněčné dělení a uveďte správné názvy jednotlivých fází a fáze popiš: anafáze 4. 27

28 2 Pozorování mitózy interfáze 1. cytokineze 6. profáze 2. telofáze 5. 28

29 2 Pozorování mitózy metafáze 3. - na internetu: - stránky University of Utah (Learn Genetics) sestav si svou DNA: na uvedených stránkách si zopakuj pojmy: znak, dědičnost (zdroj: - najdi na nejzajímavější videa buněčného dělení - mitóza mióza meióza mitóza srovnání mitóza a meióza 29

30 2 Pozorování mitózy srovnání mitóza a meióza - vyrob model buněčného dělení a prezentuj svou práci ostatním skupinám ve třídě Pomůcky Mikroskop, podložní sklíčko, krycí sklíčko, 3 Petriho misky s víčkem, párátko, žiletka, filtrační papír, fixační roztok, macerační roztok, barvivo (acetokarmín), voda. 1 2 týdny před konáním cvičení necháme naklíčit kořeny cibule. Vhodnou sklenici naplníme vodou a cibuli na ni posadíme tak, aby podpučí, ze kterého vyrůstají kořínky, bylo ponořené ve vodě. Odpařenou vodu doplňujeme odstátou vodou (kořínky jsou citlivé na změnu teplot). Kořínky pro cvičení ostříháme a vložíme do fixační směsi ráno (mitóza probíhá nejintenzivněji mezi 5 9 hodinou ranní). V této směsi je možné je nechat až do odpoledních hodin Úkoly Úkol č. 1 Pozorování mitózy v buňkách cibule 1. Z rychlených cibulek odřízni opatrně kořenové špičky (cca 0,5 cm) a vlož je na 10 minut do fixační směsi v Petriho misce. Následně je vlož do macerační směsi na 10 minut a na 10 min do destilované vody. 2. Takto připravené kořínky přendej na podložní sklíčko. Odřízni špičku s meristémy (asi 1 mm dlouhá jasně bílá špička, která se barvou liší od zbytku kořínku). 3. Přikápni kapku acetokarmínu. Přikryj šikmo krycím sklem (roh krycího skla přesahuje šikmo přes hranu skla podložního). 4. Opatrně zatlač prstem na krycí sklo a kořínek rozmáčkni. 30

31 2 Pozorování mitózy 5. Na rovnoměrně probarveném preparátu posuň krycí sklo do správné polohy a vlož do mikroskopu. 6. V preparátu barveném acetokarmínem vidíme čtvercové buňky meristému s růžově až červeně obarvenými jádry. Některé buňky mají obarvené chromozomy a ukazují buňky zafixované v různých fázích mitotického dělení. 7. Připoj k mikroskopu fotoaparát a vyfotografuj buňky s pozorovanou mitózou. 8. Vyčisti a ukliď všechny pomůcky Výsledky pozorování Obrázek č. 1 fáze buněčného dělení (zdroj: mccarterbiology.edublogs.org) Závěry a celkové hodnocení práce Mitotické dělení neboli mitóza je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám. Dvě nově vzniklé buňky obsahují stejnou genetickou informaci jako původní buňka mateřská. Nejprve dochází k replikaci DNA. Vlastní dělení má 4 fáze: profázi, metafázi, anafázi a telofázi. Během profáze se chromozómy spiralizují, stávají se barvitelnými, mizí jaderná blána. V metafázi se chromozómy seřazují v ekvatoriální rovině buňky, počíná tvorba dělícího vřeténka. V anafázi se vlákna vřeténka zkracují a tím dojde k oddělení části replikovaného chromozómu i v oblasti centroméry. Buňka se prodlužuje a oddělené části chromozómů jsou vřeténkem taženy opačným pólům buňky. Jaderná membrána se kolem skupin chromozómů na opačných pólech buňky vytvoří v telofázi a dochází k rozdělení cytoplazmy. Vznikají dvě dceřinné 31

32 2 Pozorování mitózy buňky. Část buněčného cyklu mezi dvěma mitózami se nazývá interfáze. Mitózu můžeme dobře pozorovat v některých dělivých pletivech (meristémech) rostlin. S buňkami dělivých pletiv se setkáme ve vzrostných vrcholech, listech, ale i dalších rostoucích částech rostlin. 32

33 2 Pozorování mitózy Pracovní list pro žáka Název úlohy: Pozorování mitózy v buňkách meristému vzrostného vrcholu kořene Cíle: Pomocí mikroskopu pozoruj a zaznamenej mitotické dělení v kořenových buňkách cibule Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: 2.2 Teoretický základ úlohy - Vysvětli princip buněčného dělení. - Jaké znáš typy buněčného dělení. - Co je pro dělení buňky nezbytné. - Co jsou chromozómy - Co je dědičnost Pomocí internetu vyhledej: Co to je genom: Na co se dají využít testy DNA: Vyhledej, jaký má počet chromozomů: člověk šimpanz moucha Drosophila Jaká je procentuální podobnost genetické informace člověka a primátů? 33

34 2 Pozorování mitózy - Na internetu si prohlédni interaktivní model mitotického dělení a doplň úkoly uvedené níže: Seřaďte následující obrázky podle pořadí, v jakém probíhá buněčné dělení a uveďte správné názvy jednotlivých fází a fáze popiš: 34

35 2 Pozorování mitózy - na internetu: - stránky University of Utah (Learn Genetics) sestav si svou DNA: na uvedených stránkách si zopakuj pojmy: znak, dědičnost (zdroj: - najdi na nejzajímavější videa buněčného dělení - vyrob model buněčného dělení a prezentuj svou práci ostatním skupinám ve třídě 35

36 2 Pozorování mitózy Pomůcky Mikroskop, podložní sklíčko, krycí sklíčko, 3 Petriho misky s víčkem, párátko, žiletka, filtrační papír, fixační roztok, macerační roztok, barvivo (acetokarmín), voda. 1 2 týdny před konáním cvičení necháme naklíčit kořeny cibule. Vhodnou sklenici naplníme vodou a cibuli na ni posadíme tak, aby podpučí, ze kterého vyrůstají kořínky, bylo ponořené ve vodě. Odpařenou vodu doplňujeme odstátou vodou (kořínky jsou citlivé na změnu teplot). Kořínky pro cvičení ostříháme a vložíme do fixační směsi ráno (mitóza probíhá nejintenzivněji mezi 5 9 hodinou ranní). V této směsi je možné je nechat až do odpoledních hodin Úkoly Úkol č. 1 Pozorování mitózy v buňkách cibule 1. Z rychlených cibulek odřízni opatrně kořenové špičky (cca 0,5 cm) a vlož je na 10 minut do fixační směsi v Petriho misce. Následně je vlož do macerační směsi na 10 minut a na 10 min do destilované vody. 2. Takto připravené kořínky přendej na podložní sklíčko. Odřízni špičku s meristémy (asi 1 mm dlouhá jasně bílá špička, která se barvou liší od zbytku kořínku). 3. Přikápni kapku acetokarmínu. Přikryj šikmo krycím sklem (roh krycího skla přesahuje šikmo přes hranu skla podložního). 4. Opatrně zatlač prstem na krycí sklo a kořínek rozmáčkni. 5. Na rovnoměrně probarveném preparátu posuň krycí sklo do správné polohy a vlož do mikroskopu. 6. V preparátu barveném acetokarmínem vidíme čtvercové buňky meristému s růžově až červeně obarvenými jádry. Některé buňky mají obarvené chromozomy a ukazují buňky zafixované v různých fázích mitotického dělení. 7. Připoj k mikroskopu fotoaparát a vyfotografuj buňky s pozorovanou mitózou. 8. Vyčisti a ukliď všechny pomůcky. 36

37 2 Pozorování mitózy Výsledky pozorování Vlastní nákres preparátu: Fotografie z mikroskopu: 37

38 2 Pozorování mitózy Závěr Mitotické dělení neboli mitóza je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám. Dvě nově vzniklé buňky obsahují genetickou informaci jako původní buňka mateřská. Nejprve dochází k. Vlastní dělení má 4 fáze:,, a. Během profáze se chromozómy, stávají se barvitelnými, mizí jaderná blána. V průběhu se chromozómy seřazují v ekvatoriální rovině buňky, počíná tvorba dělícího. V anafázi se vlákna vřeténka zkracují a tím dojde k oddělení části replikovaného chromozómu i v oblasti centroméry. Buňka se prodlužuje a oddělené části chromozómů jsou vřeténkem taženy opačným pólům buňky. Jaderná membrána se kolem skupin chromozómů na opačných pólech buňky vytvoří v a dochází k rozdělení cytoplazmy. Vznikají dceřinné buňky. Část buněčného cyklu mezi dvěma mitózami se nazývá. Mitózu můžeme dobře pozorovat v některých dělivých pletivech ( ) rostlin. S buňkami dělivých pletiv se setkáme především ve vrcholech, listech, ale i dalších rostoucích částech rostlin. 38

39 3 Pozorování prvoků 3 Pozorování prvoků v senném nálevu V této kapitole se dozvíte: - jak připravit dočasný mikroskopický preparát - jaký je význam prvoků v přírodě - z čeho se skládá buňka prvoků - jak lze jednoduše připravit senný nálev s velkým množstvím prvoků Po jejím prostudování byste měli být schopni: - poznat základní druhy prvoků - popsat základní stavbu buňky prvoka, vyjmenovat organely a jejich význam 3.1 Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Zoologie Název tematického celku: Systém živočichů Název úlohy: Pozorování prvoků v senném nálevu Cíle: Pomocí mikroskopu pozoruj prvoky v senném nálevu Forma práce: Skupinová práce v laboratoři Rozvíjené kompetence: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Časové rozvržení realizace úlohy: 90 minut 39

40 3 Pozorování prvoků Teoretický základ úlohy Vysvětli: - rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou - rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - co to jsou organely, buněčná ústa, potravní vakuola, jádro, bičíky, brvy Pomocí internetu vyhledej: - kolik existuje druhů prvoků - cca která onemocnění jsou způsobena prvoky např. malárie, spavá nemoc, toxoplasmosa, měňavková úplavice a další. - v jakých prostředích se mohou prvoci vyskytovat - téměř všude, kde je vlhké prostředí (voda i slaná, půda, na povrchu i uvnitř živočichů, atd.) - kdo zavedl český název prvoci - český název prvoci použil v roce 1821 Jan Svatopluk Presl jako český ekvivalent k termínu Infusoria. - jací jsou největší prvoci, pozorovatelní i pouhým okem např. trepka, krásnoočko, nebo větší měňavky Na je spousta zajímavých videí prvoků. Do vyhledávače zadej: - See inside ciliate protozoa - Amoeba in morión - Flagella and cilia - Paramecium dividing, Paramecium feeeding, Paramecium eating pigmented trast apod Pomůcky Mikroskop s digitální kamerou, PC, kádinka se senným nálevem, kapátko, podložní sklíčka, krycí sklíčka, vata, kuchyňská sůl. Příprava senného nálevu: Hrst sena dáme do zavařovací lahve a přelijeme vodou (nejlépe z tůně, rybníka). Přidáme nahnilé listy rostlin či trochu bahna. Láhev přikryjeme sklem nebo Petriho miskou a necháme při pokojové teplotě. Po 3-4 dnech začne nálev zahnívat. Na jeho povrchu se vytvoří blanka. Po týdnu je možné zaznamenat v kultuře nálevníky, jejichž počet a druhová rozmanitost se časem mění. Po 14 40

41 3 Pozorování prvoků dnech odebereme 2/3 sena, aby mohly hnilobné procesy pokračovat. Zástupci některých nálevníků se udrží až 2 měsíce Úkoly Úkol č. 1 Pozorování prvoků v senném nálevu 1. Na připravené podložní sklíčko nanes kapku senného nálevu. 2. Z vaty odděl několik vláken vaty a opatrně je vlož do kapky nálevu na podložním sklíčku. Vlákna pomohou zpomalit pohyb prvoků v nálevu. 3. Přikryj kapku nálevu krycím sklíčkem. 4. Vlož připravený preparát do mikroskopu. 5. Pozoruj prvoky v nálevu. Spočítej počet různých druhů. 6. Zaměř se na jednoho většího prvoka, pozoruj jeho buňku. 7. Vyfotografuj buňku. Zkus rozlišit a popsat organely. 8. Vyfotografuj jednotlivé druhy prvoků. 9. Zakresli různé typy prvoků. 10. Vyčisti a ukliď všechny používané pomůcky Úkol č. 2 Sledování reakce prvoků na chemickou změnu prostředí 1. Připrav preparát ze senného nálevu, ale už do něj nepřidávej vatu. 2. K okraji krycího sklíčka přidej pinzetou krystalek kuchyňské soli. 3. Pozoruj. 4. Popiš, jak reagují prvoci na slané prostředí. 5. Vyčisti a ukliď všechny používané pomůcky. trepka velká krásnoočko bobovka Obr č. 1: Obrázky prvoků (zdroje 41

42 3 Pozorování prvoků Fotografie a video č. 1: Fotografie trepky z vlastního pozorování mikroskopem po kliknutí na fotografii se zobrazí video. (foto a video vlastní) Závěry a celkové hodnocení práce Prvoci patří mezi jednobuněčné živočichy. Zkoumáním prvoků se zabývá obor protozoologie. Pohyb prvoků je pasivní (prouděním vody a vzduchu), nebo aktivní pomocí brv (cilie) a jednoho či více bičíků (flagellum). Jejich buňka obsahuje mnohé organely, které zajišťují pohyb, získávání potravy, trávení, vylučování nestrávených zbytků a odpadu a rozmnožování. Důležitou organelou je jádro - může být jedno nebo dvě (makronukleus a mikronukleus). Prvoci se množí nepohlavně (dělením nebo rozpadem) nebo pohlavně. Mají význam např. při tzv. samočištění vody, v půdách jsou součástí společenstva půdních organizmů, zvaného edafon. Někteří prvoci mohou být i původci nebezpečných onemocnění, jako je například onemocnění malárie, způsobené prvokem plazmodium nebo spavá nemoc způsobená prvokem trypanosoma. 42

43 3 Pozorování prvoků Pracovní list pro žáka Název úlohy: Pozorování prvoků v senném nálevu Cíle: Pomocí mikroskopu pozoruj prvoky v senném nálevu Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: 3.2 Teoretický základ úlohy Vysvětli: - rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou - rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - co to jsou organely, buněčná ústa, potravní vakuola, jádro, bičíky, brvy Pomocí internetu vyhledej: - kolik existuje druhů prvoků - která onemocnění jsou způsobena prvoky - v jakých prostředích se mohou prvoci vyskytovat - kdo zavedl český název prvoci - jací jsou největší prvoci, pozorovatelní i pouhým okem Pomůcky Mikroskop s digitální kamerou, PC, kádinka se senným nálevem, kapátko, podložní sklíčka, krycí sklíčka, vata, kuchyňská sůl. 43

44 3 Pozorování prvoků Příprava senného nálevu: Hrst sena dáme do zavařovací lahve a přelijeme vodou (nejlépe z tůně, rybníka). Přidáme nahnilé listy rostlin či trochu bahna. Láhev přikryjeme sklem nebo Petriho miskou a necháme při pokojové teplotě. Po 3-4 dnech začne nálev zahnívat. Na jeho povrchu se vytvoří blanka. Po týdnu je možné zaznamenat v kultuře nálevníky, jejichž počet a druhová rozmanitost se časem mění. Po 14 dnech odebereme 2/3 sena, aby mohly hnilobné procesy pokračovat. Zástupci některých nálevníků se udrží až 2 měsíce Úkoly Úkol č. 1 Pozorování prvoků v senném nálevu 1. Na připravené podložní sklíčko nanes kapku senného nálevu. 2. Z vaty odděl několik vláken vaty a opatrně je vlož do kapky nálevu na podložním sklíčku. Vlákna pomohou zpomalit pohyb prvoků v nálevu. 3. Přikryj kapku nálevu krycím sklíčkem. 4. Vlož připravený preparát do mikroskopu. 5. Pozoruj prvoky v nálevu. Spočítej počet různých druhů. 6. Zaměř se na jednoho většího prvoka, pozoruj jeho buňku. 7. Vyfotografuj buňku. Zkus rozlišit a popsat organely. 8. Vyfotografuj jednotlivé druhy prvoků. 9. Zakresli různé typy prvoků. 10. Vyčisti a ukliď všechny používané pomůcky Sledování reakce prvoků na chemickou změnu prostředí 1. Připrav preparát ze senného nálevu, ale už do něj nepřidávej vatu. 2. K okraji krycího sklíčka přidej pinzetou krystalek kuchyňské soli. 3. Pozoruj. 4. Popiš, jak reagují prvoci na slané prostředí. 5. Vyčisti a ukliď všechny používané pomůcky. 44

45 3 Pozorování prvoků Vlastní nákres preparátu: Fotografie z mikroskopu: 45

46 3 Pozorování prvoků Závěr Prvoci patří mezi živočichy. Zkoumáním prvoků se zabývá obor. Pohyb prvoků je (prouděním vody a vzduchu), nebo pomocí brv (tzv. ) a jednoho či více bičíků (tzv. ). Jejich buňka obsahuje mnohé, které zajišťují pohyb, získávání potravy, trávení, vylučování nestrávených zbytků a odpadu a rozmnožování. Důležitou organelou je - může být jedno nebo dvě ( a ). Prvoci se množí nepohlavně ( nebo ) nebo pohlavně. Mají význam například při tzv. samočištění vody, v půdách jsou součástí společenstva půdních organizmů, zvaného Někteří prvoci mohou být i původci, jako je například onemocnění malárie, způsobené prvokem nebo způsobená prvokem trypanosoma. 46

47 4 Pozorování hub 4 Pozorování buněk hub V této kapitole se dozvíte: - stavbu těla jednobuněčné houby - význam hub (především zástupců kvasnic a plísní) pro člověka - způsoby rozmnožování jednobuněčných hub - jak lze rozeznat pomocí mikroskopu mrtvé a živé buňky kvasinek Po jejím prostudování byste měli být schopni: - pomocí mikroskopu pozorovat jednobuněčné houby a plísně - popsat stavbu jednobuněčné a mnohobuněčné houby - vyjmenovat druhy jednobuněčných hub a plísní využívaných člověkem - vyjmenovat nebezpečné zástupce hub, způsobující onemocnění člověka - určit zástupce hub, které byly pozorovány v mikroskopu 4.1 Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Houby Název tematického celku: Houby Název úlohy: Pozorování buněk hub Cíle: Pomocí mikroskopu pozoruj jednobuněčné houby a plísně Forma práce: Skupinová práce v laboratoři Rozvíjené kompetence: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, informatika Časové rozvržení realizace úlohy: minut 47

48 4 Pozorování hub Teoretický základ úlohy - zopakuj si stavbu buňky houby - zopakuj si systém hub - zopakuj si způsoby rozmnožování, typické pro houby - zařaď houby do systému organismů - vyjmenuj houby, které člověk využívá v průmyslu - vyjmenuj plísně, které člověk využívá v průmyslu - vyjmenuj houby, které jsou pro člověka zdraví škodlivé Obrázek č. 1: buňka kvasinky (zdroj: Obrázek č. 2: Pučení kvasinek (zdroj: 48

49 4 Pozorování hub Pomůcky mikroskop, podložní sklíčko, krycí sklíčko, voda, kapátko, vzorky plesnivějících potravin (chleba, pomeranč, jogurt apod.), kvasnice, barvivo metylénová modř Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu - plísně 1. Na podložní sklíčko kápni kapátkem kapku vody a do ní umísti trochu plísně. 2. Připravený preparát přiklop krycím sklíčkem ze strany tak, aby pod sklíčkem nevznikly vzduchové bubliny. 3. Okolí preparátu vysuš filtračním papírem dbej na udržování čistoty práce Úkol č. 2 Pozorování plísní 1. Preparát vlož do mikroskopu a postupně od nejmenšího zvětšení pozoruj buňky hub. 2. Nejlepší buňky pomocí kamery vyfotografuj a obrázek ulož. 3. Do protokolu zakresli pozorované buňky a vlož nejlepší fotografii z vlastního pozorování. 4. U nákresů i fotografie urči maximum zástupců, kteří byli v daném vzorku pozorováni. 5. Pokud jiná skupina našla ve svém vzorku zajímavý organismus, vlož do protokolu také jejich fotografii a organismus urči. 49

50 4 Pozorování hub Fotografie č. 1: Pozorované plísně kropidlák (rod Apergillus) (foto vlastní). Fotografie č. 2: Pozorované plísně štětičkovec (rod Penicillium) (foto vlastní). 50

51 4 Pozorování hub Fotografie č. 3: Pozorované plísně výtrusy (foto vlastní) Úkol č. 3 Hodnocení pozorování plísní - z kterých potravin pocházely plísně pozorované v Úkolu č. 2? na plesnivějícím chlebu byl pozorován kropidlák (Aspergillus) a na plesnivějícím o voci byl pozorován štětičkovec (Penicillium) - ve kterém průmyslu člověk využívá plísně? farmaceutický, chemický i potravinářský výroba léčiv, sýrů, produkce enzymů a organických kyselin - která plíseň se používá při výrobě penicilínu? Penicillium notatum - kdo je objevitelem penicilínu? Alexander Fleming (získává v roce 1945 za tento objev Nobelovu cenu spolu s ním Chain a Florey) - jaký je princip využívání penicilínu v medicíně? Penicillium notatum produkuje antibiotika, která zabíjejí mikroorganismy především bakterie - na která onemocnění se penicilín používá? onemocnění bakteriálního původu - vysvětli riziko dlouhodobého nebo častého používání penicilínu (obecně antibiotik): 51

52 4 Pozorování hub hlavním rizikem je získání imunity bakteriemi, které se tak později stávají vůči antibiotikám imunní a tudíž antibiotika poté neplní svou funkci; v poslední době se stále častěji diskutuje o velkém nárůstu imunních bakterií na pobřežích moří, do kterých se dostávají splašky z velkých měst Úkol č. 4 Příprava preparátu kvasnice 1. Do kádinky nalijte 100ml vlažné vody, rozmícháme v ní cukr a 2g droždí. Připravenou směs nechej několik minut stát. 2. Na podložní sklíčko kápni kapátkem kapku suspenze a přidej kapku barviva metylénové modři. 3. Okolí preparátu vysuš filtračním papírem dbej na udržování čistoty. 4. Opakuj postup podle Úkolu č.2 Pozorování pod mikroskopem Úkol č. 5 Hodnocení pozorování jednobuněčných hub - zjisti, který druh houby obsahuje pekařské droždí kvasinka pivní (Saccharomyces cerevisiae) - na fotografii zaznač buňky, u kterých pozoruješ pučení - vysvětli pojem pučení: - mrtvé buňky se zbarvily sytě modře a živé buňky zůstaly nezbarvené, na fotografii zaznač živé a mrtvé buňky živé buňky mají cytoplazmatickou membránu, která je polopropustná (semipermeabilní), a proto nepropouštějí barvivo vůbec nebo jen nepatrně mrtvé buňky mají membránu pro barvivo zcela propustnou (permeabilní) - pokud by byla při přípravě suspenze použita sůl místo cukru, jak by vypadal preparát kvasinek? 52

53 4 Pozorování hub Fotografie a video č. 4: Kvasinky s dobře viditelným pučení (foto a video vlastní). Po kliknutí na obrázek se spustí video. Fotografie č. 5 a 6: Další snímky kvasinek (foto vlastní) Závěr a celkové hodnocení práce 53

54 4 Pozorování hub Pracovní list pro žáka Název úlohy: Pozorování buněk hub Cíle: Pomocí mikroskopu pozoruj jednobuněčné houby a plísně Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: 4.2 Teoretický základ úlohy - zopakuj si stavbu buňky houby - zopakuj si systém hub - zopakuj si způsoby rozmnožování, typické pro houby - zařaď houby do systému organismů - vyjmenuj houby, které člověk využívá v průmyslu - vyjmenuj plísně, které člověk využívá v průmyslu - vyjmenuj houby, které jsou pro člověka zdraví škodlivé Pomůcky mikroskop, podložní sklíčko, krycí sklíčko, voda, kapátko, vzorky plesnivějících potravin (chleba, pomeranč, jogurt apod.), kvasnice, barvivo metylénová modř Úkoly Úkol č. 1 Příprava mikroskopického preparátu - plísně 1. Na podložní sklíčko kápni kapátkem kapku vody a do ní umísti trochu plísně. 2. Připravený preparát přiklop krycím sklíčkem ze strany tak, aby pod sklíčkem nevznikly vzduchové bubliny. 3. Okolí preparátu vysuš filtračním papírem dbej na udržování čistoty práce. 54

55 4 Pozorování hub Úkol č. 2 Pozorování plísní 1. Preparát vlož do mikroskopu a postupně od nejmenšího zvětšení pozoruj buňky hub. 2. Nejlepší buňky pomocí kamery vyfotografuj a obrázek ulož. 3. Do protokolu zakresli pozorované buňky a vlož nejlepší fotografii z vlastního pozorování. 4. U nákresů i fotografie urči maximum zástupců, kteří byli v daném vzorku pozorováni. 5. Pokud jiná skupina našla ve svém vzorku zajímavý organismus, vlož do protokolu také jejich fotografii a organismus urči Úkol č. 3 Hodnocení pozorování plísní - z kterých potravin pocházely plísně pozorované v Úkolu č. 2? - ve kterém průmyslu člověk využívá plísně? - která plíseň se používá při výrobě penicilínu? - kdo je objevitelem penicilínu? - jaký je princip využívání penicilínu v medicíně? - na která onemocnění se penicilín používá? - vysvětli riziko dlouhodobého nebo častého používání penicilínu (obecně antibiotik): Úkol č. 4 Příprava preparátu kvasnice 1. Do kádinky nalijte 100ml vlažné vody, rozmícháme v ní cukr a 2g droždí. Připravenou směs nechej několik minut stát. 2. Na podložní sklíčko kápni kapátkem kapku suspenze a přidej kapku barviva metylénové modři. 3. Okolí preparátu vysuš filtračním papírem dbej na udržování čistoty. 4. Opakuj postup podle Úkolu č. 2 Pozorování pod mikroskopem. 55

56 4 Pozorování hub Úkol č. 5 Hodnocení pozorování jednobuněčných hub - zjisti, který druh houby obsahuje pekařské droždí - na fotografii zaznač buňky, u kterých pozoruješ pučení - vysvětli pojem pučení: - mrtvé buňky se zbarvily sytě modře a živé buňky zůstaly nezbarvené, na fotografii zaznač živé a mrtvé buňky živé buňky mají cytoplazmatickou membránu, která je polopropustná (semipermeabilní), a proto nepropouštějí barvivo vůbec nebo jen nepatrně mrtvé buňky mají membránu pro barvivo zcela propustnou (permeabilní) - pokud by byla při přípravě suspenze použita sůl místo cukru, jak by vypadal preparát kvasinek? Závěr a celkové hodnocení práce 56

57 4 Pozorování hub Vlastní nákres plísní: Fotografie z mikroskopu: 57

58 4 Pozorování hub Vlastní nákres jednobuněčných hub: Fotografie z mikroskopu: 58

59 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava člověka V této kapitole se dozvíte: - princip měření vitální kapacity plic - jaké je množství vzduchu, které se vyměňuje mezi vzduchem a plícemi při nádechu a výdechu - jaké je využití měření vitální kapacity plic a které potíže můžeme tímto měřením odhalit - které faktory ovlivňují stav plic a tím i jejich vitální kapacitu Po jejím prostudování byste měli být schopni: - odhadnout příčiny různé vitální kapacity plic mezi spolužáky - odečítat z grafu jednotlivé fáze dýchání a vitální kapacitu plic - uvést onemocnění nebo poruchy, které lze vyšetřením spirometrem odhalit - pomocí ICT pomůcek (spirometru) změřit vitální kapacitu plic a klidový minutový dechový objem 5.1 Metodický pokyn Cílová skupina: 2. ročník Biologie člověka Název tematického celku: Dýchací soustava Název úlohy: Měření vitální kapacity plic Cíle: Pomocí ICT pomůcek změř a následně analyzuj svou vitální kapacitu plic Forma práce: Skupinová práce v laboratoři Rozvíjené kompetence: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Mezipředmětové vztahy: fyzika, matematika, informatika Časové rozvržení realizace úlohy: 45 minut 59

60 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava Teoretický základ úlohy Vysvětli mechanismus plicní ventilace. Kolik O 2 a CO 2 obsahuje vzduch při nádechu a výdechu? Definuj pojem minutový dechový objem. Definuj pojem vitální kapacita plic (VKP). Závisí VKP na pohlaví? Ovlivňuje VKP sportovní aktivita studenta? Mění se VKP s věkem? Je tento způsob měření stavu plic stále v lékařství používán? Pokud ano, která onemocnění se pomocí tohoto testu diagnostikují? Pomocí internetu: - zjisti objem vzduchu, které se do plic dostane při jednom nádechu (při normálním klidovém dechu). 0,5 l - zjisti objem vzduchu, který se dostane z plic při jednom výdechu (při normálním klidovém dechu). 0,5 l - Jaký je průměrný počet vdechů zdravého člověka v klidovém stavu za jednu minutu? (hodnotu zjisti měřením vlastního dýchání) okolo 16 - Jak se změní počet vdechů za minutu při tělesné zátěži? - vroste - Ze zjištěných údajů vypočítej klidový minutový dechový objem. okolo 8 litrů - Pomocí internetu vyhledej průměrné hodnoty vitální kapacity plic u obou pohlaví. - u mužů ml a u žen ml Pomůcky PC, řídicí jednotka, spirometr, náustek s bakteriálním filtrem, hodinky nebo stopky 60

61 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava Úkoly Úkol č. 1 Měření vitální kapacity plic a objemu vzduchu při nádechu a výdechu 1. Zapoj řídicí jednotku do PC. 2. K řídící jednotce připoj čidlo Spirometr, kanál Vin Spusť program eprolab. 4. Klikni na HiScope. 5. Nastavení programu: a. Vybrat připojená čidla : zvolit připojená čidla a specifikovat, do kterého kanálu jsou připojena Spirometr, Vin 0 b. Vymezit proměnné pro grafické a číselné zobrazení dat - zvolíme Vybrat jednu c. Vymezení parametrů vzorkovacího času - volíme vzorkovací periodu a počet vzorků nastavíme 20 sekund až 1 minutu d. Otevřít y(t) okno - zvolíme počet vykreslených grafů, na Hlavní osu přidáme vybraná čidla e. Min a Max nastavíme na -3 a +3 litry (v měřeních vitální kapacity plic bude tato hodnota ponechána na -10 až +10l) f. Zaškrtneme Zobrazit nulovou hodnotu g. Zaškrtneme Zobrazit číselný integrál na čase h. V okně s grafy zaškrtneme políčko pro zobrazení hodnot: 6. Změř hodnotu objemu vzduchu při normálním dýchání. Spuštěním pomocí ikony pro nahrávání náustek). (pozn. do spirometru se dýchá pomalu, při měření je nasazený 7. Dělicími čarami ohranič úsek, který měří nádech v pravé části obrazovky se zobrazí objem při nádechu (poslední hodnota dole) 8. Bod č. 7 zopakuj nyní pro výdech. 9. Ulož graf získaný z měření normálního dechu (pomocí ikony ). 10. Druhý záznam (při stejném nastavení) změří hodnotu při hlubokém nádechu a hlubokém výdechu, které se mohou střídat se dvěma normálními nádechy a výdechy. 11. Ulož graf z druhého měření. 61

62 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava 12. Třetím měřením získej hodnotu vitální kapacity plic. Nejprve vyšetřovaná osoba po dobu 2-3 minut zhluboka dýchá. Potom maximálně vdechne a maximálně vydechne vzduch z plic do spirometru (poznámka je nutné dýchat pomalu). 13. Ulož graf z třetího měření. 14. Po ukončení měření vše řádně ukliď Obrázek č. 1: Spirometr s náustkem (www.vernier.com) Obrázek č. 2: Nastavení grafu v programu eprolab 1. nutné zaškrtnout nulovou hodnotu, protože křivka v tomto místě znázorňuje přechod mezi fází nádechu a výdechu; 2. pouze u měření se spirometrem zaškrtáváme také toto políčko (protože spirometr měří rychlost průtoku vzduchu v litrech za sekundu a našim úkolem je zjistit velikost plochy pod křivkou, proto přepočítáváme integrál). 62

63 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava Úkol č. 2 Čtení z grafu Graf č. 1: Měření hlubokého nádechu v tomto případě naměřena hodnota 2,72l. Graf č. 2: Měření hlubokého výdechu naměřeno 2,79l. Přečti následující údaje z grafu a zapiš je: Na vodorovné ose se zobrazuje: čas Jaká je maximální hodnota objemu vzduchu při normálním nádechu: okolo 0,5l Jaká je maximální hodnota objemu vzduchu při normálním výdechu: okolo 0,5l Jak se změnily hodnoty objemu vzduchu při hlubokém nádechu a výdechu: vzrostly Z grafu vypočítej hodnotu vitální kapacity plic: u dívek se hodnota pohybuje okolo 3,5 l a u chlapců okolo 4,5 l Srovnej výsledky svého měření s ostatními studenty ve skupině: vyšší hodnoty vitální kapacity plic budou mít obecně chlapci, nekuřáci a také aktivně sportující studenti Liší se výsledek mezi děvčaty a chlapci? ano chlapci by měli naměřit vyšší hodnoty Liší se výsledek mezi sportujícími a nesportujícími studenty? ano opět sportovci mají větší kapacitu plic 63

64 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava Závěry a celkové hodnocení práce Plicní zevní dýchání je děj, při kterém se vyměňují dýchací plyny mezi krví a plícemi. K výměně dochází v plicních sklípcích (alveolách). Vdechovaný vzduch obsahuje 21 % O 2 a 0,03 % CO 2. Vydechovaný vzduch obsahuje 14 % O 2 a 5 % CO 2. Počet vdechů za minutu při klidném dýchání je asi 16. Při každém dechu a výdechu se vymění asi 0,5 l vzduchu. Minutový dechový objem je tedy asi 8 l vzduchu. Vitální kapacita plic je definovaná jako objem vzduchu, který lze vydechnout po maximálním možném nádechu. Vitální kapacita plic je ovlivňována následujícími faktory: pohlavím, věkem, trénovaností, zdravotním stavem. Průměrná hodnota vitální kapacity plic u žen je okolo 3,5 l. Průměrná hodnota vitální kapacity plic u mužů je okolo 4,5 l. 64

65 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava Pracovní list pro žáka Název úlohy: Vitální kapacita plic a dýchací soustava člověka Cíle: Pomocí ICT pomůcek změř a následně analyzuj svou vitální kapacitu plic Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: 5.2 Teoretický základ úlohy Vysvětli mechanismus plicní ventilace. Kolik O 2 a CO 2 obsahuje vzduch při nádechu a výdechu? Definuj pojem minutový dechový objem. Definuj pojem vitální kapacita plic (VKP). Závisí VKP na pohlaví? Ovlivňuje VKP sportovní aktivita studenta? Mění se VKP s věkem? Je tento způsob měření stavu plic stále v lékařství používán? Pokud ano, která onemocnění se pomocí tohoto testu diagnostikují? Pomocí internetu: - zjisti objem vzduchu, které se do plic dostane při jednom nádechu (při normálním klidovém dechu) - zjisti objem vzduchu, který se dostane z plic při jednom výdechu (při normálním klidovém dechu) - Jaký je průměrný počet vdechů zdravého člověka v klidovém stavu za jednu minutu? (hodnotu zjisti měřením vlastního dýchání) - Jak se změní počet vdechů za minutu při tělesné zátěži? 65

66 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava Ze zjištěných údajů vypočítej klidový minutový dechový objem. - Pomocí internetu vyhledej průměrné hodnoty vitální kapacity plic u obou pohlaví Pomůcky PC, řídicí jednotka, spirometr, náustek s bakteriálním filtrem, hodinky nebo stopky Úkoly Úkol č. 1 Měření vitální kapacity plic a objemu vzduchu při nádechu a výdechu 1. Zapoj řídicí jednotku do PC. 2. K řídící jednotce připoj čidlo Spirometr, kanál Vin Spusť program eprolab. 4. Klikni na HiScope. 5. Nastavení programu: a. Vybrat připojená čidla : zvolit připojená čidla a specifikovat, do kterého kanálu jsou připojena Spirometr, Vin 0 b. Vymezit proměnné pro grafické a číselné zobrazení dat - zvolíme Vybrat jednu c. Vymezení parametrů vzorkovacího času - volíme vzorkovací periodu a počet vzorků nastavíme 20 sekund až 1 minutu d. Otevřít y(t) okno - zvolíme počet vykreslených grafů, na Hlavní osu přidáme vybraná čidla e. Min a Max nastavíme na -3 a +3 litry (v měřeních vitální kapacity plic bude tato hodnota ponechána na -10 až +10l) f. Zaškrtneme Zobrazit nulovou hodnotu g. Zaškrtneme Zobrazit číselný integrál na čase h. V okně s grafy zaškrtneme políčko pro zobrazení hodnot: 6. Změř hodnotu objemu vzduchu při normálním dýchání. Spuštěním pomocí ikony 66 pro nahrávání náustek). (pozn. do spirometru se dýchá pomalu, při měření je nasazený

67 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava 7. Dělicími čarami ohranič úsek, který měří nádech v pravé části obrazovky se zobrazí objem při nádechu (poslední hodnota dole) 8. Bod č. 7 zopakuj nyní pro výdech. 9. Ulož graf získaný z měření normálního dechu (pomocí ikony ). 10. Druhý záznam (při stejném nastavení) změří hodnotu při hlubokém nádechu a hlubokém výdechu, které se mohou střídat se dvěma normálními nádechy a výdechy. 11. Ulož graf z druhého měření. 12. Třetím měřením získej hodnotu vitální kapacity plic. Nejprve vyšetřovaná osoba po dobu 2-3 minut zhluboka dýchá. Potom maximálně vdechne a maximálně vydechne vzduch z plic do spirometru (poznámka je nutné dýchat pomalu). 13. Ulož graf z třetího měření. 14. Po ukončení měření vše řádně ukliď Úkol č. 2 čtení z grafu Na samostatný list vlož grafy jednotlivých měření. Přečti následující údaje z grafu a zapiš je: Na vodorovné ose se zobrazuje: Jaká je hodnota klidového objemu při nádechu: Jaká je hodnota klidového objemu při výdechu: Porovnejte své výsledky se studenty ve skupině a vypočítejte průměrnou hodnotu klidového objemu vzduchu při nádechu a výdechu: O kolik se změnila hodnota objemu vzduchu při hlubokém nádechu a výdechu: Z grafu vypočítej hodnotu vitální kapacity plic: Jaká je průměrná hodnota vitální kapacity plic u dívek ve vaší skupině: Jaká je průměrná hodnota vitální kapacity plic u chlapců ve vaší skupině: 67

68 5 Vitální kapacita plic a dýchací soustava Vysvětli rozdíly mezi naměřenými hodnotami mezi tebou a spolužáky. Které faktory tyto rozdíly způsobují: Závěry a celkové zhodnocení práce Plicní zevní dýchání je děj, při kterém se vyměňují dýchací plyny mezi a. K výměně dochází v. Vdechovaný vzduch obsahuje % O 2 a % CO 2. Vydechovaný vzduch obsahuje % O 2 a % CO 2. Počet vdechů za minutu při klidném dýchání je asi. Při každém dechu a výdechu se vymění asi l vzduchu. Minutový dechový objem je tedy asi l vzduchu. Vitální kapacita plic je definovaná jako objem vzduchu, který. Vitální kapacita plic je ovlivňována následujícími faktory:. Průměrná hodnota vitální kapacity plic u žen je. Průměrná hodnota vitální kapacity plic u mužů je. 68

69 6 ph slin 6 ph lidského těla V této kapitole se dozvíte: - jaké ph mají tělní tekutiny (sliny, krev, moč, žaludeční šťávy) - jaká je funkce kyselin trávicí soustavy - jak se mění ph kyselého prostředí vlivem zásaditých látek (pálení žáhy, žvýkání žvýkačky apod.) Po jejím prostudování byste měli být schopni: - pomocí ph metru změřit ph látek - vyhodnotit způsoby, které umožní neutralizovat ph v ústní dutině a v žaludku - pochopit funkci kyselin v trávicí soustavě člověka - navrhnout způsoby, jak snížit kyselost ústní dutiny, která je příčinou vzniku zubního kazu - zjistit, které látky způsobují kyselé prostředí ústní dutiny - navrhnout způsob, jak zmírnit projevy pálení žáhy - zjistit, které situace vyvolávají pálení žáhy u člověka 6.1 Metodický pokyn Cílová skupina: 2. ročník Biologie Název tematického celku: Trávicí soustava člověka Název úlohy: Měření ph tělních tekutin a jejich neutralizace Cíle: Pomocí ph metru vyhodnoťte ph tělních tekutin a navrhněte způsoby jejich neutralizace Forma práce: Skupinová práce v laboratoři Rozvíjené kompetence: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, informatika Časové rozvržení realizace úlohy: minut 69

70 6 ph slin Teoretický základ úlohy - zopakujte si stavbu trávicí soustavy člověka - popište jednotlivé části trávicí soustavy člověka z hlediska přítomnosti trávicích enzymů - zopakujte si funkci trávicích enzymů v trávicí soustavě člověka Pomocí internetu: zjistěte ph tělních tekutin: krev: 7,35-7,45 sliny: 7-8 moč: 6,4 žaludeční šťávy: 1-2 jaké je složení žaludeční šťávy u člověka: kyselina chlorovodíková, pepsin, mucin co to je pálení žáhy a v jakých situacích jej pociťujeme: pálení žáhy tzv. pyróza vzniká v důsledku gastroesofageálního refluxu neboli refluxní choroby jícnu, přičemž žaludeční šťávy se vrací z žaludku zpět do jícnu a tím způsobují pocit pálení dochází k ní především u obézních lidí, v těhotenství případně při nadměrné námaze (sportovní aktivita u nesportujících jedinců) nebo po konzumaci velkého množství jídla (pálení žáhy pociťujeme také po požití velkého množství alkoholických nápojů nebo 100% džusů) které látky pomáhají proti pocitu pálení žáhy: antacida neutralizují HCl v žaludeční šťávě, zvyšují ph na zásadité při rychlé léčbě podáváme postiženému léky běžně dostupné v lékárnách nebo jedlou sodu nejlépe rozpuštěnou ve vodě pomoc může také vypití sklenice mléka (někomu pomáhá také rum :-)) 70

71 6 ph slin Hydrogenuhličitan sodný (natrium hydrogencarbonicum, bikarbonát sodný, jedlá soda, NaHCO 3 ) má silný, rychlý a krátkodobý účinek. Reakcí s HCl vzniká CO 2 (oxid uhličitý). Uhličitan vápenatý (calcium carbonicum) má silný, ale relativně pomalý účinek. Oxid hořečnatý (magnesium oxydatum) se transformuje ve vodě na hydroxid hořečnatý a neutralizuje HCl v žaludeční šťávě. Vznikající chlorid hořečnatý působí projímavě. Hydroxyhlinitan hořečnatý (magnesium aluminicum) se v žaludku štěpí na oxid hořečnatý a oxid hlinitý. U nás je to dosud nejužívanější antacidum. Hydroxid hlinitý (aluminium hydroxydatum) vytváří gelovitý film na sliznici vazbou iontů H +, navíc též jen mechanicky. Účinek je slabý, ale dlouhý, nástup účinku pomalý. Komplikací může být zácpa. Trisilkát hořčíku (magnesium trisilicum) uvolňuje oxid křemičitý, který je schopen vázat HCl a pepsin, stejně jako vytvářet ochranný gel na sliznici. Vzniklý chlorid hořečnatý může způsobit průjem. Fosforečnan hlinitý (aluminium phosphoricum) má dlouhý a pomalý účinek kolik obyvatelstva trpí pocitem pálení žáhy? Je tento problém častý? zhruba jedna desetina obyvatelstva trpí pyrózou a zhruba polovina těhotných jaké látky způsobují kyselost v ústech: Hlavní faktor, který narušuje zdraví ústní dutiny a zdraví zubů, má svůj původ v potravě. Sacharidy obsažené v jídle jsou využívány bakteriemi, které se nacházejí v plaku na povrchu zubů. Tyto bakterie vytvářejí organické kyseliny, které snižují hodnotu ph v ústní dutině. Pokud ph klesne pod hodnotu 5,7, kyseliny z bakteriálního kvašení začnou rozpouštět minerální vrstvu na povrchu zubů a vzniká tak demineralizovaná podpovrchová léze. Tyto vratné léze se klinicky projevují jako bílé tečky na zubech. Nízká hodnota ph může v ústech po jídle přetrvávat celé hodiny. jaká je funkce žvýkaček na změnu kyselosti v ústech: žvýkáním žvýkaček bez cukru se v ústech produkuje více slin a tím jsou odplavovány škodlivé kyseliny, které by mohly způsobit vznik zubního kazu; Ve slinách produkovaných v důsledku stimulace se zároveň nachází vysoká koncentrace 71

72 6 ph slin bikarbonátu, což zvyšuje schopnost neutralizovat vzniklé kyseliny nad kritickou hodnotu ph 5,7. nakresli škálu ph 0-14 a do ní zakresli kyselé prostředí, neutrální hodnotu, zásadité prostředí Obrázek č. 1: škála ph (zdroj: Obrázek č. 2: škála ph (zdroj: Pomůcky ph metr, ph senzor, počítač, řídící jednotka, kádinky, kyselina (např. octová nebo chlorovodíková), volně prodejné antacida, jedlá soda, žvýkačka bez cukru,coca-cola, džus, káva případně jiný sladký nápoj 72

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Pedagogická fakulta. Katedra biologie. Diplomová práce

Pedagogická fakulta. Katedra biologie. Diplomová práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra biologie Praktická cvičení v učivu Biologie buněk na gymnáziu Diplomová práce Autor: Jana Mandryszová Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium + osnovy volitelných předmětů Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Sada výukových materiálů Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Dechová ventilace Kosterní soustava Měření EKG Měření krevního tlaku a pulsu Osmotické jevy aneb Proč se

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu NAŽIVO+ Verze 2 Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Lidická 9, Horka nad Moravou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Verze 1-24. 8.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více