Město Světlá nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. (přízemí budovy). Přítomno: 19 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení 2. Odkup technického zhodnocení soustavy CZT realizovaného před datem , postup města při výběru provozovatele CZT 3. Projednání zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za rok Rozpočtové provizorium na rok Rozpočtový výhled na roky Návrh rozpočtu 2. oblasti na rok 2016 výstavba, správa a údržba majetku města - 1. část 7. Stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce Stanovení objemu finančních prostředků z rozpočtu města na programové a individuální dotace 9. Obecná směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu města č. 2/ Smlouva o zápůjčce Sportovnímu zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o. 11. Smlouva o zápůjčce HC Světlá nad Sázavou n. S. 12. Žádost o prominutí splátky půjčky - Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou 13. Odpis pohledávky 14. Soudní spor M a M reality holding a.s. x město Světlá nad Sázavou 15. Zpráva o uplatňování Územního plánu Světlá nad Sázavou v uplynulém období 12/ / Regenerace panelového sídliště Světlá nad Sázavou 17. Ministerstvo pro místní rozvoj - Program regenerace sídlišť Smlouva o zřízení věcného břemene - Metropolitní (Jelenova, Sázavská) 19. Smlouva o zřízení věcného břemene - Plynovodní přípojka č RWE GasNet 20. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB/1, Světlá n/s, p. Šmíd, úprava kab. vedení nn 21. Žádost o vrácení finančních prostředků za zakoupený poz. parc. č. 858/48 a zpětvzetí žádosti o prodej části poz. 858/35, oba v k. ú. Světlá nad Sázavou - Lokalita Pod Vodárnou 22. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 106/1 v obci Světlá nad Sázavou a v k. ú. Horní Bohušice 23. Kupní smlouva pozemky parc. č. 1785, 113, k. ú a obec Světlá nad Sázavou 24. Žádost o prodloužení termínu kolaudace stavby na pozemku parc. č. 370/29, k. ú. Světlá nad Sázavou, Podnikatelská zóna Na Rozkoši 1

2 25. Žádost o prodloužení kolaudačního termínu dostavby výrobního objektu na pozemku parc. č. 349/14, k. ú. Světlá nad Sázavou, Podnikatelská zóna Na Rozkoši 26. Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby objektu na pozemku parc. č. 370/32 v k. ú. Světlá nad Sázavou, Podnikatelská zóna Na Rozkoši 27. Zpětvzetí žádosti o prodej části pozemku parc.č. 276, 278, k.ú. Světlá nad Sázavou, Podnikatelská zóna Na Rozkoši 28. Prodej pozemků v Podnikatelské zóně Na Rozkoši 29. Odkup části pozemku parc. č. 14/11 v k. ú. Světlá nad Sázavou a zrušení věcného břemene chůze a jízdy a zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy 30. Odkup pozemku parc.č. 370/3 v obci a v k.ú. Světlá nad Sázavou 31. Odkup části poz. parc. č. st. 1/1, části poz. parc. č. 3/1 a části poz. parc. č. st. ¼ a prodej části poz. parc. č. 1 a části poz. parc. č. 410/21 a vše v k. ú. Leštinka u Světlé n. S. 32. Nabídka odkupu pozemků parc. č. 136/3 a parc. č. 1843/2 vše v obci a v k. ú. Světlá nad Sázavou 33. Rozpočtové opatření 4/2015 ZM 34. Termíny zasedání ZM v roce Revitalizace náměstí Trčků z Lípy 36. Rozprava členů zastupitelstva 2. Odkup technického zhodnocení soustavy CZT realizovaného před datem , postup města při výběru provozovatele CZT Usnesení č. 132/2015: I. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8 Karlín, IČ: za účelem odkupu technického zhodnocení soustavy CZT ve Světlé nad Sázavou realizovaného k datu za kupní cenu 1,- Kč bez DPH, v souladu se Smlouvou o nájmu CZT a jeho I provozování z data v předloženém znění. Pověřuje radu města odsouhlasením uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu CZT a jeho provozování ze dne se spol. ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, IČO: Pověřuje radu města odsouhlasením uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie ze dne se spol. ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, IČO: Zajistí: I. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, I Jan Tourek, starosta města Termín: I ,, I Projednání zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2015 Usnesení č. 133/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2015 provedeného auditorskou společností EKMA HB s.r.o. dne

3 4. Rozpočtové provizorium na rok 2016 Usnesení č. 134/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 v předložené podobě: V době od až do schválení rozpočtu města, se hospodaření města podle rozpočtového provizoria u oblastí rozpočtu 1 - vnitřní věci 2 výstavba, správa a údržba majetku města, veřejná zeleň 4 ochrana životního prostředí 5 kultura kromě výdajů na KyTICi 6 sociální věci 7 bytové a nebytové hospodářství 8 dopravní obslužnost bude řídit rozpočtem města na rok 2015 v celém rozsahu vyjma položek investičních výdajů. Správce rozpočtu je oprávněn po dobu rozpočtového provizoria nakládat s prostředky maximálně ve výši 10 % za jeden kalendářní měsíc. Zřízené příspěvkové organizace města obdrží (oblast 3,5,7) v období rozpočtového provizoria měsíčně finanční prostředky ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok Investiční výdaje budou u probíhajících investičních akcí financovány podle uzavřených smluv a harmonogramů. Součástí rozpočtového provizoria jsou též výdaje na splátky jistiny dlouhodobých úvěrů a úroků z úvěrů dle harmonogramu. Součástí rozpočtového provizoria jsou i výdaje na pojištění majetku města. Součástí rozpočtového provizoria je zápůjčka Hokejovému klubu Světlá nad Sázavou ve výši 200 tis. Kč na pronájem SZ Pěšinky, dopravu mládeže na soustředění a utkání, náklady na rozhodčí, nákup a opravu hokejové výstroje pro mládež. Součástí rozpočtového provizoria je zápůjčka Sportovnímu zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o. ve výši 400 tis. Kč na leden 2016 a 400 tis. Kč na únor 2016 atd. až do schválení rozpočtu města. Součástí rozpočtového provizoria je úhrada provozních nákladů spol. Zámek Světlá s.r.o., Fráni Šrámka 2340/35, Praha 5 - na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci (Muzeum Světelska) se spol. Zámek Světlá s.r.o., Fráni Šrámka 2340/35, Praha 5, IČ: je třeba počítat s úhradou nákladů na provoz Muzea Světelska. Dále na základě Smlouvy o spolupráci (rytířský sál, nádvoří a přilehlé pozemky zámku), ve které se v čl. I, odst. 1) spol. Zámek Světlá s.r.o. zavazuje na požádání města Světlá nad Sázavou bezplatně umožnit ve vzájemně sjednaných termínech konání benefičních koncertů, koncertů a vystoupení pořádaných Základní uměleckou školou Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, základními a mateřskými školami města Světlá nad Sázavou, soukromou mateřskou školou Bambino, Haškova 129, Světlá nad Sázavou a neziskovými organizacemi působícími ve městě Světlá nad Sázavou v max. počtu 6 akcí ročně, se bude město podílet na úhradě nákladů souvisejících s pořádáním akcí v souladu s čl. I, odst. 3) Prodávající hradí veškeré náklady související s pořádáním akcí, zejm. služby související s užíváním poskytnutých prostor, a to podle skutečné spotřeby vyúčtované kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak. V případě schválení části rozpočtu 2. oblasti na rok 2016 se bude financování této oblasti řídit schváleným rozpočtem, nebude se na něj vztahovat rozpočtové provizorium. Termín: do doby schválení rozpočtu města na rok

4 5. Rozpočtový výhled na roky Usnesení č. 135/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje rozpočtový výhled na roky dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 v předložené podobě. 6. Návrh rozpočtu 2. oblasti na rok 2016 výstavba, správa a údržba majetku města - 1. Část Usnesení č. 136/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje rozpočet 2. oblasti na rok 2016 výstavba, správa a údržba majetku města - 1. část dle přílohy č. 2 v předložené podobě. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR Termín: Stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2016 Usnesení č. 137/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předložené podobě. Termín: Stanovení objemu finančních prostředků z rozpočtu města na programové a individuální dotace Usnesení č. 138/2015: I. Ruší své usnesení č. 72/2015 z jednání ZM dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje: a) výši programové dotace pro oblast sportu ve výši tis. Kč, b) výši individuální dotace pro oblast sportu ve výši 120 tis. Kč, c) výši programové dotace pro oblast kultury ve výši 180 tis. Kč, d) výši individuální dotace pro oblast kultury ve výši 16 tis. Kč, e) výši programové dotace v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany ve výši 151 tis. Kč, f) výši programové dotace právnickým a fyzickým osobám v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve výši 90 tis. Kč, g) výši individuální dotace pro oblast ostatní dotace ve výši 160 tis. Kč. Schvaluje: a) výši programové dotace pro oblast sportu ve výši 1,880 tis. Kč, b) výši individuální dotace pro oblast sportu ve výši. 6,720 tis. Kč, 4

5 c) výši programové dotace pro oblast kultury ve výši 180 tis. Kč, d) výši individuální dotace pro oblast kultury ve výši 216 tis. Kč, e) výši programové dotace v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany ve výši 151 tis. Kč, f) výši programové dotace právnickým a fyzickým osobám g) v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve výši 90 tis. Kč, h) výši individuální dotace pro oblast ostatní dotace ve výši 160 tis. Kč. i) výši individuální dotace pro sociální oblast ve výši 350 tis. Kč Termín: Obecná směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu města č. 2/2015 Usnesení č. 139/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje Obecnou směrnici pro poskytování dotací z rozpočtu města č. 2/2015 v předložené podobě. Termín: Smlouva o zápůjčce Sportovnímu zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o. Usnesení č. 140/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje SMLOUVU O ZÁPŮJČCE č. 1/2015 mezi městem Světlá nad Sázavou a Sportovním zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o. v předložené podobě. 11. Smlouva o zápůjčce HC Světlá nad Sázavou n. S. Usnesení č. 141/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje SMLOUVU O ZÁPŮJČCE č. 2/2015 mezi městem Světlá nad Sázavou a HC Světlá nad Sázavou, z.s. v předložené podobě. 12. Žádost o prominutí splátky půjčky - Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou Usnesení č. 142/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č.1/2014 ze dne mezi městem Světlá nad Sázavou a Římskokatolickou farností děkanstvím Světlá nad Sázavou dle přílohy č. 2 v předložené podobě. 5

6 13. Odpis pohledávky Usnesení č. 143/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje odpis pohledávky J. V. ve výši ,-- Kč. 14. Soudní spor M & M reality holding a.s. x město Světlá nad Sázavou Usnesení č. 144/2015: I. Schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi společností M & M reality holding a.s., se sídlem Praha 1 Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ , IČ: , zastoupenou advokátem Mgr. Petrem Harmečkem, Advokátní kancelář Ostrava, Macharova čp. 302/13, Ostrava a městem Světlá nad Sázavou, IČ: , se sídlem náměstí Trčků z Lípy čp. 18, Světlá nad Sázavou, zastoupeným advokátem JUDr. Lubomírem Málkem, Advokátní kancelář Havlíčkův Brod, Horní čp. 6 v předloženém znění. Schvaluje úhradu částky ve výši ,-- Kč za účelem smírného vyřešení sporu mezi městem Světlá nad Sázavou a společnosti M & M reality holding a.s. Praha 1 Nové Město formou rozpočtové změny oproti rozpočtové rezervě. Zajistí: I. Jan Tourek, starosta města Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: I , ihned 15. Zpráva o uplatňování Územního plánu Světlá nad Sázavou v uplynulém období 12/ /2015 Usnesení č. 145/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Světlá nad Sázavou v uplynulém období 12/ /2015. Zajistí: Vladimír Bárta, vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 16. Regenerace panelového sídliště Světlá nad Sázavou Usnesení č. 146/2015: I. Ruší usnesení č. 101/2015 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů schvaluje dokumentaci Regenerace panelového sídliště ve Světlé nad Sázavou zpracovanou firmou Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, Tábor v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť v předloženém znění. Schvaluje dokumentaci Regenerace panelového sídliště ve Světlé nad Sázavou zpracovanou firmou Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, Tábor v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť vypracovanou pro I. etapu regenerace sídliště Na Bradle spočívající v realizaci komplexní úpravy veřejného prostoru stavební úpravy (parkoviště, chodníky, komunikace) 6

7 veřejného prostranství před bytovými domy čp a čp , ul. Na Bradle, rekonstrukce chodníku na pozemcích parc. č. 235/53, 235/51, 235/57, 235/27, 235/49 v k.ú. Světlá nad Sázavou od prodejny COOP po bytový dům čp v ulici Na Bradle, rozšíření počtu parkovacích míst v ulici Na Bradle, v předloženém znění. 17. Ministerstvo pro místní rozvoj - Program regenerace sídlišť 2016 Usnesení č. 147/2015: I. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci RS Světlá nad Sázavou, sídliště Na Bradle, I. etapa v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu I IV. bydlení Regenerace sídlišť 2016 Souhlasí s úhradou vlastního podílu nad rámec přijaté dotace z rozpočtu města Světlá nad Sázavou pro rok 2016 v plné výši. Souhlasí s úhradou investičních nákladů na provedení stavby chodníku na pozemku parc. č. 235/76, k.ú. Světlá nad Sázavou ve vlastnictví pana Jaroslava Ronovského, Dolní čp. 255, Světlá nad Sázavou v plné výši z rozpočtu města Světlá nad Sázavou v roce Schvaluje zařazení akce RS Světlá nad Sázavou, sídliště Na Bradle, I. etapa do rozpočtu města na rok 2016 ve výši rozpočtových nákladů 9,307 mil. Kč v případě úspěchu žádosti o dotaci. Zajistí: I. I Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR IV. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: I ,, I , IV Smlouva o zřízení věcného břemene - Metropolitní (Jelenova, Sázavská) Usnesení č. 148/2015: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1096/22, 1096/21, st.52/1, 62/6, 56/2, 56/4, 47/1, 47/15, 47/14 a 519/12, vše v k. ú. Světlá nad Sázavou v rozsahu: věcné břemeno spočívající v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, dále v právu v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech, a dále v nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení - v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2015 vypracovaném Ing. Alešem Tučkem, Jihlavská 587, Havlíčkův Brod, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, dne Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši ,- Kč + DPH, tj ,- Kč (100,- Kč/ délkový metr + DPH stanoveno dohodou smluvních stran), v délce 611 bm. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou (povinný z věcného břemene) a společností Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod zastoupené jednajícím jednatelem, RNDr. Alešem Bacíkem (oprávněný z věcného břemene) za účelem zřízení 7

8 věcného břemene na pozemcích parc. č. 1096/22, 1096/21, st.52/1, 62/6, 56/2, 56/4, 47/1, 47/15, 47/14 a 519/12, vše v k. ú. Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. 19. Smlouva o zřízení věcného břemene - Plynovodní přípojka č RWE GasNet Usnesení č. 149/2015: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1068/4 a 1068/5, oba v k. ú. Světlá nad Sázavou v rozsahu: věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, dále v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení - v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č /2013 vypracovaném společností Ekoplan s.r.o., Vondroušova 1210/46, Praha 6/1, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod dne Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH, tj. 605,- Kč včetně DPH, v délce 3,96 bm, na dobu neurčitou. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou (povinný z věcného břemene) a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem (oprávněný z věcného břemene) za účelem zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1068/4 a 1068/5, oba v k. ú. Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. 20. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB/1, Světlá n/s, p. Šmíd, úprava kab. vedení nn Usnesení č. 150/2015: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 370/32 v k. ú. Světlá nad Sázavou - obsah věcného břemene - služebnosti: právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění - v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2014 ze dne , potvrzeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod dne pod č. PGP-708/ Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 200,- Kč + DPH, tj ,- Kč jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Světlá nad Sázavou (Povinná z věcného břemene - služebnosti) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly zastoupená společností Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o., Petra Bezruče 1110, Ledeč nad Sázavou zastoupenou Janou Jandáčkovou (Oprávněná z 8

9 věcného břemene - služebnosti) za účelem zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 370/32 v k. ú. Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. 21. Žádost o vrácení finančních prostředků za zakoupený poz. parc. č. 858/48 a zpětvzetí žádosti o prodej části poz. 858/35, oba v k. ú. Světlá nad Sázavou - Lokalita Pod Vodárnou Usnesení č. 151/2015: I. Schvaluje odkup pozemku parc.č. 858/48 o výměře 866 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou za cenu 650,- Kč/m2, celková cena ,- Kč, id. ½ pozemku parc.č. 858/48 z vlastnictví pana J. L. a ½ pozemku parc.č. 858/48 z vlastnictví paní V. H., obě do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy I 18, Světlá nad Sázavou. Schvaluje odkup sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky za cenu ,- Kč, id 1/2 z vlastnictví pana J. L. a id. 1/2 z vlastnictví paní V. H., obě do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou. Schvaluje, aby náklady spojené se zajištěním převodu nemovitosti v katastru nemovitostí ve výši 1 000,- Kč uhradili prodávající, tj. pan J. L. a paní V. H., každý ½. IV. Schvaluje, aby pan J. L. a paní V. H. uhradili částku ve výši ,- Kč odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí uhrazené městem Světlá nad Sázavou v souvislosti s prodejem pozemku parc. č. 858/48 o výměře 866 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví pana J. L. a paní V. H., a částku ve výši 1 000,- Kč odpovídající hodnotě kolkové známky, kterou uhradilo město Světlá nad Sázavou v souvislosti se zajištěním převodu nemovitosti v katastru nemovitostí, celkem ,- Kč jako sankci, každý 1/2, na základě faktury vystavené městem Světlá nad Sázavou. V. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi panem J. L. a paní V. H. (jako prodávajícími) a městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako kupujícím) za účelem odkupu pozemku parc. č. 858/48 o výměře 866 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, dále za účelem odkupu sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky, za původní výši kupní ceny a s podmínkou úhrady sankce ve výši ,- Kč, v předloženém znění. VI. Ruší usnesení zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 109/2015 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů: I. Schvaluje prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 858/59 o výměře 328 m2 odděleného geometrickým plánem č /2015 vyhotoveným firmou Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou z původního pozemku parc. č. 858/35, vše v katastrálním území a obci Světlá nad Sázavou, za cenu 170,- Kč/m2 včetně DPH, celková cena ,- Kč včetně DPH, do vlastnictví id. ½ nově vzniklého pozemku parc.č. 858/59 panu J. L. a id. ½ nově vzniklého pozemku parc.č. 858/59 paní V. H. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a panem J. L. a paní V. H. (jako kupujícími) za účelem 9

10 prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 858/59 o výměře 328 m2 v katastrálním území a obci Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. V Bere na vědomí informaci o schválení zařazení prodeje části pozemku parc. č. 858/35 (nově vzniklého pozemku parc. č. 858/59 o výměře 328 m2) v k. ú. Světlá nad Sázavou do záměrů prodeje nemovitostí v lokalitě Pod Vodárnou. Termín: Záměr prodeje části pozemku parc. č. 106/1 v obci Světlá nad Sázavou a v k. ú. Horní Bohušice Usnesení č. 152/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů potvrzuje usnesení Rady města Světlá nad Sázavou č. 649/2015 ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou neschválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 106/1 o výměře m2 v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Bohušice. 23. Kupní smlouva pozemky parc. č. 1785, 113, k. ú a obec Světlá nad Sázavou Usnesení č. 153/2015: I. Schvaluje odkup pozemku parc. č. 1785, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 251 m2 a pozemku parc. č. 113, zahrada o výměře 168 m2, vše v katastrálním území a obci Světlá nad Sázavou od manželů E. a J. B. za cenu ,- Kč. Schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 1785, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 251 m2 a pozemku parc. č. 113, zahrada o výměře 168 m2, vše v katastrálním území a obci Světlá nad Sázavou od manželů E. a J. B. v předloženém znění. Termín: Žádost o prodloužení termínu kolaudace stavby na pozemku parc. č. 370/29, k. ú. Světlá nad Sázavou, Podnikatelská zóna Na Rozkoši Usnesení č. 154/2015: I. Schvaluje prodloužení termínu kolaudace stavby na pozemku parc. č. 370/29 v k. ú. Světlá nad Sázavou v Podnikatelské zóně Na Rozkoši do na základě žádosti společnosti LEVIMO s.r.o., Humpolec, Jiřice 98, Pelhřimov. Schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke kupní smlouvě mezi městem Světlá nad Sázavou se sídlem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (prodávající) a společností LEVIMO s.r.o., Humpolec, Jiřice 98, Pelhřimov (kupující) za účelem prodloužení termínu kolaudace stavby na pozemku parc. č. 370/29 v k. ú. Světlá nad Sázavou v Podnikatelské zóně Na Rozkoši, v předloženém znění. 10

11 25. Žádost o prodloužení kolaudačního termínu dostavby výrobního objektu na pozemku parc. č. 349/14, k. ú. Světlá nad Sázavou, Podnikatelská zóna Na Rozkoši Usnesení č. 155/2015: I. Schvaluje prodloužení termínu kolaudace výrobního objektu na pozemku parc. č. 349/14 v k. ú. Světlá nad Sázavou v Podnikatelské zóně Na Rozkoši do na základě žádosti ze dne podané panem P. M. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Světlá nad Sázavou se sídlem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy čp. 18, Světlá nad Sázavou (jako budoucím prodávajícím) a panem P. M., IČ , DIČ CZ (jako budoucím kupujícím) za účelem prodloužení termínu kolaudace výrobního objektu na pozemku parc. č. 349/14 v k. ú. Světlá nad Sázavou v Podnikatelské zóně Na Rozkoši, v předloženém znění. 26. Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby objektu na pozemku parc. č. 370/32 v k. ú. Světlá nad Sázavou, Podnikatelská zóna Na Rozkoši Usnesení č. 156/2015: I. Schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby objektu na pozemku parc. č. 370/32 v k. ú. Světlá nad Sázavou v Podnikatelské zóně Na Rozkoši do na základě žádosti ze dne podané společností ŠMÍD a spol., v.o.s., Zahrádecká 987, Světlá nad Sázavou. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o právu provést stavbu mezi městem Světlá nad Sázavou se sídlem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy čp. 18, IČ , DIČ: CZ (jako budoucím prodávajícím) a společností ŠMÍD a spol. v.o.s., se sídlem Zahrádecká 987, Světlá nad Sázavou, IČ (jako budoucím kupujícím) za účelem prodloužení termínu dokončení stavby objektu na pozemku parc. č. 370/32 v k. ú. Světlá nad Sázavou v Podnikatelské zóně Na Rozkoši, v předloženém znění. 27. Zpětvzetí žádosti o prodej části pozemku parc.č. 276, 278, k.ú. Světlá nad Sázavou, Podnikatelská zóna Na Rozkoši Usnesení č. 157/2015: I. Ruší usnesení zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 78/2015 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů: I. Souhlasí s prodejem nově vytvořeného pozemku parc. č. 279/1 o výměře 2000 m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou tvořeného dílem d o výměře 855 m2 odděleným z původního pozemku parc. č. 279/1 a dílem c o výměře m2odděleným z původního pozemku parc. č. 276, vše v k. ú. Světlá nad Sázavou, včetně všech součástí a příslušenství dle geometrického plánu č /2015 vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., 11

12 I Nádražní 226, Světlá nad Sázavou, úředně ověřeného dne , manželům panu P. P., IČ: , DIČ CZ a paní K. P. za kupní cenu ve výši 160,- Kč/m2. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (prodávající) a manžely panem P. P., IČ: , DIČ CZ a paní K. P. (kupující) za účelem prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 279/1 o výměře m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou včetně všech součástí a příslušenství pro výstavbu podnikatelského areálu v podnikatelské zóně Na Rozkoši, v předloženém znění. Souhlasí s uhrazením kupní ceny ve výši 160,- Kč/m2 plus DPH, tj. ve výši ,- Kč za prodej nově vzniklého pozemku parc. č 279/1 o výměře 2000 m2, k. ú. a obec Světlá nad Sázavou ve dvanácti splátkách: 1. splátka ve výši ,- Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 2. až 12. splátka proběhne čtvrtletně, každá ve výši ,- Kč, splatnost k 15. dni posledního měsíce čtvrtletí, počínaje I čtvrtletím roku 2015 (12. splátka proběhne ke dni ) manžely panem P. P., IČ: , DIČ CZ a paní K. P. Bere na vědomí informaci o schválení zařazení prodeje části pozemku parc. č. 276 a části pozemku parc. č. 278 (nově vzniklého pozemku parc. č. 279/1 o výměře m2) v k. ú. Světlá nad Sázavou do záměrů prodeje nemovitostí v Podnikatelské zóně Na Rozkoši. 28. Prodej pozemků v Podnikatelské zóně Na Rozkoši Usnesení č. 158/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 279/1 o výměře cca 800 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou a části pozemku parc. č. 276 o výměře cca 1700 m2, v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou (části pozemků označené jako č. 9. a 10.), oba včetně všech součástí a příslušenství, společnosti HONKYS a.s., Kaprova 42/14, Praha, Pobočka HONKYS a.s., V Polích 695, Světlá nad Sázavou, zastoupené panem Vladimírem Honkyšem, U Mlýna 876, Golčův Jeníkov, obě části pozemků za kupní cenu ve výši 160,- Kč/m2 plus DPH, odkup formou čtvrtletních splátek po dobu 3 let. Přesná výměra prodávaných pozemků bude známa po dokončení projektové dokumentace stavby Prodloužení inženýrských sítí v lokalitě podnikatelské zóny, ul. Průmyslová, Světlá nad Sázavou. Termín: Odkup části pozemku parc. č. 14/11 v k. ú. Světlá nad Sázavou a zrušení věcného břemene chůze a jízdy a zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy Usnesení č. 159/2015: I. Schvaluje odkup nového pozemku parc. č. 14/26, nový druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, odděleného z původního pozemku parc. č. 14/11 dle geometrického plánu č /2013 vyhotoveného Ing. Dagmar Olišarovou, Koželská 205, Ledeč nad Sázavou, z vlastnictví společnosti Aurum-Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50,

13 01 Jihlava do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou za dohodnutou kupní cenu 180,- Kč/m2 plus DPH, tj. celkem za 9 540,- Kč plus DPH. Schvaluje zrušení věcného břemene chůze a jízdy na novém pozemku parc. č. 14/26 v rozsahu geometrického plánu č /2012, V-3670/ , zapsaného v oddílu C na listu vlastnictví č. 3124, katastrální území Světlá nad Sázavou, a to pro pozemek parc. č. 18/1, k. ú. Světlá nad Sázavou zapsáno na listu vlastnictví v oddílu C I Schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na dobu neurčitou po dobu 24 hodin denně ve prospěch oprávněné nemovitosti na pozemku parc. č. st. 1533/4 v k. ú. Světlá nad Sázavou a k tíži nového pozemku parc. č. 14/26 v k. ú. Světlá nad Sázavou v rozsahu dle geometrického plánu vyhotoveného Ing. Dagmar Olišarovou, Koželská ul. 205, Ledeč nad Sázavou, č. IV /2013 ze dne Schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zrušení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (kupující) a společností Aurum- Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50, Jihlava (prodávající) za účelem odkupu nového pozemku parc. č. 14/26 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví města Světlá nad Sázavou a za účelem zrušení věcného břemene chůze a jízdy na novém pozemku parc. č. 14/26 v rozsahu geometrického plánu č /2012 a to pro pozemek parc. č. 18/1, k. ú. Světlá nad Sázavou, a za účelem bezúplatného zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch oprávněné nemovitosti na pozemku parc. č. st. 1533/4 v k. ú. Světlá nad Sázavou a k tíži nového pozemku parc. č. 14/26 v k. ú. Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. Termín: Odkup pozemku parc.č. 370/3 v obci a v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 160/2015: I. Schvaluje odkup pozemku parc.č. 370/3 o výměře m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 za prodejní cenu ve výši ,- Kč, s tím, že kupní cena bude hrazena dle znění smlouvy z rozpočtu města na rok Schvaluje uzavření Kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku parc.č. 370/3 o výměře m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (jako prodávajícím) a městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako kupujícím) v předloženém znění. 13

14 31. Odkup části poz. parc. č. st. 1/1, části poz. parc. č. 3/1 a části poz. parc. č. st. ¼ a prodej části poz. parc. č. 1 a části poz. parc. č. 410/21 a vše v k. ú. Leštinka u Světlé n. S. Usnesení č. 161/2015: I. Schvaluje odkup nového pozemku parc. č. 417 o výměře 93 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, tvořeného dílem a odděleným z původního pozemku parc. č. 3/1 a dílem b odděleným z původního pozemku parc. č. st. 1/1, vše v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou, dle geometrického plánu č /2014 ze dne , vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou z vlastnictví pana V. Č. do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, za cenu 140,-Kč/m2, tj. celkem za ,- Kč. Schvaluje prodej nového pozemku parc. č. 1/2 o výměře 195 m2, druh pozemku zahrada, tvořeného dílem c odděleným z původního pozemku parc. č. 1, a dílem d odděleným z původního pozemku parc. č. 410/21, vše v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou, dle geometrického plánu č /2014 ze dne , vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou do vlastnictví manželů V. a I. Č. za cenu 140,-Kč/m2 včetně I DPH, tj. celkem za ,- Kč včetně DPH. Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou a manžely V. a I. Č. za účelem odkupu nového pozemku parc. č. 417 o výměře 93 m2, v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou z vlastnictví pana V. Č. do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou a za účelem prodeje nového pozemku parc. č. 1/2 o výměře 195 m2 v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou do vlastnictví manželů V. a I. Č. v předloženém znění. IV. Schvaluje odkup nového pozemku parc. č. 419 o výměře 135 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného z původního pozemku parc. č. st. ¼, vše v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou, dle geometrického plánu č /2014 ze dne , vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou z vlastnictví pana B. Z. do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, za cenu 140,-Kč/m2, tj. celkem za ,- Kč. V. Schvaluje prodej nového pozemku parc. č. 1/3 o výměře 25 m2, druh pozemku zahrada, oddělený z původního pozemku parc. č. 1,v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou, dle geometrického plánu č /2014 ze dne , vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou do vlastnictví manželů B. a A. Z. za cenu 140,-Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem za 3 500,- Kč včetně DPH. VI. Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou a manžely B. a A. Z. za účelem odkupu nového pozemku parc. č. 419 o výměře 135 m2, v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou z vlastnictví pana B. Z. do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou a za účelem prodeje nového pozemku parc. č. 1/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou z 14

15 vlastnictví města Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou do vlastnictví manželů B. a A. Z. v předloženém znění. Termín: Nabídka odkupu pozemků parc. č. 136/3 a parc. č. 1843/2 vše v obci a v k. ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 162/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje odkup pozemku parc.č. 136/3 o celkové výměře m2 a pozemku parc.č. 1843/2 o celkové výměře 61m2 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu 1, ,- Kč od pana M. R. Termín: Rozpočtové opatření 4/2015 ZM Usnesení č. 163/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 ZM včetně dodatku č. 1 v navržené podobě. 34. Termíny zasedání ZM v roce 2016 Usnesení č. 164/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou schvaluje termíny řádných zasedání ZM pro rok 2016 následovně: , , , , , Zajistí: Jan Tourek, starosta města Termín: průběžně 35. Revitalizace náměstí Trčků z Lípy Usnesení č. 165/2015: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje studii vypracovanou Ing. arch. M. J. Stříbrným, Stříbrný Atelier architektura & design s.r.o., U Garáží 1436/6, Praha 7, IČ: na provedení revitalizace náměstí Trčků z Lípy a souhlasí s jejím rozpracováním do dalších stupňů projektové dokumentace. Termín: Rozprava členů zastupitelstva 15

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U s n e s e n í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 4. 2008 v zasedací místnosti

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 4. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SoVB r08v02 Obec Pletený Újezd IČO:00234796 DIČ: CZ00234796 Sídlo: Kladenská 40, 27351 Pletený Újezd Zastoupená: Jaroslavem Kolbekem, starostou obce email: pleteny.ujezd@cbox.cz č. účtu: 11129141/0100

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 16:00 hodin

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 2. 2012 od 16,00 hodin

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č. 4100934324. (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 1. 2017 od 16:00 hodin

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 17. 9. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 25.4.2018 Z/31/2018-25. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 16:00 hodin

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo v dne 24. 4. 2013 od 16:00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ 1. poz.p.č. 834/34 o výměře 225m 2 ostatní plocha kat.území

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/25/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. s c h

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/97/2010 Kontrola zápisu z 96. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více